EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018AB0001

Становище на Европейската централна банка от 2 януари 2018 година относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската бизнес статистика за изменение на Регламент (ЕО) № 184/2005 и за отмяна на 10 правни акта в областта на бизнес статистиката (CON/2018/1)

OJ C 77, 1.3.2018, p. 2–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.3.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 77/2


СТАНОВИЩЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 2 януари 2018 година

относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската бизнес статистика за изменение на Регламент (ЕО) № 184/2005 и за отмяна на 10 правни акта в областта на бизнес статистиката

(CON/2018/1)

(2018/C 77/03)

Въведение и правно основание

На 24 март 2017 г. Европейската централна банка (ЕЦБ) получи искане от Съвета на Европейския съюз за становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската бизнес статистика, за изменение на Регламент (ЕО) № 184/2005 и за отмяна на 10 правни акта в областта на бизнес статистиката (1) (наричан по-долу „предложеният регламент“).

ЕЦБ е компетентна да даде становище на основание член 127, параграф 4 и член 282, параграф 5 от Договора за функционирането на Европейския съюз, тъй като предложеният регламент засяга събирането на статистическа информация за платежния баланс (ПБ), което е задача на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) в съответствие с член 5 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка (наричан по-долу „Уставът на ЕСЦБ“) и член 2 от Регламент (ЕО) № 2533/98 на Съвета (2), отнасяща се до основните задачи на ЕСЦБ да определя и осъществява паричната политика, да осъществява валутни операции и да държи и управлява официалните резерви в чуждестранна валута на държавите членки съгласно член 127, параграф 2, първо, второ и трето тире от Договора. Управителният съвет прие настоящото становище съгласно член 17.5, първо изречение от Процедурния правилник на Европейската централна банка.

1.   Общи забележки

1.1.

ЕЦБ приветства целта на Комисията за допълнително повишаване на съгласуваността, качеството и хармонизацията на европейската бизнес статистика, по-специално чрез предоставяне на подходяща за целта статистическа информация за формулиране и наблюдение на политиките на Съюза, които засягат предприятията, като същевременно се свежда до минимум тежестта на отчетността върху тези предприятия.

1.2.

Също така се приветства силно предвидената реакция на последните изисквания за данните. ЕЦБ с удоволствие отбелязва предложените подобрения в цялостната наличност на информация за сектора на услугите в контекста на „краткосрочни статистически данни“, по-специално доколкото честотата на предоставяне на такива данни се увеличава от тримесечна на месечна база. Подобрението отразява нарастващо значение на сектора на услугите, който понастоящем представлява повече от две трети от брутния вътрешен продукт на еврозоната. Предложеният регламент също така отговаря добре на изискванията на ЕЦБ (3), които са изразени през последните години, както и на заключенията на Съвета по икономически и финансови въпроси (4).

1.3.

ЕЦБ предлага Препоръка ЕССР/2016/14 на Европейския съвет за системен риск (5), която разглежда запълването на празноти в данните за недвижимите имоти, да бъде отразена в изискуемите данни за строителството и техните разбивки. По-специално следва да се разгледа включването в предложения регламент на данните за започнати и завършени строежи, както и коефициентите на вакантност.

1.4.

Член 2 от Регламент (ЕО) № 2533/98 възлага на ЕЦБ, подпомагана от националните централни банки (НЦБ), задачата да събира информация inter alia за целите на статистиката на ПБ и международната инвестиционна позиция (МИП) от компетентните национални органи или пряко от стопанските субекти. Изискванията за статистическа отчетност на ЕЦБ са установени в Насоки ЕЦБ/2011/23 на Европейската централна банка (6).

1.5.

Статистиката на ПБ и МИП е от решаващо значение за изпълнението на основните задачи на ЕСЦБ съгласно Договора да определя и осъществява паричната политика, да осъществява валутни операции и да държи и управлява официалните резерви в чуждестранна валута на държавите членки. Тя също така подпомага оценяването на външната уязвимост и взаимната свързаност за целите на финансовата стабилност и се използва в показателите на „таблицата на риска“ на Европейския съвет за системен риск (ЕССР) съгласно задачите на ЕССР по член 3 от Регламент (ЕС) № 1092/2010 на Европейския парламент и на Съвета (7) и на „таблото с показатели“ на процедурата при макроикономически дисбаланси съгласно член 4 от Регламент (ЕС) № 1176/2011 на Европейския парламент и на Съвета (8). Статистиката на ПБ и МИП е част от „Специалния стандарт за разпространение на данни — Плюс“ на Международния валутен фонд (МВФ) и се изисква за „консултациите по член IV“, предприети от еврозоната и държавите членки от еврозоната съгласно член IV от Учредителния договор на Международния валутен фонд.

1.6.

ЕЦБ отбелязва, че някои от изискванията, които ще бъдат включени в предложения регламент, по-специално тримесечната статистика на международната търговия с услуги (МТУ), понастоящем са определени в таблица 2 от приложение I към Регламент (ЕО) № 184/2005 на Европейския парламент и на Съвета (9) и че идентични изисквания са определени в таблица 2 от приложение II към Насоки ЕЦБ/2011/23. В интерес на цялостното качеството на европейската статистика на ПБ и МИП, изготвена от Европейската статистическа система (ЕСС) и ЕСЦБ, е да се запази тази съгласуваност. Също така е от изключителна важност статистиката на ПБ и МИП да се запази вътрешно съгласувана и изчерпателна.

1.7.

Освен това доколкото тези изисквания са частично удовлетворени на национално ниво чрез инициативи за събиране на данни, разработени от НЦБ, ЕЦБ силно приветства член 23 от предложения регламент и ролята, отредена на Комитета по парична и финансова статистика и статистика на платежния баланс, създаден с Решение 2006/856/ЕО на Съвета (10). В по-общ план тясното сътрудничество между ЕСЦБ и ЕСС трябва да бъде осигурено при определянето, изменението или актуализирането на тези изисквания, както и на всички други изисквания на бизнес статистиката (напр. за отразяване на потребностите от данни в областта на „глобализацията“), които биха засегнали пряко или косвено съставянето на статистика на ПБ и МИП.

1.8.

Изпълнителни правомощия за точно определение на изискванията по отношение на данните

Член 7 от предложения регламент предоставя на Комисията правомощието да приема актове за изпълнение с цел допълнително уточняване на определени елементи на предаваните данни. Те включват основни методологични аспекти, като например определението на съответната статистическа единица и други приложими статистически класификации. В този контекст от гледна точка както на ползвателите, така и на съставителите на статистически данни, е важно да се гарантира съгласуваност между изискванията относно МТУ, определени в предложения регламент, и изискванията, определени в Регламент (ЕО) № 184/2005. Следователно ЕЦБ желае да изтъкне важността на методологичната близост и съгласуваност между двата набора от данни.

1.9.

На последно място ЕЦБ желае да подчертае важността на своевременното консултиране на ЕЦБ по всички делегирани актове и актове за изпълнение, които попадат в нейната област на компетентност съгласно член 127, параграф 4, първо тире и член 282, параграф 5 от Договора за функционирането на Европейския съюз (11).

2.   Технически забележки и предложения за изменение

Когато ЕЦБ отправя препоръки за изменения на предложения регламент, конкретните предложения с обяснителен текст към тях се представят в технически работен документ. Техническият работен документ е достъпен на английски език на уебсайта на ЕЦБ.

Съставено във Франкфурт на Майн на 2 януари 2018 година.

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  COM(2017) 114 окончателен. Мерките, установени в предложения регламент, са предназначени да заменят мерките, съдържащи се в 10 правни акта, които ще бъдат отменени и които са изброени в съображение 36 от предложения регламент.

(2)  Регламент (ЕО) № 2533/98 на Съвета от 23 ноември 1998 г. относно събирането на статистическа информация от Европейската централна банка (ОВ L 318, 27.11.1998 г., стр. 8).

(3)  Прегледа на изискванията в областта на общата икономическа статистика, Европейска централна банка, 2004 г., достъпен на уебсайта на ЕЦБ www.ecb.europa.eu.

(4)  Заключения на съвета ЕКОФИН относно статистиката на ЕС, 2972-ро заседание на Съвета по икономически и финансови въпроси, Брюксел, 10 ноември 2009 г., достъпни на www.consilium.europa.eu.

(5)  Препоръка ЕССР/2016/14 на Европейския съвет за системен риск от 31 октомври 2016 г. относно запълването на празноти в данните за недвижимите имоти (ОВ C 31, 31.1.2017 г., стр. 1).

(6)  Насоки ЕЦБ/2011/23 на Европейската централна банка от 9 декември 2011 г. относно изискванията за статистическа отчетност на Европейската централна банка в областта на външната статистика (ОВ L 65, 3.3.2012 г., стр. 1).

(7)  Регламент (ЕС) № 1092/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за пруденциалния надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макроравнище и за създаване на Европейски съвет за системен риск (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 1).

(8)  Регламент (ЕС) № 1176/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 година относно предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси (ОВ L 306, 23.11.2011 г., стр. 25).

(9)  Регламент (ЕО) № 184/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 12 януари 2005 г. относно статистиката на Общността относно платежния баланс, международната търговия с услуги и преките чуждестранни инвестиции (OВ L 35, 8.2.2005 г., стр. 23).

(10)  Решение 2006/856/ЕО на Съвета от 13 ноември 2006 г. за създаване на Комитет по парична и финансова статистика и статистика на платежния баланс (ОВ L 332, 30.11.2006 г., стр. 21).

(11)  Вж. допълнително например параграф 4 от Становище CON/2012/5 на ЕЦБ, ОВ C 105, 11.4.2012 г., стр. 1; параграф 8 от Становище CON/2011/44 на ЕЦБ, ОВ C 203, 9.7.2011 г., стр. 3; и параграф 4 от Становище CON/2011/42 на ЕЦБ, ОВ C 159, 28.5.2011 г., стр. 10.


Top