Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017DC0650

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ Работна програма на Комисията за 2018 г. Програма за по-обединена, по-силна и по-демократична Европа

COM/2017/0650 final

Страсбург, 24.10.2017

COM(2017) 650 final

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ

Работна програма на Комисията за 2018 г.

Програма за по-обединена, по-силна и по-демократична Европа


I.    По-обединен, по-силен и по-демократичен Съюз

Европа видимо възвръща силата си. Европейският съюз е в петата си година на икономическо възстановяване, като това възстановяване може да се почувства във всяка отделна държава членка. С растеж над 2 % за ЕС като цяло и 2,2 % за еврозоната през последните две години европейската икономика нараства с по-бързи темпове, отколкото тази на Съединените щати. През настоящия мандат на Комисията бяха създадени близо 8 милиона работни места отчасти благодарение на работата на институциите на ЕС, приноса на Европейския фонд за стратегически инвестиции, инициативата „Гаранция за младежта“, европейските структурни и инвестиционни фондове, както и на паричната политика на Европейската централна банка. Доверието в Европейския съюз се възвръща. През март в Рим лидерите заявиха волята си да направят Европейския съюз по-силен и по-устойчив чрез още повече единство и солидарност и по-добро спазване на общите правила.

Днес пред Европа се разкриват възможности — но трябва да се възползваме от тях, докато са още пред нас. За да се извлече максимална полза от набраната в момента скорост, Комисията внася своята работна програма за следващите 14 месеца до края на 2018 г. В основата на тази програма е залегнала Пътната карта за по-обединен, по-силен и по-демократичен Съюз, която председателят Юнкер представи успоредно с речта си за състоянието на Съюза на 13 септември 2017 г. Тя ще спомогне за това Европа да запази темпото си, да продължи да постига резултати чрез положителната си програма и да остане твърдо съсредоточена върху важните неща, за които действията на европейско равнище имат ясна и видима добавена стойност.

Настоящата Комисия вече е представила над 80 % от предложенията, които са от съществено значение за доизграждането на цифровия единен пазар, енергийния съюз, съюза на капиталовите пазари, банковия съюз, Съюза на сигурност и всеобхватната европейска политика в областта на миграцията 1 . Приоритет сега става превръщането на предложенията в законодателство и прилагането на това законодателство. Колкото по-рано Европейският парламент и Съветът приключат законодателния процес, толкова по-скоро гражданите и предприятията ще почувстват ползите от съвместната ни работа. Комисията ще удвои усилията си, за да подкрепи Парламента и Съвета на всеки етап от пътя.

Работната програма за 2018 г. акцентира върху две неща. На първо място, в нея се определят ограничен брой целеви законодателни действия, които ще допълнят работата ни в приоритетните области на политиката през следващите месеци. Комисията ще представи всички законодателни предложения не по-късно от май 2018 г. Това ще даде на Европейския парламент и на Съвета необходимите време и пространство да завършат законодателната си работа, преди европейските граждани да дадат своята демократична оценка на съвместната ни работа по време на изборите за Европейски парламент през юни 2019 г.

На второ място, работната програма представя също и редица инициативи с по-далечна перспектива, тъй като новият Съюз с 27 държави членки оформя бъдещето си за 2025 г. Тези инициативи отразяват разискванията, стартирани от Бялата книга на Комисията за бъдещето на Европа, и речта за състоянието на Съюза. Всички те могат да бъдат постигнати чрез пълноценното използване на неоползотворения потенциал на Договора от Лисабон 2 . Ще предприемем работа по всички тези предложения преди края на мандата.

Както през предишни години, работната програма предлага и редица предложения, които произтичат от прегледа за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT) на действащото законодателство и в които са взети предвид становищата на платформата REFIT. За да позволим на съзаконодателите да се съсредоточат върху предложенията, които са наистина от значение, настоящата работна програма съдържа значителен брой внесени предложения, които предлагаме да бъдат оттеглени, тъй като няма изгледи да се постигне съгласие в Европейския парламент и в Съвета или че те вече не изпълняват предназначението си или са технически остарели. Тази работна програма също така продължава процеса на отмяна на законодателни актове, които вече не са актуални 3 . Успоредно с това ние публикуваме обзор на програмата на Комисията за по-добро регулиране и резултатите от нея 4 , заедно с анализ по REFIT, в който подробно се описват начинът ни на проследяване на становищата на платформата REFIT и постоянните ни усилия за оценка и преглед на действащите нормативни актове.

II.    Приключване и изпълнение на 10-те приоритета на Комисията под председателството на Юнкер 5

Нови стимули за работните места, растежа и инвестициите

Засилването на доверието и увеличаването на инвестициите в цяла Европа са от основно значение за подобряване на икономическите перспективи. Те доведоха до нови работни места и растеж в цяла Европа, до подкрепа за нови инфраструктури — както физически, така и цифрови, и до подпомагане на по-бързия преход на Европа към чиста енергия. Сега трябва да продължим усилията си за укрепване на инвестициите. Планът за инвестиции за Европа играе важна роля за осъществяването на проекти, подкрепата за малките и средните предприятия и създаването на работни места. За да продължим в същия дух, сега трябва бързо да напреднем по предложенията „ЕФСИ 2.0“ и „Омнибус“ 6 , за да се улесни комбинирането на европейските структурни и инвестиционни фондове с Европейския фонд за стратегически инвестиции. Стимулирането на инвестициите няма да бъде устойчиво без съпътстващи структурни реформи. Ние ще направим анализ на тези реформи, насочени към осигуряването на инвестиции. Комисията ще продължи да използва европейския семестър, за да координира икономическите политики и да насърчава следването на стратегия за растеж, която осигурява инвестиции, стабилни публични финанси и структурни реформи.

Икономиката на Европа зависи от нейната промишлена конкурентоспособност; ето защо, въз основа на становищата на заинтересованите страни, Европейската комисия представи обновена индустриална политика за Европа 7 . Ще се стремим да подкрепяме иновациите, работните места и растежа чрез нашата Стратегия за кръговата икономика 8 , която може да донесе огромни ползи за икономиката, конкурентоспособността и околната среда. Ще представим ограничен брой предложения за укрепване на работата ни в тази област. Те ще бъдат съсредоточени по-конкретно върху начина, по който произвеждаме и използваме пластмаси, като целта е до 2030 г. всички пластмасови опаковки да бъдат годни за рециклиране, и върху начините за повторна употреба на водите и управлението на питейната вода. Също така ще предложим рамка за мониторинг на напредъка в развитието на кръговата икономика. Като част от секторния ни подход за по-добро регулиране ще разгледаме правните, техническите и практическите пречки, които стоят пред законодателството в допирната точка, в която се припокриват законовите разпоредби за химикалите, продуктите и отпадъците. Ще продължим да правим оценка на стратегията за биоикономика от 2012 г. 9 и ще разгледаме най-добрите начини за постигане на напредък в тази област, включително чрез разширяване на обхвата на стратегията.

Макар общият икономически контекст да се подобрява значително, Европейският съюз все още трябва да се справи с наследството от кризата и да превърне по-високия растеж в нови работни места, справедливост и нови възможности за всички. Настоящата Комисия постави основите за справяне с това предизвикателство, например чрез Европейската програма за умения 10 . Сега е необходимо да придвижим тази програма напред на национално и на регионално равнище с подкрепата на Европейския социален фонд, като се обръща специално внимание на основните умения и уменията в областта на цифровите технологии.

Свързан цифров единен пазар

Всеки ден 360 милиона европейци използват интернет, за да работят, да учат, да пазаруват или да бъдат непрекъснато свързани с мрежата. Ето защо Европа се нуждае от истински единен цифров пазар. За постигането на тази цел от май 2015 г. досега Комисията вече представи 24 законодателни предложения. До този момент съзаконодателите са приели само шест от тези предложения. Сега приоритетът следва да бъде Европейският парламент и Съветът да постигнат възможно най-бързо съгласие по внесените неприети предложения, по-специално Кодекса за електронните съобщения, предложената реформа в областта на авторското право и Директивата за цифровото съдържание. Европа се нуждае от засилено сътрудничество в управлението на радиочестотния спектър, за да постигне изключително високоскоростни фиксирани и мобилни мрежи (5G) на световно равнище и увеличаване на координираната наличност на радиочестотен спектър до 2020 г. при съгласувани регулаторни и икономически условия. За доизграждането на единния цифров пазар ще представим и предложение относно справедливостта в отношенията между платформите и предприятията, инициатива за противодействие на фалшивите новини и преработени насоки за значителна пазарна сила в сектора на електронните съобщения.

Успехът на цифровия единен пазар зависи в крайна сметка от доверието на европейците. Броят на кибератаките се увеличава и понастоящем европейските граждани са изправени пред нови и разнообразни онлайн заплахи. В отговор на това Комисията още на 13 септември направи редица предложения за по-добра защита на гражданите от заплахи, които могат да възникнат в резултат на новите технологии 11 . Ще допълним този пакет и ще защитим стабилността на нашите икономики и нашите демокрации по отношение на киберзаплахите чрез създаването на мрежа от центрове за компетентност в областта на киберсигурността. В същото време Комисията ще продължи да акцентира върху максималното оползотворяване на възможностите, произтичащи от новите технологии, като например високопроизводителни изчислителни технологии и автономни автомобили. Също така ще работим по използването в максимална степен на изкуствения интелект, който ще има все по-голяма роля в нашите икономики и общества.

Устойчив енергиен съюз с ориентирана към бъдещето политика по въпросите на изменението на климата

Постигнахме значителен напредък в изграждането на енергийния съюз. Приемането на пакета „Чиста енергия за всички европейци“ 12 , представен през декември 2016 г., и на предложенията за осъвременяване на политиката ни по отношение на изменението на климата е понастоящем приоритетно. Комисията ще продължи да работи за подобряване на сигурността на енергийните доставки и на функционирането на вътрешния пазар. Ще предложим общи правила за газопроводи, навлизащи на европейския вътрешен пазар на газ. Ще започнем преговори с Русия относно основните принципи за експлоатация на проекта за газопровод „Северен поток 2“ веднага щом Съветът приеме препоръчания от нас силен мандат. В областта на транспорта Комисията ще съсредоточи усилията си върху нови стандарти за емисиите на CO2 от автомобили, микробуси и тежкотоварни превозни средства. Ще напреднем в работата ни, свързана с батериите и инфраструктурата за алтернативни горива, като се признае тяхната стратегическа роля в прехода към чиста мобилност и чиста енергия.

По-задълбочен и по-справедлив вътрешен пазар със засилена промишлена база

Добре функциониращият единен пазар е залегнал в основата на европейския проект. Той позволява по-свободното движение на хора, услуги, стоки и капитали, предлага възможности за специалистите и предприятията и предоставя по-голям избор и по-ниски цени за потребителите. През следващата година Комисията ще съсредоточи усилията си върху преразглеждането на дружественото право на ЕС за подкрепа на предприятията чрез ясни, модерни и ефикасни правила. Ще продължим да полагаме усилия за защита на националните бюджети от вредни данъчни практики. Това включва осъвременяване на правилата за определяне на ставките по ДДС, нови правила по отношение на административното сътрудничество между държавите членки в областта на ДДС, предложение за опростяване на системата на ДДС за МСП и правила за данъчно облагане на печалбите, генерирани от многонационалните дружества в цифровата икономика. Освен това Комисията ще предложи мерки за подобряване на функционирането на веригата за доставки на храни, за да се помогне на земеделските производители да утвърдят своите позиции на пазара и да се подобри защитата им от бъдещи сътресения.

С цел доизграждане на съюза на капиталовите пазари 13 ще направим предложения за подобряване на взаимодействието между финансите и технологиите и ще предложим правила за колективно финсниране и кредитиране между физически лица. Ще улесним използването на обезпечени облигации и ще намалим пречките пред трансграничното предлагане на алтернативни инвестиционни фондове, а също така ще представим инициатива за устойчиво финансиране. Ще предложим нови правила за трансграничните плащания, включващи валути, различни от еврото. Това ще спомогне да се гарантира, че всички европейци заплащат такси в намален размер, когато изпращат пари в чужбина или теглят пари от банкомати по време на почивките си.

Все още ни предстои работа, ако искаме социалната справедливост и трудовите права да са отличителни белези на единния пазар. Комисията ще разгледа предизвикателствата пред трудовата мобилност и координацията на социалната сигурност, като предложи създаването на Европейски орган по въпросите на трудовия пазар и многофункционален европейски социалноосигурителен номер, който ще опрости взаимодействието на гражданите с администрацията в редица области. Ще предложим модернизиране на системите за социална сигурност, като бъдат взети предвид новите форми на труд, за да се запълнят пропуските, така че всеки, който работи, независимо от трудовия си статус, да може да прави вноски и да има достъп до социална закрила. За допълнително осигуряване и защита на работниците в рамките на единния пазар Комисията ще предложи по-големи задължения, за да се гарантира, че служителите са уведомени в писмен вид за техните условия на труд.

Също така е нужно гражданите ни да бъдат по-добре защитени; с тази цел ще представим съвместен план за действие в областта на националните политики за ваксиниране. Това ще подпомогне държавите членки в изпълнението на програмите за ваксиниране, ще намали обществените колебания относно ваксините и ще увеличи предлагането на ваксини.

По-задълбочен и по-справедлив икономически и паричен съюз

С цел запазване на динамиката на възстановяване Комисията ще препоръча като цяло неутрална фискална позиция за еврозоната с постоянен акцент върху засилването на икономическото и социалното сближаване и устойчивостта. Също така ще продължим работата си по създаването на по-задълбочен и по-справедлив икономически и паричен съюз и повишаването на неговата демократична отчетност. Икономическият и паричен съюз е най-добрият ни инструмент, за да стане Европа по-процъфтяваща и за защита на европейските граждани от бъдещи икономически сътресения. Комисията ще предложи важен пакет от мерки до края на 2017 г., за да продължи работата в тази насока.

Като част от пакета ще предложим Европейския механизъм за стабилност да бъде включен в нормативната уредба на Европейския съюз, така че да се увеличи неговата демократична отчетност и да се засилят неговите роля и процедури     за вземането на решения. Целта ни трябва постигането на истински европейски валутен фонд, който е в състояние да реагира на кризи, като работи успоредно с установените инструменти за ежедневна координация на икономическите политики и за наблюдение. Също така ще предложим създаването на специален бюджет ред за еврозоната в рамките на бюджета на ЕС с четири функции: подпомагане на структурните реформи; функция за стабилизация; предпазен механизъм за банковия съюз; и инструмент за сближаване за предоставянето на предприсъединителна помощ на държавите членки в подготовката им за присъединяване към еврозоната. Ще предложим и интегриране в рамката на законодателството на ЕС на същността на Договора за стабилност, координация и управление в икономическия и паричен съюз, както бе договорено през 2012 г., като същевременно се вземе предвид гъвкавостта, заложена в Пакта за стабилност и растеж и отчитана от Комисията от януари 2015 г. насам. Нашият икономически и паричен съюз ще бъде по-силен, ако солидарността и отговорността вървят ръка за ръка.

Доизграждането на банковия съюз, с което се постига едновременно намаляване на риска и споделяне на риска в банковия сектор, е друг основен стълб на тази работа. Наскоро Комисията посочи амбициозен, но реалистичен път към постигане на съгласие по всички оставащи елементи на банковия съюз — особено по отношение на европейската схема за застраховане на депозитите — въз основа на поетите от Съвета ангажименти 14 . Ще направим допълнителни предложения за разрешаване на въпроса с необслужваните кредити, както и за разработването на държавни дългови инструменти, обезпечени с облигации. Завършеният банков съюз, заедно със съюза на капиталовите пазари, ще спомогне за изграждането на стабилната и интегрирана финансова система, от която се нуждаят гражданите и предприятията.

Европейският стълб на социалните права 15 ще даде нов тласък на процеса на сближаване в посока към по-добри условия на живот и труд сред държавите членки. Той ще насърчи социалната програма на ЕС на всички равнища и ще ни помогне да преминем към общо разбиране за това кое е социално справедливо в нашия единен пазар — към „Съюз на социални стандарти“, както призова председателят на Комисията Юнкер в речта си за състоянието на Съюза от 2017 г. Очакваме официалното провъзгласяване на европейски стълб на социалните права по време на социалната среща на върха в Гьотеборг през ноември. Ще включим в процеса на Европейския семестър новите социални показатели, съпътстващи европейския стълб на социалните права, за да можем да следим напредъка по тези въпроси по подходящ начин.

Балансирана и прогресивна търговска политика с цел извличане на ползи от глобализацията

В качеството си на най-голяма търговска сила в света Европа зависи от отворената и лоялна търговия с партньори от целия свят. Стремим се да осигурим прогресивна и амбициозна програма в областта на търговията, постигайки баланс между откритостта и реципрочността и прилагането на социални и екологични стандарти. Търговските споразумения на ЕС създават работни места и водят до растеж; продължаваме преговорите с Меркосур и Мексико и работим съвместно с Европейския парламент и държавите членки, за да гарантираме договарянето и правилното изпълнение на споразумения, в т.ч. с Япония, Сингапур и Виетнам, така че ползите от тях да бъдат почувствани. Искаме също така да постигнем напредък в търговските преговори с Австралия и Нова Зеландия, след като Съветът одобри мандатите, препоръчани от Комисията. Но ние не сме наивни свободни търговци. И тази година ще продължим да работим за запазването и отстояването на високите европейски стандарти в трети страни, както и за осигуряването на равни условия за европейските предприятия и работници. В този контекст е от съществено значение Европейският парламент и Съветът бързо да приемат внесените предложения за модернизиране на инструментите за търговска защита и преглед на преките чуждестранни инвестиции в ЕС 16 .

Пространство на правосъдие и основни права, изградено върху взаимно доверие

Успехът на вътрешния пазар зависи в крайна сметка от доверието. Това доверие може лесно да бъде загубено, ако потребителите чувстват, че в случай на проблеми не са налични средства за справяне с тях. Ето защо Комисията ще представи нов търговски механизъм за потребителите с цел да се подобри съдебната и извънсъдебната защита на правата на потребителите и да се улеснят координацията и ефективните действия от страна на националните органи за защита на потребителите. Също така продължаваме да работим за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности.

Съюзът се стреми към постигането на по-голямо благоденствие на гражданите, което означава и да допринася за тяхната сигурност. През изминалата година ЕС изигра и продължава да играе ключова роля в защитата на гражданите срещу природни бедствия; така ще продължим и за в бъдеще. Механизмът за гражданска защита на Съюза е доказателство за европейската солидарност както в границите на Съюза, така и извън тях. Ще предложим механизмът да бъде укрепен и да му се придаде собствен оперативен капацитет, за да се гарантира, че Съюзът е в състояние да осигури на гражданите си в кризисни и извънредни ситуации по-добра и по-спешна подкрепа с максимална ефективност и минимална степен на бюрокрация.

Доизграждането на Съюза на сигурност е наш приоритет. Постигнахме реален напредък в борбата с тероризма; в допълнение ще представим предложения за подобряване на трансграничния достъп на правоприлагащите органи до електронни доказателства и финансови данни и за по-нататъшно укрепване на правилата срещу прекурсорите на взривни вещества, които терористите използват за самоделни оръжия. Ще продължим да насърчаваме сътрудничеството с дружествата в областта на социалните медии за откриването и премахването на материали с терористично и друго незаконно съдържание онлайн и, ако е необходимо, ще предложим законодателство за премахване на терористично съдържание. Комисията ще продължи да подкрепя държавите членки в борбата срещу радикализацията и в изпълнението на плана за действие за защитата на обществените пространства 17 и работи по създаване на допълнителни мерки за подобряване на сигурността на пътническия железопътен транспорт. Ще увеличим усилията си за превръщане на Европейския съюз в зона на сигурност за обществото, при пълно спазване на основните права, чрез предложение за оперативна съвместимост на информационните системи.

Обменът на информация и данни е съществена характеристика на нашите общества и придобива все по-трансгранично измерение. Комисията ще финализира насоките си за бъдещата работа в областта на запазването на данни. В началото на 2018 г. Комисията цели да приеме и решение по отношение на Япония относно адекватността на защитата на данните, за да се гарантира свободното движение на лични данни между ЕС и Япония като неразделна част от засиленото ни икономическо партньорство.

Комисията отново подчертава ангажимента си към Шенгенската система и изразява намерението си за „завръщане към Шенгенската система“ възможно най-скоро, като същевременно взема предвид в пълна степен пропорционалните изисквания на държавите членки, свързани със сигурността. За тази цел е от съществено значение бързото приемане от Европейския парламент и Съвета на предложението на Комисията за преразглеждане на Кодекса на шенгенските граници.

Към нова политика в областта на миграцията

Следваме графика за изпълнение на Европейската програма за миграцията. Европейският парламент и Съветът трябва да отдадат приоритет на вече представените предложения. По-специално реформата на системата от Дъблин 18 е от ключово значение за създаването на обща европейска система за убежище, която се основава на солидарност и гарантира споделяне на отговорността. Подкрепяме усилията на Европейския парламент и на Съвета да завършат работата по реформата на общата европейска система за убежище до юни 2018 г.

Рамката за партньорство в областта на миграцията ще бъде от основно значение за постигането на резултати по външния компонент на нашите политики в областта на миграцията. За да бъдат по-ефективни действията на ЕС за връщане на лицата, които нямат право да пребивават в ЕС, са нужни решителни усилия от страна на държавите членки, заедно с трети държави. Изработихме план за външни инвестиции 19 , който ще подкрепя ново поколение инвестиции в съседните държави и на африканския континент, като сега ще пристъпим към бързото му изпълнение в подкрепа на устойчиви местни проекти.

Европа се нуждае от ефективни законни възможности за миграция като алтернатива за хората, които рискуват живота си и стават жертва на мрежите за контрабанда. По-бързото презаселване ще даде надежден европейски отговор на тези, които се нуждаят от защита. Като континент със застаряващо население Европа се нуждае и от законна миграция, за да преодолее недостига на умения и демографските предизвикателства. Това е област, в която ЕС, действащ съвместно, е по-силен от отделните държави членки, действащи самостоятелно. Следва бързо да се постигне съгласие по предложението относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави за целите на трудова заетост, изискваща висока степен на умения (предложението за „синя карта“ 20 ). Освен това през 2018 г. Комисията ще представи необходимите предложения за преразглеждане на Визовия кодекс и актуализиране на Визовата информационна система и във връзка с това ще оттегли предложенията си за Визов кодекс и за създаване на виза за обиколно пътуване 21 .

По-силен участник на световната сцена

Европа продължава да бъде истински символ на мир и стабилност, но не трябва да приемаме собствената си сигурност за даденост. Трябва по-тясно да си сътрудничим в областта на отбраната, като мобилизираме всички средства на наше разположение, включително бюджета на ЕС. Налице са сериозни икономически и свързани със сигурността аргументи за необходимостта европейската отбранителна промишленост да е по-иновативна и да работи в дух на по-голямо сътрудничество. В тази връзка Европейският фонд за отбрана трябва да играе основна роля. Комисията ще отдаде приоритет на бързото разгръщане на Фонда, както и на предложението за програма за промишлено развитие в областта на отбраната 22 .

Ще продължим и ще укрепим своите отношения с ключови партньори като Индия и Латинска Америка. За да се засилят връзките с Азия във всички области, ще предложим стратегия за по-голяма свързаност между нашите два континента. Дългогодишното ни партньорство със страните от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн е от голямо значение. Ще работим за подновяване на това партньорство през 2020 г., за да може то да бъде адаптирано към бързо променящата се световна обстановка и да се превърне в стабилен и модерен политически съюз. Ще работим заедно за отстояване на нашите общи интереси и за укрепване на основания на правила световен ред. Историческото споразумение с Иран относно ядрената му програма проправи пътя за подновяване на по-широките отношения между ЕС и Иран. Ще продължим да развиваме и отношенията си с Ирак.

Съюз на демократичната промяна

Изграждането на Съюз на демократичната промяна е основен ангажимент на настоящата Комисия. Комисията увеличи значително своите усилия за достигане до гражданите чрез провеждането на 312 граждански диалога, чрез по-обширно допитване до всички заинтересовани страни като част от нашата програма за по-добро регулиране и като предложи преразглеждане на Европейската гражданска инициатива 23 , за да я направи по-достъпна и по-лесна. Преди по-малко от година създадохме Европейския корпус за солидарност 24 и днес той вече предлага нови възможности в целия Европейски съюз на хиляди млади хора. С негова помощ нашите младежи участват в обществото и развиват своите знания и умения в началото на кариерата си. Сега е необходима твърда законова основа до края на годината.

Прозрачността и отчетността също са от ключово значение за демократичната легитимност. Комисията дава личен пример в отношенията си с представителите на интереси и насърчава Европейския парламент и Съвета бързо да постигнат съгласие по Междуинституционалното споразумение за задължителен регистър за прозрачност 25 и за трите институции. Ще работим конструктивно с Европейския парламент и със Съвета за постигането на съгласие по предложените изменения на Регламента за комитологията 26 и относно статута и финансирането на европейските политически партии и фондации 27 .

III.    Постигане до 2025 г. на по-обединен, по-силен и по-демократичен Съюз

Заедно с изпълнението на програмата ни в краткосрочен план трябва да подготвим и бъдещето на Съюза. В настоящата работна програма се посочват съвместните ни действия през следващите четиринадесет месеца, но се предлагат и редица инициативи в по-дългосрочен план — до 2025 г. и след това.

На 30 март 2019 г. ще бъде дадено началото на една нова Европа с 27 държави членки. Имаме възможност да зададем формата на тази нова Европа. Само няколко седмици по-късно, през юни 2019 г., ще се проведат избори за Европейски парламент. Работата ни дотогава трябва да гарантира, че когато европейците подават своя глас, тази нова Европа дава отговор на техните очаквания и на въпросите, които най-много ги вълнуват. Това е целта, определена от Комисията в Пътната карта за по-обединен, по-силен и по-демократичен Съюз 28 и вече отразена в програмата, съгласувана от лидерите по време на срещата на Европейския съвет на 19 октомври, която се очаква да доведе до конкретни резултати на специална среща на върха в Сибиу, Румъния на 9 май 2019 г. В рамките на настоящата работна програма изпълняваме политическия принос на Комисията към тази пътна карта. Нужно е да се действа сега и ето защо тези дългосрочни инициативи ще бъдат представени в рамките на настоящия мандат, като се оползотвори неизползваният потенциал на действащите Договори, позволяващ ни да отбележим амбициозен и бърз напредък.

Заедно с Европейския парламент, Съвета и националните парламенти ще обсъдим и ще доразвием тази пътна карта и ще работим съвместно по тези инициативи. В рамките на този процес ще продължим да доразвиваме демократичния и приобщаващ дебат, стартиран с Бялата книга за бъдещето на Европа 29 и последвалите документи за размисъл в ключови области, които излагат различни варианти за действие 30 . Всеки гражданин има възможност да даде своя принос за бъдещето на Европа и пряко да изрази мнението си как да вървим заедно напред.

По-обединен Съюз

В рамките на настоящия мандат на Комисията ще предприемем всички необходими стъпки за присъединяването на България и Румъния към Шенгенското пространство на свободно движение, за да се разкрият пред тях същите възможности, от които се ползват други. Освен това трябва да позволим на Хърватия да стане пълноправен член на Шенгенското пространство, след като изпълни всички критерии. В същия ред на мисли еврото е замислено като единна валута на Европейския съюз в неговата цялост. То трябва да обединява, а не да разделя нашия континент. Трябва да е нещо повече от валутната единица на избрана група държави. Държавите членки, които желаят да се присъединят към еврозоната, трябва да могат да го направят, и ето защо ще предложим нов инструмент за присъединяване към еврото, който ще предоставя техническа и финансова помощ.

Макар и да е ясно, че през настоящия мандат на Комисията и Европейския парламент няма да има по-нататъшно разширяване на ЕС, тъй като кандидатите все още не са готови, трябва да гарантираме надеждна европейска перспектива за всички страни от Западните Балкани. Перспективата за членство в ЕС е истински двигател за реформите и стабилността в региона. Във връзка с това Комисията ще представи стратегия за присъединяването към ЕС на Сърбия и Черна гора като най-добре подготвените кандидати от Западните Балкани.

По-силен съюз

За да бъде по-силен, Съюзът трябва да разполага с достатъчно финансови средства, за да продължи да работи по изпълнението на своите политики. През последните години Съюзът се промени съществено, така както и предизвикателствата, пред които той е изправен. Съюзът ни се нуждае от бюджет, който да ни помогне да осъществим нашите амбиции. Многогодишната финансова рамка за периода след 2020 г. трябва да отразява това. Отвъд непосредственото предизвикателство на излизането на Обединеното кралство от ЕС, Съюзът трябва да е подготвен да се възползва от предимствата на новите и нововъзникващите технологии, да пристъпи към създаването на пълноценен съюз за отбрана и да продължи да работи по въпросите на сигурността и миграцията. През месец май догодина, след провеждането на дебати за политическата посока в рамките на колегиума (януари 2018 г.) и между лидерите на ЕС (февруари 2018 г.), ще представим всеобхватно предложение за следващия многогодишен бюджет на ЕС, включително относно собствените ресурси, като бъдат взети предвид препоръките от доклада на Монти. Целта ни е да завършим преговорите по новата многогодишна финансова рамка по време на мандата на тази Комисия. Новият бюджет ще ни позволи да посрещнем очакванията на гражданите за Съюз, който дава конкретни отговори на въпросите, които са най-важни и допринасят за дългосрочната устойчивост на ЕС.

За да бъде по-силна, Европа трябва да е и по-ефективна. Съюзът трябва да е в състояние да действа по-бързо и решително в редица области на политиката, така че гражданите и предприятията да извличат по-големи ползи от правото на ЕС. Ето защо Комисията ще очертае начините за използване на клаузите за преход в действащите Договори, които дават възможност да се премине от единодушно гласуване към гласуване с квалифицирано мнозинство в някои области, ако всички държавни и правителствени ръководители са съгласни за това. Ще разгледаме тази възможност за въпросите, свързани с вътрешния пазар, както и за някои решения в областта на външната политика, за да се гарантира, че Съюзът е силен глобален участник с реално влияние в света, като същевременно се обърне специално внимание на съгласуваността и ефективността на тези решения.

И накрая, една по-силна Европа трябва да защитава своите граждани и да гарантира, че терористите се изправят пред съд. Ето защо, преди специално посветената на сигурността среща на лидерите във Виена през септември 2018 г., ще предложим сред задачите на новата Европейска прокуратура да се включи борбата с тероризма.

По-демократичен Съюз

Трябва значително да укрепим демократичната основа, за да отговорим на опасенията и очакванията на нашите граждани. Като първа стъпка, трябва да гарантираме, че изборите за Европейски парламент са нещо повече от сбор от национални кампании и избори в отделните държави членки. Посоченото по-горе предложение на Комисията да се даде възможност на европейските политически партии да станат по-ефективни е важна стъпка в тази посока и е отражение на нововъведението за водещ кандидат (Spitzenkandidaten), което доведе до сегашната Комисия и нейното ръководство. В средносрочен план трябва да продължим да обмисляме идеята за транснационални листи като начин за превръщане на европейските избори в още по-европейски и по-демократични. По подобен начин, когато размишляваме върху институционалните реформи, които могат да направят Съюза по-демократичен и по-ефективен, трябва да продължим да обмисляме идеята за един председател на Европейския съвет и на Комисията. Европейският съюз е едновременно съюз на държави и съюз на граждани. Обединяването на поста на председател би отразило тази двойна легитимност на нашия Съюз.

Комисията също така ще представи вижданията си за евентуалното създаване на постоянен европейски министър на икономиката и финансите. С тази длъжност разработването на политики ще стане по-ефективно, тъй като едно и също лице ще координира икономическата политика и ключови бюджетни инструменти на равнището на ЕС и на еврозоната, като ще се увеличи и демократичната отчетност, ако тази длъжност се съчетае с поста на заместник-председател на Комисията. Същевременно ще представим проучвателна работа за евентуалното разработване на сигурен актив за еврозоната.

Съюз, който е съсредоточен в по-голяма степен върху важните въпроси, следва да разполага с подходящите инструменти, за да действа демократично и ефективно, когато и където е необходимо. Въз основа на работата, вече осъществена от настоящата Комисия, трябва да продължим да действаме мащабно по важните въпроси. Това означава да не регламентираме всеки аспект от ежедневието на гражданите. Трябва сериозно да обмислим как да правим по-малко и същевременно да сме по-ефективни и да отстъпим компетентността на държавите членки, когато това е целесъобразно. Въз основа на работата на работната група, ръководена от първия заместник-председател Тимерманс и обявена в речта за състоянието на Съюза, Комисията ще представи своите идеи за по-нататъшното укрепване на субсидиарността, пропорционалността и по-доброто регулиране, за да се гарантира, че ЕС действа само тогава, когато има добавена стойност.

Бъдещето на Европа зависи от способността да се отстояват общите ценности, които ни свързват — демокрация, върховенство на закона и основни свободи. Върховенството на закона предполага наличието на независима съдебна система, която не е под политически контрол и е предпоставка за изграждането на общество, в което възтържествуват мирът, свободата, толерантността, солидарността и справедливостта. То е от основно значение и за постигането на устойчив и справедлив растеж и за запазване на доверието в Европа. За тази цел ще представим инициатива за по-добро отстояване на върховенството на закона в Европейския съюз.

IV.    По-добро представяне на място — по-добро регулиране, изпълнение и правоприлагане

Днес, повече от всякога, са необходими добра подготовка, оценяване и разработване на политики въз основа на факти. Всяко решение, всяко предложение трябва да взема предвид всички налични факти и доказателства по структуриран и всеобхватен начин. Залогът е твърде висок, а предизвикателствата — прекалено сложни, за да си позволим да следваме какъвто и да било друг подход. Ето защо програмата за по-добро регулиране е в основата на цялата дейност на Комисията и продължава да гарантира, че предложенията ни се изготвят въз основа на най-добрата налична информация. През последната година значително увеличихме усилията си за активна работа с гражданското общество, за да се подобри както легитимността, така и качеството на нашата работа. Продължаваме да предприемаме действия само тогава, когато те са необходими и носят добавена стойност.

Но и най-добрите предложения няма да имат ефект, ако държавите членки не ги транспонират в националното законодателство и не ги прилагат правилно и ефективно на място. В качеството си на пазител на Договорите Комисията има основна роля за това. В края на 2016 г. Комисията представи по-стратегически подход към политиката по отношение на нарушенията с цел да се гарантира по-добро спазване на правото на ЕС 31 . Тази политика ни позволява да се съсредоточим върху системните проблеми, където действията за правоприлагане могат да доведат до реална промяна, за да се гарантира по-бързо съобразяване със законодателството в областите от значение. Ефективното прилагане на действащото законодателство на ЕС е също толкова важно, колкото и разработването на нови закони. Държавите членки трябва да изпълняват задължението си да спазват и прилагат правилата, които самите те са приели съвместно. Поели сме ангажимент за пълното прилагане на Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество 32 , договорено с Европейския парламент и Съвета през миналата година.

Като част от своята политика по отношение на нарушенията Комисията ще продължи да подкрепя и да работи в партньорство с държавите членки, за да гарантира ефективно и последователно прилагане на правилата на ЕС. В рамките на Европейския семестър, а когато е необходимо — и чрез специално законодателство, Комисията ще продължи да окуражава процеса на модернизиране на правоприлагащите органи. Освен това, пак в рамките на Европейския семестър, тя ще продължи да подпомага държавите членки да увеличат ефективността на своите национални съдебни системи и да се борят с корупцията и ще подкрепя съдебните реформи и съдебното обучение със средства на ЕС, включително с информационното табло на ЕС в областта на правосъдието. Службата за подкрепа на структурните реформи ще продължи да предоставя индивидуализирано съдействие, за да помага на държавите членки при изграждането на по-ефективни институции, по-силни рамки за управление и ефикасни публични администрации, като същевременно тя ще разшири своята дейност, за да обхване по-голям кръг сектори и повече държави членки.

Комисията ще обърне специално внимание на независимите административни органи или инспекторати, за които съгласно законодателството на ЕС се изисква да бъдат достатъчно и подходящо обезпечени с ресурси и да разполагат с необходимата независимост, за да изпълняват възложените им задачи. Те включват националните органи по конкуренцията, националните регулаторни органи в областта на електронните съобщителни услуги и сектора на енергетиката, както и регулаторните органи за железопътния транспорт, националните органи за финансов надзор и националните органи за защита на данните.

Продължаваме да работим в партньорство с националните органи и чрез редица мрежи. Сред тях е Органът на европейските регулатори в областта на електронните съобщения, който подпомага и съветва Комисията и националните регулаторни органи в прилагането на нормативната уредба на ЕС за електронните съобщения. Също така ще си сътрудничим с Европейската мрежа по конкуренция, която допринася за ефективното и съгласувано прилагане на правилата за защита на конкуренцията. Ще работим и с Мрежата на Европейския съюз за прилагане и спазване на правото в областта на околната среда, която играе ключова роля за улесняване на обмена на добри практики при прилагането на правото в областта на околната среда и зачитането на минималните изисквания за проверките. Неотдавнашният пакет за спазване и подпомагане, и по-специално единният цифров портал, ще помогнат на гражданите и предприятията да се възползват в пълна степен от възможностите, които предлага единният пазар.

С новата уредба на ЕС за защита на данните ще бъдат установени високи общи стандарти за защита на данните, които са пригодни за цифровата ера. Гражданите и предприятията ще имат полза от правила, които едновременно осигуряват силна защита и създават възможности за иновации в цифровия единен пазар. Комисията ще предостави насоки, с които да помогне на гражданите, предприятията и публичните администрации да се подготвят преди влизането в сила на новата уредба през май 2018 г. В тази връзка ще работим в тясно сътрудничество с новия Европейски комитет по защита на данните — съвместния орган на националните органи за защита на данните, който ще поеме своите функции на 25 май 2018 г.

Ще продължим да укрепваме сътрудничеството си с Европейската мрежа на омбудсманите, координирана от Европейския омбудсман. Тази мрежа обединява национални и регионални омбудсмани, като целта ѝ е да насърчава спазването на принципите на добра администрация при прилагането на правото на ЕС на национално равнище.

V.    Заключение

През следващите 16 месеца Европа има възможност да предприеме действия и да постигне реална промяна. Работната програма на Комисията за 2018 г. използва настоящата динамика и определя целенасочен дневен ред за приключване на работата по десетте приоритета и стратегиите, които са в основата им. Следващата 2018 г. ще бъде решаваща за Европа. Целта трябва да е постигането на конкретни резултати за нашите граждани. Върху това именно е съсредоточена нашата програма. Ще гарантираме, че резултатите от нашата дейност са ясни, лесни за разбиране и с добавена стойност, за да могат гражданите да почувстват разликата в своето ежедневие.

Съвместната декларация относно законодателните приоритети на ЕС, подписана от председателите на трите институции през декември миналата година, изигра ценна роля за насърчаването на бърз напредък по най-важните и спешни законодателни досиета. Очакваме постигането на съгласие по нова съвместна декларация на председателите на трите институции, за да се гарантира, че Европейският парламент, държавите членки и Комисията гледат в една посока.

Комисията ще работи интензивно с Европейския парламент и Съвета, за да се гарантира, че до изборите през 2019 г. Съюзът е изпълнил целите, които си е поставил. Европа ще бъде оценявана не въз основа на броя на директивите и регламентите, които е приела, а според осезаемите резултати за гражданите, постигнати от нашите политики. Настоящата работна програма е основата за това общо усилие.

(1)

„Европейската комисия в средата на мандата си: актуално състояние на десетте приоритета на председателя Юнкер“, доклад на Европейския парламент, 11 юли 2017 г.

(2)

В приложение 1 (нови инициативи) и приложение 3 (приоритетни внесени предложения) е представен подробен списък на тези предложения.

(3)

Приложение 4 съдържа подробен списък с предложения за оттегляне, а приложение 5 — списък на отменени актове.

(4)

COM(2017)651 Съобщение относно приключването на програмата за по-добро регулиране: по-добри решения за постигане на по-добри резултати.

(5)

Комисията ще съсредоточи дейностите си в областта на комуникацията през 2018 г. върху приоритетите на Комисията въз основа на действията за институционална комуникация през 2017—2018 г. по линия на многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г. (С(2016) 6838 от 25.10.2016 г.), със специален акцент върху Пътната карта от Сибиу.

(6)

COM(2016)597 „ЕФСИ 2.0“; COM(2016)605 предложение „Омнибус“.

(7)

COM(2017)479 Съобщение „Инвестиране в интелигентна, иновационна и устойчива промишленост. Обновена стратегия на ЕС за индустриалната политика“.

(8)

COM(2017)33 Доклад относно изпълнението на Плана за действие за кръговата икономика.

(9)

COM(2012)60 Съобщение „Иновации за устойчив растеж: биоикономика за Европа“.

(10)

COM(2016)381 Съобщение „Нова европейска програма за умения“.

(11)

JOIN(2017)450 Съобщение „Устойчивост, възпиране и отбрана: укрепване на киберсигурността в ЕС“.

(12)

COM(2016) 860 „Чиста енергия за всички европейци“.

(13)

 Мерките, предвидени за доизграждането на съюза на капиталовите пазари, бяха обявени в междинния преглед от юни 2017 г. — вж. COM(2017) 292.

(14)

COM(2017)592 Съобщение относно завършването на банковия съюз.

(15)

COM(2017)250 Съобщение относно създаване на европейски стълб на социалните права.

(16)

Вж. приложение 3 относно приоритетните внесени предложения.

(17)

  COM(2017)612  План за действие за защитата на обществените пространства.

(18)

COM(2016)270 Предложение за регламент за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство.

(19)

COM(2016)581 Съобщение „Засилване на европейските инвестиции за създаване на заетост и растеж: към втора фаза на Европейския фонд за стратегически инвестиции и нов Европейски план за външни инвестиции.

(20)

COM(2016)378 Предложение за директива относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави за целите на трудова заетост, изискваща висока степен на умения.

(21)

COM(2014)164 Предложение за регламент относно Визов кодекс на Съюза (Визов кодекс); COM(2014)163 Предложение за Регламент за създаване на виза за обиколно пътуване и за изменение на Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение и на регламенти (EО) № 562/2006 и (EО) № 767/2008.

(22)

 COM(2017)294 Предложение за регламент за създаване на Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната с цел подкрепа на конкурентоспособността и иновационния капацитет на отбранителната промишленост на ЕС.

(23)

COM(2017)482 Предложение за Регламент относно Европейската гражданска инициатива.

(24)

COM(2017)262 Предложение за Регламент за определяне на правната рамка на Европейския корпус за солидарност.

(25)

COM(2016)627 Предложение за Междуинституционално споразумение за задължителен регистър за прозрачност.

(26)

COM(2017)085 Предложение за Регламент за установяване на правилата и общите принципи относно механизмите за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията.

(27)

COM(2017)481 Предложение за Регламент относно статута и финансирането на европейските политически партии и на европейските политически фондации.

(28)

Представена заедно с писмото за намерения на 13 септември 2017 г.

(29)

COM(2017)2025 Бяла книга за бъдещето на Европа.

(30)

COM(2017)206 Документ за размисъл относно социалното измерение на Европа, COM(2017)240 Документ за размисъл относно извличането на ползите от глобализацията, COM(2017)291 Документ за размисъл относно задълбочаването на икономическия и паричен съюз, COM(2017)315 Документ за размисъл относно бъдещето на европейската отбрана, COM(2017)358 Документ за размисъл относно бъдещето на финансите на ЕС.

(31)

C(2016)8600 Съобщение „Правото на ЕС: по-добри резултати чрез по-добро прилагане“.

Top

Страсбург, 24.10.2017

COM(2017) 650 final

ПРИЛОЖЕНИЕ

към

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ


Работна програма на Комисията за 2018 г.


Програма за по-обединена, по-силна и по-демократична Европа


Приложение I: Нови инициативи

Наименование

Описание 1

Нови стимули за работни места, растеж и инвестиции

1.

Изпълнение на плана за действие на ЕС за кръгова икономика 2

Той съдържа стратегия относно използването, повторната употреба и рециклирането на пластмаси (незаконодателна инициатива; четвърто тримесечие на 2017 г.); предложение за регламент относно минималните изисквания за качество на повторно използваната вода (законодателна инициатива, вкл. оценка на въздействието, член 192 от ДФЕС; четвърто тримесечие на 2017 г.); Преглед по REFIT на Директивата за питейната вода (законодателна инициатива; вкл. оценка на въздействието, член 192 от ДФЕС; четвърто тримесечие на 2017 г.); инициатива за разрешаване на правните, техническите или практическите затруднения в допирните точки между законодателните актове, свързани с химикалите, продуктите и отпадъците (незаконодателна инициатива; четвърто тримесечие на 2017 г.); и рамка за мониторинг на кръговата икономика (незаконодателна инициатива; четвърто тримесечие на 2017 г.) 

2.

Многогодишна финансова рамка (инициативата ще бъде стартирана с перспектива за 2025 г.)

Всеобхватно предложение за бъдещата многогодишна финансова рамка след 2020 г. (второ тримесечие на 2018 г.), следвано от предложения за следващото поколение програми и нови собствени ресурси (законодателна инициатива, вкл. оценка на въздействието, член 311 от ДФЕС плюс секторните основания; второ тримесечие на 2018 г.)

3.

Устойчиво европейско бъдеще (инициативата ще бъде стартирана с перспектива за 2025 г.)

Документ за размисъл „Към устойчива Европа до 2030 г., последващите действия във връзка с целите на ООН за устойчиво развитие, включително по отношение на Парижкото споразумение относно изменението на климата“ (незаконодателна инициатива; второ тримесечие на 2018 г.)

Свързан цифров единен пазар

4.

Доизграждане на цифровия единен пазар

Предложение относно справедливостта в отношенията между платформите и предприятията (законодателна инициатива, вкл. оценка на въздействието; член 114 от ДФЕС; първо тримесечие на 2018 г.); инициатива за справяне с предизвикателствата пред онлайн платформите във връзка с за разпространението на фалшива информация (незаконодателна инициатива, първо тримесечие на 2018 г.); и преразглеждане на насоките на Комисията относно анализа на пазара и оценка на значителната пазарна сила в сектора на електронните комуникации (незаконодателна инициатива; второ тримесечие на 2018 г.)

Устойчив енергиен съюз с ориентирана към бъдещето политика по въпросите на изменението на климата

5.

Доизграждане на енергийния съюз

Последващи действия относно свързаното със солидарността измерение на енергийния съюз, включително предложение относно общи правила за газопроводи, които навлизат в европейския вътрешен пазар на газ (законодателна инициатива, вкл. оценка на въздействието, член 194 от ДФЕС; четвърто тримесечие на 2017 г.)

6.

Бъдещето на европейската политика в областта на енергетиката и климата (инициативата ще бъде стартирана с перспектива за 2025 г.)

Съобщение на Комисията относно бъдещата политиката на ЕС в областта на енергетиката и климата, включително относно бъдещето на Договора за Евратом (като се взема предвид Декларация № 54 от пет държави членки, приложена към Заключителния акт на Договора от Лисабон), както и относно евентуалното използване на член 192, параграф 2, втора алинея от ДФЕС (незаконодателна инициатива; второ тримесечие на 2018 г.)

По-задълбочен и по-справедлив вътрешен пазар със засилена промишлена база

7.

Справедливо данъчно облагане в областта на цифровата икономика

Предложение за създаване на равнището на ЕС на правила, позволяващи данъчно облагане на печалби, генерирани от многонационални предприятия чрез цифровата икономика (законодателна инициатива, вкл. оценка на въздействието; членове 113 и 115 от ДФЕС, първо тримесечие на 2018 г.)

8.

Пакет относно социалната справедливост

Предложение за създаване на европейски орган по въпросите на трудовия пазар (законодателна инициатива; второ тримесечие на 2018 г.); инициатива за достъп до социална закрила на самостоятелно заетите лица с нетипична форма на заетост (законодателна/незаконодателна инициатива, членове 153—155 и член 352 от ДФЕС, второ тримесечие на 2018 г.); инициатива за европейски социалноосигурителен номер, който може да се използва във всички области на политиката, където е приложим (законодателна инициатива, вкл. оценка на въздействието; второ тримесечие на 2018 г.) преглед по REFIT на Директивата относно задължението за писмено заявление, с която се установява задължение за работодателя да информира работещите лица относно условията, приложими към договора или към трудовите правоотношения (законодателна инициатива, вкл. оценка на въздействието, членове 153 и 154 от ДФЕС, четвърто тримесечие на 2017 г.).

9.

Верига за доставка на храни в ЕС

Предложение за подобряване на веригата за доставка на храни (законодателна инициатива, вкл. оценка на въздействието; членове 42 и 43 от ДФЕС; първо тримесечие на 2018 г.)

10.

Доизграждане на съюза на капиталовите пазари

Преразгледана рамка за инвестиционните посредници (законодателна инициатива, вкл. оценка на въздействието, член 114 от ДФЕС; четвърто тримесечие на 2017 г.); план за действие за устойчиво финансиране заедно с регулаторни мерки (законодателна инициатива, вкл. оценка на въздействието/незаконодателна инициатива, първо тримесечие на 2018 г.); инициатива относно финансовите технологии (FinTech) (незаконодателна инициатива, първо тримесечие на 2018 г.); предложение за рамка на ЕС относно колективното финансиране и кредитирането между физически лица (законодателна инициатива, вкл. оценка на въздействието, член 114 от ДФЕС; първо тримесечие на 2018 г.); Европейска рамка, благоприятстваща обезпечените облигации (законодателна инициатива, вкл. оценка на въздействието, член 114 от ДФЕС; първо тримесечие на 2018 г.); и инициатива по REFIT за намаляване на пречките пред трансграничното предлагане на алтернативни инвестиционни фондове и ПКИПЦК (законодателна инициатива, вкл. оценка на въздействието, член 114 от ДФЕС; първо тримесечие на 2018 г.)

11.

По-ефективно законотворчество в областта на единния пазар (инициативата ще бъде стартирана с перспектива за 2025 г.)

Съобщение относно възможността за допълнително увеличаване на използването на гласуването с квалифицирано мнозинство и на обикновената законодателна процедура по въпросите на вътрешния пазар на основание член 48, параграф 7 от ДЕС (незаконодателна инициатива; трето тримесечие на 2018 г.)По-задълбочен и по-справедлив икономически и паричен съюз

12.

Доизграждане на Европейския икономически и паричен съюз

Предложения за преобразуването на Европейския механизъм за стабилност в Европейски валутен фонд в рамките на правото на ЕС (законодателна инициатива; четвърто тримесечие на 2017 г.); създаване на специален бюджетен ред за еврозоната в рамките на бюджета на ЕС с четири функции: 1) подпомагане на структурните реформи, 2) функция за стабилизация, 3) предпазен механизъм за банковия съюз и 4) инструмент за сближаване за предоставяне на предприсъединителна помощ на държавите членки в подготовката им за присъединяване към еврозоната (незаконодателна инициатива; четвърто тримесечие на 2017 г.); и интегриране в законодателството на ЕС на същността на Договора за стабилност, координация и управление в икономическия и паричен съюз, като се вземе предвид гъвкавостта, заложена в Пакта за стабилност и растеж и отчитана от Комисията от януари 2015 г. насам (законодателна инициатива, четвърто тримесечие на 2017 г.)

13.

Доизграждане на банковия съюз

Предложения относно разработването на вторични пазари за необслужвани заеми (законодателна инициатива, вкл. оценка на въздействието, член 114 от ДФЕС; първо тримесечие на 2018 г.); защита на обезпечените кредитори от неизпълнение на задълженията от страна на кредитополучателите (законодателна инициатива, вкл. оценка на въздействието, член 114 от ДФЕС; първо тримесечие на 2018 г.); и рамка, благоприятстваща развитието на държавни дългови инструменти, обезпечени с облигации (законодателна инициатива, вкл. оценка на въздействието; член 114 от ДФЕС; първо тримесечие на 2018 г.) 

14.

Създаване на длъжността на постоянен и подлежащ на отчетност европейски министър на икономиката и финансите с политическа отговорност (инициативата ще бъде стартирана с перспектива за 2025 г.)

Съобщение относно евентуалното създаване на длъжността на постоянен европейски министър на икономиката и финансите, който подлежи на демократичен контрол (незаконодателна инициатива; четвърто тримесечие на 2017 г.)

Търговия: Балансирана и прогресивна търговска политика с цел да се извлекат ползи от глобализацията

15.

Изпълнение на стратегията „Търговия за всички“

Финализиране на споразуменията с Япония, Сингапур и Виетнам, провеждане на преговори с Мексико и Меркосур и постигане на напредък в преговорите с Австралия и Нова Зеландия, след като Съветът одобри препоръчаните от Комисията мандати

Пространство на правосъдие и основни права, изградено върху взаимно доверие

16.

Доизграждане на Съюза на сигурност

Изпълнение на програмата за Съюза на сигурност и напредък в борбата срещу тероризма: предложения за осигуряване на оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС в областта на сигурността, управлението на границите и на миграцията (законодателна инициатива, вкл. оценка на въздействието; членове 74, 77, 79, 85, 87, 88; четвърто тримесечие на 2017 г.); предложение за подобряване на трансграничния достъп на правоприлагащите органи до електронни доказателства (законодателна инициатива, вкл. оценка на въздействието, член 82 от ДФЕС; първо тримесечие на 2018 г.); Преглед по REFIT на Регламента относно предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества (законодателна инициатива, вкл. оценка на въздействието; член 114 от ДФЕС; второ тримесечие на 2018 г.); инициативи за улесняване на трансграничния достъп и използването на финансови данни от страна на правоприлагащите органи (законодателна инициатива, вкл. оценка на въздействието/незаконодателна инициатива; второ тримесечие на 2018 г.)

17.

Механизъм за гражданска защита на ЕС

Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно преразглеждане на Решение № 1313/2013/ЕС за пълноценен механизъм за гражданска защита на Съюза със собствен оперативен капацитет (законодателна инициатива, член 196 от ДФЕС; четвърто тримесечие на 2017 г.)

18.

Разширяване на задачите на новата Европейска прокуратура (инициативата ще бъде стартирана с перспектива за 2025 г.)

Съобщение относно евентуалното разширяване на задачите на новата Европейска прокуратура с цел включване сред тях на борбата срещу тероризма въз основа на член 86, параграф 4 от ДФЕС (незаконодателна инициатива; трето тримесечие на 2018 г.)

19.

Върховенство на закона (инициативата ще бъде стартирана с перспектива за 2025 г.)

Инициатива за укрепване на прилагането на принципите на върховенството на закона в Европейския съюз (незаконодателна инициатива; четвърто тримесечие на 2018 г.)

Към нова политика в областта на миграцията

20.

Изпълнение на Европейската програма за миграцията

Преразглеждане на общия визов кодекс (законодателна инициатива; вкл. оценка на въздействието, член 77 от ДФЕС; първо тримесечие на 2018 г.); Преразглеждане по REFIT на визовата информационна система (законодателна инициатива; вкл. оценка на въздействието, членове 77 и 87 от ДФЕС; второ тримесечие на 2018 г.); преразглеждане на Регламента за служителите за връзка по въпросите на имиграцията (законодателна инициатива, вкл. оценка на въздействието; второ тримесечие на 2018 г.)

По-силен участник на световната сцена

21.

Изпълнение на Глобалната стратегия

Стратегия на ЕС за свързване на Европа и Азия; подновено партньорство с държавите от Латинска Америка и Карибския басейн; и нови рамки за сътрудничество с Индия, Иран и Ирак (незаконодателни инициативи, първо и второ тримесечие на 2018 г.)

22.

Надеждна перспективата за разширяване (инициативата ще бъде стартирана с перспектива за 2025 г.)

Стратегия за успешното присъединяване на Сърбия и Черна гора като най-добре подготвени кандидатки от Западните Балкани, със специален акцент върху върховенство на закона, основните права, борбата срещу корупцията и организираната престъпност и върху цялостната стабилност на региона (незаконодателна инициатива; първо тримесечие на 2018 г.)

23.

Повече ефективност и последователност при изпълнението на общата външна политика (инициативата ще бъде стартирана с перспектива за 2025 г.)

Съобщение относно възможността за допълнително увеличаване на използването на гласуването с квалифицирано мнозинство в рамките на общата външна политика на основание член 31, параграф 3 от ДЕС, както и подобряването на съгласуваността на общата външна политика (незаконодателна инициатива; трето тримесечие на 2018 г.)

Съюз на демократичната промяна

24.

Комуникация по европейските въпроси

Съобщение относно по-обединен, по-силен и по-демократичен Съюз от гледна точка на комуникацията (незаконодателна инициатива; второ тримесечие на 2018 г.)

25.

„Правим по-малко, но по-ефективно“ (инициативата ще бъде стартирана с перспектива за 2025 г.)

Съобщение относно допълнителното укрепване на субсидиарността, пропорционалността и по-доброто регулиране в ежедневната работа на Европейския съюз (незаконодателна инициатива; трето тримесечие на 2018 г.) 

26.

По-ефективна и демократична Европа (инициативата ще бъде стартирана с перспектива за 2025 г.)

Съобщение относно възможностите за увеличаване на ефикасността на ръководството на Европейския съюз (незаконодателна инициатива; трето тримесечие на 2018 г.)

(1)

В настоящото приложение Комисията предоставя допълнителна информация, доколкото е на разположение, относно инициативите, включени в нейната работна програма, в съответствие с Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество. Информацията, предоставена в скоби под описанието на всяка инициатива, е само ориентировъчна и подлежи на промени по време на подготвителния процес, по-специално с оглед на резултатите от процеса на оценка на въздействието.

(2)

Пакетът за кръговата икономика вече беше включен в приложение I към Работната програма на Комисията за 2017 г.

Top

Страсбург, 24.10.2017

COM(2017) 650 final

ПРИЛОЖЕНИЕ

към

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ

Работна програма на Комисията за 2018 г.

Програма за по-обединена, по-силна и по-демократична Европа


Приложение II: Инициативи по REFIT 1

Наименование

Описание 2

Нови стимули за работни места, растеж и инвестиции 

1.

Последващи действия във връзка с проверката за пригодност на мониторинга и докладването в областта на околната среда

Инициатива за рационализиране на изискванията в последващите действия във връзка с проверката за пригодност на мониторинга и докладването в областта на околната среда (членове 95, 175 и 192 от ДФЕС; първо тримесечие на 2018 г.)

Свързан цифров единен пазар

2.

Информация в обществения сектор:

Прегледът на Директива 2013/37/ЕС относно повторната употреба на информацията в обществения сектор ще даде възможност за достъп на обществото до правителствените данни, намаляване на регулаторните разходи и опростяване на съществуващото законодателство (законодателна инициатива, вкл.оценка на въздействието, член 114 от ДФЕС; второ тримесечие на 2018 г.)

Устойчив енергиен съюз с ориентирана към бъдещето политика по въпросите на изменението на климата 

3.

Преглед на системата за контрол на рибарството

Въз основа на резултатите от оценката (SWD(2017)134 final) инициативата има за цел да опрости настоящата нормативна уредба (Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета, Регламент (ЕО) № 768/2005 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета) и да повиши нейната ефективност, например като рационализира правилата, хармонизира списъка на тежките нарушения, намали административната тежест и насърчи използването на хармонизирани информационни инструменти. Тази инициатива идва в отговор на становището на платформата REFIT (законодателна инициатива, вкл. оценка на въздействието; член 43 от ДФЕС; второ тримесечие на 2018 г.)

По-задълбочен и по-справедлив вътрешен пазар със засилена промишлена база

4.

Признаване от страна на публичните органи и/или търговските партньори на електронните транспортни документи при превоз на товари

С инициативата се цели мобилизиране на потенциала на цифровизацията в транспортния сектор, като се насърчи признаването от страна на органите и/или търговските партньори на транспортнитe документи в електронна форма при превоз на товари и тяхното по-широко използване от транспортните оператори (законодателна инициатива, вкл. оценка на въздействието, член 91 от ДФЕС; второ тримесечие на 2018 г.)

5.

Инициатива за европейско морско обслужване на едно гише

Преразглеждане на Директива 2010/65/ЕС относно формалностите за даване на сведения за кораби, пристигащи във и/или напускащи пристанищата на държавите членки (законодателна инициатива, вкл. оценка на въздействието, член 100 , параграф 2 от ДФЕС; второ тримесечие на 2018 г.)

6.

Инвестиции в TEN-T

Регламент относно мерки за рационализиране с цел по-бързо изпълнение на проектите от общ интерес по трансевропейската транспортна мрежа (законодателна инициатива, вкл. оценка на въздействието, членове 171-172 от ДФЕС; първо тримесечие на 2018 г.)

7.

Общ режим на облагане с акциз 3

Преразглеждане на Директива 2008/118/ЕО с цел привеждане в съответствие и осигуряване на съгласуваност между митническото и акцизното законодателство, подобряване на правната сигурност и гарантиране на еднаквото прилагане на законодателството на ЕС (законодателна инициатива, вкл. оценка на въздействието, член 113 от ДФЕС; първо тримесечие на 2018 г.)

Пространство на правосъдие и основни права, изградено върху взаимно доверие 

8.

Нов търговски механизъм за потребителите

Целево преразглеждане на директивите на ЕС за защита на потребителите след проверката за пригодност на законодателството на ЕС в областта на защитата на потребителите и търговските закони, завършена на 23 май 2017 г. Инициатива, целяща улесняване на координацията и на ефективните действия на националните органи за защита на потребителите на равнище ЕС, както и засилване на публичните правоприлагащи действия и по-добра защита на правата на потребителите (законодателна инициатива, вкл. оценка на въздействието, член 114 от ДФЕС; първо тримесечие на 2018 г.) 

9.

Документи за самоличност и за пребиваване

Законодателна инициатива за подобряване на сигурността на документите за самоличност и документите за пребиваване на гражданите на ЕС и членовете на техните семейства от страни извън ЕС. Тази инициатива идва в отговор на становището на платформата REFIT. (законодателна инициатива, вкл. оценка на въздействието, член 21 и/или член 77, параграф 3 от ДФЕС, второ тримесечие на 2018 г.)

10.

Преразглеждане на Регламента относно връчването на документи

Преразглеждане на Регламент (ЕО) № 1393/2007 относно връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела („връчване на документи“) (законодателна инициатива, вкл. оценка на въздействието; член 81, параграф 2 от ДФЕС; второ тримесечие на 2018 г.).

11.

Преразглеждане на Регламента относно събирането на доказателства

Преразглеждане на Регламент № 1206/2001 относно събирането на доказателства (законодателна инициатива, вкл. оценка на въздействието; член 81, параграф 2 от ДФЕС; второ тримесечие на 2018 г.)

12.

Временни документи за пътуване

Преглед на предложението за директива на Съвета, която да замени Решението относно утвърждаването на временен документ за пътуване (законодателна инициатива, вкл. оценка на въздействието, член 23 от ДФЕС; второ тримесечие на 2018 г.)

(1)

Настоящото приложение съдържа списък на законодателни инициативи по REFIT, които се предвижда да бъдат приети през 2018 г. С него се допълват елементите, изброени с новите инициативи в приложение I.

(2)

В настоящото приложение Комисията предоставя допълнителна информация, доколкото е на разположение, относно инициативите, включени в нейната Работна програма, в съответствие с Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество. Информацията, предоставена в скоби под описанието на всяка инициатива, е само ориентировъчна и подлежи на промени по време на подготвителния процес, по-специално с оглед на резултатите от процеса на оценка на въздействието.

(3)

Общият режим на облагане с акциз вече беше включен в приложение II към Работната програма на Комисията за 2017 г.

Top

Страсбург, 24.10.2017

COM(2017) 650 final

ПРИЛОЖЕНИЕ

към

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ


Работна програма на Комисията за 2018 г.

Програма за по-обединена, по-силна и по-демократична ЕвропаПриложение III: Приоритетни внесени предложения

o

Наименование

Пълно наименование

Референтен номер

Нови стимули за работни места, растежа и инвестиции

1.

ЕФСИ 2.0*

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на регламенти (ЕС) № 1316/2013 и (ЕС) 2015/1017 по отношение на удължаването на срока на действие на Европейския фонд за стратегически инвестиции, както и въвеждането на технически подобрения за този фонд и за Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси

COM(2016)597 final

2016/0276 (COD)

14.9.2016 г.

2.

Финансов регламент/Омнибус*

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за изменение на Регламент (ЕО) № 2012/2002, регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013, (ЕС) № 1307/2013, (ЕС) № 1308/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014, (ЕС) № 283/2014, (ЕС) № 652/2014 на Европейския парламент и на Съвета и Решение 541/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета

COM(2016)605 final

2016/0282 (COD)

14.9.2016 г.

3.

Пакет от мерки за кръговата икономика*

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на директиви 2000/53/EО относно излезлите от употреба превозни средства, 2006/66/ЕО относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори и 2012/19/EС относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване

COM(2015)593 final

2015/0272 (COD)

2.12.2015 г.

4.

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците

COM(2015)595 final

2015/0275 (COD)

2.12.2015 г.

5.

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Директива 1999/31/ЕО относно депонирането на отпадъци

COM(2015)594 final

2015/0274 (COD)

2.12.2015 г.

6.

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Директива 94/62/ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки

COM(2015)596 final

2015/0276 (COD)

2.12.2015 г.

Изисквания за достъпност за продукти и услуги*

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки по отношение на изискванията за достъпност за продукти и услуги

COM(2015)615 final

2015/0278(COD)

2.12.2015 г.

Свързан цифров единен пазар

7.

Услуги за трансгранична доставка на колетни пратки

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно услуги за трансгранична доставка на колетни пратки

COM/2016/0285 final

2016/0149 (COD)

25.5.2016 г.

8.

Цифрови договори

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно някои аспекти на договорите за предоставяне на цифрово съдържание

COM/2015/0634 final

2015/0287 (COD)

9.12.2015 г.

9.

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно някои аспекти на договорите за онлайн продажби и други продажби на стоки от разстояние

COM/2015/0635 final

2015/0288 (COD)

9.12.2015 г.

10.

Реформа в областта на далекосъобщенията*

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за установяване на Европейски кодекс за електронни съобщения (преработен текст)

COM(2016)590 final

2016/0288 (COD)

14.9.2016 г.

11.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване на Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения

COM(2016)591 final

2016/0286 (COD)

14.9.2016 г.

12.

Авторското право в цифровия единен пазар*

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно авторското право в цифровия единен пазар

COM(2016)593 final

2016/0280 (COD)

14.9.2016 г.

13.

Авторското право и сродните му права в радиоразпръскването *

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за установяване на правила във връзка с упражняването на авторското право и сродните му права, приложими за определени онлайн предавания на излъчващите организации и за препредаването на телевизионни и радиопрограми

COM(2016)594 final

2016/0284 (COD)

14.9.2016 г.

14.

Модернизирана аудиовизуална рамка *

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2010/13/ЕС за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудио-визуални медийни услуги, с оглед на променящите се пазарни условия

COM/2016/0287 final

2016/0151 (COD)

25.5.2016 г.

15.

Предложение за предотвратяване на неоправданото блокиране на географски принцип*

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за преодоляване на блокирането на географски принцип и на други форми на дискриминация въз основа на националността, мястото на пребиваване или мястото на установяване на клиентите в рамките на вътрешния пазар и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО

COM/2016/0289 final

2016/0152 (COD)

25.5.2016 г.

16.

Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации*

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно зачитането на личния живот и защитата на личните данни в електронните съобщения и за отмяна на Директива 2002/58/ЕО (Регламент за неприкосновеността на личния живот и електронните съобщения)

COM(2017)10 final

2017/0003 (COD)

10.1.2017 г.

17.

Вътрешни правила на ЕС за защита на данните — приравняване към общото законодателство за защита на данните*

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО

COM(2017)8 final

2017/0002 (COD)

10.1.2017 г.

18.

Свободно движение на нелични данни

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за рамка за свободното движение на нелични данни в Европейския съюз

COM(2017)495 final

2017/0228 (COD)

13.9.2017 г.

19.

Агенция на ЕС за киберсигурност

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно ENISA — Агенцията на ЕС за киберсигурност, и за отмяна на Регламент (ЕС) № 526/2013, както и относно сертифицирането на киберсигурността на информационните и комуникационните технологии („Акт за киберсигурността“)

COM(2017)477 final

2017/0225 (COD)

13.9.2017 г.

Устойчив енергиен съюз с ориентирана към бъдещето политика по въпросите на изменението на климата

20.

Пакет „Чиста енергия за всички европейци“ *

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите

COM(2016)761 final

2016/0376 (COD)

30.11.2016 г.

COM(2016)765 final

2016/0381 (COD)

30.11.2016 г.

21.

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (преработен текст)

COM(2016)767 final

2016/0381 (COD)

30.11.2016 г.

22.

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия (преработен текст)

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно вътрешния пазар на електроенергия (преработен текст)

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване на Агенция на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия (преработен текст)

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за готовност за справяне с рискове в електроенергийния сектор и за отмяна на Директива 2005/89/ЕО

COM(2016)864 final

2016/0380 (COD)

COM(2016)861 final

2016/0379 (COD)

COM(2016)863 final

2016/0378 (COD)

COM(2016)862 final

2016/0377 (COD)

Приети на 30.11.2016 г.

23.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно управлението на Енергийния съюз, за изменение на Директива 94/22/ЕО, Директива 98/70/ЕО, Директива 2009/31/ЕО, Регламент (ЕО) № 663/2009, Регламент (ЕО) № 715/2009, Директива 2009/73/ЕО, Директива 2009/119/ЕО на Съвета, Директива 2010/31/ЕС, Директива 2012/27/ЕС, Директива 2013/30/ЕС и Директива (ЕС) 2015/652 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕС) № 525/2013

COM(2016)759 final

2016/375 (COD)

30.11.2016 г.

24.

Пакет относно климата*

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел засилване на разходоефективните намаления на емисии и на нисковъглеродните инвестиции

COM(2015)337 final

2015/0148 COD

15.7.2015 г.

25.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за включването на емисиите и поглъщанията на парникови газове от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство в рамката в областта на климата и енергетиката до 2030 година и за изменение на Регламент № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и на друга информация, свързана с изменението на климата

COM(2016)479 final

2016/0230 COD

20.7.2016 г.

26.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно задължителните годишни намаления на емисиите на парникови газове за държавите членки от 2021 до 2030 г. в подкрепа на устойчив енергиен съюз и в изпълнение на поетите ангажименти по силата на Парижкото споразумение, и за изменение на Регламент № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и на друга информация, свързана с изменението на климата

COM(2016)482 final

2016/0231 COD

20.7.2016 г.

27.

Пакет „Европа в движение“

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Директива 1999/62/EО относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за ползване на определени инфраструктури

COM/2017/ 275 final

2017/0114 (COD)

31.5.2017 г.

28.

Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА за изменение на Директива 1999/62/ЕО относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури по отношение на някои разпоредби относно данъчното облагане на превозните средства

COM/2017/ 276 final

2017/0115 (CNS)

31.5.2017 г.

29.

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване и за улесняване на трансграничния обмен на информация за неплащане на пътни такси в Съюза (преработен текст)

COM/2017/ 280 final

2017/0128 (COD)

31.5.2017 г.

30.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 1071/2009 и Регламент (ЕО) № 1072/2009 с оглед на адаптирането им към развитието в сектора

COM/2017/ 281 final

2017/0123 (COD)

31.5.2017 г.

31.

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2006/1/EО относно използването на превозни средства, наети без шофьори, за автомобилен превоз на товари

COM/2017/ 282 final

2017/0113 (COD)

31.5.2017 г.

32.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 по отношение на минималните изисквания за максималното дневно и седмично време на управление, минималните почивки по време на работа и периодите на дневна и седмична почивка, и на Регламент (ЕС) № 165/2014 по отношение на установяването на местоположението чрез тахографи

COM/2017/ 277 final

2017/0122 (COD)

31.5.2017 г.

33.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно мониторинга и докладването на емисиите на CO2 и разхода на гориво на нови тежки превозни средства

COM/2017/ 279 final

2017/0111 (COD)

31.5.2017 г.

34.

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2006/22/ЕО по отношение на изискванията за изпълнение и за определяне на специфични правила по отношение на Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт

COM/2017/ 278 final

2017/0121 (COD)

31.5.2017 г.

По-задълбочен и по-справедлив вътрешен пазар със засилена промишлена база

35.

Пакет за привеждане в съответствие

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване на единен цифров портал за предоставяне на информация, процедури и услуги за оказване на съдействие и решаване на проблеми и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за определяне на условията и процедурата, за да може Комисията да отправя искания към предприятия и обединения от предприятия да представят информация във връзка с вътрешния пазар и свързани области

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за предоставяне на по-големи възможности на органите за защита на конкуренцията на държавите членки, за да бъдат по-ефективни в правоприлагането, и за гарантиране на правилното функциониране на вътрешния пазар (ЕМК+)

COM(2017)256 final

2017/0086 (COD)

2.5.2017 г.

COM(2017)257 final

2017/0087 (COD)

2.5.2017 г.

COM (2017) 142 final

2017/0063 (COD)

22.3.2017 г.

36.

Пакет за услугите

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за осигуряване на изпълнението на Директива 2006/123/ЕО относно услугите на вътрешния пазар, за определяне на процедура за нотифициране за за разрешителни режими и изисквания, свързани с услуги, и за изменение на Директива 2006/123/ЕО и Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно проверка за пропорционалност преди приемането на ново регулиране на професии

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за въвеждане на европейска електронна карта за услуги и свързаното с нея административно обслужване

COM(2016)821 final

2016/0398 (COD)

10.1.2017 г.

COM(2016) 822 final

2016/0404 (COD

10.1.2017 г.

COM(2016) 824 final

2016/0403 (COD)

10.1.2017 г.

37.

Надзор на пазара на моторни превозни средства

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно одобряването и надзора на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства

COM/2016/031 final

2016/014 (COD)

27.1.2016 г.

38.

Директива относно неплатежоспособността

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно рамки за превантивно преструктуриране, предоставяне на втори шанс и мерки за повишаване на ефективността на процедурите за преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задължения и за изменение на Директива 2012/30/ЕС

COM (2016) 723 final

2016/0359 (COD)

22.11.2016 г.

39.

Общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване (ОЕПЛПО)

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване (ОЕПЛПО)

COM (2017) 343 final

2017/0143 (COD)

29.6.2017 г.

40.

Изменения на Регламента за европейската пазарна инфраструктура

предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 по отношение на задължението за клиринг, прекратяването на задължението за клиринг, изискванията за отчетност, техниките за намаляване на риска за договорите за извънборсови деривати, които не са преминали клиринг чрез ЦК, регистрацията и надзора на регистрите на трансакции, както и изискванията за регистрите на трансакции

COM (2017) 208 final

2017/0090 (COD)

4.5.2017 г.

41.

предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за изменение на Регламент (ЕС) № 1095/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари) и на Регламент (ЕС) № 648/2012 по отношение на процедурите и участващите органи при лицензирането на ЦК, както и на изискванията за признаване на ЦК от трети държави.

COM (2017) 331 final

2017/0136 (COD)

13.6.2017 г.

42.

Обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД)

Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА относно обща основа за облагане с корпоративен данък

Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА относно обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД)

COM (2016) 685 final

2016/0337 (CNS)

25.10.2016 г.

COM (2016) 683 final
2016/0336 (CNS)

25.10.2016 г.

43.

Административното сътрудничество и борбата с измамите в областта на данъка върху добавената стойност

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) № 904/2010 относно административното сътрудничество и борбата с измамите в областта на данъка върху добавената стойност

COM (2016) 755 final

2016/0371(CNS)

1.12.2016 г.

44.

Ставки на данъка върху добавената стойност за книги, вестници и периодични издания

Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на ставките на данъка върху добавената стойност за книги, вестници и периодични издания

COM (2016) 758 final

2016/0374 (CNS)

1.12.2016 г.

45.

Оповестяване на информация за корпоративния данък

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2013/34/ЕС по отношение на оповестяването на информация за корпоративния данък от страна на някои предприятия и клонове

COM (2016) 198 final

2016/0107 (COD)

12.4.2016 г.

46.

Автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане

Предложение за Директива на Съвета за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация, свързана с подлежащите на оповестяване трансгранични договорености, в областта на данъчното облагане

COM (2017) 335 final

2017/0138 (CNS)

21.6.2017 г.

47.

Командироване на работници

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 г. относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги

COM (2016) 128 final

2016/0070 (COD)

8.3.2016 г.

48.

Координиране на системите за социална сигурност*

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент (ЕО) № 987/2009 за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004

COM (2016) 815 final

2016/0397 (COD)

13.12.2016 г.

49.

Баланс между професионалния и личния живот за родителите и лицата, полагащи грижи

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно равновесието между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи, и за отмяна на Директива 2010/18/ЕС на Съвета

COM (2017) 253 final

2017/0085 (COD)

26.4.2017 г.

По-задълбочен и по-справедлив икономически и паричен съюз

50.

Устав на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка (ЕЦБ)

Препоръка за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на член 22 от Устава на Европейската система на централните банки и на ЕЦБ

ЕЦБ/2017/18

23.6.2017 г.

51.

Единно представителство на еврозоната в Международния валутен фонд

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за определяне на мерки за постепенно установяване на единно представителство на еврозоната в Международния валутен фонд

COM (2015) 603 final

2015/0250(NLE)

21.10.2015 г.

52.

Реформа на Регламента за капиталовите изисквания*

предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 относно коефициента на ливъридж, коефициента на стабилно нетно финансиране, изискванията за собствени средства и приемливи задължения, кредитния риск от контрагента, пазарния риск, експозициите към централни контрагенти, експозициите към предприятия за колективно инвестиране, големите експозиции, изискванията за докладване и оповестяване и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012.

COM (2016) 850 final

2016/0360 (COD)

23.11.2016 г.

53.

Капацитет за покриване на загуби и рекапитализация*

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) № 806/2014 по отношение на капацитета за поемане на загуби и рекапитализация на кредитните институции и инвестиционните посредници

COM (2016) 851 final

2016/0361 (COD)

21.11.2016 г.

54.

Капацитет за поемане на загуби и рекапитализация на кредитните институции и инвестиционните посредници

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2014/59/ЕС по отношение на капацитета за покриване на загуби и рекапитализация на кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Директива 98/26/ЕО, Директива 2002/47/ЕО, Директива 2012/30/ЕС, Директива 2011/35/ЕС, Директива 2005/56/ЕО, Директива 2004/25/ЕО и Директива 2007/36/ЕО

COM (2016) 852 final

2016/0362 (COD)

23.11.2016 г.

55.

Място на необезпечените дългови инструменти в йерархията на вземанията при несъстоятелност*

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета във връзка с реда на вземанията по необезпечени дългови инструменти в йерархията при несъстоятелност

COM/2016/853 final.
2016/0363 (COD)

23.11.2016 г.

56.

Освободени субекти, финансови холдинги, финансови холдинги със смесена дейност, възнаграждение, надзорни мерки и правомощия, както и мерки за запазване на капитала*

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2013/36/ЕС по отношение на освободените субекти, финансовите холдинги, смесените финансови холдинги, възнагражденията, надзорните мерки и правомощия и мерките за запазване на капитала

COM (2016) 854 final

2016/0364 (COD)

23.11.2016 г.

57.

Възстановяване и преструктуриране на централните контрагенти*

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно рамка за възстановяване и преструктуриране на централни контрагенти и за изменение на регламенти (ЕС) № 1095/2010, (ЕС) № 648/2012 и (ЕС) 2015/2365

COM (2016) 856 final

2016/0365 (COD)

28.11.2016 г.

58.

Европейска схема за застраховане на депозитите*

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) № 806/2014 с цел създаване на Европейска схема за застраховане на депозитите

COM (2015) 586 final

2015/0270 (COD)

24.11.2015 г.

Пространство на правосъдие и основни права, изградено върху взаимно доверие

59.

Изпиране на пари и финансиране на терористи*

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на Директива 2009/101/ЕО

COM (2016) 450 final

2016/0208 (COD)

5.7.2016 г.

60.

Система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им*

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване на Система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) и за изменение на регламенти (ЕС) № 515/2014, (ЕС) 2016/399, (ЕС) 2016/794 и (ЕС) 2016/1624

COM (2016) 731 final

2016/0357 (COD)

16.11.2016 г.

61.

Европейска информационна система за регистрите за съдимост (ECRIS)

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване на централизирана система за идентифициране на държавите членки, разполагащи с информация за присъди срещу граждани на трети държави и лица без гражданство (ГТД), с цел допълване и подкрепа на Европейската информационна система за регистрите за съдимост и за изменение на Регламент (ЕС) № 1077/2011

COM (2017) 344 final

2017/0144 (COD)

26.6.2017 г.

62.

Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (EU-Lisa)

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване на централизирана система за идентифициране на държавите членки, разполагащи с информация за присъди срещу граждани на трети държави и лица без гражданство (ГТД), с цел допълване и подкрепа на Европейската информационна система за регистрите за съдимост (система ECRIS-TCN) и за изменение на Регламент (ЕС) № 1077/2011

COM (2017) 352 final

2017/0145 (COD)

29.6.2017 г.

63.

Взаимно признаване на решения за обезпечаване и конфискация

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно взаимното признаване на решения за обезпечаване и конфискация

COM (2016) 819 final

2016/0412 (COD)

21.12.2016 г.

64.

Schengen Border Code — Кодекс на шенгенските граници

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2016/399 по отношение на приложимите правила за временно въвеждане на граничен контрол по вътрешните граници

COM (2017) 571 final

2017/0245 (COD)

28.9.2017 г.

65.

Шенгенска информационна система (ШИС)

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно използването на Шенгенската информационна система за връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави

COM (2016) 881 final

2016/0408 (COD)

21.12.2016 г.

66.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно създаването, функционирането и използването на Шенгенската информационна система (ШИС) в областта на граничните проверки, за изменение на Регламент (ЕО) № 515/2014 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1987/2006

COM (2016) 882 final

2016/0407 (COD)

21.12.2016 г.

67.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно създаването, функционирането и използването на Шенгенската информационна система (ШИС) в областта на полицейското сътрудничество и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси, за изменение на Регламент (ЕО) № 515/2014 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1986/2006, Решение 2007/533/ПВР на Съвета и Решение 2010/261/ЕС на Комисията

COM (2016) 883 final

2016/0409 (COD)

21.12.2016 г.

Търговия: Балансирана и прогресивна търговска политика с цел извличане на ползи от глобализацията

68.

Модернизиране на инструментите за търговска защита*

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност, и Регламент (ЕО) № 597/2009 на Съвета относно защитата срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейската общност

COM (2013) 192 final

2013/0103 (COD)

10.4.2013 г.

69.

Международен инструмент в областта на обществените поръчки

Изменено предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно достъпа на стоки и услуги от трети държави до вътрешния пазар на обществени поръчки на Съюза и за определяне на процедурите за подпомагане на преговорите относно достъпа на съюзни стоки и услуги до пазарите на обществени поръчки на трети държави

COM (2016) 34 final

2012/0060 (COD)

29.1.2016 г.

70.

Скрининг на (Преките чуждестранни инвестиции) ПЧИ в ЕС

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване на рамка за скрининг на преките чуждестранни инвестиции в Европейския съюз

COM (2017) 487 final

2017/0224 (COD)

13.9.2017 г.

71.

Многостранен инвестиционен съд

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за разрешаване на започването на преговори за Конвенция за създаване на многостранен съд за уреждане на инвестиционни спорове

COM (2017) 493 final

13.9.2017 г.

Към нова политика за миграцията

72.

Реформиране на системата от Дъблин*

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство (преработен текст)

COM (2016) 270 final

2016/0133 (COD)

4.5.2016 г.

73.

Агенция по въпросите на убежището/EASO *

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището и за отмяна на Регламент (ЕС) № 439/2010

COM (2016) 271 final

2016/0131 (COD)

4.5.2016 г.

74.

Евродак*

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване на система Евродак за сравняване на дактилоскопични отпечатъци с оглед ефективното прилагане на Регламент (ЕС) № 604/2013 за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство и за искане на сравнения с данните в Евродак от правоприлагащите органи на държавите членки и Европол за целите на правоприлагането (преработен текст)

COM (2016) 272 final

2016/0132 (COD)

4.5.2016 г.

75.

Условия за приемане*

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за определяне на стандарти относно приемането на кандидати за международна закрила (преработен текст)

COM (2016) 465 final

2016/0222 (COD)

13.7.2016 г.

76.

Признаване на правото на убежище*

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно стандартите за условията, на които трябва да отговарят гражданите на трети държави или лицата без гражданство, за да може да им бъде предоставена международна закрила, за единен статут на бежанците или на лицата, които отговарят на условията за субсидиарна закрила, и за съдържанието на предоставената закрила и за изменение на Директива 2003/109/ЕО на Съвета от 25 ноември 2003 г. относно статута на дългосрочно пребиваващи граждани от трети страни

COM (2016) 466 final

2016/0223 (COD)

13.7.2016 г.

77.

Процедура за предоставяне на убежище*

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за установяване на обща процедура за международна закрила в Съюза и за отмяна на Директива 2013/32/ЕС

COM (2016) 467 final

2016/0224 (COD)

13.7.2016 г.

78.

Рамка на Съюза за презаселване

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване на рамка на Съюза за презаселване и за изменение на Регламент (ЕС) № 516/2014 на Европейския парламент и на Съвета

COM (2016) 468 final

2016/0225 (COD)

13.7.2016 г.

79.

Влизане и пребиваване на граждани на трети държави за целите на висококвалифицирана трудова заетост („предложението за Синя карта“) *

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави за целите на висококвалифицирана трудова заетост

COM(2016) 378 final

2016/0176 (COD)

7.6.2016 г.

По-силен участник на световната сцена

80.

Мандат на Европейската инвестиционна банка за външно кредитиране*

Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Решение № 466/2014/ЕС за предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по операции по финансиране на инвестиционни проекти извън Съюза

COM(2016) 446 final

2016/0275 (COD)

14.9.2016 г.

81.

Европейска инвестиционна банка: Гаранционен фонд за външни дейности*

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО, Евратом) № 480/2009 относно създаване на Гаранционен фонд за външни дейности

COM(2016)582

2016/0274 (COD)

14.9.2016 г.

82.

Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване на Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната с цел подкрепа на конкурентоспособността и иновационния капацитет на отбранителната промишленост на ЕС

COM(2017) 294 final

2017/0125 (COD)

Съюз на демократичната промяна

83.

Европейски корпус за солидарност*

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за определяне на правната рамка на Европейския корпус за солидарност и за изменение на регламенти (ЕС) № 288/2013, (ЕС) № 1293/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и Решение № 1313/2013/ЕС

COM (2017) 262 final

2017/0102 (COD)

30.5.2017 г.

84.

Регламент относно комитологията

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) № 182/2011 за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията

COM/2017/085 final.

2017/035 (COD)

14.2.2017 г.

85.

Европейски политически партии и европейски политически фондации

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. относно статута и финансирането на европейските политически партии и на европейските политически фондации

COM(2017)481 final

2017/0219 (COD)

13.9.2017 г.

86.

Европейска гражданска инициатива

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за Европейската гражданска инициатива

COM (2017) 482 final

2017/0220 (COD)

13.9.2017 г.

Top

Страсбург, 24.10.2017

COM(2017) 650 final

ПРИЛОЖЕНИЕ

към

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ

Работна програма на Комисията за 2018 г.

Програма за по-обединена, по-силна и по-демократична Европа


Приложение IV: Оттеглени предложения 1

COM/междуинституционален номер

Наименование

Мотиви за оттеглянето

Земеделие и развитие на селските райони

1.

COM/2017/0150 final
2017/068/COD

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за определяне на предвидената в Регламент (ЕС) № 1306/2013 ставка на корекция на директните плащания за календарната 2017 г.

Не е актуално: този въпрос бе разрешен с Регламент за изпълнение (ЕС) № 2017/1236 на Комисията от 7 юли 2017 г.

Икономически и финансови въпроси, данъчно облагане и митници

2.

COM/2011/737 final
2011/333/CNS

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно методите и процедурата за предоставяне на собствения ресурс на база данък добавена стойност

Комисията ще представи нови предложения за собствените ресурси във всеобхватното предложение за бъдещата многогодишна финансова програма за периода след 2020 г. Така това предложение ще стане неактуално, тъй като ще бъде заменено от нови предложения в този контекст.

3.

COM/2014/43 final
2014/0020/COD

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно структурните мерки за повишаване на устойчивостта на кредитните институции в ЕС

Не се предвижда да бъде постигнато съгласие. От 2015 г. насам по проекта не е постигнат напредък.Освен това основната му цел, а именно финансова стабилност, междувременно залегна в основата на други регулаторни мерки в банковия сектор, и по-конкретно с влизането в сила на механизмите за надзор и преструктуриране на банковия съюз.

Външни работи и политика на сигурност

4.

COM/2003/695 final
CNS 2003/0268

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването на политически диалог и споразумение за сътрудничество между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Андската общност и нейните държави членки, републики Боливия, Колумбия, Еквадор, Перу и Боливарска република Венецуела, от друга страна

Не е актуално: вече не е в сила, тъй като е заменено от Съвместно предложение JOIN/2016/04 final от 3 февруари 2016 г.

5.

COM/2014/360 final
2014/0182/NLE

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията на Съюза в рамките на Съвета за сътрудничество, създаден със Споразумението за партньорство и сътрудничество Европейски съюз—Грузия между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна, по отношение на приемането на препоръка относно изпълнението на Програмата за асоцииране ЕС—Грузия

Не е актуално: програмата за асоцииране беше приета от Съвета по външни работи на 23 юни 2014 г. (Georgia ST 10978/14) и ОВ L 261 от 30.8.2014 г.

6.

COM/2014/359 final
2014/0181/NLE

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията на Съюза в рамките на Съвета за сътрудничество, създаден със Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна, по отношение на приемането на препоръка относно изпълнението на Програмата за асоцииране ЕС—Молдова

Не е актуално: програмата за асоцииране беше приета от Съвета по външни работи на 23 юни 2014 г. (Moldova ST 9621/14, бележка по точка I/A).

7.

COM/2013/014 final
2013/0149/NLE

Съвместно предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията на Съюза в рамките на Съвета за асоцииране, създаден с Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Ливан, от друга страна, по отношение на приемането на препоръка за изпълнението на втория план за действие ЕС—Ливан в рамките на ЕПС

В РЕШЕНИЕ № 1/2016 НА СЪВЕТА ЗА АСОЦИИРАНЕ ЕС—ЛИВАН от 11 ноември 2016 г. за постигане на съгласие по Приоритетите за партньорство между ЕС и Ливан се посочва изрично, че вместо да подновяват плана за действие в рамките на ЕПС, страните приемат приоритети за партньорство и пакт. По тази причина Съвместно предложение COM(2013)014 не е актуално.

Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП

8.

COM/2012/164 final
2012/82/COD

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за опростяване на прехвърлянето на моторни превозни средства в друга държава членка в рамките на единния пазар

Не се предвижда да бъде постигнато съгласие. От 2012 г. насам по проекта не е постигнат напредък. Комисията ще извърши нова оценка на този въпрос, включително като започне работа за актуализиране на оценката на въздействието.

Международно сътрудничество и развитие

9.

COM/2011/0861 final
2011/0420/NLE

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно присъединяването на ЕС към Международния консултативен комитет по памука (ICAC)

Не е актуално: на 18 май 2017 г. беше прието решение на Съвета въз основа на актуализирано предложение на Комисията (COM/2016/0712 final - 2016/0349 (NLE)).

Правосъдие, потребители и равнопоставеност между половете

10.

COM/2014/0212 final
2014/0120/COD

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно едноличните дружества с ограничена отговорност

Евентуалното оттегляне бе споменато в писмените отговори на въпросите на комисията PANA. През последното тримесечие на 2017 г. Комисията ще внесе нови предложения относно дружественото право и настоящото предложение ще бъде оттеглено.

Морско дело и рибарство

11.

COM/2011/0760 final
2011/0345/COD

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 1300/2008 на Съвета от 18 декември 2008 г. за създаване на многогодишен план за запаса от херинга, намиращ се на запад от Шотландия, и за риболовните дейности по експлоатация на този запас

Предложението ще стане неактуално с предложената отмяна (вж. приложение V) на Регламент (ЕО) № 1300/2008 на Съвета от 18 декември 2008 г. за създаване на многогодишен план за запаса от херинга, намиращ се на запад от Шотландия.

12.

COM/2013/09 final
2013/0007/COD

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството

Комисията възнамерява да представи ново предложение за съществено преразглеждане на системата за контрол на рибарството, предвидено за второто тримесечие на 2018 г.

Миграция, вътрешни работи и гражданство

13.

COM/2014/163 final
2014/0095/COD

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на виза за обиколно пътуване и за изменение на Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение и на регламенти (EО) № 562/2006 и (EО) № 767/2008

Оттеглянето на предложението е в контекста на предложението за преработване на визовия кодекс, предвидено за първото тримесечие на 2018 г.

14.

COM/2014/164 final
2014/0094/COD

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за  Визов кодекс на Съюза (Визов кодекс)  

Оттеглянето на предложението е в контекста на предложението за преработване на визовия кодекс, предвидено за първото тримесечие на 2018 г.

Транспорт

15.

COM/2013/409 final
2013/0187/COD

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 216/2008 в областта на летищата, управлението на въздушното движение и аеронавигационното обслужване

Същността на това предложение бе включена в новото предложение (COM(2015) 613 final) за създаване на ЕААБ, което понастоящем се разглежда в рамките на междуинституционалната процедура. По този начин въпросното предложение става неактуално.

(1)

Настоящият списък включва представени законодателни предложения, които Комисията възнамерява да оттегли в срок от шест месеца (до април 2018 г.).

Top

Страсбург, 24.10.2017

COM(2017) 650 final

ПРИЛОЖЕНИЕ

към

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ

Работна програма на Комисията за 2018 г.


Програма за по-обединена, по-силна и по-демократична Европа


Приложение V: Списък на актовете, които се предвижда да бъдат отменени

Област на политиката

Наименование

Мотиви за отмяната

1.

Морско дело и рибарство

Регламент (ЕО) № 1300/2008 на Съвета от 18 декември 2008 г. за създаване на многогодишен план за запаса от херинга, намиращ се на запад от Шотландия, и за риболовните дейности по експлоатация на този запас

Планът относно херингата е изгубил своята актуалност, що се отнася до референтните равнища, и вече не се прилага. Следователно той може да бъде отменен.

2.

Данъчно облагане и митници

Директива 79/802/ЕИО на Комисията от 6 септември 1979 г. относно стоки, поставени под режим активно усъвършенстване, които, ако бъдат внесени, за да бъдат пуснати в свободно обращение, ще се ползват от благоприятни тарифни режими по причина на специфичното им крайно предназначение

Директивата е излишна, тъй като стоките в режим специфична употреба попадат в обхвата на Регламента относно общата тарифа (Регламент 2658/87, приложение I); освен това както режимът активно усъвършенстване, така и режимът специфична употреба понастоящем се уреждат от Митническия кодекс на Съюза (МКС).

3.

Правосъдие и вътрешни работи

Общо действие 98/699/ПВР относно прането на пари, идентифицирането, проследяването, замразяването, изземването и конфискацията на средствата и приходите от престъпна дейност

Този инструмент бе изцяло заменен от Директива 2014/42/ЕС за обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност за всички държави членки, участващи в директивата (всички с изключение на Дания и Обединеното кралство). Повечето от неговите разпоредби вече бяха заменени от Рамково решение 2001/500/ПВР относно прането на пари, идентифицирането, проследяването, замразяването, изземването и конфискацията на средствата и приходите от престъпна дейност, което се прилага и за Дания и Обединеното кралство. Останалите разпоредби са общи препоръки без задължителен характер, които в момента се прилагат само за Дания и Обединеното кралство.

Top