EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018AB0012

Становище на Европейската централна банка от 2 март 2018 година относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1092/2010 за пруденциалния надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макроравнище и за създаване на Европейски съвет за системен риск (CON/2018/12)

OJ C 120, 6.4.2018, p. 2–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 120/2


СТАНОВИЩЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 2 март 2018 година

относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1092/2010 за пруденциалния надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макроравнище и за създаване на Европейски съвет за системен риск

(CON/2018/12)

(2018/C 120/03)

ВЪВЕДЕНИЕ И ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

На 27 ноември 2017 г. Европейската централна банка (ЕЦБ) получи искане от Съвета на Европейския съюз за становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1092/2010 за пруденциалния надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макроравнище и за създаване на Европейски съвет за системен риск (1) (наричан по-долу „предложеният регламент“).

ЕЦБ е компетентна да даде становище на основание член 127, параграф 4 и член 282, параграф 5 от Договора за функционирането на Европейския съюз, тъй като предложеният регламент съдържа разпоредби, засягащи приноса на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) за гладкото провеждане на следваните от компетентните органи политики, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции и стабилността на финансовата система съгласно член 127, параграф 5 от Договора, и възложените на ЕЦБ специфични задачи относно пруденциалния надзор над кредитните институции и функционирането на Европейския съвет за системен риск (ЕССР) съгласно член 127, параграф 6 от Договора. Управителният съвет прие настоящото становище съгласно член 17.5, първо изречение от Процедурния правилник на Европейската централна банка.

ОБЩИ ЗАБЕЛЕЖКИ

Предложеният регламент е част от широкообхватен пакет от предложения за укрепване на Европейската система за финансов надзор (ЕСФН), състояща се от трите Европейски надзорни органа (ЕНО) и ЕССР. ЕЦБ е на мнение, че ЕССР играе централна и успешна роля от създаването си по отношение на предотвратяването или намаляването на системни рискове за финансовата стабилност в Съюза, които могат да възникнат в рамките на финансова система (2).

Поради това ЕЦБ подкрепя ограничения брой набелязани промени в управленската и оперативната рамка на ЕССР, предложени от Европейската комисия, които целят допълнително повишаване на ефикасността и ефективността на ЕССР и дават възможност на ЕССР по-добре да изпълнява функциите си. По-специално ЕЦБ счита предложените промени в Регламент (ЕС) № 1092/2010 на Европейския парламент и на Съвета (3) за необходими за правилното отразяване на установяването на Единния надзорен механизъм (ЕНМ) (4) и за да се гарантира, че ЕССР е в състояние да извършва макропруденциален надзор над цялата финансова система предвид нарастващата значимост на пазарното финансиране, по-специално в резултат от установяването на съюза на капиталовите пазари. ЕЦБ и ЕССР са на мнение, че ЕЦБ в добра позиция, за да осигурява ЕССР и в бъдеще с аналитична, статистическа, финансова и административна помощ съгласно действащите разпоредби (5). Освен това ЕЦБ също така ще продължава да подпомага ЕССР, за да се предотвратява повтарянето на работа, възползвайки се по този начин от предимствата, произтичащи от ролята на ЕЦБ при оценка на риска и анализа на банковия сектор в държавите членки, участващи в ЕНМ.

В допълнение към това ЕЦБ отбелязва, че Регламент (ЕС) № 1092/2010 изисква ЕССР да предоставя на ЕНО информацията, необходима за постигането на техните задачи, но не регулира обмена на информация между ЕССР и макропруденциалните органи в държавите членки, които са създадени след неговото приемане през 2010 г. В този контекст ЕЦБ би приветствала законодателно предложение, целящо ревизиране на настоящия режим на обмен на информация, установен в Регламент (ЕС) № 1092/2010. Ревизирането на настоящия режим на обмен на информация следва да позволи на ЕССР да предоставя на националните макропруденциални органи съответни надзорни данни, необходими за изпълнението на техните правомощия съгласно национално право, при условие че са предвидени подходящи мерки за гарантиране на съответствие с приложимото право на Съюза. Освен това може да бъде оправдано съответстващо разясняване, за да се позволи на членовете на ЕССР от ЕСЦБ и надзорните органи да използват информацията, получена от ЕССР, за изпълнението на техните законово установени задачи.

СПЕЦИФИЧНИ ЗАБЕЛЕЖКИ

1.   Председател на ЕССР

Предложеният регламент предвижда председателят на ЕЦБ да бъде председател на ЕССР, като по този начин се създава постоянна връзка между председателя на ЕЦБ и председателя на ЕССР (6). Запазвайки своята самостоятелност, в същото време ЕССР се възползва в голяма степен от видимостта, независимостта и репутацията на ЕЦБ (7). Както беше вече отбелязано (8), централните банки играят важна роля в макропруденциалната политика предвид отговорността им за стабилността на финансовата система и аналитичния им експертен опит за реалната икономика, финансовите пазари и пазарната инфраструктура. В тази връзка ЕЦБ предоставя аналитична, статистическа, административна и логистична подкрепа на ЕССР. Освен това тясното сътрудничество на техническо ниво между ЕЦБ и ЕССР се гарантира от кръстосаното представителство в Консултативния технически комитет (КТК) на ЕССР и Комитета за финансова стабилност на ЕЦБ. В този контекст назначаването на председателя на ЕЦБ за председател на ЕССР съгласно член 5, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1092/2010 изтъква важността на ролята на централните банки във функционирането на ЕССР (9). Поради това ЕЦБ подкрепя предложението на Комисията за свързване на председателството на ЕССР с председателството на ЕЦБ.

2.   Организация на ЕССР

2.1.   Процедура за назначаване на ръководителя на секретариата на ЕССР

Предложеният регламент предвижда, че след консултация относно назначаването на ръководител на секретариата на ЕССР, Генералният съвет, посредством открита и прозрачна процедура, преценява годността на кандидатите за длъжността ръководител на секретариата на ЕССР и уведомява Европейския парламент и Съвета за процедурата на консултация (10). ЕЦБ като цяло подкрепя предложението за подчертаване ролята на ръководителя на секретариата на ЕССР и би искала да направи няколко специфични коментара по отношение на ролята на ЕЦБ в подкрепа на Секретариата на ЕССР и настоящата си роля в процедурата по назначаване на ръководителя на секретариата на ЕССР. Секретариатът на ЕССР се осигурява от ЕЦБ и за тази цел ЕЦБ следва да предоставя достатъчни човешки и финансови ресурси (11). Ръководителят на секретариата на ЕССР се назначава от ЕЦБ, като Генералният съвет на ЕССР играе консултативна роля (12). В този контекст ЕЦБ счита, че тази процедура, която възлага на Генералния съвет на ЕССР след консултация относно назначаването на ръководител на секретариата на ЕССР да преценява годността на кандидатите, не следва да засяга крайната отговорност на ЕЦБ да назначава ръководителя на секретариата на ЕССР, като същевременно се зачита напълно процедурата на консултация, установена в член 3, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1096/2010 на Съвета (13).

2.2.   Задачите на ръководителя на секретариата на ЕССР

Предложеният регламент предвижда, че председателят на ЕССР и Управителният комитет могат да възлагат на ръководителя на секретариата на ЕССР специфични задачи. Те включват inter alia управление на ежедневната дейност на секретариата на ЕССР, координация и подготовка на работата, както и вземането на решения от Генералния съвет и подготовка на проекта за годишната програма на ЕССР и нейното изпълнение (14). ЕЦБ приветства това поясняване на задачите, които може да изпълнява ръководителят на секретариата на ЕССР. От практическа гледна точка ръководителят на секретариата на ЕССР вече изпълнява болшинството от задачите, изброени в предложения регламент. По отношение на подготовката на проекта за годишната програма на ЕССР, ЕЦБ счита, че ЕССР следва да запази възможността да реагира гъвкаво за преодоляване на потенциалните уязвимости във финансовата система, които могат да изискват временно и изключително отклонение от годишната работна програма в зависимост от специфичните обстоятелства на ситуацията.

2.3.   Представителство на ЕССР пред трети лица от ръководителя на секретариата на ЕССР

Предложеният регламент включва възможността председателят на ЕССР да делегира свои задачи, свързани с представителството на ЕССР пред трети лица, на ръководителя на секретариата на ЕССР (15). ЕЦБ като цяло подкрепя целта на Комисията да се подчертае ролята на ръководителя на секретариата на ЕССР чрез предвиждане на делегиране на определени задачи. ЕЦБ обаче счита, че предложеният регламент следва да поясни дали ръководителят на секретариата на ЕССР също така може да представлява ЕССР във връзка със задачите, установени в член 19, параграфи 1, 4 и 5 от Регламент (ЕС) № 1092/2010 относно задълженията за отчетност и докладване (16). Предвид важността на осигуряването на отчетността на ЕССР, ЕЦБ е на мнение, че председателят на ЕССР следва да продължава да представлява ЕССР пред трети лица по отношение на задачите, предвидени в член 19, параграфи 1, 4 и 5 от Регламент (ЕС) № 1092/2010 и да може да делегира такова представителство пред трети лица само на заместник-председателя на ЕССР.

2.4.   Промени, свързани с установяването на ЕНМ

За да се вземе предвид създаването на банковия съюз като цяло и установяването на ЕНМ в частност, предложеният регламент включва председателя на Надзорния съвет на ЕЦБ сред членовете на Генералния съвет с право на глас (17), в Управителния комитет (18) и неговия представител в КТК (19). Установяването на банковия съюз и свързаните с това промени в институционалната рамка за пруденциалния надзор над кредитните институции след създаването на ЕНМ са свързани със задачите и функциите на ЕССР. Поради това ЕЦБ приветства предложените от Комисията промени, които в общи линии са в съответствие с предходните препоръки на ЕЦБ относно подобряване на управлението на ЕССР (20). ЕЦБ отбелязва, че предложеният регламент предоставя право на глас на председателя на Надзорния съвет на Генералния съвет на ЕССР и гарантира, че председателят на Надзорния съвет е представляван на Управителния комитет на ЕССР. При разглеждане на тези конкретни аспекти би могло да се отдаде дължимото внимание на претеглянето на Европейското измерение на ЕНМ с необходимостта от осигуряване на подходящ институционален баланс между представителите на банковия надзор с и без право на глас на тези държави членки, участващи в Банковия съюз и на неучастващите държави членки.

2.5.   Участието на органи от трети държави в Генералния съвет на ЕССР

Комисията предлага заличаване на разпоредбата от Регламент (ЕС) № 1092/2010, чрез която в работата на ЕССР могат да участват представители на високо равнище на съответните органи от трети държави, по-специално от държавите от Европейското икономическо пространство. Тяхното участие е строго ограничено до въпроси, които са от особено значение за тези държави (21). Тази разпоредба служи като правно основание за Генералния съвет на ЕССР да кани представители на високо равнище на съответните органи от трети държави и дава възможност на ЕССР да установява правила, определящи по-специално естеството, обхвата и процедурните аспекти на участието на тези трети държави в работата на ЕССР (22). ЕЦБ предлага запазване на тази разпоредба, за да се съхрани необходимата гъвкавост за ЕССР да продължава да включва, когато е необходимо, такива представители на високо равнище на съответните органи от трети държави в работата на ЕССР.

3.   Предупреждения и препоръки на ЕССР

3.1.   ЕЦБ като адресат на предупреждения и препоръки на ЕССР

Предложеният регламент изменя Регламент (ЕС) № 1092/2010, който inter alia да предвижда, че предупреждения и препоръки на ЕССР могат също така да бъдат адресирани до ЕЦБ като компетентен или определен орган в държава членка, участваща в ЕНМ, за задачи, възложени на ЕЦБ в съответствие с член 4, параграфи 1 и 2 и член 5, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1024/2013. ЕЦБ приветства изясняването на списъка на потенциалните адресати на предупреждения и препоръки на ЕССР, който надлежно признава установяването на банковия съюз и свързаните промени в институционалната уредба на регулаторната рамка за макропруденциална политика (23).

3.2.   Предаването на предупреждения и препоръки на ЕССР на Европейския парламент

ЕЦБ като цяло подкрепя предложението за предаване на предупрежденията и препоръките на ЕССР на Европейския парламент (24). ЕЦБ все пак би искала да подчертае, че всички органи трябва да гарантират строга поверителност и професионална тайна, за да се ограничат потенциалните рискове, произтичащи от преждевременно или неправомерно разкриване на чувствителна за пазара информация, която може да компрометира финансовата стабилност в Съюза. Всяко допълнение към броя на получателите на предупреждения и препоръки на ЕССР трябва да отчита напълно тези рискове, които се пораждат преди оповестяването на тези предупреждения и препоръки пред широката общественост.

4.   Събиране и обмен на информация

4.1.   Участието на ЕНО по отношение на исканията за подробна информация от централните банки от ЕСЦБ

ЕЦБ счита, че би било от полза за предложения регламент да се поясни обхватът на член 15, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 1092/2010. При тези обстоятелства от редакцията на тази разпоредба не става съвсем ясно дали ЕНО трябва също да бъдат консултирани, когато ЕССР поиска подробна информация от централните банки от ЕСЦБ. ЕЦБ не вижда причини защо ЕНО следва да участват в оценката дали искането на ЕССР за информация, различна от информацията за надзора, е основателно и целесъобразно. Поради това ЕЦБ предлага поясняване, че ЕНО трябва да бъдат консултирани само, ако исканията на ЕССР се отнасят до подробна информация за надзора.

Когато ЕЦБ отправя препоръки за изменения на предложения регламент, конкретните предложения с обяснителен текст към тях се представят в технически работен документ. Техническият работен документ е достъпен на английски език на уебсайта на ЕЦБ.

Съставено във Франкфурт на Майн на 2 март 2018 година.

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  COM(2017) 538 final.

(2)  Становище на Европейската централна банка от 4 февруари 2015 г. относно преразглеждането на мисията и организацията на Европейския съвет за системен риск (CON/2015/4) (ОВ C 192, 10.6.2015 г., стр. 1). Всички становища на ЕЦБ са публикувани на уебсайта на ЕЦБ www.ecb.europa.eu.

(3)  Регламент (ЕС) № 1092/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за пруденциалния надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макроравнище и за създаване на Европейски съвет за системен риск (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 1).

(4)  Вж. „Приноса на ЕЦБ към консултацията на Европейската комисия във връзка с прегледа на рамката на макропруденциалната политика в ЕС“ [‘ECB contribution to the European Commission’s consultation on the review of the EU macroprudential policy framework’], 12 декември 2016 г. (наричан по-долу „приносът на ЕЦБ“), достъпен на уебсайта на ЕЦБ www.ecb.europa.eu. Вж. също стр. 4 от „Отговора на ЕССР на консултативния документ на Европейската комисия във връзка с „Рамката на макропруденциалната политика в ЕС“ [‘ESRB response to the European Commission’s Consultation Document on the „Review of the EU Macro-prudential Policy Framework“], 24 октомври 2016 г. (наричан по-долу „отговорът на ЕССР“), достъпен на уебсайта на ЕССР www.esrb.europa.eu.

(5)  Вж. стр. 9 и 10 от приноса на ЕЦБ и стр. 3 от отговора на ЕССР.

(6)  Вж. член 1, параграф 2, буква а) от предложения регламент.

(7)  Вж. стр. 3 от отговора на ЕССР.

(8)  Вж. стр. 9 от приноса на ЕЦБ.

(9)  Вж. параграф 1.2 от Становище CON/2015/4.

(10)  Вж. член 1, точка 1, буква а) от предложения регламент.

(11)  Вж. съображение 8 и член 2 от Регламент (ЕС) № 1096/2010 на Съвета от 17 ноември 2010 г. за възлагане на Европейската централна банка на специфични задачи, свързани с дейността на Европейския съвет за системен риск (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 162).

(12)  Вж. член 3, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1096/2010.

(13)  Регламент (ЕС) № 1096/2010 на Съвета от 17 ноември 2010 г. за възлагане на Европейската централна банка на специфични задачи, свързани с дейността на Европейския съвет за системен риск (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 162).

(14)  Вж. член 1, точка 1, буква б) от предложения регламент.

(15)  Вж. член 1, точка 2, буква б) от предложения регламент.

(16)  Вж. например член 19, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1092/2010.

(17)  Вж. член 1, точка 3, буква а), подточка i) от предложения регламент.

(18)  Вж. член 1, точка 5, буква а), подточка i) от предложения регламент.

(19)  Вж. член 1, точка 7, буква а), подточка ii) от предложения регламент.

(20)  Вж. параграфи 2.1, 2.2 и 5.1 от Становище CON/2015/4; вж. също стр. 10 от приноса на ЕЦБ.

(21)  Вж. член 1, точка 4 от предложения регламент.

(22)  Вж. член 9, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1092/2010.

(23)  Вж. стр. 2 от приноса на ЕЦБ.

(24)  Вж. член 1, точка 8, буква б) от предложения регламент.


Top