EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018AB0026

Становище на Европейската централна банка от 11 май 2018 година относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1095/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари) и други правни актове; и относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансови инструменти и Директива 2009/138/ЕО относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) (CON/2018/26)

OJ C 251, 18.7.2018, p. 2–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.7.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 251/2


СТАНОВИЩЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 11 май 2018 година

относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1095/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари) и други правни актове; и относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансови инструменти и Директива 2009/138/ЕО относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II)

(CON/2018/26)

(2018/C 251/03)

Въведение и правно основание

На 23 ноември 2017 г. и на 4 декември 2017 г. Европейската централна банка (ЕЦБ) получи исканe съответно от Съвета на Европейския съюз и от Европейския парламент за становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган); Регламент (ЕС) № 1094/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване); Регламент (ЕС) № 1095/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари); Регламент (ЕС) № 345/2013 относно европейските фондове за рисков капитал; Регламент (ЕС) № 346/2013 относно европейски фондове за социално предприемачество; Регламент (ЕС) № 600/2014 относно пазарите на финансови инструменти; Регламент (ЕС) 2015/760 относно Европейски фондове за дългосрочни инвестиции; Регламент (ЕС) 2016/1011 относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове; и Регламент (ЕС) 2017/1129 относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар (1) (наричан по-нататък „предложеният регламент“).

На 20 ноември 2017 г. ЕЦБ получи искания от Съвета на Европейския съюз и от Европейския парламент за становище относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансови инструменти и Директива 2009/138/ЕО относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) (2) (наричана по-нататък „предложената директива“).

ЕЦБ е компетентна да даде становище на основание член 127, параграф 4 и член 282, параграф 5 от Договора за функционирането на Европейския съюз, тъй като предложеният регламент и предложената директива съдържат разпоредби, засягащи основните задачи на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) да определя и осъществява паричната политика и да насърчава нормалното функциониране на платежните системи съгласно член 127, параграф 2, първо и четвърто тире от Договора, както и възложените на ЕЦБ специфични задачи относно пруденциалния надзор над кредитните институции съгласно член 127, параграф 6 от Договора. Управителният съвет прие настоящото становище съгласно член 17.5, първо изречение от Процедурния правилник на Европейската централна банка.

Предложеният регламент и предложената директива са част от широкообхватен пакет от предложения за реформиране на Европейската система за финансов надзор (ЕСФН), състояща се от трите Европейски надзорни органа (ЕНО) и Европейския съвет за системен риск (3). Тъй като реформите засягат различните задачи, изпълнявани от ЕСЦБ и ЕЦБ, ЕЦБ приема три отделни становища. Поради това настоящото становище трябва да се чете заедно със Становище CON/2018/12 от 2 март 2018 г. относно предложение за регламент за изменение на Регламент (ЕС) № 1092/2010 за пруденциалния надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макроравнище и за създаване на Европейски съвет за системен риск (4) и Становище CON/2018/19 от 11 април 2018 г. относно предложение за регламент за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган) и на други правни актове (5).

Общи забележки

ЕЦБ ще съсредоточи коментарите си върху частите от предложението на Комисията, които са от значение за осъществяването на паричната политика съгласно член 127, параграф 2, първо тире от Договора, за насърчаването на нормалното функциониране на платежните системи съгласно член 127, параграф 2, четвърто тире от Договора и за възложените на ЕЦБ специфични задачи относно пруденциалния надзор над кредитните институции съгласно член 127, параграф 6 от Договора.

ЕЦБ би искала да припомни, че сигурните и ефикасни инфраструктури на финансовите пазари, и по-специално клирингoвите системи за финансовите инструменти, са от съществено значение за изпълнението на основните задачи на ЕСЦБ съгласно член 127, параграф 2 от Договора и за постигането на основната ѝ цел да поддържа ценова стабилност съгласно член 127, параграф 1 от Договора (6).

Може да се обърне внимание и на ролята на ЕЦБ като надзорен орган на кредитните институции съгласно член 127, параграф 6 от ДФЕС във връзка с Регламент (ЕС) № 1024/2013 (7). По този повод следва да се припомни, че ЕЦБ приветства факта, че съгласно предложението за Регламент за европейската пазарна инфраструктура II ѝ се предоставят два отделни гласа в надзорните колегии — по един съответно за функцията ѝ на емисионна централна банка и за функцията ѝ на орган за пруденциален надзор върху кредитните институции, които са значими клирингови членове на ЦК (8).

Като цяло ЕЦБ подкрепя целта на предложения регламент да се насърчи по-нататъшното развитие и задълбочаване на съюза на капиталовите пазари (9). За да се постигне дългосрочната цел да се задълбочат и интегрират капиталовите пазари в Съюза, ЕЦБ счита, че е необходимо да се предвиди единен надзор поне върху специфични пазарни сегменти. Tова е особено важно за общоевропейските лица и дейности, за да се осигурят последователност и еднакво правоприлагане в Съюза, с което от своя страна ще се предотвратят изтичанията, свързани с преместването на дейността в друга държава (10). Както предлага Комисията, в пълноценно функциониращия съюз на капиталовите пазари единният надзор може да е необходим и за доставчиците на услуги за докладване на данни и за администраторите на критични бенчмаркове (11).

Специфични забележки

1.   Ролята на емисионната централна банка по въпросите, свързани с ЦК

1.1.

ЕЦБ е съгласна, че е необходимо да се преразгледа структурата на управление на Европейския орган за ценни книжа и пазари. Тя също счита, че е особено важно да се включи един представител на ЕЦБ от функцията по паричната политика като постоянен член без право на глас в съвета на надзорниците. Това ще гарантира ефективното сътрудничество, координация и обмен на информация между надзорните органи и ЕЦБ в качеството ѝ на емисионна централна банка за еврото, което е от първостепенно значение предвид идеите за засилване на ролята на емисионната централна банка, включени в предложението за Регламент за европейската пазарна инфраструктура II (12). ЕЦБ приветства измененията, съдържащи се в предложението за Регламент за европейската пазарна инфраструктура II, с които се изясняват задачите, възложени на изпълнителната сесия за ЦК, в която съответната емисионна централна банка е постоянен член без право на глас (13).

1.2.

Тези промени са необходими с оглед на ясното разграничение между изключителните правомощия на изпълнителната сесия на ЦК да взема решения по въпросите, свързани с ЦК, и правомощията, предоставени на Изпълнителния съвет на Европейския орган за ценни книжа и пазари по въпроси, несвързани с ЦК. Тъй като в качеството си на емисионна централна банка ЕЦБ е представена в изпълнителната сесия на ЦК, тя счита, че това уточнение ще позволи на членовете на ЕСЦБ да участват по съдържателен и ефективен начин във вземането на решения и обмена на информация по въпросите, отнасящи се пряко до изпълнението на основните задачи на ЕСЦБ и постигането на основната ѝ цел да поддържа ценова стабилност (14).

Съставено във Франкфурт на Майн на 11 май 2018 година.

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  COM(2017) 536 final.

(2)  COM(2017) 537 final.

(3)  COM(2017) 542 final.

(4)  Становище CON/2018/12 на Европейската централна банка от 2 март 2018 г. относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1092/2010 за пруденциалния надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макроравнище и за създаване на Европейски съвет за системен риск (OВ C 120, 6.4.2018 г., стр. 2). Всички становища на ЕЦБ са достъпни на уебсайта на ЕЦБ www.ecb.europa.eu.

(5)  Становище CON/2018/19 на Европейската централна банка от 11 април 2018 г. относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган) и на други правни актове, все още непубликувано в Официален вестник.

(6)  Вж. параграф 4.1 от Становище CON/2017/39 на Европейската централна банка от 4 октомври 2017 г. относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1095/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари) и на Регламент (ЕС) № 648/2012 по отношение на процедурите и участващите органи при лицензирането на ЦК, както и на изискванията за признаване на ЦК от трети държави (OВ C 385, 15.11.2017 г., стр. 3).

(7)  Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции (ОВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 63).

(8)  Вж. параграф 1.1 от Становище CON/2017/39.

(9)  Вж. стр. 1 и 18 от публикацията „Изграждане на съюз на капиталовите пазари — приносът на Евросистемата към Зелената книга на Европейската комисия“ (Eurosystem’s contribution to the Commission’s Green Paper Building a Capital Markets Union), февруари 2015 г., достъпна на английски език на уебсайта на ЕЦБ.

(10)  Пак там, стр. 18.

(11)  Пак там, стр. 18.

(12)  Вж. параграф 7 от Становище CON/2017/39. Вж. също предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 по отношение на задължението за клиринг, прекратяването на задължението за клиринг, изискванията за отчетност, техниките за намаляване на риска за договорите за извънборсови деривати, които не са преминали клиринг чрез централен контрагент, регистрацията и надзора на регистрите на трансакции, както и изискванията за регистрите на трансакции, COM(2017) 208 final.

(13)  Вж. Изменение на предложение в процес на разглеждане за Регламент за изменение на Регламент (ЕС) № 1095/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари) и на Регламент (ЕС) № 648/2012 по отношение на процедурите и участващите органи при лицензирането на ЦК, както и на изискванията за признаване на ЦК от трети държави (предложение на Комисията за Регламент за европейската пазарна инфраструктура II), COM(2017) 539 final, достъпно на уебсайта на Комисията www.ec.europa.eu.

(14)  Вж. параграф 2.1 от Становище CON/2017/39.


Top