EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016XC0705(02)

Известие на Комисията относно защитата на правата върху интелектуалната собственост, осъществявана от митническите органи по отношение на стоки, въведени на митническата територия на Съюза, без да бъдат пускани в свободно обращение, включително стоки в режим на транзит

C/2016/4032

OJ C 244, 5.7.2016, p. 4–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.7.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 244/4


Известие на Комисията относно защитата на правата върху интелектуалната собственост, осъществявана от митническите органи по отношение на стоки, въведени на митническата територия на Съюза, без да бъдат пускани в свободно обращение, включително стоки в режим на транзит

(2016/C 244/03)

Съдържание

1.

ЦЕЛ 4

2.

СТОКИ, КОИТО НАРУШАВАТ ПРАВА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ В КОНТЕКСТА НА ЗАЩИТАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАНА ОТ МИТНИЧЕСКИТЕ ОРГАНИ 5

2.1.

Стоки, идващи от трети държави, без да бъдат пуснати в свободно обращение 5

2.2.

Стоки, идващи от трети държави, без да бъдат пуснати в свободно обращение, и носещи идентична или по същество идентична марка 5

3.

СТОКИ, ЗА КОИТО СЕ ПРЕДПОЛАГА, ЧЕ НАРУШАВАТ ПРАВА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ — ЗАЩИТА, ОСЪЩЕСТВЯВАНА ОТ МИТНИЧЕСКИТЕ ОРГАНИ 6

3.1.

Проверка и задържане 6

3.2.

Стоки с идентични или по същество идентични марки 7

3.3.

Лекарствени продукти 8

3.4.

Сътрудничество с притежателите на права 8

1.   ЦЕЛ

„Насоките на Европейската комисия във връзка с прилагането от митническите органи на ЕС на правата върху интелектуалната собственост по отношение на стоки, по-специално лекарства, преминаващи транзитно през ЕС“, публикувани от службите на Комисията на 1 февруари 2012 г. на уебсайта на Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“ (TAXUD), трябва да бъдат актуализирани, за да отразят:

Регламент (ЕС) № 608/2013 (1), който заменя Регламент (ЕО) № 1383/2003 на Съвета (2);

пакета от документи относно търговската марка (с Регламент (ЕС) 2015/2424 (3) беше изменен Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета (4) и беше приета Директива (ЕС) 2015/2436 (5)).

В Регламент (ЕС) № 608/2013 са изложени условията и процедурите за административна защита на правата върху интелектуалната собственост (ПИС), осъществявана от митническите органи, и с него по-специално е разширен обхватът на ПИС по отношение на защитата, осъществявана от митническите органи (марки, дизайни, авторско право и сродните му права, географско указание, патенти, сортове растения с правна закрила, топология на полупроводниково изделие, полезен модел, търговско наименование).

Разпоредбите на Регламент (ЕС) № 608/2013 относно защитата на ПИС, осъществявана от митническите органи, трябва да се прилагат, като се взема под внимание необходимостта да се насърчава ефективна и подходяща защита на правата върху интелектуалната собственост и да се гарантира, че самите мерки и процедури за защита на правата върху интелектуална собственост не стават пречка пред законната търговия, както е посочено в преамбюла и в член 41 от Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост (споразумението ТРИПС) на Световната търговска организация (СТО) (6).

Пакетът относно търговската марка вече разширява правата на притежателя на марка, регистрирана на равнището на Съюза като марка на Европейския съюз или на равнището на държава членка като национална марка, да възпрепятства трети лица в хода на търговска дейност да внасят в Съюза, без да бъдат пуснати в свободно обращение там, стоки, идващи от трети държави, върху които е поставена без разрешение марка, която е идентична с марката, регистрирана по отношение на такива стоки, или не може да бъде отличена в основните си характеристики от тази марка. Това трябва да бъде взето под внимание при защитата на ПИС, осъществявана от митническите органи.

Следователно настоящият документ заменя Насоките на Европейската комисия във връзка с прилагането от митническите органи на ЕС на правата върху интелектуалната собственост по отношение на стоки, по-специално лекарства, преминаващи транзитно през ЕС.

2.   СТОКИ, КОИТО НАРУШАВАТ ПРАВА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ В КОНТЕКСТА НА ЗАЩИТАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАНА ОТ МИТНИЧЕСКИТЕ ОРГАНИ

Регламент (ЕС) № 608/2013 съдържа процедури за защита, които позволяват намесата на митническите органи по отношение на стоки, за които се предполага, че нарушават права върху интелектуална собственост. В член 2 от регламента са изброени правата върху интелектуална собственост, приложими към защитата, осъществявана от митническите органи. В Регламент (ЕС) № 608/2013 са определени условията и процедурите за намеса на митническите органи по отношение на стоки, за които се предполага, че нарушават права върху интелектуална собственост, които са или следва да бъдат обект на техния надзор или контрол (член 1, параграф 1), тъй като процедурните правомощия на митническите органи са ограничени до установяване дали стоките са „стоки, за които се предполага, че нарушават право върху интелектуалната собственост“ съгласно определението в член 2, параграф 7.

С Регламент (ЕС) № 608/2013 не се определят критерии за установяване на нарушение на право върху интелектуална собственост (съображение 10). Въпросът дали е нарушено право върху интелектуална собственост е въпрос от областта на материалното право върху интелектуална собственост съгласно тълкуването на компетентните съдилища и Съда на Европейския съюз.

2.1.   Стоки, идващи от трети държави, без да бъдат пуснати в свободно обращение

Възможно е да бъдат нарушени съответните права върху интелектуалната собственост при стоки, внесени на митническа територия на Съюза, без да бъдат пуснати в свободно обращение, когато по време на присъствието им на митническата територия на Съюза (например когато са поставени под специална процедура съгласно Митническия кодекс на Съюза (7)), или дори преди пристигането им на тази територия, тези стоки са обект на търговско действие, насочено към пазара на Европейския съюз, като например продажба, предложение за продажба или реклама (вж. в тази връзка решението по съединени дела Philips/Nokia, точка 57 (8)), или когато от документи (напр. ръководства с инструкции) или кореспонденция относно стоките е видно, че е предвидено те да бъдат отклонени към пазара на Съюза без разрешението на притежателя на правото.

Следователно стоките, идващи от трета държава, без да бъдат пуснати в свободно обращение, за които се предполага, че нарушават право върху интелектуална собственост, защитено в Европейския съюз, например чрез марка, авторско право или сродните му права, дизайн или патент, могат да бъдат класифицирани като „стоки, за които се предполага, че нарушават право върху интелектуалната собственост“, когато има доказателство, че са предназначени за пускане в продажба в Европейския съюз. Такива доказателства могат да показват, че стоките са продадени на потребител в Европейския съюз или предложени за продажба, или рекламирани на потребители в Европейския съюз (вж. в тази връзка решението по съединени дела Philips/Nokia, точка 78).

2.2.   Стоки, идващи от трети държави, без да бъдат пуснати в свободно обращение, и носещи идентична или по същество идентична марка

С Регламент (ЕО) № 207/2009, изменен с Регламент (ЕС) 2015/2424, и Директива (ЕС) 2015/2436 се разширяват правата на притежателя на марка, регистрирана на равнището на Съюза като марка на Европейския съюз, или на равнището на държава членка като национална марка, да възпрепятства трети лица в хода на търговска дейност да внасят в Съюза, без да бъдат пуснати в свободно обращение там, стоки, идващи от трети държави, върху които е поставена без разрешение марка, която е идентична с марката, регистрирана по отношение на такива стоки, или не може да бъде отличена в основните си характеристики от тази марка (наричани по-нататък „стоки с идентична или по същество идентична марка“), дори и ако стоките не са предназначени за пускане на пазара на Съюза. Както е обяснено в съображение 15 от Регламент (ЕС) 2015/2424, целта е „укрепване на защитата на марките и по-ефективна борба с фалшифицирането и в съответствие с международните задължения на Съюза в рамките на Световната търговска организация (СТО) (…)“.

Новите разпоредби относно третирането на стоки с идентични или по същество идентични марки, внесени на територията на Съюза, без да бъдат пуснати в свободно обращение, са приложими, както следва:

Марки на Европейския съюз

Що се отнася до марката на Европейския съюз, Регламент (ЕС) 2015/2424 влезе в сила на 23 март 2016 г. (член 4) и започна да се прилага същия ден. Следователно митническите органи могат, считано от 23 март 2016 г., да предприемат действия спрямо стоки от трети държави, внесени на митническата територия на Съюза, без да бъдат пуснати в свободно обращение, и носещи идентична или по същество идентична марка с марка на ЕС.

Национални марки

Що се отнася до националните марки, Директива (ЕС) 2015/2436 влезе в сила на 12 януари 2016 г. (член 56). В съответствие с член 54 от Директива (ЕС) 2015/2436, държавите членки изменят своето национално право и регламентите и административните разпоредби в областта на марките, за да приложат директивата до 14 януари 2019 г. Това означава, че в случая на национални марки, новите разпоредби относно стоки с идентични или по същество идентични марки, внесени в държавата членка, в която е регистрирана марката, без да бъдат пуснати в свободно обращение, ще бъдат приложими в тази държава членка, след като бъдат приети и влязат в сила законите, регламентите и административните разпоредби, необходими за постигане на съответствие с член 10 от директивата, което може да стане по всяко време преди 14 януари 2019 г. Следователно митническите органи във всяка държава членка следва да следят внимателно преразглеждането на своето национално право в областта на марката, за да знаят от коя дата следва да прилагат разпоредбите относно транзита във връзка с националните марки. Митническите органи могат да се намесват във връзка със стоки, идващи от трети държави, без да бъдат пуснати в свободно обращение и носещи идентична или по същество идентична марка с националната марка, считано от датата на влизане в сила и прилагане на националните разпоредби в тази държава членка.

Права на притежател във връзка със стоки с идентична или по същество идентична марка

Член 9, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 207/2009, изменен с Регламент (ЕС) 2015/2424, гласи следното:

„Права, предоставени от марка на ЕС

[…] 4. Без да се засягат правата на притежателите, придобити преди датата на подаване или датата на приоритет на марката на ЕС, притежателят на тази марка на ЕС също така има право да възпрепятства внасянето в Съюза на стоки от всички трети лица в хода на търговията, без да бъдат пуснати в свободно обращение там, когато такива стоки, включително опаковките, идват от трети държави и върху тях е поставена без разрешение марка, която е идентична с марката на ЕС, регистрирана по отношение на такива стоки, или която не може да бъде отличена в основните си аспекти от тази марка. […]“ (подчертаването е добавено)

Права, предоставени от национална марка

Член 10, параграф 4 от Директива (ЕС) 2015/2436 предвижда сходни условия като посочените в член 9, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 207/2009, изменен с Регламент (ЕС) 2015/2424, като разширява правата на притежател на регистрирана национална марка във връзка със стоки, внесени на територията на държавата членка, върху които е поставена без разрешение марка, която е идентична или по същество е идентична с регистрираната национална марка, без тези стоки да бъдат пуснати в обращение в държавата членка.

Трябва да се отбележи, че съгласно формулировката и целта на тези нови разпоредби правата на притежателя на марката не просто се разширяват до стоките, върху които е поставен знак, който е идентичен с регистрираната марка на своя притежател (това е знак, който или възпроизвежда без изменение или допълнение всички елементи от защитената марка, или който като цяло съдържа толкова незначителни разлики, че те могат да останат незабелязани от средния потребител, както определя Съдът на Европейския съюз в решението по дело 291/00, LTJ Diffusion SA).

Новите разпоредби обхващат също и стоки, върху които е поставен знак „който не може да бъде отличен в основните си аспекти“ от регистрираната марка.

3.   СТОКИ, ЗА КОИТО СЕ ПРЕДПОЛАГА, ЧЕ НАРУШАВАТ ПРАВА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ — ЗАЩИТА, ОСЪЩЕСТВЯВАНА ОТ МИТНИЧЕСКИТЕ ОРГАНИ

3.1.   Проверка и задържане

В съответствие с Митническия кодекс на съюза (Регламент (ЕС) № 952/2013) митническите органи могат да упражняват всякакъв вид контрол над въведените на митническата територия на Съюза несъюзни стоки, за които сметнат, че е необходимо (9). Този контрол трябва да бъде пропорционален и да се извършва в съответствие с критериите за анализ на риска.

Освен общата възможност за митнически контрол в съответствие с член 1, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 608/2013 митническите органи също така имат правомощията да задържат стоки, за които се предполага, че нарушават права върху интелектуалната собственост, са или следва да бъдат обект на митнически надзор или митнически контрол на митническата територия на Съюза, и по-специално стоки в следните ситуации:

а)

когато са декларирани за допускане за свободно обращение, за износ или за реекспорт;

б)

когато се въвеждат на митническата територия на Съюза или я напускат;

в)

когато са поставени под специален режим.

Решението за задържане на стоките се взема от митническите органи въз основа на наличието на надеждни индикации, че тези стоки нарушават права върху интелектуална собственост.

Задържането на стоките означава спиране на стоките и предоставяне на притежателя на правото на достъп до поверителна информация и на възможност за проверка на въпросните стоки и е възможно да доведе до унищожаване на стоките без официално решение за наличието на нарушение (10). Тази процедура отива по-далеч от обикновеното упражняване на контрол от страна на митническите органи.

3.2.   Стоки с идентични или по същество идентични марки.

Както е посочено в съображение 15 от Регламент (ЕС) 2015/2424 за изменение на Регламент (ЕО) № 207/2009:

„[…] С цел укрепване на защитата на марките и по-ефективна борба с фалшифицирането и в съответствие с международните задължения на Съюза в рамките на Световната търговска организация (СТО), по-специално на член V от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) относно свободата на транзитно преминаване и, по отношение на генеричните лекарствени продукти — с „Декларацията относно Споразумението ТРИПС и общественото здраве“, приета на Министерската конференция на СТО в Доха на 14 ноември 2001 г., притежателят на марка на ЕС следва да има право да възпрепятства трети лица да внасят стоки, в хода на търговска дейност в Съюза, без да бъдат пуснати в свободно обращение там, когато такива стоки идват от трети държави и върху тях е поставена без разрешение марка, която е идентична или по същество е идентична с марката на ЕС, регистрирана по отношение на такива стоки. […]“

Както е посочено в съображение 16 от Регламент (ЕС) 2015/2424 за изменение на Регламент (ЕО) № 207/2009 и в съображение 22 от Директива (ЕС) 2015/2436:

„[…], следва да бъде допустимо да предотвратяват влизането на стоки, предмет на нарушение, и тяхното попадане във всякакви митнически ситуации, в т.ч. транзит, претоварване, складиране, свободни зони, временно складиране, активно усъвършенстване или временен внос, също и ако тези стоки не са предназначени за пускане на пазара на Съюза. При извършване на митническите проверки митническите органи следва да използват правомощията и процедурите, предвидени в Регламент (ЕС) № 608/2013 на Европейския парламент и на Съвета, […]“

Съгласно законодателството в областта на марката на Съюза и националното законодателство в областта на марката стоките, за които се предполага, че са стоки с идентични или по същество идентични марки, могат да бъдат задържани от митническите органи съгласно Регламент (ЕС) № 608/2013, когато са внесени на митническата територия на Съюза, без да бъдат пускани в свободно обращение и без да са предназначени за пазара на Съюза. Тези стоки, за които се предполага, че им е поставена идентична или по същество идентична марка без разрешение, могат да се намират на митническата територия на Съюза:

в режим на временно складиране;

в транзитен режим на път от трета държава до друга трета държава;

в режим на складиране в свободна зона или митнически склад, без все още да са предназначени за пазара на ЕС или за трета държава;

по процедура по временно допускане;

по процедура по активно усъвършенстване.

Преди задържането на стоките, върху които се предполага, че без разрешение е поставена марка, която е идентична или по същество идентична със защитената марка, ако тези стоки не са предназначени за пазара на ЕС, митническите органи, в съответствие с член 17, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 608/2013 и с цел да избегнат препятствията пред законната търговия, могат да решат да поискат от държателя на решението за удовлетворяване на заявление да им предостави всякаква приложима информация по отношение на стоките.

След като бъдат задържани стоките, върху които се предполага, че без разрешение е поставена марка, която е идентична или по същество идентична със защитената марка, които не са предназначени за пазара на ЕС, митническите органи следва да гарантират, че засегнатите лица (т.е. държателят или деклараторът на стоките и притежателят на правата) незабавно получават уведомлението за задържане.

С цел да се постигне баланс между необходимостта да се гарантира ефективното прилагане на правата, свързани с марките, и необходимостта да се избегнат препятствията пред свободния поток на законната търговия, новите разпоредби от пакета относно търговската марка предвиждат правото на притежателя на регистрирана марка да възпрепятства самото влизане на стоки в ЕС да бъде прекратено при определени обстоятелства по отношение на задържани стоки или стоки, върху които без разрешение е поставена идентична или по същество идентична марка, в режим на транзит, за които се твърди, че са предназначени за пазара на трета държава. Това право се прекратява, ако по време на производството, образувано с цел да се определи дали регистрираната марка е нарушена, деклараторът или държателят на стоките представят доказателство, че притежателят на регистрираната марка няма право да забрани пускането на стоките на пазара в държавата на крайно местоназначение, защото въпросната марка не е защитена в държавата на крайно местоназначение.

3.3.   Лекарствени продукти

Въпреки че посоченото в това уведомление законодателство на Съюза не съдържа конкретни правила относно лекарствените продукти, както в Регламент (ЕС) № 608/2013 (съображение 11) и Регламент (ЕС) 2015/2424 (съображение 19), така и в Директива (ЕС) 2015/2436 (съображение 25) е описана необходимостта от улесняване на безпроблемния транзит на законни лекарствени продукти през ЕС.

Съгласно „Декларацията относно Споразумението ТРИПС и общественото здраве“, приета на министерската конференция на СТО в Доха на 14 ноември 2001 г., Споразумението ТРИПС следва да се тълкува и прилага по начин, който поддържа правото на членовете на СТО на защита на общественото здраве и по-специално на насърчаване на достъпа до лекарствени продукти за всички. ЕС и неговите държави членки са изцяло ангажирани да положат всички усилия за улесняване на достъпа до лекарствени продукти за нуждаещите се държави съгласно Декларацията.

Митническите органи трябва да положат дължимата грижа, за да гарантират, че законните лекарствени продукти, предмет на законна търговия (11), независимо дали са генерични, могат да преминават през митническата територия на Съюза и няма да бъдат задържани съгласно Регламент (ЕС) № 608/2013.

Следователно митническите органи не следва да задържат лекарствените продукти при липсата на индикации, че са предназначени за пазара на ЕС, например ако има сходства между международно непатентно наименование (12) за активната съставка в лекарствените продукти и марката, регистрирана в ЕС.

Следователно митническите органи следва да вземат всички предпазни мерки, за да избягват задържане на лекарствени продукти съгласно Регламент (ЕС) № 608/2013, освен ако те не са предназначени за пазара на ЕС или освен ако върху тези стоки не е поставена марка, за която се предполага, че е идентична или по същество идентична със защитената марка по смисъла на точка 2.2 от уведомлението.

3.4.   Сътрудничество с притежателите на права

От ключово значение е митническите органи да разполагат с достатъчна и меродавна информация от притежателите на права, за да организират своя анализ на риска по ефикасен и ефективен начин.

Следователно притежателите на права, които подават заявление с искане за намеса, следва винаги да обръщат внимание на задължението за предоставяне на всяка налична информация, която може да е от помощ на митническите органи при оценяване на риска от нарушения на застрашените права.

Член 28 от Регламент (ЕС) № 608/2013 предвижда, че притежателят на права носи отговорност за щети спрямо държателя на стоките, ако, наред с другото, впоследствие бъде установено, че въпросните стоки не нарушават право върху интелектуалната собственост.

Поради строго определените срокове, съдържащи се в Регламент (ЕС) № 608/2013, притежателите на права следва да гарантират, че лицата за връзка, посочени в заявленията, са на разположение и в състояние своевременно да отговорят на съобщения/запитвания от страна на митническите органи.


(1)  Регламент (ЕС) № 608/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. относно защитата на правата върху интелектуалната собственост, осъществявана от митническите органи (ОВ L 181, 29.6.2013 г., стр. 15).

(2)  Регламент (ЕО) № 1383/2003 на Съвета от 22 юли 2003 г. относно намесата на митническите органи по отношение на стоки, за които се подозира, че нарушават някои права върху интелектуалната собственост, както и относно мерките, които следва да се вземат по отношение на стоки, нарушаващи някои права върху интелектуалната собственост (ОВ L 196, 2.8.2003 г., стр. 7).

(3)  Регламент (ЕС) 2015/2424 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета относно марката на Общността и Регламент (ЕО) № 2868/95 на Комисията за прилагане на Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета относно марката на Общността и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2869/95 на Комисията относно таксите, събирани от Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (ОВ L 341, 24.12.2015 г., стр. 21).

(4)  Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 г. относно марката на Общността (ОВ L 78, 24.3.2009 г., стр. 1).

(5)  Директива (ЕС) 2015/2436 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (ОВ L 336, 23.12.2015 г., стр. 1).

(6)  Приложение 1В от Споразумението от Маракеш за създаване на Световната търговска организация, подписано в Маракеш, Мароко, на 15 април 1994 г.

(7)  Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1).

(8)  Съединени дела C-446/09 и C-495/09.

(9)  Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г., и по-специално член 46 от него.

(10)  Вж. член 17 и член 23 от Регламент (ЕС) № 608/2013.

(11)  Например лекарствени продукти, които просто преминават транзитно през територията на ЕС, обхванати от патентно право, приложимо към подобни лекарствени продукти на територията на ЕС, без подходящо доказателство за значителна вероятност от отклонение с цел пускане на тези лекарствени продукти на пазара на ЕС.

(12)  Международните непатентни наименования (INN) указват фармацевтичните вещества или активните фармацевтични съставки. Всяко INN е уникално наименование, което е световно признато и е публична собственост. Непатентно наименование е познато и като родово наименование. Информация относно INN може да бъде намерена на следната страница на Световната търговска организация: http://www.who.int/medicines/services/inn/innguidance/en/


Top