Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017DC0707

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ Балансирана система за осигуряване на прилагането на правата върху интелектуална собственост, отговаряща на днешните предизвикателства пред обществото

COM/2017/0707 final

Брюксел, 29.11.2017

COM(2017) 707 final

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ

FMT:Font=Calibri CyrБалансирана система за осигуряване на прилагането на правата върху интелектуална собственост, отговаряща на днешните предизвикателства пред обществото/FMT

{SWD(2017) 430 final}


I.ВЪВЕДЕНИЕ

Ефективните, добре структурирани и балансирани системи за интелектуална собственост (ИС) са ключово средство за насърчаване на инвестициите в иновации и растеж. Правата върху интелектуална собственост (ПИС) са едно от основните средства, чрез които компаниите, създателите и изобретателите генерират възвращаемост на инвестициите си в знания и създаване. Проучванията показват, че секторите с интензивно използване на ПИС представляват около 42 % от БВП на ЕС (на стойност около 5,7 трилиона евро годишно), генерират 38 % от всички работни места 1  и допринасят за 90 % от износа на ЕС 2 .

Цифровата революция разкри многобройни нови възможности. Интернет донесе новаторски стоки, технологии и творческо съдържание на много по-широк кръг потребители, като по този начин позволи на изобретателите и творците да достигат до нови пазари и аудитории. Цифровата революция обаче също така излага системата на ИС в ЕС на по-големи рискове. Онлайн средата позволява много по-широко и по-бързо разпространение на стоки и съдържание, предмет на нарушение на ПИС, и често затруднява потребителите при разграничаването между стоките и съдържанието, предмет на нарушение, и истинските и законните стоки и съдържание. Освен това нарушителите на ПИС могат да се скрият зад фалшиви самоличности и често се намират извън ЕС в юрисдикции със слаби режими на прилагане.

Всичко това е довело до увеличение на нарушенията на ПИС по целия свят 3 . Днес фалшифицираните и пиратските стоки представляват 2,5 % от световната търговия. Промишлеността на ЕС е сериозно засегната: според скорошно проучване 4 5 % от целия внос в ЕС се състои от фалшифицирани и пиратски стоки, което съответства на незаконна търговия на стойност приблизително 85 милиарда евро.

Нарушенията на ПИС са особена заплаха за секторите, в които предприятията в ЕС са световни лидери, като облекло, луксозни стоки и фармацевтични продукти, и са причина за значителни загуби на приходи и работни места в тези сектори. Неотдавна Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) анализира обхвата, мащаба и въздействието на нарушенията на ПИС в девет сектора 5 и определи общите загуби в ЕС на 48 милиарда евро 6 . Творческите и културните индустрии в Европа (музика, филми, софтуер, книги) също са засегнати негативно 7 . Щетите, понесени от предприятията заради фалшифицирането и пиратството, оказват отрицателно въздействие върху работните места, които те осигуряват в ЕС, и водят до загуба на данъчни приходи и вноски за социално осигуряване 8 .

В същото време печалбите от фалшифицирането и пиратството често отиват за престъпни организации. Тези организации обикновено осъществяват дейност във и извън ЕС, използват както законни, така и нелегални производствени предприятия, проникват във веригите за доставка, експлоатират труда, не плащат данъци, изпират пари и застрашават потребителите 9 .

Планът за действие относно прилагането на ПИС от 2014 г. 10 отбеляза пренасочване на политиката на Комисията за прилагане на ПИС към подхода „следвай парите“, който е насочен към лишаване на нарушителите на ПИС с търговско измерение от приходните потоци, които правят дейността им доходоносна. По-доброто прилагане на ПИС дава своя принос за приоритетите на Комисията за създаване на работни места, насърчаване на растежа и повишаване на конкурентоспособността. То също така играе ключова роля за окончателното изграждане и укрепването на единния пазар и за намаляването на разпокъсаността в държавите членки. Поради това в стратегиите за цифровия единен пазар 11 и за единния пазар 12 Комисията обяви, че Европа трябва да направи повече, за да гарантира, че прилагането на ПИС също ще се превърне в реалност в цифровата среда, като подкрепи подхода „следвай парите“ и като обърне специално внимание на малките и средните предприятия (МСП).

Като стъпва на неотдавнашните инициативи за усъвършенстване на рамката за авторското право 13 , Комисията представя цялостен пакет от мерки за по-нататъшно подобряване на прилагането и упражняването на ПИС в държавите — членки на ЕС, на нашите граници и на международно равнище 14 . Мерките, съдържащи се в този пакет, са изложени в настоящото съобщение, както и в следните документи:

·Съобщение, съдържащо насоки за прилагането на Директивата относно упражняването на права върху интелектуалната собственост (Директивата за ПИС) 15 , придружено от работен документ на службите на Комисията с оценка на Директивата за ПИС;

·Съобщение относно патентите от съществено значение за стандарт;

·работен документ на службите на Комисията относно оценката на Меморандума за разбирателство относно продажбата на фалшифицирани стоки по интернет.

Това съобщение осигурява рамка за всички тези действия по упражняване на ПИС и се състои от четири основни раздела, които представят:

1)мерки, които да улеснят заинтересованите страни в областта на ИС да се възползват от една хомогенна, справедлива и ефективна система за правоприлагане в ЕС. Заедно с насоките за прилагането на Директивата за ПИС, тези мерки включват действия и препоръки за по-нататъшно укрепване на съдебния капацитет и подобряване на предвидимостта в ЕС;

2)действия в подкрепа на ръководени от промишлеността инициативи за борба с нарушенията на ПИС, като доброволни споразумения с посредници и стъпки за по-добра защита на веригите за доставка от фалшифициране;

3)инициативи за укрепване на капацитета на митническите и други органи за прилагане на правата на ИС;

4)мерки за укрепване на усилията за борба с нарушенията на ПИС в световен мащаб чрез насърчаване на най-добрите практики и засилване на сътрудничеството с трети държави. 

Въпреки че съществува ясна необходимост от по-решителни действия срещу нарушенията на ПИС, ЕС трябва същевременно да има политики, които да гарантират, че зачитането на ПИС е съгласувано с необходимостта от безпроблемно въвеждане на нови и иновативни технологии. Това е особено важно, когато тези технологии се включват в стандарти. В днешния бързо променящ се и взаимосвързан свят за целите на оперативната съвместимост и по-специално за ефективното въвеждане на интернет на предметите са необходими широко разпространени стандарти, основаващи се на защитени с ИС технологии (патенти от съществено значение за стандарт). Поради това една балансирана, ефективна и устойчива рамка за патентите от съществено значение за стандарт е от изключителна важност, за да се осигури справедлив достъп до стандартизирани технологии, като същевременно се гарантира, че притежателите на патенти получават възнаграждение за своите инвестиции в научноизследователска и развойна дейност и дейности по стандартизация и следователно имат стимул да предлагат най-добрите си технологии за включване в стандартите.

Поради тази причина в отделно съобщение се съдържа рамка за патентите от съществено значение за стандарт. В него се предлагат насоки и препоръки за това как системата за деклариране да стане по-прозрачна и ефективна, изясняват се някои основни принципи във връзка със справедливите, разумни и недискриминационни практики (подход „FRAND“) и се предлагат насоки за това как да се осигури ефективно прилагане като същевременно се намали вероятността от злоупотреба с предявяването на съдебни искове. По-голямата яснота по тези въпроси ще помогне да се гарантира, че ЕС може да бъде лидер в световните технологични иновации, като същевременно ще улесни ефективното въвеждане в ЕС на нови технологии, като например интернет на предметите или 5G, които са в основата на цифровия единен пазар.

II.КЪМ ПО-ЕФЕКТИВЕН И ПРЕДВИДИМ РЕЖИМ НА ПРАВОПРИЛАГАНЕ В ЕС

В съответствие с насоките за по-добро регулиране 16 Комисията завърши цялостна оценка на изпълнението на Директивата за ПИС. Резултатите показват, че директивата е довела до създаването на обща правна рамка, при която еднакъв набор от инструменти се прилага в гражданските съдилища в целия ЕС и по този начин се осигурява високо равнище на защита във вътрешния пазар. Директивата също така е довела до създаването на общоевропейски стратегии за прилагане на правата от дружествата и е насърчила съдиите и юристите да обменят опит в областта на съдебните спорове. Освен това оценката показа, че Директивата за ПИС е била рентабилна, съгласувана с други интервенции на ЕС със сходни цели и създава добавена стойност на равнище ЕС. Поради това оценката доведе до заключението, че Директивата за ПИС продължава да е подходяща за набелязаните цели.

Оценката обаче също така установи, че съществуват различия в начина на изпълнение и прилагане в практиката на определени разпоредби на Директивата за ПИС (например относно забранителните действия, обезщетението за вреди и съдебните разноски). Тези различия често произтичат от несигурността и различните схващания за това как трябва да се разбират разпоредбите, особено поради предизвикателствата, свързани с новата цифрова среда. Те могат да се дължат и на минималното хармонизиране, заложено в Директивата за ПИС. Вероятно най-важното е, че различията произтичат от факта, че Директивата за ПИС се прилага на фона на много разнообразни национални рамки на гражданското правоприлагане и съдебни традиции. Вследствие на това, в зависимост от мястото на завеждане на съдебното производство, резултатите могат да бъдат много различни както по отношение на съдържанието, така и по отношение на ефективността или ефикасността. Това може да попречи на предвидимостта и да направи изпълнението трудно, особено в трансграничен контекст.

Резултатите от обществената консултация относно оценката на Директивата за ПИС 17 потвърждават тези констатации. Въпреки че повечето заинтересовани страни смятат, че съществуващите правила действително са спомогнали за защитата на ИС и за предотвратяването на нарушения на ПИС, мнозина поискаха по-голяма яснота относно начина, по който Директивата за ПИС следва да се прилага на практика. По-специално притежателите на права и посредниците считат, че мерките, процедурите и средствата за съдебна защита, предвидени в Директивата за ПИС, не се прилагат последователно в държавите членки, което води до различни нива на защита в рамките на ЕС. Макар че спазването на ИС е основно право 18 , гражданите от своя страна изразиха безпокойство относно зачитането на техните основни права в процедурите за упражняване на ПИС.

Насоки относно Директивата за ПИС

За да осигури по-последователно и ефективно прилагане на Директивата за ПИС, Комисията издава като отделно съобщение насоки относно тълкуването и прилагането на мерките, процедурите и средствата за съдебна защита, предвидени в Директивата за ПИС 19 . Като стъпват на съдебната практика на Съда на Европейския съюз и съществуващите добри практики, насоките излагат становищата на Комисията относно разпоредбите на Директивата за ПИС, които създават проблеми с тълкуването. Като вземат предвид резултатите от оценката, включително обществената консултация, насоките разглеждат основни аспекти на Директивата за ПИС, по-конкретно:

·нейния обхват;

·значението на изискването тези мерки, процедури и средства за съдебна защита да са, наред с другото, „лоялни и справедливи“;

·правилата относно доказателствата, правото на информация, правото на временни и предпазни мерки и забраните;

·компенсацията за понесените вреди (обезщетение); както и

·възстановяването на съдебните разноски.

Документът също така дава насоки за това как да се прилагат предвидените в Директивата за ПИС мерки, така че да се постигне справедливо равновесие между различните основни права, които могат да бъдат засегнати при съдебните спорове във връзка с ИС, като същевременно се избягват непропорционални резултати и злоупотреби с предявяването на съдебни искове.

Процесуалното производство във връзка с ИС, особено в цифровата епоха, може да се осъществява едновременно в няколко държави членки. Например може да се наложи притежателите на авторски права, които желаят да се борят с незаконното онлайн съдържание, да подадат искове в няколко държави членки във връзка с едно и също нарушение по едно и също време. Стартирането на производство за едно и също средство на съдебна защита за едно и също нарушение в повече от една юрисдикция обикновено води до значителни разходи и продължителни процедури, особено когато не съществува единно право на ЕС за ИС и когато поради различия в материалното право изключенията и ограниченията могат да се прилагат по различен начин в различните държави членки. Въпреки че не разглеждат и не могат да се справят с всички предизвикателства, които съществуват в това отношение 20 , насоките относно Директивата за ПИС би следвало да улеснят участието на притежателите на права в трансгранични съдебни спорове, като спомогнат за постигането на по-съгласувано тълкуване и прилагане на Директивата за ПИС.

Насоките не засягат действията за правоприлагане, които Комисията би могла да сметне за подходящо да предприеме съгласно член 258 от ДФЕС и които ще съответстват на тълкуването, изложено в насоките.

Ролите и отговорностите на посредниците, и по-специално на онлайн посредниците, се очертаха като важен проблем за заинтересованите страни както в оценката, така и в обществената консултация. Както се пояснява в насоките, възможността за издаване на забранително разпореждане срещу посредник въз основа на Директивата за ПИС не зависи от отговорността на посредника за въпросното (твърдяно) нарушение 21 . Всъщност Директивата за електронната търговия 22 урежда условията, при които определени онлайн посредници са освободени от отговорност. Докато в своето Съобщение относно онлайн платформите 23 от 2016 г. Комисията заяви, че тази рамка, предвидена в последната директива, все още е подходяща за целта, неотдавна Комисията издаде конкретни насоки 24 , които имат за цел да съчетаят бързото и ефективно откриване и премахване на незаконно онлайн съдържание, включително съдържание, предмет на нарушение на ПИС, с необходимите правни гаранции, например чрез процедури за подаване на сигнал и предприемане на действия. Предложението за директива за авторското право в цифровия единен пазар също предвижда определени конкретни инструменти и механизми за постигане на добре функциониращ пазар за авторското право, и по-специално предлага подходящи мерки, които да се предприемат от определени доставчици на онлайн услуги в сътрудничество с притежателите на права с цел предотвратяване достъпа до съдържание, защитено с авторско право, без съгласието на притежателите на права.

Изграждане на по-силна „общност на знание в областта на упражняването на ПИС“: подобряване на правоприлагането в ЕС

Оценката показа, че много притежатели на права се оплакват от затруднения по отношение на достъпа до правосъдие, дълги и скъпи процедури и несигурни резултати. Освен това оценката разкри предполагаема липса на прозрачност и предвидимост относно начина, по който се управлява съдебното производство, и (вероятните) резултати от него. Като цяло изглежда, че фактори като различията в националните традиции в областта на гражданското право и съдебните практики продължават да възпират развитието на предвидима и последователна система за прилагане на ПИС в ЕС.

В този контекст, в допълнение към предоставянето на насоки относно Директивата за ПИС, Комисията призовава държавите членки да увеличат усилията си за осигуряване на ефективна и предвидима гражданскоправна защита срещу нарушенията на ПИС в ЕС в съответствие с Директивата за ПИС и ще подкрепи тези усилия. На практика по-голямата прозрачност и предвидимост биха били от голяма полза, особено за МСП. Те биха улеснили достъпа на МСП до правосъдие и биха спомогнали за насърчаване на въвеждането на достъпни застрахователни схеми за съдебни спорове в областта на ИС 25 .

Като първа стъпка, Комисията ще работи в тясно сътрудничество с държавите членки и заинтересованите страни за допълване на горепосочените насоки, където е необходимо и целесъобразно, с допълнителни по-целенасочени насоки за подкрепа на хомогенното и ефективно упражняване на ПИС в ЕС. За тази цел тя ще определи съвместно с националните експерти, включително националните съдии и другите заинтересовани страни, някои конкретни въпроси и проблемни области, в които биха били полезни допълнителни конкретни насоки, основани на опита от най-добрите практики. Конкретно действие в това отношение би могло да бъде изчисляването на обезщетенията за вреди и необходимите доказателства за компенсиране на вредите, причинени от нарушения на ПИС.

Комисията възнамерява да публикува онлайн всички насоки относно упражняването на ПИС, inter alia, чрез портала „Вашата Европа“ 26 , така че да се предостави достъп до практическа информация за правоприлагането в областта на правата върху ИС в ЕС не само за съдиите и юристите, но и за всички заинтересовани страни.

Освен това, както показа оценката на Директивата за ПИС, участието на съдии, специализирали в областта на ПИС и по-специално на упражняването на ПИС, е от особена важност за ефективното и ефикасно използване на предвидените в Директивата за ПИС мерки, процедури и средства за съдебна защита. Тази специализация може да донесе значителни предимства, и по-специално до по-бързи, по-ефективни и по-последователни решения, водещи до повишена правна сигурност. Поради това Комисията призовава държавите членки да повишат тази специализация.

Друг елемент за по-ефикасно и последователно упражняване на ПИС в ЕС е наличието на обучение за съдии и разработването на добри практики. За да подкрепи усилията на държавите членки в тази област, Комисията ще работи още по-активно с Обсерваторията, за да разработи всеобхватна програма за семинари и обучения за съдиите. Това би следвало да насърчи създаването на мрежи и практики за обучение между съдиите, които се занимават с нарушения на ПИС. В този контекст през 2018 г. се предвиждат три специални семинара.

На последно място, прозрачността по отношение на съдебните решения в областта на упражняването на ПИС е съществена предпоставка за обмен на знания в единния пазар, по-голяма предвидимост и трансграничен дебат между практикуващите специалисти в областта на ИС. Към настоящия момент обаче само няколко държави членки са публикували съдебна практика, свързана с ИС, на специализирани уебсайтове, а правилата за достъпност и публикуване се различават в значителна степен. Поради това Комисията призовава държавите членки систематично да публикуват съдебни решения по производства, свързани с нарушения на ПИС, и най-малкото постановените от апелативните съдилища и по-висшите инстанции 27 . От своя страна Комисията, съвместно с EUIPO и Обсерваторията, ще засили работата си по базата данни за събиране на съдебна практика, стартирана от EUIPO, за да бъде тя възможно най-изчерпателна и лесна за ползване.

Освен по-ефективните системи за правоприлагане, следва да се обмисли и разработването на допълнителни инструменти за алтернативно разрешаване на спорове (АРС). Използването на АРС за медиация и арбитраж може да послужи като алтернативно средство за упражняване на ПИС. Въпреки че все още се използват рядко за уреждане на искове за ИС, средствата за АРС имат предимства (например трансграничните въпроси могат да бъдат разрешени по-лесно, а АРС може да е по-бързо и по-евтино от съдебното производство). В момента Комисията съвместно с EUIPO идентифицира съществуващите инструменти за АРС и анализира ползите от създаването в рамките на EUIPO на център за медиация, който да разглежда въпросите, свързани с марките и дизайните. Тя също така възнамерява да си сътрудничи с бъдещия Единен патентен съд за развитието на медиацията и арбитража по свързани с патенти дела. Това би трябвало да помогне за въвеждането на мрежа на ЕС за медиация и арбитраж при спорове относно ИС, както е обявено в Инициативата за подкрепа на стартиращи и разрастващи се предприятия 28 .

С оглед на по-нататъшното подобряване на системата за правоприлагане в ЕС, Комисията:

- дава насоки относно тълкуването и прилагането на основните разпоредби на Директивата за ПИС;

- ще работи с националните експерти и съдиите от държавите членки по допълнителни по-целенасочени насоки, които да дадат по-подробни и практически указания относно конкретни въпроси, свързани с Директивата за ПИС, въз основа на опита от най-добрите практики;

- ще публикува посочените по-горе насоки и добри практики онлайн, inter alia, чрез портала „Вашата Европа“;

- призовава държавите членки да насърчават специализацията на съдии в областта на ИС и упражняването на ПИС, както и систематично да публикуват съдебни решения по производства, свързани с упражняване на ПИС;

- ще предприеме, съвместно с EUIPO, по-нататъшни действия за улесняване на по-широкото използване на алтернативното разрешаване на спорове (АРС) за уреждане на спорове относно ИС, включително идентифициране на съществуващите инструменти за АРС и анализ на предимствата на създаването на център за медиация в рамките на EUIPO.

III.УВЕЛИЧАВАНЕ НА РЪКОВОДЕНИТЕ ОТ ПРОМИШЛЕНОСТТА УСИЛИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА И БОРБА С НАРУШЕНИЯТА НА ПИС

Борбата срещу нарушенията на ПИС следва да бъде съвместно усилие, което включва всички участници, както от публичния, така и от частния сектор, и което използва не само съдебното правоприлагане, но и всички възможни средства. От години Комисията работи с промишлеността за подпомагане и насърчаване на предприеманите от промишлеността усилия срещу нарушенията на ПИС. Идеята е да се насърчи надлежната проверка от страна на всички страни, които потенциално участват в разработването на нарушаващи ПИС продукти или съдържание и свързаните с тях сделки, включително доставчици, рекламни агенции, доставчици на платежни услуги, както и самите притежатели на права. Въпреки значителния напредък може и трябва да се направи повече, за да се спре разпространението на стоки и практики, предмет на нарушение на ПИС.

Пълно използване на потенциала на доброволните споразумения

Комисията насърчава по-засилен диалог между заинтересованите страни за насърчаване на ефективно сътрудничество между партньорите от бранша в борбата срещу нарушенията на ПИС и на разпространяването на най-добрите практики в сектора. Първи меморандум за разбирателство беше сключен между притежателите на права и интернет платформите през 2011 г. и беше актуализиран през 2016 г 29 . Той съдържа подход на сътрудничество за борба с продажбата на фалшифицирани стоки. Оттогава могат да бъдат отбелязани още две промени:

На първо място, в контекста на този първи меморандум за разбирателство относно фалшифицирането бяха въведени ключови показатели за ефективност (КПЕ) с цел оценка на резултатите от доброволното споразумяване и идентифициране на възможни области за по-нататъшно подобрение. Резултатите от първия цикъл на мониторинг въз основа на тези КПЕ показват, че меморандумът за разбирателство се оказва ефективен и вече е довел до значителни резултати. Те показват, че доброволното сътрудничество може да има значителен принос за ограничаване на фалшифицирането онлайн и може да осигури ефективни решения. От влизането на меморандума за разбирателство в сила значителна част от предложенията за фалшифицирани продукти бяха премахнати от онлайн платформите, главно в резултат на по-засилени проактивни и превантивни мерки. Въпреки това, предвид факта, че стоките, предмет на нарушение на ПИС, все повече успяват да навлязат на единния пазар, Комисията насърчава всички подписали страни и нови участници да увеличат усилията си 30 .

На второ място, под егидата на Комисията заинтересованите страни финализират своята работа за сключването на нов меморандум за разбирателство, насочен към въздържането от рекламиране на уебсайтове, нарушаващи ПИС. Рекламата генерира значителни приходи за тези сайтове и мерките, които трябва да бъдат договорени, следва да помогнат да се прекъсне този съществен източник на подкрепа за нарушителите на ПИС. Наличието на реклами за домакински уреди от утвърдени марки и известни платежни услуги на сайтове, нарушаващи ПИС, може да накара потребителите да сметнат, че сайтът, в който са влезли, предоставя законен достъп до съдържание, стоки или услуги, когато всъщност това не е така. Това може да обърка потребителите, като подкопае доверието им, и по този начин да навреди на марката.

Продължава работата по меморандум за разбирателство за транспортните и превозваческите услуги. Целта му е да предотврати използването на услугите, предоставяни от компаниите в този отрасъл, от фалшификатори в търговски мащаб за насочване на фалшифицирани стоки към ЕС. Още един меморандум за разбирателство в процес на изготвяне се очаква да обхване доставчиците на платежни услуги, които често са от жизненоважно значение за онлайн предложенията, нарушаващи ПИС.

Комисията подкрепя по-нататъшното развитие на тези доброволни споразумения, по-специално в онлайн среда, и ще се стреми да гарантира, че всички подписващи страни действат добросъвестно и при пълно зачитане на правото на ЕС като цяло, и по-специално на членове 101 и 102 от ДФЕС. Тя също така ще се стреми да гарантира, че съществува подходящ баланс между различните интереси на участващите страни и че правата на потребителите са надлежно зачетени. Комисията ще насърчава и широко участие в тези споразумения на всички сектори и браншове.

Комисията счита, че мониторингът на такива меморандуми за разбирателство трябва да се основава на ключови показатели за ефективност. Тя ще изготвя редовни доклади за ефективността на тези споразумения с цел извличане на най-добрите практики, определяне на области за бъдещо подобрение и оценка на необходимостта от законодателни мерки на равнище ЕС.

Защита на веригите за доставка от заплахи за нарушаване на ПИС

Друга насока на дейността на Комисията, промишлеността и техните партньори има за цел да защити веригите за доставка от заплахи от фалшифициране и други нарушения на ПИС. И тук предизвикателствата се увеличават. Проведеният през 2015 г. семинар за надлежна проверка и непокътнатост на веригата за доставка за защита на ПИС 31 стигна до заключението, че компаниите все по-често се сблъскват със случаи на фалшифицирани продукти (като например фалшифицирани електронни части), които навлизат в техните вериги за доставка. Това до голяма степен се дължи на факта, че веригите за доставка непрекъснато се усложняват, което често затруднява компаниите по-специално МСП при проследяването на техните доставчици и поддоставчици. Освен това появата на нови технологии и използването на интернет помага на нарушителите да подобрят техниките си на фалшифициране и да проникнат в законни вериги за доставка. Съществуват добри практики за прозрачност на веригата за доставка (управление на риска, корпоративна социална отговорност). Те обаче не се използват рутинно за установяване на нарушения на ПИС и борба срещу тях. Липсата на надлежна проверка отслабва сигурността на веригата за доставка и допуска във веригата фалшификати, които са вредни за бизнеса и излагат гражданите на риск.

Според Комисията съществува неотложна необходимост от засилено използване на веригите за доставка в борбата срещу фалшификатите. Това може да се направи чрез изпробване на нови инструменти и подпомагане на изграждането и разширяването на най-добрите практики.

Възможността за проследяване на стоките е крайъгълен камък на сигурността на веригата за доставка, безопасността на потребителите и качеството на продуктите. Поради това Комисията ще се стреми да засили сътрудничеството между притежателите на права и ключови участници, като например организации по стандартизация и доставчици на решения в областта на сигурността, с цел да се улесни разпространението на технологии за проследяване 32 и да се подкрепи появата на нови системи за проследяване и удостоверяване на автентичността, като блокчейн (блокверига). Чрез регистриране на активите, трансакциите и участниците, този споделен цифров регистър предоставя ценна информация за произхода и историята на продуктите, така че те да могат да бъдат проследявани и автентичността им да бъде удостоверявана по-лесно. Решенията, основаващи се на блокчейн, могат да направят възможно бързото откриване на фалшифицирани части или продукти, които са навлезли в законните вериги за доставка, както и евентуалното отклоняване на стоки към незаконни пазари 33 . Като част от проекта си #Blockchain4EU: Блокчейн за промишлени трансформации Комисията анализира как блокчейн могат да се използват за повишаване на прозрачността на веригите за доставка и за по-добра защита на ПИС. Съвместно с Обсерваторията Комисията ще продължи да установява и изпробва (по-специално чрез Blockathon (маратон за програмиране на блокчейн) различни възможни начини на използване на блокчейн в борбата срещу фалшификатите, както и да идентифицира потенциалните правни и икономически бариери пред тяхното възприемане 34 .

Освен това има още възможности за по-засилено повишаване на осведомеността и за по-широко разпространение на най-добрите практики. Отраслите трябва да бъдат информирани за необходимостта от защита на техните вериги за доставка и следва да бъдат насърчавани да предприемат действия за по-добра защита. Допълнителното включване на защитата на ИС в процесите на акредитация може да послужи като полезен инструмент в този контекст. Например на 10 май 2017 г. беше приет нов стандарт на ISO за устойчиви обществени поръчки (ISO 20400), който за пръв път съдържа изрично позоваване на мерки за борба с нарушенията на ПИС. Комисията ще се стреми да популяризира още повече този стандарт чрез информационни сесии за дружества 35 или по-мащабни събития в областта на упражняването на ПИС 36 .

Освен това Комисията ще разгледа по-задълбочено как спазването на стандартите за защита на ИС биха могли да станат част от процеса за придобиване на статут на „одобрен икономически оператор (ОИО)“ 37  в бъдеще. Концепцията за ОИО се основава на партньорството в рамките на Световната митническа организация (СМО) между митническите органи и предприятията. Статутът на ОИО се предоставя от митническите органи и предоставя на икономическите оператори определени облекчения в митническите процедури. Той може да бъде получен от всички участници във веригата за доставка, които отговарят на даденикритерии за качество, определени в митническите правила на ЕС, и работят в тясно сътрудничество с митническите органи за гарантиране на сигурността и непокътнатостта на веригите за доставка. В този контекст борбата срещу фалшифицирането би могла да придобие още по-съществено значение. За да се увеличи сигурността на веригата за доставки, икономическите оператори се насърчават да избират надеждни партньори, които разполагат с ефикасни схеми за гарантиране на съответствието, като например ОИО.

На последно място, трябва да се обърне специално внимание на положението на МСП, които често разполагат със силно ограничени средства за приспособяване на веригите си на доставка. EUIPO започва конкретно проучване в тази област с цел извличане на най-добрите практики и предлагане на конкретни решения.

Комисията призовава промишлеността да предприеме необходимите мерки за надлежна проверка с цел борба срещу нарушенията на ПИС. За да подкрепи промишлеността в тези усилия и да насърчи най-добрите практики, тя ще:

- си сътрудничи още по-интензивно със заинтересованите страни за подобряване и разширяване на доброволните споразумения за борба с нарушенията на ПИС. Комисията ще работи за популяризирането на специални меморандуми за разбирателство, в които участват притежатели на права, интернет платформи, рекламни компании, превозвачи и доставчици на платежни услуги;

- продължи да наблюдава функционирането и ефективността на тези меморандуми за разбирателство и ще докладва за резултатите от тях;

- продължи насърчаването на надлежната проверка във веригите за доставки, ще проучва потенциала на новите технологии като блокчейн и ще насърчава използването на съществуващите процеси за акредитация за въвеждане на схеми за гарантиране на съответствието в областта на ИС.

IV.Борба срещу нарушенията на ПИС чрез засилено административно сътрудничество

Понастоящем има богата информация относно стойността и въздействието на фалшифицираните и пиратските стоки 38 , произхода на престъпните организации и маршрутите, които те използват, за да насочат тези стоки към ЕС 39 . Благодарение на огромните усилия за събиране на данни 40 вече са идентифицирани най-засегнатите сектори, установени са използваните маршрути и са събрани необходимите доказателства. Следователно е време да се обединят усилията в рамките на ЕС и да се засили борбата срещу нарушенията на ПИС на границите му и извън него.

Комисията ще се стреми да засили сътрудничеството между всички компетентни органи, за да се подобри зачитането на правата върху ИС в рамките на ЕС. На първо място, тя ще проучи как контролните органи в областта на икономиката и търговията, съвместно с органите за защита на потребителите, могат да участват по-тясно в борбата с фалшифицирането и пиратството. В някои държави членки това вече е факт, но в други — все още не. Въз основа на съществуващите добри практики в някои области и държави членки, Комисията ще обсъди с държавите членки как да се осигури подходящото участие на всички съответни органи. Например Комисията ще продължи да насърчава обмена на добри практики между държавите членки в сектора на хранително-вкусовата промишленост за контрол и прилагане по-специално на правата в областта на географските означения, включително ще продължи програмата за одит на контролните структури на държавите членки.

Освен това, съвместно с EUIPO и Европол, Комисията ще установи различните бази данни, използвани в борбата срещу фалшифицирането, за да идентифицира пропуските в данните и възможните начини за подобряване на обмена на данни между съответните органи.

Съвместно с EUIPO и въз основа на събраните доказателства и данни, Комисията също така ще се стреми да си сътрудничи с държавите членки за допълнително повишаване на обществената осведоменост за ролята на ИС и отрицателното въздействие на нарушенията на ПИС.

За целите на борбата срещу фалшифицирането и пиратството на границите на Съюза Комисията ще продължи да помага на държавите членки в прилагането от страна на митническите органи. В момента тя оценява резултатите от Плана за действие в митническата област за борба с нарушенията на правата върху ИС за периода 2013—2017 г. 41 Тя ще изготви доклад за тях още през 2017 г. и ще предприеме необходимите следващи стъпки, като се съсредоточи върху следните приоритети:

·осигуряване на хомогенно прилагане на законодателството за прилагане на ПИС по границите в целия ЕС;

·засилване на митническото сътрудничество и обмена на информация с полицията и други правоприлагащи органи;

·разработване на инструменти за управление на риска за целите на прилагането на ПИС.

Освен това Комисията припомня задълженията на държавите членки да транспонират новите правила на ЕС, установени с Директивата за марките, включително режима за публичните органи. Тези правила служат, inter alia, за спиране на потока от фалшифицирани стоки, включително транзитно преминаващите стоки 42 .

Фалшифицираните продукти обикновено не съответстват на законодателството на ЕС в областта на продуктите и могат да представляват риск за потребителите. Тъй като настоящото съобщение се съсредоточава върху по-доброто прилагане на законодателството на ЕС в областта на ПИС, прилагането на други законодателни актове на ЕС в областта на продуктите ще бъде разгледано в предстоящия пакет „Пакет за стоките“, както е обявено в стратегията за единния пазар.

Комисията ще предприеме следното:

- съвместно с EUIPO ще гарантира, че съответните правоприлагащи органи в ЕС разполагат с инструменти за сътрудничество в борбата срещу фалшифицирането и пиратството, включително чрез по-добро наблюдение на пазара;

- съвместно с EUIPO ще увеличи усилията си за повишаване на осведомеността на обществеността за рисковете, свързани с нарушенията на правата върху ИС;

- ще предложи по-целенасочена помощ на националните митнически органи въз основа на резултатите от настоящия План за действие в областта на митниците и ще работи със Съвета за нов План за действие в областта на митниците през 2018 г.

V.БОРБА СРЕЩУ НАРУШЕНИЯТА В СВЕТОВЕН МАЩАБ

Фалшифицирането и пиратството са предимно глобални проблеми, изискващи глобални отговори. Предприеманите в рамките на ЕС мерки трябва да бъдат придружени от международни усилия за предотвратяване на нарушенията на ПИС в световните вериги за доставка.

Комисията популяризира подхода на ЕС към правоприлагането в областта на ПИС в световен мащаб: двустранно, в търговски споразумения и диалози относно ПИС с основните търговски партньори; и многостранно, в рамките на международни организации като Световната организация за интелектуална собственост (СОИС), Съвета по ТРИПС на Световната търговска организация (СТО) и ОИСР, както и съответните органи като ICANN 43 . Целта е да се засили и стандартизира правоприлагането в областта на ИС в международен мащаб и да се повиши осведомеността за вредите, причинявани от фалшифицирането и пиратството.

В тясно сътрудничество с EUIPO Комисията стартира три програми за техническо сътрудничество в областта на ИС („IP Key“) съответно с Китай, Югоизточна Азия и Латинска Америка. Тя се основава на положителния опит от предишни програми за сътрудничество с Китай и региона на АСЕАН. Бюджетът на тези три програми ще възлезе на общо 20 милиона евро между 2017 г. и 2020 г. Програмите ще подкрепят разработването на ефективна система за защита на ИС в участващите държави въз основа на най-добрите практики на ЕС, която ще помага на дружествата от ЕС да защитават своите права върху ИС на тези пазари.

Като част от Стратегията за защита и прилагане на правата върху интелектуална собственост в трети държави 44 , Комисията ще публикува актуализиран доклад относно защитата и прилагането на ПИС в трети държави. Докладът ще съдържа списък на новите приоритетни държави. Комисията ще засили дейностите си в приоритетните държави и ще съсредоточи ресурсите си върху определените области, които предизвикват загриженост, включително зоните за свободна търговия и географските означения.

В сътрудничество с EUIPO Комисията ще създаде списък за наблюдение на пазарите на ИС. Списъкът за наблюдение ще идентифицира онлайн и физически пазари, разположени извън ЕС, за които се съобщава, че извършват или улесняват извършването на съществени нарушения на ПИС, и по-специално пиратство и фалшифициране, по отношение на потребители в ЕС. Крайният резултат ще бъде списък на най-проблематичните пазари с описание на основните им характеристики. Необходимата информация и предпазните мерки по отношение на съдържанието и целта на списъка ще бъдат предоставени от Комисията. Комисията също така ще наблюдава мерките и действията, предприемани от местните власти във връзка с включените в списъка пазари, както и мерките и действията, предприемани от операторите и собствениците на пазари за ограничаване на нарушенията на ПИС.

В този контекст Комисията ще започне обществена консултация за събиране на информация относно тези пазари. Потвърдените с помощта на Обсерваторията данни ще се използват при избора на пазарите, които да бъдат включени в списъка. Първият Списък за наблюдение на пазари на ИС следва да бъде публикуван през второто полугодие на 2018 г. и ще се актуализира редовно.

Комисията също така ще продължи да насърчава използването на онлайн информация за защитата на ИС, включително базата данни на системата за бързо разузнаване в сферата на борбата с фалшифицирането (ACRIS), която събира информация за случаи на нарушаване на ПИС, засягащи дружества от ЕС в държави извън ЕС. За да улесни достъпа и използването на информацията онлайн, Комисията възнамерява да създаде портал, обединяващ пунктовете за достъп до свързаните с ИС уебсайтове и бази данни.

За засилване на борбата с нарушенията на ПИС в държави извън ЕС, Комисията ще:

- публикува през първото тримесечие на 2018 г. нов доклад относно защитата и прилагането на права върху интелектуална собственост в трети държави, в който ще включи нови области (т.е. зони за свободна търговия, географски означения);

създаде през второто полугодие на 2018 г. списък за наблюдение на пазарите на ИС, в който са идентифицирани онлайн и физически пазари, които извършват или улесняват извършването на съществени нарушения на ПИС;

изпълнява, въз основа на годишни работни планове, програми за техническо сътрудничество (програмите „IP Key“) с Китай, Югоизточна Азия и Латинска Америка.

VI.ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящото съобщение определя обширен набор от мерки и действия, насочени към осигуряване на координиран и ефективен подход в политиките на ЕС за по-нататъшно подобряване на борбата с нарушенията на ПИС. За да се осигури максимална видимост, Комисията работи с EUIPO за предоставяне на информация за всички мерки и действия чрез един уеб портал.

Мащабите на фалшифицирането и пиратството и тяхното въздействие върху нашето общество изискват ефективни правоприлагащи действия, включващи бърза и координирана намеса от страна на множество действащи лица, както публични, така и частни, които действат на всяко равнище, от местно до световно.

С оглед на това Комисията приканва всички страни да предприемат последващи действия във връзка с насоките, препоръките и действията, описани в настоящото съобщение. Тя ще наблюдава постигнатия напредък и на тази основа ще оцени необходимостта от по-нататъшни стъпки.Преглед на основните действия

ДЕЙСТВИЕ

ДЕЙСТВАЩИ ЛИЦА

СРОК

1.    КЪМ ПО-ЕФЕКТИВЕН И ПРЕДВИДИМ РЕЖИМ НА ПРАВОПРИЛАГАНЕ В ЕС

Насоки относно тълкуването и прилагането на основните разпоредби на Директивата за ПИС

Комисия

изпълнено

Сътрудничество с националните експерти и съдиите по изготвяне на допълнителни поцеленасочени насоки, основаващи се на най-добрите практики

Комисия/държави членки/Обсерватория

до 2019 г.

Публикуване на посочените по-горе насоки и най-добри практики онлайн, inter alia, чрез портала „Вашата Европа“

Комисия/Обсерватория

до 2019 г.

Насърчаване на:

- специализацията на съдии в областта на ИС и упражняването на ПИС;

- систематичното публикуване на съдебни решения по дела, свързани с упражняване на ПИС.

Държави членки

-

Улесняване на по-широкото използване на алтернативното разрешаване на спорове (АРС) за уреждане на спорове относно ИС, включително идентифициране на съществуващите инструменти за АРС и анализ на предимствата на създаването на център за медиация в рамките на EUIPO.

Комисия/EUIPO

до 2019 г.

2.    УВЕЛИЧАВАНЕ НА РЪКОВОДЕНИТЕ ОТ ПРОМИШЛЕНОСТТА УСИЛИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА И БОРБА С НАРУШЕНИЯТА НА ПИС

Подобряване и разширяване на доброволните споразумения за борба с нарушенията на ПИС, по-конкретно чрез специални меморандуми за разбирателство, в които участват притежатели на права, интернет платформи, рекламни компании, превозвачи и доставчици на платежни услуги

Насърчаване на такива меморандуми за разбирателство; наблюдаване на функционирането и ефективността им и докладване на резултатите от тях.

Комисия/Промишленост

Комисия/Обсерватория

до 2019 г.

до 2019 г.

Насърчаване на надлежната проверка във веригите за доставки с цел борба срещу нарушенията на ПИС, проучване на потенциала на новите технологии като блокчейн и насърчаване на използването на съществуващите процеси за акредитация за въвеждане на схеми за гарантиране на съответствието в областта на ИС.

Комисия/държави членки/EUIPO/Обсерватория

до 2019 г.

3.    Борба срещу нарушенията на ПИС чрез засилено административно сътрудничество 

Увеличаване на усилията и повишаване на осведомеността на обществеността за рисковете, свързани с нарушенията на правата върху ИС.

EUIPO

до 2019 г.

Предлагане на по-целенасочена помощ на националните митнически органи въз основа на резултатите от настоящия План за действие в областта на митниците и работа с Председателството на Съвета за нов План за действие в областта на митниците.

Комисия/Съвет

2018 г.

4.    БОРБА СРЕЩУ НАРУШЕНИЯТА В СВЕТОВЕН МАЩАБ

Публикуване на нов доклад относно защитата и прилагането на права върху интелектуална собственост в трети държави, който включва нови области (т.е. зони за свободна търговия, географски означения).

Комисия

първо полугодие на 2018 г.

Създаване на списък за наблюдение на пазарите на ИС, в който са идентифицирани онлайн и физически пазари, които извършват или улесняват извършването на съществени нарушения на ПИС.

Комисия

2018 г.

Изпълнение, въз основа на годишни работни планове, на програми за техническо сътрудничество (програмите „IP Key“) с Китай, Югоизточна Азия и Латинска Америка.

Комисия/Обсерватория

2018—2019 г.

(1)

При отчитане както на пряката, така и на косвената заетост.

(2)

EUIPO, Intellectual property rights intensive industries and economic performance in the EU (Сектори с широко използване на права върху интелектуална собственост и икономически резултати в ЕС), 2016 г.

(3)

Независимо от това е налице и положително развитие. В областта на авторското право например новите бизнес модели доведоха до намаляване на нарушенията на авторските права на някои пазари (достъпно на адрес: https://copia.is/library/the-carrot-or-the-stick/ ). Успешното развитие на законното предлагане, разбира се, също зависи от ефективните мерки за прилагане. Комисията многократно е изтъквала, че борбата с онлайн пиратството следва да се съчетае с допълнителни действия, включително развитие на законното предлагане и образователни инициативи (вж. например следните съобщения на Комисията: Съобщение относно творческото онлайн съдържание в единния пазар (COM (2007)0836 окончателен) и Към една модерна и по-европейска рамка за авторското право (COM (2015) 626 final).

(4)

ОИСР/EUIPO, Trade in Counterfeit and Pirated Goods: Mapping the Economic Impact (Търговия с фалшифицирани и пиратски стоки: очертаване на икономическото въздействие), 2016 г.

(5)

Козметични продукти и продукти за лична хигиена; облекло, аксесоари и обувки; спортни стоки; играчки и игри; чанти и куфари; бижута и часовници; музикални записи; спиртни напитки и вино; и лекарства.

(6)

Достъпно на адрес https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/quantification-of-ipr-infringement .  

(7)

Вж. например BASCAP/INTA, The economic impact of counterfeiting and piracy (Икономическо въздействие на фалшифицирането и пиратството), 2017 г., достъпно на адрес:  http://www.inta.org/Communications/Documents/2017_Frontier_Report.pdf , където стойността на цифровото пиратство на филми, музика и софтуер през 2015 г. беше оценена на 213 милиарда щатски долара. Вж. също EUIPO, The Economic cost of IPR Infringement in the recorded Music industry (Икономическата цена на нарушаването на ПИС в звукозаписната индустрия) — май 2016 г., достъпно на адрес: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/resources/research-and-studies/ip_infringement/study7/Music_industry_en.pdf . Това проучване установи, че през 2014 г. в резултат на потреблението на музикални записи от незаконни източници загубите на звукозаписната индустрия от продажби в ЕС възлизат на приблизително 170 милиона евро. Вж. също проучванията на Службата по интелектуална собственост на Обединеното кралство, проследяващи степента на онлайн нарушенията на авторски права. Според последната версия (май 2016 г.) 15 % от британските потребители на интернет на възраст над 12 години са използвали най-малко един обект на онлайн съдържание незаконно между март и май 2016 г., 5 % от потребителите на възраст над 12 години в Обединеното кралство са използвали изключително незаконно съдържание (достъпно на адрес:

  https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/546223/OCI-tracker-6th-wave-March-May-2016.pdf ).

(8)

Неотдавнашният анализ на EUIPO (вж. бележка под линия 6) изчисли, че преките и непреките загуби на работни места в деветте отрасъла надвишават 786 000. Загубите на приходи за държавата в същите девет сектора възлизат на 14,4 милиарда евро.

(9)

UNODC, The Illicit Trafficking of Counterfeit Goods and Transnational Organized Crime (Незаконният трафик на фалшифицирани стоки и транснационалната организирана престъпност), 2014 г., достъпно на адрес:

https://www.unodc.org/documents/counterfeit/FocusSheet/Counterfeit_focussheet_EN_HIRES.pdf

Европол — EUIPO, Situation report on counterfeiting in the EU (Доклад относно състоянието на фалшифицирането в ЕС), 2015 г., достъпен на адрес:

https://euipo.europa.eu/ohimportal/documents/11370/80606/2015+Situation+Report+on+Counterfeiting+in+the+EU , и UNICRI, Illicit pesticides, Organized crime and supply chain integrity (Незаконни пестициди, организирана престъпност и цялост на веригата за доставки) , 2016 г., достъпно на адрес:

http://www.unicri.it/in_focus/files/The_problem_of_illicit_pesticides_low_res1.pdf

(10)

 Към обновен консенсус относно прилагането на правата върху интелектуалната собственост: план за действие на ЕС, COM(2014)392, 1 юли 2014 г. Въз основа на този план за действие Европейският парламент призова Комисията да представи подробна оценка на съществуващата правна рамка (вж. резолюцията от 9 юни 2015 г.).

(11)

Съобщение на Комисията Стратегия за цифров единен пазар за Европа, COM/2015/0192, 6 май 2015 г.

(12)

Съобщение на Комисията Осъвременяване на единния пазар: повече възможности за гражданите и предприятията, COM/2015/0550, 28 октомври 2015 г.

(13)

Вж. по-специално Насърчаване на справедлива, ефективна и конкурентоспособна европейска икономика, основана на авторското право, в цифровия единен пазар, COM(2016)592, 14 септември 2016 г., и предложението за Директива относно авторското право в цифровия единен пазар от 14 септември 2017 г.

(14)

Приложението съдържа преглед на основните действия.

(15)

Директива 2004/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно упражняването на права върху интелектуалната собственост (ОВ L 157, 30.4.2004 г., стр. 45).

(16)

Насоките за по-добро регулиране съдържат принципите на Европейската комисия за управление и оценка на съществуващото законодателство. Вж. https://ec.europa.eu/info/better-regulation-guidelines-and-toolbox_bg .

(17)

Резултатите от обществената консултация са публикувани на уебсайта на Комисията на адрес: http://ec.europa.eu/growth/content/have-your-say-enforcement-intellectual-property-rights-0_bg  

(18)

Вж. член 17, параграф 2 от Хартата на основните права.

(19)

Съобщение на Комисията Насоки относно определени аспекти на Директива 2004/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно упражняването на права върху интелектуалната собственост, COM(2017) 708.

(20)

Както е обяснено в съображение 11 от Директивата за ПИС, директивата няма за цел въвеждане на хармонизирани правила за съдебно сътрудничество, юрисдикция, признаване и въвеждане в сила на решения по граждански и търговски въпроси, нито се занимава с приложимото законодателство, тъй като съществуват други инструменти на правото на Съюза, с които подобни въпроси се уреждат най-общо и които по принцип са еднакво приложими за ИС.

(21)

Вж. раздел IV.1 от насоките.

(22)

Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. относно определени правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар (ОВ L 178, 17.7.2000 г., стр. 1).

(23)

Съобщение на Комисията Онлайн платформите и цифровият единен пазар. Възможности и предизвикателства пред Европа, COM(2016) 288 от 25 май 2016 г.

(24)

Съобщение на Комисията Борба с незаконното онлайн съдържание. Повишаване на отговорността на онлайн платформите, COM(2017) 555 от 28 септември 2017 г.

(25)

Както обяви в своята Инициатива за подкрепа на стартиращи и разрастващи се предприятия (Поставяне на интелектуалната собственост в услуга на МСП за насърчаване на иновациите и растежа, SWD(2016) 373 от 22 ноември 2016 г.), Комисията предприема действия за насърчаване на въвеждането на такива застрахователни схеми за ИС в Европа, особено за да подпомогне МСП.

(26)

  http://europa.eu/youreurope/citizens/index_bg.htm  

(27)

Това трябва да се извършва в съответствие със законодателството за защита на личните данни. Наред с това държавите членки трябва също така да се съобразят с член 15 от Директивата за ПИС, който позволява на съдебните органи да постановят по искане на ищеца и за сметка на нарушителя публикуване на съдебните решения.

(28)

Вж. бележка под линия 26.

(29)

Меморандум за разбирателство относно продажбата на фалшифицирани стоки по интернет от 21 юни 2016 г., достъпен на адрес http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/18023/attachments/1/translations . Меморандумът за разбирателство се прилага по отношение на марките, дизайните и авторските права.

(30)

Повече подробности относно резултатите от първия цикъл на мониторинг на меморандума за разбирателство относно фалшифицирането, включително анализ, използващ ключовите показатели за ефективност и резултатите от допитване до заинтересованите страни, могат да бъдат намерени в работния документ на службите на Комисията Преглед на функционирането на Меморандума за разбирателство относно продажбата на фалшифицирани стоки по интернет, SWD(2017) 430, приложен към настоящото съобщение.

(31)

Видеозаписът на семинара е достъпен на уебсайта на Комисията на адрес:

  http://ec.europa.eu/growth/industry/intellectual-property/enforcement/index_en.htm .

(32)

Съвместният изследователски център на Европейската комисия извърши обширно обследване на технологиите за удостоверяване на автентичността и системите за проследяване, публикувано през 2016 г. и достъпно на адрес:

  http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC104204/kjna28400enn.pdf  

(33)

При условие, разбира се, че основаните на блокчейн решения са в съответствие с приложимото право, особено по отношение на защитата на личните данни.

(34)

Комисията също така ще създаде „Обсерватория и форум на ЕС за блокчейн“ съвместно с Европейския парламент.

(35)

Например с подкрепата на информационните бюра за ПИС.

(36)

ISO 20400 беше разгледан по време на Срещата на върха по прилагане на правата върху ИС, проведена в Берлин на 23 юни 2017 г.

(37)

  https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/customs-security/authorised-economic-operator-aeo_en  

(38)

Вж. Европол/EUIPO, Situation Report on Counterfeiting and Piracy in the European Union (Доклад относно състоянието на фалшифицирането и пиратството в Европейския съюз), 2017 г., на адрес:

  https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/Situation%20Report%20EUIPO-Europol_en.pdf .

(39)

Вж. ОИСР/EUIPO, Mapping the Real Routes of Trade in Fake Goods (Очертаване на реалните маршрути на търговията с фалшифицирани стоки), юни 2017 г., достъпно на адрес:

  https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/Mapping_the_Real_Routes_of_Trade_in_Fake_Goods_en.pdf .

(40)

Повече публикации по конкретни въпроси, свързани с ИС и нарушенията на ПИС, са достъпни на началната страница на Обсерваторията: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/observatory-publications.

(41)

Резолюция на Съвета относно плана за действие на ЕС в митническата област за борба с нарушенията на ПИС (ОВ C 80, 19.3.2013 г., стр. 1).

(42)

Вж. Директива (ЕС) 2015/2436 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (ОВ L 336, 23.12.2015 г., стр. 1).

(43)

Интернет корпорация за присвоени имена и адреси.

(44)

https://euipo.europa.eu/ohimportal/documents/11370/0/Report+on+the+protection+and+enforcement+of+intellectual+property+rights+in+third+countries  

Top