EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017HB0044

Препоръка на Европейската централна банка от 28 декември 2017 година относно политиките за разпределяне на дивиденти (ЕЦБ/2017/44)

OJ C 8, 11.1.2018, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.1.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 8/1


ПРЕПОРЪКА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 28 декември 2017 година

относно политиките за разпределяне на дивиденти

(ЕЦБ/2017/44)

(2018/C 8/01)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 127, параграф 6 и член 132 от него,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално член 34 от него,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции (1), и по-специално член 4, параграф 3 от него,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 468/2014 на Европейската централна банка от 16 април 2014 г. за създаване на рамката за сътрудничество в единния надзорен механизъм между Европейската централна банка и националните компетентни органи и с определените на национално равнище органи (Рамков регламент за ЕНМ) (ЕЦБ/2014/17) (2),

като имат предвид, че:

Необходимо е кредитните институции да продължат да се подготвят за своевременното и пълно прилагане на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета (3) и Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (4) в условията на макроикономически и финансови предизвикателства, които оказват натиск върху печалбите на кредитните институции и в резултат от това — върху способността им да изградят капиталовата си база. Освен това, макар че е необходимо кредитните институции да финансират икономиката, наличието на консервативна политика за разпределяне на дивидентите е част от адекватното управление на риска и от добре функциониращата банкова система. Следва да бъде прилаган същият метод, който беше установен с Препоръка ЕЦБ/2016/44 на Европейската централна банка (5),

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ПРЕПОРЪКА:

I.

1.

Кредитните институции следва да приемат политики по отношение на дивидентите, като използват консервативни и пруденциални предположения, за да могат, след разпределянето на дивидентите, да изпълнят приложимите капиталови изисквания и да се съобразят с резултатите от процеса по надзорен преглед и оценка (ПНПО).

а)

Кредитните институции са длъжни във всеки един момент да изпълняват приложимите минимални капиталови изисквания (изискванията по първи стълб). Тук се включват съотношение на базовия собствен капитал от първи ред 4,5 %, съотношение на капитала от първи ред 6 % и съотношение на обща капиталова адекватност 8 %, както е предвидено в член 92 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

б)

Освен това кредитните институции са длъжни във всеки един момент да изпълняват капиталовите изисквания, които са им наложени с решението в резултат от ПНПО в изпълнение на член 16, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1024/2013 и които надхвърлят изискванията по първи стълб (изискванията по втори стълб).

в)

Кредитните институции са длъжни също така да изпълняват комбинираното изискване за буфер, определено в член 128, параграф 6 от Директива 2013/36/ЕС.

г)

До съответната дата за цялостно поетапно въвеждане на изискванията кредитните институции са длъжни да достигнат и максималното изискуемо равнище (6) на съотношението на базовия собствен капитал от първи ред, съотношението на капитала от първи ред и съотношението на обща капиталова адекватност. Това се отнася до пълното прилагане на горепосочените съотношения след изпълнението на преходните разпоредби и комбинираното изискване за буфер, определено в член 128, параграф 6 от Директива 2013/36/ЕС. Преходните разпоредби се съдържат в дял XI от Директива 2013/36/ЕС и в десета част от Регламент (ЕС) № 575/2013.

Тези изисквания трябва да бъдат спазени на консолидирано равнище и на индивидуална основа, освен ако е налице освобождаване от прилагането на пруденциалните изисквания на индивидуална основа, както е предвидено в членове 7 и 10 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

2.

По отношение на кредитните институции, които ще изплатят през 2018 г. дивиденти (7) за финансовата 2017 година, ЕЦБ препоръчва:

а)

Категория 1: кредитните институции, които i) са изпълнили приложимите капиталови изисквания, посочени в параграф 1, букви а), б) и в), и ii) към 31 декември 2017 г. вече са достигнали максималното равнище на съотношенията, посочени в параграф 1, буква г), следва да разпределят нетните си печалби под формата на дивиденти по консервативен начин, за да могат да продължат да изпълняват всички изисквания и да се съобразяват с резултатите от ПНПО дори в случай на влошени икономически и финансови условия;

б)

Категория 2: кредитните институции, които към 31 декември 2017 г. са изпълнили приложимите капиталови изисквания, посочени в параграф 1, букви а), б) и в), но към 31 декември 2017 г. не са достигнали максималното равнище на съотношенията, посочени в параграф 1, буква г), следва да разпределят нетните си печалби под формата на дивиденти по консервативен начин, за да могат да продължат да изпълняват всички изисквания и да се съобразяват с резултатите от ПНПО дори в случай на влошени икономически и финансови условия. Освен това те по принцип следва да изплащат дивиденти единствено дотолкова, доколкото се поддържа линейна права (8) към изискуемото максимално равнище на капиталовите изисквания, посочени в параграф 1, буква г), и към резултатите от ПНПО;

в)

Категория 3: кредитните институции, които нарушават изискванията, посочени в параграф 1, букви а), б) или в), следва по принцип да не разпределят дивиденти.

Кредитните институции, които не са в състояние да се съобразят с настоящата препоръка, тъй като считат, че имат законово задължение да изплащат дивиденти, следва да се свържат незабавно със съвместния си надзорен екип.

От кредитните институции в категории 1, 2 и 3, посочени в параграф 2, букви а), б) и в), се очаква да изпълняват и насоките по втори стълб. При равни други условия може да се очаква капиталовите изисквания (9) да останат като цяло стабилни. Ако кредитна институция извършва дейност под насоките по втори стълб или очаква, че ще извършва дейност под тях, тя следва да се свърже незабавно със съвместния си надзорен екип. ЕЦБ ще разгледа причините, които са довели или се очаква да доведат до понижаването на капиталовото равнище на кредитната институция, и ще обмисли предприемането на подходящи, пропорционални и специфични за институцията мерки.

II.

Адресати на настоящата препоръка са значимите поднадзорни лица и значимите поднадзорни групи съгласно определенията в член 2, точки 16 и 22 от Регламент (ЕС) № 468/2014 (ЕЦБ/2014/17).

III.

Адресати на настоящата препоръка са и националните компетентни органи и определените на национално равнище органи по отношение на по-малко значимите поднадзорни лица и по-малко значимите поднадзорни групи съгласно определенията в член 2, точки 7 и 23 от Регламент (ЕС) № 468/2014 (ЕЦБ/2014/17). От националните компетентни органи и от определените на национално равнище органи се очаква да прилагат по целесъобразност настоящата препоръка спрямо тези лица и групи (10).

Съставено във Франкфурт на Майн на 28 декември 2017 година.

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  ОВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 63.

(2)  ОВ L 141, 14.5.2014 г., стр. 1.

(3)  Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1).

(4)  Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338).

(5)  Препоръка ЕЦБ/2016/44 на Европейската централна банка от 13 декември 2016 г. относно политиките за разпределяне на дивиденти (ОВ C 481, 23.12.2016 г., стр. 1).

(6)  Всички буфери на максималното изискуемо равнище.

(7)  Кредитните институции могат да имат различна правна форма, като например дружества, чиито ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар, и неакционерни дружества, като например взаимоспомагателни дружества, кооперации или спестовни институции. В настоящата препоръка терминът „дивидент“ означава всеки вид парично плащане, което подлежи на одобрение от общото събрание.

(8)  На практика това означава, че за период от четири години, считано от 31 декември 2014 г., кредитните институции по принцип следва да задържат годишно поне 25 % от разликата до достигането на максималното равнище на съотношението на базовия собствен капитал от първи ред, съотношението на капитала от първи ред и съотношението на обща капиталова адекватност, посочени в параграф 1, буква г).

(9)  Капиталовите изисквания обхващат изискванията по първи стълб, изискванията по втори стълб, предпазния капиталов буфер и насоките по втори стълб. Независимо от поетапното въвеждане на предпазния капиталов буфер кредитните институции следва да очакват в бъдеще да имат насоки по втори стълб, по-високи от нула.

(10)  В случай че настоящата препоръка се прилага спрямо по-малко значими поднадзорни лица и по-малко значими поднадзорни групи, които считат, че не са в състояние да се съобразят с нея, тъй като смятат, че имат законово задължение да изплащат дивиденти, те следва да се свържат незабавно с националните си компетентни органи.


Top