Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017PC0343

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване (ОЕПЛПО)

COM/2017/0343 final - 2017/0143 (COD)

No longer in force, Date of end of validity: 20/06/2019

Брюксел, 29.6.2017

COM(2017) 343 final

2017/0143(COD)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване (ОЕПЛПО)

(текст от значение за ЕИП)

{SWD(2017) 243 final}
{SWD(2017) 244 final}


ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

1.КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

1.1.Основания и цели на предложението

В рамките на Европейския съюз (ЕС) хората, които желаят да допълнят своите пенсии, спестяват за своето пенсиониране по множество различни начини, например като инвестират в недвижими имоти и в животозастрахователни и други дългосрочни инвестиционни продукти. Друг вариант са продуктите за лично пенсионно осигуряване. При все това развитието на пазарите за продукти за лично пенсионно осигуряване е неравномерно и поради това е неравномерна и достъпността на продуктите за лично пенсионно осигуряване в рамките на Европейския съюз (ЕС). Хората, които желаят да спестяват повече за своето пенсиониране, се нуждаят от по-голям избор на подходящи продукти за лично пенсионно осигуряване, при които се разчита на основани на капиталовите пазари инвестиции. Допълнително предизвикателство за публичната политика е необходимостта да се гарантират достатъчни в дългосрочен план доходи след пенсионирането, които представляват комбинация от държавни, професионални и лични пенсионни спестявания.

Разпокъсаността на пазара не позволява институциите за лични пенсионни спестявания да диверсифицират максимално риска и иновациите и да постигнат максимални икономии от мащаба. Това ограничава избора и привлекателността и води до увеличени разходи за лицата, спестяващи за пенсия. Тази разпокъсаност също така води до липсата на ликвидност и дълбочина на капиталовите пазари в сравнение с други юрисдикции, като например Съединените американски щати, където пенсионните фондове играят по-голяма роля като институционални инвеститори. Освен това някои от съществуващите продукти за лично пенсионно осигуряване са с недостатъчно добри характеристики 1 и тяхната достъпност и трансгранична преносимост са ограничени, като доставчиците или спестяващите лица почти не осъществяват трансгранична дейност. 

Поради това инициатива на ЕС относно личните пенсионни спестявания би могла да допълни различните съществуващи правила на европейско и национално ниво, като добави общоевропейска рамка за пенсии за лица, които желаят да използват тази допълнителна възможност за спестяване. Тази рамка няма да замени или да хармонизира съществуващите национални схеми за лично пенсионно осигуряване. Тя ще предложи на хората нова доброволна рамка за спестяване, като гарантира достатъчна защита на потребителите по отношение на основните характеристики на продукта. Същевременно рамката ще бъде достатъчно гъвкава, така че да позволи на отделните доставчици да пригодят продуктите по начин, който отговаря на техния бизнес модел. Тя ще насърчи доставчиците да инвестират по устойчив начин в реалната икономика в дългосрочен план, по-специално в инфраструктурни проекти и търговски предприятия, като по този начин ще се постигне по-добро съгласуване с дългосрочните задължения във връзка с ОЕПЛПО.

Като цяло с предложението ще се създаде знак за качество за продуктите за лично пенсионно осигуряване в ЕС и ще се повиши доверието сред потребителите. То ще осигури по-голям избор за потребителите измежду доставчиците и ще гарантира еднакви условия на конкуренция за доставчиците. Предложението също така може да допринесе за създаването на единен пазар за лично пенсионно осигуряване и за насърчаване на конкуренцията между доставчиците, което ще бъде от полза за потребителите.

В Плана за действие за изграждане на съюз на капиталовите пазари, приет от Комисията през септември 2015 г. 2 , се посочва, че „възможността за включване към европейска индивидуална пенсия може да предостави регулаторен образец, позволяващ подходящо равнище на защита на потребителите, към който пенсионните институции да могат да прибягват при предлагането на продукти в целия ЕС. Един по-голям европейски пенсионен пазар за „трети стълб“ следва да предоставя също така подкрепа за предлагането на средства за институционални инвеститори и инвестиции в реалната икономика“. В Плана за действие Комисията също така обяви, че „ще анализира възможността за политическа рамка за създаване на успешен европейски пазар за опростени, ефикасни и конкурентоспособни индивидуални пенсии и ще прецени дали е необходимо пазарът да бъде подкрепен от законодателството на ЕС“.

В своята резолюция от 19 януари 2016 г. 3 Европейският парламент изрази загриженост относно липсата на достъпни и привлекателни, съобразени с риска (дългосрочни) инвестиции и рентабилни и подходящи спестовни продукти за потребителите. Като заяви отново необходимостта от разнообразяване на избора за инвеститорите и потребителите, Европейският парламент подчерта, че „трябва да се насърчава среда, която стимулира иновациите в областта на финансовите продукти, създава по-голямо многообразие и ползи за реалната икономика, и предоставя засилени стимули за инвестиции, и която също така може да допринесе за предоставянето на адекватни, безопасни и устойчиви пенсии, като например разработването на паневропейски пенсионен продукт с проста и прозрачна структура“.

През юни 2016 г. Европейският съвет отправи призив за „бърз и решителен напредък с цел да се осигури по-лесен достъп до финансиране за предприятията и да се подпомогнат инвестициите в реалната икономика, като се постигне напредък по програмата за изграждане на съюз на капиталовите пазари“ 4 .

През септември 2016 г. в своето Съобщение „Съюз на капиталовите пазари — ускоряване на реформата“ 5 Комисията заяви в контекста на категоричната подкрепа, изразена от Европейския парламент, Съвета и заинтересованите страни във връзка с Плана за действие за изграждане на съюз на капиталовите пазари, че „ще обмисли предложенията за опростен, ефикасен и конкурентен личен пенсионен продукт в ЕС“.

Впоследствие в своето Съобщение „Междинен преглед на Плана за действие за изграждане на съюз на капиталовите пазари“ Комисията обяви, че ще представи „законодателно предложение за общоевропейски личен пенсионен продукт (ОЕПП) до края на юни 2017 г. С него ще се поставят основите на един по-сигурен, прозрачен и ефикасен по отношение на разходите пазар за доброволни лични пенсионни спестявания на достъпни цени, които могат да бъдат управлявани в общоевропейски мащаб. Това ще помогне за посрещане на нуждите на хората, желаещи да получат по-адекватни пенсионни спестявания, за търсене на решения за предизвикателствата в демографската област, допълване на съществуващите пенсионни продукти и схеми, както и за засилване на разходната ефективност на индивидуалните пенсии чрез предлагане на по-добри възможности за дългосрочно инвестиране на личните пенсии“ 6 .

Това предложение за рамка за общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване (ОЕПЛПО) се състои от допълваща доброволна схема паралелно с националните режими, която позволява на доставчиците да създават продукти за лично пенсионно осигуряване в общоевропейски мащаб. То цели да пренасочи повече спестявания на домакинствата от традиционните инструменти като спестовни депозити към капиталовите пазари.

Целта на предложението е да се гарантира, че потребителите са напълно запознати с основните характеристики на продукта. Що се отнася до инвестиционната политика, потребителите ще имат възможност да избират между основен инвестиционен вариант, при който няма риск, и алтернативни варианти с различни профили на риска/възвръщаемостта. Потребителите ще могат да се възползват от общоевропейска преносимост, пълна прозрачност на разходите за ОЕПЛПО и възможност за смяна на доставчика (с ограничени разходи за прехвърлянето).

От гледна точка на доставчиците предложението цели да даде възможност на голяма част от тях да предлагат ОЕПЛПО (банки, застрахователи, управители на активи, професионални пенсионни фондове, инвестиционни посредници) и да се осигурят еднакви условия на конкуренция. ОЕПЛПО би могъл да се предоставя онлайн, включително консултации във връзка с него, и няма да изисква мрежа от клонове, което позволява по-лесен пазарен достъп. Правилата за упражняване на дейност въз основа на един лиценз ще помогнат на доставчиците да навлязат на нови национални пазари. Стандартизирането на основните характеристики също така следва да намали разходите на доставчиците и да им помогне да обединят постъпленията от различни национални пазари, за да насочат активи към общоевропейски инвестиции.

Гъвкавостта във връзка с другите характеристики, например условията за натрупване на вноски в пенсионноосигурителната схема, цели да позволи на потребителите да се възползват от национални данъчни стимули, достъпни в тяхната държава членка на пребиваване, при условие че доставчиците приспособят ОЕПЛПО към националните критерии за данъчни стимули.

С цел да насърчи държавите членки да предоставят данъчни облекчения върху ОЕПЛПО, заедно с настоящото предложение Комисията прие Препоръка относно данъчното третиране на продуктите за лично пенсионно осигуряване, включително на общоевропейския продукт за лично пенсионно осигуряване.

1.2.Съгласуваност с действащите разпоредби в тази област на политиката

През последните години ЕС предприе следните основни инициативи в областта на пенсионното осигуряване:

·Директива от 1998 г. за запазване на правото на допълнителна пенсия на заети лица и самостоятелно заети лица, движещи се в границите на Общността 7 ;

·Директива от 2014 относно преносимостта на допълнителните пенсионни права 8 ,  насочена към насърчаване на мобилността на работниците чрез намаляването на пречките, създадени от определени правила относно професионалните пенсии;

·Директива от 2016 г. относно дейностите и надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване („ИППО 2“) 9 , с която се укрепва управлението, разкриването на информация и трансграничните изисквания за професионалните пенсионни фондове.

Сред допълнителните незаконодателни мерки, предприети от Комисията в областта на пенсиите, се включват проектът „Проследи своята пенсия в Европа“ („Track and trace your pension in Europe“) 10 , с който се предлага създаването на европейска услуга за проследяване, която да помага на хората да проследяват информация относно своите пенсионни права в държавите членки, и проектът RESAVER 11 .

Предложението за рамка за ОЕПЛПО не засяга горепосочените три директиви, тъй като те са насочени към професионално пенсионно осигуряване. Що се отнася до незаконодателните инициативи, рамката за ОЕПЛПО би могла да се интегрира в бъдещи проекти.

1.3.Съгласуваност с други политики на ЕС

Предложението цели да повиши навлизането на личното пенсионно осигуряване в ЕС. То е съгласувано с политиката на ЕС за насърчаване на допълнителните пенсионни спестявания, за да се постигне адекватност на пенсиите, както се посочва в Бялата книга на Комисията от 2012 г. относно пенсиите 12 . В съответствие с това в доклада за адекватността на пенсиите от 2015 г. бе заключено, че увеличаването на правата чрез допълнителни (т.е. професионални и лични) пенсионни спестявания би могло в съчетание с други мерки да смекчи въздействието от по-ниските пенсии от публичните схеми в някои държави членки. В годишния обзор на растежа за 2017 г. бе отчетено, че широкият обхват (т.е. широката достъпност и по-масовото навлизане) на допълнителните пенсии би могъл да изиграе ключова роля за осигуряването на доходи след пенсионирането, по-специално когато публичните пенсии са недостатъчни, и следва да бъде насърчаван чрез подходящи средства в зависимост от националния контекст.

Предложението е в съответствие с политиката на ЕС относно засилването на защитата на потребителите, по-специално като се разработва основен инвестиционен вариант с нисък риск, изисква се пълна прозрачност за вложителите в ОЕПЛПО, особено по отношение на разходите, и на спестяващите лица се позволява да сменят своя доставчик с таван на разходите за прехвърлянето.

2.ПРАВНО ОСНОВАНИЕ, СУБСИДИАРНОСТ И ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ

2.1.Правно основание

Правното основание за настоящото предложение е член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), съгласно който се разрешава приемането на мерки за сближаване на национални разпоредби, насочени към създаването и функционирането на вътрешния пазар.

Понастоящем функционирането на вътрешния пазар за лично пенсионно осигуряване е възпрепятствано от високата степен на фрагментиране между националните пазари и ограничената степен на преносимост на продуктите за лично пенсионно осигуряване. Това може да затрудни хората да се възползват от своите основни свободи. Например това може да не им позволи да започнат работа или да се пенсионират в друга държава членка. В допълнение към това възможността доставчиците да се възползват от правото на установяване и свободно предоставяне на услуги се възпрепятства от липсата на стандартизация на съществуващите продукти за лично пенсионно осигуряване.

С предложението ще се създаде стандартизиран в значителна степен общоевропейски продукт, достъпен във всички държави членки, който ще позволи на потребителите да се възползват изцяло от вътрешния пазар, като им се даде възможност да прехвърлят своите пенсионни права в чужбина и като им се предложи по-голям избор на доставчици, включително в други държави от ЕС. С предложението се хармонизират основните характеристики на ОЕПЛПО: лицензиране, разпространение (включително предоставяне на информация и консултации), инвестиционна политика, смяна на доставчика и трансгранично предлагане и преносимост. Предложението се допълва от Препоръка относно данъчното третиране на продуктите за лично пенсионно осигуряване, включително на общоевропейския продукт за лично пенсионно осигуряване 13 . Целта е да се избегне ситуация, при която в някои държави членки ОЕПЛПО остава извън обхвата на националните данъчни стимули, ако основните характеристики на продукта не отговарят на всички национални критерии за данъчно облекчение.

2.2.Субсидиарност (при неизключителна компетентност)

Съгласно член 4 от ДФЕС действията на ЕС за изграждане на вътрешния пазар трябва да бъдат оценени в контекста на принципа на субсидиарност, определен в член 5, параграф 3 от Договора за Европейския съюз (ДЕС). Трябва да се прецени дали целите на предложението не биха могли да се постигнат от държавите членки в рамките на техните национални правни системи (проверка за необходимост) и дали поради техния обхват и последствия могат да бъдат постигнати по-добре на равнището на Съюза (проверка за ефективност).

Първо, що се отнася до проверката за необходимост, некоординираните усилия на държавите членки, независимо дали на централно, регионално или местно равнище, не могат да преодолеят правната разпокъсаност при регулирането на продукта, което води до допълнителни разходи на доставчиците за спазване на изискванията и обезкуражава трансграничните дейности. Например законодателството на ЕС относно изискванията за разпространението на финансовите продукти (например Директивата относно разпространението на застрахователни продукти, Директивата относно пазарите на финансови инструменти (ДПФИ II) и Регламента относно пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП) 14 не се прилага към повечето продукти за лично пенсионно осигуряване, така че тези продукти остават извън обхвата на националното законодателство.

Тъй като пазарите за продукти за лично пенсионно осигуряване са обхванати изцяло от националното регулиране, се получава информационен дисбаланс между доставчиците и спестяващите лица, особено в трансграничен контекст. В съответствие с това спестяващите лица може да не са достатъчно добре запознати с действителното представяне на техните продукти за лично пенсионно осигуряване или дори да не са в състояние да сменят своя доставчик. Ако доставчиците в национален план не предоставят на спестяващите лица достатъчна информация, това може да понижи доверието в доставчиците на продукти за лично пенсионно осигуряване и да доведе до по-малко сделки, по-ниски нива на участие в пенсионното осигуряване и неправилни решения от страна на спестяващите лица.

Преносимостта на продуктите за лично пенсионно осигуряване поражда загриженост сред хората, които се преместват в друга държава от ЕС и същевременно се опитват да запазят същия продукт и доставчик. Понастоящем при преместване в друга държава членка хората нямат друг избор, освен да потърсят нов продукт, предлаган от доставчик в новата държава членка при значително по-различни правила, вместо да продължат да спестяват в предишната си държава членка. Националните данъчни стимули насърчават хората да спестяват за своето пенсиониране и са от ключово значение за популяризирането на навлизането на личното пенсионно осигуряване. Загубата на тези данъчни облекчения при преместването в друга държава членка представлява основна пречка за трансграничната преносимост на продуктите за лично пенсионно осигуряване. Ако действат самостоятелно, държавите членки не могат да преодолеят тези проблеми с преносимостта.

Второ, що се отнася до проверката на ефективността, действието на равнище ЕС може да спомогне за преодоляване на последиците от фрагментирания пазар, особено по отношение на разходите. Ако не бъде предприето действие на ЕС, обединените активи вероятно ще останат малки и в рамките на националните граници без икономии от мащаба, а конкуренцията ще остане ограничена до националните доставчици. Поради това отделните спестяващи лица няма да могат да се възползват от по-ниските цени и по-добрите набори от продукти, които биха се получили в резултат на повишената ефикасност и възвръщаемостта на по-голямото обединяване на активи. Фрагментирането струва скъпо и на доставчиците: различията в националното регулиране означават допълнителни разходи за осигуряване на съответствие. Стимулите за доставчиците да предлагат продукти в трансграничен план са ограничени най-вече поради големите разходи. От друга страна стандартизираният продукт за лично пенсионно осигуряване на ЕС се очаква да намали разходите на доставчиците, като доведе до по-голямо обединяване на активи. Например едно проучване показа, че разпределянето на фиксираните разходи върху по-голяма група членове би могло да намали административните разходи с 25 % 15 .

Създаването на законодателна рамка на ЕС за лично пенсионно осигуряване би намалило разходите на доставчиците чрез създаване на икономии от мащаба, по-специално във връзка с инвестициите и администрацията. Рамката на ЕС за личното пенсионно осигуряване би помогнала на доставчиците да извършват дейност в трансграничен план, тъй като би им позволила да централизират определени функции на равнище ЕС (вместо да зависят от местни операции или възлагане на дейности на външен изпълнител). Стандартизирането би улеснило доставчиците в предлагането на пенсионни решения на корпоративни клиенти, които извършват дейност в няколко държави членки и търсят общоевропейско лично пенсионно осигуряване за своите служители. Това също така би могло да доведе до повишаване на ефикасността във връзка с разпространението, например чрез използване на цифрови канали за продажбата на продукти за лично пенсионно осигуряване. Законодателната рамка на ЕС за лично пенсионно осигуряване би могла да се придружава от дейност на ЕС по политиката в областта на финансовите технологии.

Повишаването на навлизането на личното пенсионно осигуряване би могло да спомогне да се осигурят подходящи коефициенти на заместване в бъдеще като допълнение към държавните и професионалните пенсии. По-големият избор на сигурни и висококачествени продукти за лично пенсионно осигуряване е от полза за всички работници, независимо дали са наети или самостоятелно заети и дали са започнали работа в друга държава членка или не. Наличието на единен пазар на ЕС за лично пенсионно осигуряване би направил този продукт достъпен за по-голяма група хора. Минималните изисквания за продукта, определени в правилата на ЕС, биха създали прозрачност, опростеност и сигурност за вложителите в ОЕПЛПО. В допълнение към това той би бил адаптиран към увеличаващата се мобилност на гражданите на ЕС и все по-гъвкавото естество на заетостта.

2.3.Пропорционалност

Съгласно принципа на пропорционалност съдържанието и формата на дейността на ЕС не трябва да надхвърлят необходимото за постигане на целите на Договорите. Принципно вече е възможно да се предлагат продукти за лично пенсионно осигуряване във всички държави членки. При все това, като се има предвид техният пазарен потенциал, те не допринасят за насочването на достатъчно спестявания към капиталовите пазари и за изграждането на съюз на капиталовите пазари. В допълнение към това характеристиките на някои от съществуващите продукти за лично пенсионно осигуряване не са достатъчно добри, което важи и за развитието на трансграничната преносимост и трансграничното предлагане на продукти за лично пенсионно осигуряване.

Сред вариантите на политика, описани в оценката на въздействието, която придружава настоящото предложение, се включва липсата на действие на равнище ЕС, рамката за ОЕПЛПО и хармонизирането на националните режими за лично пенсионно осигуряване.

Сценарият без действие на ЕС не би постигнал горепосочените цели. От друга страна хармонизирането на националните режими би позволило постигането на целите, но също така би изисквало пълно хармонизиране на изключително различни национални ситуации — личното пенсионно осигуряване е добре развито в някои държави членки и не е развито в други. Беше преценено, че този вариант създава твърде голяма тежест при постигането на целите. В този контекст е целесъобразно да се предложи рамката за ОЕПЛПО, предвиждаща продукт за лично пенсионно осигуряване, който обхваща целия ЕС и би допълнил съществуващите национални режими.

В оценката на въздействието също така бяха оценени варианти за основните характеристики на ОЕПЛПО и данъчния ефект на препоръчаните характеристики. Основните характеристики във връзка с разпространението, инвестиционната политика, смяната на доставчика и трансграничните елементи са замислени да осигурят достатъчна защита на потребителите и да направят рамката привлекателна за бъдещите доставчици на ОЕПЛПО. Например по отношение на разпространението до голяма степен ще се прилагат секторните правила. Що се отнася до инвестиционната политика, при основния вариант ще се определи изискване да се гарантира капиталова защита, но доставчиците ще бъдат в състояние да предлагат алтернативни варианти за инвестиции. Ще се позволява смяна на доставчика, но ще има ограничения колко често може да се извършва тя. Що се отнася до трансграничната преносимост и предлагане, препоръчаният вариант се основава на техниката (която понастоящем се използва от някои ИППО) за създаване на национални подразделения при промяна на държавата членка, но тази техника ще се рационализира допълнително в полза на вложителите в ОЕПЛПО.

Административната тежест във връзка с ОЕПЛПО ще бъде ограничена, тъй като с предложението единствено се добавя нова продуктова категория към съществуващия портфейл от продукти, предоставяни от застрахователи, пенсионни фондове, инвестиционни посредници, управители на активи и банки, които подлежат на регулаторен надзор от страна на националните компетентни органи съгласно действащите регулаторни рамки. Възможно е публичните органи да наложат нови изисквания за докладване на доставчиците по отношение на предоставянето на ОЕПЛПО, и по-специално за мониторинг на трансграничното разпространение на ОЕПЛПО. Тази административна тежест следва да бъде пропорционална на рисковете от предоставянето на ОЕПЛПО в трансграничен план и ще позволи да се осъществява мониторинг на пазара, ще гарантира подходящ надзор и ще допринесе за защитата на потребителите.

2.4.Избор на инструмент

Член 114 от ДФЕС позволява приемането на актове под формата на регламенти или директиви. В настоящия случай бе избран регламент поради причините, описани по-долу.

Първо, тъй като регламентът е пряко приложим във всички държави членки, той би позволил бързо навлизане на ОЕПЛПО и би допринесъл за по-бързо задоволяване на потребностите от повече пенсионни спестявания и инвестиции в контекста на съюза на капиталовите пазари.

Второ, тъй като с предложението ще се хармонизират основните характеристики на ОЕПЛПО, те не трябва да подлежат на специфични национални правила, поради което в този случай по-подходящият инструмент би бил регламент, а не директива. Всички характеристики, които остават извън обхвата на предложението обаче (например условия за периода на натрупване), разбира се, ще подлежат на националните правила.

3.РЕЗУЛТАТИ ОТ ПОСЛЕДВАЩИТЕ ОЦЕНКИ, КОНСУЛТАЦИИ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ОЦЕНКИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

3.1.Консултации със заинтересованите страни

Комисията проведе обществена консултация относно пенсиите по схема за лично пенсионно осигуряване в ЕС (включително публично изслушване) между юли и октомври 2016 г., в рамките на която бяха получени общо 585 отговора от широк кръг заинтересовани страни 16 . Отговорите разкриха силен интерес от страна на частни лица от целия ЕС към прости, прозрачни и разходоефективни продукти за лично пенсионно осигуряване. В рамките на обществената консултация също така бе поискана обратна информация от специалистите относно осъществимостта на рамка на ЕС за лично пенсионно осигуряване, включително ОЕПЛПО. Като цяло те считат, че рамката за ОЕПЛПО представлява добра възможност за разработване на нов пенсионен продукт и някои специалисти вече се подготвят за пускане на ОЕПЛПО на пазара.

3.2.Събиране и използване на експертни становища

Предложението е основано на проучване, осъществено от Ernst & Young от името на Комисията и касаещо европейска рамка за лично пенсионно осигуряване. В проучването, което бе завършено през юни 2017 г., се описват по-специално данъчните изисквани и други правни изисквания, приложими в отделните държави членки, и се оценява пазарният потенциал за ОЕПЛПО. Основното заключение от проучването е, че данъчните режими в ЕС са изключително разнообразни, поради което рамката на ЕС относно ОЕПЛПО трябва да бъде достатъчно гъвкава, за да може да се адаптира към националните критерии. В допълнение към това в проучването се заключава, че ОЕПЛПО ще доведе до ръст на стойността на пазара за лично пенсионно осигуряване от 0,7 трилиона евро до 2,1 трилиона евро до 2030 г. с ОЕПЛПО в сравнение с 1,4 трилиона евро без ОЕПЛПО (приема се, че при ОЕПЛПО ще може да се извлича полза от съществуващите национални данъчни стимули за продукти за лично пенсионно осигуряване).

Предложението също така се основава на технически съвети от Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) 17 относно изграждането на единен пазар на ЕС за продукти за лично пенсионно осигуряване. Тези съвети доразвиват предишния предварителен доклад на EIOPA, озаглавен „Към единен пазар за лично пенсионно осигуряване“ 18 . В техническите съвети се препоръчва:

·да се предпочете ОЕПЛПО вместо хармонизирането на националните режими; както и

·основните характеристики на ОЕПЛПО да се определят на равнище ЕС, докато някои други характеристики, свързани с данъчното облагане, да продължат да се регулират от националното законодателство.

Като част от основните характеристики в техническите съвети се препоръчва по-специално включването на основен инвестиционен вариант, при който няма риск, и подробни изисквания за прозрачност на информацията за вложителите в ОЕПЛПО. Предложението е в съответствие с тези препоръки.

На последно място, предложението се основава на следните документи:

·проучване на ОИСР, „Stocktaking of the tax treatment of funded private pension plans in OECD and EU countries“ (Равносметка на данъчното третиране на финансирани частни пенсионни планове в държавите от ОИСР и ЕС) 19 ;

·проект на Комисията и ОИСР относно данъчното облагане, финансовите стимули и пенсионните спестявания 20 ;

·проучване на ОИСР, „Core Principles of Private Pension Regulation“ (Основни принципи за регулиране на частното пенсионно осигуряване) 21 ; както и

·проучване на Oxera относно позицията на спестяващите лица, използващи частни пенсионни продукти, в 14 държави — членки на ЕС 22 .

3.3.Оценка на въздействието

Предложението за ОЕПЛПО се подкрепя от положително становище на Комитета за регулаторен контрол (КРК), представено на 22 май 2017 г. 23 , след първоначалното отрицателно становище на 2 май 2017 г. 24 В своите коментари КРК предложи в оценката на въздействието да се обърне по-голямо внимание на анализа на основните продуктови характеристики на ОЕПЛПО и да се обясни по какъв начин характеристиките на ОЕПЛПО се съпоставят с тези на съществуващите продукти за лично пенсионно осигуряване.

КРК също така поиска да получи по-подробни данни относно количественото определяне на въздействието от варианта ОЕПЛПО, както и да се пояснят залегналите в основата му допускания. Тези точки се вземат предвид в окончателната версия на оценката на въздействието чрез:

·подробно описание на различните варианти за характеристиките на ОЕПЛПО;

·обяснение как са вдъхновени от съществуващите продукти за лично пенсионно осигуряване с най-висок индекс на проникване; както и

·количествено определяне на допълнителния обем, който ще се генерира с пускането на ОЕПЛПО на пазара за продукти за лично пенсионно осигуряване, и на ефекта върху капиталовите пазари.

Предложението съответства на заключенията в оценката на въздействието 25 .

Алтернативите за цялостна политика, разгледани в оценката на въздействието, обхванаха следните варианти:

·непредприемане на действия на равнището на ЕС;

·рамката за ОЕПЛПО; или

·хармонизиране на националните режими за лично пенсионно осигуряване.

При първия вариант ще продължат да съществуват установените недостатъци (ще се запази разпокъсаността на националните капиталови пазари, недостатъчно добрите характеристики на съществуващите продукти за лично пенсионно осигуряване и ограниченията на трансграничната преносимост и трансграничното предлагане). От друга страна тези недостатъци ще се преодолеят при третия вариант. Това обаче също така ще включва хармонизиране на националните данъчни режими за лично пенсионно осигуряване, което ще изисква единодушната подкрепа на държавите членки. То също така ще доведе до значителни разходи на доставчиците за привеждане в съответствие: на първо място, те ще трябва да адаптират всички свои продукти за лично пенсионно осигуряване към новия режим. В допълнение към това е възможно този режим постоянно да се различава в значителна степен от секторните режими, съгласно които доставчиците разпространяват другите си финансови продукти.

Поради това в оценката на въздействието се заключава, че вторият вариант е предпочитаният избор на политика, тъй като той предлага допълнителна хармонизирана общоевропейска рамка, която допълва съществуващите национални режими и може да преодолее установените недостатъци, като се използват целенасочени решения, с които се избягват прекомерните разходи за спазване на изискванията.

Рамката за ОЕПЛПО ще има положително отражение върху икономиката. В съответствие с проучването на EY тя ще доведе до ръст на управляваните активи на пазара за продукти за лично пенсионно осигуряване от 0,7 трилиона евро до 2,1 трилиона евро до 2030 г. с ОЕПЛПО в сравнение с 1,4 трилиона евро без ОЕПЛПО, ако се приеме, че във връзка с ОЕПЛПО се предоставят данъчни стимули.

Освен това рамката ще окаже положително социално въздействие, тъй като повече хора ще бъдат в състояние да допълнят с ОЕПЛПО другите източници на доходи след пенсиониране и по този начин да подобрят адекватността на своите пенсии. По-специално тя ще окаже по-голямо въздействие за работници в сферата на нестандартната трудова заетост, самостоятелно заети лица и мобилни работници, които не разполагат с достатъчен достъп или изобщо нямат достъп до държавните или професионалните пенсионни системи. Положителното социално въздействие ще бъде по-голямо в държавите членки, които понастоящем се характеризират с ограничен избор и ограничено навлизане на продукти за лично пенсионно осигуряване.

Не се очаква значително въздействие върху околната среда, въпреки че насърчаването на доставчиците да вземат под внимание екологичните, социалните и управленските фактори в своите инвестиции (които са свързани с изискванията за разкриване на данни) може да окаже положителен ефект от гледна точка на устойчивостта.

3.4.Основни права

Предложението зачита основните права и съблюдава принципите, залегнали в Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално правото на защита на личните данни, правото на собственост, свободата на стопанска инициатива и принципа на равенство между мъжете и жените. То допринася за постигането на целите на член 38 от Хартата, в който се предвижда високо равнище на защита на потребителите.

4.ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА

Предложението няма отражение върху бюджета на ЕС. По-специално допълнителните задачи за европейските надзорни органи (ЕНО) ще изискват увеличение на ресурсите, както и определени оперативни инвестиции. Това включва:

·лицензиране на ОЕПЛПО;

·разработване на допълнителни насоки; или

·централен регистър за всички разрешени ОЕПЛПО.

Изчислени са разходи в размер на 1 000 000 EUR за 2019 г., включително еднократна инвестиция за оперативни въпроси, и общо около 1 200 000 EUR до 2021 г. Съгласно настоящите договорености за съфинансиране на ЕНО 40 % от тези средства ще бъдат включени в бюджета на ЕС и по този начин няма да надхвърлят заложеното в настоящата многогодишна финансова рамка, която обхваща периода до 2020 г.

5.ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ

5.1.Планове за изпълнение и механизъм за мониторинг, оценка и докладване

След като регламентът влезе в сила, Комисията ще осъществява мониторинг на ключови показатели за ефективност във връзка с целите в средносрочен план. Тези показатели включват:

·цялостната степен на навлизане — от гледна точка на управляваните активи — на продуктите за лично пенсионно осигуряване и географското и секторното разпространение на доставчици на ОЕПЛПО и инвестиции в ОЕПЛПО (целта е да се увеличат инвестициите в ЕС и да се допринесе за изграждане на съюза на капиталовите пазари);

·броя на регистрациите на ОЕПЛПО и относителния дял на продуктите за лично пенсионно осигуряване (включително национални продукти и ОЕПЛПО) като процент от финансовите активи на домакинствата (целта е да се подобрят характеристиките на продуктите на пазара за продукти за лично пенсионно осигуряване); както и

·броя на доставчиците, които използват паспорт за трансгранична дейност, и относителния дял на ОЕПЛПО с повече от едно национално подразделение в сравнение с всички продукти за лично пенсионно осигуряване (целта е да се увеличи трансграничното предлагане и преносимостта на продуктите за лично пенсионно осигуряване).

Данните, събрани от ЕНО, по-специално биха могли да помогнат за осъществяването на мониторинг на показателите за ефективност на ОЕПЛПО.

В допълнение към това Комисията ще оцени до каква степен нейната препоръка за преференциално данъчно третиране на ОЕПЛПО е била изпълнена от държавите членки чрез националното законодателство.

Предложението включва оценка пет години след датата, на която започва да се прилага регламентът.

5.2.Подробно разяснение на конкретните разпоредби на предложението

Предложеният регламент относно общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване има 11 глави. С изключение на първата глава (Общи разпоредби) и последната глава (Заключителни разпоредби), структурата следва жизнения цикъл на продукта.

В глава I се описват целите на предложения регламент, които включват:

·привличане на повече капитал и насочването му към европейски дългосрочни инвестиции в реалната икономика;

·предлагане на подобрени продуктови характеристики, така че гражданите да могат да се възползват от опростен, безопасен и разходоефективен продукт за лично пенсионно осигуряване, като същевременно са в състояние да избират измежду различни видове доставчици на ОЕПЛПО; както и

·насърчаване на трансграничното предоставяне и трансграничната преносимост на ОЕПЛПО.

Глава I съдържа определенията на важни понятия за предложения регламент, включително „общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване“, „сметка за ОЕПЛПО“, „пенсионни обезщетения“, „период на натрупване“, „период на изплащане“, „доставчик“ и „разпространител на ОЕПЛПО“, „преносимост на ОЕПЛПО“ и „смяна на доставчика“.

В члена относно приложимите правила се разяснява взаимодействието между предложения регламент, договорните разпоредби за ОЕПЛПО и националните правила за регулиране на предмета.

В глава II се въвежда принципът, че само финансовите предприятия, които вече са лицензирани на равнище ЕС от компетентните органи съгласно приложимите секторни законодателни инструменти, ще могат да кандидатстват за лиценз за предоставяне на ОЕПЛПО (т.е. да ги създават и разпространяват). Лицензът за дейност като доставчик на ОЕПЛПО, т.е. правото да се използва обозначението „ОЕПЛПО“ за продукти за лично пенсионно осигуряване, ще се предоставя само от един орган на ЕС — EIOPA. Обозначението „ОЕПЛПО“ или „общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване“ във връзка с продукт за лично пенсионно осигуряване може да се използва само когато EIOPA разреши разпространението на продукта за лично пенсионно осигуряване с обозначението „ОЕПЛПО“. Съществуващите продукти за лично пенсионно осигуряване могат да бъдат преобразувани в ОЕПЛПО, след като бъдат лицензирани от EIOPA, който трябва да се консултира с компетентния надзорен орган за финансовото предприятие преди да реши дали да одобри или отхвърли заявлението на предприятието.

В допълнение към това глава II съдържа правила, съгласно които ОЕПЛПО могат да се разпространяват и от финансови предприятия, които не са ги създали. Това може да се извършва от финансови предприятия, които са получили специален лиценз за разпространение от своите национални компетентни органи, както и от застрахователни и презастрахователни посредници и посредници, предлагащи застрахователни продукти като допълнителна дейност, които са регистрирани като такива съгласно Директива 2016/97/ЕС (Директивата относно разпространението на застрахователни продукти).

В глава III се установява разпределението на прерогативите между компетентните органи на държавата членка по произход и на приемащата държава членка, като на доставчиците на ОЕПЛПО се осигурява свободата на предоставяне на услуги и свободата на установяване. Като се отчитат опасенията на някои държави членки относно евентуалната липса на еднакви условия на конкуренция поради различните пруденциални режими, на които подлежат отделните видове потенциални доставчици на ОЕПЛПО, режимът за упражняване на дейност въз основа на един лиценз до голяма степен ще смекчи последиците за конкуренцията от различните пруденциални режими, доколкото се управлява от компетентните органи на държавата членка по произход и на приемащата държава членка в допълнение към лицензирането на „етикета“, възложено на EIOPA.

Глава III също така включва разпоредби относно преносимостта. Това позволява на вложителите в ОЕПЛПО, които променят своето местожителство като се преместват в друга държава членка, да продължат да правят вноски за ОЕПЛПО, за който вече са сключили договор с доставчик в първоначалната държава членка. В такъв случай вложителите в ОЕПЛПО имат право да запазят всички предимства и стимули, свързани с продължаване на инвестирането в същия ОЕПЛПО.

Механизмът, залегнал в основата на услугата за преносимост, предвижда разкриването на ново подразделение в рамките на всяка индивидуална сметка за ОЕПЛПО. Това подразделение отговаря на правните изисквания и условия за използването на данъчните стимули, определени на национално равнище за ОЕПЛПО от страна на държавата членка, в която се премества вложителят в ОЕПЛПО. Механизмът за разкриването на нови подразделения, за прехвърлянето на натрупаните права между тези подразделения и за предоставянето на информация за тази възможност е определен в предложения регламент и следва поетапен подход. През първите три години от прилагането на регламента доставчиците на ОЕПЛПО ще трябва да предоставят информация относно достъпните подразделения. След това вложителите в ОЕПЛПО ще имат право да разкриват национални подразделения, които обхващат режимите на всички държави членки.

Глава IV цели постигането на възможно най-голяма прозрачност във връзка с характеристиките на ОЕПЛПО, по-специално за потенциалните вложители в ОЕПЛПО. В правилата по-специално се разяснява, че всички документи и информацията относно ОЕПЛПО ще се предоставят на потенциалните вложители в ОЕПЛПО и бенефициери на ОЕПЛПО по електронен път — електронното разпространение представлява вариантът по подразбиране. При поискване доставчиците и разпространителите на ОЕПЛПО трябва също така да предоставят тези документи и информация безплатно на траен носител.

Що се отнася до предоставянето на съвети, от доставчиците на ОЕПЛПО ще се очаква да извършат тест на пригодността и целесъобразността на потенциалните вложители в ОЕПЛПО, макар че те ще могат да се откажат от своето право да получат съвети, ако изберат основния вариант.

Крайъгълният камък при предоставянето на преддоговорна информация е основният информационен документ за ОЕПЛПО. Неговата форма и съдържание и условията за предоставянето му са описани подробно в предложения регламент.

Доставчикът трябва да изготви „извлечение от индивидуалната партида за ОЕПЛПО“ по отношение на предоставената информация в рамките на времетраенето на договора за ОЕПЛПО. Това включва информация относно:

·натрупаните права или събрания капитал;

·пълните или частичните гаранции съгласно схемата за ОЕПЛПО; както и

·ако е приложимо, естеството на гаранцията и на механизмите за защита на натрупаните индивидуални права.

Глава V е свързана с периода на натрупване във връзка с ОЕПЛПО и включва правила за инвестиране за доставчиците на ОЕПЛПО и вложителите в ОЕПЛПО. Разпоредбите, приложими към доставчиците на ОЕПЛПО, произтичат от принципа на консервативния инвеститор 26 и осигуряват безопасна и надеждна рамка за инвестиционните политики.

Що се отнася до вложителите в ОЕПЛПО, доставчиците на ОЕПЛПО следва да им предложат до пет инвестиционни варианта, като един от тях е основен инвестиционен вариант, който гарантира, че вложителят в ОЕПЛПО най-малкото ще си възвърне инвестирания капитал. Всички инвестиционни варианти трябва да бъдат създадени от доставчиците на ОЕПЛПО въз основа на доказани техники за намаляване на риска, които гарантират достатъчна защита за вложителите в ОЕПЛПО. След като сключат договора за ОЕПЛПО, вложителите в ОЕПЛПО трябва да изберат инвестиционен вариант и трябва да бъдат в състояние да го променят безплатно веднъж на всеки петгодишен период на натрупване.

Оставя се свобода на преценка на държавите членки по отношение на всички други условия, свързани с периода на натрупване. Тези условия могат да включват:

·възрастовите граници за започване на периода на натрупване;

·максималната продължителност на периода на натрупване;

·максималния и минималния размер на входящите плащания и непрекъснатостта на вноските, както и

·условията за откупуване преди достигане на пенсионната възраст в случай на особени затруднения.

В глава VI се установява механизъм за определяне на депозитар в случай на схема за ОЕПЛПО, при която вложителите в ОЕПЛПО и бенефициерите на ОЕПЛПО понасят целия инвестиционен риск. Разпоредбите обхващат съхранението на активите, задълженията по надзора от страна на депозитаря и неговата отговорност.

Съгласно предложения регламент трябва да бъдат установени процедури, които позволяват на потребителите и други заинтересовани страни, по-специално на потребителски асоциации, да подават жалби до компетентните органи срещу доставчици и разпространители на ОЕПЛПО. Жалбоподателите трябва да получават отговор във всички случаи. Освен това трябва да бъдат въведени подходящи механизми за безпристрастни и независими извънсъдебни процедури за подаване на жалби и решаване на спорове, насочени към уреждането на спорове между вложители в ОЕПЛПО и доставчици или разпространители на ОЕПЛПО.

Предложеният регламент включва възможност за доставчиците на ОЕПЛПО да обхванат риска от смърт и други биометрични рискове.

Глава VII регламентира смяната на доставчика на ОЕПЛПО. След подаване на искане от вложителя в ОЕПЛПО положителното салдо, ако има такова, ще бъде прехвърляно от сметка за ОЕПЛПО, държана от прехвърлящия доставчик, към нова сметка за ОЕПЛПО, открита при приемащия доставчик, а предишната сметка за ОЕПЛПО ще бъде закрита. Услугата по прехвърлянето може да се предоставя от доставчици на ОЕПЛПО, установени в една и съща държава членка (прехвърляне в национален план) или в различни държави членки (прехвърляне в трансграничен план). Предвижда се таван за общия размер на таксите и налозите, начислявани на вложителя в ОЕПЛПО от прехвърлящия доставчик на ОЕПЛПО за закриването на държаната при него сметка за ОЕПЛПО.

Съгласно глава VIII повечето условия за ОЕПЛПО, свързани с периода на изплащане, се определят от държавите членки — по-специално:

·определянето на пенсионната възраст;

·задължителна връзка между достигането на пенсионната възраст и започването на периода на изплащане;

·минимален период на участие в схема за ОЕПЛПО, както и

·максимален период за включване в схемата за ОЕПЛПО преди достигането на пенсионната възраст.

Що се отнася до формите на изходящите плащания (например анюитети, еднократни суми, доход под формата на плащания за усвояване), в предложението на доставчиците на ОЕПЛПО, вложителите в ОЕПЛПО и бенефициерите на ОЕПЛПО се предоставя свободата да определят формата или формите посредством договор и съответно тази гъвкавост се налага на държавите членки като задължително условие, което може да окаже въздействие върху наличието на национални данъчни стимули за ОЕПЛПО в някои държави членки.

В глава IX надзорните отговорности се разделят между EIOPA и националните компетентни органи. EIOPA е длъжна да осъществява мониторинг на пенсионните схеми, установени или разпространявани на територията на ЕС, за да се увери, че те не използват обозначението „ОЕПЛПО“ или внушават, че са „ОЕПЛПО“, освен ако не са лицензирани съгласно настоящия регламент.

В глава X се посочва кои нарушения на разпоредбите на предложения регламент могат да доведат до налагането на санкции, начинът, по който националните органи могат да налагат тези санкции, и начинът, по който следва да се докладва за нарушенията и санкциите.

С глава XI на Европейската комисия се предоставя правомощието да приема делегирани актове в областта на:

·конфликтите на интереси;

·стимулите;

·продажбите на ОЕПЛПО със и без предоставяне на съвети;

·изискванията за контрол и управление на продуктите;

·предоставянето на информация през времетраенето на договора, както и

·докладването на националните органи и инвестиционните варианти.

Комисията също така ще приеме регулаторни технически стандарти по отношение на съдържанието и предоставянето на основния информационен документ и ще прилага технически стандарти по отношение на стандартизирания формат за представяне на извлечението от индивидуалната партида за ОЕПЛПО.

Комисията е длъжна да извърши оценка на регламента пет години след датата на влизането му в сила. В оценката по-специално ще бъде проучен начинът, по който функционират правилата на регламента, придобития опит от прилагането им, степента, до която обозначението „ОЕПЛПО“ се използва от доставчиците на ОЕПЛПО, географското и секторното разпространение на доставчиците на ОЕПЛПО и инвестициите в ОЕПЛПО, въздействието на настоящия регламент върху пазара за лично пенсионно осигуряване, доколко са подходящи изискванията за информация съгласно глава IV, доколко е подходящо настоящият регламент да бъде допълнен с разпоредби относно стимулите за инвестиране в ОЕПЛПО, наличието на пречки, които евентуално възпрепятстват инвестирането в продукти за лично пенсионно осигуряване, обозначени като „ОЕПЛПО“, включително въздействието на другите законодателни актове на Съюза върху вложителите в ОЕПЛПО, равнищата на таксите и налозите, начислявани от доставчиците на ОЕПЛПО за разкриване на нови подразделения в рамките на индивидуалните сметки за ОЕПЛПО на вложителите в ОЕПЛПО, както и въздействието от свързаните с ОЕПЛПО инвестиционни решения върху екологичните, социалните и управленските фактори.

2017/0143 (COD)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване (ОЕПЛПО)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 27 ,

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

(1)Домакинствата в ЕС са сред най-големите спестители в света, но по-голямата част от тези спестявания се държат в банкови сметки с кратък матуритет. Увеличаването на инвестициите в капиталовите пазари може да спомогне за преодоляване на предизвикателствата, свързани със застаряването на населението и ниските лихвени проценти.

(2)Личното пенсионно осигуряване е важно, тъй като предоставя на лицата, които спестяват в дългосрочен план, възможности за дългосрочни инвестиции. Един по-голям европейски пазар за лично пенсионно осигуряване ще подкрепи предлагането на средства за институционални инвеститори и инвестиции в реалната икономика.

(3)Понастоящем функционирането на вътрешния пазар за лично пенсионно осигуряване е възпрепятствано от високата степен на фрагментиране между националните пазари и ограничената степен на преносимост на продуктите за лично пенсионно осигуряване. Това може да затрудни хората да се възползват от своите основни свободи. Например това може да им попречи да започнат работа или да се пенсионират в друга държава членка. В допълнение към това възможността доставчиците да се възползват от правото на установяване и свободно предоставяне на услуги се възпрепятства от липсата на стандартизация на съществуващите продукти за лично пенсионно осигуряване.

(4)Съюзът на капиталовите пазари (СКП) ще спомогне за мобилизирането на капитал в Европа и ще го насочи към различни предприятия, в това число към малките и средните предприятия, инфраструктурните и дългосрочните устойчиви проекти, които се нуждаят от него, за да подпомогнат своето разрастване и оттам — разкриването на работни места. Една от основните цели на СКП е увеличаването на инвестициите и избора за инвеститорите на дребно чрез по-добро използване на европейските спестявания.

(5)Както бе обявено в Плана за действие за изграждане на СКП 28 , приет от Комисията през септември 2015 г. „Комисията ще анализира възможността за политическа рамка за създаване на успешен европейски пазар за опростени, ефикасни и конкурентоспособни индивидуални пенсии и ще прецени дали е необходимо пазарът да бъде подкрепен от законодателството на ЕС“.

(6)В своята резолюция от 19 януари 2016 г. 29 Европейският парламент подчерта, че „трябва да се насърчава среда, която стимулира иновациите в областта на финансовите продукти, създава по-голямо многообразие и ползи за реалната икономика, и предоставя засилени стимули за инвестиции, и която също така може да допринесе за предоставянето на адекватни, безопасни и устойчиви пенсии, като например разработването на паневропейски пенсионен продукт с проста и прозрачна структура“.

(7)В своите заключения от 28 юни 2016 г. 30 Европейският съвет отправи призив за „бърз и решителен напредък с цел да се осигури по-лесен достъп до финансиране за предприятията и да се подпомогнат инвестициите в реалната икономика, като се постигне напредък по програмата за изграждане на съюз на капиталовите пазари“.

(8)В своето Съобщение от 14 септември 2016 г., озаглавено „Съюз на капиталовите пазари — ускоряване на реформата“ 31 , Комисията обяви, че „ще обмисли предложенията за опростен, ефикасен и конкурентен личен пенсионен продукт в ЕС [...]. Разглежданите варианти включват евентуално законодателно предложение, което би могло да бъде внесено през 2017 г.“

(9)В своето Съобщение „Междинен преглед на Плана за действие за изграждане на съюз на капиталовите пазари“ 32 Комисията обяви, че ще представи „законодателно предложение за общоевропейски личен пенсионен продукт (ОЕПЛПО) до края на юни 2017 г. С него ще се поставят основите на един по-сигурен, прозрачен и ефикасен по отношение на разходите пазар за доброволни лични пенсионни спестявания на достъпни цени, които могат да бъдат управлявани в общоевропейски мащаб. Това ще помогне за посрещане на нуждите на хората, желаещи да получат по-адекватни пенсионни спестявания, за търсене на решения за предизвикателствата в демографската област, допълване на съществуващите пенсионни продукти и схеми, както и за засилване на разходната ефективност на индивидуалните пенсии чрез предлагане на по-добри възможности за дългосрочно инвестиране на личните пенсии“.

(10)Развитието на ОЕПЛПО измежду продуктите за лично пенсионно осигуряване ще допринесе за увеличаване на избора за пенсионни спестявания и ще създаде пазар на ЕС за доставчиците на ОЕПЛПО. Той ще предостави на домакинствата по-добри възможности за постигане на финансовите им цели във връзка с пенсионирането.

(11)Законодателната рамка за ОЕПЛПО ще положи основите за един успешен пазар за достъпни и доброволни инвестиции, свързани с пенсионирането, които ще могат да се управляват в общоевропейски мащаб. Чрез допълване на съществуващите пенсионни продукти и схеми той ще допринесе за посрещане на нуждите на хората, желаещи да получат по-адекватни пенсионни спестявания, за търсене на решения за предизвикателствата в демографската област и за осигуряване на мощен нов източник на частен капитал за дългосрочно инвестиране. Тази рамка няма да замени или да хармонизира съществуващите национални схеми за лично пенсионно осигуряване.

(12)С регламента се хармонизира набор от основни характеристики на ОЕПЛПО, свързани с ключови елементи като разпространение, инвестиционна политика, смяна на доставчика, трансгранично предлагане или преносимост. Хармонизирането на тези основни характеристики ще допринесе за постигане на еднакви условия на конкуренция за доставчиците на лично пенсионно осигуряване като цяло и ще спомогне, като стимулира изграждането на СКП и интеграцията на вътрешния пазар за лично пенсионно осигуряване. То ще доведе до създаването на един до голяма степен стандартизиран общоевропейски продукт, достъпен във всички държави членки, който ще позволи на потребителите да се възползват изцяло от вътрешния пазар чрез прехвърляне на своите пенсионни права в чужбина и ще им предложи по-голям избор на различни видове доставчици, включително в трансграничен план. В резултат на по-малкия брой пречки за трансграничното предлагане на пенсионни услуги общоевропейският продукт за лично пенсионно осигуряване ще повиши конкуренцията между доставчиците на общоевропейска основа и ще създаде икономии от мащаба, които биха били от полза за спестяващите лица.

(13)Член 114 от ДФЕС позволява приемането на актове под формата на регламенти или директиви. Беше предпочетено приемането на регламент, тъй като той би бил пряко приложим във всички държави членки. По този начин регламентът би позволил бързо навлизане на ОЕПЛПО и би допринесъл за по-бързо задоволяване на потребностите от повече пенсионни спестявания и инвестиции в контекста на СКП. Тъй като с настоящия регламент ще се хармонизират основните характеристики на ОЕПЛПО, те не трябва да подлежат на специфични национални правила, поради което в този случай регламентът изглежда по-подходящ от директива. От друга страна характеристиките, които остават извън обхвата на регламента (например условия за периода на натрупване), подлежат на регламентиране от националните правила.

(14)Доставчиците на ОЕПЛПО следва да имат достъп до целия пазар на Съюза само с един лиценз за продукта, издаден от Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA), въз основа на единен набор от правила.

(15)Единният паспорт за ОЕПЛПО ще гарантира създаването на единен пазар за ОЕПЛПО.

(16)За да се осигури високо качество на услугите и ефективна защита на потребителите, държавата членка по произход и приемащата държава членка следва да си оказват тясно сътрудничество при прилагането на задълженията, предвидени в настоящия регламент. Когато доставчиците и разпространителите на ОЕПЛПО извършват стопанска дейност в различни държави членки съгласно свободата на предоставяне на услуги, компетентният орган на държавата членка по произход следва да гарантира, че определените в настоящия регламент изисквания се спазват, поради по-тесните му връзки с доставчика на ОЕПЛПО. С цел да се гарантира справедливо поделяне на отговорностите между компетентните органи на държавата членка по произход и на приемащата държава членка, ако компетентният орган на приемащата държава членка научи за извършвани на нейната територия нарушения, той следва да информира компетентния орган на държавата членка по произход, който в такива случаи следва да е задължен да предприеме подходящи мерки. Освен това компетентният орган на приемащата държава членка следва да има правото да се намеси, ако държавата членка по произход не предприеме подходящи мерки или ако предприетите мерки са недостатъчни.

(17)В случай на откриване на клон или установяване на постоянно присъствие в друга държава членка е целесъобразно отговорността за изпълнението на разпоредбите да се разпредели между държавата членка по произход и приемащата държава членка. Въпреки че компетентният орган на държавата членка по произход следва да продължи да носи отговорност за спазването на задълженията, свързани с дейността като цяло — например правилата относно професионалните изисквания — при същите условия, както в случая с предоставянето на услуги, компетентният орган на приемащата държава членка следва да поеме отговорност за прилагането на правилата относно изискванията за предоставянето на информация и извършването на дейността по отношение на услугите, предоставяни на територията на приемащата държава членка. При все това, ако компетентният орган на приемаща държава членка научи за извършвани на нейната територия нарушения на задълженията, по отношение на които настоящия регламент не възлага отговорност на приемащата държава членка, с оглед на тясното сътрудничество той следва да информира компетентния орган на държавата членка по произход, така че последният да предприеме подходящи мерки. Такъв е случаят по-специално що се отнася до нарушенията на правилата за добра репутация, професионални знания и компетентност. Освен това с цел защита на потребителите компетентният орган на приемащата държава членка следва да има правото да се намеси, ако държавата членка по произход не предприеме подходящи мерки или ако предприетите мерки са недостатъчни.

(18)Компетентните органи на държавите членки следва да разполагат с всички необходими средства за гарантиране на правилното упражняване на дейността от доставчиците и разпространителите на ОЕПЛПО в рамките на Съюза, упражнявана в съответствие със свободата на установяване или свободата на предоставяне на услуги. За да се гарантира ефективността на надзора, всички предприети от компетентните органи действия следва да бъдат съразмерни спрямо естеството, степента и сложността на рисковете, характерни за дейността на даден доставчик или разпространител, независимо от значимостта на съответния доставчик или разпространител за общата финансова стабилност на пазара.

(19)Общоевропейското измерение на ОЕПЛПО може да бъде развивано не само на равнището на доставчика, чрез възможностите за трансгранична дейност, но и на равнището на вложителя в ОЕПЛПО — чрез преносимостта на ОЕПЛПО, като по този начин се допринася за защита на личните пенсионни права на лицата, които упражняват своето право на свободно движение съгласно членове 21 и 45 от ДФЕС. Преносимостта означава вложителят в ОЕПЛПО да промени своето местопребиваване, като се премести в друга държава членка, без да смени доставчика на ОЕПЛПО, докато смяната на доставчика на ОЕПЛПО не налага непременно промяна на местопребиваването.

(20)ОЕПЛПО следва да се състои от национални подразделения, всяко от които да включва характеристики на продукта за лично пенсионно осигуряване, позволяващи вноските за ОЕПЛПО да отговарят на критериите за данъчни стимули. На равнището на индивидуалния вложител в ОЕПЛПО първото подразделение следва да бъде създадено при разкриването на ОЕПЛПО.

(21)С оглед да се позволи гладък преход за доставчиците на ОЕПЛПО задължението за предлагане на ОЕПЛПО, който се състои от подразделения за всяка държава членка, ще започне да се прилага три години след влизането в сила на настоящия регламент. При разкриването на ОЕПЛПО обаче доставчикът следва да предостави информация за това какви национални подразделения са вече достъпни, за да се избегне евентуално подвеждане на потребителите.

(22)Като отчитат естеството на създадената пенсионна схема и съответната административна тежест, доставчиците и разпространителите на ОЕПЛПО следва да предоставят ясна и адекватна информация на потенциалните вложители в ОЕПЛПО и бенефициери на ОЕПЛПО, която да ги подпомогне при вземането на решение за тяхното пенсиониране. Поради същата причина доставчиците и разпространителите на ОЕПЛПО следва да осигурят висока степен на прозрачност при различните етапи на схемата, а именно преди включването в схемата, по време на членството (включително преди пенсиониране) и след пенсиониране. По-конкретно следва да бъде давана информация за размера на натрупаните пенсионни права, предвижданите равнища на пенсионни обезщетения, рисковете и гаранциите и информация за разходите. Когато предвижданите равнища на пенсионни обезщетения се основават на икономически сценарии, тази информация следва да включва също така неблагоприятен сценарий, който следва да бъде краен, но реалистичен.

(23)Преди да се включат в схема за ОЕПЛПО, потенциалните вложители в ОЕПЛПО следва да получат цялата необходима информация, за да направят информиран избор.

(24)За да осигурят оптимална прозрачност на продукта, създателите на ОЕПЛПО следва да изготвят основен информационен документ за ОЕПЛПО, в който се описват различните видове ОЕПЛПО, създадени от тях, преди продуктът да може да се предлага на вложителите в ОЕПЛПО. Те следва да носят отговорност и за коректността на основния информационен документ за ОЕПЛПО. Основният информационен документ за ОЕПЛПО следва да замени и адаптира основния информационен документ за пакетите с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти съгласно Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета 33 , които не е нужно да се предоставят за ОЕПЛПО.

(25)За да се гарантират широкото разпространение и наличността на основни информационни документи за ОЕПЛПО, настоящият регламент следва да предвижда публикуването на основни информационни документи за ОЕПЛПО от страна на създателите на ОЕПЛПО на техния уебсайт.

(26)На национално равнище вече се разработват калкулатори за пенсионни продукти. Въпреки това, за да бъдат калкулаторите възможно най-полезни за потребителите, в тях следва да се отчитат разходите и таксите, начислявани от отделните създатели на ОЕПЛПО, наред с всякакви допълнителни разходи или такси, начислявани от посредници или други участници в инвестиционната верига, които все още не са били отчетени от създателите на ОЕПЛПО.

(27)Подробностите относно данните, които трябва да се включат в основния информационен документ за ОЕПЛПО, в допълнение към елементите, които вече са предвидени в основния информационен документ за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти съгласно Регламент (ЕС) № 1286/2014, както и представянето на тези данни, следва да се хармонизират допълнително чрез регулаторни технически стандарти, които допълват регулаторните технически стандарти, определени с Делегирания регламент на Комисията от 8 март 2017 г. 34 , като се вземат предвид приключили и текущи проучвания на потребителското поведение, включително резултати от изпитвания на ефективността на различните начини на представяне на информацията пред потребителите.

(28)Основният информационен документ за ОЕПЛПО следва да се различава ясно и да бъде отделен от всички рекламни съобщения.

(29)Доставчиците на ОЕПЛПО следва да изготвят извлечение от индивидуалната пенсионна партида, насочено към вложителите в ОЕПЛПО, за да им представят основни лични и общи данни относно схемата за ОЕПЛПО и за да осигурят непрекъснато предоставяне на информация за нея. Извлечението от индивидуалната пенсионна партида следва да бъде ясно и разбираемо и да съдържа релевантна и целесъобразна информация, за да улесни проследяването на пенсионните права във времето и в различните схеми и да благоприятства мобилността на работната сила.

(30)Доставчиците на ОЕПЛПО следва да информират вложителите в ОЕПЛПО в достатъчно дълъг срок преди пенсионирането относно вариантите за изплащането на техните средства. Когато пенсионните обезщетения не се изплащат като пожизнен анюитет, членовете, на които предстои скорошно пенсиониране, следва да получат информация за наличните продукти за изплащане на натрупаните средства с цел да се улеснят финансовите им планове за пенсиониране.

(31)По време на периода на изплащане на пенсионните обезщетения бенефициерите на ОЕПЛПО следва да продължат да получават информация за притежаваните от тях средства и за съответните варианти за тяхното изплащане. Това е от особено значение, когато в периода на изплащането значителна част от инвестиционния риск се носи от бенефициерите на ОЕПЛПО. Бенефициерите на ОЕПЛПО следва също да бъдат уведомявани за всяко намаляване на размера на дължимите обезщетения преди прилагането на подобно намаление, след като бъде взето решение, което води до намаление. Като най-добра практика на доставчиците на ОЕПЛПО се препоръчва да се консултират с бенефициерите на ОЕПЛПО предварително за всяко такова решение.

(32)Освен това, за да предоставят надлежна защита на правата на вложителите в ОЕПЛПО и на бенефициерите на ОЕПЛПО, доставчиците на ОЕПЛПО следва да могат да изберат разпределение на активите си, което да отговаря на точното естество и продължителност на техните пасиви. Това поражда необходимостта от ефикасен надзор и от подход спрямо правилата за инвестиране, който предоставя на доставчиците на ОЕПЛПО достатъчна гъвкавост при вземане на решения относно най-сигурната и най-ефикасната инвестиционна политика, като същевременно ги задължава да действат предпазливо. Поради това спазването на принципа на консервативния инвеститор предполага инвестиционна политика, която да бъде приспособена към клиентската структура на индивидуалния доставчик на ОЕПЛПО.

(33)С установяването на принципа на консервативния инвеститор като основен принцип в областта на инвестирането на капитали и като се дава възможност на доставчиците на ОЕПЛПО да действат трансгранично, се стимулира пренасочването на спестяванията към сектора на личното пенсионно осигуряване, като по този начин се допринася за икономическия и социален напредък.

(34)Настоящият регламент следва да гарантира подходящо равнище на инвестиционна свобода за доставчиците на ОЕПЛПО. Като много дългосрочни инвеститори, изложени на риск от ниска ликвидност, доставчиците на ОЕПЛПО са в състояние да допринесат за развитието на СКП, като инвестират в неликвидни активи, например в акции и в други инструменти, които имат дългосрочен икономически профил и не се търгуват на регулирани пазари, многостранни системи за търговия (МСТ) или организирани системи за търговия (ОСТ) в разумни граници. Те могат също да се възползват от възможностите за диверсификация на международно равнище. Следователно инвестициите в акции в национални валути, различни от валутите, в които са техните пасиви, както и в други инструменти, които имат дългосрочен икономически профил и не се търгуват на регулирани пазари, МСТ или ОСТ, не следва да бъдат ограничавани, в съответствие с принципа на консервативния инвеститор, така че да бъде защитен интересът на вложителите в ОЕПЛПО и на бенефициерите на ОЕПЛПО, освен по съображения за предпазливост.

(35)В контекста на задълбочаването на СКП, понятието за инструменти с дългосрочен икономически профил е широко. Посочените инструменти представляват непрехвърляеми ценни книжа и по тази причина нямат достъп до ликвидността на вторичните пазари. Те често изискват ангажименти с фиксиран срок, които ограничават тяхната пазарна реализируемост и следва да се приеме, че включват участия и дългови инструменти в предприятия, които не са регистрирани на фондовата борса, както и заеми, отпуснати на такива предприятия. Предприятията, които не са регистрирани на фондовата борса, включват инфраструктурни проекти, дружества, стремящи се към растеж, чиито ценни книжа не са допуснати до търговия на регулиран пазар, и инвестиции в недвижими имоти или други реални активи, които биха могли да са подходящи с цел дългосрочна инвестиция. Инфраструктурните проекти с ниски въглеродни емисии и устойчивите към изменението на климата инфраструктурни проекти често представляват активи, които не се търгуват на фондовата борса, и разчитат на дългосрочни кредити за финансиране на проекта. С оглед на дългосрочното естество на техните пасиви доставчиците на ОЕПЛПО се насърчават да отделят достатъчна част от своя портфейл от активи за устойчиви инвестиции в реалната икономика с дългосрочни икономически ползи, по-специално за инфраструктурни проекти и търговски предприятия.

(36)Екологичните, социални и управленски фактори, посочени в Принципите на ООН за отговорно инвестиране, са важни за инвестиционната политика и системите за управление на риска на доставчиците на ОЕПЛПО. Доставчиците на ОЕПЛПО следва да се насърчат да отчитат тези фактори при вземането на инвестиционните решения и да вземат под внимание начина, по който те представляват част от тяхната система за управление на риска.

(37)За да се гарантира спазването на тяхното задължение да разработят инвестиционна политика в съответствие с принципа на консервативния инвеститор, на доставчиците на ОЕПЛПО следва да не се позволява да инвестират във високорискови и отказващи съдействие юрисдикции, определени от Специалната група за финансови действия. 

(38)С оглед на целта на ОЕПЛПО за дългосрочно пенсионно осигуряване предлаганите варианти за инвестиране на вложителите в ОЕПЛПО следва да бъдат определени по такъв начин, че да се обхващат елементи, които позволяват на инвеститорите да вземат решение за инвестиране, включително да се посочи броят на вариантите за инвестиране, от които могат да избират. След първоначалния избор, направен при сключването на договор за ОЕПЛПО, вложителят в ОЕПЛПО следва да има възможност да променя този избор на разумни интервали (на всеки пет години), така че доставчиците да разполагат с достатъчна стабилност за своята дългосрочна инвестиционна стратегия, като същевременно се гарантира защита на инвеститорите.

(39)Основният инвестиционен вариант следва да позволи на вложителя в ОЕПЛПО да си възвърне инвестирания капитал. В допълнение към това доставчиците на ОЕПЛПО биха могли да включат механизъм за индексация, свързана с инфлацията, който да покрие поне отчасти инфлацията.

(40)Компетентният орган следва да упражнява своите правомощия, като основните му цели следва да бъдат закрилата на правата на вложителите в ОЕПЛПО и на бенефициерите на ОЕПЛПО и стабилността и доброто състояние на доставчиците на ОЕПЛПО.

(41)Когато доставчикът на ОЕПЛПО е институция за професионално пенсионно осигуряване или инвестиционен посредник, той следва да определи депозитар във връзка със съхранението на неговите активи. Това е необходимо с цел защита на потребителите, тъй като в секторното законодателство, приложимо към институциите за професионално пенсионно осигуряване и инвестиционните посредници, не се предвижда определянето на депозитар.

(42)Прозрачността на разходите и таксите е от съществено значение за изграждането на доверие у вложителите в ОЕПЛПО и също така им позволява да направят информиран избор. В съответствие с това следва да бъде забранено използването на непрозрачни методи за ценообразуване.

(43)С оглед изпълнение на целите, определени в настоящия регламент, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на уточняването на условията за упражняване на правомощията за намеса на EIOPA и на компетентните органи. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.

(44)Комисията следва да приеме проекти на технически стандарти за изпълнение, разработени от ЕНО, чрез Съвместния комитет, във връзка с представянето и съдържанието на специфични елементи от основния информационен документ за ОЕПЛПО, които не са обхванати от [регулаторните технически стандарти относно основните информационни документи за ПИПДОЗИП], в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета 35 , от Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета 36  и от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета 37 . Комисията следва да допълва техническата работа на ЕНО като провежда проучвания сред потребителите относно представянето на основния информационен документ по предложение на ЕНО.

(45)Без да се засяга правото на потребителите на ОЕПЛПО да завеждат дела пред съдилищата, между доставчиците или разпространителите на ОЕПЛПО и потребителите на ОЕПЛПО следва да бъдат установени лесно достъпни, адекватни, независими, безпристрастни, прозрачни и ефективни процедури за алтернативно решаване на спорове (АРС) с цел решаване на спорове във връзка с правата и задълженията, определени в настоящия регламент.

(46)С цел да се установи ефективна и ефикасна процедура за решаване на спорове, доставчиците и разпространителите на ОЕПЛПО следва да въведат ефективна процедура за разглеждане на жалби, през която могат да преминат техните клиенти преди спорът да бъде насочен за решаване в рамките на процедура за АРС или пред съд. Процедурата за разглеждане на жалби следва да включва кратки и ясно определени срокове, в рамките на които доставчикът или разпространителят на ОЕПЛПО следва да отговори на жалбоподателя. Структурите за АРС следва да разполагат с достатъчен капацитет, за да участват по подходящ и ефективен начин в трансгранично сътрудничество по отношение на спорове, свързани с права и задължения, възникнали съгласно настоящия регламент.

(47)С цел да намерят по-добри условия за своите инвестиции, като така се стимулира и конкуренцията сред доставчиците на ОЕПЛПО, вложителите в ОЕПЛПО следва да имат право да сменят своя доставчик в периода на натрупване и изплащане чрез ясна, бърза и безопасна процедура.

(48)Процесът по прехвърлянето следва да бъде праволинеен за вложителя в ОЕПЛПО. В съответствие с това приемащият доставчик на ОЕПЛПО следва да бъде отговорен за започването и управлението на процеса от името на вложителя в ОЕПЛПО. Доставчиците на ОЕПЛПО следва също така да бъдат в състояние да използват доброволно допълнителни средства, като например технически решения, при установяването на услугата по прехвърлянето.

(49)Преди да даде своето разрешение за прехвърлянето, вложителят в ОЕПЛПО следва да бъде уведомен за всички стъпки на процедурата, необходими за извършване на прехвърлянето.

(50)За успешното изпълнение на процедурата е необходимо съдействие от страна на прехвърлящия доставчик на ОЕПЛПО. Поради това приемащият доставчик на ОЕПЛПО следва да получи от прехвърлящия доставчик на ОЕПЛПО цялата необходима информация, за да възстанови плащанията по другата сметка за ОЕПЛПО. Тази информация обаче не следва да надхвърля необходимото за извършване на прехвърлянето.

(51)С цел да се улесни трансграничното прехвърляне, вложителят в ОЕПЛПО следва да може да поиска от новия доставчик на ОЕПЛПО да му предостави подробна информация относно новата сметка за ОЕПЛПО, за предпочитане в рамките само на една среща с новия доставчик на ОЕПЛПО.

(52)Вложителите в ОЕПЛПО не следва да понасят финансови загуби, включително такси и лихви, вследствие на грешки, допуснати от който и да било от доставчиците на ОЕПЛПО, участващи в процеса на прехвърляне. По-специално вложителите в ОЕПЛПО не следва да понасят финансови загуби, произтичащи от плащането на допълнителни такси, лихви или други суми, както и на глоби или друг вид финансови санкции поради забавяне при извършването на прехвърлянето.

(53)При сключване на договор за ОЕПЛПО вложителите в ОЕПЛПО следва да разполагат със свободата да решат как ще се изплащат средствата (като анюитети, еднократна сума или по друг начин) в периода на изплащане, но с възможност да преразгледат своя избор на всеки пет години след това, така че да бъдат в състояние да пригодят по най-добрия начин решението за изплащането на средствата към своите нужди, когато са близо до пенсионна възраст.

(54)Доставчиците на ОЕПЛПО следва да могат да предоставят на вложителите в ОЕПЛПО широк набор от варианти за изплащане на средствата. С този подход следва да се постигне целта за по-голямо навлизане на ОЕПЛПО чрез увеличаване на гъвкавостта и избора за вложителите в ОЕПЛПО. Той ще позволи на доставчиците да проектират своите ОЕПЛПО по най-разходоефективния начин. Този подход е съгласуван с други политики на ЕС и е осъществим от политическа гледна точка, тъй като така се запазва достатъчно гъвкавост за държавите членки, когато решават кои варианти за изплащане на средствата желаят да подкрепят.

(55)Следва да се гарантира пълна прозрачност по отношение на разходите и таксите във връзка с инвестирането в ОЕПЛПО. Ще се създадат еднакви условия на конкуренция между доставчиците, като същевременно се осигурява защита на потребителите. Ще бъде достъпна информация за сравнение на различните продукти, което ще стимулира конкуренцията при ценообразуването.

(56)Въпреки че текущият надзор на доставчиците на ОЕПЛПО следва да се упражнява от съответните национални компетентни органи, EIOPA следва да координира надзора по отношение на ОЕПЛПО, за да се гарантира прилагането на единна надзорна методология, като по този начин ще се допринесе за общоевропейското естество на пенсионния продукт. 

(57)EIOPA следва да си сътрудничи с националните компетентни органи и да улеснява сътрудничеството между тях. В това отношение EIOPA следва да изпълнява определена роля във връзка с правомощията на националните компетентни органи да прилагат надзорни мерки, като осигурява доказателства за нарушения във връзка с ОЕПЛПО. EIOPA също така следва да осигури правно обвързваща медиация в случай на несъгласие между компетентните органи в трансгранични ситуации.

(58)С цел да се гарантира спазване на разпоредбите на настоящия регламент от страна на финансовите предприятия, които създават ОЕПЛПО, както и от страна на финансовите предприятия и лица, които разпространяват ОЕПЛПО, и с цел да се гарантира, че те подлежат на сходно третиране навсякъде в Съюза, следва да се предвидят административни санкции и други мерки, които са ефективни, пропорционални и възпиращи.

(59)В съответствие със съобщението на Комисията от 8 декември 2010 г., озаглавено „По-строги наказателни разпоредби за сектора на финансовите услуги“ 38 , и с цел да се гарантира изпълнението на изискванията на настоящия регламент, е важно държавите членки да предприемат необходимите стъпки, за да гарантират, че за нарушения на настоящия регламент се прилагат подходящи административни санкции и мерки.

(60)Макар че държавите членки могат да определят правила за административни и наказателноправни санкции за едно и също нарушение, от държавите членки не следва да се изисква да определят правила за административни санкции за нарушенията по настоящия регламент, които са обект на националното наказателно право. Независимо от това запазването на наказателноправните вместо административните санкции за нарушения на разпоредбите на настоящия регламент не следва да накърнява или по друг начин да засяга способността на компетентните органи да сътрудничат, получават достъп до и обменят своевременно информация с компетентните органи на други държави членки за целите на настоящия регламент, включително след сезиране на компетентните съдебни органи за съответните нарушения с оглед наказателно преследване.

(61)Компетентните органи следва да разполагат с правомощия да налагат имуществени санкции, които да са достатъчно високи, за да компенсират действителните или потенциалните печалби и да бъдат с възпиращ характер дори за по-големите финансови предприятия и ръководителите им.

(62)С цел да се гарантира последователно прилагане на санкциите навсякъде в Съюза компетентните органи следва да отчетат всички съответни обстоятелства, когато определят вида на административните санкции или другите мерки и равнището на административните имуществени санкции.

(63)За да се гарантира, че решенията на компетентните органи относно нарушенията и глобите имат възпиращ ефект за обществеността и за да се засили защитата на потребителите чрез предупреждаването им относно ОЕПЛПО, които са били разпространени в нарушение на настоящия регламент, тези решения следва да бъдат публикувани, при условие че срокът за обжалване е изтекъл и не е извършено обжалване, освен ако подобно разкриване на информация застрашава стабилността на финансовите пазари или текущо разследване.

(64)Компетентните органи следва да разполагат с необходимите правомощия за разследване, за да откриват евентуалните нарушения, и следва да създадат ефективни механизми, които да предоставят възможност за подаване на сигнали за предполагаеми или действителни нарушения.

(65)Настоящият регламент следва да не засяга наказателноправните законови разпоредби на държавите членки.

(66)Всяка обработка на лични данни, извършвана в рамките на настоящия регламент, като например обмен или прехвърляне на лични данни от компетентните органи, следва да бъде предприета в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета 39 и всеки обмен или прехвърляне на информация от ЕНО следва да бъде предприет в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета 40 . 

(67)Данъчните стимули могат да приемат различни форми и да изпълняват важна роля за насърчаване на навлизането на продуктите за лично пенсионно осигуряване (ПЛПО) в редица държави членки. В много държави членки плащаните за ПЛПО вноски отговарят на критериите за някои форми на данъчни облекчения, било то изрично или мълчаливо.

(68)Настоящият регламент не трябва да се тълкува в смисъл, че задължава държавите членки да прилагат към ОЕПЛПО същите данъчни правила, които биха прилагали към съпоставими продукти за лично пенсионно осигуряване съгласно своето национално законодателство. При прилагането на принципа за национално третиране обаче, който произтича от членове 21 и 45 от ДФЕС и е тълкуван от Съда на Европейския съюз, следва да бъде възможно за ОЕПЛПО, който е обективно съпоставим с продукт за лично пенсионно осигуряване (ПЛПО), разпространяван в дадена държава членка, да се ползва със същото данъчно облекчение, което се предоставя на ПЛПО в тази държава членка, ако вложителят в ОЕПЛПО подлежи на данъчно облагане в нея. Това важи и ако ОЕПЛПО се предоставя от доставчик от друга държава членка.

(69)След пускането на ОЕПЛПО на пазара държавите членки се насърчават да вземат под внимание Препоръка (ЕС) 2017/… на Комисията и да разширят прилагането на данъчните облекчения, които предоставят на националните ПЛПО, така че да обхванат и ОЕПЛПО.

(70)На настоящия регламент следва да бъде извършена оценка, като наред с другото се оценят промените на пазара, като например появата на нови видове ОЕПЛПО, както и промените в други области на правото на Съюза и натрупаният от държавите членки опит.

(71)Настоящият регламент зачита основните права и съблюдава принципите, залегнали в Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално правото на защита на личните данни, правото на собственост, свободата на стопанска инициатива и принципа на равенство между мъжете и жените, както и принципа за високо равнище на защита на потребителите.

(72)Тъй като целта на настоящия регламент, а именно подобряване на защитата на вложителите в ОЕПЛПО и повишаване на тяхното доверие в ОЕПЛПО, включително при трансграничното им разпространение, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а поради обхвата на действието си може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, установен в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тези цели,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1
Предмет

В настоящия регламент се определят единни правила относно лицензирането, създаването, разпространението и надзора на продукти за лично пенсионно осигуряване, разпространявани в Съюза с обозначението „общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване“ или „ОЕПЛПО“.

Член 2
Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

(1) „продукт за лично пенсионно осигуряване“ означава продукт, който:

а) се основава на договор, сключен доброволно между индивидуалното спестяващо лице и съответния субект;

б) има изрична цел, свързана с пенсионно осигуряване;

в) предвижда натрупване на капитал до пенсионирането с ограничени възможности за предсрочно изтегляне преди пенсионирането;

г) осигурява доход след пенсионирането;

(2) „общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване (ОЕПЛПО)“ означава дългосрочен спестовен продукт за лично пенсионно осигуряване, който се предоставя съгласно договорена схема за ОЕПЛПО от регулирано финансово предприятие, получило разрешение съгласно правото на Съюза да управлява колективни или индивидуални инвестиции или спестявания, и за който индивидуалното спестяващо лице доброволно сключва договор с оглед на своето пенсиониране, без възможност за възстановяване или с изключително ограничена възможност за възстановяване;

(3) „вложител в ОЕПЛПО“ означава:

а) непрофесионален клиент съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 11 от Директива 2014/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 41 ;

б) клиент по смисъла на Директива 2002/92/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 42 в случаите, в които клиентът не е професионален клиент съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 10 от Директива 2014/65/ЕС;

(4)„схема за ОЕПЛПО“ означава договор, споразумение, фидуциарен акт или правила, установяващи какви пенсионни обезщетения се предоставят и при какви условия въз основа на индивидуален план за пенсионни спестявания, договорен с доставчик на ОЕПЛПО;

(5) „сметка за ОЕПЛПО“ означава лична пенсионна сметка, водена на името на вложител в ОЕПЛПО или бенефициер на ОЕПЛПО, която се използва за осъществяване на сделки, позволяващи на вложителя в ОЕПЛПО да внася периодично суми за своето пенсиониране и на бенефициера на ОЕПЛПО да получава своите пенсионни обезщетения;

(6)„предоставяне на ОЕПЛПО“ означава създаването и разпространението на ОЕПЛПО;

(7) „бенефициер на ОЕПЛПО“ означава лице, което получава пенсионни обезщетения съгласно ОЕПЛПО;

(8) „разпространение на ОЕПЛПО“ означава дейностите по предоставяне на съвети, предлагане или друга подготвителна работа за сключване на договори за предоставяне на ОЕПЛПО, по сключване на такива договори или по оказване на съдействие за управлението и изпълнението на такива договори, включително предоставянето на информация за един или повече пенсионни договори в съответствие с критерии, избрани от клиентите на ОЕПЛПО чрез уебсайт или други средства, и изготвянето на класиране на пенсионни продукти, включително сравнение на цените и продуктите, или предлагането на отстъпка от цената на пенсионен договор, когато клиентът на ОЕПЛПО може пряко или непряко да сключи пенсионен договор посредством уебсайт или други средства;

(9) „пенсионни обезщетения съгласно ОЕПЛПО“ означава обезщетения, предоставяни във връзка с достигането или с оглед на очакването за достигане на пенсионна възраст. Тези обезщетения могат да бъдат под формата на пожизнени плащания, плащания за ограничен период, плащания под формата на еднократна сума или каквато и да било комбинация от тях;

(10) „период на натрупване“ означава периодът, в който активите (входящите плащания) се натрупват в сметка за ОЕПЛПО и който обичайно продължава до достигане на пенсионна възраст от страна на бенефициера на ОЕПЛПО;

(11) „период на изплащане“ означава периодът, в който натрупаните в сметка за ОЕПЛПО активи се изтеглят с цел финансиране след пенсионирането или в съответствие с други изисквания за доходи;

(12) „анюитет“ означава сума, платима на специфични интервали в рамките на определен период, например пожизнено за бенефициера на ОЕПЛПО или за определен брой години, в замяна на инвестиране;

(13) „плащания за усвояване“ означава възможността бенефициерите на ОЕПЛПО периодично да теглят дискреционни суми до определен лимит;

(14) „доставчик на ОЕПЛПО“ означава финансово предприятие, което е получило разрешение да създава и разпространява ОЕПЛПО;

(15) „разпространител на ОЕПЛПО“ означава финансово предприятие, което е получило разрешение да разпространява ОЕПЛПО, които не са създадени от него, както и застрахователен или презастрахователен посредник или посредник, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност;

(16) „траен носител“ означава всеки инструмент, който:

а) дава на клиента на ОЕПЛПО възможност да съхранява адресираната лично до него информация по начин, който я прави достъпна за последваща справка, и за срок, достатъчен за предназначението на информацията; както и

б) позволява непромененото възпроизвеждане на съхранената информация;

(17) „компетентни органи“ по отношение на доставчиците на ОЕПЛПО означава националните органи, определени от всяка държава членка с цел осъществяване на надзор спрямо доставчиците на ОЕПЛПО;

(18) „държава членка по произход на доставчика на ОЕПЛПО“ означава държавата членка, в която се намира седалището на доставчика на ОЕПЛПО;

(19) „приемаща държава членка“ означава държавата членка, различна от държавата членка по произход, в която доставчикът на ОЕПЛПО създава или разпространява ОЕПЛПО;

(20) „подразделение“ означава обособена част, която се разкрива в рамките на всяка индивидуална сметка за ОЕПЛПО и която отговаря на правните изисквания и условия за използването на стимулите, определени на национално равнище за инвестиране в ОЕПЛПО и въведени от държавата членка по местожителство на вложителя в ОЕПЛПО. В съответствие с това дадено лице може да бъде съответно вложител в ОЕПЛПО или бенефициер на ОЕПЛПО във всяко подразделение в зависимост от съответните правни изисквания за периодите на натрупване и изплащане;

(21) „капитал“ означава съвкупните капиталови вноски и записания и непоискан капитал, изчислени въз основа на сумите за инвестиране след приспадане на всички съответни такси, разходи и разноски, които се поемат пряко или косвено от инвеститорите;

(22) „финансов инструмент“ означава инструментите, посочени в раздел В от приложение I към Директива 2014/65/ЕС;

(23) „депозитар“ означава институция, която отговаря за съхранението на активите и надзора на съответствието с правилата на фонда и приложимото право;

(24) „основен инвестиционен вариант“ означава инвестиционната стратегия, която се прилага, когато вложителят в ОЕПЛПО не е предоставил указания как да се инвестират средствата, натрупващи се в неговата сметка за ОЕПЛПО;

(25) „техники за намаляване на риска“ означава техники за системното намаляване на степента на рискова експозиция и/или вероятността от възникване на риск;

(26) „смяна на доставчика“ означава поискано от клиента на ОЕПЛПО прехвърляне, от един доставчик на ОЕПЛПО към друг на положителното салдо, ако има такова, от една сметка за ОЕПЛПО към друга, със или без закриване на предишната сметка за ОЕПЛПО;

(27) „съвет“ означава предоставянето на лична препоръка на вложителя в ОЕПЛПО, било по негово искане или по инициатива на доставчика или разпространителя на ОЕПЛПО, във връзка с един или повече договори за ОЕПЛПО;

(28) „ползвател на ОЕПЛПО“ означава вложител в ОЕПЛПО, потенциален вложител в ОЕПЛПО и/или бенефициер на ОЕПЛПО.

Член 3
Приложими правила

Предоставянето на ОЕПЛПО се регламентира от:

а) настоящия регламент,

б) когато това се позволява от настоящия регламент, разпоредбите на договора за предоставяне на ОЕПЛПО, сключен между вложител в ОЕПЛПО и доставчик на ОЕПЛПО,

в) в случай на въпроси, неуредени от настоящия регламент или частично уредени от него, по отношение на тези аспекти, които не са обхванати от настоящия регламент:

i)законовите разпоредби, приети от държавите членки по прилагане на мерките на ЕС, свързани конкретно с ОЕПЛПО;

ii)разпоредбите в законодателството на държавите членки, които се прилагат по отношение на съпоставим продукт за лично пенсионно осигуряване, създаден и разпространяван в съответствие със законодателството на държавата членка, в която се намира седалището на създателя му.

ГЛАВА II
ЛИЦЕНЗИРАНЕ

Член 4
Лицензиране

1.ОЕПЛПО може да се създаде и разпространява в Съюза само когато е бил лицензиран от EIOPA в съответствие с настоящия регламент.

2.Лицензът за ОЕПЛПО важи за всички държави членки. Той позволява на титуляря на лиценза да създаде и разпространява ОЕПЛПО, лицензиран от EIOPA.

Член 5
Заявление за лиценз за ОЕПЛПО

1.За лиценз за ОЕПЛПО могат да кандидатстват само следни финансови предприятия:

а) кредитни институции, лицензирани в съответствие с Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета 43 ;

б)застрахователни предприятия, лицензирани в съответствие с Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 44 , които се занимават с пряка животозастрахователна дейност в съответствие с член 2, параграф 3 от Директива 2009/138/ЕО и приложение II към нея;

в)институции за професионално пенсионно осигуряване, регистрирани или лицензирани в съответствие с Директива 2016/2341/ЕС на Европейския парламент и на Съвета 45 ;

г)инвестиционни посредници, лицензирани в съответствие с Директива 2014/65/ЕС, които извършват управление на портфейл или предоставяне на инвестиционни съвети;

д)инвестиционни дружества или управляващи дружества, лицензирани в съответствие с Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 46 ;

е)лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове (АИФ), които са лицензирани в съответствие с Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета 47 .

2.Финансовите предприятия, изброени в параграф 1, представят своите заявления за лиценз за ОЕПЛПО на EIOPA. Това заявление включва следното:

а) информация относно стандартните договорни условия, които ще се предлагат на вложителите в ОЕПЛПО;

б) информация относно самоличността на заявителя и неговия настоящ и предишен финансов опит и история;

в) самоличността на лицата, които реално ще извършват създаването и/или разпространението на ОЕПЛПО;

г)информация относно режима на управление и администриране на портфейла и рисковете по отношение на ОЕПЛПО;

д)информация относно инвестиционните стратегии, рисковия профил и другите характеристики на ОЕПЛПО;

е) списък на държавите членки, в които кандидатстващият доставчик на ОЕПЛПО възнамерява да предлага ОЕПЛПО;

ж) информация относно самоличността на депозитаря, ако е приложимо;

з) описание на информацията, която ще се предоставя на вложителите в ОЕПЛПО, включително описание на условията за разглеждане на жалбите на вложителите в ОЕПЛПО;

и) доказателство за лиценза или регистрацията на заявителя в съответствие с приложимия законодателен акт на Съюза, посочен в параграф 1, и информация относно компетентния орган, който е издал лиценза или регистрацията.

3.EIOPA може да поиска пояснения и допълнителна информация по отношение на документите и данните, представени съгласно параграф 1.

4.EIOPA може да поиска от компетентния орган на финансовото предприятие, което кандидатства за лиценз, пояснения и информация по отношение на документите, посочени в параграф 2. Компетентният орган отговаря на искането в рамките на 10 работни дни от датата, на която е получил искането, представено от EIOPA.

5.EIOPA се уведомява незабавно за всички последващи изменения на документите и информацията, посочени в параграфи 1 и 2.

Член 6
Условия за предоставяне на лиценз за ОЕПЛПО

1.В двумесечен срок от датата на подаване на попълнено заявление EIOPA предоставя лиценз за ОЕПЛПО, но само когато EIOPA се увери напълно, че са спазени следните условия:

а)заявителят спазва настоящия регламент;

б)заявителят е получил разрешение от компетентния си орган да създава продукти, които следват инвестиционни стратегии от вида, обхванат от настоящия регламент;

в)предложеният ОЕПЛПО отговаря на всички изисквания на настоящия регламент;

г)предложеният ОЕПЛПО се основава на инвестиционна стратегия, която позволява посочения в предложените договорни правила доход след пенсиониране.

2.Преди да вземе решение по заявлението EIOPA се консултира с компетентния орган на заявителя.

3.EIOPA съобщава на заявителя причината за всеки отказ за предоставяне на лиценз за ОЕПЛПО.

4.EIOPA отнема лиценза за ОЕПЛПО, в случай че условията за предоставяне на този лиценз вече не са изпълнени.

5.EIOPA информира на тримесечна основа компетентния органи на финансовите предприятия, изброени в член 5, параграф 1, за решенията за предоставяне, отказ или отнемане на лицензи съгласно настоящия регламент.

6.EIOPA осигурява координация с Европейския надзорен орган (Европейски банков орган), създаден с Регламент (ЕС) № 1093/2010, и с Европейския надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), създаден с Регламент (ЕС) № 1095/2010, и предава информация за целите на изпълнението на съответните им задачи.

Член 7
Обозначение и преобразуване

1.Обозначението „ОЕПЛПО“ или „общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване“ във връзка с продукт за лично пенсионно осигуряване може да се използва само когато EIOPA разреши разпространението на продукта за лично пенсионно осигуряване с обозначението „ОЕПЛПО“ в съответствие с настоящия регламент.

2.Съществуващите продукти за лично пенсионно осигуряване могат да бъдат преобразувани в „ОЕПЛПО“, след като бъдат лицензирани от EIOPA.

3.Доставчиците на ОЕПЛПО не преобразуват „ОЕПЛПО“ в продукти за лично пенсионно осигуряване, които не са обхванати от настоящия регламент.

Член 8
Разпространение на ОЕПЛПО

1.Финансовите предприятия, посочени в член 5, параграф 1, могат да разпространяват ОЕПЛПО, които не са създадени от тях, ако получат лиценз за разпространение от компетентния органи на тяхната държава членка по произход.

2.Застрахователните посредници, регистрирани в съответствие с Директива 2016/97/ЕС на Европейския парламент и на Съвета 48 , имат право да разпространяват ОЕПЛПО, които не са създадени от тях.

Член 9
Пруденциален режим, приложим към различните видове доставчици

Доставчиците и разпространителите на ОЕПЛПО спазват във всеки един момент разпоредбите на настоящия регламент, както и съответния пруденциален режим, приложим към тях в съответствие със законодателните актове, посочени в член 5, параграф 1.

Член 10
Централен публичен регистър

EIOPA поддържа централен публичен регистър, в който са посочени всички ОЕПЛПО, лицензирани съгласно настоящия регламент, доставчикът на този ОЕПЛПО и компетентният орган за доставчика на ОЕПЛПО. Регистърът е публично достъпен в електронен формат.

ГЛАВА III
ТРАНСГРАНИЧНО ПРЕДОСТАВЯНЕ И ПРЕНОСИМОСТ НА ОЕПЛПО

РАЗДЕЛ I
СВОБОДА НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ И СВОБОДА НА УСТАНОВЯВАНЕ

Член 11
Упражняване на свободата на предоставяне на услуги и свободата на установяване от страна на доставчици и разпространители на ОЕПЛПО

Доставчиците на ОЕПЛПО могат да предоставят, а разпространителите на ОЕПЛПО могат да разпространяват ОЕПЛПО на територията на приемаща държава членка, като упражняват свободата си на предоставяне на услуги или свободата си на установяване, при условие че при извършването на тази дейност те спазват съответните правила и процедури, установени от или съгласно приложимите към тях законодателни актове на Съюза, посочени в член 5, параграф 1 или член 8, параграф 2.

РАЗДЕЛ II
ПРЕНОСИМОСТ

Член 12
Услуга за преносимост

1.Услугата за преносимост позволява на вложителите в ОЕПЛПО да продължат да правят вноски по ОЕПЛПО, за който вече са сключили договор със своя доставчик, и същевременно да променят своето местожителство, като се преместят в друга държава членка.

2.В случай че използват услугата за преносимост, вложителите в ОЕПЛПО имат право да използват всички предимства и стимули, които се осигуряват от доставчика на ОЕПЛПО и са свързани с продължаване на инвестирането в същия ОЕПЛПО.

Член 13
Предоставяне на услугата за преносимост

1.Доставчиците на ОЕПЛПО предоставят услугата за преносимост на вложители в ОЕПЛПО, които са разкрили сметка за ОЕПЛПО при тях и поискат тази услуга.

2.Когато предлага ОЕПЛПО, доставчикът или разпространителят на ОЕПЛПО предоставя на потенциалните вложители в ОЕПЛПО информация за това кои национални подразделения са непосредствено достъпни.

3.Най-късно три години след влизането в действие на настоящия регламент всеки ОЕПЛПО позволява разкриването на национални подразделения за всички държави членки при поискване, отправено до доставчика на ОЕПЛПО.

Член 14
Подразделения на ОЕПЛПО 

Без да се засяга крайният срок съгласно член 13, параграф 3, доставчиците на ОЕПЛПО гарантират, че в рамките на всяка индивидуална сметка за ОЕПЛПО може да бъде разкрито ново подразделение, което отговаря на правните изисквания и условия за използването на стимулите, определени на национално равнище за ОЕПЛПО от страна на държавата членка, в която се премества вложителят в ОЕПЛПО.

Член 15
Разкриване на ново подразделение 

1.Без да се засяга крайният срок съгласно член 13, параграф 3, непосредствено след като бъде информиран относно намерението на вложителя в ОЕПЛПО да упражни своето право на мобилност между държавите членки, доставчикът на ОЕПЛПО информира вложителя в ОЕПЛПО относно възможността да разкрие ново подразделение в индивидуалната си сметка за ОЕПЛПО и относно крайния срок, в рамките на който би могло да се разкрие такова подразделение.

2.За да използва тази възможност, вложителят в ОЕПЛПО изпраща на доставчика на ОЕПЛПО искане, което включва следната информация:

а) новата държава членка по местожителство на вложителя в ОЕПЛПО;

б) датата, от която инвестициите следва да бъдат насочени към новоразкритото подразделение;

в) всякаква съответна информация относно възможни изменения на приетата инвестиционна стратегия или други елементи.

3.Не по-късно от три месеца от получаване на искането съгласно параграф 2, доставчикът на ОЕПЛПО предоставя безплатно на вложителя в ОЕПЛПО пълна информация и съвети съгласно глава IV, раздели II и III по отношение на условията, приложими към новото подразделение.

4.Новото подразделение се разкрива чрез сключване на нов договор или изменение на съществуващия договор между вложителя в ОЕПЛПО и доставчика на ОЕПЛПО в съответствие с приложимото договорно право. Датата на разкриване се определя в договора или, ако не е предвидена такава клауза, новото подразделение се счита за разкрито на датата на сключването на договора или на неговото изменение.

Член 16
Прехвърляне на натрупани права между подразделенията на ОЕПЛПО 

1.По искане на вложителя в ОЕПЛПО доставчикът на ОЕПЛПО предлага на вложителя в ОЕПЛПО да организира прехвърлянето на натрупаните активи между отделните подразделения на индивидуалната сметка за ОЕПЛПО, така че всички активи да могат да бъдат обединени в едно подразделение.

2.Прехвърлянето на активи съгласно параграф 1 се позволява без откупуването в натура на тези активи.

Член 17
Предоставяне на информация на националните органи във връзка с преносимостта 

1.Доставчикът на ОЕПЛПО уведомява съответния национален орган, който осъществява пруденциален надзор спрямо него, за всички договорни споразумения за предоставяне на услугата за преносимост.

2.Информацията съгласно параграф 1 се подава по електронен път към централна база данни, поддържана от националния надзорен орган, в рамките на един месец от разкриването на новото подразделение и съдържа най-малко следните данни:

а) данни за идентифициране на подразделението (име на вложителя в ОЕПЛПО; приложимо национално законодателство; дата на разкриване на подразделението);

б) размер на прехвърлените активи, ако има такива;

в) начин на прехвърляне (със или без откупуване в натура на прехвърлените активи).

ГЛАВА IV
ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ИНФОРМИРАНЕ

РАЗДЕЛ I
Общи разпоредби

Член 18
Общ принцип

Когато извършват дейности по разпространение на ОЕПЛПО, доставчиците и разпространителите на ОЕПЛПО винаги действат почтено, безпристрастно и професионално в най-добрия интерес на своите клиенти.

Член 19
Режим на разпространение, приложим към различните видове доставчици и разпространители на ОЕПЛПО

При разпространението на ОЕПЛПО различните видове доставчици и разпространители на ОЕПЛПО спазват следните правила:

а)разпространителите на застрахователни продукти съгласно определението в член 2, параграф 1, точка 8 от Директива (ЕС) 2016/97 спазват приложимите национални закони за привеждане в действие на установените в глави V и VI от тази Директива правила за разпространението на основаващи се на застраховане инвестиционни продукти, пряко приложимите законодателни актове на Съюза във връзка с разпространението на такива продукти, приети съгласно тези правила, както и разпоредбите на членове 18, 19, 21—23 и 27—32 от настоящата глава;

б)инвестиционните посредници съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 1 от Директива 2014/65/ЕС спазват приложимите национални закони за привеждане в действие на правилата за маркетинг и разпространение на финансови инструменти, установени в член 16, параграф 3, първа алинея от тази директива и в членове 23, 24 и 25 от тази директива, пряко приложимите законодателни актове на Съюза, приети съгласно тези разпоредби, както и разпоредбите на членове 18, 19, 21—23 и 27—32 от настоящата глава;

в)всички други доставчици и разпространители на ОЕПЛПО спазват всички разпоредби на настоящата глава.

Член 20
Стимули

Що се отнася до заплащането или получаването на такси или комисиони или предоставянето или получаването на непарични облаги във връзка с разпространението на ОЕПЛПО на или от страна, различна от вложителя в ОЕПЛПО или лице, действащо от името на вложителя в ОЕПЛПО, доставчиците или разпространителите на ОЕПЛПО, посочени в член 19, буква в) от настоящия регламент, спазват приложимите национални закони за привеждане в действие на правилата за инвестиционните посредници, установени в член 24, параграф 7, буква б) и член 24, параграф 9 от Директива 2014/65/ЕС. За целите на настоящия член посочването на член 23 от Директива 2014/65/ЕС в член 24, параграф 9 от тази директива се разбира като посочване на член 18 от настоящия регламент.

Член 21
Разпространение по електронен път и чрез други трайни носители

Всички документи и данни съгласно настоящата глава се предоставят на ползвателите на ОЕПЛПО по електронен път, при условие че ползвателят на ОЕПЛПО е в състояние да съхранява тази информация по начин, който я прави достъпна за последваща справка, и за период от време, отговарящ на целите на информацията, както и че инструментът позволява непромененото възпроизвеждане на съхранената информация. При поискване доставчиците и разпространителите на ОЕПЛПО предоставят безплатно тези документи и данни и на друг траен носител.

Член 22
Изисквания за контрол и управление на продуктите

1.Доставчиците на ОЕПЛПО поддържат, прилагат и преразглеждат процедура за одобрение на всеки ОЕПЛПО или на съществени адаптации на съществуващ ОЕПЛПО, преди той да бъде разпространен на ползватели на ОЕПЛПО.

Процедурата за одобряване на продукт е пропорционална и подходяща по отношение на естеството на ОЕПЛПО.

При процедурата за одобряване на продукти се посочва определен целеви пазар за всеки ОЕПЛПО, гарантира се, че се оценяват всички съответстващи рискове за подобен определен целеви пазар и че планираната стратегия за разпространение съответства на определения целеви пазар, и се предприемат разумни стъпки, за да се гарантира, че ОЕПЛПО се разпространява на определения целеви пазар.

Доставчикът на ОЕПЛПО разбира и редовно преразглежда ОЕПЛПО, предоставяни от него, като взема предвид всяко събитие, което би могло съществено да повлияе на потенциалния риск за определения целеви пазар, за да оцени най-малкото дали ОЕПЛПО все още съответстват на потребностите на определения целеви пазар и дали планираната стратегия за разпространение все още е подходяща.

Доставчиците на ОЕПЛПО предоставят на разпространителите на ОЕПЛПО цялата съответна информация относно ОЕПЛПО и процедурата на одобряване на продукта, включително определения целеви пазар на ОЕПЛПО.

Разпространителите на ОЕПЛПО разполагат с подходящи механизми за получаване на информацията, посочена в петата алинея, както и за разбиране на характеристиките и определения целеви пазар на всеки ОЕПЛПО.

2.Политиките, процедурите и механизмите, посочени в настоящия член, не засягат никое от останалите изисквания съгласно или приложими по силата на настоящия регламент, включително изискванията, отнасящи се до оповестяването, пригодността или уместността, откриването и управлението на конфликти на интереси, както и стимулите.

РАЗДЕЛ II
ПРЕДДОГОВОРНА ИНФОРМАЦИЯ
   

Член 23
Основен информационен документ за ОЕПЛПО

1.Преди даден ОЕПЛПО да бъде предложен на вложителите в ОЕПЛПО, доставчикът на ОЕПЛПО съставя за този продукт основен информационен документ за ОЕПЛПО в съответствие с изискванията в настоящата глава и публикува документа на своя уебсайт.

2.Доставчиците и разпространителите на ОЕПЛПО спазват член 5, параграф 2 и членове 6—18 от Регламент (ЕС) № 1286/2014. 

3.В допълнение към информацията, посочена в член 8, параграф 3, буква в) от Регламент (ЕС) № 1286/2014, разделът, озаглавен „Какъв е този продукт?“, съдържа следната информация:

i)описание на пенсионните обезщетения и степента, до която са гарантирани;

ii)всички минимални или максимални периоди за участие в схемата за ОЕПЛПО;

iii)пенсионната възраст;

iv)обща информация относно услугата за преносимост, включително информация относно подразделенията;

v)обща информация относно услугата по прехвърлянето и препратка към специфичната информация относно услугата по прехвърлянето, достъпна съгласно член 50;

vi) достъпна информация, свързана с ефективността на инвестиционната политика от гледна точка на екологични, социални и управленски фактори;

vii)правото, приложимо към договора за ОЕПЛПО, когато страните не могат свободно да избират право, или ако страните са свободни да изберат приложимото право — правото, което доставчикът на ОЕПЛПО предлага да бъде избрано.

4.В допълнение към основния информационен документ за ОЕПЛПО доставчиците и разпространителите на ОЕПЛПО представят на потенциалните вложители в ОЕПЛПО препратки към всички отчети относно платежоспособността и финансовото състояние на доставчика на ОЕПЛПО, като им осигуряват лесен достъп до тази информация.

5.На потенциалните вложители в ОЕПЛПО също така се предоставя информация относно предишната ефективност на инвестициите, свързани със схемата за ОЕПЛПО, като се обхващат минимум пет години или, ако схемата функционира от по-малко от пет години, като се обхващат всички години, в които схемата е функционирала, както и информация относно структурата на разходите, които се понасят от вложителите в ОЕПЛПО и бенефициерите на ОЕПЛПО.

6.С цел да се гарантира последователно прилагане на настоящия член европейските надзорни органи (Европейският банков орган, Европейският орган за ценни книжа и пазари и EIOPA) („ЕНО“) разработват посредством Съвместния комитет на ЕНО проекти на технически стандарти за изпълнение, в които се уточняват подробностите във връзка с представянето и съдържанието на всеки от информационните елементи, посочени в параграфи 3 и 4, заедно с изискванията, които са необходими с цел представяне на тази информация в стандартизиран формат, позволяващ съпоставяне.

При разработването на проекти за технически стандарти за изпълнение ЕНО вземат предвид различните видове ОЕПЛПО, разликите помежду им, способностите на вложителите в ОЕПЛПО, както и характеристиките на ОЕПЛПО, така че да позволят на вложителите в ОЕПЛПО да избират от различни базисни инвестиции или други възможности, предлагани от продукта, включително когато този избор може да бъде направен в различни моменти или променен в бъдеще.

ЕНО представят тези проекти за технически стандарти за изпълнение на Комисията до … .

На Комисията се предоставя правомощието да приема посочените в първа алинея технически стандарти за изпълнение в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, от Регламент (ЕС) № 1094/2010 и от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Член 24
Разкриване на информация във връзка с разпространението

1.Своевременно преди сключването на договор във връзка с ОЕПЛПО доставчиците или разпространителите на ОЕПЛПО, посочени в член 19, буква в) от настоящия регламент, предоставят на вложителите в ОЕПЛПО или потенциалните вложители в ОЕПЛПО най-малкото информацията във връзка с договора за ОЕПЛПО и за самите тях, посочена в член 19 и в член 29, параграф 1, първа алинея, букви а) и в) от Директива (ЕС) 2016/97 във връзка със застрахователни договори и застрахователни посредници.

2.Посочената в параграф 1 информация се предоставя в стандартизиран формат, който позволява съпоставяне, и в разбираема форма, така че вложителите в ОЕПЛПО да могат да разберат характера и рисковете на ОЕПЛПО, който се предлага, и впоследствие да вземат информирани инвестиционни решения.

3.На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 62 за конкретизиране на критериите, на които се основава стандартизираният формат, посочен в параграф 2.

Раздел III
Предоставяне на съвети, както и изисквания към продажбите, във връзка с които не се предоставят съвети

Член 25
Уточняване на изисквания и потребности и предоставяне на съвети

1.Преди сключването на договор във връзка с ОЕПЛПО всеки доставчик или разпространител на ОЕПЛПО, посочен в член 19, буква в) от настоящия регламент, определя въз основа на информация, която е предоставил вложителят в ОЕПЛПО, изискванията и потребностите на този вложител на ОЕПЛПО във връзка с пенсионирането и предоставя на вложителя в ОЕПЛПО обективна информация относно ОЕПЛПО в разбираема форма, така че на вложителя в ОЕПЛПО да бъде дадена възможност да вземе информирано решение.

Всеки предложен договор трябва да съответства на пенсионните изисквания и потребности на вложителя в ОЕПЛПО.

2.Когато се предоставят съвети преди сключването на конкретен договор, доставчикът или разпространителят на ОЕПЛПО, посочен в член 19, буква в) от настоящия регламент, предоставя на вложителя в ОЕПЛПО персонализирана препоръка, в която се обяснява защо определен ОЕПЛПО отговаря най-добре на изискванията и потребностите на вложителя в ОЕПЛПО.

3.Когато предоставя съвети относно ОЕПЛПО, доставчикът или разпространителят на ОЕПЛПО, посочен в член 19, буква в) от настоящия регламент, спазва приложимите национални закони за привеждане в действие на правилата, установени в член 25, параграф 2 от Директива 2014/65/ЕС, и пряко приложимите законодателни актове на Съюза във връзка с тези правила, приети съгласно член 25, параграф 8 от тази Директива.

4.Когато доставчик или разпространител на ОЕПЛПО, посочен в член 19, буква в) от настоящия регламент, информира вложителя в ОЕПЛПО, че предоставя независимо своите съвети, той предоставя тези съвети въз основа на анализ на достатъчно голям брой продукти за лично пенсионно осигуряване, достъпни на пазара, така че да бъде в състояние да отправи лична препоръка в съответствие с професионалните критерии за това какъв договор, свързан с ОЕПЛПО, би удовлетворил по подходящ начин потребностите на вложителя в ОЕПЛПО. Тези съвети не трябва да бъдат ограничени само до договорите, свързани с ОЕПЛПО, които се предоставят от самия доставчик или разпространител на ОЕПЛПО, от субекти, намиращи се в тесни връзки с доставчика или разпространителя на ОЕПЛПО, или от други субекти, с които доставчикът или разпространителят на ОЕПЛПО е в тесни правни или икономически взаимоотношения, включително договорни отношения, така че да се поражда риск от нарушаване на независимостта на предоставяния съвет.

5.Доставчиците и разпространителите на ОЕПЛПО, посочени в член 19, буква в) от настоящия регламент, гарантират и доказват при поискване от компетентните органи, че физическите лица, които предоставят съвети относно ОЕПЛПО, притежават необходимите знания и компетентност да изпълняват задълженията си съгласно настоящата глава. Държавите членки публикуват критериите, които трябва да се използват за оценяване на тези знания и компетентност.

Член 26
Сключване на договор за ОЕПЛПО без предоставяне на съвети

1.Без да се засяга член 25, параграф 1, вложителят в ОЕПЛПО може да се откаже от своето право да получи съвети във връзка със сключването на договор за основния инвестиционен вариант.

Когато вложителят в ОЕПЛПО се откаже от своето право да получи съвети, при извършването на дейностите по разпространението на ОЕПЛПО доставчиците и разпространителите на ОЕПЛПО, посочени в член 19, буква в) от настоящия регламент, искат от вложителя в ОЕПЛПО или потенциалния вложител в ОЕПЛПО да представи информация за знанията и неговия опит в инвестиционната област, съответстващи на ОЕПЛПО, който се предлагат или търси, така че доставчикът или разпространителят на ОЕПЛПО да може да прецени дали планираният ОЕПЛПО е подходящ за вложителя в ОЕПЛПО.

Когато доставчикът или разпространителят на ОЕПЛПО, посочен в член 19, буква в) от настоящия регламент, счита въз основа на получената съгласно първа алинея информация, че продуктът не е подходящ за вложителя в ОЕПЛПО или потенциалния вложител в ОЕПЛПО, доставчикът или разпространителят на ОЕПЛПО предупреждава за това вложителя в ОЕПЛПО или потенциалния вложител в ОЕПЛПО. Това предупреждение може да бъде извършено в стандартизиран формат.

Когато вложителите в ОЕПЛПО или потенциалните вложители в ОЕПЛПО не предоставят посочената в първата алинея информация или предоставят недостатъчна информация относно своите знания и опит, доставчикът или разпространителят на ОЕПЛПО ги предупреждава, че не може да определи дали разглежданият ОЕПЛПО е подходящ за тях. Това предупреждение може да бъде извършено в стандартизиран формат.

2.Без да се засяга член 25, параграф 1, когато вложителят в ОЕПЛПО се е отказал от своето право да получи съвети във връзка с основния инвестиционен вариант, доставчикът или разпространителят на ОЕПЛПО, посочен в член 19, буква в) от настоящия регламент, може да извършва дейностите по разпространение на ОЕПЛПО, без да е необходимо да получава информация или да извършва определянето по параграф 1 от настоящия член, ако са изпълнени всички долупосочени условия:

а) дейностите се отнасят до договори за ОЕПЛПО, свързани с основния инвестиционен вариант, които водят до експозиция на инвестициите единствено на финансови инструменти, считани за некомплексни съгласно член 25, параграф 4, буква а) от Директива 2014/65/ЕС, и не включват структура, която затруднява вложителя в ОЕПЛПО да разбере съществуващия риск;

б) разпространението на ОЕПЛПО се извършва по инициатива на вложителя в ОЕПЛПО или потенциалния вложител в ОЕПЛПО;

в) вложителят в ОЕПЛПО или потенциалният вложител в ОЕПЛПО е ясно информиран, че при извършването на дейността по разпространение на ОЕПЛПО доставчикът или разпространителят на ОЕПЛПО не е задължен да преценява дали предоставяният или предлаган ОЕПЛПО е подходящ и дали извършваната или предлагана дейност по разпространение на ОЕПЛПО е подходяща и че вложителят в ОЕПЛПО или потенциалният вложител в ОЕПЛПО не се ползва от съответната защита на приложимите правила за извършване на дейността. Такова предупреждение може да бъде извършвано в стандартизиран формат;

г) доставчикът или разпространителят на ОЕПЛПО изпълнява задълженията си съгласно приложимите към него правила в съответствие с настоящата глава по отношение на конфликти на интереси във връзка с дейностите по разпространение на ОЕПЛПО.

3.На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 62, за да определи по-подробно по какъв начин доставчиците или разпространителите на ОЕПЛПО, посочени в член 19, буква в) от настоящия регламент, трябва да се съобразят с принципите, изложени в настоящия член, при извършването на дейности по разпространение на ОЕПЛПО, включително по отношение на информацията, с която трябва да се сдобият, когато преценяват дали ОЕПЛПО са подходящи за техните клиенти, както и критериите за оценка на некомплексните договори във връзка с ОЕПЛПО за целите на параграф 2, буква а), подточка ii) от настоящия член. В тези делегирани актове се взема предвид следното:

а) естеството на услугите, предлагани или предоставяни на вложителя в ОЕПЛПО или потенциалния вложител в ОЕПЛПО, имайки предвид типа, предмета, обема и честотата на сделките; както и

б) естеството на предлаганите или разглежданите продукти, включително различните видове финансови инструменти.

РАЗДЕЛ IV
ИНФОРМАЦИЯ ПО ВРЕМЕ НА СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА

Член 27
Общи разпоредби

1.Доставчиците на ОЕПЛПО изготвят кратък персонализиран документ, съдържащ ключова информация за всеки вложител в ОЕПЛПО, като се отчита специфичното естество на националните пенсионни системи и на националното социално, трудово и данъчно право („извлечение от индивидуалната партида за ОЕПЛПО“). Заглавието на документа съдържа думите „извлечение от индивидуалната партида за ОЕПЛПО“.

2.Параграфи 2—4 от член 38 от Директива 2016/2341/ЕС се прилагат по съответния начин към точната дата, с която е свързана информацията в извлечението от индивидуалната партида за ОЕПЛПО, и към третирането на всяко съществено изменение на информацията, като за целите на настоящия регламент „извлечение от индивидуалната пенсионна партида“ означава „извлечение от индивидуалната партида за ОЕПЛПО“.

3.В допълнение към това през целия срок на действие на договора вложителят в ОЕПЛПО бива осведомяван за всички промени, засягащи следната информация:

а) условията на полицата, общи и специални;

б) наименованието на предприятието на доставчика на ОЕПЛПО, неговата правна форма или адреса на неговото централно управление, или, когато е приложимо, на клона, който сключва договора;

в) цялата информация, включена в член 23, параграфи 2—5, в случай на промяна в условията на ОЕПЛПО или промяна на правото, приложимо към договора за ОЕПЛПО;

г) информация относно начина, по който в инвестиционната политика се вземат предвид екологичните, социалните и управленските фактори.

Член 28
Извлечение от индивидуалната партида за ОЕПЛПО

1.Извлечението от индивидуалната партида за ОЕПЛПО включва най-малко следната ключова информация за вложителите в ОЕПЛПО:

а) личните данни на вложителя в ОЕПЛПО, наименованието на доставчика на ОЕПЛПО, информация за прогнозите за пенсионните обезщетения, информация за натрупаните права или събрания капитал, размера на вноските, платени от вложителя в ОЕПЛПО или трета страна, и информация относно равнището на финансиране на схемата за ОЕПЛПО като цяло, за които се прилага член 39, параграф 1, букви а), б), г), д), е) и з) от Директива 2016/2341/ЕС, като за целите на настоящия регламент „член“ означава вложителят в ОЕПЛПО, „ИППО“ означава доставчикът на ОЕПЛПО, „пенсионна схема“ означава схемата за ОЕПЛПО, а „предприятие осигурител“ означава която и да е трета страна;

б) държавата членка, в която е лицензиран или регистриран доставчикът на ОЕПЛПО, и наименованието на компетентния орган;

в) когато е приложимо, информация относно пълните или частичните гаранции съгласно схемата за ОЕПЛПО и, ако е целесъобразно, естеството на гаранцията и на механизмите за защита на натрупаните индивидуални права;

г) информация за резултатите от минали периоди на схемата за ОЕПЛПО като цяло или, когато е целесъобразно, на инвестиционния вариант на вложителя в ОЕПЛПО, представена в таблица, като се обхващат резултатите за всички налични години и за период до последните десет години;

д) разбивка на разходите, приспаднати от доставчика на ОЕПЛПО, най-малко за последните 12 месеца, като се посочват разходите за управление, разходите за съхранение на активите, разходи във връзка с транзакции от портфейла и други разходи, както и оценка на въздействието на разходите върху крайните обезщетения.

2.Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 62, в които се посочват правилата за определяне на допусканията относно прогнозите за пенсионните обезщетения, посочени в параграф 1, буква а). Тези правила се прилагат от доставчиците на ОЕПЛПО, за да се определят, когато е целесъобразно, годишното ниво на номинална възвръщаемост на инвестициите, годишният размер на инфлацията и развитието на бъдещите заплати.

3.В съответствие с член 55 държавите членки обменят най-добри практики по отношение на формàта и съдържанието на извлечението от индивидуалната партида за ОЕПЛПО.

Член 29
Допълнителна информация

1.В извлечението от индивидуалната партида за ОЕПЛПО се посочва къде и как може да се получи допълнителна информация, включително:

а) допълнителна практическа информация, както е посочено в член 40, параграф 1, буква а) от Директива 2016/2341/ЕС;

б) информация относно годишните счетоводни отчети и годишните доклади за дейността на доставчика на ОЕПЛПО, като се взема под внимание всяка схема за ОЕПЛПО, управлявана от този доставчик, и, когато е приложимо, годишните счетоводни отчети и годишните доклади за дейността за всяка схема за ОЕПЛПО;

в) писмена декларация за принципите на инвестиционната политика на доставчика на ОЕПЛПО, която съдържа поне такива елементи, като методите на оценяване на инвестиционния риск, прилаганите техники на управление на риска и стратегическото разпределение на активите с оглед на естеството и продължителността на задълженията във връзка с ОЕПЛПО, а също и как инвестиционната политика взема предвид екологичните, социалните и управленските фактори;

г) където е приложимо, информация относно допусканията, използвани за изчисляване на сумите, изразени в анюитети, по-специално по отношение на лихвения процент, използван при преобразуването на еднократно обезщетение в месечен анюитет, вида на доставчика на ОЕПЛПО и продължителността на периода на изплащане на обезщетенията;

д) информация относно равнището на обезщетенията в случай на предсрочно откупуване.

2.За схемите за ОЕПЛПО, при които вложителите в ОЕПЛПО носят инвестиционния риск и инвестиционният вариант е наложен на вложителя в ОЕПЛПО по силата на указано в схемата за ОЕПЛПО специално правило, в извлечението от индивидуалната партида за ОЕПЛПО се посочва къде е предоставена допълнителна информация.

3.След провеждане на консултации с националните органи и след извършване на проучвания сред потребителите EIOPA разработва проекти на технически стандарти за изпълнение, в които определя подробностите за представянето на информацията, посочена в член 28 и в настоящия член.

EIOPA представя на Комисията тези проекти на технически стандарти за изпълнение до … [в рамките на 9 месеца от датата на влизане в сила на настоящия регламент].

На Комисията се предоставя правомощието да приеме посочените в първа алинея технически стандарти за изпълнение в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1094/2010.

Член 30
Информация, която се предоставя на вложителите в ОЕПЛПО по време на предпенсионния етап и на бенефициерите на ОЕПЛПО по време на периода на изплащане

1.    Вложителите в ОЕПЛПО получават информация по време на предпенсионния етап, както е определено в член 42 от Директива 2016/2341/ЕС.

2.    Доставчиците на ОЕПЛПО периодично предоставят на бенефициерите на ОЕПЛПО информация, както е определено в член 43 от Директива 2016/2341/ЕС, като за целите на настоящия регламент „изплащане“ означава изплащане на натрупаните средства.

Член 31
Допълнителна информация, която се предоставя при поискване на вложителите в ОЕПЛПО и бенефициерите на ОЕПЛПО

По искане на даден вложител в ОЕПЛПО, бенефициер на ОЕПЛПО или на техни представители доставчикът на ОЕПЛПО предоставя следната допълнителна информация:

а) годишните счетоводни отчети и годишните доклади за дейността, посочени в член 29, параграф 1, буква б), или когато един доставчик на ОЕПЛПО отговаря за повече от една схема за ОЕПЛПО — отчетите и докладите, свързани със съответната схема за ОЕПЛПО;

б) декларацията за принципите, на които се основава инвестиционната политика, така, както е посочена в член 29, параграф 1, буква в);

в) всяка допълнителна информация относно допусканията, използвани при изготвянето на прогнозите, посочени в член 28, параграф 1, буква а).

РАЗДЕЛ V
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ОРГАНИ

Член 32
Общи разпоредби

1.Доставчиците на ОЕПЛПО представят на компетентните органи информацията, необходима с цел осъществяване на надзор. Тази информация включва най-малко информацията, необходима за изпълнение на следните дейности при извършване на надзорен преглед:

а) оценка на системата на управление, прилагана от доставчиците на ОЕПЛПО, на извършваната от тях дейност, на принципите на оценка, прилагани за целите на платежоспособността, на рисковете, пред които са изправени, и на системите за управление на риска, както и на тяхната капиталова структура, нужди и управление;

б) вземане на целесъобразни решения вследствие на прилагането на техните надзорни права и задължения.

2.Компетентните органи разполагат със следните правомощия:

а) да определят характера, обхвата и формàта на посочената в параграф 1 информация, която те изискват да бъде представена от доставчиците на ОЕПЛПО към следните времеви моменти:

i) към предварително определени периоди;

ii) при възникване на предварително определени събития;

iii) по време на проучвания по отношение на състоянието на доставчика на ОЕПЛПО;

б) да получават от доставчиците на ОЕПЛПО цялата информация във връзка с договори, страни по които са доставчици на ОЕПЛПО, или с договори, които са сключени с трети страни; както и

в) да изискват информация от външни експерти, като например одитори или актюери.

3.Информацията, предвидена в параграфи 1 и 2, обхваща следното:

а) качествени и количествени елементи, или всяка подходяща комбинация от тях;

б) исторически, текущи и бъдещи елементи, или всяка подходяща комбинация от тях;

в) информация от вътрешни или външни източници, или всяка подходяща комбинация от тях;

4.Информацията, предвидена в параграфи 1 и 2:

а) отразява характера, обема и сложността на дейността на съответния доставчик на ОЕПЛПО, и по-конкретно рисковете, свързани с тази дейност;

б) е достъпна, цялостна във всички съществени аспекти, съпоставима и последователна в дългосрочен план;

в) е уместна, надеждна и разбираема.

5.Доставчиците на ОЕПЛПО разполагат с подходящи системи и структури, за да изпълнят изложените в параграфи 1—4 изисквания, а също и със съставена в писмена форма политика, одобрена от административния, управителния или надзорния орган на доставчика на ОЕПЛПО, за да се гарантира постоянната надеждност на представената информация.

6.При поискване, отправено до компетентните органи, EIOPA получава достъп до информацията, предоставена от доставчиците на ОЕПЛПО.

7.В съответствие с член 62 Комисията приема делегирани актове за определяне на посочената в параграфи 1—4 информация с цел гарантиране на сближаването на надзорната отчетност в необходимата степен.

След провеждане на консултации с националните органи и след извършване на проучвания сред потребителите EIOPA разработва проекти на технически стандарти за изпълнение във връзка с формàта на надзорната отчетност.

EIOPA представя на Комисията тези проекти на технически стандарти за изпълнение до … [в рамките на 9 месеца от датата на влизане в сила на настоящия регламент].

На Комисията се предоставя правомощието да приеме посочените във втора алинея технически стандарти за изпълнение в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1094/2010.

ГЛАВА V
ПЕРИОД НА НАТРУПВАНЕ

РАЗДЕЛ I
ПРАВИЛА ЗА ИНВЕСТИРАНЕ ЗА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА ОЕПЛПО

Член 33
Правила за инвестиране 

1.Доставчиците на ОЕПЛПО инвестират в съответствие с принципа на консервативния инвеститор, по-специално в съответствие със следните правила:

а) активите се инвестират най-добре от гледна точка на дългосрочните интереси на вложителите в ОЕПЛПО като цяло. В случай на потенциален конфликт на интереси доставчикът на ОЕПЛПО или структурата, която управлява неговия портфейл, следи инвестициите да бъдат направени единствено в интерес на вложителите в ОЕПЛПО;

б) активите се инвестират така, че да се гарантира сигурността, качеството, ликвидността и рентабилността на портфейла като цяло;

в) активите се инвестират основно на регулирани пазари. Инвестициите в активи, които не се търгуват на регулиран финансов пазар, трябва при всички положения да се задържат на разумно равнище;

г) инвестициите в дериватни инструменти са възможни, доколкото тези инструменти допринасят за намаляване на инвестиционния риск или улесняват ефикасното управление на портфейла. Тези инструменти се оценяват предпазливо, като се държи сметка за базовия актив, и се включват в оценяването на активите на доставчика на ОЕПЛПО. Доставчиците на ОЕПЛПО също така избягват прекомерна рискова експозиция към един единствен контрагент и към други операции с дериватни инструменти;

д)активите се диверсифицират правилно, за да се избегне прекомерна зависимост по отношение на един актив, на един емитент или на отделна група предприятия, както и натрупване на рискове в целия портфейл. Инвестициите в активи, издадени от един и същи емитент или от емитенти от една и съща група, не следва да излагат доставчика на ОЕПЛПО на прекомерна концентрация на рисковете;

е)активите не се инвестират във високорискови и отказващи съдействие юрисдикции, определени от Специалната група за финансови действия;

ж)доставчикът на ОЕПЛПО не се излага на рискове, произтичащи от прекомерен ливъридж и прекомерна падежна трансформация.

2.Правилата, определени в параграф 1, букви а)—ж), се прилагат само доколкото няма по-строги разпоредби в съответното секторно законодателство, приложимо към доставчика на ОЕПЛПО.

РАЗДЕЛ II
ПРАВИЛА ЗА ИНВЕСТИРАНЕ ЗА ВЛОЖИТЕЛИТЕ В ОЕПЛПО

Член 34
Общи разпоредби

1.Доставчиците на ОЕПЛПО предлагат до пет инвестиционни варианта на вложителите в ОЕПЛПО.

2.Инвестиционните варианти включват основен инвестиционен вариант и могат да включват алтернативни инвестиционни варианти.

3.Всички инвестиционни варианти са създадени от доставчиците на ОЕПЛПО въз основа на доказани техники за намаляване на риска, които гарантират достатъчна защита за вложителите в ОЕПЛПО.

Член 35
Избор на инвестиционен вариант от вложителя в ОЕПЛПО

Вложителят в ОЕПЛПО избира инвестиционен вариант при сключването на договора за ОЕПЛПО.

Член 36
Условия за изменение на избрания инвестиционен вариант

1.Вложителят в ОЕПЛПО има възможност да избере различен инвестиционен вариант на всеки пет години от натрупването на средства в ОЕПЛПО.

2.Изменението на инвестиционния вариант е безплатно за вложителя в ОЕПЛПО.

Член 37
Основен инвестиционен вариант

1.Основният инвестиционен вариант осигурява капиталова защита за вложителя в ОЕПЛПО въз основа на техника за намаляване на риска, която води до безопасна инвестиционна стратегия.

2.Капиталовата защита позволява на вложителя в ОЕПЛПО да си възвърне инвестирания капитал.

Член 38
Алтернативни инвестиционни варианти

1.Ако доставчиците на ОЕПЛПО предлагат алтернативни инвестиционни варианти, поне един от тях представлява разходоефективен инвестиционен вариант за вложителите в ОЕПЛПО.

2.Алтернативните инвестиционни варианти включват техники за намаляване на риска, които се определят от доставчиците на ОЕПЛПО.

Член 39
Делегиран акт относно инвестиционните варианти

На Комисията се предоставя правомощието да приеме делегиран акт в съответствие с член 62 във връзка с определянето на:

а)    техниката за намаляване на риска, с която се гарантира капиталова защита съгласно основния инвестиционен вариант;

б) техниките за намаляване на риска, които следва да се прилагат във връзка с алтернативните инвестиционни варианти.

РАЗДЕЛ III
ДРУГИ АСПЕКТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПЕРИОДА НА НАТРУПВАНЕ

Член 40
Условия, свързани с периода на натрупване

1.В съответствие с член 3, буква б) условията за ОЕПЛПО във връзка с периода на натрупване се определят от държавите членки, освен ако не са посочени в настоящия регламент.

2.Тези условия могат да включват по-специално възрастови граници за началото на периода на натрупване, минимална продължителност на периода на натрупване, максималния и минималния размер на входящите плащания и непрекъснатостта на вноските, както и условията за откупуване преди достигане на пенсионната възраст в случай на особени затруднения.

ГЛАВА VI
ЗАЩИТА НА ИНВЕСТИТОРА

Член 41
Депозитар

1.Когато доставчикът на ОЕПЛПО е институция за професионално пенсионно осигуряване или инвестиционен посредник, както е посочено в член 5, параграф 1, той определя един или повече депозитари, които да съхраняват активите и да изпълняват задължения по надзора.

2.По отношение на определянето на депозитаря и изпълнението на неговите задачи се прилага по съответния начин член 33, параграфи 5, 6 и 7 от Директива 2016/2341/ЕС.

3.По отношение на съхранението на активите и отговорността на депозитаря се прилага по съответния начин член 34, параграфи 1 и 2 от Директива 2016/2341/ЕС. Депозитарят носи отговорност пред доставчика на ОЕПЛПО и вложителите в ОЕПЛПО за всяка понесена от тях загуба в резултат на неоправдано неизпълнение или неточно изпълнение на задълженията му. Отговорността на депозитаря не се променя от обстоятелството, че е възложил на трета страна съхраняването на всички или на част от поверените му активи.

4.По отношение на задължения по надзора се прилага по съответния начин член 35, параграф 1 от Директива 2016/2341/ЕС.

Член 42
Покритие на биометрични рискове

Доставчиците на ОЕПЛПО могат да предлагат ОЕПЛПО с вариант, с който се гарантира покритието на опасността от възникване на биометрични рискове. За целите на настоящия регламент „биометрични рискове“ означава рискове, свързани с дълголетие, увреждане и смърт.

Член 43
Жалби

1.Доставчиците и разпространителите на ОЕПЛПО въвеждат и прилагат подходящи и ефективни процедури за разглеждане на жалби с цел да се отговори на жалбите на ползвателите на ОЕПЛПО във връзка с правата и задълженията им съгласно настоящия регламент.

2.Тези процедури се прилагат във всяка държава членка, в която доставчикът или разпространителят на ОЕПЛПО предоставя своите услуги, и се провеждат на официалния език на съответната държава членка, избран от ползвателя на ОЕПЛПО, или на друг език, ако това е уговорено между доставчика или разпространителя на ОЕПЛПО и ползвателя на ОЕПЛПО.

3.Доставчиците и разпространителите на ОЕПЛПО правят всичко възможно да отговорят на жалбите на ползвателите на ОЕПЛПО на хартиен носител или — ако това е уговорено между доставчика или разпространителя на ОЕПЛПО и ползвателя на ОЕПЛПО, на друг траен носител. В отговора се разглеждат всички повдигнати въпроси в рамките на подходящи срокове и най-късно в срок от 15 работни дни от получаване на жалбата. В извънредни случаи, ако отговорът не може да бъде даден в срок от 15 работни дни по причини извън контрола на доставчика или разпространителя на ОЕПЛПО, той трябва да изпрати междинен отговор, в който ясно да се посочват причините за забавата на отговора на жалбата, както и срокът, в който ползвателят на ОЕПЛПО ще получи окончателния отговор. Във всички случаи срокът за получаване на окончателен отговор не може да надвишава 35 работни дни.

4.Доставчиците и разпространителите на ОЕПЛПО уведомяват ползвателя на ОЕПЛПО най-малко за една структура за алтернативно решаване на спорове (АРС), която е компетентна да разглежда спорове относно правата и задълженията на ползвателя на ОЕПЛПО съгласно настоящия регламент.

5.Информацията по параграф 3 се предоставя по ясен, изчерпателен и лесно достъпен начин на уебсайта на доставчика или разпространителя на ОЕПЛПО, в клона и в общия ред и условия на договора между доставчика или разпространителя на ОЕПЛПО и ползвателя на ОЕПЛПО. В информацията се съдържат указания къде може да бъде намерена допълнителна информация за съответната структура за АРС и условията за нейното сезиране.

6.Компетентните органи установяват процедури, които позволяват на ползвателите на ОЕПЛПО и на други заинтересовани страни, включително потребителски асоциации, да подават жалби до компетентните органи относно твърдения за нарушения на настоящия регламент от страна на доставчици и разпространители на ОЕПЛПО. Жалбоподателите получават отговор във всички случаи.

Член 44
Извънсъдебно решаване на спорове 

1.В съответствие с Директива 2013/11/ЕС на Европейския парламент и на Съвета 49 се установяват подходящи, независими, безпристрастни, прозрачни и ефективни процедури за АРС, насочени към решаването на спорове между ползвателите на ОЕПЛПО и доставчиците или разпространителите на ОЕПЛПО относно правата и задълженията съгласно настоящия регламент, като по целесъобразност се използват съществуващи компетентни органи. Тези процедури за АРС са приложими към доставчиците или разпространителите на ОЕПЛПО, срещу които се откриват процедурите, като компетентността на съответния орган за АРС реално се разширява, за да бъдат обхванати тези доставчици и разпространители.

2.Посочените в параграф 1 органи си сътрудничат ефективно за уреждането на трансгранични спорове във връзка с правата и задълженията, произтичащи от настоящия регламент.

ГЛАВА VII
СМЯНА НА ДОСТАВЧИКА НА ОЕПЛПО

Член 45
Предоставяне на услугата по прехвърлянето

1.Доставчиците на ОЕПЛПО предоставят услуга по прехвърляне, чрез която при поискване от вложителя в ОЕПЛПО прехвърлят положителното салдо, ако има такова, от една сметка за ОЕПЛПО, държана от прехвърлящия доставчик, към нова сметка за ОЕПЛПО, открита при приемащия доставчик, със закриване на предишната сметка за ОЕПЛПО.

Услугата по прехвърлянето може да се предоставя от доставчици на ОЕПЛПО, установени в една и съща държава членка (прехвърляне в национален план) или в различни държави членки (прехвърляне в трансграничен план).

2.Вложителят в ОЕПЛПО може да сменя доставчика на ОЕПЛПО не по-често от веднъж на всеки пет години след сключването на договора за ОЕПЛПО.

Член 46
Услугата по прехвърлянето

1.Услугата по прехвърлянето се инициира от приемащия доставчик на ОЕПЛПО по искане на вложителя в ОЕПЛПО. Услугата по прехвърлянето е съобразена като минимум с параграфи 2—5.

2.Приемащият доставчик на ОЕПЛПО инициира услугата по прехвърлянето след като получи разрешение от вложителя в ОЕПЛПО. 

Разрешението се изготвя на официален език на държавата членка, където е инициирана услугата по прехвърлянето, или на друг договорен между страните език.

С разрешението вложителят в ОЕПЛПО предоставя изрично съгласие за изпълнението от страна на прехвърлящия доставчик на ОЕПЛПО на всяка от задачите, посочени в параграф 3, както и изрично съгласие за изпълнението от страна на приемащия доставчик на ОЕПЛПО на всяка от задачите, посочени в параграф 5.

Разрешението позволява на вложителя в ОЕПЛПО да посочи конкретните портфейли от активи и/или суми, които трябва се прехвърлят. С разрешението на вложителя в ОЕПЛПО се дава също възможност да посочи датата, от която плащанията да се изпълняват от откритата при приемащия доставчик на ОЕПЛПО сметка за ОЕПЛПО. Тази дата е най-малко шест работни дни след датата, на която приемащият доставчик на ОЕПЛПО получи документите, прехвърлени от прехвърлящия доставчик на ОЕПЛПО съгласно параграф 4. Държавите членки може да изискат разрешението от вложителя в ОЕПЛПО да бъде в писмен вид и той да получи копие от него.

3.В срок от два работни дни след получаването на разрешението, посочено в параграф 2, приемащият доставчик на ОЕПЛПО изисква от прехвърлящия доставчик на ОЕПЛПО изпълнението на следните задачи, ако са включени в разрешението от вложителя в ОЕПЛПО:

а) да предостави на приемащия доставчик на ОЕПЛПО и на вложителя в ОЕПЛПО, ако той изрично е поискал това, списък на съществуващите активи, които се прехвърлят;

б) да прехвърли положителното салдо, ако има такова, по сметката за ОЕПЛПО, открита или притежавана в приемащия доставчик на ОЕПЛПО, на посочената от вложителя в ОЕПЛПО дата; както и

в) да закрие сметката за ОЕПЛПО, водена при прехвърлящия доставчик на ОЕПЛПО, на посочената от вложителя в ОЕПЛПО дата.

4.При получаването на искане от приемащия доставчик на ОЕПЛПО прехвърлящият доставчик на ОЕПЛПО изпълнява следните задачи, ако са включени в разрешението от вложителя в ОЕПЛПО:

а) изпраща на приемащия доставчик на ОЕПЛПО посочената в параграф 3, буква а) информация в срок от пет работни дни;

б) когато прехвърлящият доставчик на ОЕПЛПО не разполага със система за автоматизирано пренасочване на входящите плащания към сметката за ОЕПЛПО, открита от потребителя при приемащия доставчик на ОЕПЛПО, преустановява приемането на входящите плащания по сметката за ОЕПЛПО от датата, посочена в разрешението. Държавите членки може да изискат от прехвърлящия доставчик на ОЕПЛПО да информира вложителя в ОЕПЛПО за основанията за неприемане на входящите плащания;

в) прехвърля положителното салдо от сметката за ОЕПЛПО към новата сметка за ОЕПЛПО, открита при приемащия доставчик на ОЕПЛПО, на посочената в разрешението дата;

г) закрива сметката за ОЕПЛПО на посочената в разрешението дата, ако вложителят в ОЕПЛПО няма непогасени задължения по тази сметка и при условие че предвидените в букви а), б) и в) от настоящия параграф действия са извършени. Доставчикът на ОЕПЛПО уведомява незабавно вложителя в ОЕПЛПО, ако сметката на вложителя в ОЕПЛПО не може да бъде закрита поради наличието на непогасени задължения.

5.В срок от пет работни дни след получаването на поисканата от прехвърлящия доставчик на ОЕПЛПО по параграф 3 информация приемащият доставчик на ОЕПЛПО изпълнява следните задачи, ако са предвидени в разрешението и доколкото предоставената информация от прехвърлящия доставчик на ОЕПЛПО или от вложителя в ОЕПЛПО дава възможност на приемащия доставчик на ОЕПЛПО да ги изпълни:

а) извършва необходимата подготовка за приемането на входящи плащания и ги приема от датата, посочена в разрешението;

б) уведомява посочените в разрешението платци за данните на сметката на вложителя в ОЕПЛПО при приемащия доставчик на ОЕПЛПО и им изпраща копие от предоставеното от вложителя в ОЕПЛПО разрешение.

Ако приемащият доставчик на ОЕПЛПО не разполага с цялата информация, необходима за уведомяването на платците, както е посочено в буква б) от първата алинея, той приканва вложителя в ОЕПЛПО или прехвърлящия доставчик на ОЕПЛПО да предоставят липсващата информация.

Когато вложителят в ОЕПЛПО избере лично да предостави посочената в буква б) от първата алинея информация на платците вместо да предостави изричното си съгласие съгласно параграф 2 приемащият доставчик на ОЕПЛПО да го направи, приемащият доставчик на ОЕПЛПО дава на вложителя в ОЕПЛПО стандартни уведомителни писма, в които се посочват данните за сметката за ОЕПЛПО и определената в разрешението начална дата, в срока по първата алинея.

Член 47
Улесняване на вложителите в ОЕПЛПО при прехвърляне в национален и трансграничен план

1.Когато даден вложител в ОЕПЛПО уведоми своя доставчик на ОЕПЛПО, че желае да си открие сметка за ОЕПЛПО при доставчик на ОЕПЛПО, намиращ се в същата или друга държава членка, то при получаването на такова искане доставчикът на ОЕПЛПО, при който вложителят в ОЕПЛПО притежава сметка за ОЕПЛПО, подпомага вложителя в ОЕПЛПО по следния начин: 

а) предоставя безплатно на вложителя в ОЕПЛПО наличната информация за входящите плащания, извършени по сметката за ОЕПЛПО на вложителя в ОЕПЛПО за предходните 13 месеца;

б) прехвърля положителното салдо, ако има такова, от сметката за ОЕПЛПО на вложителя в ОЕПЛПО по сметката за ОЕПЛПО, открита от вложителя в ОЕПЛПО при новия доставчик на ОЕПЛПО, при условие че искането съдържа пълните идентификационни данни за новия доставчик на ОЕПЛПО и за сметката за ОЕПЛПО на вложителя в ОЕПЛПО;

в) закрива сметката за ОЕПЛПО на вложителя в ОЕПЛПО.

2.Ако вложителят в ОЕПЛПО няма непогасени задължения по сметката за ОЕПЛПО, доставчикът на ОЕПЛПО, при който вложителят в ОЕПЛПО притежава тази сметка, изпълнява определените в букви а), б) и в) от параграф 1 на настоящия член стъпки на посочената от вложителя в ОЕПЛПО дата, която е най-малко шест работни дни след като доставчикът на ОЕПЛПО получи искането на вложителя в ОЕПЛПО, освен ако страните се споразумеят за друго. Доставчикът на ОЕПЛПО уведомява незабавно вложителя в ОЕПЛПО, ако неговата сметка за ОЕПЛПО не може да бъде закрита поради наличието на непогасени задължения.

Член 48
Такси и налози, свързани с услугата по прехвърлянето

1.Вложителите в ОЕПЛПО имат безплатен достъп до личната си информация, съхранявана от прехвърлящия или от приемащия доставчик на ОЕПЛПО.

2.Прехвърлящият доставчик на ОЕПЛПО предоставя изисканата от приемащия доставчик на ОЕПЛПО информация в съответствие с член 46, параграф 4, буква а), без да събира такси от вложителя в ОЕПЛПО или от приемащия доставчик на ОЕПЛПО.

3.Общият размер на таксите и налозите, начислявани на вложителя в ОЕПЛПО от прехвърлящия доставчик на ОЕПЛПО за закриването на държаната при него сметка за ОЕПЛПО, са ограничени до не повече от 1,5 % от положителното салдо, което се прехвърля към приемащия доставчик на ОЕПЛПО.

4.Евентуалните такси и налози, начислявани на вложителя в ОЕПЛПО от прехвърлящия или приемащия доставчик на ОЕПЛПО за всяка от услугите, предвидени в член 46, с изключение на посочените в параграфи 1, 2 и 3 от настоящия член, са приемливи и съответстват на действителните разходи на доставчика на ОЕПЛПО.

Член 49
Защита на вложителите в ОЕПЛПО срещу финансови загуби

1.Финансовите загуби, включително такси, налози и лихви, понесени от вложителя в ОЕПЛПО и произтичащи пряко от неспазване на задълженията по член 46 от страна на участващ в процедурата по прехвърлянето доставчик на ОЕПЛПО, се възстановяват незабавно от този доставчик на ОЕПЛПО.

2.Отговорността по параграф 1 не се прилага в случай на извънредни и непредвидими обстоятелства извън контрола на доставчика на ОЕПЛПО, позоваващ се на съществуването на тези обстоятелства, чиито последици неизбежно биха настъпили въпреки всички усилия за тяхното предотвратяване, или когато доставчикът на ОЕПЛПО е обвързан с други правни задължения, уредени от законодателни актове на Съюза или национални законодателни актове.

3.Отговорността по параграф 1 е установена в съответствие с приложимите на национално равнище правни изисквания.

4.Вложителят в ОЕПЛПО поема разходите и евентуалния риск от финансови загуби, свързани с откупуването в натура на активите, държани в сметката за ОЕПЛПО, във връзка с тяхното прехвърляне от прехвърлящия доставчик на ОЕПЛПО към приемащия доставчик на ОЕПЛПО.

5.Вложителят в ОЕПЛПО поема разходите и евентуалния риск от финансови загуби, свързани с капиталовата защита, предоставяна от прехвърлящия доставчик на ОЕПЛПО. Тази капиталова защита, която позволява на вложителя в ОЕПЛПО да си възвърне инвестирания капитал и осигурява механизъм за индексация, свързана с инфлацията, се счита за използвана към момента на смяна на доставчика.

Член 50
Информация относно услугата по прехвърлянето

1.Доставчиците на ОЕПЛПО предоставят на вложителите в ОЕПЛПО информация относно услугата по прехвърлянето, която се отнася до:

а) функцията на прехвърлящия и на приемащия доставчик на ОЕПЛПО на всеки етап от процедурата по прехвърлянето съгласно член 46;

б) сроковете за изпълнението на съответните етапи;

в) таксите и налозите, които се начисляват във връзка с прехвърлянето;

г) всяка информация, която ще бъде изискана от вложителя в ОЕПЛПО.

Доставчиците на ОЕПЛПО предоставят и друга информация, включително, когато е приложимо, информация, необходима за установяването на коя схема за гарантиране на депозитите, схема за обезщетяване на инвеститори или механизъм за защита на пенсиите в рамките на Съюза е член даден доставчик на ОЕПЛПО. „Механизъм за защита на пенсиите“ означава механизъм за изплащането на обезщетения на вложителите в ОЕПЛПО или бенефициерите на ОЕПЛПО в случай на изпадането в неплатежоспособност на доставчика на ОЕПЛПО.

2.Информацията, посочена в параграф 1, е достъпна в електронен формат на уебсайта на доставчика на ОЕПЛПО и се предоставя безплатно и при поискване от вложителите в ОЕПЛПО на хартиен или на друг траен носител във всички достъпни за вложителите в ОЕПЛПО помещения на доставчиците на ОЕПЛПО.

ГЛАВА VIII
ПЕРИОД НА ИЗПЛАЩАНЕ

Член 51
Условия, свързани с периода на изплащане

1.В съответствие с член 3 условията за ОЕПЛПО във връзка с периода на изплащане се определят от държавите членки, освен ако не са посочени в настоящия регламент.

2.Тези условия могат да включват по-специално определянето на пенсионната възраст, на задължителна връзка между достигането на пенсионната възраст и започването на периода на изплащане, на минимален период на участие в схема за ОЕПЛПО, на максимален период за включване в схемата за ОЕПЛПО преди достигането на пенсионната възраст, както и условия за откупуване в случай на особени затруднения.

Член 52
Форми на изходящи плащания

1.Доставчиците на ОЕПЛПО могат да осигурят на вложителите в ОЕПЛПО една или повече от следните форми на изходящи плащания:

а) анюитети;

б) еднократна сума;

в) плащания за усвояване;

г) комбинации от горните форми.

2.Изборът на формата на изходящите плащания за периода на изплащане се прави от вложителите в ОЕПЛПО при сключването на договор за ОЕПЛПО и може да се променя веднъж на всеки пет години след това по време на периода на натрупване, ако е приложимо.

ГЛАВА IX
НАДЗОР

Член 53
Надзор от компетентните органи и мониторинг от EIOPA

1.Компетентният орган за доставчика на ОЕПЛПО осъществява текущ надзор във връзка със спазването на настоящия регламент. Освен това той е отговорен за осъществяване на надзор във връзка със спазването на задълженията, определени в правилата или учредителните документи на доставчика на ОЕПЛПО, и следи доколко са подходящи неговите договорености и организация във връзка със задачите, които следва да изпълнява при предоставянето на ОЕПЛПО.

2.EIOPA осъществява мониторинг на пенсионните схеми, установени или разпространявани на територията на Съюза, за да се увери, че те не използват обозначението „ОЕПЛПО“ или внушават, че са „ОЕПЛПО“, освен ако не са лицензирани съгласно и спазват настоящия регламент.

3.В координация с другите европейски надзорни органи EIOPA извършва преглед на годишните планове за надзор на доставчиците на ОЕПЛПО, приети от компетентните органи.

Член 54
Правомощия на компетентните органи

Всяка държава членка гарантира, че компетентните органи разполагат с всички правомощия за осъществяването на надзор и разследвания, необходими за упражняването на функциите им съгласно настоящия регламент.

Член 55
Сътрудничество между компетентните органи и с EIOPA

1.EIOPA и компетентният орган за доставчика на ОЕПЛПО си сътрудничат помежду си и обменят информация с цел изпълнение на своите задължения съгласно настоящия регламент.

2.Компетентните органи си сътрудничат помежду си в съответствие с Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета 50 , Директива 2009/138/ЕО, Директива 2016/2341/ЕС, Директива 2014/65/ЕС, Директива 2009/65/ЕО и Директива 2011/61/ЕС.

3.Компетентните органи и EIOPA си сътрудничат в съответствие с Регламент (ЕС) № 1094/2010 при изпълнението на съответните си задължения по настоящия регламент.

4.Компетентните органи и EIOPA обменят цялата информация и документация, необходими, за да изпълняват те съответните си задължения съгласно настоящия регламент в съответствие с Регламент (ЕС) № 1094/2010, и по-специално за установяване и санкциониране на нарушения на настоящия регламент.

5.За да се осигури последователно прилагане на настоящия член, EIOPA разработва проекти за технически стандарти за изпълнение, с които се уточняват подробностите за механизма за сътрудничество и обмен на информация, заедно с изискванията, които са необходими с цел представяне на горепосочената информация в стандартизиран формат, позволяващ съпоставяне.

EIOPA представя на Комисията тези проекти на технически стандарти за изпълнение до … [в рамките на 9 месеца от датата на влизане в сила на настоящия регламент].

На Комисията се предоставя правомощието да приеме посочените в първа алинея технически стандарти за изпълнение в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1094/2010.

Член 56
Уреждане на разногласия между компетентните органи в трансгранични ситуации

1.Ако даден компетентен орган за доставчик или разпространител на ОЕПЛПО не е съгласен с процедурата или същността на действие или бездействие на компетентен орган на друга държава членка във връзка с прилагането на настоящия регламент, EIOPA по искане на един или повече от засегнатите компетентни органи може да съдейства на органите да постигнат съгласие в съответствие с процедурата, предвидена в параграфи 2—4.

В случаите, свързани с трансгранични ситуации, и когато въз основа на обективни критерии може да се установи наличието на разногласие между компетентните органи на различни държави членки, EIOPA може по своя инициатива или по искане на Европейския надзорен орган (Европейския банков орган или Европейския орган за ценни книжа и пазари) да съдейства на компетентните органи да постигнат съгласие в съответствие с процедурата, предвидена в параграфи 2—4.

2.EIOPA определя срок за помиряване между компетентните органи, като взема предвид приложимите срокове, както и сложността и неотложния характер на въпроса. На този етап EIOPA действа като медиатор.

Ако засегнатите компетентни органи не успеят да постигнат съгласие в помирителната фаза, посочена в параграф 2, EIOPA може в съответствие с процедурата, предвидена в член 44, параграф 1, трета и четвърта алинея от Регламент (ЕС) № 1094/2010, да вземе задължително за съответните компетентни органи решение, изискващо от тях да предприемат конкретно действие или да се въздържат от действия с цел уреждане на въпроса, за да се гарантира спазването на правото на Съюза.

3.Без да се засягат правомощията на Комисията по член 258 ДФЕС, ако даден компетентен орган не спази решението на EIOPA и по този начин не може да гарантира, че даден доставчик или разпространител на ОЕПЛПО спазва изискванията, пряко приложими към него съгласно настоящия регламент, EIOPA може да приеме индивидуално решение, чийто адресат е доставчикът или разпространителят на ОЕПЛПО, с което се изисква той да предприеме необходимите действия за спазване на своите задължения съгласно правото на Съюза, включително прекратяване на възприетата практика.

4.Решенията, приети съгласно параграф 4, имат предимство пред всякакво предишно решение, прието по същия въпрос от компетентните органи. Всяко действие от страна на компетентните органи във връзка с факти, които са предмет на решение по параграфи 3 или 4, трябва да е съвместимо с тези решения.

5.В доклада, посочен в член 50, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1094/2010, председателят на EIOPA посочва естеството и вида на разногласията между компетентните органи, постигнатите споразумения и решенията, взети за уреждане на тези разногласия.

ГЛАВА X
САНКЦИИ

Член 57
Административни санкции и корективни мерки

1.Без да се засяга правото на държавите членки да предвиждат и налагат наказателноправни санкции, компетентните органи могат да определят административни санкции и корективни мерки, приложими в ситуации, в които:

а)финансово предприятие, посочено в член 5, параграф 1, е получило лиценз за ОЕПЛПО чрез неверни или подвеждащи твърдения или всякакви други неправомерни средства в нарушение на членове 5 и 6;

б)финансово предприятие, посочено в член 5, параграф 1, предоставя или съответно разпространява продукти с обозначението „ОЕПЛПО“ или „общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване“ без необходимия лиценз;

в)доставчик на ОЕПЛПО е нарушил член 7, параграф 3, не е предоставил услугата за преносимост в нарушение на член 13 или информацията относно тази услуга, изисквана съгласно член 17, или не е изпълнил изискванията или задълженията, определени в глава IV, глава V, член 43 и глава VII;

г)депозитар не е изпълнил своите задължения по надзора съгласно член 42.

2.Наказанията и мерките са ефективни, пропорционални и възпиращи и включват най-малко следното:

а)публично изявление, в което се посочва физическото или юридическото лице и естеството на нарушението в съответствие с член 59;

б)разпореждане, с което от физическото или юридическото лице се изисква да преустанови това поведение и да не извършва повторно нарушение;

в)временна забрана за член на ръководния орган на финансовото предприятие или за всяко друго физическо лице, за което се смята, че носи отговорност, да упражнява управленски функции в такива предприятия;

г)максимални административни глоби в размер на най-малко 5 000 000 EUR или — в държавите членки, чиято парична единица не е евро — на равностойността им в националната валута към [датата на влизане в сила на настоящия регламент];

д)в случай на юридическо лице максималните административни глоби, посочени в буква г), могат да бъдат в размер до 10 % от общия годишен оборот, вписан в последните налични счетоводни отчети, одобрени от ръководния орган; когато юридическото лице е предприятие майка или дъщерно предприятие на предприятието майка, което трябва да съставя консолидирани финансови отчети съгласно Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета 51 , за съответен общ годишен оборот се приема общият годишен оборот или съответстващият вид доходи според действащите законодателни актове за счетоводството, съгласно последните съществуващи консолидирани отчети, одобрени от ръководния орган на предприятието майка на най-високо ниво;

е)максимални административни глоби на стойност най-малко двойния размер на ползата, извлечена вследствие на нарушението, когато размерът на тази полза може да бъде определен, дори ако се надвишат максималните суми по букви г) и д).

3.Когато разпоредбите по параграф 1 се прилагат по отношение на юридически лица, компетентните органи прилагат посочените в параграф 2 административни санкции и корективни мерки спрямо членовете на управителния орган и други физически лица, които съгласно националното законодателство носят отговорност за нарушението.

4.Всяко решение, с което се налагат посочените в параграф 2 административни санкции и корективни мерки, трябва да бъде надлежно мотивирано и подлежи на съдебно обжалване.

Член 58
Упражняване на правомощието за налагане на административни санкции и корективни мерки

1.Компетентните органи упражняват правомощията за налагане на административни санкции и корективни мерки, посочени в член 57, в съответствие със своите национални правни рамки: 

а)пряко;

б)в сътрудничество с други органи;

в)чрез сезиране на компетентните съдебни органи.

2.При определяне на вида и размера на административните санкции или корективните мерки, налагани в съответствие с член 57, компетентните органи вземат предвид всички значими обстоятелства, включително, според случая:

а)съществеността, тежестта и продължителността на нарушението;

б)степента на отговорност на физическото или юридическото лице, което е отговорно за нарушението;

в)финансовите възможности на отговорното физическо или юридическо лице, определени по-специално според общия оборот на отговорното юридическо лице или годишния доход и нетните активи на отговорното физическо лице;

г)размера на реализираната печалба или избегнатата загуба от отговорното физическо или юридическо лице, доколкото той може да бъде определен;

д)загубите, понесени от трети лица в резултат на нарушението, доколкото могат да бъдат определени;

е)степента на съдействие, която отговорното физическо или юридическо лице оказва на компетентния орган, без да се засяга необходимостта за осигуряване на принудително възстановяване от това лице на реализираните печалби или избегнатите загуби;

ж)предходни нарушения на отговорното физическо или юридическо лице.

Член 59
Публикуване на административните санкции и корективните мерки

1. Компетентните органи своевременно публикуват на своя официален уебсайт всяко решение за налагане на административна санкция или корективна мярка във връзка с нарушение на настоящия регламент, след като адресатът на санкцията или мярката бъде уведомен за това решение. 

2.Посоченото в параграф 1 публикуване включва информация за вида и естеството на нарушението, за самоличността на отговорните лица и за наложените санкции или мерки.

3.Когато обаче на базата на извършена оценка за всеки конкретен случай компетентният орган счете публикуването на идентификационните данни на юридическите лица или на личните данни на физическите лица за несъразмерно, или когато компетентният орган сметне, че публикуването застрашава стабилността на финансовите пазари или текущо разследване, компетентните органи:

а)отлагат публикуването на решението за налагане на административната санкция или корективната мярка до момента, в който основанията те да не бъдат публикувани престанат да съществуват; или

б)публикуват решението за налагане на административната санкция или корективната мярка, като за разумен период от време не се посочват идентификационните и личните данни на адресата, ако се смята, че след изтичането на този период основанията за анонимно публикуване ще престанат да съществуват, и при условие че подобно анонимно публикуване гарантира ефективна защита на въпросните лични данни; или

в)изобщо не публикуват решението за налагане на административната санкция или корективната мярка, в случай че посочените в букви а) и б) възможности се считат за недостатъчни, за да се гарантира:

i)че стабилността на финансовите пазари не би била изложена на опасност,

ii)пропорционалността на публикуването на такива решения по отношение на мерките, за които се смята, че са несъществени.

4.В случай на решение за анонимно публикуване на санкция или мярка, както е посочено в параграф 3, буква б), публикуването на съответните данни може да бъде отложено. Когато решението за налагане на административна санкция или корективна мярка подлежи на обжалване пред съответните съдебни органи, компетентните органи незабавно публикуват на официалния си уебсайт и тази информация, както и всяка последваща информация за резултата от това обжалване. Публикува се и всяко съдебно решение, с което се отменя решение за налагане на административна санкция или корективна мярка.

5.Компетентните органи правят необходимото публикуваната в съответствие с параграфи 1—4 информация да остане на техния официален уебсайт за срок от най-малко пет години след публикуването ѝ. Личните данни, които се съдържат в публикацията, се съхраняват на официалния уебсайт на компетентния орган само за необходимия срок в съответствие с приложимите правила за защита на данните.

Член 60
Задължение за представяне на информация на EIOPA относно административните санкции и корективните мерки

1.Компетентните органи информират EIOPA относно всички наложени, но неоповестени административни санкции и други мерки съгласно член 59, параграф 1.

2.Компетентните органи ежегодно представят на EIOPA обобщена информация относно всички административни санкции и корективни мерки, наложени в съответствие с член 57.

EIOPA публикува тази информация в годишен доклад.

3.Когато компетентният орган оповестява дадена административна санкция или друга мярка, той едновременно с това докладва за този факт на EIOPA.

ГЛАВА XI
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 61
Обработка на лични данни

По отношение на обработката на лични данни в рамките на настоящия регламент доставчиците на ОЕПЛПО и компетентните органи изпълняват своите задачи за целите на настоящия регламент в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679. По отношение на обработката на личните данни от EIOPA в рамките на настоящия регламент EIOPA спазва Регламент (ЕО) № 45/2001.

Член 62
Упражняване на делегирането

1.Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.Правомощието да приема делегирани актове, посочени в член 24, параграф 3, член 26, параграф 3, член 28, параграф 2, член 32, параграф 7 и член 39, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

3.Делегирането на правомощия, посочено в член 24, параграф 3, член 26, параграф 3, член 28, параграф 2, член 32, параграф 7 и член 39, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

5.Делегиран акт, приет съгласно член 24, параграф 3, член 26, параграф 3, член 28, параграф 2, член 32, параграф 7 и член 39, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от три месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с три месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 63
Оценка и докладване

Пет години след влизането в сила на настоящия регламент Комисията извършва оценка на настоящия регламент и след консултация с EIOPA представя основните констатации от нея в доклад до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет.

Ако при оценката бъдат установени съществени проблеми във връзка с функционирането на регламента, в доклада следва да се посочи по какъв начин Комисията възнамерява да реши установените проблеми, включително стъпки и график за евентуално преразглеждане.

Член 64
Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на година.

За Европейския парламент    За Съвета

Председател    Председател

ЗАКОНОДАТЕЛНА ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА

1.РАМКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

   1.1.    Наименование на предложението/инициативата

   1.2.    Засегната(и) област(и) на политиката

   1.3.    Естество на предложението/инициативата

   1.4.    Цели

   1.5.    Мотиви за предложението/инициативата

   1.6.    Срок на действие и финансово отражение

   1.7.    Планирани методи на управление

2.МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

   2.1.    Правила за мониторинг и докладване

   2.2.    Система за управление и контрол

   2.3.    Мерки за предотвратяване на измами и нередности

3.ОЧАКВАНО ФИНАНСОВО ОТРАЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

   3.1.    Съответни функции от многогодишната финансова рамка и разходни бюджетни редове

   3.2.    Очаквано отражение върху разходите 

   3.2.1.    Обобщение на очакваното отражение върху разходите

   3.2.2.    Очаквано отражение върху бюджетните кредити за оперативни разходи

   3.2.3.    Очаквано отражение върху бюджетните кредити за административни разходи

   3.2.4.    Съвместимост с настоящата многогодишна финансова рамка

   3.2.5.    Участие на трети страни във финансирането

   3.3.    Очаквано отражение върху приходите

1.РАМКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

1.1.Наименование на предложението/инициативата

Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване (ОЕПЛПО)

1.2.Засегната(и) област(и) на политиката

Финансови услуги

1.3.Естество на предложението/инициативата

X Предложението/инициативата е във връзка с нова дейност 

 Предложението/инициативата е във връзка с нова дейност след пилотен проект/подготвителна дейност 52

 Предложението/инициативата е във връзка с продължаване на съществуваща дейност 

 Предложението/инициативата е във връзка с дейност, пренасочена към нова дейност

1.4.Цели

·Многогодишни стратегически цели на Комисията, за чието изпълнение е предназначено предложението/инициативата

По-задълбочен и по-справедлив вътрешен пазар със засилена промишлена база

·Конкретни цели

Конкретна цел № 2.4.

Потребителите да разполагат с достъп до безопасни и надеждни застрахователни и пенсионни продукти и продукти на ПКИПЦК


·Очаквани резултати и отражение

Да се посочи въздействието, което предложението/инициативата следва да окаже по отношение на бенефициерите/целевите групи.

Допълнително развитие на капиталовите пазари на ЕС с цел изграждане на достатъчно дълбоки, ликвидни и ефикасни пазари, допринасящи за инвестициите и растежа в ЕС. Добре функциониращият вътрешен пазар за лично пенсионно осигуряване би могъл да допринесе в значителна степен за това:

- на потребителите да се предостави подходяща гама от продукти за лично пенсионно осигуряване, отговарящи на минимални стандарти на ЕС за качество, като по този начин се осигурява защита на потребителите,

- на потребителите и доставчиците на пенсионни продукти да се осигури подходящ достъп до пазара навсякъде в ЕС.

·Показатели за резултатите и за отражението

Да се посочат показателите, които позволяват да се проследи изпълнението на предложението/инициативата.

След влизането в сила на регламента Комисията ще осъществява мониторинг на прилагането му чрез редовно докладване от страна на EIOPA (например чрез ежегодна координация на процеса на надзор), както и чрез редовни контакти със заинтересованите страни (например с потребители, представители на отрасъла и/или ЕНО).

Ключовите показатели за мониторинг на въздействието на мярката ще бъдат оценени (например 5 години след започването на прилагането на Регламента за ОЕПЛПО):

Ключови показатели за ефективност (КПЕ), чрез които ще се осъществява мониторинг на целта за повишаване на инвестициите в ЕС и допринасяне за изграждането на СКП:

КПЕ 1: Цялостната степен на навлизане (от гледна точка на управляваните активи) на ПЛПО (включително на националните ПЛПО и ОЕПЛПО) в сравнение с базовия сценарий.

Цялостната степен на навлизане, от гледна точка на управляваните активи, на всички ПЛПО, включително на националните ПЛПО и ОЕПЛПО, представлява мярка за измерване на успеха, тъй като ОЕПЛПО ще определят референтната основа от гледна точка на продуктовите характеристики. В резултат на конкуренцията националните ПЛПО могат да възприемат характеристиките на ОЕПЛПО, като по този начин ще се увеличи степента на навлизане. Успех може да бъде установен, ако тенденцията в цялостната степен на навлизане е по-висока в статистически план от степента на навлизане при базовия сценарий (като се обхванат националните ПЛПО). Тази информация е достъпна чрез провежданото от Евростат статистическо проучване на домакинствата, което следва да се съчетае с информация от EIOPA.

КПЕ 2: Географското и секторното разпространение на доставчиците на ОЕПЛПО и инвестициите в ОЕПЛПО.

Широкото географско покритие във връзка с навлизането на ОЕПЛПО би демонстрирало популярността на тези продукти независимо от относителното благосъстояние на домакинствата в отделните държави членки и би осигурило доказателства за техния принос към изграждането на СКП. Широкият кръг от доставчици на ОЕПЛПО от различни сектори на финансовия отрасъл би демонстрирал икономическата жизнеспособност на ОЕПЛПО и повишаващата се междусекторна конкуренция и също така би осигурил доказателства за създаването на реален единен пазар за лично пенсионно осигуряване като част от СКП.

КПЕ, чрез които ще се осъществява мониторинг на подобряването на продуктовите характеристики на пазара за лично пенсионно осигуряване

КПЕ 3: Броят на регистрациите за ОЕПЛПО съгласно централния регистър, воден от EIOPA.

Броят на заявленията след въвеждането на ОЕПЛПО осигурява важна информация за наличността и възприемането на заложените в ОЕПЛПО характеристики от страна на пазара.

КПЕ 4: Относителният дял на ПЛПО (включително национални ПЛПО и ОЕПЛПО) спрямо финансовите активи на домакинствата.

Статистическото повишаване на относителния дял (в сравнение с базовия сценарий) би предполагало, че след въвеждането на ОЕПЛПО домакинствата влагат по-голям дял от спестяванията си в ПЛПО в сравнение с притежанието на други финансови активи, например спестовни депозити. Тази статистическа информация ще стане достъпна след провежданото от Евростат статистическо проучване на домакинствата, което следва да се съчетае с информация от EIOPA.

КПЕ, чрез които ще се осъществява мониторинг на трансграничното предоставяне и трансграничната преносимост на ПЛПО:

КПЕ 5: Броят на доставчиците, използващи паспорт, в рамките на период от 5 години (трансгранична дейност на доставчиците, възползващи се от свободното предоставяне на услуги или от свободата на установяване)

Положителната тенденция в броя на доставчиците, използващи паспорт, би била показател за повишена трансгранична дейност на доставчиците. Тези данни следва да бъдат достъпни чрез компетентните органи и ЕНО.

КПЕ 6: Относителният дял (като брой и стойност на управляваните активи) на ОЕПЛПО с повече от едно (национално) подразделение спрямо всички ПЛПО (включително национални ПЛПО и ОЕПЛПО) (мярка за трансгранична дейност при физическите лица).

Положителната тенденция в дела на ОЕПЛПО с повече от едно подразделение би била показател за участието на физическите лица в ОЕПЛПО в трансграничен контекст. Тези данни следва да бъдат достъпни чрез компетентните органи и ЕНО.

1.5.Мотиви за предложението/инициативата

·Нужди, които трябва да бъдат задоволени в краткосрочен или дългосрочен план

На EIOPA следва да бъдат възложени определени надзорни правомощия съгласно регламента. В действителност органът ще отговаря за лицензирането на ОЕПЛПО и за установяването и поддръжката на централен регистър. Освен това той ще координира надзора с другите ЕНО и националните компетентни органи.

В краткосрочен план EIOPA ще трябва да установи вътрешни административни процедури, да създаде централен регистър и да разработи стандарти за изпълнение, като ще трябва да има готовност да лицензира ОЕПЛПО.

В по-дългосрочен план EIOPA ще трябва да бъде в състояние да координира надзора, по-специално чрез координация на надзора, осъществяван от националните компетентни органи. EIOPA също така ще трябва да събира информация и да докладва пазарни данни, за които съгласно регламента е длъжен да докладва периодично на Комисията.

·Добавена стойност от намесата на Съюза (може да е в резултат от различни фактори, например ползи от координиране, правна сигурност, по-добра ефективност или взаимно допълване). За целите на тази точка „добавена стойност от намесата на Съюза“ е стойността, която е резултат от намесата на ЕС и е допълнителна спрямо стойността, която би била създадена само от отделните държави членки.

Основания за действие на европейско равнище (предварителна оценка)

- Смекчаване на риска от разминаващо се и непоследователно прилагане на регламента от отделните национални компетентни органи;

- Множество участващи национални компетентни органи и рискове от конфликти във връзка с компетенциите (за които се предлага правно обвързваща медиация);

Както става видно от оценката на въздействието, ако на EIOPA бъдат възложени регистрацията и координацията на надзора на ОЕПЛПО, това ще реши или значително ще намали тези проблеми.

Очаквано генериране на добавена стойност на Съюза (последваща оценка) [...]

Установяване на единен пазар за ОЕПЛПО и гарантиране, че той функционира по подходящ начин.

·Изводи от подобен опит в миналото

Този модел на надзор представлява доказан разходоефективен метод за постигане на целта за реален единен пазар и подходяща перспектива за СКП с високо равнище на защита на потребителите. Европейските надзорни органи вече са натоварени със сходни задачи и като цяло опитът е положителен.

·Съвместимост и евентуална синергия с други подходящи инструменти

EIOPA разполага с ограничени надзорни правомощия в областта на сближаването на надзорните практики. Биха могли да бъдат постигнати синергии между съществуващите правомощия на EIOPA при проверките на място и сближаването на надзорните практики, макар че на EIOPA все още не е възложено правомощието да издава лицензи.


1.6.Срок на действие и финансово отражение

 Предложение/инициатива с ограничен срок на действие

 Предложение/инициатива в сила от [ДД/ММ]ГГГГ до [ДД/ММ]ГГГГ

 Финансово отражение от ГГГГ до ГГГГ

X Предложение/инициатива с неограничен срок на действие

Осъществяване с период на започване на дейност от 2019 г. до 2020 г.,

последван от функциониране с пълен капацитет.

1.7.Планирани методи на управление 53  

 Пряко управление от Комисията

◻ от нейните служби, включително от нейния персонал в делегациите на Съюза;

 от изпълнителните агенции

 Споделено управление с държавите членки

X Непряко управление чрез възлагане на задачи по изпълнението на бюджета на:

◻ трети държави или органите, определени от тях;

◻ международни организации и техните агенции (да се уточни);

 ЕИБ и Европейския инвестиционен фонд;

X органите, посочени в членове 208 и 209 от Финансовия регламент;

◻ публичноправни органи;

◻ частноправни органи със задължение за обществена услуга, доколкото предоставят подходящи финансови гаранции;

◻ органи, уредени в частното право на държава членка, на които е възложено осъществяването на публично-частно партньорство и които предоставят подходящи финансови гаранции;

◻ лица, на които е възложено изпълнението на специфични дейности в областта на ОВППС съгласно дял V от ДЕС и които са посочени в съответния основен акт.

Ако е посочен повече от един метод на управление, пояснете в частта „Забележки“.

Забележки

2.МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

2.1 Правила за мониторинг и докладване

Да се посочат честотата и условията.

В съответствие с вече съществуващите договорености EIOPA изготвя редовни доклади за дейността си (включително вътрешни доклади пред висшето ръководство, доклади пред Управителния съвет, доклади за дейността на всеки шест месеца пред Надзорния съвет и изготвяне на годишния доклад) и се подлага на одити от страна на Сметната палата и службата за вътрешен одит във връзка с използване на неговите ресурси. Мониторингът и докладването на настоящите предложени действия ще съответстват на вече съществуващите изисквания.

2.2 Система за управление и контрол

·Установени рискове

По отношение на правните и икономическите аспекти на ефикасното използване на бюджетните кредити, свързани с предложението, се очаква, че предложението няма да породи нови рискове, които понастоящем не са покрити от действащата рамка на EIOPA за вътрешен контрол.

·Информация за изградената система за вътрешен контрол

Системите за управление и контрол, предвидени в Регламента за създаването на EIOPA, вече са въведени. EIOPA работи в тясно сътрудничество със Службата за вътрешен одит на Комисията, за да се гарантира, че съответните стандарти са изпълнени във всички области на вътрешния контрол. Тези мерки ще се прилагат и по отношение на ролята на EIOPA в съответствие с настоящото предложение. Годишните доклади от вътрешния одит се изпращат на Комисията, Парламента и на Съвета.

·Оценка на разходите и ползите от проверките и на очаквания риск от грешка

Неприложимо

2.3 Мерки за предотвратяване на измами и нередности

Да се посочат съществуващите или планираните мерки за превенция и защита.

За целите на борбата с измамите, корупцията и други незаконни дейности разпоредбите на Регламент (ЕО) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), се прилагат за EIOPA без ограничение.

EIOPA се присъедини към Междуинституционалното споразумение от 25 май 1999 г. между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Комисията на Европейските общности относно вътрешните разследвания от Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) и прие необходимите разпоредби, приложими по отношение на всички служители на EIOPA.

Понастоящем EIOPA разполага със специална стратегия за борба с измамите и свързан с нея план за действие. Стратегията и планът за действие бяха въведени през 2014 г. Засилените действия на EIOPA в областта на борбата с измамите ще отговарят на правилата и насоките, предвидени във Финансовия регламент (мерки за борба с измамите като част от доброто финансово управление), политиките на OLAF за предотвратяването на измами, разпоредбите от Стратегията на Комисията за борба с измамите (COM(2011) 376), както и разпоредбите, предвидени в общия подход за децентрализираните агенции на ЕС (юли 2012 г.) и свързаната с него пътна карта.

В Регламента за създаването на EIOPA се определят разпоредбите за изпълнението и контрола на бюджета на EIOPA, както и приложимите финансови правила.

[…]

3. ОЧАКВАНО ФИНАНСОВО ОТРАЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

3.1 Съответни функции от многогодишната финансова рамка и разходни бюджетни редове

Съществуващи бюджетни редове

По реда на функциите от многогодишната финансова рамка и на бюджетните редове.

Функция от многогодишната финансова рамка

Бюджетен ред

Вид наразхода

Вноска

Номер
[…][Функция………………………...……………]

Многогод./едногод. 54

от държави от ЕАСТ 55

от държави кандидатки 56

от трети държави

по смисъла на член 21, параграф 2, буква б) от Финансовия регламент

1a

12 02 05 EIOPA

Многогод.

НЕ

НЕ

НЕ

НЕ

Поискани нови бюджетни редове/неприложимо

По реда на функциите от многогодишната финансова рамка и на бюджетните редове.

Функция от многогодишната финансова рамка

Бюджетен ред

Вид наразхода

Вноска

Номер
[…][Функция ………………………………………]

Многогод./едногод.

от държави от ЕАСТ

от държави кандидатки

от трети държави

по смисъла на член 21, параграф 2, буква б) от Финансовия регламент

[…][XX.YY.YY.YY]

ДА/НЕ

ДА/НЕ

ДА/НЕ

ДА/НЕ

3.2 Очаквано отражение върху разходите

·Обобщение на очакваното отражение върху разходите

млн. евро (до третия знак след десетичната запетая)

Функция от многогодишната финансова
рамка

Номер

[…][Функция 1А.……………………………………………………………….]

ГД: ГД „Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари“

Година2019

ГодинаN+1

ГодинаN+2

ГодинаN+3

Да се добавят толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване продължителността на отражението (вж. точка 1.6)

ОБЩО

Бюджетни кредити за оперативни разходи

Номер на бюджетния ред 12 02 05 EIOPA

Поети задължения

(1)

0,348

0,251

PM 100 % ще бъде съответно 870 500 за 2019 г. и 629 200 за 2020 г. поради договореността за съфинансиране 60/40, тук се посочват само 40 %

Плащания

(2)

0,348

0,251

Номер на бюджетния ред

Поети задължения

(1a)

Плащания

(2a)

Бюджетни кредити за административни разходи, финансирани от пакета за определени програми 57  

Номер на бюджетния ред

(3)

ОБЩО бюджетни кредити
за ГД „Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари“ — (40 %)

Поети задължения

=1+1а +3

0,348

0,251

Плащания

=2+2а

+3

0,348

0,251


 ОБЩО бюджетни кредити за оперативни разходи

Поети задължения

(4)

Плащания

(5)

• ОБЩО бюджетни кредити за административни разходи, финансирани от пакета за определени програми

(6)

ОБЩО бюджетни кредити
за ФУНКЦИЯ <….>
от многогодишната финансова рамка

Поети задължения

=4+ 6

Плащания

=5+ 6

Ако предложението/инициативата има отражение върху повече от една функция:

ОБЩО бюджетни кредити за оперативни разходи

Поети задължения

(4)

Плащания

(5)

• ОБЩО бюджетни кредити за административни разходи, финансирани от пакета за определени програми

(6)

ОБЩО бюджетни кредити
по ФУНКЦИИ 1—4
от многогодишната финансова рамка
(Референтна стойност)

Поети задължения

=4+ 6

Плащания

=5+ 6

Функция от многогодишната финансова
рамка

5

„Административни разходи“

млн. евро (до третия знак след десетичната запетая)

ГодинаN

ГодинаN+1

ГодинаN+2

ГодинаN+3

Да се добавят толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване продължителността на отражението (вж. точка 1.6)

ОБЩО

ГД: <…….>

• Човешки ресурси

• Други административни разходи

ОБЩО ГД <…….>

Бюджетни кредити

ОБЩО бюджетни кредити
за ФУНКЦИЯ 5
от многогодишната финансова рамка 

(Общо поети задължения = Общо плащания)

млн. евро (до третия знак след десетичната запетая)

ГодинаN 58

ГодинаN+1

ГодинаN+2

ГодинаN+3

Да се добавят толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване продължителността на отражението (вж. точка 1.6)

ОБЩО

ОБЩО бюджетни кредити
по ФУНКЦИИ 1—5
от многогодишната финансова рамка 

Поети задължения

0,348

0,251

Плащания

0,348

0,251

·Очаквано отражение върху бюджетните кредити за оперативни разходи

   Предложението/инициативата не налага използване на бюджетни кредити за оперативни разходи

X    Предложението/инициативата налага използване на бюджетни кредити за оперативни разходи съгласно обяснението по-долу: НЕПРИЛОЖИМО

Бюджетни кредити за поети задължения в млн. евро (до третия знак след десетичната запетая)

Да се посочат целите и резултатите

ГодинаN

ГодинаN+1

ГодинаN+2

ГодинаN+3

Да се добавят толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване продължителността на отражението (вж. точка 1.6)

ОБЩО

РЕЗУЛТАТИ

Вид 59

Среден разход

Брой

Разходи

Брой

Разходи

Брой

Разходи

Брой

Разходи

Брой

Разходи

Брой

Разходи

Брой

Разходи

Общ брой

Общо разходи

КОНКРЕТНА ЦЕЛ № 1 60

- Резултат

- Резултат

- Резултат

Междинен сбор за конкретна цел № 1

КОНКРЕТНА ЦЕЛ № 2…

- Резултат

Междинен сбор за конкретна цел № 2

ОБЩО РАЗХОДИ

·Очаквано отражение върху бюджетните кредити за административни разходи

·Обобщение

X    Предложението/инициативата не налага използване на бюджетни кредити за административни разходи

   Предложението/инициативата налага използване на бюджетни кредити за административни разходи съгласно обяснението по-долу:

млн. евро (до третия знак след десетичната запетая)

ГодинаN 61

ГодинаN+1

ГодинаN+2

ГодинаN+3

Да се добавят толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване продължителността на отражението (вж. точка 1.6)

ОБЩО

ФУНКЦИЯ 5от многогодишната финансова рамка

Човешки ресурси

Други административни разходи

Междинен сбор за ФУНКЦИЯ 5от многогодишната финансова рамка

Извън ФУНКЦИЯ 5 62 от многогодишната финансова рамка

Човешки ресурси

Други разходис административен характер

Междинен сборизвън ФУНКЦИЯ 5от многогодишната финансова рамка

ОБЩО

Нуждите от бюджетни кредити за човешки ресурси и за другите разходи с административен характер ще бъдат покрити с бюджетните кредити на ГД, които вече са отпуснати за управлението на дейността и/или които са преразпределени в рамките на ГД, при необходимост заедно с всички допълнителни ресурси, които могат да бъдат предоставени на управляващата ГД в рамките на годишната процедура за отпускане на средства и като се имат предвид бюджетните ограничения.

3.2.1 Очаквани нужди от човешки ресурси

X    Предложението/инициативата не налага използване на човешки ресурси.

   Предложението/инициативата налага използване на човешки ресурси съгласно обяснението по-долу:

Оценката се посочва в еквиваленти на пълно работно време

ГодинаN

ГодинаN+1

Година N+2

Година N+3

Да се добавят толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване продължителността на отражението (вж. точка 1.6)

• Длъжности в щатното разписание (длъжностни лица и временно наети лица)

XX 01 01 01 (Централа и представителства на Комисията)

XX 01 01 02 (Делегации)

XX 01 05 01 (Непреки научни изследвания)

10 01 05 01 (Преки научни изследвания)

Външен персонал (в еквивалент на пълно работно време — ЕПРВ) 63

XX 01 02 01 (ДНП, КНЕ, ПНА от общия финансов пакет)

XX 01 02 02 (ДНП, МП, КНЕ, ПНА и МЕД в делегациите)

XX 01 04 yy  64

- в централата

- в делегациите

XX 01 05 02 (ДНП, КНЕ, ПНА — Непреки научни изследвания)

10 01 05 02 (ДНП, ПНА, КНЕ — Преки научни изследвания)

Други бюджетни редове (да се посочат)

ОБЩО

XX е съответната област на политиката или бюджетен дял.

Нуждите от човешки ресурси ще бъдат покрити от персонала на ГД, на който вече е възложено управлението на дейността и/или който е преразпределен в рамките на ГД, при необходимост заедно с всички допълнителни отпуснати ресурси, които могат да бъдат предоставени на управляващата ГД в рамките на годишната процедура за отпускане на средства и като се имат предвид бюджетните ограничения.

Описание на задачите, които трябва да се изпълнят:

Длъжностни лица и временно наети служители

Външен персонал

3.2.4. Съвместимост с настоящата многогодишна финансова рамка

X    Предложението/инициативата е съвместимо(а) с настоящата многогодишна финансова рамка.

   Предложението/инициативата налага препрограмиране на съответната функция от многогодишната финансова рамка.

Обяснете какво препрограмиране е необходимо, като посочите съответните бюджетни редове и суми.

[…]

   Предложението/инициативата налага да се използва Инструментът за гъвкавост или да се преразгледа многогодишната финансова рамка.

Обяснете какво е необходимо, като посочите съответните функции, бюджетни редове и суми.

[…]

3.2.5. Участие на трети страни във финансирането

◻Предложението/инициативата не предвижда съфинансиране от трети страни.

X Предложението/инициативата предвижда съфинансиране съгласно следните прогнози:

Бюджетни кредити в млн. евро (до третия знак след десетичната запетая)

Година2019 г.

ГодинаN+1

ГодинаN+2

ГодинаN+3

Да се добавят толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване продължителността на отражението (вж. точка 1.6)

Общо

Да се посочи съфинансиращият орган — НКО 60 %

0,870

0,629

PM 100 %

ОБЩО съфинансирани бюджетни кредити

0,522

0,377

PM 60 % поради договореността за съфинансиране

3.3 Очаквано отражение върху приходите

X    Предложението/инициативата няма финансово отражение върху приходите.

   Предложението/инициативата има следното финансово отражение:

   върху собствените ресурси

   върху разните приходи

млн. евро (до третия знак след десетичната запетая)

Приходен бюджетен ред:

Налични бюджетни кредити за текущата финансова година

Отражение на предложението/инициативата 65

ГодинаN

ГодинаN+1

ГодинаN+2

ГодинаN+3

Да се добавят толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване продължителността на отражението (вж. точка 1.6)

Статия ………….

За разните „целеви“ приходи да се посочат съответните разходни бюджетни редове.

[…]

Да се посочи методът за изчисляване на отражението върху приходите.

[…]ПРИЛОЖЕНИЕ към законодателната финансова обосновка за предложението за регламент относно общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване (ОЕПЛПО)

Прилагана методология и главни основополагащи допускания

Разходите, свързани с координацията на надзора на ОЕПЛПО от страна на EIOPA, са изчислени в съответствие с три категории разходи: разходи за персонал, разходи за инфраструктура и оперативни разходи в съответствие с класификацията в бюджета на EIOPA.

В съответствие с настоящите предварителни изчисления на Комисията по отношение на задачите по лицензирането и надзора на ОЕПЛПО ще бъдат необходими 3 нови членове на персонала през 2019 г. и 1 допълнителен член на персонала за 2020 г. Тези служители ще бъдат в допълнение към персонала, който вече работи в EIOPA и е обхванат от настоящия бюджет на EIOPA. Разходите се поделят на основа 60/40 с държавите членки.

Необходимостта от повече служители отразява допълнителните задачи, възложени на EIOPA съгласно регламента, и е свързана с координацията на надзора на ОЕПЛПО:

·Подготовка за и управление на процеса по издаване на лицензи;

·Създаване и поддръжка на централен регистър 66 ;

·Разработване на техническите стандарти, предвидени в регламента;

·Улесняване на сътрудничеството между националните компетентни органи;

·Подготовка за поемането на координацията на текущия надзор, осъществяван от националните компетентни органи: създаване на рамка за докладване и мониторинг

·Годишен мониторинг и докладване относно КПЕ

Новите задачи са изложени в предложения регламент и допълнително разяснени в обяснителния меморандум. Те включват, но не са ограничени до регистрацията на ОЕПЛПО, координацията на надзора на регистрираните ОЕПЛПО, която изисква периодични контакти с ръководството/персонала на дружествата под надзор, отговаряне на въпроси, жалби или искания от националните компетентни органи или потребители, мониторинг дали ОЕПЛПО изпълняват изискванията, установени в Регламента за ОЕПЛПО, изискване на информация от доставчиците на ОЕПЛПО или лица, които участват в управлението на схемите, извършване на проверки на място, разглеждане на документация и изслушване на лица във връзка с предполагаеми нарушения на регламента. EIOPA също така би могъл да изпълнява определена роля във връзка с правомощията на националните компетентни органи да отменят регистрацията и да предприемат други надзорни мерки, изброени в член 57 от Регламента за ОЕПЛПО, както и да налагат глоби и периодични финансови санкции на доставчиците на ОЕПЛПО, които са в нарушение на регламента, като предоставя доказателства за нарушенията и предлага размера на глобата или наказателното плащане. Освен това EIOPA би могъл да осигурява правно обвързваща медиация, в случай че националните компетентни органи поискат това.

По-долу са описани общите допускания за изчисляването на допълнителните ресурси, разходите за новите служители и допълнителните инфраструктурни разходи.  

Общи допускания, взети предвид при изчисляването на допълнителните ресурси

При изчисляването на допълнителните ресурси бяха направени посочените по-долу допускания.

Приема се, че регламентът ще започне да се прилага в началото на 2019 г. и въз основа на общия интерес, изразен по време на срещите със заинтересованите страни, се изчислява, че в следващите 5 години около 325 доставчика ще кандидатстват за регистрации за ОЕПЛПО на базата на опита от други нови режими като ИППО (80 регистрации за 2 години) и фондовете за дългосрочни инвестиции (5 регистрации за една година). След регистрацията тези ОЕПЛПО следва да подлежат на надзор от националните компетентни органи, като надзорът ще се координира от EIOPA.

Приема се, че допълнителните длъжности ще са или за постоянен персонал, или за срочно наети служители от степен AD7 със средни разходи за заплати в размер на 138,000 EUR съгласно таблица 1.

Като обща забележка, понастоящем разходите за EIOPA се поделят между държавите членки и Комисията на основа 60/40.

Таблица 1 Разходи за персонал

Категория персонал

Общо средни разходи, които ще се използват за финансовите отчети(*)

Средни разходи без „habillage“ (**)

Длъжностно лице

138,000 EUR/годишно

115,000 EUR/годишно

Срочно нает служител

138,000 EUR/годишно

115,000 EUR/годишно

(**) Разходи за недвижимо имущество, мебели, информационни технологии и др.

Други допускания

Тъй като EIOPA е разположен във Франкфурт, се прилага коефициент за корекция на заплатите в размер на 0,972 поради по-ниската издръжка на живота в сравнение с Брюксел.

Разходите за командировки са определени на 10 000 EUR годишно за член на персонала.

Разходите по набиране на персонал (за пътни, квартирни, медицински прегледи, надбавки за настаняване и други надбавки, разходи по преместване и т.н.) се оценяват на 12 700 EUR за член на персонала.

Изчисляване на броя на допълнителните служители

С оглед изчисляването на броя на допълнителните служители в EIOPA новите задачи са разпределени в три основни области на нови дейности, които се възлагат на EIOPA: лицензиране, координация на надзора и дейност по политиката. За тези области се вземат предвид следните изчисления за обема на работа.

По отношение на лицензирането се изчислява, че един служител (за по-голяма яснота се приема, че се равнява на 1 ЕПРВ) би могъл да обработва 1 лиценз за две седмици, което означава около 25 лиценза годишно. Приема се, че в първата година за кандидатстване (т.е. 2019 г.) ще бъдат получени около 25 заявления и че броят им ще се увеличи на 75 през всяка от следващите пълни години.

Реалните задължения във връзка с координацията на надзора ще бъдат малки през първата година, когато обемът на схемите, подлежащи на надзор от националните компетентни органи, все още ще бъде малък, като ще нарастват с увеличаването на лицензираните схеми всяка година. Биха могли да се постигнат известни синергии чрез надграждане на настоящите правомощия на EIOPA в областта на сближаването на надзорните практики, макар че новите правомощия, които ще бъдат предоставени на EIOPA във връзка с ОЕПЛПО, са по-широкообхватни.

Що се отнася до дейността по политиката, на първо място се отчита фактът, че регламентът включва няколко мандата за дейност на EIOPA по технически стандарти. Второ, ще се очаква мониторинг и докладване във връзка с ключовите показатели за ефективност. Тук следва да се постигнат известни синергии; EIOPA вече разполага с експертен опит по отношение на политиката, който може да изиграе определена роля в новите задачи, като същевременно се удовлетворява необходимостта от привличане на експерти в конкретната област.

Специално предвидените ИТ и подкрепа са свързани най-вече със създаването на централния регистър — регистъра на ОЕПЛПО — както и с инфраструктурата за подпомагане на докладването във връзка с ключовите показатели за ефективност и за целите на изчисленията на числеността на персонала се считат за покрити от настоящата численост на персонала на EIOPA.

В таблица 2 е представен предвижданият общ брой на допълнителните служители за всяка област в EIOPA във връзка с ОЕПЛПО.

Таблица 2 Общо ЕПРВ годишно за всяка област във връзка с ОЕПЛПО

Общо ЕПРВ за всяка област във връзка с ОЕПЛПО

2019 г.

2020 г.

Лицензиране

1

2

Координация на надзора

1

1

Дейност по политиката

1

1

Общо

3

4

Бъдещите нужди за периода след 2020 г. ще бъдат изчислени и разпределени в контекста на бъдещата многогодишната финансова рамка.

Изчисляване на разходите за инфраструктура

Основните разходи за допълнителна инфраструктура са свързани със създаването на централен регистър, придружаващите го изисквания за докладване и създаването на база данни за мониторинг на ключовите показатели за ефективност. За тези разходи във връзка с ИТ се приема, че са необходими общо 400 000 EUR, в рамките на които са изчислени 10 % годишни разходи за поддръжка. Допускания, залегнали в основата на тази обща сума:

·Създаване и поддръжка на централен регистър или регистър на ОЕПЛПО

·Би могло да се предвиди създаването на „централен регистър“, подобен на някой от съществуващите регистри, например регистъра на пруденциалните разпоредби за ИППО; ще бъдат обхванати няколкостотин пенсионни продукта, като се посочва наименованието на продукта, финансовите данни, КПЕ и евентуално качествена информация; регистърът ще се актуализира веднъж годишно; ще бъде въведен в експлоатация през 2019 г. или най-късно в началото на 2020 г.;

·За подготовка за поемането на координацията на текущия надзор: създаване на рамката за докладване и мониторинг, като събраните данни за централния регистър следва да бъдат интегрирани в централното хранилище на EIOPA и да бъдат предоставени чрез корпоративното решение за търговско разузнаване; ще бъдат необходими дейности по интегрирането и ще трябва да бъдат издадени нови лицензи за новите членове на персонала.

Общ размер на разходите за 2019—2020 г.

Общият размер на разходите, изчислени за задачите, които EIOPA ще трябва да изпълнява във връзка с ОЕПЛПО в периода 2019—2020 г., е представен в таблица 3, като се взема предвид горепосоченото допускане.

 

Таблица 3 Общо разходи на EIOPA във връзка с ОЕПЛПО в периода 2019—2020 г.

Суми (в хил. EUR)

Вид разход

Изчисляване

2019 г.

2020 г.

Разходи за персонал/Заплати и надбавки

138 000 EUR за член на персонала x 0,972

402,4

536,5

Разходи, свързани с набирането на персонал

фиксирани 12 700 EUR за нов член на персонала

38,1

12,7

Разноски за командировки

10 000 EUR за член на персонала годишно

30

40

Инфраструктура/ИТ

400 000 EUR + 10 % поддръжка

400

40

Общо (*)

870,5

629,2

(*) Обща сума: без да се отчита разпределението 60/40 между държавите членки и Комисията за бюджета на EIOPA.

(1) Става въпрос например за разпространение, инвестиционна политика, смяна на доставчика, трансгранично предлагане или преносимост. Например някои от съществуващите продукти за лично пенсионно осигуряване не позволяват на спестяващите лица да сменят доставчика.
(2) COM(2015) 468 final, стр. 19.
(3) Резолюция на Европейския парламент от 19 януари 2016 г., озаглавена „Равносметка и предизвикателства във връзка с Регламента за финансовите услуги в ЕС: въздействие и пътят напред с оглед на постигането на по-ефикасна и ефективна рамка на ЕС за финансово регулиране и съюз на капиталовите пазари“, 2015/2106(INI), точка 20.
(4) Заключения на Европейския съвет от 28 юни 2016 г., EUCO 26/16, точка 11.
(5) COM(2016) 601 final, стp. 4.
(6) COM(2017) 292 final, стp. 6.
(7) Директива 98/49/EО на Съвета от 29 юни 1998 г. за запазване на правото на допълнителна пенсия на заети лица и самостоятелно заети лица, движещи се в границите на Общността, OВ L 209, 25.7.1998 г., стp. 46.
(8) Директива 2014/50/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно минималните изисквания за повишаване на мобилността на работниците между държавите членки чрез подобряване на придобиването и запазването на допълнителни пенсионни права, ОВ L 128, 30.4.2014 г., стр. 1.
(9) Директива (ЕС) 2016/2341 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 г. относно дейностите и надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване (ИППО), ОВ L 354, 23.12.2016 г., стр. 37.
(10) http://ttype.eu/
(11) http://www.resaver.eu/ Проектът RESAVER представлява професионален пенсионен фонд, насочен към конкретни сектори, чиято цел е да улесни изследователските кадри да запазят своите пенсионни договори при придвижването си между изследователски институции в различни държави в ЕС. Освен това той включва възможност за пенсия по схема за лично пенсионно осигуряване.
(12) Бяла книга „Програма за адекватни, сигурни и устойчиви пенсии“, COM(2012) 55 final, 16 февруари 2012 г.
(13) C(2017)4393.
(14) Директива (ЕС) 2016/97, Директива 2014/65/ЕС, Регламент (ЕС) № 1286/2014.
(15) Ernst & Young, Study on a European Personal Pension Framework for the Commission (Проучване относно европейска рамка за лично пенсионно осигуряване за Комисията). Вж. раздел 3.2 по-долу.
(16) Вж. резюмето на обществената консултация в приложение 2 към оценката на въздействието.
(17) Съвети на EIOPA относно изграждането на единен пазар на ЕС за продукти за лично пенсионно осигуряване (ПЛПО), юли 2016 г., https://eiopa.europa.eu/Publications/Consultations/EIOPA%27s%20advice%20on%20the%20development%20of%20an%20EU%20single%20 market%20for%20personal%20pension%20products.pdf
(18) EIOPA, „Towards a single market for personal pensions“ (Към единен пазар за лично пенсионно осигуряване), 2014 г., достъпен на: https://eiopa.europa.eu/Publications/Reports/EIOPA-BoS-14-029_Towards_an_EU_single_market_for_Personal_Pensions-_An_EIOPA_Preliminary_Report_to_COM.pdf
(19) http://www.oecd.org/pensions/Stocktaking-Tax-Treatment-Pensions-OECD-EU.pdf
(20) http://www.oecd.org/daf/fin/private-pensions/financial-incentives-retirement-savings.pdf
(21) Достъпно на адрес: http://www.oecd.org/daf/fin/private-pensions/Core-Principles-Private-Pension- Regulation.pdf
(22) http://www.oxera.com/Latest-Thinking/Publications/Reports/2013/Study-on-the-position-of-savers-in-private-pension.aspx
(23) Достъпно на адрес: http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=ia
(24) Достъпно на адрес: http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=ia
(25) Достъпно на адрес: http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=ia
(26) Изискването, че довереникът, управителят на инвестиции във връзка с пенсионни фондове или което и да било лице с фидуциарни задължения (фидуциар) трябва да инвестира средствата внимателно, като полага необходимите грижи и действа разумно. Сред инвестициите, които обикновено попадат в рамките на принципа на консервативния инвеститор, се включват надеждни ценни книжа от категорията на т.нар. „сини чипове“, обезпечени заеми, федерално гарантирани ипотечни заеми, държавни гаранции и други консервативни инвестиции, които осигуряват разумна възвръщаемост.
(27) ОВ C ,  г., стр. .
(28) План за действие за изграждане на съюз на капиталовите пазари, Европейска комисия, 30 септември 2015 г. (COM(2015) 468 final).
(29) Резолюция на Европейския парламент от 19 януари 2016 г., озаглавена „Равносметка и предизвикателства във връзка с Регламента за финансовите услуги в ЕС: въздействие и пътят напред с оглед на постигането на по-ефикасна и ефективна рамка на ЕС за финансово регулиране и съюз на капиталовите пазари“, 2015/2106(INI), точка 20.
(30) Заключения на Европейския съвет от 28 юни 2016 г., EUCO 26/16, точка 11.
(31) COM(2016) 601 final, стp. 4.
(32) COM(2017) 292 final, стp. 6.
(33) Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 26 ноември 2014 г. относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП), ОВ L 352, 9.12.2014 г., стр. 1.
(34) Делегиран регламент на Комисията от 8 март 2017 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 26 ноември 2014 г. относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП) чрез определяне на регулаторните технически стандарти за представянето, съдържанието, преразглеждането и изменението на основните информационни документи, както и за условията за изпълнение на изискването за предоставяне на тези документи.
(35) Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12).
(36) Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/79/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 48).
(37) Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).
(38) Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, озаглавено „По-строги наказателни разпоредби за сектора на финансовите услуги“, 8 декември 2010 г., COM(2010) 716 окончателен.
(39) Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).
(40) Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (OВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).
(41) Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349).
(42) Директива 2002/92/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 декември 2002 г. относно застрахователното посредничество (ОВ L 9, 15.1.2003 г., стр. 3).
(43) Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338).
(44) Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II)(ОВ L 335, 17.12.2009, стр. 1).
(45) Директива (ЕС) 2016/2341 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 г. относно дейностите и надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване (ИППО) (преработен текст) (ОВ L 354, 23.12.2016 г., стр. 37).
(46) Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) (преработена версия) (ОВ L 302, 17.11.2009 г., стр. 32).
(47) Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове и за изменение на директиви 2003/41/ЕО и 2009/65/ЕО и на регламенти (ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 1095/2010 (ОВ L 174, 1.7.2011 г., стр. 1).
(48) Директива (ЕС) 2016/97 на Европейския парламент и на Съвета от 20 януари 2016 г. относно разпространението на застрахователни продукти (ОВ L 26, 2.2.2016 г., стр. 19).
(49) Директива 2013/11/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. за алтернативно решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО, ОВ L 165, 18.6.2013 г., стр. 63.
(50) Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1).
(51) Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия и за изменение на Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета (ОВ L 182, 29.6.2013 г., стр. 19).
(52) Съгласно член 54, параграф 2, буква а) или б) от Финансовия регламент.
(53) Подробности във връзка с методите на управление и позоваванията на Финансовия регламент могат да бъдат намерени на уебсайта BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(54) Многогод. = многогодишни бюджетни кредити/Едногод. = едногодишни бюджетни кредити.
(55) ЕАСТ: Европейска асоциация за свободна търговия.
(56) Държава кандидатка и, където е приложимо, потенциални кандидатки от Западните Балкани.
(57) Техническа и/или административна помощ и разходи в подкрепа на изпълнението на програми и/или дейности на ЕС (предишни редове BA), непреки научни изследвания, преки научни изследвания.
(58) Година N е годината, през която започва да се осъществява предложението/инициативата.
(59) Резултатите са продуктите и услугите, които ще бъдат доставени (напр. брой финансирани обмени на учащи се, дължина на построените пътища в километри и т.н.).
(60) Съгласно описанието в точка 1.4.2. „Конкретни цели…“.
(61) Година N е годината, през която започва да се осъществява предложението/инициативата.
(62) Техническа и/или административна помощ и разходи в подкрепа на изпълнението на програми и/или дейности на ЕС (предишни редове BA), непреки научни изследвания, преки научни изследвания.
(63) ДНП = договорно нает персонал; МП = местен персонал; КНЕ = командирован национален експерт; ПНА = персонал, нает чрез агенции за временна заетост; МЕД = младши експерт в делегация.
(64) Подтаван за външния персонал, покрит с бюджетните кредити за оперативни разходи (предишни редове BA).
(65) Що се отнася до традиционните собствени ресурси (мита, налози върху захарта), посочените суми трябва да бъдат нетни, т.е. брутни суми, от които са приспаднати 25 % за разходи по събирането.
(66) Независимо от разходите във връзка с ИТ и техническа подкрепа.
Top