Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017XC1005(01)

Резюме на Решение на Комисията от 21 юни 2017 година относно производство по член 101 от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 53 от Споразумението за ЕИП (дело AT.40013 — Осветителни системи) (нотифицирано под номер C(2017) 4100)

OJ C 333, 5.10.2017, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.10.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 333/4


Резюме на Решение на Комисията

от 21 юни 2017 година

относно производство по член 101 от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 53 от Споразумението за ЕИП

(дело AT.40013 — Осветителни системи)

(нотифицирано под номер C(2017) 4100)

(само текстът на английски език е автентичен)

(2017/C 333/04)

На 21 юни 2017 г. Комисията прие решение относно производство по член 101 от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 53 от Споразумението за ЕИП. В съответствие с разпоредбите на член 30 от Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета  (1) с настоящото Комисията публикува имената на страните и основното съдържание на решението, включително наложените санкции, вземайки предвид законния интерес на предприятията за опазване на търговските им тайни.

1.   ВЪВЕДЕНИЕ

(1)

Решението е свързано с единично и продължително нарушение на член 101 от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 53 от Споразумението за ЕИП.

(2)

Адресати на решението са следните субекти: Valeo S.A., Valeo Service SAS и Valeo Vision SAS (наричани заедно „Valeo“); Magneti Marelli S.p.A. и Automotive Lighting Reutlingen GmbH (наричани заедно „Automotive Lighting“) и Hella KGaA Hueck & Co. („Hella“) (наричани също „страните“ или поотделно „страната“).

(3)

Стоките, до които се отнася нарушението, са автомобилни осветителни системи. Адресатите на настоящото решение са участвали в редица антиконкурентни контакти, касаещи оригинални резервни части („ДОО“) след края на серийно производство, включително контактите, свързани с цените и някои други търговски условия.

2.   ОПИСАНИЕ НА ДЕЛОТО

2.1.   Процедура

(4)

Делото бе открито след заявление за имунитет, подадено от Valeo през януари 2012 г. През юли 2012 г. Комисията извърши внезапни проверки по член 20, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1/2003, последвани от редица искания за предоставяне на информация в съответствие с член 18, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1/2003 и точка 12 от Известието относно освобождаване от глоби или намаляване на техния размер (2).

(5)

Впоследствие през август 2012 г. Automotive Lighting подаде заявление за освобождаване от глоби. Hella подаде заявление за освобождаване от глоби през септември 2012 г.

(6)

Производствата бяха образувани на 18 май 2016 г. с цел да се започнат разговори за постигане на споразумение със страните. Всички страни впоследствие представиха на Комисията своето официално искане за постигане на споразумение съгласно член 10а, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 773/2004 (3).

(7)

На 10 май 2017 г. Комисията прие изложение на възраженията, адресирано до страните. Всички страни отговориха на изложението на възраженията, като потвърдиха, че неговото съдържание отразява техните заявления за постигане на споразумение и че те продължават да се ангажират с процедурата за постигане на споразумение.

(8)

На 20 юни 2017 г. Консултативният комитет по ограничителни практики и господстващо положение излезе с положително становище.

(9)

Комисията прие решението на 21 юни 2017 г.

2.2.   Продължителност

(10)

Следните предприятия са нарушили член 101 от Договора и член 53 от Споразумението за ЕИП, като са участвали през посочените по-долу периоди в дейности, нарушаващи конкуренцията, по отношение на доставката на автомобилни осветителни системи:

Предприятие

Срок

Valeo

7 юли 2004 г. — 25 октомври 2007 г.

Automotive Lighting

7 юли 2004 г. — 25 октомври 2007 г.

Hella

1 януари 2006 г.— 25 октомври 2007 г.

2.3.   Резюме на нарушението

(11)

Решението се отнася до доставките на автомобилни осветителни системи (наричани по-долу „Осветителни системи“) на територията на ЕИП от 7 юли 2004 г. до 25 октомври 2007 г. с вариации по отношение на начална дата за всяка страна. Така общата продължителност на нарушението е 3 години и 3 месеца.

(12)

Засегнатите от картела продукти са осветителни системи, които включват фарове, дневни светлини, задни светлини и стопсветлини, стопсветлини, монтирани в горната част на задното стъкло, светлини за мъгла и помощни светлини. Осветителните системи се продават от доставчиците, за да оборудват нови превозни средства или като резервни/заместващи части. Картелът е обхващал доставките на осветителни системи в ЕИП на пазара за оригинални резервни части („ДОО“) след края на серийното производство.

(13)

Картелът се е състоял от редица нарушаващи конкуренцията контакти, свързани с цените и някои други търговски условия. Тайните обсъждания са засягали стратегиите за ценови предложения и преговори, актуалното състояние на преговорите с клиенти по отношение на увеличенията на цените, позицията на страните към отделни клиенти във връзка с моделите на ценообразуване на ДОО, клиентски питания за цени, както и обмен на информация относно бъдещите перспективи и тенденции в областта на ДОО промишлеността.

(14)

Освен това страните са се споразумели да се стремят да повишат цените след края на серийното производство и са се координирани за целево изчерпване на договорната наличност на резервни части след края на серийното производство.

(15)

Картелът е извършвал дейност предимно въз основа на двустранни контакти, но бил е осъществен обаче поне един многостранен контакт. От географска гледна точка антиконкурентни обсъждания са се състояли в ЕИП, главно във Франция или в Германия. Между 2004 г. и 2006 г. страните постепенно са насочили своите антиконкурентни контакти към продажбите за всички производители на оригинално оборудване (ПОО), които са били клиенти на страните в ЕИП през 2007 г.

2.4.   Адресати

(16)

В своето решение Комисията счита за отговорни следните юридически лица:

а)

Valeo S.A., Valeo Service SAS и Valeo Vision SAS солидарно;

б)

Magneti Marelli S.p.A. и Automotive Lighting Reutlingen GmbH солидарно; както и

в)

Hella KGaA Hueck & Co.

2.5.   Корективни мерки

(17)

Решението е в приложение на насоките за глобите от 2006 г. (4)

2.5.1.   Основен размер на глобата

(18)

С оглед да бъде отразено по-добре действителното въздействие на картела, като ориентир за годишната стойност на продажбите (въз основа на действителната стойност на продажбите на ДОО осветителни системи след края на серийното производство в ЕИП, реализирани от предприятията през съответния период на участието им в нарушенията) се използва като основа за изчисляването на основния размер на наложените глоби.

(19)

Като се имат предвид естеството на нарушението и географският му обхват (ЕИП), процентът за променливата сума на глобите и за допълнителния размер („входната такса“) е определен на 16 % от стойността на продажбите за нарушението.

(20)

Променливата сума се умножава по броя на годините или по части от годината, в съответствие с участието на страните в нарушението, за да се отчете изцяло продължителността на участието на всяко предприятие в нарушението поотделно. Комисията взема под внимание действителната продължителност на участието на страните в нарушението въз основа на пълни години, месеци и дни.

(21)

Като се има предвид, че обхватът на поведението спрямо засегнатите ПОО клиенти постепенно се е разширил от определен брой до всички ПОО, които са били клиенти на страните в ЕИП през 2007 г., бяха установени три различни групи клиенти, за които стойността на продажбите се изчислява поотделно, като се прилагат различни коефициенти за продължителност.

2.5.2.   Корекции на основния размер

(22)

В настоящото решение не са приложени утежняващи или смекчаващи обстоятелства. В настоящото решение не е приложен възпиращ коефициент към никоя от страните.

2.5.3.   Прилагане на ограничението за 10 % от оборота

(23)

Нито една от изчислените глоби не надвишава 10 % от общия оборот на съответното предприятие през счетоводната година, предхождаща датата на решението.

2.5.4.   Прилагане на Известието от 2006 г. относно освобождаване от глоби или намаляване на техния размер: намаляване на глоби

(24)

Valeo бе първото предприятие, подало информация и доказателства, които отговарят на условията, посочени в точка 8, буква а) от Известието от 2006 г. относно освобождаване от глоби или намаляване на техния размер и поради това не му се налагат глоби.

(25)

Automotive Lighting бе първото предприятие, което спази изискванията на точки 24 и 25 от Известието от 2006 г. относно освобождаване от глоби или намаляване на техния размер и неговата глоба се намалява с 35 %.

(26)

Hella бе второто предприятие, което спази изискванията на точки 24 и 25 от Известието относно освобождаване от глоби или намаляване на техния размер и неговата глоба се намалява с 20 %.

2.5.5.   Прилагане на Известието за постигане на споразумение

(27)

В резултат на прилагането на Известието за постигане на споразумение размерът на глобите, наложени на Automotive Lighting и Hella, беше намален с още 10 %.

3.   ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(28)

Съгласно член 23, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1/2003 бяха наложени следните глоби:

а)

Valeo: 0 евро;

б)

Automotive Lighting: 16 347 000 евро;

в)

Hella: 10 397 000 евро.


(1)  ОВ L 1, 4.1.2003 г., стр. 1.

(2)  Известие на Комисията относно освобождаване от глоби и намаляване на техния размер по делата за картели (ОВ C 298, 8.12.2006 г., стр. 17).

(3)  Регламент (ЕО) № 773/2004 на Комисията от 7 април 2004 г. относно водените от Комисията производства съгласно членове 81 и 82 от Договора за ЕО (ОВ L 123, 27.4.2004 г., стр. 18).

(4)  ОВ С 210, 1.9.2006 г., стр. 2.


Top