Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016XC0730(02)

Известие за лицензии за внос и износ за земеделски продукти (Настоящото известие заменя известието, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз C 264 от 13 септември 2013 г., стр. 4 и Съобщение на Комисията — Някои указания по прилагането на Регламент (ЕО) № 376/2008, прието от Комисията на 24 септември 2013 г., известено на държавите членки на 25 септември 2013 г.)

C/2016/2817

OJ C 278, 30.7.2016, p. 34–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.7.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 278/34


Известие за лицензии за внос и износ за земеделски продукти

(Настоящото известие заменя известието, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз C 264 от 13 септември 2013 г., стр. 4 и Съобщение на Комисията — Някои указания по прилагането на Регламент (ЕО) № 376/2008, прието от Комисията на 24 септември 2013 г., известено на държавите членки на 25 септември 2013 г.)

(2016/C 278/03)

Съдържание

I.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 34

II.

ПОПЪЛВАНЕ НА КЛЕТКИТЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА ЛИЦЕНЗИЯ И ЛИЦЕНЗИЯ 35

1.

Общи положения 35

2.

Специфични за сектора 37

3.

Внос 38

4.

Износ 39

5.

Извлечения 39

III.

ВПИСВАНИЯ В ЛИЦЕНЗИИТЕ НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ (НА ОБРАТНАТА СТРАНА НА ЛИЦЕНЗИЯТА ИЛИ ИЗВЛЕЧЕНИЕТО) 41

1.

Общи указания 41

2.

Специални указания за някои клетки 41

IV.

ПРИЛАГАНЕ НА ЧЛЕН 13, ПАРАГРАФ 3, ВТОРА АЛИНЕЯ ОТ РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1239 41

Приложение I — Вписвания

Част А

Част Б

Част В

Приложение II — Последваща проверка

I.   ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.

Лицензиите и извлеченията от тях се издават от съответните органи на държавите членки. Те са валидни за внос и износ, които се извършват във всяка държава членка, освен в особени случаи според предвиденото в правилата на Съюза.

2.

В съответствие с член 2, параграф 2 от Регламент (ЕИО, Евратом) № 1182/71 на Съвета (1) съботите, неделите и официалните празници не са работни дни, в които може да се подават заявления за лицензии или да се издават лицензии.

3.

Всяка лицензия се попълва само на един език.

4.

В заявленията, лицензиите и извлеченията не трябва да има заличавания или поправки. Ако бъде допусната грешка при попълването на формуляра, се попълва ново заявление или лицензия.

Когато заявлението съдържа маловажна грешка без фактическо значение, лицензията се издава, след като се поправи тази грешка.

5.

Финансовите стойности се уточняват в цифри и в евро; Държавите членки обаче, които не са в еврозоната, може да посочат финансовите стойности в националната си валута.

6.

Количествата се посочват:

в метрични единици за тегло или обем, като се използват следните съкращения:

kg за килограми

hl за хектолитри

„на глава“ за живи животни, според случая.

7.

Датите се вписват като шестцифрени числа, с по две цифри във всяка клетка: първите две цифри указват деня (от 01 до 31) в първата клетка, следващите две цифри указват месеца (от 01 до 12) във втората клетка и последните две цифри указват годината (01 и т.н.) в последната клетка.

8.

Пример за прилагането на местно брюкселско време, посочено в Делегиран регламент (ЕС) 2016/1237 на Комисията (2) (Лицензии) и в Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1239 на Комисията (3) (Лицензии):

13:00 часа в посочените по-горе регламенти съответства на 13:00 часа (брюкселско време):

Държави членки

Местно време (зимно и лятно)

Германия

Белгия

Хърватия

Дания

Испания

Франция

Италия

Люксембург

Нидерландия

Австрия

Швеция

Чешка република

Унгария

Малта

Полша

Словения

Словакия

13:00 часа

Ирландия

Португалия

Обединено кралство

12:00 часа (= 13:00 часа брюкселско време)

България

Кипър

Гърция

Финландия

Естония

Латвия

Литва

Румъния

14:00 часа (= 13:00 часа брюкселско време)

II.   ПОПЪЛВАНЕ НА КЛЕТКИТЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА ЛИЦЕНЗИЯ И ЛИЦЕНЗИЯ

1.   Общи положения

1.1.

Заявителите трябва да попълнят само клетки 4, 7, 8, 11, 14, 15, 16, 17, 18 и 20 от формуляра за заявление за лицензия. Държавите членки обаче може да изискат заявителите да попълнят клетка 1, а по целесъобразност — клетка 5.

1.2.

Ако мястото не е недостатъчно за цялата информация, изисквана според регламентите на Съюза за клетки 7 и 8 на формуляра за внос и на клетка 7 на формуляра за износ, всички данни се вписват в клетка 20, като пред тях се поставя звездичка като звездичката, поставена съответно в клетка 7 или 8, според случая.

1.3.

Ако няма достатъчно място за всички данни в клетка 20, те се вписват в клетка 15, като пред тях се поставя звездичка като звездичката, поставена в клетка 7 или 8, според случая.

1.4.

В клетки 7 и 8 от формуляра в полето преди „да“ или „не“ се поставя знак Х, според случая.

1.5.

Когато се издава лицензия за количество, по-малко от посоченото в заявлението, издаващият орган посочва:

а)

в клетки 17 и 18 — количеството, за което е издадена лицензията;

б)

в клетка 11 — сумата на съответното обезпечение.

1.6.

Неизползваното място в клетки 20 и 24 на лицензиите за внос и в клетки 20 и 22 на лицензиите за износ се зачерква. За да се избегне рискът от въвеждане на неправилни записи, следва да се направи следното:

а)

в клетките, спрямо които не се прилагат специални условия:

запълнете първия ред с „X“-ове, например:

24   Специални условия (3): XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

б)

Когато има вписани специални условия:

запълнете реда, на който завършва вписваният текст, с „X“-ове и впишете още един ред с „X“-ове по цялата дължина на следващия ред, например:

24.   Специални условия (3): Допустимо отклонение от 0,4 градуса XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1.7.

Клетка 3 на лицензиите също трябва да се зачеркнат освен за извлечения.

1.8.

В случаите, посочени в член 6, параграф 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1237, едно от вписванията, изброени в приложение I, част A, се въвежда от издаващата агенция в клетка 6 от лицензията.

1.9.

В случаите, посочени в член 15, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1239, едно от вписванията, изброени в приложение I, част Б, се въвежда в клетка 22 (лицензия за износ) или клетка 24 (лицензия за внос) от подменените лицензии или извлечения.

1.10.

За случаите, посочени в член 5, параграф 5, първа алинея от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1237, в клетка 19 на лицензията фигурира цифрата 0 (нула).

1.11.

За случаите, посочени в член 5, параграф 5, втора алинея от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1237 и освен когато разпоредбите, уреждащи конкретни сектори, изискват специална формулировка, в клетка 24 (лицензия за внос) от лицензиите се посочва един от записите, изброени в приложение I, част В.

1.12.

При издаване на дубликат на лицензия или извлечение по възможност диагонално на документа следва да бъде написано едно от следните означения:

„ДУБЛИКАТ“

BG

„DUPLICADO“

ES

„DUPLIKÁT“

CS

„DUPLIKAT“

DA

„DUPLIKAT“

DE

„DUPLIKAAT“

ET

„ΔIΠΛΟΤΥΠΟ“

EL

„DUPLICATE“

EN

„DUPLICATA“

FR

„DUPLIKAT“

HR

„DUPLICATO“

IT

„DUBLIKĀTS“

LV

„DUBLIKATAS“

LT

„MÁSOLAT“

HU

„DUPLIKAT“

MT

„DUPLICAAT“

NL

„DUPLIKAT“

PL

„DUPLICADO“

PT

„DUPLICAT“

RO

„DUPLIKÁT“

SK

„DVOJNIK“

SL

„KAKSOISKAPPALE“

FI

„DUPLIKAT“

SV

2.   Специфични за сектора

2.1.   Коноп

2.1.1.

Клетка 20

Трябва да се посочи сортът коноп, когато става въпрос за семена за посев.

2.1.2.

Клетка 24

Трябва да се отбележи едно от следните вписвания:

сортовите семена от коноп, предназначени за посев, с код по КН ex 1207 99 20, са придружени от доказателства, че съдържанието на тетрахидроканабинол на съответния сорт не надвишава определеното в съответствие с член 32, параграф 6 и член 35, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета (4);

конопеното семе, различно от семена за посев, с код по КН 1207 99 91, се внася от вносител, одобрен от държавата членка,

необработеният или отопен коноп, с код по КН 5302 10 00, отговаря на условията, определени в член 32, параграф 6 и член 35, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1307/2013.

2.2.   Етилов алкохол със земеделски произход

2.2.1.

В клетка 8 на заявлението за издаване на лицензия за внос и на лицензия за внос на етилов алкохол със земеделски произход се вписва държавата на произход. Трябва да бъде отбелязана графата „задължително: да“. По молба на заинтересованото лице администрацията, издала лицензията, може еднократно да замени страната на произход с друга страна.

2.2.2.

Държавите членки може да решат в клетка 20 да се впише вносната цена (CIF) на алкохола.

2.3.   Чесън

2.3.1.

В клетка 8 на заявленията за лицензии и на лицензиите се посочва страната на произход и забележката „да“ се отбелязва с кръстче. Лицензията за внос е валидна само за внос с произход от отбелязаната страна.

3.   Внос

3.1.   Клетка 7

„Страна износител“ означава страна, която не е членка и от която продуктът се изпраща за Съюза.

3.1.1.

„Страната износител“ или група страни трябва да бъдат уточнени, когато това се изисква от правилата на Съюза.

3.1.2.

Когато съгласно правилата на Съюза задължително се изисква да се посочи мястото, от където идват продуктите, в полето пред думата „да“ се поставя означение с X, а мястото, от където идват продуктите, трябва да съответства на посоченото в лицензията. В противен случай лицензията не е валидна.

3.1.3.

В други случаи обозначаването на страната износител е по избор. Тогава означението с Х трябва да се постави в полето пред думата „не“. Посочването на страната износител може все пак да бъде от полза при прилагането на член 16 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1239, който се отнася до клетките относно форсмажорни обстоятелства.

3.2.   Клетка 8

Държавата на произход се определя в съответствие със съответните правила на Съюза.

Бележките, приложими за клетка 7, се прилагат по аналогия.

3.3.   Клетка 14

Продуктите се описват със своите обичайни наименования (напр. захар), а не с търговската си марка.

3.4.   Клетки 15 и 16

Като общо правило за лицензиите се подава заявление и те се издават за всички продукти, попадащи под един код от Комбинираната номенклатура (8-цифров код). В някои особени случаи, предвидени в правилата на Съюза, за лицензията се подава заявление и тя се издава според случая или:

за продукти, попадащи под повече от един код по КН, или

само за някои от продуктите, попадащи под един код по КН.

Ако няма достатъчно място за вписване на повече от един код по КН в клетка 16, всички кодове по КН се вписват в клетка 15, като пред тях се поставя звездичка като звездичката, поставена в клетка 16.

3.5.   Клетка 15

Описанието може да бъде опростено, при условие че съдържа необходимите данни за установяване на класификацията на продукта с кода по КН, посочен в клетка 16.

3.6.   Клетка 16

Следва да се посочи пълният код по КН. В някои случаи обаче, предвидени в правилата на Съюза:

следва да се посочи пълният код или кодове в Комбинираната номенклатура, предшествани от „ех“,

или

кодовете следва да бъдат посочени по начина, определен от съответните правила на Съюза.

3.7.   Клетка 19

3.7.1.

Следва да се попълва в съответствие с правилата на Съюза относно приетите допустими отклонения за въпросния продукт.

3.7.2.

Цифрата нула 0 се вписва в клетка 19 от лицензиите, където не се прилага положително допустимо отклонение.

3.7.3.

Клетка 20

Следва да се попълва в съответствие със специалните правила на Съюза относно всеки сектор на общата организация на пазара.

3.7.4.

Клетка 24

Попълва се в съответствие със специалните правила на Съюза относно отделните продуктови сектори.

3.7.5.

Клетки 25 и 26

Подписването на лицензии на хартия трябва да бъде на ръка.

4.   Износ

4.1.   Клетка 7

4.1.1.

Изисква се указване на страната или групата страни на местоназначение, когато е предвидено в правилата на Съюза.

4.1.2.

Когато в правилата на Съюза е предвидено задължително посочване на местоназначението, в полето пред думата „да“ се поставя означение с X и продуктът трябва да бъде изнесен за посоченото в лицензията местоназначение.

4.1.3.

В други случаи посочването на страната на местоназначение е по избор. Тогава означението с Х трябва да се постави в полето пред думата „не“. Посочването на страната на местоназначение може все пак да бъде от полза при прилагането на член 16 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1239, който се отнася до случаите на форсмажорни обстоятелства.

4.2.   Клетки 14, 15, 16, 19 и 20

Те следва да се попълнят за внос.

4.3.   Клетка 22

1.

Попълва се в съответствие със специалните правила на Съюза относно отделните продуктови сектори.

2.

Посочете всички данни за количества и суми, цифром и словом.

4.4.   Клетки 23 и 24

Подписването на лицензии на хартия трябва да бъде на ръка.

5.   Указания за съставяне на извлечения от лицензии

5.1.   Извлечения от лицензии се съставят от издаващите лицензиите органи на държавата членка, която е издала лицензията.

В клетка 3 на извлеченията от лицензиите се вписва едно от следните означения:

:

на български език

:

„Извлечение от лицензия № …“

:

на испански език

:

„Extracto de certificado n.o …“

:

на чешки език

:

„Výpis z licence č. …“

:

на датски език

:

„Partiallicens nr. …“

:

на немски език

:

„Teillizenz der Lizenz Nr. …“

:

на естонски език

:

„Litsentsi nr … väljavõte“

:

на гръцки език

:

„Απόσπασμα πιστοποιητικού αριθ. …“

:

на английски език

:

„Extract of licence No. …“

:

на френски език

:

„Extrait du certificat no …“

:

на хърватски език

:

„Izvadak dozvole br. …“

:

на италиански език

:

„Estratto del titolo n. …“

:

на латвийски език

:

„Licences Nr. … izraksts“

:

на литовски език

:

„Licencijos Nr. … išrašas“

:

на унгарски език

:

„A … sz. engedély kivonata“

:

на малтийски език

:

„Estratt tal-liċenzja Nru. …“

:

на нидерландски език

:

„Uittreksel van certificaat nr. …“

:

на полски език

:

„Wyciąg z pozwolenia nr …“

:

на португалски език

:

„Extrato do certificado n.o …“

:

на румънски език

:

„Extras din licenţa nr. …“

:

на словашки език

:

„Výpis z licencie č. …“

:

на словенски език

:

„Izpisek dovoljenja št. …“

:

на фински език

:

„Ote todistuksesta nro …“

:

на шведски език

:

„Dellicens nr. …“

Номерът, посочен в клетка 3, трябва да съвпада с посочения в клетка 25 на оригиналната лицензия за внос или в клетка 23 на оригиналната лицензия за износ.

За внос всички данни, съдържащи се в клетки 4, 6—8, 10, 12—16 и 19—24 на лицензията, трябва да се впишат и в извлечението или извлеченията.

За износ всички данни, съдържащи се в клетки 4, 6, 7, 10, 12—16 и 19—22 на лицензията, трябва да се впишат и в извлечението или извлеченията.

Във всички случаи в клетка 11 на извлеченията впишете едно от следните означения:

„Извлечение“

BG

„Extracto“

ES

„Výpis“

CS

„Partiallicens“

DA

„Teillizenz“

DE

„Väljavõte“

ET

„Απόσπασμα“

EL

„Extract“

EN

„Extrait“

FR

„Izvadak“

HR

„Estratto“

IT

„Izraksts“

LV

„Išrašas“

LT

„Kivonat“

HU

„Estratt“

MT

„Uittreksel“

NL

„Wyciąg“

PL

„Extrato“

PT

„Extras“

RO

„Výpis“

SK

„Izpisek“

SL

„Ote“

FI

„Dellicens“

SV

III.   ВПИСВАНЕ В ЛИЦЕНЗИИТЕ НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ (НА ОБРАТНАТА СТРАНА НА ЛИЦЕНЗИЯТА ИЛИ ИЗВЛЕЧЕНИЕТО)

1.   Общи указания

1.1.

Вписванията следва да се нанасят четливо, напечатани, на пишеща машина или с химикал.

1.2.

Вписванията не трябва да съдържат никакви заличавания или поправки. Всички грешки следва да се поправят със зачеркване на погрешното вписване и нанасяне на правилното.

Всички извършени по този начин поправки следва да се подпишат от лицето, което ги е поискало, и да се удостоверят с печата на органа, отговарящ за вписването.

Когато се издава поправена лицензия или извлечение от лицензия, издаващият орган е длъжен да нанесе и вписванията, направени в оригиналния документ.

2.   Специални указания за някои клетки

2.1.   Клетка 29

За целите на първото вписване, нетното количество, което се вписва в част I, е посоченото в клетки 17 и 18, увеличено с допустимото отклонение, като се използват същите единици.

2.2.   Клетки 29 и 30

При вписване, свързано с издаване на извлечение, количеството, което следва да се впише, е това, за което се издава извлечението, плюс евентуалното допустимо отклонение.

2.3.   Клетка 31

Отбелязва се номерът на митническата декларация, а когато е приложимо — номерът на извлечението, както и датата на приемане на митническата декларация, която е датата на вписването.

2.4.   Клетка 32

Името на държавата членка се указва чрез едно от следните съкращения, посочени в точка 4 от приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1239.

Подписът трябва да е собственоръчен.

IV.   ПРИЛАГАНЕ НА ЧЛЕН 13 ОТ РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1239

Приложеният в приложение II документ се използва, когато до орган на друга държава членка е отправено искане да извърши проверка на случаен принцип или по някаква друга причина.


(1)  ОВ L 124, 8.6.1971 г., стр. 1.

(2)  OВ L 206, 30.7.2016 г., стp. 1.

(3)  OВ L 206, 30.7.2016 г., стp. 44.

(4)  OВ L 347, 20.12.2013 г., стp. 608.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Вписвания

ЧАСТ А

Вписвания, посочени в член 6, параграф 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1237

:

на български език

:

правата са с прехвърлени обратно на титуляря на [дата]…

:

на испански език

:

Retrocesión al titular el …

:

на чешки език

:

Zpětný převod držiteli dne …

:

на датски език

:

tilbageføring til indehaveren den …

:

на немски език

:

Rückübertragung auf den Lizenzinhaber am …

:

на естонски език

:

õiguste tagasiandmine litsentsi/sertifikaadi omanikule …

:

на гръцки език

:

εκ νέου παραχώρηση στον δικαιούχο στις …

:

на английски език

:

rights transferred back to the titular holder on [date] …

:

на френски език

:

rétrocession au titulaire le …

:

на хърватски език

:

prava vraćena na nositelja dana [datum]…

:

на италиански език

:

retrocessione al titolare in data …

:

на латвийски език

:

tiesības nodotas atpakaļ to nominālajam īpašniekam [datums]

:

на литовски език

:

teisės grąžinamos nominaliam turėtojui (data) …

:

на унгарски език

:

Visszátruházás az eredeti jogosultra …—án/—én

:

на малтийски език

:

Drittijiet trasferiti lura lid—detentur titolari fil—…

:

на нидерландски език

:

aan de titularis geretrocedeerd op …

:

на полски език

:

Prawa przeniesione z powrotem na tytularnego posiadacza w dniu…

:

на португалски език

:

retrocessão ao titular em …

:

на румънски език

:

Drepturi retrocedate titularului la data de [data]

:

на словашки език

:

Spätný prevod na oprávneného držiteľa dňa …

:

на словенски език

:

Ponoven odstop nosilcu pravic dne …

:

на фински език

:

palautus todistuksenhaltijalle …

:

на шведски език

:

återlämnad till licensinnehavaren den …

ЧАСТ Б

Вписвания, посочени в в раздел II, точка 1.9 от настоящото известие

:

на български език

:

Заместваща лицензия или извлечение на загубена или унищожена лицензия или извлечение — номер на оригиналната лицензия или извлечение…

:

на испански език

:

Certificado o extracto sustitutivo de un certificado o extracto perdido o destruido — Número del certificado o extracto inicial…

:

на чешки език

:

Náhradní licence nebo výpis za ztracenou či zničenou licenci nebo ztracený či zničený výpis – číslo původní licence nebo původního výpisu …

:

на датски език

:

Erstatningslicens eller —partiallicens for en bortkommet eller ødelagt licens eller partiallicens – originallicens eller partiallicens nr. …

:

на немски език

:

Ersatzlizenz oder Ersatzteillizenz einer verlorenen oder vernichteten Lizenz oder Teillizenz – Nummer der ursprünglichen Lizenz oder Teillizenz …

:

на естонски език

:

Kaotatud või hävinud litsentsi või väljavõtte asenduslitsents või —väljavõte – originaallitsentsi või —väljavõtte number

:

на гръцки език

:

Πιστοποιητικό ή απόσπασμα αντικατάστασης πιστοποιητικού ή αποσπάσματος που έχει απολεσθεί ή καταστραφεί – Αριθμός του πρωτότυπου πιστοποιητικού ή αποσπάσματος …

:

на английски език

:

Replacement licence or extract of a lost or destroyed licence or extract — Number of original licence or extract …

:

на френски език

:

Certificat ou extrait de remplacement d'un certificat ou d'un extrait perdu ou détruit — Numéro du certificat ou de l'extrait original…

:

на хърватски език

:

Zamjenska dozvola ili izvadak izgubljene ili uništene dozvole ili izvadak – Broj izvorne dozvole ili izvatka …

:

на италиански език

:

Titolo o estratto sostitutivo di un titolo o di un estratto smarrito o distrutto – Numero del titolo o dell'estratto originale …

:

на латвийски език

:

Nozaudētas vai bojāgājušas licences vai izraksta aizstājēja licence vai izraksts – Licences vai izraksta oriģināla numurs …

:

на литовски език

:

Pamestos arba sunaikintos licencijos arba išrašo pakaitinė licencija arba išrašas — Pirminės licencijos arba išrašo numeris …

:

на унгарски език

:

Helyettesítő engedély vagy kivonat elveszett vagy megsemmisült engedély vagy kivonat pótlására – az eredeti engedély vagy kivonat száma: …

:

на малтийски език

:

Is—sostituzzjoni ta' liċenzja jew estratt ta' liċenzja li jintilfu jew jinqerdu — in—Numru tal—liċenzji jew tal—estratt oriġinali …

:

на нидерландски език

:

Certificaat (of uittreksel) ter vervanging van een verloren of vernietigd certificaat (of uittreksel) — nummer van het oorspronkelijke certificaat …

:

на полски език

:

Zastępcze pozwolenie lub wyciąg z utraconego lub zniszczonego pozwolenia lub wyciągu – numer oryginalnego pozwolenia lub wyciągu …

:

на португалски език

:

Certificado ou extrato de substituição de um certificado ou extrato extraviado ou destruído — número do certificado ou do extrato original …

:

на румънски език

:

Licență sau extras de înlocuire a unei licențe sau a unui extras pierdut(e) sau distrus(e) – Numărul licenței sau al extrasului original(e) …

:

на словашки език

:

Náhradná licencia alebo náhradný výpis za stratenú alebo zničenú licenciu alebo stratený alebo zničený výpis – číslo pôvodnej licencie alebo pôvodného výpisu …

:

на словенски език

:

Nadomestna dovoljenje ali izpisek za izgubljeno ali uničeno dovoljenje ali izpisek – Številka izvirnega dovoljenja ali izpiska …

:

на фински език

:

Kadonneen tai tuhoutuneen todistuksen tai todistuksen otteen korvaava todistus tai todistuksen ote – Alkuperäisen todistuksen tai todistuksen otteen numero …

:

на шведски език

:

Ersättningslicens eller ersättningsdellicens för en förlorad eller förstörd licens eller dellicens — Nummer på originallicensen eller originaldellicensen …

ЧАСТ В

Вписвания, посочени в раздел II, точка 1.11 от настоящото известие

:

на български език

:

Преференциален режим, приложим към количеството, посочено в клетки 17 и 18

:

на испански език

:

Régimen preferencial aplicable a la cantidad indicada en las casillas 17 y 18

:

на чешки език

:

Preferenční režim na množství uvedená v kolonkách 17 a 18

:

на датски език

:

Præferenceordning gældende for mængden anført i rubrik 17 og 18

:

на немски език

:

Präferenzregelung, anwendbar auf die in den Feldern 17 und 18 genannte Menge

:

на естонски език

:

Lahtrites 17 ja 18 osutatud koguse suhtes kohaldatav sooduskord

:

на гръцки език

:

Προτιμησιακό καθεστώς εφαρμοζόμενο για την ποσότητα που αναγράφεται στα τετραγωνίδια 17 και 18

:

на английски език

:

Preferential arrangements applicable to the quantity specified in Sections 17 and 18

:

на френски език

:

Régime préférentiel applicable pour la quantité indiquée dans les cases 17 et 18

:

на хърватски език

:

Preferencijalni uvjeti primjenjivi za količine navedene u odjeljcima 17 i 18

:

на италиански език

:

Regime preferenziale applicabile per la quantità indicata nelle caselle 17 e 18

:

на латвийски език

:

Labvēlības režīms, kas piemērojams 17. un 18. iedaļā dotajam daudzumam

:

на литовски език

:

Taikoma lengvatinė tvarka 17 ir 18 skiltyse įrašytam kiekiui

:

на унгарски език

:

Kedvezményes eljárás hatálya alá tartozó, a 17. és a 18. szakaszban feltüntetett mennyiség

:

на малтийски език

:

Arranġamenti preferenzjali applikabbli għall—kwantità indikata fis—Sezzjonijiet 17 u 18

:

на нидерландски език

:

Preferentiële regeling van toepassing voor de in de vakken 17 en 18 vermelde hoeveelheid

:

на полски език

:

Systemy preferencyjne stosowane dla ilości wskazanych w polach 17 i 18

:

на португалски език

:

Regime preferencial aplicável em relação à quantidade indicada nas casas 17 e 18

:

на румънски език

:

Regimuri preferențiale aplicabile cantității prevăzute în căsuțele 17 și 18

:

на словашки език

:

Preferenčné opatrenia platia pre množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18

:

на словенски език

:

Preferencialni režim, uporabljen za količine, navedene v okencih 17 in 18

:

на фински език

:

Etuuskohtelu, jota sovelletaan kohdissa 17 ja 18 esitettyihin määriin

:

на шведски език

:

Preferensordning tillämplig för den kvantitet som anges i fält 17 och 18


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Последваща проверка

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

Top