EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018AB0035

Становище на Европейската централна банка от 16 август 2018 година относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране (програма „Перикъл IV“) (CON/2018/35)

OJ C 378, 19.10.2018, p. 2–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.10.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 378/2


СТАНОВИЩЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 16 август 2018 година

относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране (програма „Перикъл IV“)

(CON/2018/35)

(2018/C 378/03)

Въведение и правно основание

На 25 юни 2018 г. Европейската централна банка (ЕЦБ) получи искане от Съвета на Европейския съюз за становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране за периода 2021—2027 г. (програма „Перикъл IV“) (1) (наричан по-долу „предложеният регламент“).

ЕЦБ е компетентна да даде становище на основание член 133 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който, без да се засягат правомощията, предоставени на ЕЦБ, Европейският парламент и Съветът определят необходимите мерки относно използването на еврото като единна парична единица след консултация с ЕЦБ. Управителният съвет прие настоящото становище съгласно член 17.5, първо изречение от Процедурния правилник на Европейската централна банка.

1.   Общи забележки

1.1.

ЕЦБ отбелязва, че от 1 януари 2021 г. предложеният регламент ще замени правното основание на настоящата програма „Перикъл 2020“, установено с Регламент (ЕС) № 331/2014 на Европейския парламент и на Съвета (2), за да продължи програмата „Перикъл“ до края на 2027 г.

1.2.

ЕЦБ повтаря виждането си, че програмата „Перикъл“ е полезен принос към дейностите, които вече се извършват от ЕЦБ, Европол и националните органи в борбата срещу фалшифицирането на евробанкноти и евромонети (3). ЕЦБ е уверена, че програмата „Перикъл IV“ ще продължи да има принос за запазване на сигурността на евробанкнотите.

1.3.

ЕЦБ подчертава активното си участие в борбата срещу фалшифицирането. По-специално ЕЦБ разработва дизайна и защитните елементи на евробанкнотите, които позволяват на широката общественост и експертите да разграничават истински банкноти от фалшификати и които имат възпиращо действие по отношение на фалшификаторите.

1.4.

От 2013 г. постепенно се пускат в обращение банкнотите от серията „Европа“. За подготовката на пускането в обращение на банкноти с подобрени защитни елементи ЕЦБ и националните централни банки на Евросистемата предоставят широк набор от информация на производителите и доставчиците на банкнотообработващо оборудване, както и на търговските банки, търговците на дребно и други лица, които използват банкнотообработващо оборудване или ежедневно боравят с пари в брой. ЕЦБ също осигурява програми за обучение и обучителни материали за допълване на обучението на лицата, работещи с пари в брой на професионална основа. Освен това след пускането в обращение на нова серия банкноти на обществеността се предоставя информация относно дизайна и защитните елементи.

1.5.

ЕЦБ анализира нови видове фалшификати в своя Център за анализ на фалшификати и използва полученото знание, за да съветва по-добре правоприлагащите органи. Центърът координира разпространението на всички известни технически и статистически данни относно евро фалшификатите до всички заинтересовани страни.

1.6.

Фалшификаторите все повече използват хардуер и софтуер за цифрови изображения. В отговор на това Групата от централни банки за ограничаване на фалшифицирането, в която ЕЦБ членува, поддържа и използва технологии, като например системи за ограничаване на фалшифицирането, които предотвратяват копирането и възпроизвеждането на изображения от защитените банкноти.

2.   Специфични забележки

2.1.

Съгласно член 4, параграф 2 от предложения регламент, когато изпълнява програмата „Перикъл IV“ в сътрудничество с държавите членки, Европейската комисия взема предвид съответните мерки, предприети от други компетентни органи, и по-специално от ЕЦБ и Европол. ЕЦБ насърчава Комисията да използва напълно опита на ЕЦБ при провеждането на обучения и предоставянето на информация за евробанкнотите, както и да осигури пълноценното участие на ЕЦБ във връзка с това.

2.2.

Изтъквайки добре функциониращото сътрудничество между заинтересованите страни по програмата „Перикъл IV“, ЕЦБ повтаря виждането си, че би било от полза, ако Комисията установи връзка с ЕЦБ и Европол и ги включи в подготовката на работните програми, които ще се финансират по програмата, по-специално в съвместното разглеждане на инициативи, като по този начин ще се избегнат евентуалното дублиране и припокриване между тази програма, други съответни програми и обученията на ЕЦБ (4). Това сътрудничество също така би улеснило прилагането на съгласувана стратегия срещу фалшифицирането на еврото и свързаните с това измами. Поради това член 10 от предложения регламент следва да бъде изменен, за да се предвиди, че Комисията ще проведе предварителна консултация по работните програми с основните участници, включително ЕЦБ и Европол. Комисията следва да предостави на ЕЦБ достатъчно време, за да се запознае с документацията за работните програми, които ще се изготвят в съответствие с член 10 (5).

2.3.

Съгласно член 12 от предложения регламент Комисията ще трябва да предоставя годишна информация за резултатите от програмата „Перикъл IV“. Член 13 предвижда междинна оценка по време на програмата и окончателна оценка след програмата. Макар че заключенията от оценките, придружени от наблюденията на Комисията, следва да се представят на Европейския парламент, Съвета и ЕЦБ, годишната информация се предоставя само на Европейския парламент и на Съвета. ЕЦБ също така отбелязва, че Съобщението относно междинната оценка на програмата „Перикъл 2020“ е представено само на Европейския парламент и на Съвета (6). ЕЦБ изтъква, че е необходимо: 1) редовно да участва в подготовката на докладите за оценка по време на програмата, за да се отразят мерките, които е взела, и активното ѝ участие в борбата срещу фалшифицирането; 2) обратната информация от субектите, участващи активно в съответните мерки заедно с Комисията, да бъде надлежно включена в докладите за оценка и съобщенията; и 3) да бъде редовно информирана в бъдеще относно програмата. Следователно ЕЦБ препоръчва изменение на член 12, параграф 3 и член 13, параграф 3 от предложения регламент, за да се гарантира, че ѝ се предоставят както годишната информация за резултатите от програмата, така и междинните оценки на програмата.

2.4.

Член 11 от предложения регламент предвижда делегиране на правомощия на Комисията, която по-специално е оправомощена да приема делегирани актове, с които да разработи разпоредбите за рамка за мониторинг и оценка в съответствие с член 12, параграф 2. ЕЦБ отбелязва, че това правомощие вече е предвидено в член 14 от Регламент (ЕС) № 331/2014. ЕЦБ обаче отбелязва, че съгласно член 133 от Договора с нея трябва да се проведе консултация, преди да се определят необходимите мерки във връзка с използването на еврото като единна парична единица. Това задължение не се ограничава до предложения регламент, а се прилага и спрямо делегираните актове, които се отнасят до областите на компетентност, определени в основния законодателен акт. Консултацията с ЕЦБ относно предложения регламент се провежда на основание член 133 от Договора и поради това с нея би следвало да се проведе консултация и преди приемането на делегираните актове, предвидени в член 12, параграф 2 от предложения регламент, тъй като те са мерки за прилагане с оглед на защитата на еврото срещу фалшифициране и като такива са необходими за използването на еврото като единна парична единица. В контекста на член 11, параграф 4, съгласно който преди приемането на делегиран акт Комисията трябва да се консултира с експерти, определени от всяка държава членка, ЕЦБ препоръчва тя да проведе официална консултация и с ЕЦБ.

Когато ЕЦБ отправя препоръки за изменения на предложения регламент, конкретните предложения с обяснителен текст към тях се представят в технически работен документ. Техническият работен документ е достъпен на английски език на уебсайта на ЕЦБ.

Съставено във Франкфурт на Майн на 16 август 2018 година.

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  COM(2018) 369 final.

(2)  Регламент (ЕС) № 331/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за създаване на програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране (програма „Перикъл 2020“) и за отмяна на решения на Съвета 2001/923/ЕО, 2001/924/ЕО, 2006/75/ЕО, 2006/76/ЕО, 2006/849/ЕО и 2006/850/ЕО (ОВ L 103, 5.4.2014 г., стр. 1).

(3)  Виж параграф 1 от Становище CON/2006/35 на Европейската централна банка от 5 юли 2006 г. по искане на Съвета на Европейския съюз относно две предложения за решения на Съвета за създаване на програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране (програма „Перикъл“) (ОВ C 163, 14.7.2006 г., стр. 7) и параграф 1.1 от Становище CON/2012/17 на Европейската централна банка от 2 март 2012 г. относно предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране (програма „Перикъл 2020“) (ОВ C 137, 12.5.2012 г., стр. 7). Всички становища на ЕЦБ са публикувани на уебсайта на ЕЦБ www.ecb.europa.eu.

(4)  Виж параграф 8 от Становище CON/2005/22 на Европейската централна банка от 21 юни 2005 г. по искане на Съвета на Европейския съюз относно две предложения за решения на Съвета за създаване на програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране (програма „Перикъл“) (ОВ C 161, 1.7.2005 г., стр. 11), параграф 2.2 от Становище CON/2006/35 и параграф 2.4 от Становище CON/2012/17.

(5)  Вж. параграф 2.5 от Становище CON/2012/17.

(6)  Вж. съображение 6 от предложения регламент.


Top