EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017AP0224

P8_TA(2017)0224 Трансгранична преносимост на услугите за онлайн съдържание в рамките на вътрешния пазар ***I Законодателна резолюция на Европейския парламент от 18 май 2017 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за осигуряване на трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание в рамките на вътрешния пазар (COM(2015)0627 — C8-0392/2015 — 2015/0284(COD)) P8_TC1-COD(2015)0284 Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 18 май 2017 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2017/… на Европейския парламент и на Съвета за трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание в рамките на вътрешния пазар

OB C 307, 30.8.2018, p. 204–204 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.8.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 307/204


P8_TA(2017)0224

Трансгранична преносимост на услугите за онлайн съдържание в рамките на вътрешния пазар ***I

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 18 май 2017 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за осигуряване на трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание в рамките на вътрешния пазар (COM(2015)0627 — C8-0392/2015 — 2015/0284(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

(2018/C 307/40)

Европейският парламент,

като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2015)0627),

като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0392/2015),

като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 27 април 2016 г. (1),

като взе предвид становището на Комитета на регионите от 8 април 2016 г. (2),

като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя правилник и поетия с писмо от 15 февруари 2017 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

като взе предвид член 59 от своя правилник,

като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси и становищата на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, комисията по култура и образование и комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A8-0378/2016),

1.

приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.

изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени с друг текст, внесе съществени промени или възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение;

3.

възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1)  ОВ C 264, 20.7.2016 г., стр. 86.

(2)  ОВ C 240, 1.7.2016 г., стр. 72.


P8_TC1-COD(2015)0284

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 18 май 2017 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2017/… на Европейския парламент и на Съвета за трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание в рамките на вътрешния пазар

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2017/1128.)


Top