Help Print this page 

Document 52017PC0825

Title and reference
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) 2017/825 с цел увеличаване на финансовия пакет на Програмата за подкрепа на структурните реформи и адаптиране на общата ѝ цел

COM/2017/0825 final - 2017/0334 (COD)
Multilingual display
Text

Брюксел, 6.12.2017

COM(2017) 825 final

2017/0334(COD)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за изменение на Регламент (ЕС) 2017/825 с цел увеличаване на финансовия пакет на Програмата за подкрепа на структурните реформи и адаптиране на общата ѝ цел


ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

1.КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Основания и цели на предложението

Програмата за подкрепа на структурните реформи за периода 2017—2020 г., която е в ход от 20 май 2017 г., разполага с бюджет в размер на 142,8 млн. евро 1 . Тя е учредена
с цел укрепване на капацитета на държавите членки за изготвяне и изпълнение на поддържащите растежа административни и структурни реформи, включително чрез помощ за ефикасното и ефективно използване на фондовете на Съюза. Подкрепата по програмата се предоставя от Комисията по искане на съответната държава членка и може да обхваща широк кръг области.

От влизането в сила на Регламента за Програмата за подкрепа на структурните реформи е налице засилен интерес към нея от страна на държавите членки, като исканията за подкрепа значително надвишават сумата на предвиденото финансиране за годишните цикли. Показателни за това са данните за цикъла за 2017 г., през който, независимо от късното приемане на Регламента относно Програмата за подкрепа на структурните реформи, бяха подадени 271 искания за подкрепа от 16 държави членки на обща прогнозна стойност над 80 млн. евро на фона на заделените 22,5 млн. евро за 2017 г. Това накара Комисията да преразгледа приоритетите, което стана причина няколко искания за финансиране да бъдат отхвърлени. Тенденцията ще се прояви още по-категорично в цикъла за 2018 г., който започна неотдавна (крайният срок за подаване на заявления беше 31 октомври 2017 г.). Подадени са 444 искания за подкрепа от 24 държави членки, като тяхната обща прогнозна стойност се изчислява на приблизително 152 млн. евро, на фона на заделените за 2018 г. 30,5 млн. евро. Това показва ясно интереса и нуждата от подкрепа в държавите членки, които надхвърлят значително наличните финансови ресурси на програмата.

Опитът показва, че много държави членки са поискали подкрепа по Програмата и че исканията за подкрепа са разпределени между всички области на политиката, обхванати от програмата, като например управление и публична администрация, управление на приходите и на публичните финанси, растеж и бизнес среда, пазар на труда, образование, здравеопазване и социални услуги, финансов сектор и достъп до финансиране.

Както беше посочено в речта на председателя Юнкер (и приложеното писмо за намерение) пред Европейския парламент на 13 септември 2017 г. относно състоянието на Съюза 2 , еврото е единната валута на Съюза като цяло и в крайна сметка — всички, с изключение на две държави членки, са поискали да се присъединят към еврозоната. Поради това е необходимо да се мисли напред и да се окаже подкрепа на държавите членки извън еврозоната в подготовката им за присъединяване към нея, когато те пожелаят това. За да могат да се присъединят към еврозоната, държавите членки трябва да отговарят на „критериите от Маастрихт“ или т.нар. „критерии за конвергенция“, които са показателни за постигането на висока степен на устойчиво сближаване.

Икономическата и финансова криза показа, че наред с номиналното сближаване, постигането на действително сближаване и устойчиви икономики, основани на солидни икономически структури, които позволяват на държавите членки да се справят ефективно със сътресения и бързо да се възстановяват след тях, са от основно значение и за успешното участие в еврозоната. По-специално, това налага държавите членки да са в състояние да управляват бюджетите си в съответствие с принципите на стабилното управление на публичните финанси и институционално да са готови да участват в банковия съюз. Освен това, правилното функциониране на пазарите на труда и на стоковите пазари, които са в състояние да поемат външни сътресения, високата степен на интеграция по отношение на търговията със стоки и услуги и доброто функциониране на публичната администрация са от първостепенно значение за успешното интегриране в еврозоната.

На фона на i) по-големите финансови нужди във връзка с изпълнението на структурните реформи и ii) необходимостта от подкрепа за държавите членки, които възнамеряват да приемат еврото, в усилията им да осъществят реално сближаване и да утвърдят по-устойчиви икономически и социални структури, за да се подсигури безпроблемното им участие в Икономическия и паричен съюз, Комисията се ангажира като първа стъпка да увеличи бюджета на Програмата за подкрепа на структурните реформи с 80 млн. eвро за периода 2019—2020 г. Това следва стане чрез използването на инструмента за гъвкавост по член 11 от действащата Многогодишна финансова рамка 3 . Така общият финансов пакет на Програмата за подкрепа на структурните реформи ще бъде повишен до 222,8 млн. eвро. Това увеличение ще позволи не само удовлетворяване на нуждите от подкрепа на държавите членки извън еврозоната, които искат да приемат еврото и трябва да осъществят реформи в своите икономики, но ще позволи също така да бъдат посрещнати разходите по нарасналия брой на исканията за подкрепа за изпълнение на административните и структурните реформи.

Този допълнителен бюджет ще бъде допълнен, като държавите членки бъдат приканени да се възползват от възможността по силата на член 11 от Регламента за Програмата за подкрепа на структурните реформи да прехвърлят част от своите средства от компонента за техническа помощ по линия на европейските структурни и инвестиционни фондове към Програмата за подкрепа на структурните реформи, за да се подпомогнат необходимите реформи, включително и реформите, свързани с приемането на еврото. Въз основа на настоящите прогнози за възможни нужди от подкрепа, това допълнение ще доведе до увеличаване на общата сума от наличния бюджет до 300 млн. евро, като се предвижда удвояване на капацитета до 2020 г.

Ще се предоставя персонализирана помощ за прилагането на всички политики, които да помогнат на държавите членки да постигнат висока степен на устойчиво сближаване. Подкрепа ще бъде предоставена по-специално за подобряване на бизнес средата, за финансовия сектор, пазара на труда и продуктовите пазари, държавната администрация и управлението на публичните финанси. Повечето важни реформи, необходими за насърчаване на устойчивото и реалното сближаване, ще бъдат обект на специално внимание в контекста на европейския семестър.

Посредством специален работен механизъм държавите членки, желаещи да постигнат напредък към присъединяването към еврозоната, ще се договарят в диалог с Комисията за ограничен набор от ангажименти за реформи, които са от особено значение за успешното членство в еврозоната. Тези ангажименти за реформи също ще бъдат отразени в националните програми за реформи на съответните държави членки. Чрез Службата за подкрепа на структурните реформи Комисията ще сключи нов План за сътрудничество и подкрепа за съответните държави членки, като акцентът се поставя върху осигуряването на техническа подкрепа за изпълнението на ангажиментите за реформи, свързани с приемането на еврото. Тази договореност ще бъде изцяло на доброволна основа и ще се предлага без съфинансиране от държавите членки бенефициери.

Съгласуваност с действащите разпоредби в тази област на политиката

Програмата за подкрепа на структурните реформи представлява нова програма на Съюза, чрез която Комисията оказва съдействие на държавите членки, по тяхно искане, при разработването и изпълнението на административни и структурни реформи. Тя е насочена към осигуряване на съобразена с конкретния случай помощ и експертен опит на място, които да съдействат на националните органи на отправилите такова искане държави членки в целия процес на реформи или на определен етап/етапи на този процес. Помощта е съобразена с най-неотложните нужди на държавите, съобразно договореното между Комисията и съответната държава членка.

Програмата допълва съществуващите ресурси за изграждане на капацитет и техническа подкрепа, осигурявани от други програми за финансиране от Съюза по многогодишната финансова рамка, както и техническа помощ и други действия, финансирани от фондовете на Съюза. Това се гарантира едновременно на етапите на програмирането и изпълнението. За тази цел Комисията създаде механизъм за координация на техническата подкрепа с участието на съответните служби, така че да се гарантира, че помощта, предоставяна по различни програми и фондове на Съюза, е съгласувана и не се дублира с мерки по Програмата за подкрепа на структурните реформи.

Настоящото предложение има за цел да се увеличат финансовите средства, отпуснати на Програмата за подкрепа на структурните реформи, за да се позволи на Комисията да отговори на потребностите, по-специално на държавите членки извън еврозоната, които предприемат структурни реформи, целящи да направят икономиките по-устойчиви на сътресения и да ги подготвят за членство в еврозоната, както и в отговор на потребностите, породени от нарастването на броя на исканията от всички държави членки за подкрепа и сумите по тях по отношение на изпълнението на структурни реформи. 

Съгласуваност с други политики на Съюза

Предложението е съобразено със и допринася за основните политически инициативи на Съюза като Европейския семестър и предложенията, направени в документа за размисъл относно задълбочаването на Икономическия и паричен съюз 4 . То съответства и с изложените идеи в речта за състоянието на Съюза през 2017 г. (и приложеното Писмото за намерение), произнесена от председателя Юнкер пред Европейския парламент на 13 септември 2017 г., в която накратко беше представено описание на укрепването на бъдещия Икономически и паричен съюз.

Предложението дава възможност за повече средства за предоставяне на подкрепа за така необходимите реформи, които ще направят икономиките на държавите членки извън еврозоната по-устойчиви на сътресения и ще помогне за благоденствието на тези държави членки, след като се присъединят към еврозоната. Освен това в предложението се предвижда възможност за повече ресурси, които да бъдат на разположение за подкрепа на изпълнението на структурните реформи в целия Съюз.

2.ПРАВНО ОСНОВАНИЕ, СУБСИДИАРНОСТ И ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ

Правно основание

Правното основание на Програмата за подкрепа за структурните реформи са член 175, трета алинея и член 197, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

С настоящия документ се прави предложение за законодателно изменение с цел i) да се посочи приносът на програмата, за да се улесни участието в еврозоната на държави членки, чиято парична единица не е еврото, ii) да се увеличи финансовият пакет на програмата (посредством инструмента за гъвкавост по действащата многогодишна финансова рамка) и iii) да се адаптира общата цел на Програмата за подкрепа на структурните реформи, за да се подчертае връзката с подготовката за членство в еврозоната. Наред с това се предвиждат и някои технически промени по отношение на използването на разходите за подкрепа по програмата. Благодарение на увеличените си финансови ресурси Програмата за подкрепа на структурните реформи може много да допринесе за изграждането на по-устойчиви икономически структури в държавите членки и за постигане на устойчиво сближаване на държавите членки извън еврозоната, които се подготвят да се присъединят към еврозоната.

Субсидиарност (извън областите на изключителна компетентност)

Финансирането на дейността на програмата чрез предвиденото изменение е съобразено с принципите на европейска добавена стойност и на субсидиарност. Необходимо е увеличаване на финансирането от бюджета на Съюза по отношение на общата подкрепа за изпълнение на структурните реформи с оглед на неочаквано високия интерес към програмата от страна на държавите членки. Това е наложително и с цел постигане на устойчиво сближаване на държавите членки извън еврозоната, което е от съществено значение за просперитета на Съюза и, по-специално — за доброто функциониране на единната валута. Нито една от тези цели (подкрепа за структурните реформи като цяло и подкрепа за членството в еврозоната) може да бъде осъществена в достатъчна степен чрез самостоятелни действия на държавите членки („критерий за необходимост“); с намесата на Съюза обаче може да бъде придадена допълнителна стойност в сравнение със самостоятелните действия на държавите членки („критерий за ефективност“).

Европейският съюз е в по-добра позиция от държавите членки да определя, мобилизира и координира най-добрите налични експертни познания (било то от службите на европейските институции или от други държави, или международни организации), за да насърчава обмена на най-добри практики (както и да осигурява последователното им разпространение в целия Съюз) в подкрепа на държавите членки по пътя към единната валута и на прилагането на целенасочени реформи за стимулиране на техния икономически растеж.

Пропорционалност

Предложението е в съответствие с принципа на пропорционалност, тъй като не излиза извън минимума, необходим за постигането на заявената цел на европейско равнище, и на необходимото за тази цел.

Избор на инструмент

Предложението представлява изменение на Регламента за Програмата за подкрепа на структурните реформи.

3.РЕЗУЛТАТИ ОТ ПОСЛЕДВАЩИТЕ ОЦЕНКИ, КОНСУЛТАЦИИТЕ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ОЦЕНКИТЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

Настоящото изменение е в отговор на спешната необходимост от подкрепа за държавите членки извън еврозоната, които предприемат структурни реформи, целящи да направят икономиките им по-устойчиви на сътресения, да ускорят процеса на реалното сближаване и да подготвят членството им в еврозоната. Изменението има за цел също да увеличи общия финансов пакет, за да се задоволи много по-високото от очакваното търсене на подкрепа от страна на държавите членки във връзка с изпълнението на структурните реформи.

Регулаторна пригодност и опростяване на законодателството

Предложението не е свързано с регулаторната пригодност и опростяване на законодателството и не поражда разходи за привеждане в съответствие за малките и средните предприятия или други заинтересовани страни. Програмата за подкрепа на структурните реформи ще започне да се прилага скоро чрез електронна платформа (JIRA), която ще бъде достъпна за службите на Комисията и държавите членки.

Основни права

Предложението ще има положителен ефект за запазването и развитието на политиката на Съюза в областта на основните права, като се предполага, че държавите членки искат и получават техническа помощ в съответните области. Например, помощта в области като миграцията, пазара на труда и социалното осигуряване, здравеопазването, образованието, околната среда, собствеността, публичната администрация и съдебната система може да е от полза за основните права на Съюза, като например правото на достойнство, свобода, равенство, солидарност, граждански права и правосъдие.

4.ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА

Предлага се увеличение на специалния финансов пакет за Програмата за подкрепа на структурните реформи от 142 800 000 eвро (по текущи цени) на 222 800 000 eвро (по текущи цени). Увеличението ще се прилага за 2019 г. и 2020 г. Законодателната финансова обосновка дава необходимите разяснения.

Увеличението следва да стане възможно чрез използване на 80 000 000 eвро, преразпределени от инструмента за гъвкавост съгласно действащата многогодишна финансова рамка (член 11 от Регламент № 1311/2013 на Съвета), което дава възможност за допълване на финансирането в общия бюджет на Съюза за финансовите 2018 г. и 2019 г. над тавана за функция 1б (сближаване).

Този увеличен бюджет ще бъде допълнен, като държавите членки бъдат приканени да се възползват от възможността по силата на член 11 от Регламента за Програмата за подкрепа на структурните реформи да прехвърлят част от своите средства от компонента за техническа помощ по линия на европейските структурни и инвестиционни фондове към Програмата за подкрепа на структурните реформи, за да се подпомогнат необходимите реформи, включително и реформите, свързани с приемането на еврото. Въз основа на настоящите прогнози за възможни нужди от подкрепа, това допълнение ще доведе до увеличаване на общата сума от наличния бюджет на 300 млн. eвро.

5.ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ

Планове за изпълнение и механизми за мониторинг, оценка и докладване

Изискванията за мониторинг, оценка и докладване са надлежно предвидени в Регламента за Програмата за подкрепа на структурните реформи. Не се предвижда промяна в тази връзка.

Обяснителни документи (за директиви)

Не е приложимо

Подробно разяснение на отделните разпоредби на предложението

С предложението се изменя член 4 от Регламента за Програмата за подкрепа на структурните реформи (общата цел), за да се добави подкрепата за членството в еврозоната към целите, за които се отпускат средства по Програмата. По-специално, по Програмата се предоставя подкрепа за националните органи за реформиране на институциите, управлението, администрацията, икономическите и социалните сектори в отговор на икономическите и социалните предизвикателства. С предложеното изменение се подчертава, че задълбочаването на сближаването, конкурентоспособността, производителността, устойчивия растеж и създаването на работни места следва да допринесат и за подготовката за участие в еврозоната на държавите членки, чиято парична единица не е еврото и които желаят да се присъединят към единната валута.

Предложеният член 5а подчертава приноса на Програмата към специално работно направление за подкрепата за реформи, които могат да помогнат на държавите членки в подготовката им за еврозоната.

С предложението се изменя параграф 1 от член 10 от Регламента за Програмата за подкрепа на структурните реформи във връзка със специалния финансов пакет на Програмата за подкрепа на структурните реформи, за да може той да бъде увеличен на 222,8 млн. евро по текущи цени.

С предложението се изменя член 10, параграф 2 от Регламента за Програмата за подкрепа на структурните реформи, а именно — разпоредбата относно разходите за подкрепа по програмата, чрез добавяне на възможността за финансиране на дейности за подпомагане, като например контрол на качеството и наблюдение на място на конкретни проекти за подкрепа.

2017/0334 (COD)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за изменение на Регламент (ЕС) 2017/825 с цел увеличаване на финансовия пакет на Програмата за подкрепа на структурните реформи и адаптиране на общата ѝ цел

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 175, трета алинея и член 197, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 5 ,

като взеха предвид становището на Комитета на регионите 6 ,

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

(1)Програмата за подкрепа на структурните реформи („Програмата“) беше създадена с цел укрепване на капацитета на държавите членки за изготвяне и изпълнение на стимулиращи растежа административни и структурни реформи, включително чрез помощ за ефикасното и ефективно използване на фондове на Съюза. Подкрепата по програмата се предоставя от Комисията по искане на съответната държава членка и може да обхваща широк кръг области. Развитието на устойчиви икономики върху стабилни икономически и социални структури, които позволяват на държавите членки да поемат шокове и да се възстановяват бързо след тях, допринася за икономическото и социално сближаване. Изпълнението на институционалните, административните и поддържащите растежа структурни реформи е подходящо средство за постигането на такова развитие.

(2)Държавите членки търсят все по-често подкрепа по линия на програмата извън първоначалните очаквания. Исканията за подкрепа, получени от Комисията по време на цикъла за 2017 г., се оценяват на много над наличните годишни средства. Що се отнася до цикъла за 2018 г., прогнозната стойност на получените искания е пет пъти по-висока от наличните за тази година финансови ресурси. Почти всички държави членки поискаха подкрепа по Програмата, а исканията са разпределени между всички области на политиката, обхванати от програмата.

(3)Укрепването на икономическото и социалното сближаване чрез засилване на структурните реформи е от решаващо значение за успешното участие в Икономическия и паричен съюз. Това е от особено значение за държавите членки, чиято валута не е евро, в подготовката им за присъединяване към еврозоната.

(4)В този смисъл е целесъобразно да се подчертае в общата цел на програмата — в рамките на нейния принос към преодоляването на икономическите и социалните предизвикателства, че насърчаването на сближаването, конкурентоспособността, производителността, устойчивия растеж и създаването на работни места, следва да допринесат и за подготовката за бъдещо участие в еврозоната от онези държави членки, чиято парична единица не е еврото.

(5)Необходимо е също така да се посочи, че действията и мерките по Програмата могат да бъдат от подкрепа за реформи, които да помогнат на държавите членки, желаещи да приемат еврото, да се подготвят за участието в еврозоната.

(6)С оглед задоволяване на нарастващото търсене на подкрепа от страна на държавите членки, както и поради необходимостта от подпомагане на изпълнението на структурните реформи в държавите членки, чиято парична единица не е еврото, отпуснатите за програмата финансови средства следва да се увеличат до достатъчно високо ниво, позволяващо на Съюза да оказва подкрепата, от която се нуждаят отправилите искането държави членки.

(7)За да може подкрепата да бъде предоставена във възможно най-кратки срокове, Комисията следва да може да използва част от финансовия пакет и за покриване на разходите за дейности в подкрепа на програмата, като например разходи, свързани с контрола на качеството и мониторинга на проектите на място.

(8)Поради това Регламент (ЕС) 2017/825 следва да бъде съответно изменен.

(9)С цел да се създадат условия за незабавното прилагане на предвидените в настоящия регламент мерки, той следва да влезе в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС) 2017/825 се изменя, както следва:

1.    Член 4 се заменя със следното:

„Член 4

Обща цел

Общата цел на Програмата е да допринесе за институционалните, административните и поддържащите растежа структурни реформи в държавите членки, като предоставя подкрепа на националните органи за мерки, насочени към реформирането и укрепването на институциите, управлението, публичната администрация и икономическите и социалните сектори в отговор на икономическите и социалните предизвикателства с цел увеличаване на сближаването, конкурентоспособността, производителността, устойчивия растеж, създаването на работни места и инвестициите, което също така ще ги подготви за участие в еврозоната, по специално в контекста на процедурите за икономическо управление, включително чрез подкрепа за ефикасното, ефективно и прозрачно използване на фондове на Съюза.“;

2.    Добавя се член 5а

„Член 5a

Подкрепа за подготовката за членство в еврозоната

Програмата може да финансира действия и мерки в подкрепа на реформите, които могат да помогнат на държавите членки в подготовката им за присъединяване към еврозоната.“.

3.    Член 10 се изменя, както следва:

а) параграф 1 се заменя със следното:

„1.  Размерът на финансовия пакет за изпълнение на Програмата се определя на 222 800 000 eвро по текущи цени.“;

б) в параграф 2 се добавя следното изречение:

„Разходите могат да покриват и разходите за други дейности за подпомагане, като например контрол на качеството и мониторинг на проекти на място.“.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на […] година.

За Европейския парламент    За Съвета

Председател    ПредседателЗАКОНОДАТЕЛНА ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА

1.РАМКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

1.1.Наименование на предложението/инициативата

1.2.Засегната(и) област(и) на политиката

1.3.Естество на предложението/инициативата

1.4.Цел(и)

1.5.Мотиви за предложението/инициативата

1.6.Срок на действие и финансово отражение

1.7.Планирани методи на управление

2.МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

2.1.Правила за мониторинг и докладване

2.2.Система за управление и контрол

2.3.Мерки за предотвратяване на измами и нередности

3.ОЧАКВАНО ФИНАНСОВО ОТРАЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ ИНИЦИАТИВАТА

3.1.Съответни функции от многогодишната финансова рамка и разходни бюджетни редове

3.2.Очаквано отражение върху разходите 

3.2.1.Обобщение на очакваното отражение върху разходите

3.2.2.Очаквано отражение върху бюджетните кредити за оперативни разходи

3.2.3.Очаквано отражение върху бюджетните кредити за административни разходи

3.2.4.Съвместимост с настоящата многогодишна финансова рамка

3.2.5.Участие на трети страни във финансирането

3.3.Очаквано отражение върху приходите

ЗАКОНОДАТЕЛНА ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА

1.РАМКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

1.1.Наименование на предложението/инициативата

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2017/825 с цел увеличаване на финансовия пакет на Програмата за подкрепа на структурните реформи и адаптиране на общата ѝ цел

1.2.Засегната(и) област(и) на политиката 

Област на политиката: Координиране на политиките на Комисията и правни съвети

Дейност във връзка с БД: Програма за подкрепа на структурните реформи

За подробен отчет на дейностите във връзка с БД вж. точка 3.2

Област на политиката: Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване

Област на политиката: Регионална и селищна политика

Област на политиката: Земеделие и развитие на селските райони

Област на политиката: Миграция и убежище

Област на политиката: Икономически и финансови въпроси

1.3.Естество на предложението/инициативата

 Предложението/инициативата е във връзка с ново действие 

 Предложението/инициативата е във връзка с ново действие след пилотен проект/подготвително действие 7  

 Предложението/инициативата е във връзка с продължаване на съществуващо действие 

 Предложението/инициативата е във връзка с действие, пренасочено към ново действие

1.4.Цел(и)

1.4.1.Многогодишни стратегически цели на Комисията, за чието изпълнение е предназначено предложението/инициативата

Програмата допринася за постигането на приоритетната цел: увеличение на работните места, растежа и инвестициите.

Общата цел на Програмата, съобразно измененията по силата на настоящото предложение, е да допринесе за институционалните, административните и поддържащите растежа структурни реформи в държавите членки, като предоставя подкрепа на националните органи за мерки, насочени към реформирането и укрепването на институциите, управлението, публичната администрация и икономическите и социалните сектори в отговор на икономическите и социалните предизвикателства с цел увеличаване на сближаването, конкурентоспособността, производителността, устойчивия растеж, създаването на работни места и инвестициите, което също така ще ги подготви за участие в еврозоната, в частност в контекста на процедурите за икономическо управление, включително чрез подкрепа за ефикасното, ефективно и прозрачно използване на фондове на Съюза.

По-специално, с предложението за изменение Програмата също така ще допринесе за подкрепата на реформи, които могат да помогнат на държавите членки в подготовката им за присъединяване към еврозоната.

1.4.2.Конкретни цели и конкретна цел № [ ]

Тъй като настоящото предложение представлява изменение на Регламент (ЕС) 2017/825, специфичните цели на предложението са едни и същи с тези, посочени в член 5 от Регламента.

1.4.3.Очаквани резултати и отражение

Да се посочи въздействието, което предложението/инициативата следва да окаже по отношение на бенефициерите/целевите групи.

Очакваните резултати са посочените в Регламент (ЕС) 2017/825, както е отразено в предложението COM(2015)701 final.

Предложеното изменение се очаква също така да укрепи административния капацитет на държавите членки за реформиране на институциите, администрацията, икономическите и социалните сектори, да насърчи устойчивото сближаване с цел да подпомогне държавите членки в подготовката им за присъединяване към еврозоната.

 

1.4.4.Показатели за резултатите и за отражението

Да се посочат показателите, които позволяват да се проследи изпълнението на предложението/инициативата.

Тъй като настоящото предложение е изменение на Регламент (ЕС) 2017/825, показатели за мониторинг на резултатите и въздействието ще бъдат посочените в приложението към посочения регламент.

1.4.5.Нужди, които трябва да бъдат задоволени в краткосрочен или дългосрочен план

Изискванията са посочените в Регламент (ЕС) 2017/825, както е отразено в предложението COM(2015)701 final.

Предложеното изменение се очаква също така да насърчи устойчивото сближаване с цел да подпомогне държавите членки в подготовката им за присъединяване към еврозоната.

 

1.4.6.Добавена стойност от намесата на Съюза (може да е в резултат от различни фактори, например ползи от координиране, правна сигурност, по-добра ефективност или взаимно допълване). За целите на тази точка „добавена стойност от намесата на Съюза“ е стойността, която е резултат от намесата на ЕС и е допълнителна спрямо стойността, която би била създадена само от отделните държави членки.

Тъй като настоящото предложение представлява изменение на Регламент (ЕС) 2017/825, добавената стойност на програмата е отразена в член 3 от него.

Освен това Европейският съюз е в по-добра позиция от държавите членки да определя, мобилизира и координира най-добрите налични експертни познания (било то от службите на европейските институции или от други държави или международни организации), за да насърчава обмена на най-добри практики (както и да осигурява последователното им разпространение в целия Съюз) в подкрепа на прилагането на целенасочени реформи за стимулиране на растежа в държавите членки и за подпомагане на държавите извън еврозоната в подготовката им за присъединяване към нея.

1.4.7.Изводи от подобен опит в миналото

Опитът, придобит при изпълнението на подготвителното действие „Изграждане на капацитет и институционално изграждане в подкрепа на провеждането на икономически реформи“, и по-специално първата година от изпълнението на Програмата за подкрепа на структурните реформи потвърждават полезността на програмата за техническа поддръжка, отворена за всички държави членки и за голям брой области: Държавите членки потвърдиха интереса си да се възползват от експертния опит на Комисията в подкрепа на собствените си реформи или реформите, провеждани в съответствие с препоръките, издадени в рамките на европейския семестър.

През 2018 г. почти всички държави членки (24) са представили искане за подкрепа, като както за 2017 г., така и за 2018 г., исканията сериозно превишават заделените бюджетни средства за програмата. Това показва ясно интереса и нуждата от подкрепа в държавите членки, които надхвърлят значително наличните финансови ресурси на програмата.

1.4.8.Съвместимост и евентуална синергия с други подходящи инструменти

Програмата ще допълва съществуващите ресурси за изграждането на капацитет и техническа подкрепа, осигурявани от други програми за финансиране от Съюза по многогодишната финансова рамка, както и техническа помощ и други действия, финансирани от фондовете на Съюза.

1.5.

1.6.Срок на действие и финансово отражение

 Предложение/инициатива с ограничен срок на действие

   Предложение/инициатива в сила от 2019 г. до 2020 г.

   Финансово отражение от 2019 г. до 2020 г.

 Предложение/инициатива с неограничен срок на действие

Осъществяване със стартов период от ГГГГ до ГГГГ,

последван от функциониране с пълен капацитет.

1.7.Планирани методи на управление 8  

 Пряко управление от Комисията

   от нейните служби, включително от нейния персонал в делегациите на Съюза;

   от изпълнителните агенции

 Споделено управление с държавите членки

 Непряко управление чрез делегиране на задачи по изпълнението на бюджета на:

   трети държави или органите, определени от тях;

   международни организации и техните агенции (да се уточни);

   ЕИБ и Европейския инвестиционен фонд;

   органите, посочени в членове 208 и 209 от Финансовия регламент;

   публичноправни организации;

   частноправни органи със задължение за обществена услуга, доколкото предоставят подходящи финансови гаранции;

   органи, уредени в частното право на държава членка, на които е възложено осъществяването на публично-частно партньорство и които предоставят подходящи финансови гаранции;

   лица, на които е възложено изпълнението на специфични действия в областта на ОВППС съгласно дял V от ДЕС и които са посочени в съответния основен акт.

Ако е посочен повече от един метод на управление, пояснете в частта „Забележки“.

Забележки

Това е в съответствие с настоящите разпоредби на изменяния регламент.

2.МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

2.1.Правила за мониторинг и докладване

Да се посочат честотата и условията.

Правилата за мониторинг и докладване са от изменения Регламент (ЕС) 2017/825.

2.2.Система за управление и контрол

2.2.1.Установени рискове

Установените рискове са залегналите в предложението за приемане на Регламент (ЕС) 2017/825, т.е. COM(2015) 701 final.

2.2.2.Информация за изградената система за вътрешен контрол

Както е посочено по-горе, вж. финансовата обосновка, придружаваща COM(2015)701 final.

2.2.3.Оценка на разходите и ползите от проверките и на очаквания риск от грешка

Както е посочено по-горе, вж. финансовата обосновка, придружаваща COM(2015)701 final.

2.3.Мерки за предотвратяване на измами и нередности

Да се посочат съществуващите или планираните мерки за превенция и защита.

Както е посочено по-горе, вж. финансовата обосновка, придружаваща COM(2015)701 final.

3.ОЧАКВАНО ФИНАНСОВО ОТРАЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ ИНИЦИАТИВАТА

3.1.Съответни функции от многогодишната финансова рамка и разходни бюджетни редове

·Съществуващи бюджетни редове

По реда на функциите от многогодишната финансова рамка и на бюджетните редове.

Функция от многогодишната финансова рамка

Бюджетен ред

Вид наразхода

Вноска

Икономическо, социално и териториално сближаване

Многогод./
едногод. 9

от държави от ЕАСТ 10

от държави кандидатки 11

от трети държави

по смисъла на член 21, параграф 2, буква б) от Финансовия регламент

1.б

13.08.01

Многогод.

ДА

НЕ

НЕ

НЕ

·Поискани нови бюджетни редове

По реда на функциите от многогодишната финансова рамка и на бюджетните редове.

Функция от многогодишната финансова рамка

Бюджетен ред

Вид наразхода

Вноска

Номер
[Функция………………………………………]

Многогод./
едногод.

от държави от ЕАСТ

от държави кандидатки

от трети държави

по смисъла на член 21, параграф 2, буква б) от Финансовия регламент

[XX.YY.YY.YY]

ДА/НЕ

ДА/НЕ

ДА/НЕ

ДА/НЕ

3.2.Очаквано отражение върху разходите

3.2.1.Обобщение на очакваното отражение върху разходите

В млн. евро (до третия знак след десетичната запетая)

Функция от многогодишната финансова

Икономическо, социално и териториално сближаване/устойчив растеж: природни ресурси

рамка

DG:SG / SRSS

 

 

Година

Година

Години

ОБЩО

2019

2020

2021 и 2022

Бюджетни кредити за оперативни разходи

 

 

 

 

13.08.01

Поети задължения

1.

40,000

40,000

80,000

Плащания

2.

17,200

28,600

34,200

80,000

ОБЩО бюджетни кредити

Поети задължения

=1+1a +3

40,000

40,000

80,000

за 13

 

Плащания

=2+2а

17,200

28,600

34,200

80,000

 

3

·ОБЩО бюджетни кредити за оперативни разходи

Поети задължения

4.

40,000

40,000

80,000

Плащания

5.

17,200

28,600

34,200

80,000

·ОБЩО оперативни бюджетни кредити за административни разходи, финансирани от пакета за определени програми

6.

ОБЩО бюджетни кредити

Поети задължения

(4+6)

40,000

40,000

80,000

по ФУНКЦИЯ 1б

Плащания

(5+6)

17,200

28,600

34,200

80,000

 

ОБЩО бюджетни кредити
за ФУНКЦИИ 1—4
от многогодишната финансова рамка

(Референтна стойност)

Поети задължения

=4+ 6

40,000

40,000

80,000

Плащания

=5+ 6

17,200

28,600

34,200

80,000

Функция от многогодишната финансова
рамка

5

„Административни разходи“

В млн. евро (до третия знак след десетичната запетая)

Година2019

Година2020

Да се добавят толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване продължителността на отражението (вж. точка 1.6)

ОБЩО

ГД: SG/SRSS

•Човешки ресурси

3,594

3,594

7,188

•Други административни разходи

0,300

0,300

0,600

ОБЩО ГД SG/SRSS

Бюджетни кредити

3,894

3,894

7,788

ОБЩО бюджетни кредити
за ФУНКЦИЯ 5
от многогодишната финансова рамка
 

(Общо поети задължения = Общо плащания)

3,894

3,894

7,788

В млн. евро (до третия знак след десетичната запетая)

Година2019

Година2020

2021 и 2022

Да се добавят толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване продължителността на отражението (вж. точка 1.6)

ОБЩО

ОБЩО бюджетни кредити
за ФУНКЦИИ 1—5
от многогодишната финансова рамка
 

Поети задължения

43,894

43,894

87,788

Плащания

21,094

32,494

34,200

87,788

3.2.2.Очаквано отражение върху бюджетните кредити за оперативни разходи

   Предложението/инициативата не налага използване на бюджетни кредити за оперативни разходи

   Предложението/инициативата налага използване на бюджетни кредити за оперативни разходи, както е пояснено по-долу:

Бюджетни кредити за поети задължения в млн. евро (до третия знак след десетичната запетая)

Да се посочат целите и резултатите

 

Година

Година

ОБЩО

 

2019

2020

 

РЕЗУЛТАТИ

 

Тип[1]

Среден разход

Разходи

Разходи

Общо разходи

 

 

КОНКРЕТНА ЦЕЛ № 1:

 

подпомагане на инициативите на националните органи да разработят реформите си в съответствие с приоритетите, като се вземат предвид изходните условия и очакваните социално-икономически въздействия

- Резултат А

Брой анализи в подкрепа на националните реформи

0,06

50-60

3,360

50-60

3,360

6,720

- Резултат Б

Брой експерти

0,00115

80

0,092

80

0,092

0,184

Междинен сбор за конкретна цел № 1

 

3,452

 

3,452

6,904

 

КОНКРЕТНА ЦЕЛ № 2:

оказване на подкрепа на националните органи с цел укрепване на способността им да формулират, разработват и прилагат политики и стратегии за реформи и да прилагат интегриран подход, с който се гарантира последователността между целите и средствата, използвани в различните сектори,

- Резултат В

Брой експерти

0,00115

100-150

0,141

100-150

0,141

0,282

- Резултат Г

Брой пътни карти, планове за действие, изготвени и изпълнявани по сектори и по държави

0,125

25-30

3,125

25-30

3,125

6,250

- Резултат Д

Брой специални експертни услуги

0,015

25-30

0,390

25-30

0,390

0,780

- Резултат Е

Брой на получилите подкрепа проекти

0,900

6

5,400

6

5,400

10,800

Междинен сбор за конкретна цел № 2

 

9,056

 

9,056

18,112

 

 

Да се подкрепят усилията на националните органи при определянето и прилагането на подходящи процеси и методики, като се вземат предвид добрите практики и извлечените поуки от други държави при справянето с подобни ситуации

- Резултат Ж

Брой експерти

0,00115

220-240

0,251

220-240

0,251

0,502

- Резултат З

Брой на получилите подкрепа проекти

0,900

8

7,200

8

7,200

14,400

- Резултат И

Брой на получилите подкрепа проекти

0,150

18

2,700

18

2,700

5,400

- Резултат Й

Брой специални експертни услуги

0,015

90-95

1,380

90-95

1,380

2,760

Междинен сбор за конкретна цел № 3

 

 

11,531

 

11,531

23,062

КОНКРЕТНА ЦЕЛ № 4:

 

Подпомагане на националните органи с цел увеличаване на ефективността и ефикасността на управлението на човешките ресурси, когато това е уместно, чрез определяне на ясни отговорности и повишаване на професионалните знания и умения

- Резултат К

Брой обучения/семинари

0,08

40-50

3,200

40-50

3,200

6,400

- Резултат Л

Брой експерти

0,00115

100-150

0,161

100-150

0,161

0,322

- Резултат М

Брой на получилите подкрепа проекти

0,900

10-12

9,900

10-12

9,900

19,800

- Резултат Н

Брой на получилите подкрепа проекти

0,150

18

2,700

18

2,700

5,400

Междинен сбор за конкретна цел № 4

 

 

15,961

 

15,961

31,922

3.2.3.Очаквано отражение върху бюджетните кредити за административни разходи

3.2.3.1.Обобщение

   Предложението/инициативата не налага използване на бюджетни кредити за административни разходи

   Предложението/инициативата налага използване на бюджетни кредити за административни разходи, както е пояснено по-долу:

В млн. евро (до третия знак след десетичната запетая)

Година2019 12

Година2020

ГодинаN+2

ГодинаN+3

Да се добавят толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване продължителността на отражението (вж. точка 1.6)

ОБЩО

ФУНКЦИЯ 5от многогодишната финансова рамка

Човешки ресурси

3,594

3,594

7,188

Други административни разходи

0,300

0,300

0,600

Междинен сбор за ФУНКЦИЯ 5от многогодишната финансова рамка

3,894

3,894

7,788

извън ФУНКЦИЯ 5 13 от многогодишната финансова рамка

Човешки ресурси

Други разходис административен характер

Междинен сборизвън ФУНКЦИЯ 5от многогодишната финансова рамка

ОБЩО

3,894

3,894

7,788

Нуждите от бюджетни кредити за човешки ресурси и за другите разходи с административен характер ще бъдат покрити с бюджетните кредити на ГД, които вече са отпуснати за управлението на действието и/или които са преразпределени в рамките на ГД, при необходимост заедно с всички допълнителни ресурси, които могат да бъдат предоставени на управляващата ГД в рамките на годишната процедура за отпускане на средства и като се имат предвид бюджетните ограничения.

3.2.3.2.Очаквани нужди от човешки ресурси

   Предложението/инициативата не налага използване на човешки ресурси.

   Предложението/инициативата налага използване на човешки ресурси съгласно обяснението по-долу:

Разчетните данни се посочват в еквиваленти на пълно работно време

Година 2019

Година 2020

Година N+2

Година N+3

Да се добавят толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване продължителността на отражението (вж. точка 1.6)

•Длъжности в щатното разписание (длъжностни лица и временно наети лица)

XX 01 01 01 (Централа и представителства на Комисията)

23

23

XX 01 01 02 (Делегации)

XX 01 05 01 (Непреки научни изследвания)

10 01 05 01 (Преки научни изследвания)

Външен персонал (в еквивалент на пълно работно време: ЕПРВ) 14

XX 01 02 01 (ДНП, КНЕ, ПНА от общия финансов пакет)

6

6

XX 01 02 02 (ДНП, МП, КНЕ, ПНА и МЕД в делегациите)

XX 01 04 yy  15

- в централата

- в делегациите

XX 01 05 02 (ДНП, КНЕ, ПНА — непреки научни изследвания)

10 01 05 02 (ДНП, ПНА, КНЕ — Преки научни изследвания)

Други бюджетни редове (да се посочат)

ОБЩО

29

29

XX е съответната област на политиката или бюджетен дял.

Нуждите от човешки ресурси ще бъдат покрити от персонала на ГД, на който вече е възложено управлението на действието и/или който е преразпределен в рамките на ГД, при необходимост заедно с всички допълнително отпуснати ресурси, които могат да бъдат предоставени на управляващата ГД в рамките на годишната процедура за отпускане на средства и като се имат предвид бюджетните ограничения.

Описание на задачите, които трябва да се изпълнят:

Длъжностни лица и временно наети служители

Задачата, която следва да се изпълни, включва всички задачи, необходими за а) обработването на искането на държавите членки и последващото управление на проекти и б) финансовото и договорното управление на програмата, а именно:

·Предоставяне на данни за бюджетната процедура и плана за управление.

·Изготвяне на годишни работни програми/решения за финансиране, определяне на годишни приоритети

·Управление на покани за участие в търгове и покани за представяне на предложения, както и на последващите процедури за подбор в координация с оперативните звена.

·Осъществяване на контакти със заинтересованите лица относно договорни и финансови въпроси.

·Подготовка и организация на заседанията на групата на високо равнище със съответните генерални дирекции, държавите членки и други заинтересовани страни.

·Управление на проекти: разработване, изпълнение и проследяване на проекти и управление на договорните и финансовите въпроси: задължения, плащания, нареждания за събиране и т.н.

·Упражняване на контрол, както е описано по-горе (предварителна проверка, служба за възлагане на обществени поръчки, последващ/вътрешен контрол)

· Управление на ИТ инструменти

·Принос и проследяване на годишната процедура по декларацията за достоверност.

Мониторинг и докладване за постигането на целите, включително в бюджетната процедура, плана за управление, междинния преглед, ГОД и докладите на вторично оправомощените разпоредители

Външен персонал

Подкрепа за финансовите и административните задачи.

3.2.4.Съвместимост с настоящата многогодишна финансова рамка

   Предложението/инициативата е съвместимо(а) с настоящата многогодишна финансова рамка.

   Предложението/инициативата налага препрограмиране на съответната функция от многогодишната финансова рамка.

Обяснете какво препрограмиране е необходимо, като посочите съответните бюджетни редове и суми.

   Предложението/инициативата налага да се използва Инструментът за гъвкавост или да се преразгледа многогодишната финансова рамка.

Обяснете какво е необходимо, като посочите съответните функции, бюджетни редове и суми.

Предложението изисква използването на инструмента за гъвкавост съгласно действащата МФР (член 11 от Регламент № 1311/2013 на Съвета), което дава възможност за допълване на финансирането в общия бюджет на Съюза с 40 млн. eвро през 2019 г. и 40 млн. eвро през 2020 г., над тавана на подфункция 1б.

3.2.5.Участие на трети страни във финансирането

   Предложението/инициативата не предвижда съфинансиране от трети страни.

Предложението/инициативата предвижда съфинансиране съгласно следните прогнози:

Бюджетни кредити в млн. евро (до третия знак след десетичната запетая)

ГодинаN

ГодинаN+1

ГодинаN+2

ГодинаN+3

Да се добавят толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване продължителността на отражението (вж. точка 1.6)

Общо

Да се посочи съфинансиращият орган 

ОБЩО съфинансирани бюджетни кредити3.3.Очаквано отражение върху приходите

   Предложението/инициативата няма финансово отражение върху приходите.

   Предложението/инициативата има следното финансово отражение:

върху собствените ресурси

върху другите приходи

в млн. евро (до третия знак след десетичната запетая)

Приходен бюджетен ред:

Налични бюджетни кредити за текущата финансова година

Отражение на предложението/инициативата 16

Година N

Година N+1

Година N+2

Година N+3

Да се добавят толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване продължителността на отражението (вж. точка 1.6)

Статия …

За другите „целеви“ приходи да се посочат съответните разходни бюджетни редове.

Да се посочи методът за изчисляване на отражението върху приходите.

(1)    Регламент (ЕС) 2017/825 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. за създаването на Програмата за подкрепа на структурните реформи за периода 2017—2020 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 1303/2013 и (ЕС) № 1305/2013 (ОВ L 129, 19.5.2017 г., стр. 1).
(2)    Реч за състоянието на Съюза на председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер за 2017 г., 13 септември 2017 г.
(3)    Вж. член 11 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета.
(4)    COM (2017) 291, 31 май 2017 г.
(5)    ОВ C […], […] г., стр. […].
(6)    ОВ C […], […] г., стр. […].
(7)    Съгласно член 54, параграф 2, буква а) или б) от Финансовия регламент.
(8)    Подробности във връзка с методите на управление и позоваванията на Финансовия регламент могат да бъдат намерени на уебсайта BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(9)    Многогод. = Многогодишни бюджетни кредити / Едногод. = Едногодишни бюджетни кредити.
(10)    ЕАСТ: Европейска асоциация за свободна търговия.
(11)    Държави кандидатки и, ако е приложимо, потенциални кандидатки от Западните Балкани.
(12)    Година N е годината, през която започва да се осъществява предложението/инициативата.
(13)    Техническа и/или административна помощ и разходи в подкрепа на изпълнението на програми и/или действия на ЕС (предишни редове BA), непреки научни изследвания, преки научни изследвания.
(14)    ДНП = договорно нает персонал; МП = местен персонал; КНЕ = командирован национален експерт; ПНА = персонал, нает чрез агенции за временна заетост; МЕД = младши експерт в делегация.
(15)    Подтаван за външния персонал, покрит с бюджетните кредити за оперативни разходи (предишни редове BA).
(16)    Що се отнася до традиционните собствени ресурси (мита, налози върху захарта), посочените суми трябва да бъдат нетни, т.е. брутни суми, от които са приспаднати 25 % за разходи по събирането.
Top