EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017AB0042

Становище на Европейската централна банка от 11 октомври 2017 година относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 по отношение на задължението за клиринг, прекратяването на задължението за клиринг, изискванията за отчетност, техниките за намаляване на риска за договорите за извънборсови деривати, които не са преминали клиринг чрез централен контрагент, регистрацията и надзора на регистрите на трансакции, както и изискванията за регистрите на трансакции (CON/2017/42)

OJ C 385, 15.11.2017, p. 10–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.11.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 385/10


СТАНОВИЩЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 11 октомври 2017 година

относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 по отношение на задължението за клиринг, прекратяването на задължението за клиринг, изискванията за отчетност, техниките за намаляване на риска за договорите за извънборсови деривати, които не са преминали клиринг чрез централен контрагент, регистрацията и надзора на регистрите на трансакции, както и изискванията за регистрите на трансакции

(CON/2017/42)

(2017/C 385/04)

Въведение и правно основание

На 6 и 9 юни 2017 г. Европейската централна банка (ЕЦБ) получи искания съответно от Съвета на Европейския съюз и от Европейския парламент за становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 по отношение на задължението за клиринг, прекратяването на задължението за клиринг, изискванията за отчетност, техниките за намаляване на риска за договорите за извънборсови деривати, които не са преминали клиринг чрез централен контрагент, регистрацията и надзора на регистрите на трансакции, както и изискванията за регистрите на трансакции (1) (наричан по-долу „предложеният регламент“).

ЕЦБ е компетентна да даде становище на основание член 127, параграф 4 и член 282, параграф 5 от Договора за функционирането на Европейския съюз, тъй като предложеният регламент съдържа разпоредби, засягащи основните задачи на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) да определя и осъществява паричната политика и да насърчава нормалното функциониране на платежните системи съгласно член 127, параграф 2, първо и четвърто тире от Договора, приноса на ЕСЦБ за гладкото провеждане на политиките, свързани със стабилността на финансовата система, както е посочено в член 127, параграф 5 от Договора, и възложените на ЕЦБ специфични задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции, съгласно член 127, параграф 6 от Договора. В съответствие с член 17.5, първо изречение от Процедурния правилник на Европейската централна банка Управителният съвет прие настоящото становище.

Общи забележки

ЕЦБ като цяло подкрепя инициативата на Комисията за въвеждане на целеви изменения в Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (2) с оглед на опростяването на приложимите правила и премахването на непропорционалните тежести.

Специфични забележки

1.   Освобождаване на трансакциите на централните банки

1.1.

На основание член 1, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 648/2012 членовете на ЕСЦБ, но не и контрагентите им, са освободени от задължението за отчетност. Поради това, когато сключи договор за дериват с член на ЕСЦБ, контрагентът му трябва да отчита данните за трансакцията на регистър на трансакции. В този контекст следва да се отбележи, че трансакциите на съответната централна банка са изключени от задължението за отчетност съгласно Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета (3). Освен това трансакциите на централните банки във връзка с изпълнението на паричната политика, валутната политика и политиката за финансова стабилност са изключени от задължението за разкриване съгласно Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (4) и Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета (5).

1.2.

Източник на загриженост за ЕЦБ са рисковете, които могат да възникнат, ако въпреки прилаганите от контрагентите режими на поверителност информацията, произлизаща от операциите във връзка с провежданата от ЕСЦБ политика, стане публично достояние, и ако пазарните участници могат да идентифицират трансакциите на националните централни банки от ЕСЦБ (НЦБ). Това би могло да има наистина неблагоприятно въздействие върху изпълнението на задачите на НЦБ във връзка с тези трансакции на централните банки, особено в областта на паричната политика или валутните операции, където се изисква поверителност (6). Изискването контрагентите на членовете на ЕСЦБ да отчитат на регистри за трансакции всички данни за трансакциите си има за последица непреднамереното създаване на задължение за непряко отчитане на трансакциите на централните банки, като по този начин се ограничава ефективността на предоставеното на членовете на ЕСЦБ освобождаване. Поради това е важно счетоводните книги на членовете да бъдат защитени и сигнализирането въз основа на операциите на централните банки да продължава да бъде ефективно (7).

1.3.

Поради това ЕЦБ смята, че с цел да се осигури ефективното изпълнение на законоустановените задачи на НЦБ и в бъдеще, е важно трансакциите на централните банки да бъдат изцяло освободени от изискванията за отчетност.

2.   Задължение за отчетност

2.1.

По отношение на предложеното изменение на член 9, параграф 1 ЕЦБ взема под внимание резултатите от оценката на въздействието на Комисията и разбира необходимостта да се намали тежестта на отчетността за малките нефинансови контрагенти. Във връзка с това ЕЦБ приветства предложеното от Комисията решение в някои специални случаи отговорността за отчитането да се поеме от централните контрагенти (ЦК), финансовите контрагенти, управляващите дружества на предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа и управителите на фондове за алтернативни инвестиции (8). Изглежда, че с това предложение се постига добър баланс едновременно между осигуряването на пълнотата на данните, свеждането до минимум на тежестта на отчетността и съгласуването на структурата на задълженията за отчетност съгласно Регламент (ЕС) № 648/2012 и Регламент (ЕС) 2015/2365.

2.2.

С предложения регламент се въвежда и освобождаване от задължението за отчитане за всички вътрешногрупови трансакции, в които участва нефинансов контрагент (9). Това изменение е източник на загриженост за ЕЦБ поради описаните в параграфи 2.2.1—2.2.3 причини.

2.2.1.

Въз основа на анализите на наличните данни потвърждението, че договор за извънборсов дериват е вътрешногрупова трансакция съгласно настоящата рамка за отчетност в Регламент (ЕС) № 648/2012 (10) е често ненадеждно, когато се свери с други източници на данни. Поради това, в контекста на все още еволюиращото качество на данните, безусловното освобождаването на нефинансовите контрагенти от вътрешногруповото отчитане поражда риск от регулаторен арбитраж от отчетните единици.

2.2.2.

Вътрешногруповите трансакции, в които участват нефинансови контрагенти, са освободени от изискването за обезпечаване само ако са спазени определени условия и е получено разрешение от компетентните органи (11). ЕЦБ е загрижена, защото, ако тези условия не бъдат изпълнени и контрагентите разменят обезпечения по вътрешногруповите си трансакции, тогава, тъй като няма задължение за отчетност, рисковете, свързани с маржовете и процикличността на обезпеченията, ще останат непроследени. Тази асиметричност ще разруши взаимното допълване между прозрачност и редуциране на риска, което заема централно място в рамката на политиката, очертана с Регламент (ЕС) № 648/2012.

2.2.3.

Предлаганото освобождаване може да доведе до усложнени форми на заобикаляне на изискванията за отчетност съгласно Регламент (ЕС) № 648/2012, тъй като трансакциите може да бъдат извършвани през нефинансовите дъщерни дружества на по-големите финансови групи. Поради по-високия дял на участие на нефинансови контрагенти в трансакции, представляващи деривати върху валути, последиците от изменението може да са особено важни за отчитането на валутните деривати.

2.3.

ЕЦБ счита, че задължението на финансовите контрагенти да отчитат данни от името на нефинансовите контрагенти (12) вече съдържа в себе си разрешението за прекомерната тежест на отчетността за малките нефинансови контрагенти и в случая на вътрешногруповите трансакции. Пределният разход, свързан с допълнителните отчети за нефинансовите контрагенти, които вече трябва да разполагат с подходящи информационно-технологични инфраструктури, би трябвало да е незначителен. Поради това ЕЦБ препоръчва вътрешногруповите трансакции между финансови и нефинансови контрагенти да не бъдат освобождавани от задължението за отчетност. Сред вътрешногруповите трансакции между нефинансовите контрагенти следва да бъдат освободени само трансакциите, извършвани от малките нефинансови контрагенти, които не създават системен риск. Предвид това ЕЦБ препоръчва вътрешногруповите трансакции между нефинансови контрагенти да бъдат освободени от задължението за отчетност, при положение че нефинансовите контрагенти нямат задължение за клиринг. От своя страна, нефинансовите контрагенти, които имат задължение за клиринг, трябва да отчитат данни от името на други нефинансови контрагенти в случай на вътрешногрупови групови трансакции между тях.

2.4.

ЕЦБ взема под внимание, че задължението за отчетност ще продължи да се прилага за вътрешногруповите трансакции, в които участва контрагент от трета държава, на когото не е предоставена еквивалентност с решение на Комисията, и че настоящото освобождаване (13) няма да се прилага за тези трансакции.

2.5.

ЕЦБ приветства измененията на член 9, параграф 6. Прилагането на стандарти за идентифициране на контрагентите, трансакциите и ценните книжа, въведено с Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/105 на Комисията (14), представлява ключова стъпка към подобряването на качеството на данните, събирани съгласно Регламент (ЕС) № 648/2012. Съгласуваността между Регламент (ЕС) № 648/2012, от една страна, и Регламент (ЕС) 2015/2365 и Регламент (ЕС) № 600/2014, от друга, е важна и с оглед на гарантирането на съпоставимост и осигуряването на общ поглед върху структурите и дейностите на финансовите пазари.

3.   Изменения, с които се осигурява качеството на данните

3.1.

ЕЦБ счита, че с предлаганите изменения на член 78 (15) и член 81, параграф 5 (16) се правят ценни стъпки напред, тъй като с тях се създават предпоставки за хармонизацията на процедурите и политиките на регистрите на трансакции и на условията, съгласно които те предоставят данни на компетентните органи.

3.2.

ЕЦБ приветства и предоставените на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) правомощия да изготвя доклади за изпълнението на задължението за отчетност съгласно новия текст на член 85, параграф 3, буква г) (17) и ще приветства участието на ЕСЦБ в изготвянето на доклада до Комисията на същото основание.

4.   Спазване на процедурите за управление на риска, вътрешногруповите освобождавания и капиталовите изисквания от кредитните институции

4.1.

ЕЦБ подкрепя предложението за надзорни процедури, с които да се осигури първоначалното и текущото утвърждаване на процедурите за управление на риска, при които се изисква своевременна, точна и подходящо отделена размяна на обезпечения във връзка с договорите за извънборсови деривати (18).

4.2.

В рамките на член 6 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета (19) ЕЦБ отбелязва пруденциалния характер както на задачата да се осигури спазването от страна на кредитните институции на посочените в член 11, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 648/2012 изисквания за управление на риска във връзка с процедурите, при които се изисква своевременна, точна и подходящо отделена размяна на обезпечения, включително свързаните вътрешногрупови освобождавания (20), така и на задачата да се осигури спазването на изискването в областта на собствения капитал в член 11, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 648/2012 кредитните институции да разполагат с подходящ и пропорционален размер на капитала за управление на риска, който не е покрит от подходяща размяна на обезпечения, поради което тези задачи попадат в обхвата на задачите, възложени на ЕЦБ по силата на член 4, параграф 1, букви д) и г) от Регламент (ЕС) № 1024/2013.

5.   Прозрачност на ЦК

5.1.

ЕЦБ подкрепя предложението ЦК да предоставят на клиринговите си членове инструмент за симулиране на изискванията им за първоначални допълнителни обезпечения и подробен преглед на използваните от тях модели на първоначалните допълнителни обезпечения (21). Това ще увеличи прозрачността и предвидимостта на изискванията за първоначалните допълнителни обезпечения, като по този начин ще се подобри разбирането на участниците в клиринга за рисковете и разходите, свързани с участието в ЦК.

5.2.

Освен това ЕЦБ предлага включването на инструменти за макропруденциална интервенция, за да се предотврати натрупването на системен риск в резултат, по-специално, от прекомерен ливъридж и за да се ограничи процикличността на допълнителните обезпечения и дисконтиранията. ЕЦБ предлага принципите за макропруденциалните инструменти да бъдат закрепени в акт от ниво 1. Инструментите на макропруденциалната политика ще се прилагат спрямо контрагентите на ниво трансакция. По този начин ще бъдат обхванати всички трансакции от значение, включително сключените от лица, които не са банки, независимо от това дали тези трансакции са извършени на пазар с централизиран клиринг, пазар без централизиран клиринг или от контрагенти в Съюза, които извършват клиринг на трансакциите си през ЦК от трета държава (22). Ако необходимите принципи и изисквания за тези макропруденциални инструменти не бъдат включени в настоящото предложение, това следва да бъде направено в следващия удобен момент, като например при следващия преглед на Регламент (ЕС) № 648/2012 през 2020 г.

5.3.

Освен това, както беше изтъкнато в наскоро публикувания доклад на ЕССР относно прегледа на Регламент (ЕС) № 648/2012 (23), ЕЦБ счита, че от ЦК, които извършват дейност в Съюза, следва да се изисква да публикуват количествена и качествена информация съобразно принципите на Комитета за плащания и пазарна инфраструктура и Международната организация на комисиите за ценни книжа за публично оповестяване на информация (24). Въвеждането на по-силно правно основание за публикуването на данни в съответствие с тези принципи ще помогне на финансовия сектор и на обществото като цяло да разберат по-добре сложната среда, в която ЦК извършват дейност.

6.   Класифициране на дружествата със специална цел — секюритизация като финансови контрагенти

6.1.

ЕЦБ взема под внимание предложението дружествата със специална цел — секюритизация (ДСЦС) да бъдат класифицирани като финансови контрагенти (25). В член 27 от предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общите правила за секюритизациите и въвеждане на европейска нормативна уредба на опростени, прозрачни и стандартизирани секюритизации, а също така и за изменение на директиви 2009/65/ЕО, 2009/138/ЕО, 2011/61/ЕС и регламенти (ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 648/2012 (26) обаче се предлага да се измени Регламент (ЕС) № 648/2012 и опростените, прозрачни и стандартизирани ДСЦС да бъдат освободени от задължението за клиринг, при положение че кредитният риск от контрагента е адекватно редуциран. ЕЦБ повтаря становището си (27), че опростените, прозрачни и стандартизирани ДСЦС трябва да бъдат изцяло освободени както от задължението за клиринг, така и от законодателните изисквания да предоставят обезпечение (28).

6.2.

Поради това ЕЦБ подкрепя споменатите в параграф 6.1 разпоредби на член 27 от предложението, включително възлагането на европейските надзорни органи да разработят проекти на регулаторни технически стандарти, в които се посочват критериите, по които ще се определят кои договорености по покритата облигация или секюритизация адекватно редуцират кредитния риск от контрагента и които ще бъдат приети от Комисията (29), както и другите необходими изменения, с които опростените, прозрачни и стандартизирани ДСЦС се освобождават от задълженията за клиринг и задълженията за предоставяне на допълнително обезпечение. Този режим е необходим, за да се постигне равнопоставеност по отношение на отговарящите на изискванията покрити облигации и могат да бъдат обосновани с пруденциални съображения във връзка с опростените, прозрачни и стандартизирани ДСЦС.

7.   Изменения в методологията за изчисляване на позициите на контрагентите по договори за извънборсови деривати

ЕЦБ отбелязва, че с предложеното въвеждане на методология за изчисляване на позициите по договори за извънборсови деривати, която е необходима, за да се определи дали финансов или нефинансов контрагент има задължение за клиринг, и е основана на данни от края на периода вместо на средната позиция по договори за извънборсови деривати за период от 30 работни дни (30), може да се създаде стимул за разкрасяване на финансовото състояние, за да се избегне задължението за клиринг. Поради това ЕЦБ предлага в новия член 4а, параграф 2 (31) и новия член 10, параграф 2 (32)„ въведени с предложения регламент, да се добави изискване финансовите и нефинансовите контрагенти да докажат пред компетентния орган, че изчисляването на съвкупната позиция в края на месеца по договори за извънборсови деривати няма да доведе до системно подценяване на цялостната позиция.

8.   Консултативна роля на ЕЦБ по отношение на проекти на делегирани актове и актове за изпълнение

8.1.

Заслужава си да се припомни, че проектите на делегирани актове и актове за изпълнение на Комисията се квалифицират като „предложени актове на Съюза“ по смисъла на член 127, параграф 4 и член 282, параграф 5 от Договора. Както делегираните актове, така и актовете за изпълнение представляват правни актове на Съюза. За всеки проектоакт на Съюза, в това число и проекти на делегирани актове или на актове за изпълнение, трябва своевременно да се проведе консултация с ЕЦБ, ако същите попадат в сферата на нейната компетентност. В контекста на функциите и експертния опит на ЕЦБ Съдът на Европейския съюз разясни задължението за провеждане на консултация с ЕЦБ по дело Комисия/ЕЦБ (33). Предвид факта, че сигурните и ефикасни инфраструктури на финансовите пазари, и по-специално клирингoвите системи, са от съществено значение за изпълнението на основните задачи на ЕСЦБ съгласно член 127, параграф 2 от Договора и за постигането на основната ѝ цел да поддържа ценова стабилност съгласно член 127, параграф 1 от Договора, становището на ЕЦБ следва да бъде поискано относно актовете за изпълнение и делегираните актове, приети съгласно Регламент (ЕС) № 648/2012. Макар че задължението за провеждане на консултация с ЕЦБ произтича директно от Договора, за да се осигури яснота, това изискването следва да се включи в съображенията към предложения регламент. Имайки предвид важността на актовете за изпълнение и делегираните актове като част от разработването на законодателството за финансовите услуги на Съюза, ЕЦБ ще упражнява консултативната си роля по въпроси, попадащи в компетентността на ЕЦБ, като се съобразява изцяло със сроковете за приемане на тези актове и необходимостта от осигуряване на плавното приемане на законодателство за изпълнение (34).

8.2.

Освен провеждането на консултации с ЕЦБ особено полезно ще бъде участието на ранен етап на съответните членове на ЕСЦБ в разработването на проекти на регулаторни технически стандарти, технически стандарти за изпълнение, делегирани актове и актове за изпълнение и това следва да бъде специално предвидено по отношение на редица елементи от предложения регламент.

8.3.

На първо място, Комисията има правомощието да приема технически стандарти за изпълнение въз основа на проекти на технически стандарти за изпълнение, разработени от ЕОЦКП, в които се посочват стандартите и форматите за данните, които трябва да бъдат отчитани, методите и механизмите за отчитане, честотата на отчитането и датата, до която договорите за деривати следва да се отчитат (35). За изпълнението на възложените ѝ правомощия ЕЦБ все повече използва данните, събирани съгласно Регламент (ЕС) № 648/2012. С цел да се извлече максимална полза от информацията, с която ЕСЦБ разполага за качеството на данните, отчетени съгласно Регламент (ЕС) № 648/2012, ЕОЦКП следва да разработва проекти на технически стандарти за изпълнение в тясно сътрудничество със съответните членове на ЕСЦБ.

8.4.

На второ място, Комисията има правомощието да приема регулаторни технически стандарти въз основа на проекта на регулаторни технически стандарти, разработени от ЕОЦКП, в които се посочват процедурите за съгласуването на данни между регистрите на трансакции и процедурите за проверка на данните от гледна точка на тяхната пълнота и точност и спазване на изискванията за отчетност. (36) Органите с пряк и непосредствен достъп до данните в регистрите на трансакции, включително съответните членове на ЕСЦБ, са натрупали значителен експертен опит в тази област. Поради това е важно да се осигури, че този експертен опит се използва максимално при разработването на регулаторните технически стандарти. За тази цел ЕОЦКП следва да разработва проекти на регулаторни технически стандарти в тясно сътрудничество със съответните членове на ЕСЦБ.

Когато ЕЦБ отправя препоръки за изменения на предложения регламент, конкретните предложения с обяснителен текст към тях се представят в технически работен документ. Техническият работен документ е достъпен на английски език на уебсайта на ЕЦБ.

Съставено във Франкфурт на Майн на 11 октомври 2017 година.

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  COM(2017) 208 final.

(2)  Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции (ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно прозрачността при сделките за финансиране с ценни книжа и при повторното използване, и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 337, 23.12.2015 г., стр. 1).

(4)  Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349).

(5)  Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 84).

(6)  Вж. параграф 7 от Становище CON/2012/21. Всички становища на ЕЦБ са публикувани на уебсайта на ЕЦБ www.ecb.europa.eu

(7)  Вж. стр. 2 и стр. 13–14 от отговора на ЕЦБ от 2 септември 2015 г. по повод на консултацията на Европейската комисия във връзка с прегледа на Регламента за европейската пазарна инфраструктура, достъпен на уебсайта на ЕЦБ www.ecb.europa.eu

(8)  Вж. член 1, точка 7, буква б) от предложения регламент.

(9)  Вж. член 1, точка 7, буква а) от предложения регламент.

(10)  Вж. член 3, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 648/2012.

(11)  Вж. член 11, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 648/2012.

(12)  Вж. член 1, точка 7, буква б) от предложения регламент.

(13)  Вж. член 13, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 648/2012.

(14)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/105 на Комисията от 26 октомври 2016 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1247/2012 за установяване на технически стандарти за изпълнение по отношение на формата и периодичността на отчетите за трансакциите, предавани на регистрите на трансакции съгласно Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции (ОВ L 17, 21.1.2017 г., стр. 17).

(15)  Вж. член 1, точка 16 от предложения регламент.

(16)  Вж. член 1, точка 17, буква в) от предложения регламент.

(17)  Вж. член 1, точка 19, буква в) от предложения регламент.

(18)  Вж. член 1, точка 9, буква а) от предложения регламент.

(19)  Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции (ОВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 63).

(20)  Вж. член 4, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 648/2012.

(21)  Вж. член 1, точка 10 от предложения регламент.

(22)  В съответствие с позицията, изразена от ЕЦБ в отговора ѝ от 2 септември 2015 г. по повод на консултацията на Европейската комисия във връзка с прегледа на Регламента за европейската пазарна инфраструктура. Отговорът е достъпен на уебсайта на ЕЦБ www.ecb.europa.eu

(23)  Преглед на Регламента за европейската пазарна инфраструктура, ЕССР, април 2017 г., достъпен на https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/other/20170421_esrb_emir.en.pdf

(24)  Окончателен доклад на Съвета на КППИ-МОКЦК относно стандартите за централни контрагенти за публично оповестяване на количествена информация, февруари 2015 г., достъпен на http://www.bis.org/cpmi/publ/d125.pdf.

(25)  Вж. член 1, точка 1 от предложения регламент.

(26)  COM(2015) 472 final.

(27)  Вж. съвместния отговор на Банката на Англия (Bank of England) и на Европейската централна банка на консултативния документ на Европейската комисия „Уредба на ЕС за опростени, прозрачни и стандартизирани секюритизации“, достъпен на уебсайта на ЕЦБ www.ecb.europa.eu

(28)  Във връзка с освобождаването от изискването за предоставяне на обезпечение, вж. параграфи 2.2 и 5.5 от становище CON/2016/11.

(29)  Вж. член 27, параграф 2 от COM(2015) 472.

(30)  Вж. член 1, точки 3 и 8 от предложения регламент.

(31)  Вж. член 1, точка 3 от предложения регламент.

(32)  Вж. член 1, точка 8 от предложения регламент.

(33)  Комисия/ЕЦБ, C-11/00, ECLI: EU:C:2003:395, по-специално т. 110—111. В т. 110 Съдът пояснява, че с това задължение се цели „най-вече да гарантира, че органът на законодателната власт приема акта едва след като е бил изслушан органът, който поради специфичните функции, които изпълнява в Общността във въпросната област, и поради високата степен на експертен опит, с който се ползва, е в особено добра позиция да играе полезна роля в разглеждания законодателен процес“.

(34)  Вж. параграф 2 от Становище CON/2015/10, параграф 4 от Становище CON/2012/5, параграф 8 от Становище CON/2011/44 и параграф 4 от Становище CON/2011/42.

(35)  Вж. член 1, точка 7, буква в) от предложения регламент.

(36)  Вж. член 1, точка 16 от предложения регламент.


Top