Help Print this page 

Document 52017DC0172

Title and reference
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно упражняването на правомощието за приемане на делегирани актове, предоставено на Комисията по силата на Директива 2012/19/ЕС относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО)

COM/2017/0172 final
Multilingual display
Text

Брюксел, 18.4.2017

COM(2017) 172 final

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА

относно упражняването на правомощието за приемане на делегирани актове, предоставено на Комисията по силата на Директива 2012/19/ЕС относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО)


ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА

ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА

относно упражняването на правомощието за приемане на делегирани актове, предоставено на Комисията по силата на Директива 2012/19/ЕС относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО)

1. ВЪВЕДЕНИЕ

В Директива 2012/19/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване( 1 ) (Директива за ОЕЕО) се определят правилата за управлението на ОЕЕО с цел да се допринесе за устойчивото производство и потребление основно чрез предотвратяване на генерирането на ОЕЕО и, в допълнение към това, чрез повторната употреба, рециклирането и други форми на оползотворяване на такива отпадъци, така че да се намали обезвреждането на отпадъци и да се допринесе за ефективното използване на ресурсите и за извличането на ценни вторични суровини.

Съгласно член 20 от Директивата за ОЕЕО на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове с цел:

определяне на преходни адаптации, насочени към трудностите, срещани от държавите членки при спазването на определените в Директивата нива на събираемост на ОЕЕО, както е предвидено в член 7, параграф 4;

евентуалното изменение на приложение VII относно изискванията за селективно третиране с оглед на въвеждането на други технологии за третиране, както е предвидено в член 8, параграф 4;

определяне на критерии за оценка на равностойните условия за третирането на ОЕЕО, което се извършва извън ЕС, както е предвидено в член 10, параграф 3;

адаптирането на член 16, параграф 5 и на приложения IV, VII, VIII и IX към научния и техническия прогрес, както е предвидено в член 19.

2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Настоящият доклад се изисква съгласно член 20, параграф 2 от Директивата за ОЕЕО. По силата на посочения член Комисията разполага с правомощия да приема делегирани актове за срок от пет години, считано от 13 август 2012 г. От Комисията се изисква също така да изготви доклад относно делегираните правомощия най-късно 9 месеца преди изтичането на петгодишния срок. В съответствие с член 20, параграф 2 делегирането на правомощия се подновява мълчаливо за срокове със същата продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът възразят срещу подобно подновяване най-късно три месеца преди изтичането на всеки срок.3. УПРАЖНЯВАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНОТО ПРАВОМОЩИЕ

През периода, обхванат от настоящия доклад, Комисията не използва делегираните правомощия поради изложените по-долу причини.

3.1. Преходни адаптации, насочени към трудностите, срещани от държавите членки при спазването на нивата на събираемост, определени в Директивата (член 7, параграф 4)

С член 7, параграф 1 от Директивата за ОЕЕО се въвежда ежегодно минимално ниво на събираемост от 45 %, което да се прилага от 2016 г., от средното тегло на електрическото и електронното оборудване (ЕЕО), пуснато на пазара във всяка държава членка през трите предходни години. На един втори етап, считано от 2019 г., се прилага ниво на събираемост от 65 % от средното тегло на ЕЕО, пуснато на пазара във всяка държава членка през трите предходни години, или 85 % от ОЕЕО, изразени тегловно, генерирани всяка година във всяка държава членка. В член 7, параграф 3 за някои държави членки( 2 ) е предвидена възможност за дерогация от това изискване. Латвия, Полша, Румъния, Словакия, Словения и Чешката република се възползваха от тази дерогация.

Освен това член 7, параграф 4 от Директивата за ОЕЕО дава възможност за определяне на преходни разпоредби с цел преодоляване на трудностите, срещани от дадена държава членка при изпълнението на посочените нива на събираемост. С цел оценка на проблемите, които биха могли да възникнат за държавите членки при изпълнение на целевите нива на събираемост, Комисията поиска услугите на независими консултанти, които преразгледаха относимите статистически данни, публикации и техническа информация и проведоха консултации, включително работна среща с основните заинтересовани страни (държави членки, браншови сдружения, системи за спазване на разширената отговорност на производителя, НПО и независими експерти)( 3 ).

Проучването показа, че един от основните проблеми, пред които са изправени държавите членки, е високият процент на събираемост, който не е отчетен в статистическите данни за събираемостта на ОЕЕО, особено когато събирането се извършва извън рамките на системите за спазване на разширената отговорност на производителя или когато ОЕЕО не се обработват от упълномощени заводи за рециклиране на ОЕЕО. Ограничените възможности за правоприлагане и мониторинг в държавите членки изострят тази ситуация. Голямата и разнообразна група от лица, които участват в различните дейности по управление на ОЕЕО, все така ограничената обществена осведоменост и недостатъчната инфраструктура за събиране бяха също идентифицирани като пречки за постигане на целевите нива.

Заключението от анализа е, че макар нивото на събираемост за 2019 г. да е амбициозно, то е постижимо, ако държавите членки положат допълнителни усилия за постепенното преодоляване на установените трудности. Пример за това е напредъкът на някои държави членки, които вече са постигнали високи нива на събираемост.

Въз основа на това Комисията стига до заключението, че няма основание под формата на специфични обстоятелства, което да налага приемането на делегиран акт с преходни адаптации, насочени към трудностите, срещани от държавите членки при спазването на нивата на събираемост, посочени в Директивата за ОЕЕО.

Комисията ще осигури подкрепа и насоки за държавите членки посредством целева инициатива за насърчаване на съответствието, за да им помогне да преодолеят евентуалните затруднения при постигането на техните цели. Такава започва успоредно с изготвянето на настоящия доклад, с акцент върху основните изисквания на Директивата за ОЕЕО.

3.2. Изменение на приложение VII (член 8, параграф 4)

Приложение VII се отнася за селективното третиране на материали и компоненти от ОЕЕО.

По силата на член 8, параграф 4 от Директивата за ОЕЕО на Комисията се предоставя правомощието да изменя приложение VII с цел да се въведат други технологии за третиране, осигуряващи най-малко същото ниво на закрила на човешкото здраве и околната среда.

През периода, обхванат от настоящия доклад, Комисията не получи никаква информация в подкрепа на предложението за изменение на приложение VII.

Крайният срок за транспонирането на Директивата беше 14 февруари 2014 г. Въпреки това повечето държави членки са я транспонирали с известно закъснение и на практика 2016 г. е първата година на прилагане във всички 28 държави членки. С оглед на този факт досега не е счетено за необходимо да се изменя приложение VII и съответно не са приемани делегирани актове в тази връзка.

3.3. Критерии за оценка на равностойните условия за третирането на ОЕЕО, извършвано извън ЕС (член 10, параграф 3)

В съответствие с член 10, параграф 2 от Директивата за ОЕЕО изнесените от ЕС ОЕЕО ще се отчитат за целите на спазването на задълженията и постигането на нивата, определени в член 11 от посочената директива, само ако износителят може да докаже, в съответствие с регламенти (ЕО) № 1013/2006 и (ЕО) № 1418/2007 относно превози на отпадъци, че третирането е било извършено при условия, които са равностойни на изискванията на същата директива. Съгласно член 10, параграф 3 от Директивата Комисията е длъжна да приеме не по-късно от 14 февруари 2014 г. делегирани актове за определяне на подробни правила, допълващи съдържащите се в член 10, параграф 2 правила, по-специално що се отнася до критериите за оценка на равностойните условия за третиране на ОЕЕО извън ЕС.

За да се подготви за такива делегирани актове, Комисията извърши проучване( 4 ), насочено към набелязване и сравняване на потенциални варианти за оценка и документиране на равностойните условия за третиране и към изготвяне на препоръки за най-добрия възможен вариант на политика. В рамките на проучването бе извършено допитване до заинтересованите страни.

В допълнение към това и във връзка с изискването по член 8, параграф 5 от Директивата относно правилното третиране Комисията поиска от европейските организации за стандартизация да разработят европейски стандарти за третирането на ОЕЕО, включително за тяхното оползотворяване, рециклиране и подготовка за повторна употреба, отразяващи най-актуалните технологични постижения( 5 ). Очаква се тези стандарти да подпомагат съответните оператори в ЕС да спазват Директивата за ОЕЕО, а операторите извън ЕС — да доказват, че третирането на ОЕЕО се извършва при условия, равностойни на прилаганите в ЕС. Тези стандарти са в процес на разработка от Европейския комитет за стандартизация в електротехниката и се очаква да бъдат финализирани до края на 2017 г.

Въз основа на извършения анализ и като има предвид текущата работа по разработването на европейски стандарти за третиране на ОЕЕО, Комисията проведе консултации с експертната група за делегирани актове съгласно Директивата, за които Съветът и Парламентът бяха уведомени. В резултат на консултациите беше счетено за необходимо да се изчака финализирането на стандартите за третиране на ОЕЕО, като се има предвид връзката между стандартите и определянето на критериите за оценка на равностойните условия за третиране на ОЕЕО, изнасяни от ЕС.

Поради това в периода, обхванат от настоящия доклад, Комисията не бе в състояние да приеме делегирани актове по член 10, параграф 3, макар това да остава приоритет в рамките на политиката на ЕС в областта на околната среда, суровините и кръговата икономика.

3.4. Адаптиране на член 16, параграф 5 и на приложения IV, VII, VIII и IX към научния и техническия прогрес (член 19)

Член 16, параграф 5 от Директивата за ОЕЕО съдържа разпоредби във връзка със задължението на държавите членки за докладване. В приложение IV се съдържа неизчерпателен списък на ЕЕО, което попада в категориите ЕЕО; приложение VII се отнася за селективното третиране на материали и компоненти от ОЕЕО; в приложение VIII се определят техническите изисквания спрямо площадките за съхраняване и третиране на ОЕЕО, а в приложение IX е представен символът за маркиране на ЕЕО.

В обхванатия от настоящия доклад период не се разкри възможност за адаптиране на член 16, параграф 5 и на горепосочените приложения към научния и техническия прогрес и Комисията не прие никакви относими делегирани актове, въпреки че това все още би могло да се случи.

Като част от пакета от мерки за кръговата икономика Комисията предложи( 6 ) член 16, параграф 5 да бъде изменен, така че да се опростят задълженията за докладване на държавите членки и да се подобри качеството на данните.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Поради описаните в настоящия доклад причини през последните пет години Комисията не е упражнила делегираните правомощия, предоставени ѝ по силата на Директива 2012/19/ЕС. Възможно е тя да го направи в бъдеще поради посочените причини.

Комисията приканва Европейския парламент и Съвета да вземат под внимание настоящия доклад.

(1)

 ОВ L 197, 24.7.2011 г., стр. 38.

(2)

 България, Латвия, Литва, Малта, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Унгария и Чешката република.

(3)

 „Проучване на нивата на събираемост на ОЕЕО“:  http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/events_weee_en.htm .

(4)

Проучване на „Равностойни условия за извършване на операции по рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) извън Европейския съюз“ http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/pdf/Final%20report_E%20C%20S.pdf

(5)

Мандат M/518: http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/pdf/m518%20EN.pdf

(6)

 Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви 2000/53/EО относно излезлите от употреба превозни средства, 2006/66/ЕО относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори и 2012/19/EС относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване ((COM(2015) 593 final).

Top