Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017PC0329

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно хармонизирането на брутния национален доход по пазарни цени (Регламент за БНД) и за отмяна на Директива 89/130/ЕИО, Евратом на Съвета и Регламент (ЕO, Евратом) № 1287/2003 на Съвета

COM/2017/0329 final - 2017/0134 (COD)

Брюксел, 20.6.2017

COM(2017) 329 final

2017/0134(COD)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно хармонизирането на брутния национален доход по пазарни цени (Регламент за БНД) и за отмяна на Директива 89/130/ЕИО, Евратом на Съвета и Регламент (ЕO, Евратом) № 1287/2003 на Съвета

(текст от значение за ЕИП)


ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

1.КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Основания и цели на предложението

Брутният национален доход (БНД) представлява основата за изчисляване на най-големия дял от собствените ресурси в бюджета на Европейския съюз (ЕС). С Регламент (ЕО, Евратом) № 1287/2003 на Съвета от 15 юли 2003 г. за хармонизиране на брутния национален доход по пазарни цени („Регламента за БНД“) 1 се определя статистическата база за изчисляване и проверка на статистическите данни за БНД за целите на собствените ресурси.

Комисията смята, че е необходимо Регламентът за БНД да бъде преразгледан по следните причини:

На 26 май 2014 г. беше прието ново „решение относно собствените ресурси“ — Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз 2 , което влезе в сила на 1 октомври 2016 г. В това решение се посочва, че за целите на собствените ресурси БНД на държавите членки се определя в съответствие с Регламент (ЕС) № 549/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз (ЕСС 2010).

ЕСС 2010 3 беше приет на 21 май 2013 г., а от септември 2014 г. се счита за новия стандарт за изчисляването на националните сметки в ЕС. Той замени Регламент (ЕО) № 2223/96 на Съвета от 25 юни 1996 г. относно Европейската система от национални и регионални сметки в Общността 4 (ЕСС 95).

В Специален доклад № 11/2013 „Подобряване на данните за брутния национален доход (БНД) — прилагането на по-структуриран и по-добре насочен подход би увеличило ефективността на извършваната от Комисията верификация“ на Европейската сметна палата 5 се правят някои препоръки относно начините за подобряване на работата в тази област.

В „Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета за метода за изготвяне на статистическата информация на ЕС: визия за следващото десетилетие“ 6 се правят, inter alia, предложения за интегриране на процеса на изготвяне на статистическата информация, като например хармонизирането на датите за предаване на данните от националните сметки и включването им в единна информационна система.

Тъй като данните за БНД се използват за цели, различни от свързаните със собствените ресурси, и за да се поддържа интегритетът на статистиката, член 338, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) се счита за по-подходящо правно основание за изготвянето на статистическата информация от съществуващото правно основание — Решение 2000/597/ЕО, Евратом на Съвета от 29 септември 2000 г. относно системата на собствените ресурси на Европейските общности 7 , което така или иначе беше отменено.

В рамките на Европейската статистическа система (ЕСС) бе взето решение за съсредоточаване на нейните правомощия по процедурата на комитет в един комитет — Комитета на Европейската статистическа система (КЕСС); това означава, че сегашният Комитет по БНД следва да бъде заменен с официална експертна група.

Съгласуваност със съществуващите разпоредби в тази област на политиката

Предложението е много сходно по съдържание с Регламент (ЕО, Евратом) № 1287/2003. Разпоредбите на предложението обаче ще бъдат разделени между два акта — регламент, приет от Съвета и Европейския парламент, и решение на Комисията за определяне на работата на официалната експертна група, която ще замени Комитета по БНД.

Съгласуваност с другите политики на Съюза

Не е приложимо.

2.ПРАВНО ОСНОВАНИЕ, СУБСИДИАРНОСТ И ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ

Правно основание

Член 338 от ДФЕС представлява правното основание за европейската статистика. В съответствие с член 338, параграф 1 Европейският парламент и Съветът, като действат в съответствие с обикновената законодателна процедура, приемат мерки за изготвянето на статистически данни, когато това е необходимо, за да може ЕС да изпълнява своята роля. В член 338, параграф 2 са определени изискванията за изготвянето на европейска статистика, а именно необходимостта тя да отговаря на стандартите за безпристрастност, надеждност, обективност, научна независимост, разходна ефективност и поверителност на статистическата информация.

Използването на член 338, параграф 1 от ДФЕС като правно основание представлява замяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1287/2003, чието правно основание беше член 8, параграф 2 от предходното решение относно собствените ресурси — Решение 2000/597/ЕО, Евратом. Новото решение относно собствените ресурси (Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета) не съдържа подобно правно основание за приемане на нов Регламент за БНД.

Основната цел на настоящия регламент е БНД да се приведе в съответствие с Регламент (ЕС) № 549/2013, чието правно основание също е член 338, параграф 1. Освен това данните за БНД се използват за цели, различни от свързаните със собствените ресурси, и по-специално за цели на националните икономически политики и на различни политики на Съюза. Предвид изложеното по-горе член 338, параграф 1 от ДФЕС представлява подходящо правно основание. Като се използва член 338, параграф 1 от ДФЕС, е възможно да се вземе под внимание и да се подкрепи политиката, очертана в новото решение относно собствените ресурси, и същевременно да се подчертае статистически по-широкообхватното съдържание на предлагания нов регламент.

Субсидиарност (при неизключителна компетентност)

Принципът на субсидиарност се прилага, доколкото предложението не е от изключителната компетентност на Съюза.

Предложението за настоящия регламент е изготвено с оглед на увеличаването на съпоставимостта, надеждността и изчерпателността на агрегата БНД. Данните за БНД могат да бъдат проверявани единствено на равнището на ЕС за целите на определянето на вноските в бюджета на ЕС. Държавите членки, действащи самостоятелно, не могат да постигнат в достатъчна степен целите на предложеното действие, за да се гарантират съпоставимостта, надеждността и изчерпателността. Действието може да бъде осъществено по-ефективно на равнището на ЕС въз основа на правен акт на Съюза.

Поради това Съюзът може да приеме мерки в тази област в съответствие с принципа на субсидиарност, както е посочено в член 5 от Договора.

Пропорционалност

Предложението обхваща събирането на данни за БНД. В съответствие с преходната разпоредба в член 10, параграф 1 от ЕСС 2010, докато продължава да е в сила Решение 2007/436/ЕО, Евратом на Съвета от 7 юни 2007 г. относно системата на собствените ресурси на Европейските общности 8 , окончателните унифицирани схеми за събирането на собствените ресурси продължават да съответстват на ЕСС 95. Решение 2007/436/ЕО, Евратом вече е заменено, поради което е необходимо събирането на данни за БНД да бъде съответно адаптирано.

Предложените промени в Регламент (ЕО, Евратом) № 1287/2003 се състоят в адаптиране на отчитането на данните за БНД към изискванията на ЕСС 2010 и определяне на КЕСС за меродавен комитет по процедурата на комитет вместо Комитета по БНД като част от новата структура на ЕСС, за да се подобри координацията и партньорството посредством ясно изразена пирамидална структура в рамките на ЕСС, в която КЕСС е органът с най-голямо стратегическо значение. През февруари 2012 г. 9 КЕСС подкрепи този нов подход.

Настоящото предложение не превишава необходимото за постигане на целите на регламента.

Избор на инструмент

Инструментът е същият като използвания за действащото законодателство. След влизането в сила на настоящия регламент обаче ще е необходимо решение на Комисията за създаване на експертната група по БНД.

3.РЕЗУЛТАТИ ОТ ПОСЛЕДВАЩИТЕ ОЦЕНКИ, КОНСУЛТАЦИИ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ОЦЕНКИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

Последващи оценки/проверки за пригодност на съществуващото законодателство

Следва да се отбележи, че настоящият регламент представлява обикновена актуализация на съществуващия регламент, която се налага, за да се вземат предвид новото правна основание, новото решение относно собствените ресурси и свързаното с него законодателство, ЕСС 2010 и препоръките на Европейската сметна палата в нейния специален доклад.

Въз основа на стандартите на Комисията е следвана системата на Евростат за оценка на съществуващото законодателство, включително за оценка на Европейската статистическа програма 10 , като тази система представлява основна част от целия процес. Освен това всяка година се провеждат изследвания на ползвателите, за да се постигне по-добро познаване на тези ползватели, техните потребности и тяхната удовлетвореност от предоставяните от Евростат услуги. Резултатите от оценките се използват от Евростат за усъвършенстване на процеса на изготвяне на статистическа информация и статистическия резултат от него. Те се използват като входяща информация в различни стратегически планове, като например работната програма и плана за управление.

До 2013 г. сред заинтересованите страни (ползвателите и държавите членки) се провеждаха редовни текущи прегледи на продуктите на Евростат. Последният такъв преглед на националните сметки се състоя през 2010 г. 11 Беше обхванат целият набор от национални сметки, но констатациите важат и за БНД, който представлява ключов агрегат.

Удовлетвореността на ползвателите се измерва чрез индекса на удовлетвореността (ИУ) 12 за определени фактори. ИУ за съпоставимостта между държавите и регионите (ключов елемент в настоящото предложение) е 0,8. Беше изпълнена препоръка за подобряване на метаданните.

По отношение на Комитета по БНД, който ще бъде заменен с официалната експертна група, бяха отбелязани високи стойности на ИУ за възможността държавите членки да дават своя принос за решенията и да подготвят решения в рамките на Комитета по БНД (1,0), за ролята на Комитета по БНД да допринася за разработването на методология в областта на националните сметки (1,0) и за цялостната ефективност на Комитета по БНД (0,83). Във връзка с последния фактор и в отговор на свободните коментари бяха направени подобрения по отношение на езика на заседанията (които вече се провеждат на английски, тъй като устните преводачи не винаги разбираха добре техническите въпроси) и по отношение на наличието на описанията за БНД. Беше изпълнено и предложение за намиране на най-добрите методологически решения за изчисляване и разпределяне на FISIM.

Всяка година на своето есенно заседание Комитетът по БНД дава становище за пригодността на данните за БНД за целите на собствените ресурси. Становището на Комитета винаги е било положително.

Консултации със заинтересованите страни

Предложението бе подробно обсъдено на заседания на Комитета по БНД, проведени през 2012 г. (две заседания), 2013 г. (две заседания), 2015 г. (едно заседание) и 2016 г. (две заседания). Налице е подкрепа за предложението по отношение на предаването на данните и докладите за качеството, описанията за БНД, по-доброто интегриране на Комитета по БНД в общата структура за управление на Европейската статистическа система (ЕСС), процедурата за проверка и информационните посещения. Комитетът по БНД приветства предложеното синхронизиране на датата на оповестяване на данните за БНД с програмата за предаване на данни по ЕСС и датата на уведомлението по процедурата при прекомерен дефицит — 30 септември.

КЕСС одобри текста на заседанието си през май 2013 г., а през май 2017 г. беше потърсено неговото становище относно преработен текст. Групата на директорите по макроикономическа статистика също беше редовно информирана за развитието по въпроса.

Събиране и използване на експертни становища

Националните статистически органи на държавите членки бяха консултирани в рамките на Комитета по БНД и на групата на директорите по макроикономическа статистика (вж. по-горе).

В настоящото предложение са включени и препоръките на Европейската сметна палата в специалния ѝ доклад относно БНД.

Оценка на въздействието

С предложението тежестта за държавите членки се намалява в сравнение със сегашното положение, тъй като без преминаване към ЕСС 2010 за целите на собствените ресурси би могло да се наложи държавите членки да представят два набора от сметки — по един за всеки стандарт. Като се синхронизира предаването на данни за целите на собствените ресурси на база БНД с предаването на данни за други цели на националните сметки (напр. агрегатите на националните сметки и статистиката за прекомерната задлъжнялост и дефицита), отчетната тежест за държавите членки също се намалява.

С преминаването към ЕСС 2010 ще се подобри качеството на данните, използвани за целите на собствените ресурси на база БНД.

Пригодност и опростяване на законодателството

Предложението съответства на целите на програма REFIT, отчасти поради това че с него се синхронизира предаването на данни за целите на собствените ресурси на база БНД с предаването на данни за други цели на националните сметки, отчасти поради преминаването към ЕСС 2010 за целите на собствените ресурси, за да се избегне необходимостта държавите членки да представят два набора от сметки — един по ЕСС 2010 и един по ЕСС 95.

Тъй като предложението се отнася само за изготвящите националните сметки в държавите членки, предприятията не са засегнати от него.

Основни права

Не е приложимо.

4.ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА

Не са необходими допълнителни бюджетни ресурси.

5.ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ

Планове за изпълнение и механизъм за наблюдение, оценка и докладване

Както в случая със сегашния Регламент за БНД, е предвидено след три години , т.е. преди 31 декември 2022 г., да бъде представен доклад за прилагането на настоящия регламент. Този доклад ще обхване въпроси като актуалността и качеството на описанията и данните за БНД, работата на КЕСС и официалната експертна група и направените по отношение на БНД подобрения.

Не по-рано от пет години след началната дата на прилагане на настоящия регламент Комисията извършва оценка на настоящия регламент и представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за основните констатации. Оценката ще бъде извършена в съответствие с насоките на Комисията за по-добро регулиране 13 .

Държавите членки предоставят на Комисията информацията, необходима за изготвянето на посочения доклад.

Проверката на данните за БНД за целите на собствените ресурси е предмет на внимателен преглед от страна на Европейската сметна палата в глава „Приходи“ от годишния ѝ доклад.

Дейностите в тази област се докладват на групата на директорите по макроикономическа статистика два пъти годишно.

Обяснителни документи (за директивите)

Няма.

Подробно разяснение на отделните разпоредби на предложението

Структурата на предложението се основава на сегашния Регламент за БНД. Основните промени могат да бъдат обобщени по следния начин:

Преамбюл и съображения

С цел да се подчертае важността на интегритета на статистиката при съставянето и хармонизирането на данните за БНД, правното основание е член 338, параграф 1 от ДФЕС. Добавени са позовавания на новото законодателство в областта на статистиката 14 и на Кодекса на европейската статистическа практика 15 , както и на законодателството относно собствените ресурси.

Член 1: Определение

В този член се дава определение на БВП и на БНД. Не се извършва значителна промяна, а само актуализация на използвания стандарт чрез преминаване от ЕСС 95 към ЕСС 2010.

Член 2: Предаване на данните, ревизии и доклади за качеството

Предлага се данните да се предават на Евростат до 30 септември вместо до 22 септември. Целта е синхронизиране с датата за предаване на други данни за целите на националните сметки, а от там — намаляване на тежестта за държавите членки в качеството им на респонденти.

Член 3: Описания за БНД

Адаптиране към изискванията на ЕСС 2010. Поради продължителността на процедурата по ратифициране на законодателството относно собствените ресурси срокът за предоставяне на описанията вече изтече. В този член се предвижда също така график за актуализиране на описанията.

Член 4: Експертна група по БНД

Комисията предложи нова структура на ЕСС, за да се подобри координацията и партньорството посредством ясно изразена пирамидална структура в рамките на ЕСС, в която КЕСС е органът с най-голямо стратегическо значение. Един от аспектите на това оптимизиране е съсредоточаването в КЕСС на правомощия по процедурата на комитет. През февруари 2012 г. 16 КЕСС подкрепи този нов подход. В резултат на това работата, която понастоящем се извършва в рамките на Комитета по БНД и не е свързана с процедурата на комитет, включително изготвянето на годишно становище за пригодността на данните за БНД, предоставяни ежегодно от държавите членки за целите на собствените ресурси, ще бъде в компетенциите на нова официална експертна група, която ще бъде създадена от Комисията. Определянето на повечето от несвързаните с процедурата на комитет задачи, които са определени за Комитета по БНД в сегашния Регламент за БНД, вече ще се извършва чрез решение на Комисията.

Член 5: Процедура за проверка Разяснения относно правилното прилагане на ЕСС. Подобряване на процедурите за съставяне

Комисията ще продължи да отговаря за проверката на източниците и методите за съставяне на БНД. С приемането на ЕСС 2010 Комисията вече отговаря и за разясняването на правилното прилагане на ЕСС 2010.

Член 6: Информационни посещения

Формулировката на сегашния Регламент за БНД дава възможност за „информационни посещения“, но е неясна по отношение на това какво те следва да включват. Предмет на тези посещения може да са или „качествени“ въпроси (т.е. съответствие с изискванията на ЕСС 2010) или „количествени“ въпроси (т.е. пряка проверка на изчисленията). Европейската сметна палата препоръча на Комисията (Евростат) да се съсредоточи в по-голяма степен върху последните.

Причината за целите на БНД да се използват информационни посещения, които се различават по вид от тези за целите на другите собствени ресурси, е тази, че докато Евростат вероятно познава методологията на ЕСС най-добре, държавите членки са тези, които разполагат с повече практически опит в прилагането на тази методология за изготвяне на национални оценки.

Член 7

На КЕСС се възлага ролята да подпомага Комисията при приемането на мерки в рамките на процедурата на комитет, необходими за хармонизиране на БНД. Поради това КЕСС заменя Комитета по БНД, който ще престане да съществува.

Член 8: Доклад

Комисията ще докладва на Европейския парламент и на Съвета.

Член 9: Отмяна на съществуващо законодателство

След отмяната на сегашния Регламент за БНД и сегашната Директива за БНП действието на взетите в съответствие с тези инструменти решения трябва да бъде запазено.

2017/0134 (COD)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно хармонизирането на брутния национален доход по пазарни цени (Регламент за БНД) и за отмяна на Директива 89/130/ЕИО, Евратом на Съвета и Регламент (ЕO, Евратом) № 1287/2003 на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 338, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

(1)Нарастващият дял на собствените ресурси на Съюза на база брутния национален доход по пазарни цени („БНД“) на държавите членки налага допълнително да се увеличи сравнимостта, надеждността и изчерпателността на този агрегат.

(2)Интегритетът на статистиката, който се поддържа чрез спазване на принципите на Кодекса на европейската статистическа практика, преразгледан и актуализиран от Комитета на Европейската статистическа система на 28 септември 2011 г., и на Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета 17 , е от особено значение, когато статистическите данни се използват пряко за административни цели.

(3)Тези данни са и важен аналитичен инструмент за координиране на националните икономически политики и за различните политики на Съюза.

(4)В съответствие с член 2, параграф 7 от Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета, за целите на собствените ресурси БНД означава годишен БНД по пазарни цени, както е предвидено в приложение А към Регламент (ЕС) № 549/2013 („ЕСС 2010“). Освен това в съответствие с член 10, параграф 1 от Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета 18 и при спазване на член 10, параграф 2 от същия акт Решение 2007/436/ЕО, Евратом на Съвета 19 бе отменено.

(5)От основно значение е данните за БНД да са сравними, поради което следва да бъдат спазвани съответните определения и счетоводни правила на ЕСС 2010. За тази цел процедурите за оценка и основните данни, които действително се използват, следва да позволяват правилното прилагане на определенията и счетоводните правила на ЕСС 2010.

(6)От основно значение е източниците и методите, използвани за съставяне на БНД, да са надеждни. Това означава да се прилагат във възможно най-голяма степен надеждни техники по отношение на стабилни, подходящи и актуални базови статистически данни.

(7)От основно значение е данните за БНД да са изчерпателни, поради което те следва да обхващат и дейностите, които не се отчитат в статистическите изследвания или пред данъчните, социалните и другите административни органи. Подобряването на обхвата на БНД предполага първо да бъдат разработени подходящи статистически бази и процедури за оценка и да бъдат въведени подходящи корекции.

(8)С цел да се осигурят еднакви условия за прилагане на настоящия регламент чрез предоставяне на данни за БНД за целите на собствените ресурси, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия, за да приема мерки по отношение на описанието на източниците и методите, използвани за изчисляване на БНД и неговите компоненти в съответствие с ЕСС 2010, и мерки за подобряване на сравнимостта, надеждността и изчерпателността на данните за БНД на държавите членки. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета 20 .

(9)В Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014 на Съвета 21 се предвиждат посещения за проверки в държавите членки с цел извършване на проверки на данните за собствените ресурси. Освен тези проверки Комисията следва да бъде оправомощена да извършва информационни посещения относно БНД, за да се гарантира, че данните за БНД са сравними, надеждни и изчерпателни. Участието на представители на националните статистически органи в информационните посещения относно БНД в други държави членки би трябвало да допринесе за прозрачността на процеса на проверка на данните за БНД.

(10)В съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 223/2009 от КЕСС бе поискано да осигури професионално ръководство.

(11)Комитетът по БНД, посочен в член 4 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1287/2003 на Съвета 22 , изготвяше становища, предоставяше съвети и подпомагаше Комисията при упражняването на изпълнителните ѝ правомощия. Съгласно стратегията за нова структура на Европейската статистическа система с цел подобряване на координацията и партньорството посредством ясно изразена пирамидална структура в рамките на системата Комитетът на Европейската статистическа система, създаден с Регламент (ЕО) № 223/2009, следва да има консултативна роля и да подпомага Комисията при упражняването на изпълнителните ѝ правомощия. В съответствие с това Комитетът по БНД следва да бъде заменен от КЕСС за целите на подпомагането на Комисията при упражняването на изпълнителните ѝ правомощия съгласно настоящия регламент. За целите на изпълняването на други функции, които преди това са били изпълнявани от Комитета по БНД в съответствие с Регламент (ЕО, Евратом) № 1287/2003 и не са свързани с подпомагането на Комисията при упражняването на изпълнителните ѝ правомощия, Комисията следва да създаде официална експертна група, която да я подпомага за тези други цели.

(12)С Директива 89/130/ЕИО, Евратом на Съвета 23 и Регламент (ЕО, Евратом) № 1287/2003 на Съвета се установява процедура за проверка и оценка на сравнимостта, надеждността и изчерпателността на данните за БНП и БНД в рамките на Комитета по БНП и Комитета по БНД, в които държавите членки и Комисията работят в тясно сътрудничество. Тази процедура следва да бъде адаптирана, за да се вземат предвид използването на данните за БНД в съответствие с ЕСС 2010 за целите на собствените ресурси, преработеният график за предоставяне на собствените ресурси и последните промени в рамките на Европейската статистическа система. Поради това посочените актове следва да бъдат отменени,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Глава I

Определяне и изчисляване на брутния национален доход по пазарни цени

Член 1

1. Брутният национален доход по пазарни цени (БНД) и брутният вътрешен продукт по пазарни цени (БВП) се определят в съответствие с Европейската система от национални и регионални сметки (ЕСС 2010), създадена с Регламент (ЕС) № 549/2013.

2. В съответствие с точка 8.89 от приложение А към Регламент (ЕС) № 549/2013 БВП е крайният резултат от производствената дейност на резидентните производствени единици. Той може да се определи по три начина:

а)производствен метод: БВП е сумата от брутната добавена стойност на различните институционални сектори или на различните отрасли плюс данъците, минус субсидиите върху продуктите (които не са разпределени по сектори и отрасли). Той е също така и балансиращата позиция на сметка „Производство“ за сектор „Общо за икономиката“;

б)метод на крайното използване: БВП е сумата от крайното използване на стоки и услуги от резидентни институционални единици (крайно потребление и бруто капиталообразуване) плюс износа, минус вноса на стоки и услуги;

в)метод на доходите: БВП е сумата от видовете използване в сметка „Формиране на дохода“ за сектор „Общо за икономиката“ (компенсация на наетите лица, данъци върху производството и вноса минус субсидии, брутен опериращ излишък и смесен доход за сектор „Общо за икономиката“).

3. В съответствие с точка 8.94 от приложение А към Регламент (ЕС) № 549/2013 БНД е общият първичен доход за получаване от резидентните институционални единици: компенсация на наетите лица, данъци върху производството и вноса, минус субсидии, доход от собственост (за получаване минус дължим), брутен опериращ излишък и брутен смесен доход. БНД е равен на БВП, минус първичния доход, дължим от резидентните институционални единици на нерезидентни институционални единици, плюс първичния доход за получаване от резидентните институционални единици от сектор „Останал свят“.

Глава II

Предаване на данните за БНД и допълнителна информация

Член 2

1. Държавите членки установяват БНД в съответствие с член 1 в контекста на редовното съставяне на националните сметки.

2. Преди края на месец септември всяка година държавите членки предоставят на Комисията (Евростат) в контекста на националните счетоводни процедури данни за съвкупния БНД и неговите компоненти в съответствие с посочените в член 1 определения. Общите стойности на БВП и неговите компоненти могат да се представят в съответствие с трите подхода, посочени в член 1, параграф 2. Предоставените данни трябва да обхващат предходната година и всички промени в данните за предишните години.

3. Когато предават посочените в параграф 2 данни, държавите членки представят на Комисията (Евростат) доклад за качеството на данните за БНД. Докладът трябва да съдържа необходимата информация, която да показва как е получен агрегатът, и по-конкретно да описва всички значими промени в използваните източници и методи и да обяснява ревизиите на по-рано извършени оценки на БНД.

Член 3

1. С цел да се гарантира пълно съответствие с ЕСС 2010, държавите членки предоставят на Комисията (Евростат) описание на източниците и методите, използвани за изчисляването на БНД и неговите компоненти в съответствие с ЕСС 2010.

2. Посредством актове за изпълнение Комисията определя в подробности структурата и съдържанието на посоченото в параграф 1 описание, както и графика за неговото актуализиране. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 7, параграф 2.

3. С цел да се улесни извършването на съпоставими анализи на съответствието, Комисията изготвя ръководство за описанията в тясно сътрудничество с посочената в член 4 експертна група.

Глава III

Процедури за изчисляване на БНД и проверки на изчисленията

Член 4

Комисията създава официална експертна група, съставена от представители на държавите членки и председателствана от представител на Комисията, която група представя на Комисията своите съвети и своето мнение относно сравнимостта, надеждността и изчерпателността на изчисленията на БНД, разглежда въпроси относно прилагането на настоящия регламент и изготвя годишни становища за пригодността на данните за БНД, предоставяни от държавите членки за целите на собствените ресурси.

Член 5

1. Комисията проверява източниците и методите в описанието, посочено в член 3, параграф 1. В този контекст се използва модел за проверка, изготвен от Комисията в тясно сътрудничество с посочената в член 4 експертна група. Моделът се основава на принципите на партньорската проверка и разходната ефективност.

2. Посредством актове за изпълнение Комисията определя мерки за подобряване на сравнимостта, надеждността и изчерпателността на данните за БНД. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 7, параграф 2.

Член 6

1. Без да се засягат проверките, предвидени в член 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014, Комисията (Евростат) може, когато сметне за необходимо, да извършва в държавите членки информационни посещения относно БНД.

2. Когато извършва информационни посещения в държавите членки, Комисията (Евростат) може да поиска съдействие от експерти по националните сметки, представляващи националните статистически органи.

Експертите по националните сметки се вписват в списък, съставен въз основа на доброволни предложения, изпратени на Комисията (Евростат) от националните органи, отговарящи за отчитането на националните сметки.

Участието на държавите членки в тези посещения е доброволно.

Член 7

1. Комисията се подпомага от Комитета на Европейската статистическа система, създаден с Регламент (ЕО) № 223/2009. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2. При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Глава IV

Заключителни разпоредби

Член 8

Най-късно на 31 декември 2022 г. Комисията представя пред Европейския парламент и Съвета доклад за прилагането на настоящия регламент.

Член 9

Директива 89/130/ЕИО, Евратом и Регламент (ЕО, Евратом) № 1287/2003 се отменят.

Позоваванията на отменените актове се тълкуват като позовавания на настоящия регламент и се четат съобразно таблиците на съответствието в приложението към настоящия регламент.

Член 10

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на година.

за Европейския парламент    за Съвета

Председател    Председател

(1) ОВ L 181, 19.7.2003 г., стр. 1.
(2) ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105.
(3) ОВ L 174, 26.6.2013 г., стр. 1.
(4) ОВ L 310, 30.11.1996 г., стр. 1.
(5) ОВ C 362, 12.12.2013 г., стр. 2.
(6) COM(2009) 404 от 10.8.2009 г.
(7) ОВ L 253, 7.10.2000 г., стр. 42.
(8) ОВ L 163, 23.6.2007 г., стр. 17.
(9) Дванадесето заседание на КЕСС, 12 февруари 2012 г.
(10) Вж. http://ec.europa.eu/eurostat/web/quality/evaluation
(11) http://ec.europa.eu/eurostat/documents/64157/4375784/08-National+Accounts-RR-2011.pdf/
(12) Индексът на удовлетвореността (ИУ) се определя като броя на положителните становища („добра оценка“ или „много добра оценка“) минус броя на отрицателните становища („слаба оценка“ или „много слаба оценка“), разделен на броя на положителните и отрицателните становища. Той може да приема стойности между -1 и 1. Индексът е равен на 1, ако няма становища „слаба оценка“ или „много слаба оценка“, и на -1, ако няма становища „добра оценка“или „много добра оценка“.
(13) SWD(2015) 111.
(14) Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно европейската статистика (ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 164).
(15) Одобрен от КЕСС на 28 септември 2011 г.
(16) Дванадесето заседание на КЕСС, 12 февруари 2012 г.
(17) Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно европейската статистика и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1101/2008 за предоставянето на поверителна статистическа информация на Статистическата служба на Европейските общности, на Регламент (ЕО) № 322/97 на Съвета относно статистиката на Общността и на Решение 89/382/ЕИО, Евратом на Съвета за създаване на Статистически програмен комитет на Европейските общности (ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 164).
(18) Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз (ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105).
(19) Решение 2007/436/ЕО, Евратом на Съвета от 7 юни 2007 г. относно системата на собствените ресурси на Европейските общности (ОВ L 163, 23.6.2007 г., стр. 17).
(20) Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).
(21) Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на Европейския съюз (ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 29).
(22) Регламент (ЕО, Евратом) № 1287/2003 на Съвета от 15 юли 2003 г. за хармонизиране на брутния национален доход по пазарни цени (Регламент за БНД) (ОВ L 181, 19.7.2003 г., стр. 1).
(23) Директива 89/130/ЕИО, Евратом на Съвета от 13 февруари 1989 г. за хармонизиране на образуването на брутния национален продукт по пазарни цени (ОВ L 49, 21.2.1989 г., стр. 26).
Top

Брюксел, 20.6.2017

COM(2017) 329 final

ПРИЛОЖЕНИЕ

към Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно хармонизирането на брутния национален доход по пазарни цени (Регламент за БНД) и за отмяна на Директива 89/130/ЕИО, Евратом на Съвета и Регламент (ЕO, Евратом) № 1287/2003 на Съвета


ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблици на съответствието съгласно член 9

Директива 89/130/ЕИО, Евратом на Съвета

Настоящ регламент

Член 1

Член 1, параграф 1, точка 3

Член 2

Член 1, параграф 2

Член 3

Член 2, параграф 1, точка 2

-

Член 4

Член 4

Член 3

Член 5

Член 2, параграф 3

-

Член 5

-

Член 6

Член 6

Член 7

Член 7

-

Член 8

-

Член 9

-

Член 10

Член 8

-

Член 9

Член 11

Член 10

Регламент (ЕО, Евратом) № 1287/2003

Настоящ регламент

Член 1

Член 1

Член 2

Член 2

Член 3

Член 3

-

Член 4

Член 4

Член 7

Член 5, параграф 1

Член 5

Член 5, параграф 2

-

Член 5, параграф 3

-

Член 6

Член 6

Член 7

Член 8

-

Член 9

Член 8

Член 10

Top