EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017IP0223

Резолюция на Европейския парламент от 18 май 2017 г. относно бъдещите перспективи за техническата помощ в рамките на политиката на сближаване (2016/2303(INI))

OB C 307, 30.8.2018, p. 103–108 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.8.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 307/103


P8_TA(2017)0223

Бъдещите перспективи за техническата помощ в рамките на политиката на сближаване

Резолюция на Европейския парламент от 18 май 2017 г. относно бъдещите перспективи за техническата помощ в рамките на политиката на сближаване (2016/2303(INI))

(2018/C 307/15)

Европейският парламент,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално дял XVIII от него,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (1) (наричан по-нататък „Регламент за общоприложимите разпоредби“ (РОР)),

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно специални разпоредби за подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие по цел „Европейско териториално сътрудничество“ (2),

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1300/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1084/2006 на Съвета (3),

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за регионално развитие и специални разпоредби по отношение на целта „Инвестиции за растеж и работни места“, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1080/2006 (4),

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския социален фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1081/2006 на Съвета (5),

като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 240/2014 на Комисията от 7 януари 2014 година относно Европейски кодекс на поведение за партньорство в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове (6),

като взе предвид предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Програмата за подкрепа на структурните реформи за периода 2017—2020 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 1303/2013 и (ЕС) № 1305/2013 (COM(2015)0701),

като взе предвид своята резолюция от 16 февруари 2017 г. относно инвестициите за работни места и заетост — извличане на максимални ползи от приноса на европейските структурни и инвестиционни фондове: оценка на доклада съгласно член 16, параграф 3 от Регламента за общоприложимите разпоредби (7),

като взе предвид своята резолюция от 9 септември 2015 г. относно инвестиране в работни места и растеж: насърчаване на икономическото, социалното и териториалното сближаване в ЕС (8),

като взе предвид своята резолюция от 10 май 2016 г. относно нови инструменти за териториално развитие в рамките на политиката на сближаване за периода 2014—2020 г.: интегрирани териториални инвестиции и водено от общностите местно развитие (9),

като взе предвид специалния доклад на Европейската сметна палата от 16 февруари 2016 г., озаглавен „Подобряването на техническата помощ за Гърция изисква повече внимание към резултатите“,

като взе предвид задълбочения анализ, озаглавен „Техническа помощ по инициатива на Комисията“, публикуван от Генералната дирекция за вътрешни политики на ЕС (Тематичен отдел Б: Структурни политики и политика на сближаване), септември 2016 г.,

като взе предвид писмото на комисията по бюджети,

като взе предвид член 52 от своя правилник,

като взе предвид доклада на комисията по регионално развитие (A8-0180/2017),

A.

като има предвид, че техническата помощ, независимо дали е по инициатива на Комисията или на държави членки, играе важна роля във всички фази на прилагане на политиката на сближаване и е важен инструмент за привличане и задържане на висококачествени служители в администрацията, като се създава стабилна система за управлението и използването на европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондове), и се решават проблеми при изпълнението и подпомагането на ползвателите при развитието на качествени проекти; като има предвид, че следва да се проучат възможности за използването на техническа помощ в подготвителната фаза на програмите;

Б.

като има предвид, че местните, регионалните и националните органи често не разполагат с необходимия капацитет за ефективно и ефикасно изпълнение на ЕСИ фондовете и за организиране на партньорство с други публични органи, включително градски органи, икономически и социални партньори и представители на гражданското общество съобразно член 5 от РОР; като има предвид, че административният капацитет се различава значително в различните държави членки и региони;

В.

като има предвид, че партньорите, които участват в изготвянето и изпълнението на политиката на сближаване, следва да бъдат обхванати от мерки на техническата помощ, особено в областта на изграждането на капацитет, работата в мрежа и комуникацията относно политиката на сближаване;

Г.

като има предвид, че националните, регионалните и местните органи срещат трудности при задържане на квалифицирани работници, които са склонни да ги напускат за по-добре платени работни места в частния сектор или по-доходоносни длъжности в националните органи; като има предвид, че това е важна пречка пред способността на публичните органи за успешно изпълнение на ЕСИ фондовете и постигане на целите на сближаването;

Д.

като има предвид, че има място за подобряване на мониторинга и оценката на техническата помощ, независимо от акцента върху по-голяма ориентация към резултатите в програмния период 2014-2020 г. и факта, че почти половината от този период е преминала;

Е.

като има предвид, че има необходимост от оптимизиране на връзката между техническата помощ по инициатива на Комисията и мерките за техническа помощ на национално и регионално равнище;

Техническа помощ по инициатива на Комисията (член 58 от РОР)

1.

отбелязва, че наличните ресурси за техническа помощ по инициатива на Комисията са увеличени в сравнение с предишния програмен период — до 0,35 % от годишното разпределяне на средствата по линия на ЕФРР, ЕСФ и КФ, след приспадане за Механизма за свързване на Европа (МСЕ) и Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (FEAD);

2.

приветства дейностите на Комисията, финансирани чрез техническа помощ, по-специално работата й по инструмент TAIEX REGIO PEER 2 PEER, рамката на компетентностите и инструмента за самооценка, пактовете за почтеност, ръководството за специалисти относно това, как да избягват 25 най-чести грешки при обществените поръчки и проучването на прегледа на административния капацитет в областта на обществените поръчки във всички държави членки; призовава държавите членки да използват такива инициативи; подчертава, че тези инструменти трябва да имат по-голяма роля в политиката на сближаване след 2020 г., и следователно приканва настоятелно Комисията да повиши осведомеността на местно и регионално равнище, включително на равнището на островите, относно тяхното използване; препоръчва разширяване на обхвата на инструмента TAIEX REGIO PEER2PEER до всички партньори съобразно член 5 от РОР, за да се гарантира широк обмен на опит, да се допринесе за изграждането на капацитет и да се улесни възползването от добри практики;

3.

счита за необходимо Комисията да започне оценка на ефективността и добавената стойност от изпълнението на пактовете за почтеност — Механизъм за граждански контрол за запазване на фондовете на ЕС;

4.

отбелязва положителното въздействие на работата на работната група за Гърция и групата за подкрепа за Кипър в областта на усвояването на ЕСИ фондове в тези две страни, и по-специално в областта на процента на усвояване, като същевременно отчита, че това е само един от показателите за положителна оценка на политиката на сближаване; отбелязва, при все това, че съобразно специалния доклад на Сметната палата на ЕС, озаглавен „Подобряването на техническата помощ за Гърция изисква повече внимание към резултатите“, има смесени резултати при постигането на ефективна и устойчива реформа; призовава във връзка с това Комисията да докладва относно резултатите, постигнати от операциите на Службата за подкрепа на структурните реформи в Гърция; изтъква необходимостта от продължаване и подобряване на работата на работната група за по-добро изпълнение, въз основа на опита от програмен период 2007-2013 г., с цел подкрепа на други държави членки, които са изправени пред трудности при изпълнението на политиката на сближаване;

5.

отбелязва създаването на Програмата за подкрепа на структурните реформи (ППСР) и отчита редица потенциални ползи за политиката на сближаване, както и за други области; призовава тя да бъде съгласувана и приведена в съответствие със специфичните за всяка държава препоръки в областта на политиката на сближаване; счита обаче, че евентуално удължаване на програмата не бива да доведе до отклоняване от тематичните цели на политиката на сближаване и че не следва да се отнемат ресурси от техническата помощ по линия на ЕСИ фондове; призовава Комисията, при сътрудничество с държавите членки, да гарантира максимална степен на координация и взаимно допълване между действията, финансирани от ППСР, и техническата помощ, предоставена по линия на ЕСИ фондове, с цел концентриране на нейните усилия към постигането на целите на политиката на сближаване възможно най-ефективно;

6.

взема под внимание стратегията за техническа помощ, подготвена от Европейската комисия, Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“; предлага да се развие по-широка стратегия за техническа помощ за гарантиране на по-ефективно координиране, обхващаща всички генерални дирекции, които се занимават с ЕСИ фондове, както и дейностите на Службата за подкрепа на структурните реформи, свързани с политиката на сближаване, с цел рационализиране на предоставената подкрепа, избягване на дублирането и постигане на максимално взаимодействие и взаимно допълващи се дейности;

7.

подчертава значението на техническата помощ в областта на финансовите инструменти, чието използване експоненциално нараства, като те са доста сложни по своя характер; в тази връзка приветства партньорството между Комисията и Европейската инвестиционна банка относно създаването на платформата „fi-compass“; призовава Комисията да рационализира техническата помощ, така че тя да обхване областите, в които управляващите органи и бенефициерите срещат най-много предизвикателства; приветства техническото развитие на Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси за съчетаването на ЕСИ фондове с Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ); при все това подчертава, че знак за по-голям капацитет и опростяване в тази конкретна област следва в крайна сметка да бъде намаляване на необходимостта от техническа помощ в областта на финансовите инструменти; изтъква, наред с това, необходимостта от взаимно допълване с мерките за техническа помощ, осъществени в посока отгоре надолу на национално и регионално равнище;

8.

приветства подкрепата, която се предоставя на държавите членки в рамките на Съвместната помощ за подкрепа на проекти в европейските региони (JASPERS), механизма за финансиране за техническа помощ, който предоставя експертен опит на държавите членки, за да им помогне да подготвят големи проекти, съфинансирани от ЕФРР и КФ; очаква специалния доклад на Европейската сметна палата, предвиден за 2017 г., който ще има за цел да провери дали JASPERS е подобрила развитието на подпомагани големи проекти, които са съфинансирани от ЕС, като по този начин е допринесла за по-високо качество на проектите, както и за увеличаване на административния капацитет на държавите членки; изтъква в това отношение необходимостта от внимателен анализ на това, как дейностите по JASPERS за периода 2007-2013 г. за предоставяне на независим преглед на качеството (НПК) са подобрили качеството на проектите и са намалили времето за одобряване на основни проекти от Комисията;

9.

отбелязва, че след като техническата помощ първо е използвана в областта на политиката на сближаване, не е направен общ анализ за установяване на реалния й принос; изтъква, че следователно е трудно да се направи подробна оценка на това колко е важна и на приноса й по отношение на изграждането на административен капацитет и институционално укрепване с оглед на гарантиране на това, че ЕСИ фондовете се управляват по ефективен начин; призовава, следователно, за увеличаване на информацията и прозрачността по отношение на дейностите на техническа помощ, за по-значителна роля на Парламента при мониторинга и последващите мерки и за обстойно, широкообхватно проучване, което да се направи в областта на нейния принос към областта на политиката на сближаване;

10.

припомня значението на адекватните и целенасочени показатели, които да могат да измерват резултатите и последиците от изразходването на ЕСИ фондове, и достъпността на техническата помощ за съответния мониторинг; счита, че въвеждането на общи показатели е било първа стъпка в тази посока, на то идва с редица недостатъци, като твърде голямото съсредоточаване върху резултатите, липсата на дългосрочна перспектива и несъвместимостта на специфични потребности от информация; приканва настоятелно Комисията да инвестира в подобряване на системата за докладване и оценка чрез развитие на по-подходящи показатели, готови за използване през следващия програмен период;

11.

призовава Комисията да подготви мерки и ресурси за организиране на техническа помощ за изпълнението на микрорегионалните стратегии на ЕС, като се отчетат различният опит степен на успех при изпълнението на такива стратегии, както и фактът, че участниците в стратегиите включват държави извън ЕС и държави с ограничени средства и недостатъчно човешки ресурси; счита, че това би било по-ефективно при подпомагането на подготовката на големи проекти на макрорегионално равнище, които биха могли да получат финансиране съобразно политиката на сближаване;

12.

изтъква значението на изпълнението на специфични мерки за техническа помощ с цел насърчаване на реиндустриализацията в изостанали райони, така че да се привлекат индустриални инвестиции във високотехнологични и иновативни сектори с малко въздействие върху околната среда;

13.

призовава Комисията да установи техническа помощ, а именно работни групи на държавите членки, за да предотврати закъснения при развитието на органите и оперативните програми, които ще бъдат необходими съобразно политиката на сближаване в държавите членки след 2020 г.;

Техническа помощ по инициатива на държавите членки (член 59 от РОР)

14.

подчертава, че наличните средства за съфинансиране от ЕС за техническа помощ , които са на разположение на държавите членки в рамките на пет ЕСИ фондове в програмния период 2014—2020 г., възлизат на около 13,4 милиарда евро;

15.

подчертава, че техническата помощ е по същество различна от други действия, финансирани от ЕСИ фондове, както и че е особено трудна и сложна задача измерването на резултатите от нея; при все това счита, че, като се имат предвид необходимостта от нея, размерът на наличните средства по нейна линия и нейният потенциал, налице е силна нужда от подход, който да е стратегически, прозрачен, координиран на различни равнища на управление, както и от гъвкавост с цел справяне с потребностите, идентифицирани от управляващите органи в държавите членки;

16.

изтъква, че прегледът на резултатите през 2019 г. ще хвърли светлина върху резултатите от използването на техническата помощ през програмния период 2014–2020 г. и ще гарантира, че те няма да дойдат твърде късно за дискусиите относно периода след 2020 г.; призовава, следователно, към по-широк дебат и анализ на средносрочен етап на ефикасността и резултатите от техническата помощ;

17.

изразява загриженост, че в някои държави членки техническата помощ не достига в достатъчна степен и ефективно до местните и регионалните органи, които обикновено имат най-нисък административен капацитет; изтъква, че е важно да се създадат стабилни и прозрачни канали за комуникация между различните равнища на управление, за да се постигне успех в прилагането на ЕСИ фондове и да се постигнат целите на политиката на сближаване, при същевременно възстановяване на доверието в ефективното функциониране на ЕС и неговите политики; счита, че всички партньори в политиката на сближаване играят важна роля за тази цел, и предлага Комисията пряко да се ангажира с предоставянето на възможности на партньорите през следващия финансов програмен период; призовава държавите членки значително да засилят усилията си за опростяване на изпълнението на разпоредбите в областта на политиката на сближаване, включително в частност разпоредбите относно техническата помощ; следователно приветства примера на многопластова система на изпълнението на политиката на сближаване в Полша (три стълба на техническа помощ), което позволява по-ориентиран спрямо резултати, координиран стратегически и прозрачен подход и генерира повече добавена стойност; изисква по-строг контрол на резултатите от дейностите на частни предприятия, които предоставят техническа помощ на публичните администрации, с цел предотвратяване на потенциални конфликти на интереси;

18.

изтъква, че техническата помощ, насочена към развитието на човешки потенциал, трябва да се използва с оглед на нуждите, идентифицирани преди това в плановете за развитие на служителите и специализираното обучение на персонала;

19.

подчертава, че капацитетът на по-ниските равнища на управление е също от основно значение за успеха на новите инструменти за териториално развитие, като например воденото от общностите местно развитие (ВОМР) и интегрираните териториални инвестиции (ИТИ); призовава към трайна децентрализация на изпълнението на ВОМР; отбелязва, че въпреки че може да бъде трудно да се измерят последиците от техническата помощ, това в никакъв случай не е невъзможно, особено с оглед на отношението между ползи и разходи; изтъква, че в някои държави членки техническата помощ, предоставена за създаването на цялостна система за изпълнението на ЕФРР и създаването на система за изпълнението на ИТИ показва отрицателно съотношение между ползи и разходи; отбелязва, обаче, че високите разходи могат отчасти да се обяснят с конкретните обстоятелства, които изискват по-големи усилия, като например установяването на нова схема; призовава съответно за въвеждането на ясни механизми за контрол, в частност по отношение на непрозрачните преговори относно техническата помощ; припомня важната роля на местните групи за действие, в частност за изпълнението на ВОМР, и счита, че техническата помощ следва да се предоставя от държавите членки в подкрепа на техния ценен принос за устойчивото местно развитие в Съюза;

20.

привлича вниманието върху необходимостта от това, дейностите на техническа помощ да включват подкрепа за технически и икономически възможни проекти, като държавите членки получават възможността да представят стратегии, които подлежат на финансиране по линия на политиката на сближаване;

21.

отбелязва със загриженост, че при прилагането на интегрирани действия за устойчиво градско развитие, при същевременно делегиране на задачи на градските органи, които действат като междинни звена, те често не получават необходимата техническа помощ за изграждането на своя капацитет; в този контекст счита, че техническата помощ следва да се засили на равнището на градските райони, като се отчете ролята на градските органи в политиката на сближаване и необходимостта от създаване на силен капацитет за по-нататъшно изпълнение на европейската програма за градовете и Пакта от Амстердам;

22.

отбелязва, че програмният период 2014-2020 г. предвижда по-голямо участие на местните органи; изтъква, че това означава по-големи технически и административни умения; изисква от Комисията да проучи инициативи и механизми, които дават възможност на местните оператори да използват напълно възможностите за планиране, предоставени от разпоредбите на ЕСИ фондовете;

23.

насочва вниманието към Европейския кодекс на поведение за партньорство, в който се определя необходимостта от подпомагане на съответните партньори за укрепване на техния институционален капацитет с оглед на подготовката и изпълнението на програмите; изтъква, че много държави членки не прилагат Европейския кодекс за поведение за партньорство; счита, наред с това, че основните принципи и добри практики, посочени в член 5 от горепосочения кодекс за поведение и относно участието на релевантните партньори в изготвянето на партньорското споразумение и програми, следва да бъдат на практика изпълнени, с особено внимание върху въпроса за своевременното разкриване и лесния достъп до релевантна информация; изтъква необходимостта от ясни насоки на ЕС за повишаване на съгласуваността и премахване на регулаторната несигурност;

24.

изтъква необходимостта от поверяването на техническа помощ, с финансиране, на квалифицирани граждани на съответните държави, които могат да предоставят текуща подкрепа; при все това изтъква, че това финансиране не следва при никакви обстоятелства да действа като заместител на националното финансиране в тази област, както и че следва да има постепенно стратегическо преориентиране към дейности, които генерират по-висока добавена стойност за политиката на сближаване като цяло, като например изграждане на капацитет, комуникация или обмен на опит;

25.

изтъква значението на включването на институции, които не са част от управителната система, но които имат пряко въздействие върху изпълнението на политиката на сближаване; припомня, че тези институции трябва да получат помощ за разширяване и подобряване на техния административен капацитет и стандарти чрез образование, обмен на знания, изграждане на капацитет, работа в мрежа и създаване на ИТ системи, които са необходими за управлението на проектите; изтъква, че засилената комуникация относно и видимостта на резултатите и успехите, постигнати с подкрепата на ЕСИ фондове, могат да допринесат за спечелването на доверието на гражданите и вярата им в европейския проект; призовава, следователно, към създаването на отделен портфейл за комуникация в рамките на техническата помощ по инициатива на държавата членка; призовава Комисията да насърчава взаимозаменяемостта на мерките за техническа помощ, за да станат възможни икономии от мащаба и финансиране на мерки, общи за различните ЕСИ фондове;

26.

подчертава, че с цел намаляване на извънредните процедурни усложнения техническата помощ в бъдеще следва да бъде все по-съсредоточена към равнището на бенефициера/проекта независимо от това, дали има връзка с публичния сектор, частния сектор или сектора на гражданското общество, за да се гарантира наличието на иновативни и добре изготвени проекти, които са в съответствие с вече съществуващи стратегии и избягват универсален подход; призовава държавите членки да развият механизми за включване на бенефициери на ЕСИ фондове в изпълнението и мониторинга на техническата помощ; препоръчва държавите членки да създадат мрежа от информационни центрове, които да дават възможност на потенциалните бенефициери да научават за налични източници на финансиране, оперативни програми и открити обяви, както и да научават как да попълват формуляри за заявления и да изпълняват проекти;

27.

изтъква, че техническата помощ трябва да се разглежда като прост, гъвкав инструмент, който може да бъде адаптиран спрямо променящите се обстоятелства; счита, че техническата помощ трябва да допринася за устойчивостта на проектите, т.е. тяхната продължителност, като се съсредоточава върху ключови области от политиката на сближаване и благоприятства дългосрочни резултати, например проекти, които създават трайна заетост; изтъква в това отношение, че техническата помощ може да се използва за тестуване пилотни проекти за иновативни решения;

28.

призовава за по-добро отчитане от страна на държавите членки в периода на програмиране след 2020 г. на видовете действия, финансирани чрез техническа помощ, както и постигнатите резултати; подчертава, че е необходима по-голяма прозрачност, за да се повиши видимостта на техническата помощ и за да се проследи начинът, по който се изразходват средствата, и къде се изразходват, с цел постигане на по-добра отчетност, включително чиста пътека на одит; счита, че редовно актуализирани и обществено достъпни бази данни за действията, които са планирани и предприети от държавите членки, следва да бъдат взети предвид в това отношение, като се вземе предвид опитът на Портала на Комисията за свободно достъпни данни за ЕСИ фондове;

29.

отбелязва, че по време на текущия програмен период държавите членки са имали възможност да изберат да включат техническата помощ като приоритетна ос в рамките на оперативната програма или да имат специална оперативна програма, посветена на техническата помощ; призовава Комисията да анализира кой вариант е постигнал по-добри резултати и е дал възможност за по-добър мониторинг и оценка, като се вземат предвид различните институционални механизми в държавите членки;

30.

призовава за повишено използване на техническата помощ в областта на програми за европейско териториално сътрудничество (ЕТС) и свързани програми, и особено в областта на трансграничното сътрудничество, тъй като тези области имат специфични особености и се нуждаят от подкрепа във всички етапи на изпълнението, с оглед на засилване на това сътрудничество и повишаване на стабилността на съответните програми;

31.

отправя искане към Комисията да разгледа всички тези елементи в контекста на подготовката на законодателните предложения за политиката на сближаване за периода след 2020 г., т.е. опит от текущия и предишния програмен период;

32.

призовава Комисията да осъществи последваща оценка на техническата помощ, която се управлява централно, както и тази при споделено управление.

o

o o

33.

възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320.

(2)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 259.

(3)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 281.

(4)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 289.

(5)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 470.

(6)  ОВ L 74, 14.3.2014 г., стр. 1.

(7)  Приети текстове, P8_TA(2017)0053.

(8)  Приети текстове, P8_TA(2015)0308.

(9)  Приети текстове, P8_TA(2016)0211.


Top