Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017PC0353

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно статистиката за железопътния транспорт (преработен текст)

COM/2017/0353 final - 2017/0146 (COD)

Брюксел, 30.6.2017

COM(2017) 353 final

2017/0146(COD)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно статистиката за железопътния транспорт (преработен текст)


ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

(1)В контекста на Европа на гражданите Комисията отдава голямо значение на опростяването и яснотата на правото на Съюза с оглед по-голямата му разбираемост и достъпност за гражданите, на които по този начин осигурява широки възможности да упражняват предоставените им специфични права.

Тази цел не може да бъде постигната, докато съществуват множество разпоредби, които след като са били изменяни неколкократно и често съществено, продължават да се намират отчасти в първоначалния акт, отчасти в последващите го изменящи актове. Необходимо е проучване и сравнение на голям брой актове, за да се установи кои са действащите разпоредби.

Поради това кодификацията на разпоредби, претърпели чести изменения, е от съществено значение за яснотата и прозрачността на правото.

(2)На 1 април 1987 г. Комисията реши 1 да инструктира своите служби да извършват кодификация на всички актове най-късно след десетото им изменение, като подчерта, че това е минимално изискване и че в интерес на яснотата и разбираемостта на разпоредбите, службите следва да положат усилия да кодифицират текстовете, за които са отговорни, в още по-кратки срокове.

(3)Заключенията на Председателството на Европейския съвет в Единбург (от декември 1992 г.) потвърдиха това 2 , като в тях беше подчертано значението на кодификацията, която осигурява правна сигурност по отношение на правото, приложимо към даден момент по даден въпрос.

Кодификацията трябва да се извършва при стриктно спазване на обичайния процес за приемане на актове на Съюза.

(4)Целта на настоящото предложение е да се извърши кодификация на Регламент (ЕО) № 91/2003 на Съвета от 16 декември 2002 година относно статистиката за железопътния транспорт 3 . Новият регламент ще замести различните актове, които са инкорпорирани в него 4 , като запази напълно съдържанието на кодифицираните актове. Едновременно с това е подходящо също да се въведе изменение по същество в член 4, параграф 5 от посочения регламент. Поради тази причина предложението е представено под формата на преработен текст.

(5)Настоящото предложение за преработка беше изработено на основата на предварителна консолидация на текста, на 24 официални езика, на Регламент (ЕО) № 91/2003 и изменящите го актове, с помощта на информационна система от Службата за публикации на Европейския съюз. При промяна на номерацията на членовете съответствието между старата и новата номерация е посочено в таблица на съответствието, която се съдържа в приложение X към преработения регламент.

ê 91/2003 (адаптиран)

2017/0146 (COD)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно статистиката за железопътния транспорт (преработен текст)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член Ö 338, параграф 1 Õ от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 5 ,

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

ò нов

(1)Регламент (ЕО) № 91/2003 на Европейския парламент и на Съвета 6 е бил неколкократно и съществено изменян 7 . Поради необходимостта от по-нататъшни изменения и с оглед постигане на яснота, посоченият регламент следва да бъде преработен.

ê 91/2003, съображение 1 (адаптиран)

(2)Железниците са важна част от транспортната мрежа на Ö Съюза Õ.

ê 2016/2032, съображение 2

(3)Статистиката относно транспорта на товари и пътници по релси е необходима, защото дава възможност на Комисията да следи и да разработи обща транспортна политика, както и транспортните елементи на политиката относно регионите и относно трансевропейските мрежи.

ê 2016/2032, съображение 3

(4)Статистиката относно железопътната безопасност е необходима и с цел Комисията да подготви и да следи действията на равнището на Съюза в областта на транспортната безопасност. Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз събира данни за произшествия съгласно приложение I към Директива 2004/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 8 по отношение на общите показатели за безопасност и общите методи за изчисляване на разходите при произшествие.

ê 91/2003, съображение 4 (адаптиран)

(5)Статистически данни на Ö нивото на Съюза Õ за железопътния транспорт се изискват също, за да се изпълнят задачите на мониторинга, предвиден в член 15 от Директива 2012/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета 9 .

ê 91/2003, съображение 5 (адаптиран)

(6)Статистическите данни на Ö нивото на Съюза Õ за всички видове транспорт би следвало да се събират съгласно общи концепции и стандарти с цел постигането на най-пълна практически възможна съвместимост между видовете транспорт.

ê 2016/2032, съображение 4

(7)Важно е да се избягва дублирането на работата и да се оптимизира използването на наличната информация, която дава възможност да бъде използвана за статистически цели. За тази цел и за осигуряването на гражданите на Съюза и на други заинтересовани страни с леснодостъпна и полезна информация относно безопасността на железопътния транспорт и оперативната съвместимост на железопътната система, включително железопътната инфраструктура, между службите на Комисията и имащите отношение образувания, включително на международно равнище, следва да се сключат подходящи споразумения за сътрудничество относно статистическите дейности.

ê 2016/2032, съображение 6

(8)При изготвянето на европейската статистика следва да се търси баланс между нуждите на ползвателите и тежестта върху респондентите.

ê 2016/2032, съображение 8

(9)В доклада си до Европейския парламент и до Съвета за своя натрупан опит при прилагането на Регламент (ЕО) № 91/2003 Комисията посочва факта, че дългосрочните тенденции вероятно ще доведат до отпадане или опростяване на данните, които вече са събрани съгласно посочения регламент, както и че целта е съкращаване на срока за предаване на годишните данни относно пътниците, използващи железопътен транспорт. Комисията следва да продължава периодично да предоставя доклади относно прилагането на настоящия регламент.

ê 91/2003, съображение 7

(10)Съвместното съществуване на държавни и частни железопътни предприятия на търговския железопътен пазар изисква изрична спецификация на статистическата информация, която трябва да се предоставя от всички железопътни предприятия и се разпространява от Евростат.

ê 91/2003, съображение 8 (адаптиран)

(11)В съответствие с принципа на субсидиарността, определен в член 5 от Договора Ö за Европейския съюз Õ, създаването на общи статистически стандарти, чрез които се получават хармонизирани данни, е действие, което може да се предприеме ефикасно само на Ö нивото на Съюза Õ. Тези стандарти би следвало се прилагат във всяка държава членка под ръководството на органите и институциите, натоварени с изготвянето на официални статистически данни.

ê 91/2003, съображение 9

(12)Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета 10 осигурява референтна рамка за разпоредбите, съдържащи се в настоящия регламент.

ê 2016/2032, съображение 10 (адаптиран)

(13)С цел да се отразят новите тенденции в държавите членки, като същевременно продължи хармонизираното събиране на данни за железопътния транспорт и железопътната безопасност на равнището на Съюза, и с оглед да се поддържа високото качество на данните, предадени от държавите членки, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора Ö за функционирането на Европейския съюз Õ във връзка с изменение на настоящия регламент с цел адаптиране на техническите определения и въвеждане на допълнителни технически определения. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество 11 . По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти се ползват систематично от достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

ê 2016/2032, съображение 11

(14)Комисията следва да гарантира, че посочените делегирани актове не водят до значителна допълнителна тежест за държавите членки или за респондентите.

ê 2016/2032, съображение 12 (адаптиран)

(15)Ö За да се гарантират еднакви условия за прилагането на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат Õ редоставени изпълнителни правомощия по отношение на специфичните изисквания за информацията, която трябва да бъде предоставена за докладите относно качеството и съпоставимостта на резултатите и реда и условията за разпространението на посочените резултати от страна на Комисията (Евростат). Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета 12 .

ê 2016/2032, съображение 13

(16)Бяха проведени консултации с Комитета на Европейската статистическа система,

ê 91/2003 (адаптиран)

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Цел

Целта на настоящия регламент е създаването на общи правила за изготвянето на статистика за железопътния транспорт на Ö нивото на Съюза Õ.

Член 2

Приложно поле

Настоящият регламент обхваща всички железници в Ö Съюза Õ. Всяка държава членка докладва статистическите данни, които са свързани с железопътния транспорт на нейната територия. Когато железопътно предприятие оперира в повече от една държава членка, съответните национални органи изискват предприятието да предоставя данни отделно за всяка страна, в която оперира, така че да осъществи съставянето на национална статистика.

Държавите членки могат да изключат от приложното поле на настоящия регламент:

а)железопътни предприятия, които оперират изцяло или основно в рамките на промишлени и подобни инсталации, включително пристанища;

б)железопътни предприятия, които основно предоставят местни туристически услуги, като запазени исторически парни железници.

Член 3

Дефиниции

ê 1192/2003, член 1, пар. 1 (адаптиран)

1. За целите на настоящия регламент се прилагат следните дефиниции:

1)„докладваща страна“ означава държавата членка, изпращаща данни на Евростат;

2)„национални органи“ означава национални статистически институти и други органи, отговарящи във всяка държава членка за създаване на Ö европейската Õ статистика;

3)„железопътен“ означава комуникация по релси, използвана от железопътни превозни средства;

4)„железопътно превозно средство“ означава подвижно съоръжение, движещо се предимно на релси, със собствено задвижване или теглено от друго превозно средство (вагони, спални вагони, цистерни и др.);

5)„железопътно предприятие“ означава всяко публично или частно предприятие, което осигурява услуги за транспорт на товари и/или пътници по релси. Предприятия, чийто бизнес е само да осигуряват услуги за транспорт на пътници с метро, трамвай и/или полуметро, са изключени;

6)„транспорт на товари по релси“ означава движение на товари, използвайки железопътни превозни средства между мястото на товарене и мястото на разтоварване;

7)„транспорт на пътници по релси“ означава движение на пътници с железопътни превозни средства между мястото на качване и мястото на слизане. Транспорт на пътници с метро, трамвай или полуметро се изключва;

8)„метро“ (също известно като „подземна железница“) означава електрическа железница за транспорт на пътници с капацитет за тежък обем на трафик и характеризиран с право на път с влакове с много вагони, висока скорост и бързо ускоряване, сложна сигнална система, без места за пресичане, за да се позволи висока честота на влаковете и висока натовареност на платформата. Метрото също се характеризира с близост на гарите, с разстояние 700 м — 1 200 м между гарите. „Висока скорост“ се отнася до сравнението с трамваи и полуметро и означава средно 30—40 км/ч. на по-кратки разстояния, 4070 км/ч. за по-дълги разстояния;

9)„трамвай“ означава пътническо превозно средство, Ö предвидено за Õ повече от 9 лица (включително водача), свързано с електрическо задвижване или задвижвано с дизелов двигател по релсов път;

10)„полуметро“ означава релсов път за транспорт на пътници, който използва често електрически вагони, движещи се поединично на фиксирани двурелсови железопътни линии. Обикновено има 1 200 м разстояние между гарите/спирките. В сравнение с метрото, полуметрото е по-леко конструирано, предназначено е за по-малки обеми пътници и обикновено пътува с по-ниска скорост. Понякога трудно се различава точно полуметро от трамвай; трамваите обикновено не са отделени от пътния транспорт, докато полуметрото може да бъде отделно от другите системи;

11)„национален транспорт“ означава релсов транспорт между две места (място на товарене/качване и място на разтоварване/слизане), разположени в докладващата страна. Може да включва транзит през втора страна;

12)„международен транспорт“ означава релсов транспорт между място (товарене, качване или разтоварване/слизане) в докладващата страна и място (товарене, качване или разтоварване/слизане) в друга страна;

13)„транзит“ означава релсов транспорт през докладващата страна между две места (товарене, качване или разтоварване/слизане) извън докладващата страна. Транспортни операции, включващи товарене/качване или разтоварване/слизане на товари/пътници на границата на докладващата страна от/на друг вид транспорт, не се счита за транзит;

14)„пътник, използващ железопътен транспорт“ означава всяко лице, с изключение на персонала на влака, което пътува с железопътно превозно средство. За статистиката на инциденти, пътници, опитващи се да се качат/слязат на/от движещ се влак, се изключват;

15)„брой пътници“ означава броят пътувания на железопътни пътници, като всяко пътуване се дефинира като движение от мястото на качване до мястото на слизане, с или без прекачване от едно железопътно превозно средство на друго. Ако пътникът използва услугите на повече от едно превозно средство, ако е възможно, те не следва да се броят повече от веднъж;

16)„пътник/км“ означава единица мярка за транспорта на един пътник, използващ железопътен транспорт за разстояние от 1 км. Само разстоянието на националната територия на докладващата страна се отчита;

17)„тежест“ означава количеството товари в тонове (1 000 кг). Тежестта включва в допълнение на тежестта на транспортирани товари, тежестта на пакетите и тежестта на контейнерите, сменените обекти, палетите, както и транспортните средства, транспортирани по релси по комбиниран транспорт. Ако товарите са транспортирани чрез повече от едно железопътно средство, ако е възможно, тежестта на товарите не се брои повече от веднъж;

18)„т/км“ означава единица мярка за транспорт на товари, която представлява транспорт на 1 тон (1 000 кг) товари по релсов път на разстояние 1 км. Само разстоянието на националната територия на докладващата страна се отчита;

19)„влак“ означава едно или повече железопътни средства, теглени от един или повече локомотиви или вагони, или един вагон, пътуващ самостоятелно, движещ се под даден номер и по дадена дестинация от начална фиксирана точка до крайна фиксирана точка. Изолирана машина, Ö и по-специално Õ локомотив, пътуващ сам, не се смята за влак;

20)„влак/км“ означава единица мярка, представляваща движение на влак на 1 км. Използваното разстояние е фактически изминатото разстояние, като иначе се използва стандартната мрежа между началото и дестинацията. Само разстоянието на националната територия на докладващата страна се отчита;

21)„пълен влаков товар“ означава всяка пратка, съставляваща един или повече вагона товар, транспортирана по същото време от същия изпращач на същата гара и изпратена без промяна във влаковата композиция, на адреса на същия получател на същата гара на пристигане;

22)„пълен вагонен товар“ означава всяка пратка товари, за която се изисква изключително товарене на вагон, независимо дали се използва целия капацитет на вагона или не;

23)„единица — 20-футов еквивалент (TEU)“ означава стандартна единица въз основа на ISO контейнер с дължина 20 фута (6,10 м), използван за статистическа мярка на трафик поток или капацитети. Един стандартен 40футов ISO серии 1 контейнер се равнява на 2 TEU. Контейнери под 20 фута съответстват на 0,75 TEU, между 20 фута и 40 фута на 1,5 TEU и над 40 фута — на 2,25 TEU.

ê 2016/2032, член 1, точка 1, б. „б“

2. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 10 във връзка с изменението на настоящия член за адаптиране на техническите определения в параграф 1, точки 8, 9, 10, 21, 22 и 23, и с въвеждането на допълнителни технически определения, когато това е необходимо, за да се вземат предвид новите тенденции, които изискват определено ниво на технически подробности с оглед на хармонизирането на статистическите данни.

При упражняването на посоченото правомощие Комисията гарантира, че делегираните актове не водят до значителна допълнителна тежест за държавите членки или респондентите. Освен това Комисията надлежно обосновава статистическите действия, предвидени в тези делегирани актове, като използва, ако е необходимо, анализ на разходната ефективност, включително оценка на тежестта за респондентите и на разходите за изготвяне, както е посочено в член 14, параграф 3, буква в) от Регламент (ЕО) № 223/2009.

ê 91/2003

Член 4

Събиране на данни

1. Статистическите данни, които трябва да се събират, са определени в приложенията към настоящия регламент. Те обхващат следните видове данни:

а)годишни статистически данни за превоз на товари — подробен доклад (приложение I);

б)годишни статистически данни за превоз на пътници — подробен доклад (приложение II);

в)тримесечни статистически данни за превоз на товари и пътници (приложение III);

г)регионални статистически данни за превоз на товари и пътници (приложение IV);

д)статистически данни за потоците трафик по железопътната мрежа (приложение V).

ê 2016/2032, член 1, точка 2, б. „б“

2. Държавите членки докладват съгласно приложения I и II данни за предприятия, които са:

a)с общ обем на превозите на товари от най-малко 200 000 000 т/км или поне 500 000 т;

б)с общ обем на превозите на пътници от най-малко 100 000 000 пътник-километра.

Докладването съгласно приложения I и II не е задължително за предприятия, които са под праговете, посочени в букви а) и б).

ê 2016/2032, член 1, точка 2, б. „в“

3. Държавите членки докладват съгласно приложение VIII всички данни за предприятия, които са под праговете, посочени в параграф 2, ако посочените данни не се докладват в приложения I и II, съгласно предвиденото в приложение VIII.

ê 91/2003

4. За целите на настоящия регламент, товарите се класифицират в съответствие с приложение VI. Опасните товари допълнително се класифицират в съответствие с приложение VII.

ê 219/2009, член 1 и Приложение 4, точка 4

5.    Съдържанието на приложенията може да бъде адаптирано от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 11, параграф 3.

ê 91/2003

Член 5

Източници на данни

1. Държавите членки определят публична или частна организация, която да участва в събирането на данните съгласно настоящия регламент.

2. Необходимите данни могат да се получават, като се използва всякаква комбинация от следните източници:

а)задължителни проучвания;

ê 2016/2032, член 1, точка 3

б)административни данни, включително данни, събрани от регулаторните органи, по-конкретно от товарителница за железопътен товарен превоз, ако е налична такава;

ê 91/2003 (адаптиран)

в)процедури за статистически прогнози;

г)данни, предоставени от професионални организации в железопътния сектор;

д)ad hoc изследвания.

3. Националните органи вземат мерки за координиране на използваните източници на данни и осигуряват качеството на статистическите данни, предавани на Евростат.

Член 6

Предаване на статистически данни на Евростат

1. Държавите членки предават на Евростат статистическите данни, посочени в член 4.

2. Механизмът за предаване на статистическите данни, посочени в член 4, се определя в съответствие с процедурата Ö по разглеждане Õ, посочена в член 11, параграф 2.

ê 2016/2032, член 1, точка 4

Член 7

Разпространение

Статистиката въз основа на данните, посочени в приложения I-V и приложение VIII, се разпространява от Комисията (Евростат).

Комисията приема актове за изпълнение за определяне на реда и условията относно разпространението на резултатите. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 11, параграф 2.

ê 91/2003

Член 8

Качество на статистическите данни

1. За да подпомогне държавите членки при поддържане на качеството на статистиките в областта на железопътния транспорт, Евростат разработва и публикува методологически препоръки. Тези препоръки отчитат най-добрите практики на националните органи, на железопътните предприятия и на професионалните организации в железопътния сектор.

ê 2032/2016, член 1, точка 5, б. „а“

2. Държавите членки вземат всички мерки, необходими за гарантиране на качеството на предаваните данни.

ê 91/2003

3. Качеството на статистическите данни се оценява от Евростат. За тази цел, по искане на Евростат, държавите членки предоставят информация за методите, използвани при изготвянето на статистиките.

ê 2016/2032, член 1, точка 5, б. „б“

4. За целите на настоящия регламент се прилагат критериите за качество на предаваните данни, определени в член 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 223/2009.

5. Комисията приема актове за изпълнение, с които подробно се определят редът и условията, структурата, периодичността и елементите за съпоставимост на стандартните доклади за качеството. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 11, параграф 2.

ê 2016/2032, член 1, точка 6

Член 9

Доклади относно изпълнението

До 31 декември 2020 г. и на всеки четири години след това Комисията, след консултации с Комитета на Европейската статистическа система, представя доклад на Европейския парламент и Съвета относно изпълнението на настоящия регламент и бъдещото развитие.

В този доклад Комисията взема предвид съответната информация, представена от държавите членки, относно качеството на предаваните данни, използваните методи за събиране на данни и информацията относно възможните подобрения и потребностите на потребителите.

По-специално в доклада:

а)се дава оценка на ползите за Съюза, държавите членки и доставчиците и потребителите на статистическата информация от представените статистически данни спрямо направените разходи;

б)се дава оценка на качеството на предаваните данни, на използваните методи за събиране на данни и на качеството на изготвената статистика.

ê 2016/2032, член 1, точка 7

Член 10

Упражняване на делегираните правомощия

1. Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 3, параграф 2, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 13 декември 2016 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3. Делегирането на правомощия, посочено в член 3, параграф 2, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4. Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

5. Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6. Делегиран акт, приет съгласно член 3, параграф 2, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

ê 2016/2032, член 1, точка 8

Член 11

Процедура на комитет

1. Комисията се подпомага от Комитета на Европейската статистическа система, създаден с Регламент (ЕО) № 223/2009. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2. При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

ê 

Член 12

Отмяна

Регламент (ЕО) № 91/2003 се отменя.

Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение X.

ê 91/2003 (адаптиран)

Член 13

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден от датата на неговото публикуване в Официален вестник на Европейския Ö съюз Õ.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на година.

За Европейския парламент    За Съвета

Председател    Председател

(1) COM(87) 868 PV.
(2) Вж. приложение 3 към Част А от Заключенията.
(3) Включено в законодателната програма за 2017 г.
(4) Вж. приложение ІX към настоящото предложение.
(5) ОВ C , г., стр. .
(6) Регламент (ЕО) № 91/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2002 година относно статистиката за железопътния транспорт (OB L 14, 21.1.2003г., стр. 1).
(7) Вж. приложение ІX.
(8) Директива 2004/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно безопасността на железопътния транспорт в Общността и за изменение на Директива 95/18/ЕО на Съвета относно лицензирането на железопътните предприятия и Директива 2001/14/ЕО относно разпределяне на капацитета на железопътната инфраструктура и събиране на такси за ползване на железопътната инфраструктура и за сертифициране за безопасност (Директива относно безопасността на железопътния транспорт) (OB L 164, 30.4.2004г., стр. 44).
(9) Директива 2012/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 година за създаване на единно европейско железопътно пространство (OB L 343, 14.12.2012г., стр. 32).
(10) Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 година относно европейската статистика и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1101/2008 за предоставянето на поверителна статистическа информация на Статистическата служба на Европейските общности, на Регламент (ЕО) № 322/97 на Съвета относно статистиката на Общността и на Решение 89/382/ЕИО, Евратом на Съвета за създаване на Статистически програмен комитет на Европейските общности (OB L 87, 31.3.2009г., стр. 164).
(11) OB L 123, 12.5.2016г., стр. 1.
(12) Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 година за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (OB L 55, 28.2.2011г., стр. 13).
Top

Брюксел, 30.6.2017

COM(2017) 353 final

ПРИЛОЖЕНИЯ

към Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно статистиката за железопътния транспорт (преработен текст)


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ГОДИШНИ СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ — ПОДРОБЕН ДОКЛАД

Списък на променливи и измервателни единици

Превозвани товари в:

тонове

тон/км

Движения на товарните влакове:

влакове/км

Брой на превозени интермодални транспортни единици в:

брой

ЕЕДФ (единица, еквивалентна на 20 фута) (за контейнери и мобилни платформи)

Референтен период

Една година

Честота

Всяка година

Списък на таблици с разбивка за всяка таблица

Таблица I1: превозвани товари по вид транспорт

Таблица I2: превозвани товари по вид на товара (приложение VI)

Таблица I3: превозвани товари (за международен и транзитен трафик) по страна на натоварване и страна на разтоварване

Таблица I4: превозвани товари по категория на опасните товари (приложение VII)

Таблица I5: превозвани товари по вид пратка (по избор)

Таблица I6: превозвани товари в интермодални транспортни единици по вид транспорт и по вид транспортна единица

Таблица I7: брой превозени натоварени интермодални транспортни единици по вид транспорт и по вид транспортна единица

Таблица I8: брой превозени празни интермодални транспортни единици по вид транспорт и по вид транспортна единица

Таблица I9: движения на товарните влакове

Краен срок за предаване на данните

Пет месеца след края на референтния период

Първи референтен период за таблици I1, I2 и I3

2003 година

Първи референтен период за таблици I4, I5, I6, I7, I8 и I9

2004 година

Забележки

1.    Видът транспорт се разбиват, както следва:

национален

международен-входящ

международен-изходящ

транзитен

2.    Видовете пратки се разбиват, както следва:

пълни влакови товари

пълни вагонни товари

други

3.    Видовете транспортни единици се разбиват, както следва:

контейнери и мобилни платформи

ремарке (непридружавано)

пътни превозни средства (придружавани)

4.    За таблица I3 Евростат и държавите членки могат да изготвят механизъм за улесняване на консолидирането на данни, произхождащи от предприятия в други държави членки, за да се осигури съгласуваността на тези данни.

5.    За таблица I4 държавите членки посочват кои категории превоз, ако има такива, не са обхванати от тези данни.

6.    За таблици от I2 до I8, когато няма на разположение пълна информация за транзитен превоз, държавите членки докладват наличните данни.

_____________

ê 2016/2032, член 1, точка 11 и Приложение I

ПРИЛОЖЕНИЕ II

ГОДИШНИ СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ — ПОДРОБЕН ДОКЛАД

Списък на променливи и измервателни единици

Превозвани пътници:

брой на пътниците

пътник/км

Движения на пътническите влакове:

влак/км

Референтен период

Една година

Честота

Всяка година

Списък на таблици с разбивка за всяка таблица

Таблица II1: превозени пътници по вид транспорт

Таблица II2: превозени пътници по международни линии по държава на качване и държава на слизане

Таблица II3: движение на пътническите влакове

Краен срок за предаване на данните

Осем месеца след края на референтния период

Първи референтен период

2016 г.

Бележки

1.Разбивка по вид транспорт, както следва:

национален

международен

2.За таблици II1 и II2 в докладваните данни държавите членки включват информация за продадени билети извън докладващата държава. Тази информация може да се получи директно от националните органи на други страни и чрез международните механизми за компенсация за билети.

_____________

ê 91/2003 (адаптиран)

ПРИЛОЖЕНИЕ III

ТРИМЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ И ПЪТНИЦИ

Списък на променливи и измервателни единици

Превозвани товари в:

тонове

тон/км

Превозвани пътници в:

брой на пътници

пътник/км

Референтен период

Едно тримесечие

Честота

Всяко тримесечие

Списък на таблици с разбивка за всяка таблица

Таблица III1: превозвани товари

Таблица III2: превозвани пътници

Краен срок за предаване на данните

Три месеца след края на референтния период

Първи референтен период за таблици

Първо тримесечие на 2004 година

Забележки

1.    Таблици III1 и III2 могат да се докладват на базата на временни данни, включително прогнози. За Таблица III2 държавите членки могат да докладват данни на базата на продажба на билети в отчитащата се страна или друг наличен източник.

2.    Тези статистически данни се предоставят за предприятията, обхванати от приложения I и II.

_____________

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

РЕГИОНАЛНИ СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ И ПЪТНИЦИ

Списък на променливи и измервателни единици

Превозвани товари в:

тонове

Превозвани пътници в:

брой пътници

Референтен период

Една година

Честота

Всеки пет години

Списък на таблици с разбивка за всяка таблица

Таблица IV1: превоз на национални товари по регион на натоварване и регион на разтоварване (NUTS 2)

Таблица IV2: превоз на международни товари по регион на натоварване и регион на разтоварване (NUTS 2)

Таблица IV3: превоз на национални пътници по регион на качване и регион на слизане (NUTS 2)

Таблица IV4: превоз на международни пътници по регион на качване и регион на слизане (NUTS 2)

Краен срок за предаване на данните

12 месеца след края на референтния период

Първи референтен период за таблици

2005 г.

Забележки

1.    Когато мястото на натоварване или разтоварване (таблици IV1, IV2) или качване или слизане (таблици IV3, IV4) е извън Европейското икономическо пространство, държавите членки декларират само страната.

2.    За да подпомогне държавите членки при подготвянето на тези таблици, Евростат предоставя на държавите членки списък с UIC кодовете на гарите и съответстващите NUTS кодове.

3.    За таблици IV3 и IV4 държавите членки могат да докладват временни данни на базата на продажба на билети в отчитащата се страна или друг наличен източник.

4.    Тези статистически данни се предоставят за предприятията, обхванати от приложения I и II.

_____________

ПРИЛОЖЕНИЕ V

СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ПОТОЦИТЕ НА ТРАФИК ПО ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА МРЕЖА

Списък на променливи и измервателни единици

Превозвани товари:

брой влакове

Превозвани пътници:

брой влакове

Други (обслужващи влакове и т.н.) (опционално):

брой влакове

Референтен период

Една година

Честота

Всеки пет години

Списък на таблици с разбивка за всяка таблица

Таблица V1: превоз на товари по сегмент на мрежата

Таблица V2: превоз на пътници по сегмент на мрежата

Таблица V3: други (сервизни влакове и т.н.) по сегмент на мрежата (по избор)

Краен срок за предаване на данните

18 месеца след края на референтния период

Първи референтен период за таблици

2005 г.

Забележки

1.    Държавите членки определят набор от сегменти на мрежата, които трябва да включват най-малко железопътната трансевропейска мрежа (ТЕN) на Ö тяхната национална Õ територия. Те съобщават на Евростат:

географските координати и други данни, необходими за идентифициране и отбелязване на карта на всеки сегмент на мрежата, както и връзките между сегментите,

информация за характеристиките (включително капацитета) на влаковете, които използват всеки сегмент на мрежата.

2.    Всеки сегмент на мрежата, който е част от TEN, се идентифицира с помощта на допълнителен атрибут в записа на данните, за да позволи количественото отчитане на трафика по железопътната ТЕN.

_____________

ê 1304/2007, член 3 и Приложението

ПРИЛОЖЕНИЕ VI

NST 2007

Разделение

Описание

01

Продукти на селското стопанство, лова и горското стопанство; риба и други рибни продукти

02

Каменни и лигнитни въглища; суров петрол и природен газ

03

Метални руди и други продукти на добивната промишленост; торф; уран и торий

04

Хранителни продукти, напитки и тютюн

05

Текстил и текстилни изделия; гладка кожа и кожени изделия

06

Дърво и артикули от дърво и корк (с изключение на мебели); изделия от слама и материали за плетене; целулозна маса, хартия и изделия от хартия; печатни материали и записани електронни носители

07

Кокс и рафинирани нефтопродукти

08

Химически вещества, химически продукти и синтетични влакна; продукти от каучук или пластмаса; ядрено гориво

09

Други неметални минерални продукти

10

Основни метали; метални изделия, с изключение на машини и оборудване

11

Машини и оборудване, некласифицирани другаде; канцеларска и електронноизчислителна техника; електрически машини и апарати, некласифицирани другаде; радио-, телевизионно и съобщително оборудване и апаратура; медицински, прецизиращи и оптични инструменти; часовници и часовникови механизми

12

Транспортно оборудване

13

Мебели; други фабрични изделия, некласифицирани другаде

14

Вторични суровини; битови и други отпадъци

15

Поща, пратки

16

Оборудване и материали, използвани в превоза на товари

17

Товари, премествани по време на местене в друго жилище или офис; багаж, превозван отделно от пасажерите; моторни превозни средства, премествани за ремонт; други непазарни стоки, некласифицирани другаде

18

Стоки в партида: съвкупност от различни стоки, превозвани заедно

19

Неидентифицируеми стоки: товари, които поради някаква причина не могат да бъдат идентифицирани и следователно не могат да бъдат причислени към групи 01—16

20

Други стоки, некласифицирани другаде

_____________

ê 91/2003

ПРИЛОЖЕНИЕ VII

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОПАСНИ ТОВАРИ

1.    Експлозиви

2.    Газове под налягане, втечнени газове или газове, разтворени под налягане

3.    Запалими течности

4.1.    Запалими твърди вещества

4.2.    Вещества, предразположени към самозапалване

4.3.    Вещества, които, при контакт с вода, отделят запалими газове

5.1.    Оксидиращи вещества

5.2.    Органични пероксиди

6.1.    Токсични вещества

6.2.    Вещества, предразположени да причиняват инфекции

7.    Радиоактивни вещества

8.    Корозивнодействащи вещества

9.    Различни опасни вещества

Забележка:

Тези категории са дефинираните в регламентите относно международен железопътен превоз на опасни товари, познат като RID, както са приети съгласно Директива 2008/68/EО на Европейския парламент и на Съвета 1 .

_____________

ê 2016/2032, член1, точка 12 и Приложение II

ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

Таблица VIII.1

РАВНИЩЕ НА ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ ЗА ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ

Списък на променливи и измервателни единици

Превозвани товари:

общо тонове

общо т/км

Движения на товарните влакове:

общо влак/км

Референтен период

Една година

Честота

Всяка година

Краен срок за предаване на данните

Пет месеца след края на референтния период

Първи референтен период

2017 г.

Забележки

Само за предприятия с общ обем на товарния превоз под 200 млн. т/км и по-малко от 500 000 т, който не е отчетен съгласно приложение I (подробен доклад).Таблица VIII.2

РАВНИЩЕ НА ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ ЗА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ

Списък на променливи и измервателни единици

Превозвани пътници:

общо пътници

общо пътник/км

Движения на пътническите влакове:

общо влак/км

Референтен период

Една година

Честота

Всяка година

Краен срок за предаване на данните

Осем месеца след края на референтния период

Първи референтен период

2017 г.

Забележки

Само за предприятия с общ обем на пътническия превоз под 100 млн. пътник/км, който не е отчетен съгласно приложение II (подробен доклад).

_____________

é 

ПРИЛОЖЕНИЕ IX

Отмененият регламент и списък на неговите последователни изменения

Регламент (EО) № 91/2003 на Европейския парламент и на Съвета
(OB L 14, 21.1.2003 г., стp. 1)

Регламент (EО) № 1192/2003 на Комисията
(OB L 167, 4.7.2003
 г., стp. 13)

Регламент (EО) № 1304/2007 на Комисията
(OB L 290, 8.11.2007
 г., стp. 14)

Единствено член 3

Регламент (EО) № 219/2009 на Европейския парламент и на Съвета
(OB L 87, 31.3.2009
 г., стp. 109)

Единствено точка 4.4 от Приложението

Регламент (EС) 2016/2032 на Европейския парламент и на Съвета
(OB L 317, 23.11.2016 г., стp. 105)

_____________

ПРИЛОЖЕНИЕ X

Таблица на съответствието

Регламент (ЕО) № 91/2003

Настоящият регламент

Членове 1, 2 и 3

Членове 1, 2 и 3

Член 4, параграф 1, встъпителни думи

Член 4, параграф 1, встъпителни думи

Член 4, параграф 1, буква "a"

Член 4, параграф 1, буква "a"

Член 4, параграф 1, буква "в)

Член 4, параграф 1, буква "б"

Член 4, параграф 1, буква "д)

Член 4, параграф 1, буква "в"

Член 4, параграф 1, буква "е)

Член 4, параграф 1, буква "г"

Член 4, параграф 1, буква "ж)

Член 4, параграф 1, буква "д"

Член 4, параграфи 2, 3 и 4

Член 4, параграфи 2, 3 и 4

Член 4, параграф 5

Членове 5, 6 и 7

Членове 5, 6 и 7

Член 8, параграф 1

Член 8, параграф 1

Член 8, параграф 1a

Член 8, параграф 2

Член 8, параграф 2

Член 8, параграф 3

Член 8, параграф 3

Член 8, параграф 4

Член 8, параграф 4

Член 8, параграф 5

Членове 9, 10 и 11

Членове 9, 10 и 11

Член 12

Член 13

Член 13

Приложение A

Приложение I

Приложение C

Приложение II

Приложение E

Приложение III

Приложение F

Приложение IV

Приложение G

Приложение V

Приложение J

Приложение VI

Приложение K

Приложение VII

Приложение L

Приложение VIII

Приложение IX

Приложение X

_____________

(1) Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 година относно вътрешния превоз на опасни товари (OB L 260, 30.9.2008г., стр. 13).
Top