EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017PC0038

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2011/65/ЕС относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване

COM/2017/038 final - 2017/013 (COD)

Брюксел, 26.1.2017

COM(2017) 38 final

2017/0013(COD)

Предложение за

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за изменение на Директива 2011/65/ЕС относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване

(текст от значение за ЕИП)

{SWD(2017) 22 final}
{SWD(2017) 23 final}


ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

1.КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Основания и цели на предложението

С Директива 2011/65/ЕС (ДООВ 2) се определят правила относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (ЕЕО). Разпоредбите на ДООВ 2 се прилагат за всички видове ЕЕО, пуснати на пазара на ЕС, независимо дали са произведени в ЕС или в трети държави. ДООВ 2 засяга предимно промишлени производители, вносители и дистрибутори на ЕЕО, както и клиенти, които използват ЕЕО.

ДООВ 2 е насочена към най-високия приоритет на йерархията на отпадъците — предотвратяването на образуването им. Предотвратяването включва мерки за намаляване на съдържанието на вредни вещества в материалите и продуктите. Намаляването на количеството на опасните вещества в отпадъците от електрическото и електронното оборудване е от полза за управлението на такива отпадъци. То насърчава повторното използване на продукти и рециклирането на използваните материали, което насърчава кръговата икономика.

ДООВ 2 е необходима за преодоляване на пречките пред търговията и нарушенията на конкуренцията в ЕС, които е възможно да настъпят в случай на разминаване между законите или административните мерки за ограничаване на употребата на опасни вещества в ЕЕО в различните държави членки. Тя също така допринася за опазването на човешкото здраве и за екологосъобразното оползотворяване и обезвреждане на отпадъците от електрическо и електронно оборудване.

ДООВ 2 е преработена версия на по-ранната Директива 2002/95/EО (ДООВ 1). И двете ДООВ стимулираха намаляване на опасните материали в целия свят: няколко държави, включително Китай, Корея и САЩ, разработиха подобно на ДООВ законодателство.

ДООВ 2 въведе нови определения и разшири обхвата, за да обхване медицинските изделия и приборите за контрол и управление. Въздействието на тези разпоредби беше оценено в предложението на Комисията през 2008 г. С ДООВ 2 обаче бяха въведени и други промени: „отворен обхват“ с новата категория 11: „Друго ЕЕО, което не е включено в никоя от другите категории.“ Тези промени налагат директивата да се прилага за цялото ЕЕО (освен оборудване, което е изрично изключено) и дават по-широко тълкуване на ЕЕО въз основа на ново определение на зависимостта от електроенергия. Тези разпоредби за „отворен обхват“ не бяха изрично оценени при въвеждането им в ДООВ 2.

Комисията има мандат да проучи необходимостта за изменение на приложното поле на директивата по отношение на определението за ЕЕО и допълнителни изключения от продуктовите групи, обхванати от ДООВ 2 чрез отворения обхват след преработката от 2011 г. Комисията извърши тази оценка и определи редица въпроси, свързани с обхвата на ДООВ 2, които трябва да бъдат разгледани, за да се избегнат непредвидени последици от законодателството.

Ако не бъде изготвено предложение на Комисията, след 22 юли 2019 г. могат да възникнат следните проблеми:

забраната на операциите на вторичния пазар (напр. препродажбата и пазарът на употребявани стоки) за нововъведено в обхвата ЕЕО. Това е известно като „пълно спиране“;

спиране на възможността за ремонт с резервни части за дадена подкатегория нововъведено в обхвата ЕЕО, след като веднъж е пуснато законно на пазара преди тази дата;

различно (нарушаващо конкуренцията) третиране на жични мобилни устройства, непредназначени за движение по пътища в сравнение с иначе еднаква техника, захранвана с акумулатор или горивен двигател (понастоящем изключена от обхвата на ДООВ);

фактическа забрана за пускане на пазара на ЕС на органи с тръби (тъй като не отговарят на изискванията на ДООВ поради използването на олово за получаване на желания звук).

Тези четири проблема биха могли да окажат въздействие върху пазара на ЕС, производителите и гражданите и да предизвикат отрицателни икономически, екологични, социални и културни въздействия.

Поради това предложението на Комисията разглежда проблемите с обхвата, които не могат да бъдат решени чрез замяна на вещества, освобождавания и насоки, т.е. свързаните с конкретни продуктови групи с постоянен проблем със съответствието, или в области, където разпоредбите за обхвата пораждат нарушаване на пазара, а именно:

операциите на вторичния пазар за ЕЕО по ДООВ 2, които попадат извън обхвата на ДООВ 1:

резервните части за ЕЕО по ДООВ 2, които попадат извън обхвата на ДООВ 1:

тягово задвижвани жични мобилни устройства, непредназначени за движение по пътища;

органи с тръби.

Предложението разглежда извлечените поуки от прилагането на ДООВ 2 с оглед общите ѝ цели и изискванията за правна яснота.

Настоящата инициативата не е част от програмата REFIT.

Съгласуваност със съществуващите разпоредби в тази област на политиката

Като разглежда операциите на вторичния пазар, настоящото предложение цели да възстанови пълната съгласуваност на ДООВ 2 с общите принципи на законодателството на ЕС в областта на продуктите. По-специално, както е посочено в „Синьото ръководство“, което предоставя хоризонтални указания относно ролята на пускането на пазара в законодателството на ЕС в областта на продуктите 1 : „Когато се предоставят на пазара, продуктите трябва да бъдат в съответствие със законодателството на Съюза за хармонизация, приложимо към момента на пускане на пазара. Съответно новите продукти, произведени в Съюза, и всички продукти, внасяни от трети държави — независимо дали са нови или употребявани — трябва да отговарят на разпоредбите на приложимото законодателство на Съюза за хармонизация при пускането им на пазара, т.е. когато се предоставят за първи път на пазара на Съюза. След като са били пуснати на пазара, съответстващите продукти могат впоследствие да бъдат предоставяни по веригата на доставка без допълнително разглеждане дори и в случай на преработване на приложимото законодателство или на съответните хармонизирани стандарти, освен ако в законодателството не е посочено друго.“ Определения за „предоставяне на пазара“ и „пускане на пазара“ са дадени в ДООВ 2. Операциите на вторичния пазар, като препродажбата на ЕЕО, които може да включват и ремонт, подмяна на резервни части, обновяване и повторна употреба, вече са разрешени за повечето (но не за всички) ЕЕО.

(1)ДООВ 2 позволява ЕЕО, попадащо извън обхвата на ДООВ 1, и което не би съответствало на ДООВ 2, да продължи да се предоставя на пазара до 22 юли 2019 г. След тази дата обаче, както първото пускане на пазара, така и операциите на вторичния пазар (напр. препродажба) на несъответстващо ЕЕО ще бъдат забранени. ЕЕО, засегнато от това „пълно спиране“ на операциите на вторичния пазар са например медицинските изделия, приборите за контрол и управление и друго нововъведено в обхвата ЕЕО. Тази пречка за операциите на вторичния пазар не е в съответствие с общата хармонизация на законодателството на ЕС в областта на продуктите. Поради това Комисията предлага да се премахне „пълното спиране“ за операциите на вторичния пазар.

(2)ДООВ 2 въвежда изключение (от общото ограничение за вещества) за кабели и резервни части за ремонт, повторна употреба, актуализация на функционалните възможности или увеличаване на капацитета на групите ЕЕО, които постепенно навлизат в обхвата ѝ. Нововъведеното в обхвата ЕЕО обаче, различно от медицинските изделия и приборите за контрол и управление, не е изброено. Това води до невъзможност да се използват резервни части след 22 юли 2019 г. и до необоснована разлика в третирането. Поради това Комисията предлага да се въведе специална разпоредба за изключване на резервните части от ограничението за веществата, за да се позволи ремонтирането по всяко време на цялото ЕЕО в обхвата на ДООВ 2, което е било пуснато на пазара на ЕС.

(3)В ДООВ 2 са изброени 10 конкретни вида оборудване, които са изключени от разпоредбите за „отворено приложно поле“. Единият вид изключено оборудване („мобилни устройства, непредназначени за движение по пътища, предоставени изключително за професионална употреба“) включва само машини с бордови източник на енергия. Тази разпоредба води до това машини, които иначе са еднакви, да се поставят в два различни регулаторни режима само заради своите различни източници на енергия (бордови или външен). Комисията предлага да се измени определението за „мобилни устройства, непредназначени за движение по пътища, предоставени изключително за професионална употреба“, за да обхване и устройства с тягово задвижване.

(4)Комисията предлага и да се добавят органите с тръби в списъка на изключеното оборудване, поради липсата на алтернативи за замяна.

Съгласно ДООВ 2 освобождаванията от ограничението за вещества следва да имат ограничен срок и следователно за тях се посочват начална и крайна дата или изрично в текстовете на приложения III и IV, или косвено чрез максимален срок по член 5, параграф 2. Съгласно настоящия член 5, параграф 2 обаче няма максимален срок на валидност за категория 11.

Макар че член 5, параграф 5 не предвижда конкретен срок за решението на Комисията относно прилагането на нови освобождавания, срокът на Комисията за вземане на решение по заявленията за подновяване на освобождаване е определен на не по-късно от 6 месеца преди изтичането на освобождаването, а това се оказва неосъществимо на практика. В съчетание с изискването заявленията за подновяване да се подават не по-късно от 18 месеца преди изтичането на освобождаването, срокът означава, че Комисията трябва да вземе решение по заявленията за подновяване на съществуващи освобождавания в рамките на дванадесет месеца след подаване на заявлението, освен ако специфични обстоятелства налагат различен срок. Спазването на този срок на практика е неосъществимо поради няколко задължителни процедурни стъпки, необходими за оценка на заявлението за подновяване. Срокът не носи добавена стойност освен съществуващата прозрачна процедура за оценка на исканията за подновяване и запазването му не допринася за предвидимостта за бизнеса и заинтересованите страни. Непрекъснатостта на стопанската дейност във всеки случай е осигурена, тъй като пазарните оператори могат да разчитат, че съществуващото освобождаване ще остане в сила до вземането на решение по заявлението за подновяване. Поради това разпоредбата за определяне на срок за решение на Комисията по заявлението за подновяване следва да бъде заличена.

Съгласуваност с други политики на ЕС

Промените, които са предмет на настоящото предложение не изменят фундаменталния подход на ДООВ 2 и неговата съгласуваност с друго законодателство. ДООВ 2 и регламентът REACH са съгласувани по отношение на взаимодействието на политиките. По-специално, предвидена е разпоредба за съгласуваността с REACH както за ограничението на нови вещества, така и за предоставяне на освобождаване от ограничение.

ДООВ 2 е съгласувана и с други свързани с продуктите законодателни актове, например Директива 2012/19/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване и Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно излезлите от употреба превозни средства. Други законодателни актове на ЕС, например относно медицинските изделия или здравословните и безопасни условия на труд може да съдържат самостоятелни задължения във връзка с фазата на употреба на ЕЕО, но нямат припокриване с изискванията по ДООВ 2.

2.ПРАВНО ОСНОВАНИЕ, СУБСИДИАРНОСТ, ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ И ПРАВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Правното основание на ДООВ 2 и на настоящата инициатива е член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), чиято цел е да гарантира доброто функциониране на вътрешния пазар като се сближат разпоредбите, въведени чрез закони, подзаконови и административни актове в държавите членки и свързани с функционирането на вътрешния пазар.

Проблемите, които се разглеждат в настоящото предложение, не могат да бъдат разрешени без промяна на обхвата на ДООВ 2, тъй като те произхождат от настоящата законодателна формулировка на обхвата на ДООВ 2 и свързаните с нея разпоредби. Само решение на равнището на ЕС може да преодолее проблемите, тъй като разпоредбите относно ограниченията в употребата на опасни вещества в ЕЕО, пускани на пазара в ЕС, имат пряко въздействие върху единния пазар на ЕС и не може да се съставят на равнище държава членка, без да доведат до нарушаване на пазара.

Предложенията са единствените варианти на политиката, които могат изцяло да разрешат констатираните проблеми, които засягат целия единен пазар на ЕС. Всички други възможни варианти на политиката няма да разрешат трайно и напълно установените проблеми, нито ще гарантират правна сигурност.

Докладът от оценката на въздействието съдържа допълнителни данни за пропорционалността на предложенията.Инициативата засяга преглед, който се изисква съгласно директивата. Преразглеждането на директивата се въвежда чрез директива за изменение, чието съдържание е обяснено по-долу:

с член 1, параграф 1, буква а) и член 1, параграф 3, буква а) преходният период, посочен в член 2, параграф 2 от настоящата ДООВ, за предоставяне на пазара на ЕС на нововъведено в обхвата ЕЕО се превръща в срок за постигане на съответствие за пускане на пазара на ЕС на същото ЕЕО, определено в член 4, параграф 3 от ДООВ. Това е същият подход, прилаган спрямо всички други продуктови групи, които вече са включени в тази разпоредба. Изменението гарантира правна яснота и съгласуваност и премахва „пълното спиране“ за операциите на вторичния пазар, според което такива операции със засегнатите продукти не биха били възможни след 22 юли 2019 г.

С член 1, параграф 1 органите с тръби се изключват от обхвата на ДООВ 2.

С член 1, параграф 2 се разширява определението за мобилни устройства, непредназначени за движение по пътища, така че да включва жични мобилни устройства с тягово задвижване, непредназначени за движение по пътища, в допълнение на сходната техника, задвижвана с бордови източник на енергия. В резултат на това мобилни устройства с тягово задвижване, непредназначени за движение по пътища, ще бъдат изключени от обхвата на ДООВ 2.

В член 1, параграф 3, буква б) се посочва, че кабелите или резервните части за ремонт, повторна употреба, актуализиране на функционалните възможности или повишаване на капацитета на оборудването, са изключени от ограниченията за нововъведено в обхвата ЕЕО. Това е същият подход, прилаган спрямо други продуктови групи.

С член 1, параграф 4 се установява максималният срок на валидност на освобождаванията, приложими към категория 11 с отворено приложно поле (т.е. друго ЕЕО, което не е включено в никоя от другите категории). За другите категории срокът на валидност на освобождаванията вече е определен.

С член 1, параграф 4, буква б) се заличава крайният срок за решението на Комисията за подновяване на съществуващите освобождавания, което отразява практическия опит и факта, че подобен краен срок на практика не носи допълнителна сигурност за заявителите.

3.КОНСУЛТАЦИИ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ОЦЕНКИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

Консултации със заинтересованите страни

Проведени бяха консултации със заинтересованите страни в рамките на три подготвителни проучвания на Комисията 2 посредством специализирани уебсайтове; в периода 2012—2015 г. бяха проведени три 12-седмични открити консултации със заинтересованите страни и четири срещи с тях.

Бяха включени около триста експерти, представители на държави членки, браншови асоциации, производители на ЕЕО, НПО с дейност в областта на околната среда, консултантски дружества и институти и други видове организации (напр. университети). Около четиридесет участници дадоха отговори, които бяха публикувани. Отговорилите представляваха предимно бизнеса и публичните органи.

На въпроса за техните предпочитания за решаване на поставените проблеми, повечето отговорили избраха:

относно проблема пред вторичния пазар — премахване на „пълното спиране“ на операциите на вторичния пазар за нововъведено в обхвата ЕЕО и промяна на преходния период в изискване за съответствие със същия срок;

относно резервните части — въвеждане на разпоредба за ремонтиране на изделията във вида, в който са произведени;

относно проблема с жичните мобилни устройства, непредназначени за движение по пътища — изключване от обхвата на ДООВ на жичната, но иначе еднаква техника

относно проблема с органите с тръби — разпоредба за изключване на тези органи от обхвата.

Тези варианти се смятат за ефективни и безопасни решения и са отразени в предложението на Комисията.

Оценка на въздействието

През периода 2012—2015 г. бяха проведени три проучвания на Комисията. Сходни проучвания на държавите членки също бяха взети предвид. Докладът за оценката на въздействието получи положително становище от Комитета за регулаторен контрол и е описан в обобщението на оценката на въздействието.

Предложените от Комисията мерки ще решат четирите набелязани проблема и ще доведат до ползите, посочени по-долу; отрицателното въздействие ще бъде ограничено или незначително.

Възстановяването на вторичния пазар и увеличената наличност на резервни части за някои видове ЕЕО ще имат следните положителни последици:

намаляване на разходите и административната тежест както за стопанските субекти, включително МСП, така и за публичните органи;

положително икономическо въздействие във вид на допълнителни пазарни възможности за ремонтните предприятия и вторични продажби;

положително социално въздействие, включително за болниците в ЕС, които ще спестят около 170 млн. евро след 2019 г. поради запазването на възможността за препродажба и купуване на употребявани медицински изделия;

ползи за околната среда от гледна точка на цялостно намаляване на образуването на отпадъци: възможността за продължаване на използването на ЕЕО ще отложи края на жизнения му цикъл и обезвреждането, като по този начин се забавя образуването на опасни отпадъци от него (ОЕЕО). В повечето случаи въздействието върху околната среда на производството на допълнителни резервни части е незначително в сравнение с предимството от оставането на цялото оборудване в употреба. Тази мярка ще предотврати създаването на повече от 3000 тона опасни отпадъци на година в ЕС, което ще подкрепи инициативата за „кръгова икономика“. По-дългият жизнен цикъл на ЕЕО ще доведе също така до допълнителни икономии на енергия и суровини.

Изключването на органи с тръби от обхвата на директивата ще помогне да се избегне загубата на близо 90 % от работните места в сектора и да се предотврати годишна загуба в размер до 65 милиона евро до 2025 г. Прекратяването на производството, поддръжката и съответно постепенно на употребата на органи с тръби би представлявало значителна загуба за културата, която по този начин ще бъде избегната.

Изключването на мобилни устройства с тягово задвижване, непредназначени за движение по пътища от обхвата на директивата ще подпомогне промишленото развитие в сектора чрез премахване на изкривяванията в третирането на техниката. Само в сектора на почистващата техника в ЕС например, предложението ще даде възможност на пазара да се пускат по 14 000 жични уреда годишно (с оборот от 300 милиона евро), като се избегне опасността тези модели да бъдат премахнати от пазара на ЕС. Това също така ще намали разходите и излишната административна тежест както за стопанските субекти, включително МСП, така и за публичните органи.

4.ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА И ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ

Законодателното предложение няма отражение върху бюджета.

2017/0013 (COD)

Предложение за

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за изменение на Директива 2011/65/ЕС относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 3 ,

като взеха предвид становището на Комитета на регионите 4 ,

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

(1)С член 24, параграф 1 от Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета 5 относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (ЕЕО) от Комисията се изисква да разгледа необходимостта от изменение на обхвата на Директива 2011/65/ЕС по отношение на обхванатото ЕЕО, и ако е целесъобразно, да внесе законодателно предложение за допълнителни изключения, свързани с него.

(2)Операциите на вторичния пазар за електрическо и електронно оборудване (ЕЕО), включващи ремонт, замяна на резервни части, обновяване и повторна употреба, следва да бъдат улеснени с цел насърчаване на кръгова икономика в Съюза. Следва да се осигури висока степен на защита на човешкото здраве и на околната среда, включително чрез екологосъобразното оползотворяване и обезвреждане на отпадъчното ЕЕО. Следва да се избягва ненужната административна тежест за участниците на пазара. Директива 2011/65/ЕС позволява ЕЕО, попаднало извън обхвата на предходната Директива 2002/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 6 , но несъответстващо на Директива 2011/65/ЕС, да продължи да се предоставя на пазара до 22 юли 2019 г. След тази дата обаче, както първото пускане на пазара, така и операциите на вторичния пазар на несъответстващо ЕЕО са забранени. Подобна забрана за операции на вторичния пазар противоречи на общите принципи, залегнали в мерките на Съюза за сближаването на законовите разпоредби относно продуктите и следователно трябва да бъде премахната.

(3)Някои нишови продуктови групи следва да бъдат изключени от обхвата на Директива 2011/65/ЕС, тъй като включването им би довело до незначителни екологични или здравни ползи, но би предизвикало неразрешими проблеми със съответствието или нарушаване, което не би могло да се преодолее ефективно чрез механизма за освобождаване, предвиден в същата директива.

(4)За производството на тръбите за органи се използва специфична сплав на основата на олово, за която до момента няма алтернатива. Повечето органи с тръби остават на едно и също място в продължение на векове и темповете им на замяна са незначителни. Органите с тръби следва да бъдат изключени от обхвата на Директива 2011/65/ЕС, тъй като включването им би довело до незначителни ползи по отношение на замяната на оловото.

(5)Директива 2011/65/ЕС не се прилага за мобилни устройства с вграден източник на енергия, непредназначени за движение по пътища и предоставени изключително за професионална употреба. За определени видове мобилни устройства, непредназначени за движение по пътища обаче се произвеждат две версии на една и съща производствена линия, като разликата е единствено в източника на захранване (вграден или външен). Тези версии следва да бъдат третирани по еднакъв начин съгласно директивата. Поради това мобилните устройства с тягово задвижване, непредназначени за движение по пътища и захранвани от външен източник на енергия, следва също да бъдат изключени от обхвата на Директива 2011/65/ЕС.

(6)Тъй като освобождаванията от ограничението за използване на определени опасни вещества следва да се прилагат за ограничен период, максималният срок на валидност на съществуващите освобождавания следва да бъде ясно определен за всички съответни категории ЕЕО, включително за категория 11, както е определена в приложение I към Директива 2011/65/ЕС.

(7)Когато бъде внесено заявление за подновяване на освобождаване, от Комисията се изисква да вземе решение не по-късно от 6 месеца преди датата на изтичане на съществуващото освобождаване, освен ако конкретни обстоятелства налагат различен срок. Не е определен краен срок, в който Комисията трябва да вземе решение по заявленията за нови освобождавания. Според доклада на Комисията до Европейския парламент и до Съвета относно упражняването на правомощието за приемане на делегирани актове, предоставено на Комисията съгласно Директива 2011/65/ЕС 7 , този срок се оказва неприложим на практика поради няколкото задължителни процедурни стъпки, необходими за оценка на заявлението за подновяване. Този срок не носи никаква добавена стойност към съществуващата процедура за разглеждане на заявленията за подновяване, но за сметка на това създава несигурност за предприятията и други заинтересовани страни поради неприложимостта си. Непрекъснатостта на стопанската дейност е осигурена, тъй като пазарните оператори могат да разчитат, че съществуващото освобождаване ще остане в сила до вземането на решение по заявлението за подновяване. Поради това разпоредбата, свързана с крайния срок, следва да бъде премахната.

(8)Целта на настоящата директива да допринесе за опазването на човешкото здраве и екологосъобразното оползотворяване и обезвреждане на отпадъчното електрическо и електронно оборудване посредством ограничаване на употребата на опасни вещества в ЕЕО не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, защото разминаванията в законодателните актове или административните мерки, приети от тях, биха могли да създадат пречки пред търговията и да нарушат конкуренцията в Съюза и по този начин да окажат пряко въздействие върху вътрешния пазар. Поради мащаба на проблема и неговите последици по отношение на други законодателни актове на Съюза относно оползотворяването и обезвреждането на отпадъци и области от общ интерес като опазването на човешкото здраве, тя може да бъде постигната по-скоро на равнището на Съюза чрез приемането на мерки съгласно принципа на субсидиарността, установен в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, заложен в посочения член, настоящата директива не излиза извън обхвата, необходим, за да се постигнат тези цели,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Директива 2011/65/ЕС се изменя, както следва:

1. Член 2 се изменя, както следва:

а) параграф 2 се заличава;

б) в параграф 4 се добавя следната буква к):

   „к) органи с тръби.“;

2. В член 3 точка 28. се заменя със следното:

„28.    „мобилни устройства, непредназначени за движение по пътища и предоставени изключително за професионална употреба“ означава машини с бордови източник на енергия или с тягово задвижване, чието функциониране налага придвижване или непрекъснато/периодично преместване между няколко фиксирани работни места по време на работа и предоставени изключително за професионална употреба.“;

3. Член 4 се изменя, както следва:

а) параграф 3 се заменя със следното:

„3. Параграф 1 се прилага за медицинските изделия и за приборите за контрол и управление, които се пускат на пазара от 22 юли 2014 г., за диагностичните медицински изделия „ин витро“, които се пускат на пазара от 22 юли 2016 г., за промишлените прибори за контрол и управление, които се пускат на пазара от 22 юли 2017 г. и за всяко друго ЕЕО, което е било извън обхвата на Директива 2002/95/ЕО, което се пуска на пазара от 22 юли 2019 г.“;

б) в параграф 4 се вмъква следната буква дa):

„да) всяко друго ЕЕО, което е било извън обхвата на Директива 2002/95/ЕО, и се пуска на пазара преди 22 юли 2019 г.“;

4. Член 5 се изменя, както следва:

а) в параграф 2 втората алинея се заменя със следното:

„За освобождаванията, посочени в приложение III, считано от 21 юли 2011 г., освен ако е определен по-кратък срок, максималният срок на действие, който може да бъде подновен, е:

а) за категории 1—7 и категория 10 от приложение I, 5 години, считано от 21 юли 2011 г.

б) за категории 8 и 9 от приложение I, 7 години, считано от съответните дати, определени в член 4, параграф 3;

в) за категория 11 от приложение I, 5 години, считано от 22 юли 2019 г.“;

б) в параграф 5, първото изречение от втората алинея се заличава.

Член 2

1.Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, не по-късно от [добавете дата десет месеца след влизането в сила на настоящата директива]. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2.Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното право, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Брюксел на година.

За Европейския парламент    За Съвета

Председател    Председател

(1) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:C:2016:272:TOC  
(2) http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/studies_rohs4_en.htm
(3) OВ C , , стр. .
(4) OВ C , , стр. .
(5) Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (ОВ L 174, 1.7.2011 г., стр. 88).
(6) Директива 2002/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 януари 2003 г. относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (ОВ L 37, 13.2.2003 г., стр. 19).
(7) СОМ(2016) 215 final, 18 април 2016 г.
Top