EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017AB0039

Становище на Европейската централна банка от 4 октомври 2017 година относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1095/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари) и на Регламент (ЕС) № 648/2012 по отношение на процедурите и участващите органи при лицензирането на ЦК, както и на изискванията за признаване на ЦК от трети държави (CON/2017/39)

OJ C 385, 15.11.2017, p. 3–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.11.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 385/3


СТАНОВИЩЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 4 октомври 2017 година

относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1095/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари) и на Регламент (ЕС) № 648/2012 по отношение на процедурите и участващите органи при лицензирането на ЦК, както и на изискванията за признаване на ЦК от трети държави

(CON/2017/39)

(2017/C 385/03)

Въведение и правно основание

На 22 август 2017 г. и на 15 септември 2017 г. Европейската централна банка (ЕЦБ) получи искания съответно от Съвета на Европейския съюз и от Европейския парламент за становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1095/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари) и на Регламент (ЕС) № 648/2012 по отношение на процедурите и участващите органи при лицензирането на централни контрагенти (ЦК), както и на изискванията за признаване на ЦК от трети държави (1) (наричан по-долу „предложеният регламент“).

ЕЦБ е компетентна да даде становище на основание член 127, параграф 4 и член 282, параграф 5 от Договора за функционирането на Европейския съюз, тъй като предложеният регламент съдържа разпоредби, засягащи: 1) основната задача на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) да определя и осъществява паричната политика и да насърчава нормалното функциониране на платежните системи съгласно член 127, параграф 2 от Договора; 2) задачата на ЕСЦБ да допринася за гладкото провеждане на следваните от компетентните органи политики, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции и стабилността на финансовата система съгласно член 127, параграф 5 от Договора; и 3) задачите, възложени на ЕЦБ по отношение на пруденциалния надзор върху кредитните институции съгласно член 127, параграф 6 от Договора, в рамките на член 1 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета (2). Управителният съвет прие настоящото становище съгласно член 17.5, първо изречение от Процедурния правилник на Европейската централна банка.

Общи забележки

ЕЦБ изразява силната си подкрепа за инициативата в предложението на Комисията да се засили ролята на съответните членовете на ЕСЦБ като централни банки, емитиращи валутите на финансови инструменти, чийто клиринг се извършва от ЦК, в процеса на надзора върху ЦК на Съюза и признаването на ЦК от трети държави. ЕЦБ силно приветства и подкрепя предложението Евросистемата, като централна банка, емитираща еврото, да играе по важна роля по отношение на ЦК на Съюза и ЦК от трети държави. Това е обосновано поради рисковете, които потенциално могат да настъпят от нарушеното функциониране на ЦК, или от определени действия, предприети от ЦК в областта на управление на риска, по отношение на изпълнението на основните задачи, които се осъществяват чрез Евросистемата, по-специално определянето и осъществяването на паричната политика на Съюза и насърчаването на нормалното функциониране на платежните системи. Тези рискове в крайна сметка биха могли да повлияят на постигането на основната цел на Евросистемата да поддържа ценова стабилност съгласно член 127, параграф 1 от Договора.

Смущенията, засягащи централните контрагенти, могат да окажат въздействие върху основната цел на Евросистемата по няколко начина. Например подобни смущения могат да засегнат ликвидната позиция на кредитните институции от еврозоната и евентуално да нарушат нормалното функциониране на платежните системи от еврозоната. Това би могло да доведе до по-голямо търсене на ликвидност от централните банки и възможни предизвикателства при осъществяването на единната парична политика на Евросистемата. Освен това подобни смущения могат да нарушат функционирането на онези сегменти на финансовите пазари, които са ключови за трансмисията на паричната политика, включително деноминирани в евро пазари за сделки за финансиране с ценни книжа и договори за лихвени деривати.

Вследствие на значими промени на световно и европейско равнище се очаква да се увеличат рисковете за нормалното функциониране на платежните системи и осъществяването на единната парична политика, които произтичат от централни контрагенти. Първо, централизираният клиринг се характеризира с все по-голяма трансграничност и системна важност. Поради тази причина Комисията вече представи своето предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно рамка за възстановяване и преструктуриране на централни контрагенти и за изменение на регламенти (ЕС) № 1095/2010, (ЕС) № 648/2012 и (ЕС) 2015/2365 (3). Второ, оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза ще има съществено отражение върху способността на Евросистемата да осъществява задачите си като централна банка – емитент на еврото. Понастоящем определени централни контрагенти, установени в Обединеното кралство, извършват клиринг на значителни обеми деноминирани в евро трансакции. Поради това значително смущение, което засяга важен централен контрагент в Обединеното кралство, би могло да има тежки последствия за стабилността на еврото. Способността на Евросистемата да наблюдава и овладява рисковете от централните контрагенти в Обединеното кралство ще бъде неблагоприятно засегната, ако спрямо тях вече не се прилага регулаторната и надзорна рамка за централните контрагенти в Съюза съгласно Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (4).

Предложеният регламент предвижда по-значима роля за Евросистемата като централна банка – емитент на еврото в рамката по Регламент (ЕС) № 648/2012. За да се гарантира, че Евросистемата може да изпълнява тази роля, от изключителна важност е тя да има съответните правомощия съгласно Договора и Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка (наричан по-долу „Уставът на ЕСЦБ“). Поради тази причина на ЕЦБ следва да се предостави регулаторна компетентност по отношение на клирингoвите системи за финансови инструменти, и по-специално по отношение на ЦК, чрез изменение на член 22 от Устава на ЕСЦБ. Предоставянето на регулаторна компетентност на ЕЦБ не засяга член 12.1 от Устава на ЕСЦБ, който гласи, че „доколкото това се счита за възможно и подходящо и без да се накърняват разпоредбите на настоящия член, ЕЦБ може да възлага на националните централни банки изпълнението на операции, които са част от задачите на ЕСЦБ“. Това включва задачите на Евросистемата като централна банка – емитент на еврото. Поради това ЕЦБ прие Препоръка ЕЦБ/2017/18 на Европейската централна банка (5) на 22 юни 2017 г.

Когато ЕЦБ отправя препоръки за изменения на предложения регламент, конкретните предложения с обяснителен текст към тях се представят в технически работен документ. Техническият работен документ е достъпен на английски език на уебсайта на ЕЦБ.

Специфични забележки

1.   Режим на гласуване в надзорните колегии

1.1.

Както ЕЦБ е отбелязвала преди това по отношение на колегиите, ако централните банки от Евросистемата, които заедно образуват „емисионната централна банка“ за еврото, се представляват в колегията от ЕЦБ или НЦБ и пруденциалният надзор върху кредитните институции, които са значими клирингови членове на ЦК, се осъществява от ЕЦБ, тези две функции следва да имат отделни гласове. По същия повод ЕЦБ също така изтъкна, че тези две функции са различни, както е отразено в правното и оперативното разделение между функцията на ЕЦБ, свързана с паричната политика, и надзорната функция на ЕЦБ (6). Поради това ЕЦБ силно приветства факта, че предложеният регламент урежда този въпрос, което гарантира отделни гласове за тези две функции.

1.2.

Поради това ЕЦБ приветства разпоредбите на предложения регламент, с които се изменят съответните разпоредби на Регламент (ЕС) № 648/2012. Първо, член 18, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 648/2012 се изменя, като предвижда, че наред с другите членове, колегията включва а) постоянните членове на изпълнителната сесия за ЦК; б) компетентните органи, отговорни за надзора на клиринговите членове на ЦК, които са установени в трите държави членки, чиито вноски в гаранционния фонд на ЦК са най-големи, включително, когато е приложимо, ЕЦБ в съответствие с Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета (7); и в) централните банки, които емитират валутите на Съюза, в които са деноминирани финансовите инструменти, които най-често са обект на клиринг. Второ, член 19, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 648/2012 се изменя, като посочва, че когато е член на колегията по силата на различни букви от член 18, параграф 2 от същия регламент, ЕЦБ разполага с максимум 2 гласа в колегиите с не повече от 12 членове, и максимум 3 гласа в колегиите с повече от 12 членове (8).

2.   Изискването за получаване на съгласие от емитиращата централна банка по отношение на определени проекти на решения

2.1.

Предложеният регламент изисква от компетентните органи да представят проекти на решения по отношение на ЦК на Съюза пред съответните емитиращи централни банки преди приемане на решения за предоставяне и отнемане на лиценз, разширяване обхвата на услугите и пруденциалните изисквания за контрола на ликвидния риск, изискванията за обезпечения, сетълмента и одобряването на споразуменията за оперативна съвместимост (9). Компетентните органи трябва да получат съгласие от емитиращата централна банка по всички аспекти на тези решения, отнасящи се до изпълнението на техните задачи в областта на паричната политика. Когато емитиращата централна банка предлага изменения, компетентният орган приема решението само с включените изменения. Когато емитиращата централна банка възрази срещу проект на решение, компетентният орган не приема решението. По подобен начин предложения регламент изисква по отношение на признатите ЦК от трети държави от втори ред Европейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) да представя проекти на решения пред емитиращата централна банка преди приемането на решения относно контрола на ликвидния риск, изискванията за обезпечения, сетълмента, одобряването на споразуменията за оперативна съвместимост, както и относно изискванията за допълнително обезпечение (10). ЕОЦКП трябва по подобен начин да получи съгласие от емитиращата централна банка по всички аспекти на тези решения, отнасящи се до изпълнението на техните задачи в областта на паричната политика. Когато емитиращата централна банка предлага изменения, ЕОЦКП приема решението само с включените изменения. Когато емитиращата централна банка възрази срещу проект на решение, ЕОЦКП не приема решението. ЕЦБ силно приветства ролята, предвидена за емитиращите централни банки съгласно предложения регламент, която ще позволи на членовете на ЕСЦБ да имат значимо и ефективно участие в процеса по вземане на решения по въпроси, отнасящи се пряко до изпълнението на основаните задачи на ЕСЦБ съгласно Договорите, и постигането на нейната основна цел за поддържането на ценова стабилност. ЕЦБ има редица коментари в тази връзка.

2.2.

Първо, когато предложеният регламент пояснява, че съгласието на емитиращата централна банка трябва да бъде получено „по всички аспекти на тези решения, отнасящи се до изпълнението на техните задачи в областта на паричната политика“, следва да се подчертае, че тази фраза има за цел да поясни контекста на паричната политика, в който емитиращата централна банка изпълнява своята роля и целта, която ролята постига. Това се отнася и за посочването на изпълнението от страна на ЦК от трети държави от втори ред на изискванията на емитиращата централна банка „при изпълнението на техните задачи в областта на паричната политика“ (11). Тази фраза следва да се тълкува във връзка със съображение 7 от предложения регламент. Следва да се подчертае, че тази фраза няма за цел да предостави право на преценка на компетентните органи или на ЕОЦКП да определят дали трябва да се иска съгласието на емитиращата централна банка по определени проекти на решения, нито пък има за цел да предостави право на преценка дали са съобразени предложените от емитиращата централна банка изменения или възражения по отношение на проекта на решение. Във връзка с това следва да се отбележи, че Евросистемата разполага с широка оперативна самостоятелност да определя и осъществява паричната политика. Това е признато от Съда на Европейския съюз (12) и е абсолютно задължително, за да се гарантира независимостта на ЕЦБ и на НЦБ в съответствие с член 130 от Договора. За да се осигури яснота и правна сигурност, следва да се добави ново съображение към предложения регламент, което да отрази този аспект.

2.3.

Второ, що се отнася до това, по кои проекти на решения следва да се иска съгласието на емитиращата централна банка, ЕЦБ счита, че предложеният регламент следва да гарантира участието на емитиращата централна банка относно определени бъдещи ключови аспекти на управлението на риска на ЦК. ЕЦБ счита, че по отношение на ЦК както в Съюза, така и от трета държава, съгласието на емитиращата централна банка следва също така да се изисква за проекти на решения относно изискванията за допълнително обезпечение на ЦК (член 41). Това е важно за емитиращата централна банка, поради решаващите връзки между управлението на ликвидния риск, което е в основата на фокуса на емитиращата централна банка, и процесите по допълнително обезпечаване, прилагани от ЦК. Например уредбата на събирането на допълнителни обезпечения в рамките на деня има значително въздействие върху способността на ЦК да си набавят ресурси, за да посрещат своите потребности от ликвидност, когато настъпи падежът им. Процесите и процедурите по допълнително обезпечаване, включително правилата относно корекциите в нивата на допълнително обезпечаване по време на сътресения на пазара, също могат да имат значителни последици от гледна точка на процикличност. Ако не бъдат управлявани правилно, те могат да породят сериозни ликвидни затруднения за клирингови членове, евентуално засягайки способността на емитиращата централна банка да осъществява целите на паричната си политика.

Освен това предложеният регламент следва да предвижда, че съгласието на емитиращата централна банка се изисква за решения относно преглед на модели, стрес тестове и бектестове за потвърждение на модели и параметри, възприети от ЦК за изчисляване на неговите изисквания за допълнителни обезпечения, вноски в гаранционния фонд, изисквания за обезпечения и други мерки за контрол на риска съгласно член 49 от Регламент (ЕС) № 648/2012. Това е важно за емитиращата централна банка, защото решенията по член 49 могат да имат преки последици за спазването от страна на ЦК на процесуалните и материалните изисквания съгласно Регламент (ЕС) № 648/2012, по отношение на които емитиращата централна банка иначе трябва да даде своето съгласие. Например промяната в методологията на ЦК за стрес тестове на адекватността на неговите изисквания за обезпечения би имала пряко въздействие върху спазването от страна на ЦК на задълженията по отношение на обезпеченията съгласно член 46 от Регламент (ЕС) № 648/2012.

В техническия работен документ, придружаващ настоящото становище, ЕЦБ представя конкретни предложения относно видовете решения, по които следва да се изисква съгласието на емитиращата централна банка.

2.4.

Трето, ЕЦБ отбелязва, че компетентните органи имат определена свобода на преценка за това, дали предложените от ЦК промени следва да бъдат предмет на решения съгласно член 15 от Регламент (ЕС) № 648/2012 по отношение на разширяването на дейностите и услугите с такива, които не попадат в обхвата на първоначалното разрешение, или решения съгласно член 49 относно прегледа на модели, стрес тестове и бектестове. Ако компетентният орган счита, че предложените от ЦК промени не включват разширяване на дейността с „допълнителни услуги или дейности“, или не съставляват „значителни промени“ на моделите и параметрите, такива промени не са предмет на решения съответно по членове 15 и 49. За да се изгради обща за Съюза надзорна култура и да се гарантират последователни надзорни практики, ЕОЦКП наскоро публикува становище (13) относно общите индикатори за допълнителни продукти и услуги съгласно член 15 и за значителни промени съгласно член 49. ЕЦБ е на мнение, че съблюдаването на критериите, посочени в становището на ЕОЦКП, ще бъде от съществено значение, за да се гарантира, че съгласието на съответната емитираща централна банка е поискано във всички случаи, в които това съгласие се изисква. Поради това ЕЦБ предлага насоките, предоставени от ЕОЦКП относно тълкуването на тези членове, да станат обвързващи. С оглед на това ЕОЦКП следва да ги разработи като проект на регулаторни технически стандарти, които Комисията след това следва да приеме под формата на делегиран акт. За тази цел ЕЦБ представя конкретни предложения в техническия работен документ, придружаващ настоящото становище.

3.   Преглед и оценка

3.1.

Предложеният регламент изменя член 21 от Регламент (ЕС) № 648/2012 като предвижда, че компетентните органи в сътрудничество с ЕОЦКП правят преглед на мерките, стратегиите, процедурите и механизмите, прилагани от ЦК с цел спазване на Регламент (ЕС) № 648/2012, и оценяват рисковете, на които ЦК са или могат да бъдат изложени. Измененият член 21 също така предвижда, че ЦК подлежат на проверки на място, в които се кани за участие персоналът на ЕОЦКП. Освен това компетентният орган е задължен да препраща на ЕОЦКП информацията, получена от ЦК, и да изисква от съответния ЦК информацията, търсена от ЕОЦКП, която не може да предостави.

3.2.

Процесът на преглед и оценка, изменен с предложения регламент, ще обслужва ключовата цел да се гарантира, че ЦК изпълнява непрекъснато Регламент (ЕС) № 648/2012. ЕЦБ счита, че консултирането на емитиращата централна банка в процеса на преглед и оценка, когато компетентният орган смята това за необходимо, за да се гарантира, че емитиращата централна банка може да изпълнява ролята си съгласно предложения регламент, би било важна пряка последица от изискванията съгласно член 21а, параграф 2. Способността да оказва принос към прегледа, извършван от компетентните органи в сътрудничество с ЕОЦКП, би позволила на емитиращата централна банка да гарантира, че ЦК не генерират рискове за изпълнението на основните задачи от Евросистемата съгласно Договорите, както и за постигането на основната ѝ цел да поддържа ценова стабилност.

3.3.

В техническия работен документ, придружаващ настоящото становище, ЕЦБ представя конкретни предложения относно консултирането на емитиращата централна банка в процеса на преглед и оценка съгласно член 21.

4.   Консултативна роля на ЕЦБ по отношение на проекти на делегирани актове и актове за изпълнение

4.1.

Заслужава си да се припомни, че проектите на делегирани актове и актове за изпълнение на Комисията се квалифицират като „предложени актове на Съюза“ по смисъла на член 127, параграф 4 и член 282, параграф 5 от Договора. Както делегираните актове, така и актовете за изпълнение представляват правни актове на Съюза. С ЕЦБ следва да се проведе своевременно консултация по всички проекти на актове на Съюза, включително проекти на делегирани актове и актове за изпълнение, попадащи в областите ѝ на компетентност. В контекста на функциите и експертния опит на ЕЦБ Съдът на Европейския съюз разясни задължението за провеждане на консултация с ЕЦБ по дело Комисия/ЕЦБ (14). Предвид факта, че сигурните и ефикасни инфраструктури на финансовите пазари, и по-специално клирингoвите системи за финансови инструменти, са от съществено значение за изпълнението на основните задачи на ЕСЦБ съгласно член 127, параграф 2 от Договора и за постигането на основната ѝ цел да поддържа ценова стабилност съгласно член 127, параграф 1 от Договора, становището на ЕЦБ следва да бъде поискано относно делегирани актове и актове за изпълнение, приети съгласно Регламент (ЕС) № 648/2012. Макар че задължението за провеждане на консултация с ЕЦБ произтича пряко от Договора, за да се осигури яснота, това изискване следва да се отрази в съображение от предложения регламент. Имайки предвид важността на делегираните актове и на актовете за изпълнение като част от разработването на законодателството за финансови услуги на Съюза, ЕЦБ ще упражнява консултативната си роля по въпроси, попадащи в нейната компетентност, като се съобразява изцяло със сроковете за приемане на тези актове и необходимостта от осигуряване на гладкото приемане на законодателство за изпълнение (15).

4.2.

Освен това в допълнение към провеждането на консултации с ЕЦБ ще бъде особено полезно участието на ранен етап на съответните членове на ЕСЦБ в разработването на проекти на регулаторни и технически стандарти за изпълнение, делегирани актове и актове за изпълнение и това следва да бъде специално предвидено по отношение на редица елементи от предложения регламент.

4.3.

Първо, няколко разпоредби от предложения регламент се отнасят до ролята на емитиращата централна банка. Както беше отбелязано в параграф 2, те включват случаи, в които съгласието на емитиращата централна банка се изисква за определени решения, приети от компетентните органи или от ЕОЦКП. Освен това се посочват случаите, в които емитиращата централна банка трябва да предостави на ЕОЦКП писмено потвърждение, че определен ЦК от трети държави от втори ред съблюдава всички техни изисквания, наложени от емитиращата централна банка (16), както и случаите, в които ЕОЦКП, в съгласие със съответната емитираща централна банка, определя, че ЦК е от „системно значение“ (17). За да се определи коя емитираща централна банка трябва да участва, предложеният регламент съдържа препратки към член 18, параграф 2, буква з) от Регламент (ЕС) № 648/2012, където се посочва, че колегията се състои от „централните банки, които емитират тези валути, в които са деноминирани финансовите инструменти, които най-често са обект на клиринг“. Комисията е оправомощена да приеме делегиран акт въз основа на проекти на регулаторни технически стандарти, разработени от ЕОЦКП за уточняване на условията, при които валутите на Съюза, посочени в член 18, параграф 2, буква з), се считат за най-подходящи. В съответствие с това през 2013 г. прие Делегиран регламент (ЕС) № 876/2013 на Комисията (18), който понастоящем е необходимо да бъде преразгледан и актуализиран, за да гарантира надлежното участие на централните банки, емитиращи валутите на държавите членки извън еврозоната, вземайки предвид влиянието, което могат да окажат смущенията във функционирането на ЦК върху тези валути. Разработването на проекти на регулаторни технически стандарти от ЕОЦКП за тази цел следва да се извършва в тясно сътрудничество със съответните членове на ЕОЦКП. Освен това делегираният акт следва да се приема единствено след формална консултация с ЕЦБ. ЕЦБ също така предлага, с цел да се осигури правна сигурност, да се въведе препратка към член 18, параграф 2, буква з) от Регламент (ЕС) № 648/2012 в разпоредбите на предложения регламент, които посочват единствено „съответната емитираща централна банка“.

4.4.

Второ, предложеният регламент въвежда нов член 25, параграф 2а, който предвижда, че ЕОЦКП определя дали даден ЦК от трети държави има или е вероятно да придобие системно значение за финансовата стабилност на Съюза или за една или повече от неговите държави членки, наричан „ЦК от ниво 2“. В него се установяват критериите, които ЕОЦКП трябва да взема предвид когато извършва това определяне, и предвижда, че Комисията приема делегиран акт за доуточняване на тези критерии. За да се гарантира надлежното участие на емитиращите централни банки при изработването на съответните критерии, разработването на този делегиран акт от Комисията следва да се извършва в тясно сътрудничество със съответните членове на ЕСЦБ.

5.   ЦК от трети държави от „системно значение“

Предложеният регламент въвежда нов член 25, параграф 2в, който предвижда, че ЕОЦКП „в съгласие“ със съответните емитиращи централни банки може да определи, че ЦК е от такова системно значение, че не следва да бъде признат. ЕЦБ разбира, че „в съгласие“ означава, че ЕОЦКП не може, без преди това да е получил одобрението на съответните емитиращи централни банки, да препоръчва на Комисията да приеме акт за изпълнение, потвърждаващ че този ЦК не следва да бъде признат.

6.   Сътрудничество и обмен на информация между изпълнителната сесия за ЦК и надзорните колегии

ЕЦБ отбелязва, че изпълнителната сесия за ЦК не включва всички членове на надзорните колегии и не включва Европейския съвет за системен риск (ЕССР). Надзорната колегия се състои не само от компетентните органи, осъществяващи надзор над ЦК, но и от органите за надзор над образуванията, върху които дейностите на този ЦК биха могли да окажат въздействие, по-специално определени клирингови членове, места за търговия, оперативно съвместими ЦК и централните депозитари на ценни книжа. ЕССР отговаря за пруденциалния надзор върху финансовата система на Съюза на макроравнище. За да се гарантира, че ЕССР и членовете на надзорната колегия, които не са също и членове на изпълнителната сесия за ЦК, разполагат с цялата релевантна информация, необходима за изпълнението на техните задачи, е от решаващо значение съществуването на задължение за обмен на информация между изпълнителната сесия за ЦК и ЕССР, и другите членове на надзорната колегия, които не са членове на изпълнителната сесия за ЦК. Обменяната информация с ЕССР и надзорната колегия следва да бъде пълна и да включва информацията на разположение на изпълнителната сесия за ЦК, която е необходима на ЕССР и членовете на надзорната колегия за изпълнението на съответните им задачи. По подобен начин информацията по отношение на ЦК от трети държави следва да бъде обменяна с ЕССР и съответните компетентни органи, изброени в член 25, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 648/2012, когато това е необходимо за изпълнението на техните задачи.

7.   ЕЦБ като член без право на глас на Съвета на надзорниците на ЕОЦКП

ЕЦБ отбелязва, че предложеният регламент изменя Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета (19), като включва ръководителя и директорите на изпълнителната сесия за ЦК като членове без право на глас на Съвета на надзорниците на ЕОЦКП (20). ЕЦБ силно приветства тази уредба, която гарантира, че насоките, препоръките и другите практически инструменти и средства за сближаване, разработени от Съвета на надзорниците на ЕОЦКП, отразяват гледната точка и експертния опит на ръководителя и директорите на изпълнителната сесия за ЦК. ЕЦБ обаче счита, че също така е от съществено значение ЕЦБ да бъде включена като член без право на глас на Съвета на надзорниците на ЕОЦКП, за да се гарантира ефективно сътрудничество, координация и обмен на информация между централните банки и надзорните органи, и да се гарантира, че насоките, препоръките и другите практически инструменти и средства за сближаване, разработени от Съвета на надзорниците на ЕОЦКП, отразяват гледната точка и експертния опит на ЕЦБ (21). Това се отнася не само до ЦК, но и до другите участници на финансовите пазари, включително централните депозитари на ценни книжа и регистрите на трансакции. Поради тази причина ЕЦБ препоръчва, че ЕЦБ също следва да стане член без право на глас на Съвета на надзорниците на ЕОЦКП.

8.   Взаимодействие с предложения регламент относно рамка за възстановяване и преструктуриране на централни контрагенти

ЕЦБ напълно подкрепя оценката на Комисията в обяснителния меморандум към предложението, че измененият и засилен надзор също ще трябва да бъде подходящо отчетен в предложения регламент относно рамката за възстановяването и преструктурирането на ЦК. ЕЦБ е съгласна, че може да са необходими целенасочени изменения, за да се вземе предвид новата роля на изпълнителната сесия за ЦК в колегиите съгласно Регламент (ЕС) № 648/2012, а впоследствие и в колегиите за преструктуриране. ЕЦБ счита за необходимо да се стимулира съгласуването и ефективното взаимодействие между плановете за възстановяване и плановете за преструктуриране на ЦК и за наблюдението и смекчаването на последиците от съвкупния риск от тях за финансовата стабилност в Съюза. ЕЦБ би подкрепила по време на финализирането на предложения регламент Комисията, Съветът и Европейският парламент да обсъдят евентуална роля на изпълнителната сесия за ЦК в този контекст (22).

Съставено във Франкфурт на Майн на 4 октомври 2017 година.

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  COM(2017) 331 final.

(2)  Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции (ОВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 63).

(3)  COM(2016) 856 final.

(4)  Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции (ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 1).

(5)  Препоръка ЕЦБ/2017/18 от 22 юни 2017 г. за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на член 22 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка (ОВ C 212, 1.7.2017 г., стр. 14).

(6)  Вж. параграф 2.1.2 от Становище CON/2017/38 на Европейска централна банка от 20 септември 2017 г. относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно рамка за възстановяване и преструктуриране на централни контрагенти и за изменение на регламенти (ЕС) № 1095/2010, (ЕС) № 648/2012 и (ЕС) 2015/2365, все още непубликувано в Официален вестник. Всички становища на ЕЦБ са публикувани на уебсайта на ЕЦБ www.ecb.europa.eu. Вж. също отговора на ЕЦБ на консултацията на Комисията във връзка с прегледа на Регламента за европейската пазарна инфраструктура от 2 септември 2015 г., достъпен на уебсайта на ЕЦБ www.ecb.europa.eu.

(7)  Вж. член 2, точка 3 от предложения регламент.

(8)  Вж. член 2, точка 4 от предложения регламент.

(9)  С член 2, точка 7 от предложения регламент се добавя нов член 21а, параграф 2.

(10)  С член 2, точка 10 от предложения регламент се добавя нов член 25б, параграф 2.

(11)  С член 2, точка 9 от предложения регламент се въвежда нов член 25, параграф 2б, буква б).

(12)  Gauweiler и др., C-62/14, ECLI:EU:C:2015:400, т. 68; и Accorinti и др./ЕЦБ, T-79/13, EU:T:2015:756, т. 68.

(13)  Становище на ЕОЦКП от 15 ноември 2016 г. относно общите индикатори за допълнителни продукти и услуги съгласно член 15 и за значителни промени съгласно член 49 от Регламента за европейската пазарна инфраструктура (ЕОЦКП/2016/1574), достъпен на уебсайта на ЕОЦКП www.esma.europa.eu.

(14)  Комисия/ЕЦБ, C-11/00, ECLI:EU:C:2003:395, по-специално точки 110 и 111. В т. 110 Съдът пояснява, че с това задължение се цели „най-вече да гарантира, че органът на законодателната власт приема акта едва след като е бил изслушан органът, който поради специфичните функции, които изпълнява в Общността във въпросната област, и поради високата степен на експертен опит, с който се ползва, е в особено добра позиция да играе полезна роля в разглеждания законодателен процес.“

(15)  Вж. параграф 2 от Становище CON/2015/10, параграф 2 от Становище CON/2012/77, параграф 4 от Становище CON/2012/5, параграф 8 от Становище CON/2011/44 и параграф 4 от Становище CON/2011/42.

(16)  С член 2, точка 9 от предложения регламент се въвежда нов член 25, параграф 2б, буква б).

(17)  С член 2, точка 9 от предложения регламент се въвежда нов член 25, параграф 2в.

(18)  Делегиран регламент (ЕС) № 876/2013 на Комисията от 28 май 2013 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за колегиите за централните контрагенти (ОВ L 244, 13.9.2013 г., стр. 19).

(19)  Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).

(20)  Член 1, точка 4 от предложения регламент добавя нова буква е) към член 40, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

(21)  Вж. Становище CON/2010/5. Вж. също приноса на ЕЦБ към консултацията на Европейската комисия във връзка с дейността на европейските надзорни органи, публикуван на 7 юли 2017 г., достъпен на уебсайта на ЕЦБ www.ecb.europa.eu.

(22)  Вж. параграф 1.4 от Становище CON/2017/38.


Top