EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016XC0513(06)

Съобщение на Комисията във връзка с прилагането на Директива 2006/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно машините и за изменение на Директива 95/16/ЕО (Публикуване заглавията и номерата на хармонизираните стандарти, попадащи в обсега на законодателството на Съюза за хармонизация)Текст от значение за ЕИП

OJ C 173, 13.5.2016, p. 1–91 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.5.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 173/1


Съобщение на Комисията във връзка с прилагането на Директива 2006/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно машините и за изменение на Директива 95/16/ЕО (преработена версия)

(Публикуване заглавията и номерата на хармонизираните стандарти, попадащи в обсега на законодателството на Съюза за хармонизация)

(текст от значение за ЕИП)

(2016/C 173/01)

ЕОС (1)

Номер и заглавие на стандарта

(и съответния документ)

Дата на публикуване в ОB

Номер на заменен стандарт

Дата на прекратяване на презумпцията за съответствие на заменения стандарт

Забележка 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Стандарти от тип А

Стандартите от тип A определят основни концепции, терминология и принципи за проектиране, приложими за всички категории машини. Прилагането на такива стандарти само по себе си, въпреки че осигурява съществена нормативна рамка за правилното прилагане на Директивата относно машините, не е достатъчно, за да гарантира спазването на съответните съществени изисквания за безопасност и опазване на здравето в посочената директива и, следователно, не осигурява пълна презумпция за съответствие.

CEN

EN ISO 12100:2010

Безопасност на машините. Общи принципи за проектиране/разработване. Оценяване на риска и намаляване на риска (ISO 12100:2010)

8.4.2011 г.

EN ISO 12100-1:2003

EN ISO 12100-2:2003

EN ISO 14121-1:2007

Забележка 2.1

Изтекла дата

(30.11.2013 г.)

Стандарти от тип В

Стандартите от тип B са свързани със специфичните аспекти на безопасността на машините или специфичните видове защита, които могат да се използват в широка гама от категории машини. Прилагането на спецификациите на стандарти от тип B осигурява презумпция за съответствие със съществените изисквания за безопасност и опазване на здравето в Директивата относно машините, които те обхващат, когато стандарт от тип C или оценката за съответствие на производителя показва, че техническото решение, посочено от стандарт от тип B, е подходящо за определената категория или модел на съответната машина. Прилагането на стандарти от тип B, които съдържат спецификации за защитни елементи, предлагани самостоятелно на пазара, дава презумпция за съответствие на въпросните защитни елементи, както и за съответствие със съществените изисквания за безопасност и опазване на здравето, обхванати от стандартите.

CEN

EN 349:1993+A1:2008

Безопасност на машините. Минимални разстояния за избягване премазването на части от човешкото тяло

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 547-1:1996+A1:2008

Безопасност на машини. Размери на човешкото тяло. Част 1: Принципи за определяне размерите за достъпа на работните места до всички части на машината

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 547-2:1996+A1:2008

Безопасност на машините. Размери на човешкото тяло. Част 2: Принципи за определяне на размерите, необходими за отвори за достъп

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 547-3:1996+A1:2008

Безопасност на машините. Размери на човешкото тяло. Част 3: Антропометрични данни

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 574:1996+A1:2008

Безопасност на машините. Устройства за управление с две ръце. Функционални аспекти. Принципи за проектиране/разработване

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 614-1:2006+A1:2009

Безопасност на машини. Ергономични принципи на проектиране. Част 1: Терминология и основни принципи

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 614-2:2000+A1:2008

Безопасност на машините. Ергономични принципи за проектиране. Част 2: Взаимодействия при проектирането на машини и работните задачи

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 842:1996+A1:2008

Безопасност на машините. Визуални сигнали за опасност. Общи изисквания, проектиране и изпитване

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 894-1:1997+A1:2008

Безопасност на машините. Ергономични изисквания за проектирането на индикаторни устройства и органи за управление. Част 1: Общи принципи за взаимодействие на човека с индикаторни устройства и органи за управление

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 894-2:1997+A1:2008

Безопасност на машините. Ергономични изисквания за проектирането на индикаторни устройства и органи за управление. Част 2: Индикаторни устройства

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 894-3:2000+A1:2008

Безопасност на машините. Ергономични изисквания за проектирането на индикаторни устройства и органи за управление. Част 3: Органи за управление

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 894-4:2010

Безопасност на машини. Ергономични изисквания за проектирането на индикаторни устройства и органи за управление. Част 4: Разположение и подреждане на индикаторни устройства и органи за управление

20.10.2010 г.

 

 

CEN

EN 981:1996+A1:2008

Безопасност на машините. Система от звукови и визуални сигнали за опасност и информационни сигнали

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 1005-1:2001+A1:2008

Безопасност на машините. Човешки физически характеристики. Част 1: Термини и определения

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 1005-2:2003+A1:2008

Безопасност на машините. Човешки физически характеристики. Част 2: Ръчно управление на машината и съставни части на машината

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 1005-3:2002+A1:2008

Безопасност на машините. Човешки физически характеристики. Част 3: Препоръчителни граници за усилия при работа с машини

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 1005-4:2005+A1:2008

Безопасност на машините. Човешки физически характеристики. Част 4: Оценяване на работните пози и движения по отношение на машината

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 1032:2003+A1:2008

Вибрации. Изпитване на подвижни машини с цел определянето на стойността на излъчените вибрации

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 1037:1995+A1:2008

Безопасност на машините. Предотвратяване на неочаквано задействане

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 1093-1:2008

Безопасност на машините. Оценка на емисията на опасни вещества, пренасяни с въздуха. Част 1: Избор на методи за изпитване

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 1093-2:2006+A1:2008

Безопасност на машините. Оценка на емисията на опасни вещества, пренасяни с въздуха. Част 2: Метод с индикаторен газ за измерване стойности на емисията на определено замърсяващо вещество

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 1093-3:2006+A1:2008

Безопасност на машините. Оценка на емисията на опасни вещества, пренасяни с въздуха. Част 3: Метод за изпитване на стенд за измерване стойности на емисията на определено замърсяващо вещество

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 1093-4:1996+A1:2008

Безопасност на машините. Оценка на емисията на опасни вещества, пренасяни с въздуха. Част 4: Степен на ефективност на улавяне на смукателна вентилационна система. Метод с използване на индикатор

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 1093-6:1998+A1:2008

Безопасност на машините. Оценка на емисията на опасни вещества, пренасяни с въздуха. Част 6: Степен на ефективност на пречистване по маса при безканален изход

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 1093-7:1998+A1:2008

Безопасност на машините. Оценка на емисията на опасни вещества, пренасяни с въздуха. Част 7: Степен на ефективност на пречистване по маса, определена в изходящия канал

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 1093-8:1998+A1:2008

Безопасност на машините. Оценка на емисията на опасни вещества, пренасяни с въздуха. Част 8: Параметри на концентрацията на замърсяващо вещество, метод чрез изпитване на стенд

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 1093-9:1998+A1:2008

Безопасност на машините. Оценка на емисията на опасни вещества, пренасяни с въздуха. Част 9: Параметри на концентрацията на замърсяващо вещество, метод за изпитване в помещение

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 1093-11:2001+A1:2008

Безопасност на машините. Оценка на емисията на опасни вещества, пренасяни с въздуха. Част 11: Индекс на пречистване

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 1127-1:2011

Експлозивни атмосфери. Предотвратяване на експлозия и защита срещу експлозия. Част 1: Основни понятия и методология

18.11.2011 г.

EN 1127-1:2007

Забележка 2.1

Изтекла дата

(31.7.2014 г.)

CEN

EN 1127-2:2014

Експлозивни атмосфери. Предотвратяване на експлозия и защита срещу експлозия. Част 2: Основни положения и методология за мините

13.2.2015 г.

EN 1127-2:2002+A1:2008

Забележка 2.1

Изтекла дата

(13.2.2015 г.)

CEN

EN 1299:1997+A1:2008

Вибрации и механични удари. Виброизолация на машини. Информация за използване на изолация на източници

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 1837:1999+A1:2009

Безопасност на машините. Осветление, вградено в машините

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO 3741:2010

Акустика. Определяне на нивата на звукова мощност и звукова енергия на източници на шум чрез измерване на звуково налягане. Методи за реверберационни помещения за изпитване от клас на точност 1 (ISO 3741:2010)

8.4.2011 г.

EN ISO 3741:2009

Забележка 2.1

Изтекла дата

(30.4.2011 г.)

CEN

EN ISO 3743-1:2010

Акустика. Определяне на нивата на звукова мощност и звукова енергия на източници на шум чрез измерване на звуково налягане. Методи от клас на точност 2 малки преносими източници в реверберационни полета. Част 1: Сравнителен метод за помещения за изпитване със звуковотвърди стени ISO/FDIS 3743-1:2010) (ISO 3743-1:2010)

8.4.2011 г.

EN ISO 3743-1:2009

Забележка 2.1

Изтекла дата

(30.4.2011 г.)

CEN

EN ISO 3743-2:2009

Акустика. Определяне нивата на звукова мощност на източници на шум чрез използване на звуковото налягане. Методи с клас на точност 2 за малки подвижни източници в реверберационни полета. Част 2: Методи за специални реверберационни помещения за изпитване (ISO 3743-2:1994)

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO 3744:2010

Акустика. Определяне на нивата на звукова мощност и звукова енергия на източници на шум чрез измерване на звуково налягане. Методи от клас на точност 2 в едно по същността си свободно звуково поле върху отразяваща повърхност (ISO 3744:2010)

8.4.2011 г.

EN ISO 3744:2009

Забележка 2.1

Изтекла дата

(30.4.2011 г.)

CEN

EN ISO 3745:2012

Акустика. Определяне на нивата на звукова мощност и звукова енергия на източници на шум чрез звуково налягане. Методи от клас на точност 1 за безехови и полубезехови помещения (ISO 3745:2012)

5.6.2012 г.

EN ISO 3745:2009

Забележка 2.1

Изтекла дата

(30.9.2012 г.)

CEN

EN ISO 3746:2010

Акустика. Определяне на нивата на звукова мощност и звукова енергия на източници на шум чрез използване на звуково налягане. Методи на обвивната повърхнина от клас на точност 3 върху отразяваща повърхност (ISO 3746:2010)

8.4.2011 г.

EN ISO 3746:2009

Забележка 2.1

Изтекла дата

(30.6.2011 г.)

CEN

EN ISO 3747:2010

Акустика. Определяне на нивата на звукова мощност и звукова енергия на източници на шум чрез използване на звуковото налягане. Методи с клас на точност 2/3 за използване на работното място във възпроизвеждаща звука среда (ISO 3747:2010)

8.4.2011 г.

EN ISO 3747:2009

Забележка 2.1

Изтекла дата

(30.6.2011 г.)

CEN

EN ISO 4413:2010

Хидравлични задвижвания. Общи правила и изисквания за безопасност на системи и техните съставни части (ISO 4413:2010)

8.4.2011 г.

EN 982:1996+A1:2008

Забележка 2.1

Изтекла дата

(30.11.2011 г.)

CEN

EN ISO 4414:2010

Пневматични задвижвания. Общи правила и изисквания за безопасност на системи и техните съставни части (ISO 4414:2010)

8.4.2011 г.

EN 983:1996+A1:2008

Забележка 2.1

Изтекла дата

(30.11.2011 г.)

CEN

EN ISO 4871:2009

Акустика. Деклариране и проверка на стойностите на излъчен шум от машини и съоръжения (ISO 4871:1996)

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO 5136:2009

Акустика. Определяне на звуковата мощност излъчена в тръбопровод от вентилатор и други системи за вентилация. Метод в тръбопровод (ISO 5136:2003)

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO 7235:2009

Акустика. Лабораторни процедури за измерване на шумозаглушители в канали и крайни въздушни устройства. Допълнителни загуби, шум от протичане и обща загуба на налягане (ISO 7235:2003)

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO 7731:2008

Ергономия. Сигнали за опасност за обществени и работни зони. Звукови сигнали за опасност (ISO 7731:2003)

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO 9614-1:2009

Акустика. Определяне нивата на звукова мощност на източници на шум чрез използване на интензитета на звука. Част 1: Измерване по отделни точки (ISO 9614-1:1993)

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO 9614-3:2009

Акустика. Определяне на нивата на звукова мощност на източници на шум чрез използване на интензитета на звука. Част 3: Метод с клас на точност 1 за измерване чрез сканиране (ISO 9614-3:2002)

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO 11145:2008

Оптика и фотоника. Лазери и свързаните с тях лазерни съоръжения. Речник и означения (ISO 11145:2006)

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO 11161:2007

Безопасност на машини. Интегрирани производствени системи. Основни изисквания (ISO 11161:2007)

26.5.2010 г.

 

 

 

EN ISO 11161:2007/A1:2010

26.5.2010 г.

Забележка 3

Изтекла дата

(30.9.2010 г.)

CEN

EN ISO 11200:2014

Акустика. Излъчен шум от машини и съоръжения. Насоки за ползване на основни стандарти за определяне на нивата на звуково налягане на емисията на работното място и на други определени места (ISO 11200:2014)

13.2.2015 г.

EN ISO 11200:2009

Забележка 2.1

Изтекла дата

(13.2.2015 г.)

CEN

EN ISO 11201:2010

Акустика. Излъчване на шум от машини и съоръжения. Определяне на излъчените нива на звуково налягане на работното място и на други определени положения в по същността си свободно звуково поле върху отразяваща повърхност с незначителни корекции за околната среда (ISO 11201:2010)

20.10.2010 г.

EN ISO 11201:2009

Забележка 2.1

Изтекла дата

(30.11.2010 г.)

CEN

EN ISO 11202:2010

Акустика. Излъчване на шум от машини и съоръжения. Определяне на излъчените нива на звуково налягане на работното място и на други определени положения с използване на апроксимирани корекции за околната среда (ISO 11202:2010)

20.10.2010 г.

EN ISO 11202:2009

Забележка 2.1

Изтекла дата

(30.11.2010 г.)

CEN

EN ISO 11203:2009

Акустика. Излъчване на шум от машини и съоръжения. Определяне на излъчените нива на звуково налягане на работното място и на други определени положения от нивото на звуковата мощност (ISO 11203:1995)

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO 11204:2010

Акустика. Излъчване на шум от машини и съоръжения. Определяне на излъчените нива на звуково налягане на работното място и на други определени положения с използване на точни корекции за околната среда (ISO 11204:2010)

20.10.2010 г.

EN ISO 11204:2009

Забележка 2.1

Изтекла дата

(30.11.2010 г.)

CEN

EN ISO 11205:2009

Акустика. Излъчване на шум от машини и съоръжения. Метод от клас на точност 2 за определяне на излъчените нива на звуково налягане на работното място и на други определени положения чрез използване на интензитета на звука (ISO 11205:2003)

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO 11546-1:2009

Акустика. Определяне на техническите характеристики на звуковата изолация на заграждения. Част 1: Измерване в лабораторни условия (с цел деклариране) (ISO 11546-1:1995)

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO 11546-2:2009

Акустика. Определяне на техническите характеристики на звуковата изолация на заграждения. Част 2: Измервания на мястото на работа на машината (с цел приемане и потвърждаване) (ISO 11546-2:1995)

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO 11554:2008

Оптика и фотоника. Лазери и лазерни съоръжения. Методи за изпитване на мощността, енергията на лазерния сноп и неговите времеви характеристики (ISO 11554:2006)

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO 11688-1:2009

Акустика. Практически препоръки за проектиране на машини и съоръжения, излъчващи ниски нива на шум. Част 1: Планиране (ISO/TR 11688-1:1995)

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO 11691:2009

Акустика. Измерване на допълнителни загуби от шумозаглушители в канали без поток. Лабораторен метод от клас на точност 3 (ISO 11691:1995)

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO 11957:2009

Акустика. Определяне на техническите характеристики на звуковата изолация на кабини. Измервания в лабораторни условия и на мястото на работа на машината (ISO 11957:1996)

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 12198-1:2000+A1:2008

Безопасност на машините. Оценяване и намаляване на риска от лъчение от машини. Част 1: Основни принципи

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 12198-2:2002+A1:2008

Безопасност на машините. Оценяване и намаляване на риска от лъчение от машини. Част 2: Методи за измерване на лъчения

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 12198-3:2002+A1:2008

Безопасност на машините. Оценяване и намаляване на риска от лъчение от машини. Част 3: Намаляване на лъчението чрез отслабване или екраниране

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 12254:2010

Екрани за работни места с лазери. Изисквания за безопасност и изпитване

26.5.2010 г.

EN 12254:1998+A2:2008

Забележка 2.1

Изтекла дата

(30.9.2010 г.)

 

EN 12254:2010/AC:2011

 

 

 

CEN

EN 12786:2013

Безопасност на машини. Изисквания за разработване на раздели по вибрация в стандарти за безопасност

28.11.2013 г.

 

 

CEN

EN 13478:2001+A1:2008

Безопасност на машините. Предотвратяване на пожар и защита срещу пожар

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 13490:2001+A1:2008

Вибрации. Индустриални кари. Лабораторна оценка и определяне на вибрациите на седалката на оператора

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO 13732-1:2008

Ергономия на топлинната околна среда. Методи за оценяване на човешките реакции при контакт с повърхности. Част 1: Горещи повърхности (ISO 13732-1:2006)

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO 13732-3:2008

Ергономия на топлинната околна среда. Методи за оценяване на човешките реакции при контакт с повърхности. Част 3: Студени повърхности (ISO 13732-3:2005)

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO 13753:2008

Вибрации и удари. Вибрации ръка-рамо. Метод за измерване на предаването на вибрациите на еластични материали, натоварени от системата ръка-рамо. (ISO 13753:1998)

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO 13849-1:2015

Безопасност на машините. Части от системите за управление, свързани с безопасността. Част 1: Общи принципи за проектиране(ISO 13849-1:2015)

Настоящата е първата публикация

EN ISO 13849-1:2008

Забележка 2.1

30.6.2016 г.

CEN

EN ISO 13849-2:2012

Безопасност на машините. Части от системите за управление, свързани с безопасността. Част 2: Потвърждаване (ISO 13849-2:2012)

5.4.2013 г.

EN ISO 13849-2:2008

Забележка 2.1

Изтекла дата

(30.4.2013 г.)

CEN

EN ISO 13850:2015

Безопасност на машините. Аварийно спиране. Принципи на проектиране (ISO 13850:2015)

Настоящата е първата публикация

EN ISO 13850:2008

Забележка 2.1

31.5.2016 г.

CEN

EN ISO 13855:2010

Безопасност на машините. Разположение на защитни приспособления по отношение скоростта на приближаване на части от човешкото тяло (ISO 13855:2010)

20.10.2010 г.

EN 999:1998+A1:2008

Забележка 2.1

Изтекла дата

(30.11.2010 г.)

CEN

EN ISO 13856-1:2013

Безопасност на машините. Предпазни устройства, чувствителни на натиск. Част 1: Основни принципи за проектиране и изпитване на чувствителни на натиск настилки и чувствителни на натиск подове (ISO 13856-1:2013)

28.11.2013 г.

EN 1760-1:1997+A1:2009

Забележка 2.1

Изтекла дата

(28.11.2013 г.)

CEN

EN ISO 13856-2:2013

Безопасност на машините. Предпазни устройства, чувствителни на натиск. Част 2: Общи принципи за проектиране и изпитване на чувствителни на натиск ръбове (лайсни) и чувствителни на натиск щанги (ISO 13856-2:2013)

28.11.2013 г.

EN 1760-2:2001+A1:2009

Забележка 2.1

Изтекла дата

(28.11.2013 г.)

CEN

EN ISO 13856-3:2013

Безопасност на машините. Защитни устройства, чувствителни на натиск. Част 3: Общи принципи за проектиране и изпитване на чувствителни на натиск брони, плочи, корди и други подобни устройства (ISO 13856-3:2013)

28.11.2013 г.

EN 1760-3:2004+A1:2009

Забележка 2.1

Изтекла дата

(31.1.2014 г.)

CEN

EN ISO 13857:2008

Безопасност на машините. Безопасни разстояния за предотвратяване достигането на опасни зони с горни и долни крайници (ISO 13857:2008)

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO 14119:2013

Безопасност на машини. Блокиращи устройства, свързани със защитни прегради. Принципи за проектиране и избор (ISO 14119:2013)

11.4.2014 г.

EN 1088:1995+A2:2008

Забележка 2.1

Изтекла дата

(30.4.2015 г.)

CEN

EN ISO 14120:2015

Безопасност на машините. Защитни прегради. Общи изисквания за проектиране и изграждане на неподвижни и подвижни защитни прегради (ISO 14120:2015)

Настоящата е първата публикация

EN 953:1997+A1:2009

Забележка 2.1

31.5.2016 г.

CEN

EN ISO 14122-1:2001

Безопасност на машините. Стационарни средства за достъп до машините. Част 1: Избор на фиксирано средство за достъп между две нива (ISO 14122-1:2001)

20.10.2010 г.

 

 

 

EN ISO 14122-1:2001/A1:2010

20.10.2010 г.

Забележка 3

Изтекла дата

(31.10.2010 г.)

CEN

EN ISO 14122-2:2001

Безопасност на машините. Стационарни средства за достъп до машините. Част 2: Работни платформи и пасарелки (ISO 14122-2:2001)

20.10.2010 г.

 

 

 

EN ISO 14122-2:2001/A1:2010

20.10.2010 г.

Забележка 3

Изтекла дата

(31.10.2010 г.)

CEN

EN ISO 14122-3:2001

Безопасност на машините. Стационарни средства за достъп до машините. Част 3: Стълбища, стълби със стъпала и парапети (ISO 14122-3:2001)

20.10.2010 г.

 

 

 

EN ISO 14122-3:2001/A1:2010

20.10.2010 г.

Забележка 3

Изтекла дата

(31.10.2010 г.)

CEN

EN ISO 14122-4:2004

Безопасност на машините. Стационарни средства за достъп до машините. Част 4: Фиксирани стълби (ISO 14122-4:2004)

8.4.2011 г.

 

 

 

EN ISO 14122-4:2004/A1:2010

8.4.2011 г.

Забележка 3

Изтекла дата

(8.4.2011 г.)

CEN

EN ISO 14123-1:2015

Безопасност на машините. Намаляване на риска за здравето от опасни вещества, отделяни от машини. Част 1: Принципи и спецификации за производители на машини (ISO 14123-1:2015)

Настоящата е първата публикация

EN 626-1:1994+A1:2008

Забележка 2.1

31.5.2016 г.

CEN

EN ISO 14123-2:2015

Безопасност на машините. Намаляване на риска за здравето от опасни вещества, отделяни от машини. Част 2: Методология, водеща до процедури за проверка (ISO 14123-2:2015)

Настоящата е първата публикация

EN 626-2:1996+A1:2008

Забележка 2.1

30.6.2016 г.

CEN

EN ISO 14159:2008

Безопасност на машините. Хигиенни изисквания при проектиране/разработване на машини (ISO 14159:2002)

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO 14738:2008

Безопасност на машините. Антропометрични изисквания за проектиране на работни места към машините (ISO 14738:2002, вкл. Cor 1:2003 и Cor 2:2005)

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO 15536-1:2008

Ергономия. Манекени на компютър и модели на тяло. Част 1: Общи изисквания (ISO 15536-1:2005)

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 15967:2011

Определяне на максималното експлозивно налягане и максималната степен на нарастване на налягането на газовете и парите

18.11.2011 г.

 

 

CEN

EN 16590-1:2014

Трактори и техника за земеделието и горите. Части от системите за управление, свързани с безопасността. Част 1: Основни принципи за проектиране и разработване (ISO 25119-1:2010, с промени)

13.2.2015 г.

 

 

CEN

EN 16590-2:2014

Трактори и техника за земеделието и горите. Части от системите за управление, свързани с безопасността. Част 2: Етап „Идеен проект“(ISO 25119-2:2010, с промени)

13.2.2015 г.

 

 

CEN

EN ISO 20643:2008

Вибрации. Ръчно държани и водими машини. Принципи за оценяване на излъчените вибрации. (ISO 20643:2005)

8.9.2009 г.

 

 

 

EN ISO 20643:2008/A1:2012

15.11.2012 г.

Забележка 3

Изтекла дата

(31.1.2013 г.)

CEN

EN 30326-1:1994

Вибрации. Лабораторен метод за оценка на вибрациите на седалката на превозно средство. Основни изисквания (ISO 10326-1:1992)

8.9.2009 г.

 

 

 

EN 30326-1:1994/A1:2007

8.9.2009 г.

Забележка 3

Изтекла дата

(28.12.2009 г.)

 

EN 30326-1:1994/A2:2011

29.2.2012 г.

Забележка 3

Изтекла дата

(30.6.2012 г.)

Стандарти от тип С

Стандартите от тип С съдържат спецификации за определена категория машини. Различните видове машини, които се числят към категорията, обхваната от стандарт от тип C, имат сходно предназначение и пораждат сходни опасности. Стандартите от тип C могат да съдържат препратки към стандарти от тип A или B, с посочване кои от спецификациите на съответния стандарт от тип A или B са приложими към въпросната категория машини. Когато за даден аспект от безопасността на машините съответният стандарт от тип C се отклонява от спецификациите на стандарт от тип A или B, спецификациите на стандарта от тип C имат предимство пред спецификациите на стандартите от тип A или B. Прилагането на спецификациите на стандарт от тип C въз основа на оценката на риска на производителя осигурява презумпция за съответствие със съществените изисквания за безопасност и опазване на здравето в Директивата относно машините, които са обхванати от този стандарт. Определени стандарти от тип C са структурирани като поредица от няколко части, като в част 1 на стандарта са дадени общите спецификации, които са приложими за даден вид машини, а в другите части на стандарта се съдържат спецификации за конкретните категории машини, които се числят към този вид, допълващи или изменящи общите спецификации от част 1. За стандартите от тип C, които са структурирани по този начин, презумпцията за съответствие със съществените изисквания за безопасност и опазване на здравето в Директивата относно машините се осигурява чрез прилагане на общата част 1 на стандарта, заедно със съответно необходимата специфична част на стандарта.

CEN

EN 81-3:2000+A1:2008

Правила за безопасност за конструиране и монтиране на асансьори. Част 3: Електрически и хидравлични малки товарни асансьори

8.9.2009 г.

 

 

 

EN 81-3:2000+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 81-31:2010

Правила за безопасност за конструиране и монтиране на асансьори. Асансьори за превозване само на товари. Част 31: Асансьори само за товари

20.10.2010 г.

 

 

CEN

EN 81-40:2008

Правила за безопасност за конструиране и монтиране на асансьори. Специални асансьори за превозване на пътници и товари. Част 40: Стълбищни асансьори и наклонени повдигателни платформи, предназначени за хора с ограничена подвижност

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 81-41:2010

Правила за безопасност за конструиране и монтиране на асансьори. Специални асансьори за превозване на пътници и товари. Част 41: Вертикалноповдигащи платформи, предназначени за хора с ограничена подвижност

8.4.2011 г.

 

 

CEN

EN 81-43:2009

Правила за безопасност за конструиране и монтиране на асансьори. Специални асансьори за превозване на пътници и товари. Част 43: Асансьори за кранове

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 115-1:2008+A1:2010

Безопасност на ескалатори и подвижни пътеки. Част 1: Конструиране и монтиране

26.5.2010 г.

EN 115-1:2008

Забележка 2.1

Изтекла дата

(30.9.2010 г.)

CEN

EN 201:2009

Машини за каучук и пластмаси. Машини за леене на пластмаси под налягане. Изисквания за безопасност

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 267:2009+A1:2011

Автоматични горелки с принудително подаване на течно гориво

18.11.2011 г.

EN 267:2009

Забележка 2.1

Изтекла дата

(29.2.2012 г.)

CEN

EN 280:2013+A1:2015

Подвижни подемни работни площадки. Изчисления за проектиране. Критерии за устойчивост. Конструкция. Безопасност. Изследвания и изпитвания

15.1.2016 г.

EN 280:2013

Забележка 2.1

28.2.2017 г.

CEN

EN 289:2014

Машини за пластмаси и каучук. Машини за формоване чрез пресоване и машини за шприцово пресоване. Изисквания за безопасност

13.2.2015 г.

EN 289:2004+A1:2008

Забележка 2.1

Изтекла дата

(13.2.2015 г.)

CEN

EN 303-5:2012

Отоплителни котли. Част 5: Отоплителни котли за твърдо гориво с ръчно и автоматично подаване на горивото, с номинална топлинна мощност до 500 kW. Терминология, изисквания, изпитване и маркировка

24.8.2012 г.

 

 

CEN

EN 378-2:2008+A2:2012

Хладилни системи и термопомпи. Изисквания за безопасност и опазване на околната среда. Част 2: Проектиране, конструкция, изпитване, маркировка и документация

24.8.2012 г.

EN 378-2:2008+A1:2009

Забележка 2.1

Изтекла дата

(30.11.2012 г.)

CEN

EN 415-1:2014

Безопасност на опаковъчни машини. Част 1: Терминология и класификация на опаковъчни машини и свързаните с тях съоръжения

15.1.2016 г.

EN 415-1:2000+A1:2009

Забележка 2.1

Изтекла дата

(29.2.2016 г.)

CEN

EN 415-3:1999+A1:2009

Безопасност на опаковъчни машини. Част 3: Формовъчни, пълначни и запечатващи машини

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 415-5:2006+A1:2009

Безопасност на опаковъчни машини. Част 5: Машини за опаковане чрез обвиване

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 415-6:2013

Безопасност на опаковъчни машини. Част 6: Машини за опаковане на палети

28.11.2013 г.

EN 415-6:2006+A1:2009

Забележка 2.1

Изтекла дата

(30.11.2013 г.)

CEN

EN 415-7:2006+A1:2008

Безопасност на опаковъчните машини. Част 7: Машини за групова и допълнителна опаковка

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 415-8:2008

Безопасност на опаковъчни машини. Част 8:Машини за чембероване

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 415-9:2009

Безопасност на опаковъчни машини. Част 9: Методи за измерване на шума на опаковъчни машини, опаковъчни линии и свързаните с тях съоръжения с класове на точност 2 и 3

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 415-10:2014

Безопасност на опаковъчни машини. Част 10: Общи изисквания

11.7.2014 г.

 

 

CEN

EN 422:2009

Машини за каучук и пластмаси. Машини за формоване на пластмаси чрез раздуване. Изисквания за безопасност

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 453:2014

Машини за обработване на хранителни продукти. Машини за месене на тесто. Безопасност и хигиенни изисквания

15.1.2016 г.

EN 453:2000+A1:2009

Забележка 2.1

Изтекла дата

(29.2.2016 г.)

CEN

EN 454:2014

Машини за обработване на хранителни продукти. Машини за месене с планетарен механизъм. Изисквания за безопасност и за хигиена

15.1.2016 г.

EN 454:2000+A1:2009

Забележка 2.1

Изтекла дата

(29.2.2016 г.)

CEN

EN 474-1:2006+A4:2013

Машини за земни работи. Безопасност. Част 1: Основни изисквания

28.11.2013 г.

EN 474-1:2006+A3:2013

Забележка 2.1

Изтекла дата

(28.11.2013 г.)

 

EN 474-1:2006+A4:2013/AC:2014

 

 

 

Предупреждение: настоящото публикуване не се отнася за точка 5.8.1 Видимост — поле на видимост на водача от стандарта, чието прилагане не води до презумпция за съответствие със съществените изисквания за опазване на здравето и за безопасност съгласно точка 1.2.2 и 3.2.1 от приложение I към Директива 2006/42/ЕО.

CEN

EN 474-2:2006+A1:2008

Машини за земни работи. Безопасност. Част 2: Изисквания към булдозери

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 474-3:2006+A1:2009

Машини за земни работи. Безопасност. Част 3: Изисквания към товарачи

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 474-4:2006+A2:2012

Машини за земни работи. Безопасност. Част 4: Изисквания за товарачи с обратна лопата

23.3.2012 г.

 

 

CEN

EN 474-5:2006+A3:2013

Машини за земни работи. Безопасност. Част 5: Изисквания за хидравлични багери

28.11.2013 г.

EN 474-5:2006+A1:2009+A2:2012

Забележка 2.1

Изтекла дата

(31.1.2014 г.)

CEN

EN 474-6:2006+A1:2009

Машини за земни работи. Безопасност. Част 6: Изисквания към дъмпери

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 474-7:2006+A1:2009

Машини за земни работи. Безопасност. Част 7: Изисквания към скрепери

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 474-8:2006+A1:2009

Машини за земни работи. Безопасност. Част 8: Изисквания към грейдери

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 474-9:2006+A1:2009

Машини за земни работи. Безопасност. Част 9: Изисквания към машини за полагане на тръби

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 474-10:2006+A1:2009

Машини за земни работи. Безопасност. Част 10: Изисквания към машини за копаене на канали

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 474-11:2006+A1:2008

Машини за земни работи. Безопасност. Част 11: Изисквания към машини за уплътняване на земя и отпадъци

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 474-12:2006+A1:2008

Машини за земни работи. Безопасност. Част 12: Изисквания към багери с конструкция за изкопаване, управлявана от въжета

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 500-1:2006+A1:2009

Подвижни машини за строителство на пътища. Безопасност. Част 1: Общи изисквания

26.5.2010 г.

 

 

CEN

EN 500-2:2006+A1:2008

Подвижни машини за строителство на пътища. Безопасност. Част 2: Конкретни изисквания към пътни фрезови машини

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 500-3:2006+A1:2008

Подвижни машини за строителство на пътища. Безопасност. Част 3: Конкретни изисквания за машини за стабилизиране на почвата и възстановяване на пътната повърхност

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 500-4:2011

Подвижни машини за строителство на пътища. Безопасност. Част 4: Конкретни изисквания за машини за уплътняване

20.7.2011 г.

EN 500-4:2006+A1:2009

Забележка 2.1

Изтекла дата

(31.8.2011 г.)

CEN

EN 500-6:2006+A1:2008

Подвижни машини за строителство на пътища. Безопасност. Част 6: Конкретни изисквания към машини за окончателно довършване на настилка

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 528:2008

Трансманипулатори. Изисквания за безопасност

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 536:2015

Машини за строителство на пътища. Съоръжения за смесване на строителни материали за пътища. Изисквания за безопасност

15.1.2016 г.

 

 

CEN

EN 609-1:1999+A2:2009

Земеделска и горска техника. Безопасност на машини за цепене на дървен материал. Част 1: Машини за цепене с клин

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 609-2:1999+A1:2009

Земеделска и горска техника. Безопасност на машини за цепене на дървен материал. Част 2: Машини за цепене с винт

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 617:2001+A1:2010

Устройства и системи за непрекъснат транспорт. Изисквания за безопасност и за елекномагнитна съвместимост (ЕМС) на съоръженията за съхранение на насипни материали в силози, бункери, хамбари и хопери

8.4.2011 г.

 

 

CEN

EN 618:2002+A1:2010

Устройства и системи за непрекъснат транспорт. Изисквания за безопасност и за елекномагнитна съвместимост (ЕМС) на съоръженията за механизирано манипулиране на насипни материали с изключение на стационарни транспортьори

8.4.2011 г.

 

 

CEN

EN 619:2002+A1:2010

Устройства и системи за непрекъснат транспорт. Изисквания за безопасност и за електромагнитна съвместимост (ЕМС) на съоръженията за механизирано манипулиране на единични товари

8.4.2011 г.

 

 

CEN

EN 620:2002+A1:2010

Устройства и системи за непрекъснат транспорт. Изисквания за безопасност и за елекномагнитна съвместимост (ЕМС) на стационарни транспортьори за насипни материали

8.4.2011 г.

 

 

CEN

EN 676:2003+A2:2008

Автоматични газови горелки с принудителна циркулация

8.9.2009 г.

 

 

 

EN 676:2003+A2:2008/AC:2008

 

 

 

CEN

EN 690:2013

Земеделска техника. Машини за разхвърляне на оборски тор. Безопасност

11.4.2014 г.

EN 690:1994+A1:2009

Забележка 2.1

Изтекла дата

(30.4.2014 г.)

CEN

EN 692:2005+A1:2009

Металообработващи машини. Механични преси. Безопасност

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 693:2001+A2:2011

Металообработващи машини. Безопасност. Хидравлични преси

18.11.2011 г.

EN 693:2001+A1:2009

Забележка 2.1

Изтекла дата

(31.3.2012 г.)

CEN

EN 703:2004+A1:2009

Земеделска техника. Машини за товарене, смесване и/или раздробяване и разпределяне на силаж. Безопасност

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 706:1996+A1:2009

Земеделска техника. Машини за резитба на лозя. Безопасност

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 707:1999+A1:2009

Земеделска техника. Машини за разпределяне на течен органичен тор. Безопасност

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 709:1997+A4:2009

Земеделска и горска техника. Мотокултиватори с монтирани фрези, мотофрези и мотофрези със задвижващо(и) колело(а). Безопасност

26.5.2010 г.

EN 709:1997+A2:2009

Забележка 2.1

Изтекла дата

(31.12.2010 г.)

 

EN 709:1997+A4:2009/AC:2012

 

 

 

CEN

EN 710:1997+A1:2010

Изисквания за безопасност на леярски машини и съоръжения за изработване на леярски форми и сърца и принадлежащи съоръжения

20.10.2010 г.

 

 

 

EN 710:1997+A1:2010/AC:2012

 

 

 

CEN

EN 741:2000+A1:2010

Устройства и системи за непрекъснат транспорт. Изисквания за безопасност на системите и техните елементи за пневматично транспортиране на насипни материали

8.4.2011 г.

 

 

CEN

EN 746-1:1997+A1:2009

Съоръжения за промишлени топлинни процеси. Част 1: Общи изисквания за безопасност на съоръжения за промишлени топлинни процеси

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 746-2:2010

Съоръжения за промишлени топлинни процеси. Част 2: Изисквания за безопасност при горене и горивни управляеми системи

20.10.2010 г.

 

 

CEN

EN 746-3:1997+A1:2009

Съоръжения за промишлени топлинни процеси. Част 3: Изисквания за безопасност при производство и използване на атмосферни газове

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 786:1996+A2:2009

Градинска техника. Електрически ръчнопреносими и ръчноуправлявани машини за рязане на трева и машини за окантване на трева. Механична безопасност

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 792-13:2000+A1:2008

Ръчно държани неелектрически машини. Изисквания за безопасност. Част 13: Машини за свързване чрез забиване

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 809:1998+A1:2009

Помпи и помпени агрегати за течности. Общи изисквания за безопасност

18.12.2009 г.

 

 

 

EN 809:1998+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 818-1:1996+A1:2008

Вериги за вдигане с къси звена. Безопасност. Част 1: Общи условия за приемане

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 818-2:1996+A1:2008

Вериги за вдигане с къси звена. Безопасност. Част 2: Вериги със средни допустими отклонения за верижни сапани. Клас 8

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 818-3:1999+A1:2008

Вериги за вдигане с къси звена. Безопасност. Част 3: Вериги със средни допустими отклонения за верижни сапани. Клас 4

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 818-4:1996+A1:2008

Вериги за вдигане с къси звена. Безопасност. Част 4: Верижни сапани. Клас 8

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 818-5:1999+A1:2008

Вериги за вдигане с къси звена. Безопасност. Част 5: Верижни сапани. Клас 4

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 818-6:2000+A1:2008

Вериги за вдигане с къси звена. Безопасност. Част 6: Верижни сапани. Изисквания за информацията за използването и поддържането, предоставяна от производителя

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 818-7:2002+A1:2008

Вериги за вдигане с къси звена. Безопасност. Част 7: Подемни вериги с малки допустими отклонения. Клас Т (вид Т, DAT и DT)

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 848-1:2007+A2:2012

Безопасност на дървообработващи машини. Фрезови машини за едностранна обработка с въртящ се инструмент. Част 1: Едновретенни вертикални фрезови машини

15.11.2012 г.

EN 848-1:2007+A1:2009

Забележка 2.1

Изтекла дата

(31.3.2013 г.)

CEN

EN 848-2:2007+A2:2012

Безопасност на дървообработващи машини. Фрезови машини за едностранна обработка с въртящ се инструмент. Част 2: Едновретенни фрезови машини с горно разположение на фрезовото вретено с ръчно/механизирано подаване

15.11.2012 г.

EN 848-2:2007+A1:2009

Забележка 2.1

Изтекла дата

(31.3.2013 г.)

CEN

EN 848-3:2012

Безопасност на дървообработващи машини. Фрезови машини за едностранна обработка с въртящ се инструмент. Част 3: Пробивни и фрезови машини с цифрово програмно управление

5.4.2013 г.

EN 848-3:2007+A2:2009

Забележка 2.1

Изтекла дата

(30.4.2013 г.)

CEN

EN 859:2007+A2:2012

Безопасност на дървообработващи машини. Абрихти с ръчно подаване

24.8.2012 г.

EN 859:2007+A1:2009

Забележка 2.1

Изтекла дата

(31.12.2012 г.)

CEN

EN 860:2007+A2:2012

Безопасност на дървообработващи машини. Щрайхмуси за едностранна обработка

24.8.2012 г.

EN 860:2007+A1:2009

Забележка 2.1

Изтекла дата

(31.12.2012 г.)

CEN

EN 861:2007+A2:2012

Безопасност на дървообработващи машини. Комбинирани абрихт и щрайхмус машини

24.8.2012 г.

EN 861:2007+A1:2009

Забележка 2.1

Изтекла дата

(31.12.2012 г.)

CEN

EN 869:2006+A1:2009

Безопасност на машини. Изисквания за безопасност на съоръжения за леене на метал под налягане

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 908:1999+A1:2009

Земеделска и горска техника. Лентови дъждовални инсталации. Безопасност

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 909:1998+A1:2009

Земеделска и горска техника. Дъждовални инсталации с кръгово и праволинейно движение. Безопасност

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 930:1997+A2:2009

Машини за производство на обувки и продукти от естествени и изкуствени кожи. Машини за разрошване, машини за шлифоване, машини за полиране и машини за обрязване. Изисквания за безопасност

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 931:1997+A2:2009

Машини за производство на обувки. Машини за теглене. Изисквания за безопасност

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 940:2009+A1:2012

Безопасност на дървообработващи машини. Комбинирани дървообработващи машини

5.6.2012 г.

EN 940:2009

Забележка 2.1

Изтекла дата

(31.8.2012 г.)

CEN

EN 957-6:2010+A1:2014

Стационарни тренировъчни съоръжения. Част 6: Задвижване чрез ходене, допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване

13.2.2015 г.

 

 

CEN

EN 972:1998+A1:2010

Кожарски машини. Валцови машини. Изисквания за безопасност

8.4.2011 г.

 

 

 

EN 972:1998+A1:2010/AC:2011

 

 

 

CEN

EN 1010-1:2004+A1:2010

Безопасност на машините. Изисквания за безопасност при проектиране/разработване и изработване на печатарски машини и машини за преработване на хартия. Част 1: Общи изисквания

8.4.2011 г.

 

 

CEN

EN 1010-2:2006+A1:2010

Безопасност на машините. Изисквания за безопасност при проектиране/разработване и изработване на печатарски машини и машини за преработване на хартия. Част 2: Печатарски и гланциращи машини включително предпечатни машини

8.4.2011 г.

 

 

CEN

EN 1010-3:2002+A1:2009

Безопасност на машините. Изисквания за безопасност при проектиране/разработване и изработване на печатарски машини и машини за преработване на хартия. Част 3: Машини за рязане

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 1010-4:2004+A1:2009

Безопасност на машините. Изисквания за безопасност при проектиране/разработване и изработване на печатарски машини и машини за преработване на хартия. Част 4: Машини за подвързване, за преработване и окончателна обработка на хартия

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 1012-1:2010

Компресори и вакуумпомпи. Изисквания за безопасност. Част 1: Компресори

8.4.2011 г.

 

 

CEN

EN 1012-2:1996+A1:2009

Компресори и вакуумпомпи. Изисквания за безопасност. Част 2: Вакуумпомпи

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 1012-3:2013

Компресори и вакуум помпи. Изисквания за безопасност. Част 3: Компресори за процеси

11.4.2014 г.

 

 

CEN

EN 1028-1:2002+A1:2008

Пожарогасителни помпи. Пожарогасителни центробежни помпи с обезвъздушител. Част 1: Класификация. Общи изисквания и изисквания за безопасност

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 1028-2:2002+A1:2008

Пожарогасителни помпи. Пожарогасителни центробежни помпи с обезвъздушително устройство. Част 2: Проверка на общите изисквания и изискванията за безопасност

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 1034-1:2000+A1:2010

Безопасност на машини. Изисквания за безопасност при проектиране/разработване и изработване на машини за производство и окончателна обработка на хартия. Част 1: Общи изисквания

26.5.2010 г.

 

 

CEN

EN 1034-2:2005+A1:2009

Безопасност на машините. Изисквания за безопасност при проектиране/разработване и изработване на машини за производство и окончателна обработка на хартия. Част 2: Обелващи барабани

26.5.2010 г.

 

 

CEN

EN 1034-3:2011

Безопасност на машини. Изисквания за безопасност при проектиране/разработване и изработване на машини за производство и окончателна обработка на хартия. Част 3: Пренавиващи машини и навиващи устройства

29.2.2012 г.

EN 1034-3:1999+A1:2009

Забележка 2.1

Изтекла дата

(30.6.2012 г.)

CEN

EN 1034-4:2005+A1:2009

Безопасност на машините. Изисквания за безопасност при проектиране/разработване и изработване на машини за производство и окончателна обработка на хартия. Част 4: Пулпери и устройства за зареждането им

26.5.2010 г.

 

 

CEN

EN 1034-5:2005+A1:2009

Безопасност на машините. Изисквания за безопасност при проектиране/разработване и изработване на машини за производство и окончателна обработка на хартия. Част 5: Машини за напречно срязване на хартиени листове

26.5.2010 г.

 

 

CEN

EN 1034-6:2005+A1:2009

Безопасност на машините. Изисквания за безопасност при проектиране/разработване и изработване на машини за производство и окончателна обработка на хартия. Част 6: Каландър

26.5.2010 г.

 

 

CEN

EN 1034-7:2005+A1:2009

Безопасност на машините. Изисквания за безопасност при проектиране/разработване и изработване на машини за производство и окончателна обработка на хартия. Част 7: Резервоари за влакнест полуфабрикат

26.5.2010 г.

 

 

CEN

EN 1034-8:2012

Безопасност на машини. Изисквания за безопасност при проектиране/разработване и изработване на машини за производство и окончателна обработка на хартия. Част 8: Съоръжения за раздробяване

5.6.2012 г.

 

 

CEN

EN 1034-13:2005+A1:2009

Безопасност на машините. Изисквания за безопасност при проектиране/разработване и изработване на машини за производство и окончателна обработка на хартия. Част 13: Машини за отстраняване на опаковъчни телове от обединени бали и единични бали

26.5.2010 г.

 

 

CEN

EN 1034-14:2005+A1:2009

Безопасност на машините. Изисквания за безопасност при проектиране/разработване и изработване на машини за производство и окончателна обработка на хартия. Част 14: Машини за цепене на роли

26.5.2010 г.

 

 

CEN

EN 1034-16:2012

Безопасност на машини. Изисквания за безопасност при проектиране/разработване и изработване на машини за производство и окончателна обработка на хартия. Част 16: Машини за производство на хартия и картон

5.6.2012 г.

 

 

CEN

EN 1034-17:2012

Безопасност на машините. Изисквания за безопасност при проектиране/разработване и изработване на машини за производство и окончателна обработка на хартия. Част 17: Машини за производство на хартия тип тишу

15.11.2012 г.

 

 

CEN

EN 1034-21:2012

Безопасност на машините. Изисквания за безопасност при проектиране/разработване и изработване на машини за производство и окончателна обработка на хартия. Част 21: Машини за нанасяне на покритие

15.11.2012 г.

 

 

CEN

EN 1034-22:2005+A1:2009

Безопасност на машините. Изисквания за безопасност при проектиране/разработване и изработване на машини за производство и окончателна обработка на хартия. Част 22: Дефибрьори

26.5.2010 г.

 

 

CEN

EN 1034-26:2012

Безопасност на машини. Изисквания за безопасност при проектиране/разработване и изработване на машини за производство и окончателна обработка на хартия. Част 26: Машини за опаковане на хартиени роли

24.8.2012 г.

 

 

CEN

EN 1034-27:2012

Безопасност на машини. Изисквания за безопасност при проектиране/разработване и изработване на машини за производство и окончателна обработка на хартия. Част 27: Системи за манипулиране на роли

15.11.2012 г.

 

 

CEN

EN 1114-1:2011

Машини за обработка на пластмаси и каучук. Екструдери и екструдерни линии. Част 1: Изисквания за безопасност на екструдери

29.2.2012 г.

 

 

CEN

EN 1114-3:2001+A1:2008

Машини за каучук и пластмаси. Екструдери и екструдерни линии. Част 3: Изисквания за безопасност на устройства за изтегляне

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 1175-1:1998+A1:2010

Безопасност на индустриални кари. Електрически изисквания. Част 1: Общи изисквания за кари, захранвани от акумулаторна батерия

8.4.2011 г.

 

 

CEN

EN 1175-2:1998+A1:2010

Безопасност на индустриални кари. Електрически изисквания. Част 2: Общи изисквания за кари, задвижвани от двигател с вътрешно горене

8.4.2011 г.

 

 

CEN

EN 1175-3:1998+A1:2010

Безопасност на индустриални кари. Електрически изисквания. Част 3: Специфични изисквания за електрическите предавателни системи за кари, задвижвани от двигател с вътрешно горене

8.4.2011 г.

 

 

CEN

EN 1218-1:1999+A1:2009

Безопасност на дървообработващи машини. Шипорезни машини. Част 1: Едностранни шипорезни машини с ръчно подаване с удължаваща се маса

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 1218-2:2004+A1:2009

Безопасност на дървообработващи машини. Шипорезни машини. Част 2: Двустранни шипорезни машини и/или профилни машини с верижно или верижни подавания

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 1218-3:2001+A1:2009

Безопасност на дървообработващи машини. Шипорезни машини. Част 3: Шипорезни машини с ръчно подаване с удължаваща се маса за рязане на дървен строителен материал

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 1218-5:2004+A1:2009

Безопасност на дървообработващи машини. Шипорезни машини. Част 5: Едностранни профилни машини с неподвижна маса и с ролково или верижно подаване

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 1247:2004+A1:2010

Леярски машини. Изисквания за безопасност за леярски кофи, леярски съоръжения, машини за центробежно леене, леярски машини за непрекъснато и полунепрекъснато леене

8.4.2011 г.

 

 

CEN

EN 1248:2001+A1:2009

Леярски машини. Изисквания за безопасност на съоръжения за почистване чрез струйна обработка

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 1265:1999+A1:2008

Безопасност на машините. Измерване на шум на леярски машини и съоръжения

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 1374:2000+A1:2010

Земеделска техника. Стационарни машини за изваждане на силаж от цилиндрични силози. Безопасност

20.10.2010 г.

 

 

CEN

EN 1398:2009

Платформи за изравняване на нивото. Изисквания за безопасност

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 1417:2014

Машини за каучук и пластмаси. Валцовъчни машини. Изисквания за безопасност

15.1.2016 г.

EN 1417:1996+A1:2008

Забележка 2.1

31.12.2016 г.

CEN

EN 1459:1998+A3:2012

Безопасност на индустриални кари. Самоходни кари с променлив обсег на действие

23.3.2012 г.

 

 

CEN

EN 1459-2:2015

Кари за неравни терени. Изисквания за безопасност и проверка. Част 2: Въртящи се кари с променлив обсег

15.1.2016 г.

 

 

CEN

EN 1492-1:2000+A1:2008

Текстилни сапани. Безопасност. Част 1: Сапани от плоски тъкани ленти от химични влакна за общо приложение

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 1492-2:2000+A1:2008

Текстилни сапани. Безопасност. Част 2: Кръгли сапани от изкуствени влакна за общо приложение

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 1492-4:2004+A1:2008

Текстилни сапани. Безопасност. Част 4: Подемни сапани от въжета от естествени и химични влакна за общо приложение

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 1493:2010

Подемници за пътни превозни средства

8.4.2011 г.

EN 1493:1998+A1:2008

Забележка 2.1

Изтекла дата

(4.8.2011 г.)

CEN

EN 1494:2000+A1:2008

Подвижни или преносими крикове и подобни подемни съоръжения

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 1495:1997+A2:2009

Повдигани площадки. Мачтови повдигани работни площадки

18.12.2009 г.

 

 

 

EN 1495:1997+A2:2009/AC:2010

 

 

 

Предупреждение: Тази публикация не се отнася до параграф 5.3.2.4, последния подпараграф на 7.1.2.12, таблица 8 и фигура 9 от стандарт EN 1495:1997, за които не дава презумпция за съответствие с разпоредбите на Директива 2006/42/ЕО.

CEN

EN 1501-1:2011+A1:2015

Товарни автомобили за събиране и извозване на битови отпадъци и техните контейнероповдигачи. Общи изисквания и изисквания за безопасност. Част 1: Товарни автомобили за събиране и извозване на битови отпадъци със задно товарене

15.1.2016 г.

EN 1501-1:2011

Забележка 2.1

Изтекла дата

(29.2.2016 г.)

CEN

EN 1501-2:2005+A1:2009

Товарни автомобили за събиране и транспортиране на битови отпадъци и свързаните с тях контейнероповдигачи. Общи изисквания и изисквания за безопасност. Част 2: Товарни автомобили със странично товарене

29.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 1501-3:2008

Товарни автомобили за събиране и транспортиране на битови отпадъци и свързаните с тях контейнероповдигачи.Част 3: Товарни автомобили с предно товарене.

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 1501-4:2007

Товарни автомобили за събиране и транспортиране на битови отпадъци и свързаните с тях подемни съоръжения. Общи изисквания и изисквания за безопасност. Част 4: Код за измерване на шум от товарни автомобили за събиране и транспортиране на битови отпадъци

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 1501-5:2011

Товарни автомобили за събиране и извозване на битови отпадъци. Общи изисквания и изисквания за безопасност. Част 5: Контейнероповдигачи за товарни автомобили за събиране и извозване на битови отпадъци

18.11.2011 г.

EN 1501-1:1998+A2:2009

Забележка 2.1

Изтекла дата

(29.2.2012 г.)

CEN

EN 1526:1997+A1:2008

Безопасност на индустриални кари. Допълнителни изисквания за автоматизираните функции на карите

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 1539:2015

Сушилни апарати и пещи, в които се отделят запалими вещества. Изисквания за безопасност

Настоящата е първата публикация

EN 1539:2009

Забележка 2.1

Изтекла дата

(30.4.2016 г.)

CEN

EN 1547:2001+A1:2009

Съоръжения за индустриални топлинни процеси. Правила за акустично изпитване на съоръжения за индустриални топлинни процеси, включително съоръжения за спомагателно обслужване

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 1550:1997+A1:2008

Безопасност на металообработващи машини. Изисквания за безопасност за проектиране/разработване и конструиране на затегателни патронници за закрепване на заготовки

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 1554:2012

Транспортни ленти. Изпитване на триене с барабан

24.8.2012 г.

 

 

CEN

EN 1570-1:2011+A1:2014

Изисквания за безопасност за повдигателни площадки. Част 1: Повдигателни площадки, обслужващи до две определени нива за разтоварване

Настоящата е първата публикация

EN 1570-1:2011

Забележка 2.1

13.5.2016 г.

CEN

EN 1612-1:1997+A1:2008

Машини за каучук и пластмаси. Машини за леене на термореактивна смес. Част 1: Изисквания за безопасност към дозиращите и смесителните възли

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 1672-2:2005+A1:2009

Машини за обработване на хранителни продукти. Основни понятия. Част 2: Хигиенни изисквания

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 1673:2000+A1:2009

Машини за обработване на хранителни продукти. Въртяща се решетка за пещи. Безопасност и хигиенни изисквания

26.5.2010 г.

 

 

CEN

EN 1674:2015

Машини за обработване на хранителни продукти. Машини за разточване на тесто. Изисквания за безопасност и за хигиена

15.1.2016 г.

EN 1674:2000+A1:2009

Забележка 2.1

Изтекла дата

(31.3.2016 г.)

CEN

EN 1677-1:2000+A1:2008

Елементи за сапани. Безопасност. Част 1: Елементи от кована стомана. Kлас 8

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 1677-2:2000+A1:2008

Елементи за сапани. Безопасност.Част 2: Товароподемни куки от кована стомана с предпазител. Клас 8

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 1677-3:2001+A1:2008

Елементи за сапани. Безопасност.Част 3: Самозаключващи се куки от кована стомана. Клас 8

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 1677-4:2000+A1:2008

Елементи за сапани. Безопасност. Част 4: Звена. Клас 8

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 1677-5:2001+A1:2008

Елементи за сапани. Безопасност. Част 5: Товароподемни куки от кована стомана с предпазител. Клас 4

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 1677-6:2001+A1:2008

Елементи за сапани. Безопасност. Част 6: Звена. Клас 4

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 1678:1998+A1:2010

Машини за обработване на хранителни продукти. Машини за рязане на зеленчуци. Безопасност и хигиенни изисквания

20.10.2010 г.

 

 

CEN

EN 1679-1:1998+A1:2011

Бутални двигатели с вътрешно горене. Безопасност. Част 1: Дизелови двигатели

20.7.2011 г.

 

 

CEN

EN 1710:2005+A1:2008

Съоръжения и съставни части, предназначени за използване в потенциално експлозивни атмосфери в подземни мини

8.9.2009 г.

 

 

 

EN 1710:2005+A1:2008/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 1755:2000+A2:2013

Безопасност на индустриални кари. Работа в потенциално експлозивни атмосфери. Използване в атмосфери, съдържащи възпламеними газ, пари, аерозоли или прах

28.11.2013 г.

EN 1755:2000+A1:2009

Забележка 2.1

Изтекла дата

(28.11.2013 г.)

CEN

EN 1756-1:2001+A1:2008

Заден товароподемен борд. Платформени подемници за монтиране към превозни средства на колела. Изисквания за безопасност. Част 1: Заден товароподемен борд за товари.

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 1756-2:2004+A1:2009

Заден товароподемен борд. Платформени подемници за монтиране към превозни средства на колела. Изисквания за безопасност. Част 2: Заден товароподемен борд за пътници

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 1777:2010

Хидравлични платформи (HP) за гасене на пожар и спасителни дейности. Изисквания за безопасност и изпитвания

26.5.2010 г.

EN 1777:2004+A1:2009

Забележка 2.1

Изтекла дата

(30.9.2010 г.)

CEN

EN 1804-1:2001+A1:2010

Минни машини. Изисквания за безопасност на хидравлични крепежи. Част 1: Крепежи и общи изисквания

26.5.2010 г.

 

 

CEN

EN 1804-2:2001+A1:2010

Минни машини. Изисквания за безопасност на хидравлични крепежи. Част 2: Руднични стойки и цилиндри

26.5.2010 г.

 

 

CEN

EN 1804-3:2006+A1:2010

Минни машини. Изисквания за безопасност на хидравлични крепежи. Част 3: Хидравлични системи за управление

26.5.2010 г.

 

 

CEN

EN 1807-1:2013

Безопасност на дървообработващи машини. Банциги. Част 1: Банциги с работен плот и делителни банциги

28.11.2013 г.

EN 1807:1999+A1:2009

Забележка 2.1

Изтекла дата

(28.11.2013 г.)

CEN

EN 1807-2:2013

Безопасност на дървообработващи машини. Банциги. Част 2: Блокбанциги

28.11.2013 г.

EN 1807:1999+A1:2009

Забележка 2.1

Изтекла дата

(28.11.2013 г.)

CEN

EN 1808:2015

Изисквания за безопасност за окачени работни площадки. Проектни изчисления, критерии за устойчивост, изработване. Изследвания и изпитвания

Настоящата е първата публикация

EN 1808:1999+A1:2010

Забележка 2.1

13.5.2016 г.

CEN

EN 1829-1:2010

Машини за изхвърляне на вода под налягане. Изисквания за безопасност. Част 1: Машини

26.5.2010 г.

 

 

CEN

EN 1829-2:2008

Машини за изхвърляне на вода под налягане. Изисквания за безопасност. Част 2: Маркучи, тръбопроводи и съединения

8.9.2009 г.

 

 

 

EN 1829-2:2008/AC:2011

 

 

 

CEN

EN 1845:2007

Машини за производство на обувки. Машини за леене. Изисквания за безопасност

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 1846-2:2009+A1:2013

Автомобили за противопожарни и спасителни дейности. Част 2: Общи изисквания. Безопасност и технически характеристики

28.11.2013 г.

EN 1846-2:2009

Забележка 2.1

Изтекла дата

(28.11.2013 г.)

CEN

EN 1846-3:2013

Автомобили за борба срещу пожар и спасителни дейности. Част 3: Постоянно инсталирани съоръжения. Безопасност и експлоатационни характеристики

28.11.2013 г.

EN 1846-3:2002+A1:2008

Забележка 2.1

Изтекла дата

(31.1.2014 г.)

CEN

EN 1853:1999+A1:2009

Земеделска техника. Самосвални ремаркета. Безопасност

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 1870-3:2001+A1:2009

Безопасност на дървообработващи машини. Циркуляри. Част 3: Циркуляри с горно напречно рязане и комбинирани циркуляри с горно напречно рязане/циркуляри с работна маса

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 1870-4:2012

Безопасност на дървообработващи машини. Циркуляри. Част 4: Многодискови циркуляри за надлъжно рязане с ръчно подаване и/или ръчно сваляне на обработения детайл

5.6.2012 г.

EN 1870-4:2001+A1:2009

Забележка 2.1

Изтекла дата

(30.9.2012 г.)

CEN

EN 1870-5:2002+A2:2012

Безопасност на дървообработващи машини. Циркуляри. Част 5: Комбинирани циркуляри с работна маса с горно напречно рязане

15.11.2012 г.

EN 1870-5:2002+A1:2009

Забележка 2.1

Изтекла дата

(31.3.2013 г.)

CEN

EN 1870-6:2002+A1:2009

Безопасност на дървообработващи машини. Циркуляри. Част 6: Циркуляри за рязане на дърва за горене и комбинирани циркуляри за рязане на дърва за горене/циркуляри с работна маса с ръчно подаване и/или ръчно сваляне на обработения детайл

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 1870-7:2012

Безопасност на дървообработващи машини. Циркуляри. Част 7: Еднодискови циркуляри с маса за механизирано подаване и ръчно подаване и/или ръчно сваляне на обработения детайл

5.4.2013 г.

EN 1870-7:2002+A1:2009

Забележка 2.1

Изтекла дата

(30.4.2013 г.)

CEN

EN 1870-8:2012

Безопасност на дървообработващи машини. Циркуляри. Част 8: Еднодискови циркуляри за бичене с електрозадвижване и ръчно подаване и/или ръчно сваляне на обработвания детайл

5.4.2013 г.

EN 1870-8:2001+A1:2009

Забележка 2.1

Изтекла дата

(31.5.2013 г.)

CEN

EN 1870-9:2012

Безопасност на дървообработващи машини. Циркуляри. Част 9: Двудискови циркуляри за напречно рязане с механизирано подаване и ръчно подаване и/или ръчно сваляне на обработения детайл

15.11.2012 г.

EN 1870-9:2000+A1:2009

Забележка 2.1

Изтекла дата

(31.3.2013 г.)

CEN

EN 1870-10:2013

Безопасност на дървообработващи машини. Циркуляри. Част 10: Еднодискови автоматични и полуавтоматични циркуляри с горно напречно рязане

28.11.2013 г.

EN 1870-10:2003+A1:2009

Забележка 2.1

Изтекла дата

(30.11.2013 г.)

CEN

EN 1870-11:2013

Безопасност на дървообработващи машини. Циркуляри. Част 11: Полуавтоматични циркуляри с напречно рязане с една режеща глава (радиални триони)

11.4.2014 г.

EN 1870-11:2003+A1:2009

Забележка 2.1

Изтекла дата

(30.4.2014 г.)

CEN

EN 1870-12:2013

Безопасност на дървообработващи машини. Циркуляри. Част 12: Циркуляри с напречно рязане, люлеещи се с ос на люлеене над обработвания детайл

11.4.2014 г.

EN 1870-12:2003+A1:2009

Забележка 2.1

Изтекла дата

(30.4.2014 г.)

CEN

EN 1870-13:2007+A2:2012

Безопасност на дървообработващи машини. Циркуляри. Част 13: Хоризонтални машини за рязане на плочи с притискаща греда

5.6.2012 г.

EN 1870-13:2007+A1:2009

Забележка 2.1

Изтекла дата

(30.9.2012 г.)

CEN

EN 1870-14:2007+A2:2012

Безопасност на дървообработващи машини. Циркуляри. Част 14: Вертикални машини за рязане на плочи

5.6.2012 г.

EN 1870-14:2007+A1:2009

Забележка 2.1

Изтекла дата

(30.9.2012 г.)

CEN

EN 1870-15:2012

Безопасност на дървообработващи машини. Циркуляри. Част 15: Многодискови циркуляри с напречна рязане с механизирано подаване и ръчно подаване и/или ръчно сваляне на обработения детайл

5.4.2013 г.

EN 1870-15:2004+A1:2009

Забележка 2.1

Изтекла дата

(30.4.2013 г.)

CEN

EN 1870-16:2012

Безопасност на дървообработващи машини. Циркуляри. Част 16: Циркуляри с два циркулярни диска, режещи под ъгъл 45o, за V-образно рязане

5.4.2013 г.

EN 1870-16:2005+A1:2009

Забележка 2.1

Изтекла дата

(30.4.2013 г.)

CEN

EN 1870-17:2012+A1:2015

Безопасност на дървообработващи машини. Циркуляри. Част 17: Циркуляри с ръчно подаване за хоризонтално напречно рязане с една отрезна глава (с ръчно подаване на отрезния диск, разположен на радиално рамо)

Настоящата е първата публикация

EN 1870-17:2012

Забележка 2.1

13.5.2016 г.

CEN

EN 1870-18:2013

Безопасност на дървообработващи машини. Циркуляри. Част 18: Форматни циркуляри

28.11.2013 г.

EN 1870-1:2007+A1:2009

Забележка 2.1

Изтекла дата

(28.11.2013 г.)

CEN

EN 1870-19:2013

Безопасност на дървообработващи машини. Циркуляри. Част 19: Циркуляри с работна маса (с и без подвижна маса) и циркуляри за строителството

11.4.2014 г.

EN 1870-1:2007+A1:2009

Забележка 2.1

Изтекла дата

(31.5.2014 г.)

CEN

EN 1889-1:2011

Минни машини. Изисквания за подвижни машини, работещи под земята. Безопасност. Част 1: Безрелсови превозни средства с колела с гуми

18.11.2011 г.

 

 

CEN

EN 1889-2:2003+A1:2009

Минни машини. Изисквания за подвижни машини, работещи под земята. Безопасност. Част 2: Локомотиви

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 1915-1:2013

Наземни съоръжения за поддръжка на летателни средства. Общи изисквания. Част 1: Основни изисквания за безопасност

28.11.2013 г.

EN 1915-1:2001+A1:2009

Забележка 2.1

Изтекла дата

(28.11.2013 г.)

CEN

EN 1915-2:2001+A1:2009

Наземни съоръжения за поддръжане на летателни средства. Общи изисквания. Част 2: Изисквания за устойчивост и якост, изчисляване и методи за изпитване

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 1915-3:2004+A1:2009

Наземни съоръжения за поддържане на летателни средства. Общи изисквания. Част 3: Вибрации, методи за измерване и намаляване

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 1915-4:2004+A1:2009

Наземни съоръжения за поддържане на летателни средства. Общи изисквания. Част 4: Шум, методи за измерване и намаляване

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 1953:2013

Съоръжения за разпръскване и пулверизиране на материали за покритие. Изисквания за безопасност

28.11.2013 г.

EN 1953:1998+A1:2009

Забележка 2.1

Изтекла дата

(31.3.2014 г.)

CEN

EN 1974:1998+A1:2009

Машини за обработване на хранителни продукти. Машини за нарязване. Безопасност и хигиенни изисквания

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO 2151:2008

Акустика. Изпитване на шум на компресори и вакуум помпи. Инженерен метод (клас на точност 2) (ISO 2151:2004)

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO 2860:2008

Машини за земни работи. Минимални размери за достъп (ISO 2860:1992)

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO 2867:2011

Машини за земни работи. Системи за достъп (ISO 2867:2011))

18.11.2011 г.

EN ISO 2867:2008

Забележка 2.1

Изтекла дата

(31.7.2014 г.)

CEN

EN ISO 3164:2013

Машини за земни работи. Лабораторни изследвания на защитни конструкции. Технически изисквания за граничен обем на деформация (ISO 3164:2013)

28.11.2013 г.

EN ISO 3164:2008

Забележка 2.1

Изтекла дата

(30.11.2013 г.)

CEN

EN ISO 3266:2010

Шарнирни болтове от кована стомана, клас 4, за общи подемни приложения (ISO 3266:2010)

20.10.2010 г.

 

 

 

EN ISO 3266:2010/A1:2015

Настоящата е първата публикация

Забележка 3

30.6.2016 г.

CEN

EN ISO 3411:2007

Машини за земни работи. Физически размери на оператора и минимално свободно пространство за оператора (ISO 3411:2007)

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO 3449:2008

Машини за земни работи. Конструкции за защита срещу падащи предмети. Лабораторни изпитвания и изисквания към техническите характеристики (ISO 3449:2005)

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO 3450:2011

Машини за земни работи. Машини с пневматични гуми или с високоскоростни каучукови гъсенични вериги. Изисквания към характеристиките и процедури за изпитване на спирачната система (ISO 3450:2011)

29.2.2012 г.

EN ISO 3450:2008

Забележка 2.1

Изтекла дата

(31.5.2012 г.)

CEN

EN ISO 3457:2008

Машини за земни работи. Защитни прегради. Определения и изисквания (ISO 3457:2003)

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO 3471:2008

Машини за земни работи. Конструкции за защита срещу преобръщане. Лабораторни изпитвания и изисквания за технически характеристики (ISO 3471:2008)

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO 3691-1:2015

Индустриални кари. Изисквания за безопасност и проверка. Част 1: Самоходни индустриални кари, различни от кари без водач, кари с променлив обсег и кари с товароносещо устройство (ISO 3691-1:2011)

15.1.2016 г.

EN ISO 3691-1:2012

Забележка 2.1

Изтекла дата

(31.1.2016 г.)

CEN

EN ISO 3691-5:2014

Индустриални кари. Изисквания за безопасност и проверка. Част 5: Кари с придружаващ водач (ISO 3691-5:2014)

11.7.2014 г.

EN ISO 3691-5:2009

Забележка 2.1

Изтекла дата

(31.8.2014 г.)

 

EN ISO 3691-5:2014/AC:2014

 

 

 

CEN

EN ISO 3691-6:2015

Индустриални кари. Изисквания за безопасност и проверка. Част 6: Носещи устройства за товари и за хора (ISO 3691-6:2013)

Настоящата е първата публикация

EN ISO 3691-6:2013

Забележка 2.1

Изтекла дата

(30.4.2016 г.)

CEN

EN ISO 4254-1:2015

Земеделска техника. Безопасност. Част 1: Общи изисквания (ISO 4254-1:2013)

Настоящата е първата публикация

EN ISO 4254-1:2013

Забележка 2.1

Изтекла дата

(30.4.2016 г.)

CEN

EN ISO 4254-5:2009

Земеделска техника. Безопасност. Част 5: Задвижвани с двигател почвообработващи машини (ISO 4254-5:2008)

26.5.2010 г.

 

 

 

EN ISO 4254-5:2009/AC:2011

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-6:2009

Земеделска техника. Безопасност. Част 6: Пръскачки и машини за внасяне на течни торове (ISO 4254-6:2009)

26.5.2010 г.

 

 

 

EN ISO 4254-6:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-7:2009

Земеделска техника. Безопасност. Част 7: Зърнокомбайни, машини за прибиране на фураж и машини за прибиране на памук (ISO 4254-7:2008)

26.5.2010 г.

 

 

 

EN ISO 4254-7:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-10:2009

Земеделска техника. Безопасност. Част 10: Барабанни сенообръщачки и гребла (ISO 4254-10:2009)

26.5.2010 г.

 

 

 

EN ISO 4254-10:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-11:2010

Земеделска техника. Безопасност. Част 11: Преси-подбирачи (ISO 4254-11:2010)

8.4.2011 г.

EN 704:1999+A1:2009

Забележка 2.1

Изтекла дата

(30.6.2011 г.)

CEN

EN ISO 4254-12:2012

Земеделска техника. Безопасност. Част 12: Ротационни дискови и барабанни косачки и раздробители (ISO 4254-12:2012)

24.8.2012 г.

EN 745:1999+A1:2009

Забележка 2.1

Изтекла дата

(31.12.2012 г.)

CEN

EN ISO 5395-1:2013

Градинска техника. Изисквания за безопасност на моторни косачки. Част 1: Терминология и общи методи за изпитване (ISO 5395-1:2013)

28.11.2013 г.

EN 836:1997+A4:2011

Забележка 2.1

Изтекла дата

(30.9.2014 г.)

CEN

EN ISO 5395-2:2013

Градинска техника. Изисквания за безопасност на моторни косачки. Част 2: Косачки, управлявани от съпровождащ оператор (ISO 5395-2:2013)

28.11.2013 г.

EN 836:1997+A4:2011

Забележка 2.1

Изтекла дата

(30.9.2014 г.)

CEN

EN ISO 5395-3:2013

Градинска техника. Изисквания за безопасност на моторни косачки. Част 3: Косачки, управлявани от оператор, намиращ се на машината (ISO 5395-3:2013)

28.11.2013 г.

EN 836:1997+A4:2011

Забележка 2.1

Изтекла дата

(30.9.2014 г.)

CEN

EN ISO 5674:2009

Трактори и земеделска и горска техника. Предпазни устройства за карданен вал, свързан с вала за отвеждане на мощност (ВОМ). Изпитване на якост и износоустойчивост и критерии за приемане (ISO 5674:2004)

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO 6682:2008

Машини за земни работи. Зони за комфорт и досегаемост на органите за управление (ISO 6682:1986, вкл.Amd 1:1989)

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO 6683:2008

Машини за земни работи. Колани за седалката и закрепване на коланите за седалката.Изисквания към техническите характеристики и изпитвания (ISO 6683:2005)

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO 7096:2008

Машини за земни работи. Лабораторно оценяване на вибрациите на седалката на оператора (ISO 7096:2000)

8.9.2009 г.

 

 

 

EN ISO 7096:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN ISO 8230-1:2008

Изисквания за безопасност на машини за химическо чистене. Част 1: Общи изисквания за безопасност (ISO 8230-1:2008)

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO 8230-2:2008

Изисквания за безопасност на машини за химическо чистене. Част 2: Машини използващи перхлоретилен разтворители (ISO 8230-2:2008)

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO 8230-3:2008

Изисквания за безопасност на машини за химическо чистене. Част 3: Машини използващи възпламеними разтворители (ISO 8230-3:2008)

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO 9902-1:2001

Текстилни машини. Методи за измерване на шума. Част 1: Общи изисквания (ISO 9902-1:2001)

18.12.2009 г.

 

 

 

EN ISO 9902-1:2001/A1:2009

18.12.2009 г.

Забележка 3

Изтекла дата

(28.12.2009 г.)

 

EN ISO 9902-1:2001/A2:2014

15.1.2016 г.

Забележка 3

Изтекла дата

(29.2.2016 г.)

CEN

EN ISO 9902-2:2001

Текстилни машини. Методи за измерване на шума. Част 2: Машини за подготовка за предене и предене (ISO 9902-2:2001)

18.12.2009 г.

 

 

 

EN ISO 9902-2:2001/A1:2009

18.12.2009 г.

Забележка 3

Изтекла дата

(28.12.2009 г.)

 

EN ISO 9902-2:2001/A2:2014

13.2.2015 г.

Забележка 3

Изтекла дата

(13.2.2015 г.)

CEN

EN ISO 9902-3:2001

Текстилни машини. Методи за измерване на шума. Част 3: Машини за нетъкан текстил (ISO 9902-3:2001)

18.12.2009 г.

 

 

 

EN ISO 9902-3:2001/A1:2009

18.12.2009 г.

Забележка 3

Изтекла дата

(28.12.2009 г.)

 

EN ISO 9902-3:2001/A2:2014

13.2.2015 г.

Забележка 3

Изтекла дата

(13.2.2015 г.)

CEN

EN ISO 9902-4:2001

Текстилни машини. Методи за измерване на шума. Част 4: Машини за преработка на прежди, производство на въжета и въжарски продукти (ISO 9902-4:2001)

18.12.2009 г.

 

 

 

EN ISO 9902-4:2001/A1:2009

18.12.2009 г.

Забележка 3

Изтекла дата

(28.12.2009 г.)

 

EN ISO 9902-4:2001/A2:2014

13.2.2015 г.

Забележка 3

Изтекла дата

(13.2.2015 г.)

CEN

EN ISO 9902-5:2001

Текстилни машини. Методи за измерване на шума. Част 5: Машини за подготовка на тъкане и плетене (ISO 9902-5:2001)

18.12.2009 г.

 

 

 

EN ISO 9902-5:2001/A1:2009

18.12.2009 г.

Забележка 3

Изтекла дата

(28.12.2009 г.)

 

EN ISO 9902-5:2001/A2:2014

13.2.2015 г.

Забележка 3

Изтекла дата

(13.2.2015 г.)

CEN

EN ISO 9902-6:2001

Текстилни машини. Методи за измерване на шума. Част 6: Машини за производство на платове (ISO 9902-6:2001)

18.12.2009 г.

 

 

 

EN ISO 9902-6:2001/A1:2009

18.12.2009 г.

Забележка 3

Изтекла дата

(28.12.2009 г.)

 

EN ISO 9902-6:2001/A2:2014

13.2.2015 г.

Забележка 3

Изтекла дата

(13.2.2015 г.)

CEN

EN ISO 9902-7:2001

Текстилни машини. Методи за измерване на шума. Част 7: Машини за багрене и заключително облагородяване (ISO 9902-7:2001)

18.12.2009 г.

 

 

 

EN ISO 9902-7:2001/A1:2009

18.12.2009 г.

Забележка 3

Изтекла дата

(28.12.2009 г.)

 

EN ISO 9902-7:2001/A2:2014

13.2.2015 г.

Забележка 3

Изтекла дата

(13.2.2015 г.)

CEN

EN ISO 10218-1:2011

Роботи и роботизирани устройства. Изисквания за безопасност на промишлени роботи. Част 1: Роботи (ISO 10218-1:2011)

18.11.2011 г.

EN ISO 10218-1:2008

Забележка 2.1

Изтекла дата

(1.1.2013 г.)

CEN

EN ISO 10218-2:2011

Роботи и роботизирани устройства. Изисквания за безопасност на промишлени роботи. Част 2: Системи роботи и интегриране (ISO 10218-2:2011)

18.11.2011 г.

 

 

CEN

EN ISO 10472-1:2008

Изисквания за безопасност на машините за индустриални перални. Част 1: Общи изисквания (ISO 10472-1:1997)

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO 10472-2:2008

Изисквания за безопасност на машините за индустриални перални. Част 2: Машини за пране и перални с центрофуги (ISO 10472-2:1997)

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO 10472-3:2008

Изисквания за безопасност на машините за индустриални перални. Част 3: Тунелни линии за пране, състоящи се от отделни машини (ISO 10472-3:1997)

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO 10472-4:2008

Изисквания за безопасност на машините за индустриални перални. Част 4: Сушилни с въздух (ISO 10472-4:1997)

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO 10472-5:2008

Изисквания за безопасност на машините за индустриални перални. Част 5: Преси за гладене на плоски артикули, машини за подаване и сгъване (ISO 10472-5:1997)

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO 10472-6:2008

Изисквания за безопасност на машините за индустриални перални. Част 6: Преси за гладене и фиксиране (ISO 10472-6:1997)

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO 10517:2009

Преносими ножици за жив плет, задвижвани от двигател. Безопасност (ISO 10517:2009)

18.12.2009 г.

 

 

 

EN ISO 10517:2009/A1:2013

28.11.2013 г.

Забележка 3

Изтекла дата

(30.9.2014 г.)

CEN

EN ISO 10821:2005

Промишлени шевни машини. Изисквания за безопасност за шевни машини, части и системи (ISO 10821:2005)

18.12.2009 г.

 

 

 

EN ISO 10821:2005/A1:2009

18.12.2009 г.

Забележка 3

Изтекла дата

(28.12.2009 г.)

CEN

EN ISO 11102-1:2009

Бутални двигатели с вътрешно горене. Устройства за пускане в действие с манивела. Част 1: Изисквания за безопасност и изпитвания (ISO 11102-1:1997)

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO 11102-2:2009

Бутални двигатели с вътрешно горене. Устройства за пускане в действие с манивела. Част 2: Метод за измерване на ъгъла на разединяване (ISO 11102-2:1997)

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO 11111-1:2009

Текстилни машини. Изисквания за безопасност. Част 1: Общи изисквания (ISO 11111-1:2009)

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO 11111-2:2005

Текстилни машини. Изисквания за безопасност. Част 2: Машини за подготовка за предене и за предене (ISO 11111-2:2005)

18.12.2009 г.

 

 

 

EN ISO 11111-2:2005/A1:2009

18.12.2009 г.

Забележка 3

Изтекла дата

(31.1.2010 г.)

CEN

EN ISO 11111-3:2005

Текстилни машини. Изисквания за безопасност. Част 3: Машини за нетъкан текстил (ISO 11111-3:2005)

18.12.2009 г.

 

 

 

EN ISO 11111-3:2005/A1:2009

18.12.2009 г.

Забележка 3

Изтекла дата

(31.1.2010 г.)

CEN

EN ISO 11111-4:2005

Текстилни машини. Изисквания за безопасност. Част 4: Машини за преработка на прежда и производство на въжарски продукти и въжета (ISO 11111-4:2005)

18.12.2009 г.

 

 

 

EN ISO 11111-4:2005/A1:2009

18.12.2009 г.

Забележка 3

Изтекла дата

(31.1.2010 г.)

CEN

EN ISO 11111-5:2005

Текстилни машини. Изисквания за безопасност. Част 5: Машини за подготовка за тъкане и плетене (ISO 11111-5:2005)

18.12.2009 г.

 

 

 

EN ISO 11111-5:2005/A1:2009

18.12.2009 г.

Забележка 3

Изтекла дата

(31.1.2010 г.)

CEN

EN ISO 11111-6:2005

Текстилни машини. Изисквания за безопасност. Част 6: Машини за производство на платове (ISO 11111-6:2005)

18.12.2009 г.

 

 

 

EN ISO 11111-6:2005/A1:2009

18.12.2009 г.

Забележка 3

Изтекла дата

(31.1.2010 г.)

CEN

EN ISO 11111-7:2005

Текстилни машини. Изисквания за безопасност. Част 7: Машини за багрене и за заключителна обработка (ISO 11111-7:2005)

18.12.2009 г.

 

 

 

EN ISO 11111-7:2005/A1:2009

18.12.2009 г.

Забележка 3

Изтекла дата

(31.1.2010 г.)

CEN

EN ISO 11148-1:2011

Ръчно държани неелектрически машини. Изисквания за безопасност. Част 1: Машини за монтаж на механични свързващи елементи без резба (ISO 11148-1:2011)

24.8.2012 г.

EN 792-1:2000+A1:2008

Забележка 2.1

Изтекла дата

(30.6.2012 г.)

CEN

EN ISO 11148-2:2011

Ръчно държани неелектрически машини. Изисквания за безопасност. Част 2: Машини за отрязване и кантоване (ISO/FDIS 11148-2:2011)

29.2.2012 г.

EN 792-2:2000+A1:2008

Забележка 2.1

Изтекла дата

(30.6.2012 г.)

CEN

EN ISO 11148-3:2012

Ръчно държани неелектрически машини. Изисквания за безопасност. Част 3: Пробивни и резбонарезни машини (ISO 11148-3:2012)

5.4.2013 г.

EN ISO 11148-3:2010

Забележка 2.1

Изтекла дата

(30.6.2013 г.)

CEN

EN ISO 11148-4:2012

Ръчно държани неелектрически машини. Изисквания за безопасност. Част 4: Невъртящи се машини с ударно действие (ISO 11148-4:2012)

5.4.2013 г.

EN ISO 11148-4:2010

Забележка 2.1

Изтекла дата

(30.6.2013 г.)

CEN

EN ISO 11148-5:2011

Ръчно държани неелектрически машини. Изисквания за безопасност. Част 5: Въртящи се ударни пробивни машини (ISO 11148-5:2011)

29.2.2012 г.

EN 792-5:2000+A1:2008

Забележка 2.1

Изтекла дата

(30.6.2012 г.)

CEN

EN ISO 11148-6:2012

Ръчно държани неелектрически машини. Изисквания за безопасност. Част 6: Машини за монтаж на свързващи елементи с резба (ISO 11148-6:2012)

5.4.2013 г.

EN ISO 11148-6:2010

Забележка 2.1

Изтекла дата

(30.6.2013 г.)

CEN

EN ISO 11148-7:2012

Ръчно държани неелектрически машини. Изисквания за безопасност. Част 7: Шлифовъчни машини (ISO 11148-7:2012)

15.11.2012 г.

EN 792-7:2001+A1:2008

Забележка 2.1

Изтекла дата

(28.2.2013 г.)

CEN

EN ISO 11148-8:2011

Ръчно държани неелектрически машини. Изисквания за безопасност. Част 8: Лентошлифовъчни и полиращи машини (ISO 11148-8:2011)

29.2.2012 г.

EN 792-8:2001+A1:2008

Забележка 2.1

Изтекла дата

(30.6.2012 г.)

CEN

EN ISO 11148-9:2011

Ръчно държани неелектрически машини. Изисквания за безопасност. Част 9: Шлифовъчни машини с шлифовъчни глави (ISO 11148-9:2011)

29.2.2012 г.

EN 792-9:2001+A1:2008

Забележка 2.1

Изтекла дата

(1.6.2012 г.)

CEN

EN ISO 11148-10:2011

Ръчно държани неелектрически машини. Изисквания за безопасност. Част 10: Машини за пресоване (ISO 11148-10:2011)

29.2.2012 г.

EN 792-10:2000+A1:2008

Забележка 2.1

Изтекла дата

(30.6.2012 г.)

CEN

EN ISO 11148-11:2011

Ръчно държани неелектрически машини. Изисквания за безопасност. Част 11: Машини за рязане чрез пробиване на последователни отвори и ножици (ISO 11148-11:2011)

29.2.2012 г.

EN 792-11:2000+A1:2008

Забележка 2.1

Изтекла дата

(30.6.2012 г.)

CEN

EN ISO 11148-12:2012

Ръчно държани неелектрически машини. Изисквания за безопасност. Част 12: Малки циркуляри, осцилиращи ножовки и ножовки с възвратно-постъпателно движение (ISO 11148-12:2012)

5.4.2013 г.

EN 792-12:2000+A1:2008

Забележка 2.1

Изтекла дата

(30.6.2013 г.)

CEN

EN ISO 11252:2013

Лазери и свързаните с тях лазерни съоръжения. Лазерни устройства. Минимални изисквания за документацията (ISO 11252:2013)

28.11.2013 г.

EN ISO 11252:2008

Забележка 2.1

Изтекла дата

(28.2.2014 г.)

CEN

EN ISO 11553-1:2008

Безопасност на машини. Машини за лазерни процеси. Част 1: Общи изисквания (ISO 11553-1:2005)

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO 11553-2:2008

Безопасност на машини. Машини за лазерни процеси. Част 2: Изисквания за безопасност на ръчно преносими лазерни устройства (ISO 11553-2:2007)

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO 11553-3:2013

Безопасност на машини. Машини за обработване с лазер. Част 3: Методи за измерване и намаляване на шума на машини за обработване с лазер, преносими устройства за обработване и свързаните спомагателни съоръжения (клас на точност 2) (ISO 11553-3:2013)

28.11.2013 г.

 

 

CEN

EN ISO 11680-1:2011

Горска техника. Изисквания за безопасност и изпитване на режещи инструменти, монтирани на тръбно стъбло и задвижвани от двигател. Част 1: Машини снабдени с двигател с вътрешно горене (ISO 11680-1:2011)

29.2.2012 г.

EN ISO 11680-1:2008

Забележка 2.1

Изтекла дата

(30.6.2012 г.)

CEN

EN ISO 11680-2:2011

Горска техника. Изисквания за безопасност и изпитване на режещи инструменти, монтирани на тръбно стъбло и задвижвани от двигател. Част 2: Машини, задвижвани от носен на гръб двигател (ISO 11680-2:2011)

29.2.2012 г.

EN ISO 11680-2:2008

Забележка 2.1

Изтекла дата

(30.6.2012 г.)

CEN

EN ISO 11681-1:2011

Горска техника. Изисквания за безопасност и изпитване на преносими верижни триони. Част 1: Верижни триони за работа в гората (ISO 11681-1:2011)

29.2.2012 г.

EN ISO 11681-1:2008

Забележка 2.1

Изтекла дата

(30.6.2012 г.)

CEN

EN ISO 11681-2:2011

Горска техника. Изисквания за безопасност и изпитване на преносими верижни триони. Част 2: Верижни триони за кастрене на дървета (ISO 11681-2:2011)

29.2.2012 г.

EN ISO 11681-2:2008

Забележка 2.1

Изтекла дата

(30.6.2012 г.)

CEN

EN ISO 11806-1:2011

Земеделска и горска техника. Изисквания за безопасност и изпитване на преносими, ръчноуправлявани машини за рязане на храсти и машини за косене на трева. Част 1: Машини, задвижвани от двигател с вътрешно горене (ISO 11806-1:2011)

29.2.2012 г.

EN ISO 11806:2008

Забележка 2.1

Изтекла дата

(30.6.2012 г.)

CEN

EN ISO 11806-2:2011

Земеделска и горска техника. Изисквания за безопасност и изпитване на преносими, ръчноуправлявани машини за рязане на храсти и машини за косене на трева. Част 2: Машини, задвижвани от носен на гръб двигател (ISO 11806-2:2011)

29.2.2012 г.

 

 

CEN

EN ISO 11850:2011

Горска техника. Общи изисквания за безопасност (ISO 11850:2011)

29.2.2012 г.

EN 14861:2004+A1:2009

Забележка 2.1

Изтекла дата

(31.5.2012 г.)

CEN

EN 12001:2012

Машини за пренасяне, разпръскване и разпределяне на бетон и разтвор. Изисквания за безопасност

15.11.2012 г.

EN 12001:2003+A1:2009

Забележка 2.1

Изтекла дата

(28.2.2013 г.)

CEN

EN 12012-1:2007+A1:2008

Машини за каучук и пластмаси. Машини за раздробяване. Част 1: Изисквания за безопасност към гранулатори с ножове

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 12012-3:2001+A1:2008

Машини за каучук и пластмаси. Машини за раздробяване. Част 3: Изисквания за безопасност към валцови раздробители

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 12012-4:2006+A1:2008

Машини за каучук и пластмаси. Машини за раздробяване. Част 4: Изисквания за безопасност към агломератори

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 12013:2000+A1:2008

Машини за каучук и пластмаси. Закрити смесители. Изисквания за безопасност

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 12016:2013

Електромагнитна съвместимост. Стандарт за група продукти за асансьори, ескалатори и подвижни пътеки. Устойчивост

28.11.2013 г.

EN 12016:2004+A1:2008

Забележка 2.1

Изтекла дата

(28.2.2014 г.)

CEN

EN 12041:2014

Машини за обработване на хранителни продукти. Машини за оформяне на тесто. Изисквания за безопасност и за хигиена

15.1.2016 г.

EN 12041:2000+A1:2009

Забележка 2.1

Изтекла дата

(29.2.2016 г.)

CEN

EN 12042:2014

Машини за обработване на хранителни продукти. Машини за автоматично разделяне на тесто. Изисквания за безопасност и за хигиена

13.2.2015 г.

EN 12042:2005+A1:2010

Забележка 2.1

Изтекла дата

(13.2.2015 г.)

CEN

EN 12043:2014

Машини за обработване на хранителни продукти. Междинни шкафове за втасване на тесто. Изисквания за безопасност и за хигиена

15.1.2016 г.

EN 12043:2000+A1:2010

Забележка 2.1

Изтекла дата

(29.2.2016 г.)

CEN

EN 12044:2005+A1:2009

Машини за производство на обувки и продукти от естествени и изкуствени кожи. Машини за щанцоване и перфориране. Изисквания за безопасност

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 12053:2001+A1:2008

Безопасност на индустриални кари. Методи за изпитване за измерване на излъчвания шум

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 12077-2:1998+A1:2008

Безопасност на кранове. Изисквания за опазване на здравето и за безопасност. Част 2: Ограничителни и индикаторни устройства

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 12110:2014

Машини за пробиване на тунели. Въздушни възглавници. Изисквания за безопасност

13.2.2015 г.

EN 12110:2002+A1:2008

Забележка 2.1

Изтекла дата

(13.2.2015 г.)

CEN

EN 12111:2014

Машини за пробиване на тунели. Пробивни машини с ударна глава и минни комбайни с непрекъснато действие. Изисквания за безопасност

13.2.2015 г.

EN 12111:2002+A1:2009

Забележка 2.1

Изтекла дата

(13.2.2015 г.)

CEN

EN 12158-1:2000+A1:2010

Строителни подемници за товари. Част 1: Подемници с достъпни платформи

8.4.2011 г.

 

 

CEN

EN 12158-2:2000+A1:2010

Строителни подемници за товари. Част 2: Наклонени подемници с недостъпни платформи с товароносещи устройства

8.4.2011 г.

 

 

CEN

EN 12159:2012

Строителни подемници за хора и материали с вертикално направлявани кабини

5.4.2013 г.

EN 12159:2000+A1:2009

Забележка 2.1

Изтекла дата

(31.5.2013 г.)

CEN

EN 12162:2001+A1:2009

Помпи за течности. Изисквания за безопасност. Процедура за хидростатично изпитване

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 12203:2003+A1:2009

Машини за производство на обувки и продукти от естествени и изкуствени кожи. Преси за обувки и кожи. Изисквания за безопасност

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 12267:2003+A1:2010

Машини за обработка на хранителни продукти. Машини с циркулярен трион. Безопасност и хигиенни изисквания

20.10.2010 г.

 

 

CEN

EN 12268:2014

Машини за обработване на хранителни продукти. Машини с лентов трион. Изисквания за безопасност и за хигиена

15.1.2016 г.

EN 12268:2003+A1:2010

Забележка 2.1

Изтекла дата

(29.2.2016 г.)

CEN

EN 12301:2000+A1:2008

Машини за каучук и пластмаси. Каландъри. Изисквания за безопасност

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 12312-1:2013

Наземни съоръжения за поддържане на летателни средства. Специфични изисквания. Част 1: Стълби за пътници

28.11.2013 г.

EN 12312-1:2001+A1:2009

Забележка 2.1

Изтекла дата

(28.11.2013 г.)

CEN

EN 12312-2:2014

Наземни съоръжения за поддържане на летателни средства. Специфични изисквания. Част 2: Превозни средства за доставяне на храна

13.2.2015 г.

EN 12312-2:2002+A1:2009

Забележка 2.1

Изтекла дата

(13.2.2015 г.)

CEN

EN 12312-3:2003+A1:2009

Наземни съоръжения за поддръжане на летателни средства. Специфични изисквания. Част 3: Автомобили с лентов транспортьор

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 12312-4:2014

Наземни съоръжения за поддържане на летателни средства. Специфични изисквания. Част 4: Мостове за качващи се на борда пътници

11.7.2014 г.

EN 12312-4:2003+A1:2009

Забележка 2.1

Изтекла дата

(30.9.2014 г.)

CEN

EN 12312-5:2005+A1:2009

Наземни съоръжения за поддържане на летателни средства. Специфични изисквания. Част 5: Съоръжения за зареждане на летателни средства

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 12312-6:2004+A1:2009

Наземни съоръжения за поддържане на летателни средства. Специфични изисквания. Част 6: Ледочистачи и съоръжения за отстраняване на/предпазване от обледяване

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 12312-7:2005+A1:2009

Наземни съоръжения за поддържане на летателни средства. Специфични изисквания. Част 7: Съоръжения за придвижване на летателни средства

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 12312-8:2005+A1:2009

Наземни съоръжения за поддържане на летателни средства. Специфични изисквания. Част 8: Стълби и платформи за поддържане

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 12312-9:2013

Наземни съоръжения за поддържане на летателни апарати. Специфични изисквания. Част 9: Товарачи за контейнери/палети

28.11.2013 г.

EN 12312-9:2005+A1:2009

Забележка 2.1

Изтекла дата

(28.11.2013 г.)

CEN

EN 12312-10:2005+A1:2009

Наземни съоръжения за поддържане на летателни средства. Специфични изисквания. Част 10: Транспортьори за контейнери/палети

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 12312-12:2002+A1:2009

Наземни съоръжения за поддръжане на летателни средства. Специфични изисквания. Част 12: Съоръжения за захранване с питейна вода

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 12312-13:2002+A1:2009

Наземни съоръжения за поддръжане на летателни средства. Специфични изисквания. Част 13: Съоръжения за обслужване на тоалетни

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 12312-14:2014

Наземни съоръжения за поддържане на летателни средства. Специфични изисквания. Част 14: Превозни средства за качване на борда на пътници с увреждания

13.2.2015 г.

EN 12312-14:2006+A1:2009

Забележка 2.1

Изтекла дата

(13.2.2015 г.)

CEN

EN 12312-15:2006+A1:2009

Наземни съоръжения за поддържане на летателни средства. Специфични изисквания. Част 15: Влекачи за багаж и съоръжения

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 12312-16:2005+A1:2009

Наземни съоръжения за поддържане на летателни апарати. Специфични изисквания. Част 16: Съоръжения за пускане в ход на летателни апарати

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 12312-17:2004+A1:2009

Наземни съоръжения за поддържане на летателни средства. Специфични изисквания. Част 17: Климатизатори

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 12312-18:2005+A1:2009

Наземни съоръжения за поддържане на летателни средства. Специфични изисквания. Част 18: Съоръжения за захранване с азот или кислород

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 12312-19:2005+A1:2009

Наземни съоръжения за поддържане на летателни средства. Специфични изисквания. Част 19: Подемни устройства за летателни средства, подемни устройства за смяна на колелата и хидравлични подпори за опашката на самолета

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 12312-20:2005+A1:2009

Наземни съоръжения за поддържане на летателни средства. Специфични изисквания. Част 20: Наземни съоръжения за електрозахранване

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 12321:2003+A1:2009

Минни машини. Изисквания за безопасност на верижен греблови транспортьор

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 12331:2003+A2:2010

Машини за обработване на хранителни продукти. Машини за мелене на месо. Безопасност и хигиенни изисквания

20.10.2010 г.

 

 

CEN

EN 12348:2000+A1:2009

Конзолни пробивни машини. Безопасност

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 12355:2003+A1:2010

Машини за обработка на хранителни продукти. Машини за одиране, смъкване на кожата и машини за очистване на кожата. Безопасност и хигиенни изисквания

20.10.2010 г.

 

 

CEN

EN 12385-1:2002+A1:2008

Стоманени телени въжета. Безопасност. Част 1: Общи изисквания

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 12385-2:2002+A1:2008

Стоманени телени въжета. Безопасност. Част 2: Определения, означаване и класификация

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 12385-3:2004+A1:2008

Стоманени телени въжета. Безопасност. Част 3: Информация за използването и поддържането

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 12385-4:2002+A1:2008

Стоманени телени въжета. Безопасност. Част 4: Въжета от усукани снопчета (дилки) за общи приложения при вдигане

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 12385-10:2003+A1:2008

Стоманени телени въжета. Безопасност. Част 10: Спирални въжета за общи приложения в метални конструкции

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 12387:2005+A1:2009

Машини за производство на обувки и продукти от естествени и изкуствени кожи. Машини за поправка на обувки. Изисквания за безопасност

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 12409:2008+A1:2011

Машини за каучук и пластмаси. Машини за горещо формоване. Изисквания за безопасност

29.2.2012 г.

EN 12409:2008

Забележка 2.1

Изтекла дата

(30.4.2012 г.)

CEN

EN 12417:2001+A2:2009

Металообработващи машини. Безопасност. Обработващи центри

8.9.2009 г.

 

 

 

EN 12417:2001+A2:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 12418:2000+A1:2009

Машини за рязане на зидария и каменни материали на строителния обект. Безопасност

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 12463:2004+A1:2011

Машини за обработване на хранителни продукти. Пълначни и спомагателни машини. Безопасност и хигиенни изисквания

20.7.2011 г.

 

 

CEN

EN 12505:2000+A1:2009

Машини за обработване на хранителни продукти. Машини за центрофугиране при обработване на масла и мазнини за ядене. Безопасност и хигиенни изисквания

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 12525:2000+A2:2010

Земеделска техника. Фронтални товарачи. Безопасност

26.5.2010 г.

 

 

CEN

EN 12545:2000+A1:2009

Машини за производство на обувки и продукти от естествени и изкуствени кожи. Измерване на шума. Общи изисквания

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 12547:2014

Центрофуги. Общи изисквания за безопасност

15.1.2016 г.

EN 12547:1999+A1:2009

Забележка 2.1

Изтекла дата

(29.2.2016 г.)

CEN

EN 12549:1999+A1:2008

Акустика. Методи за определяне на шума на инструменти за свързване. Инженерен метод

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 12581:2005+A1:2010

Инсталации за нанасяне на покрития. Машини за нанасяне на покрития чрез потапяне и електролитно отлагане на органични течни материали за покритие. Изисквания за безопасност

20.10.2010 г.

 

 

CEN

EN 12601:2010

Електроагрегати задвижвани от бутални двигатели с вътрешно горене. Безопасност

8.4.2011 г.

 

 

CEN

EN 12621:2006+A1:2010

Съоръжение за подаване и циркулация на материали за покритие под налягане. Изисквания за безопасност

20.10.2010 г.

 

 

CEN

EN 12622:2009+A1:2013

Безопасност на металообработващи машини. Хидравлични преси за огъване

11.4.2014 г.

EN 12622:2009

Забележка 2.1

Изтекла дата

(30.4.2014 г.)

CEN

EN 12629-1:2000+A1:2010

Машини за производство на строителни продукти от бетон и калциеви силикати. Безопасност. Част 1: Общи изисквания

8.4.2011 г.

 

 

CEN

EN 12629-2:2002+A1:2010

Машини за производство на строителни продукти от бетон и калциеви силикати. Безопасност. Част 2: Машини за профилиране на блокове

8.4.2011 г.

 

 

CEN

EN 12629-3:2002+A1:2010

Машини за производство на строителни продукти от бетон и калциеви силикати. Безопасност. Част 3: Машини с въртяща се маса

8.4.2011 г.

 

 

CEN

EN 12629-4:2001+A1:2010

Машини за производство на строителни продукти от бетон и калциеви силикати. Безопасност. Част 4: Машини за производство на керемиди от бетон

8.4.2011 г.

 

 

CEN

EN 12629-5-1:2003+A1:2010

Машини за производство на строителни продукти от бетон и калциеви силикати. Безопасност. Част 5-1: Машини за производство на бетонови тръби, произвеждани във вертикално положение

8.4.2011 г.

 

 

CEN

EN 12629-5-2:2003+A1:2010

Машини за производство на строителни продукти от бетон и калциеви силикати. Безопасност. Част 5-2: Машини за производство на бетонови тръби, произвеждани в хоризонтално положение

8.4.2011 г.

 

 

CEN

EN 12629-5-3:2003+A1:2010

Машини за производство на строителни продукти от бетон и калциеви силикати. Безопасност. Част 5-3: Машини за производство на предварително напрегнати тръби

8.4.2011 г.

 

 

CEN

EN 12629-5-4:2003+A1:2010

Машини за производство на строителни продукти от бетон и калциеви силикати. Безопасност. Част 5-4: Машини за облицоване на бетонови тръби

8.4.2011 г.

 

 

CEN

EN 12629-6:2004+A1:2010

Машини за производство на строителни продукти от бетон и калциеви силикати. Безопасност. Част 6: Неподвижни и подвижни машини за производство на готови армирани продукти

8.4.2011 г.

 

 

CEN

EN 12629-7:2004+A1:2010

Машини за производство на строителни продукти от бетон и калциеви силикати. Безопасност. Част 7: Неподвижни и подвижни машини за производство на предварително напрегнати продукти

8.4.2011 г.

 

 

CEN

EN 12629-8:2002+A1:2010

Машини за производство на строителни продукти от бетон и калциеви силикати. Безопасност. Част 8: Машини и съоръжения за производство на строителни продукти от калциеви силикати (и бетон)

8.4.2011 г.

 

 

CEN

EN 12635:2002+A1:2008

Врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи. Монтаж и употреба

8.9.2009 г.

 

 

Предупреждение: по отношение на точка 5.1 и приложение Г, настоящата публикация не засяга позоваването на стандарт EN 12453:2000, чието прилагане не води до презумпция за съответствие със съществени изисквания за безопасност и опазване на здравето 1.1.2, 1.1.6, 1.2.1, 1.3.7, 1.3.8.2, 1.4.1, 1.4.3 и 1.5.14 от приложение I към Директива 2006/42/ЕО.

CEN

EN 12643:2014

Машини за земни работи. Машини на гумени колела. Изисквания за управление (ISO 5010:1992, с промени)

11.7.2014 г.

EN 12643:1997+A1:2008

Забележка 2.1

Изтекла дата

(31.8.2014 г.)

CEN

EN 12644-1:2001+A1:2008

Кранове. Информация за използване и изпитване. Част 1: Инструкции

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 12644-2:2000+A1:2008

Кранове. Информация за използване и изпитване. Част 2: Маркировка

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 12649:2008+A1:2011

Машини за уплътняване и изравняване на бетон. Безопасност

18.11.2011 г.

EN 12649:2008

Забележка 2.1

Изтекла дата

(31.1.2012 г.)

CEN

EN 12653:1999+A2:2009

Машини за производство на обувки от естествени и изкуствени кожи. Машини за заковаване на гвоздеи. Изисквания за безопасност

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 12693:2008

Хладилни системи и термопомпи. Изизсквания за безопасност и опазване на околната среда. Обемни компресори за хладилни агенти.

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 12717:2001+A1:2009

Безопасност на металообработваши машини. Пробивни машини

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 12733:2001+A1:2009

Земеделска и горска техника. Косачки с двигател, управлявани от съпровождащ оператор. Безопасност

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 12750:2013

Безопасност на дървообработващи машини. Фрезови машини за четиристранна обработка

28.11.2013 г.

EN 12750:2001+A1:2009

Забележка 2.1

Изтекла дата

(28.11.2013 г.)

CEN

EN 12753:2005+A1:2010

Термични системи за пречистване на замърсения въздух от съоръжения за повърхностна обработка. Изисквания за безопасност

20.10.2010 г.

 

 

CEN

EN 12757-1:2005+A1:2010

Смесителни машини за материали за покрития. Изисквания за безопасност. Част 1: Смесителни машини, използвани при пребоядисване на превозни средства

20.10.2010 г.

 

 

CEN

EN 12779:2015

Безопасност на дървообработващи машини. Стационарни системи за извличане на стърготини и прах. Изисквания за безопасност

Настоящата е първата публикация

EN 12779:2004+A1:2009

Забележка 2.1

31.5.2016 г.

CEN

EN 12852:2001+A1:2010

Машини за обработване на хранителни продукти. Обработващи уреди и смесители за хранителни продукти. Безопасност и хигиенни изисквания

20.10.2010 г.

 

 

CEN

EN 12853:2001+A1:2010

Машини за обработване на хранителни продукти. Ръчни смесители и телове за разбиване на яйца. Безопасност и хигиенни изисквания

20.10.2010 г.

 

 

 

EN 12853:2001+A1:2010/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 12854:2003+A1:2010

Машини за обработка на хранителни продукти. Миксери с подвижно рамо. Безопасност и хигиенни изисквания

26.5.2010 г.

 

 

CEN

EN 12855:2003+A1:2010

Машини за обработка на хранителни продукти. Кутер машини с въртяща се чаша. Безопасност и хигиенни изисквания

20.10.2010 г.

 

 

CEN

EN 12881-1:2014

Транспортни ленти. Изпитване на възпламенимост чрез симулиране на пожар. Част 1: Изпитване с пропанова горелка

13.2.2015 г.

EN 12881-1:2005+A1:2008

Забележка 2.1

Изтекла дата

(13.2.2015 г.)

CEN

EN 12881-2:2005+A1:2008

Транспортни ленти. Изпитване на възпламенимост чрез симулиране на пожар. Част 2: Изпитване на възпламенимост в голям мащаб

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 12882:2015

Транспортни ленти за общо приложение. Изисквания за електрическа безопасност и защита от възпламенимост

15.1.2016 г.

EN 12882:2008

Забележка 2.1

Изтекла дата

(29.2.2016 г.)

CEN

EN 12921-1:2005+A1:2010

Машини за почистване на повърхнина и предварително обработена повърхнина на индустриални продукти с течности или парната им фаза. Част 1: Общи изисквания за безопасност

20.10.2010 г.

 

 

CEN

EN 12921-2:2005+A1:2008

Машини за почистване на повърхнина и предварително обработване на повърхнина на индустриални продукти с течности или парната им фаза. Част 2: Безопасност на машини използващи почистващи течности на база вода

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 12921-3:2005+A1:2008

Машини за почистване на повърхнина и предварително обработване на повърхнина на индустриални продукти с течности или парната им фаза. Част 3: Безопасност на машини използващи възпламеними почистващи течности

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 12921-4:2005+A1:2008

Машини за почистване на повърхнина и предварително обработване на повърхнина на индустриални продукти с течности или парната им фаза. Част 4: Безопасност на машини използващи халогенни разтворители

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 12965:2003+A2:2009

Трактори и земеделска и горска техника. Карданни валове, свързани с вала за отвеждане на мощност (ВОМ) и техните предпазни устройства. Безопасност

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 12978:2003+A1:2009

Врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи. Устройства за безопасност на механизирани врати. Изисквания и методи за изпитване

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 12981:2005+A1:2009

Линии за нанасяне на покритие. Кабини за нанасяне на прахообразни органични материали за покритие. Изисквания за безопасност

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 12984:2005+A1:2010

Машини за обработване на хранителни продукти. Преносими и/или ръчно направлявани машини и уреди с механично управление на режещите инструменти. Безопасност и хигиенни изисквания

20.10.2010 г.

 

 

CEN

EN 12999:2011+A1:2012

Кранове. Бордови кранове

24.8.2012 г.

EN 12999:2011

Забележка 2.1

Изтекла дата

(31.12.2012 г.)

CEN

EN 13000:2010+A1:2014

Кранове. Самоходни кранове

13.2.2015 г.

EN 13000:2010

Забележка 2.1

Изтекла дата

(13.2.2015 г.)

CEN

EN 13001-1:2015

Кранове. Общо проектиране. Част 1: Общи принципи и изисквания

15.1.2016 г.

EN 13001-1:2004+A1:2009

Забележка 2.1

Изтекла дата

(29.2.2016 г.)

CEN

EN 13001-2:2014

Безопасност на кранове. Общо проектиране. Част 2: Натоварвания

15.1.2016 г.

EN 13001-2:2011

Забележка 2.1

Изтекла дата

(29.2.2016 г.)

CEN

EN 13001-3-1:2012+A1:2013

Кранове. Общо проектиране. Част 3-1: Гранични състояния и доказване на безопасността на стоманени конструкции

28.11.2013 г.

EN 13001-3-1:2012

Забележка 2.1

Изтекла дата

(31.1.2014 г.)

CEN

EN 13001-3-2:2014

Кранове. Общо проектиране. Част 3-2: Гранични състояния и доказване на безопасността на стоманените въжета в полиспасти

15.1.2016 г.

 

 

CEN

EN 13001-3-3:2014

Кранове. Общо проектиране. Част 3-3: Гранични състояния и доказване на безопасността на контактите колело/релса

15.1.2016 г.

 

 

CEN

EN 13015:2001+A1:2008

Поддържане на асансьори и ескалатори. Правила за инструкции за поддържане

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 13019:2001+A1:2008

Машини за почистване на пътища. Изисквания за безопасност

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 13020:2015

Машини за обработване на пътища. Изисквания за безопасност

Настоящата е първата публикация

EN 13020:2004+A1:2010

Забележка 2.1

31.5.2016 г.

CEN

EN 13021:2003+A1:2008

Машини за поддържане през зимата. Изисквания за безопасност

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 13023:2003+A1:2010

Методи за измерване на шум на печатарски машини, машини за преработване на хартия, машини за производство на хартия и спомагателни съоръжения. Класове на точност 2 и 3

26.5.2010 г.

 

 

CEN

EN 13035-1:2008

Машини и съоръжения за производство, обработване и преработване на плоско стъкло. Изисквания за безопасност. Част 1: Съоръжения за съхраняване, манипулиране и транспортиране в завода

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 13035-2:2008

Машини и съоръжения за производство, обработване и преработване на плоско стъкло. Изисквания за безопасност. Част 1: Съоръжения за съхраняване, манипулиране и транспортиране извън завода

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 13035-3:2003+A1:2009

Машини и съоръжения за производство, обработване и преработване на плоско стъкло. Изисквания за безопасност. Част 3: Режещи машини

18.12.2009 г.

 

 

 

EN 13035-3:2003+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13035-4:2003+A1:2009

Машини и съоръжения за производство, обработване и преработване на плоско стъкло. Изисквания за безопасност. Част 4: Наклоняващи се маси

26.5.2010 г.

 

 

CEN

EN 13035-5:2006+A1:2009

Машини и съоръжения за производство, обработване и преработване на плоско стъкло. Изисквания за безопасност. Част 5: Машини и съоръжения за подреждане и вземане от стиф

26.5.2010 г.

 

 

CEN

EN 13035-6:2006+A1:2009

Машини и съоръжения за производство, обработване и преработване на плоско стъкло. Изисквания за безопасност. Част 6: Трошачки

26.5.2010 г.

 

 

CEN

EN 13035-7:2006+A1:2009

Машини и съоръжения за производство, обработване и преработване на плоско стъкло. Изисквания за безопасност. Част 7: Машини за рязане на многослойно плоско стъкло

26.5.2010 г.

 

 

CEN

EN 13035-9:2006+A1:2010

Машини и съоръжения за производство, обработване и преработване на плоско стъкло. Изисквания за безопасност. Част 9: Инсталации за миене

26.5.2010 г.

 

 

CEN

EN 13035-11:2006+A1:2010

Машини и съоръжения за производство, обработване и преработване на плоско стъкло. Изисквания за безопасност. Част 11: Пробивни машини

26.5.2010 г.

 

 

CEN

EN 13042-1:2007+A1:2009

Машини и съоръжения за производство, обработване и преработване на плоско стъкло. Изисквания за безопасност. Част 1: Захранващо капково устройство

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 13042-2:2004+A1:2009

Машини и съоръжения за производство, обработване и преработване на кухи стъклени продукти. Изисквания за безопасност. Част 2: Машини за транспортиране на подавания материал

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 13042-3:2007+A1:2009

Машини и съоръжения за производство, обработване и преработване на кухи стъклени продукти. Изисквания за безопасност. Част 3: Машини от отделни секции (IS)

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 13042-5:2003+A1:2009

Машини и съоръжения за производство, обработване и преработване на кухи стъклени продукти. Изисквания за безопасност. Част 5: Преси

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 13059:2002+A1:2008

Безопасност на индустриални кари. Методи за изпитване за измерване на вибрации

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 13102:2005+A1:2008

Машини за производство на керамични продукти. Безопасност. Товарене и разтоварване на керамични плочки

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 13112:2002+A1:2009

Кожарски машини. Машини за цепене и машини за рязане с лентов нож. Изисквания за безопасност

26.5.2010 г.

 

 

CEN

EN 13113:2002+A1:2010

Кожарски машини. Машини за нанасяне на покритие с валяци. Изисквания за безопасност

8.4.2011 г.

 

 

CEN

EN 13114:2002+A1:2009

Кожарски машини. Барабани. Изисквания за безопасност

26.5.2010 г.

 

 

CEN

EN 13118:2000+A1:2009

Земеделска техника. Машини за прибиране на картофи. Безопасност

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 13120:2009+A1:2014

Вътрешни щори. Изисквани технически характеристики, включително безопасност

11.7.2014 г.

EN 13120:2009

Забележка 2.1

Изтекла дата

(31.8.2014 г.)

 

EN 13120:2009+A1:2014/AC:2015

 

 

 

CEN

EN 13128:2001+A2:2009

Безопасност на металообработващи машини. Фрезови и пробивно-фрезови машини

8.9.2009 г.

 

 

 

EN 13128:2001+A2:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13135:2013

Кранове. Безопасност. Проектиране. Изисквания за обзавеждането

28.11.2013 г.

EN 13135-1:2003+A1:2010

EN 13135-2:2004+A1:2010

Забележка 2.1

Изтекла дата

(28.11.2013 г.)

CEN

EN 13140:2000+A1:2009

Земеделска техника. Машини за прибиране на захарно и фуражно цвекло. Безопасност

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 13155:2003+A2:2009

Кранове. Безопасност. Сменяеми товарозахващащи приспособления

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 13157:2004+A1:2009

Кранове. Безопасност. Ръчно задвижвани подемни съоръжения

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 13204:2004+A1:2012

Двойно действащи хидравлични спасителни инструменти за използване при пожар и при спасителни дейности. Изисквания за безопасност и за технически характеристики

24.8.2012 г.

 

 

CEN

EN 13208:2003+A1:2010

Машини за обработка на хранителни продукти. Машини за белене на зеленчуци. Безопасност и хигиенни изисквания

20.10.2010 г.

 

 

CEN

EN 13241-1:2003+A1:2011

Врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи. Стандарт за продукт. Част 1: Продукти, без характеристики за защита от огън или димозащита

18.11.2011 г.

 

 

Предупреждение: по отношение на точки 4.2.2, 4.2.6, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4 и 4.3.6 настоящото публикуване не засяга позоваването на EN 12453:2000, чието прилагане не осигурява презумпция за съответствие със съществените изисквания за опазване на здравето и за безопасност съгласно точки 1.3.7 и 1.4.3 от приложение I към Директива 2006/42/ЕО.

CEN

EN 13288:2005+A1:2009

Машини за обработване на хранителни продукти. Повдигателни и преобръщащи механизми за резервоари. Безопасност и хигиенни изисквания

26.5.2010 г.

 

 

CEN

EN 13289:2001+A1:2013

Машини за производство на тестени продукти. Сушилни и охладители. Изисквания за безопасност и хигиена

28.11.2013 г.

 

 

CEN

EN 13355:2004+A1:2009

Линии за нанасяне на покритие. Комбинирани кабини. Изисквания за безопасност

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 13367:2005+A1:2008

Машини за производство на керамични продукти. Безопасност. Платформи за прехвърляне и колички

8.9.2009 г.

 

 

 

EN 13367:2005+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 13378:2001+A1:2013

Машини за производство на тестени продукти. Преси за тестени продукти. Изисквания за безопасност и хигиена

28.11.2013 г.

 

 

CEN

EN 13379:2001+A1:2013

Машини за производство на тестени продукти. Машини за разстилане, нарязване на ленти и рязане, конвейер за връщане на форми, магазин за форми. Изисквания за безопасност и хигиена

28.11.2013 г.

 

 

CEN

EN 13389:2005+A1:2009

Машини за обработване на хранителни продукти. Миксери с хоризонтални оси. Безопасност и хигиенни изисквания

26.5.2010 г.

 

 

CEN

EN 13390:2002+A1:2009

Машини за обработване на хранителни продукти. Машини за блатове. Безопасност и хигиенни изисквания

26.5.2010 г.

 

 

CEN

EN 13411-1:2002+A1:2008

Накрайници за стоманени телени въжета. Безопасност. Част 1: Кауши за сапани от стоманени телени въжета

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 13411-2:2001+A1:2008

Накрайници за стоманени телени въжета. Безопасност. Част 2: Свързване на сапани от телени въжета

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 13411-3:2004+A1:2008

Накрайници за стоманени телени въжета. Безопасност. Част 3: Образуване на ухо с пресована втулка

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 13411-4:2011

Накрайници за стоманени телени въжета. Безопасност. Част 4: Съединяване с муфи посредством метал или смола

20.7.2011 г.

EN 13411-4:2002+A1:2008

Забележка 2.1

Изтекла дата

(30.9.2011 г.)

CEN

EN 13411-5:2003+A1:2008

Накрайници за стоманени телени въжета. Безопасност. Част 5: Скоба с резба за стягане на накрайник за телено въже

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 13411-6:2004+A1:2008

Накрайници за стоманени телени въжета. Безопасност. Част 6: Съединителна скоба с асиметричен клин

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 13411-7:2006+A1:2008

Накрайници за стоманени телени въжета. Безопасност Част 6: Съединителна скоба със симетричен клин

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 13411-8:2011

Накрайници за стоманени телени въжета. Безопасност. Част 8: Пресовани накрайници и пресоване

18.11.2011 г.

 

 

CEN

EN 13414-1:2003+A2:2008

Сапани от стоманени телени въжета. Безопасност. Част 1: Сапани за общи подемни приложения

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 13414-2:2003+A2:2008

Сапани от стоманени телени въжета. Безопасност. Част 2: Изисквания за информацията за използване и поддръжка, предоставяна от производителя

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 13414-3:2003+A1:2008

Сапани от стоманени телени въжета. Безопасност. Част 3: Сапани от въжета със затворен контур и сапани от въжета, завършващи със заплетено ухо

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 13418:2013

Машини за каучук и пластмаси. Машини за навиване на фолио и листове. Изисквания за безопасност

28.11.2013 г.

EN 13418:2004+A1:2008

Забележка 2.1

Изтекла дата

(30.11.2013 г.)

CEN

EN 13448:2001+A1:2009

Земеделска и горска техника. Междуредови косачки. Безопасност

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 13457:2004+A1:2010

Машини за производство на обувки и изделия от естествени и изкуствени кожи. Машини за цепене, за скосяване на краищата, рязане, нанасяне на лепило и подсушаване на лепило. Изисквания за безопасност

20.10.2010 г.

 

 

CEN

EN ISO 13482:2014

Роботи и роботизирани устройства. Изисквания за безопасност за персонални роботи за немедицински грижи (ISO 13482:2014)

11.7.2014 г.

 

 

CEN

EN 13524:2003+A2:2014

Машини за поддържане на пътища. Изисквания за безопасност

11.7.2014 г.

EN 13524:2003+A1:2009

Забележка 2.1

Изтекла дата

(31.8.2014 г.)

CEN

EN 13531:2001+A1:2008

Машини за земни работи. Конструкции за защита при прекатурване (TOPS) за малки багери. Лабораторни изпитвания и изисквания (ISO 12117:1997, с промени)

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 13534:2006+A1:2010

Машини за обработка на хранителни продукти. Машини за впръскване на консервант. Безопасност и хигиенни изисквания

20.10.2010 г.

 

 

CEN

EN 13557:2003+A2:2008

Кранове. Органи за управление и места за управление

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 13561:2015

Външни щори и сенници. Технически изисквания, включително безопасност

15.1.2016 г.

EN 13561:2004+A1:2008

Забележка 2.1

28.2.2017 г.

CEN

EN 13570:2005+A1:2010

Машини за обработване на хранителни продукти. Машини за смесване. Безопасност и хигиенни изисквания

20.10.2010 г.

 

 

CEN

EN 13586:2004+A1:2008

Кранове. Достъп

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 13591:2005+A1:2009

Машини за обработване на хранителни продукти. Неподвижна площадка на устройствата за пълнене на пещта. Безопасност и хигиенни изисквания

26.5.2010 г.

 

 

CEN

EN 13617-1:2012

Бензиностанции. Част 1: Изисквания за безопасност към конструкцията и техническите характеристики на дозиращи помпи, бензинови колонки и устройства за дистанционно изпомпване

24.8.2012 г.

EN 13617-1:2004+A1:2009

Забележка 2.1

Изтекла дата

(30.11.2012 г.)

CEN

EN 13621:2004+A1:2010

Машини за обработване на хранителни продукти. Сушилни за салати. Безопасност и хигиенни изисквания

20.10.2010 г.

 

 

CEN

EN 13659:2015

Капаци и външни повдигащи се щори. Технически изисквания, включително безопасност

15.1.2016 г.

EN 13659:2004+A1:2008

Забележка 2.1

28.2.2017 г.

CEN

EN 13675:2004+A1:2010

Безопасност на машини. Изисквания за безопасност за машини за изработване на тръби и валцовачни машини и такива за съръжения за линии за окончателна обработка

20.10.2010 г.

 

 

CEN

EN 13683:2003+A2:2011

Градинска техника. Задвижвани с двигател машини за раздробяване и нарязване. Безопасност

20.7.2011 г.

 

 

 

EN 13683:2003+A2:2011/AC:2013

 

 

 

CEN

EN 13684:2004+A3:2009

Градинска техника. Паркови почвени аератори и скарификатори, управлявани от съпровождащ оператор. Безопасност

26.5.2010 г.

EN 13684:2004+A2:2009

Забележка 2.1

Изтекла дата

(30.6.2010 г.)

CEN

EN 13731:2007

Пневматични повдигателни системи за използване при пожар и спасителни дейности. Изисквания за безопасност и функциониране

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 13732:2013

Машини за обработване на хранителни продукти. Охладители за съхраняване на мляко във ферми. Изисквания за изработване, безопасност и хигиена

28.11.2013 г.

EN 13732:2002+A2:2009

Забележка 2.1

Изтекла дата

(31.1.2014 г.)

CEN

EN 13736:2003+A1:2009

Безопасност на металообработващи машини. Пневматични преси

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 13852-1:2013

Кранове. Кранове върху морски съоръжения. Част 1: Кранове върху морски съоръжения за общо използване

28.11.2013 г.

 

 

CEN

EN 13862:2001+A1:2009

Машини за прорязване на фуги. Безопасност

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 13870:2015

Машини за обработване на хранителни продукти. Машини за рязане на порции. Изисквания за безопасност и за хигиена

15.1.2016 г.

EN 13870:2005+A1:2010

Забележка 2.1

Изтекла дата

(31.3.2016 г.)

CEN

EN 13871:2014

Машини за обработване на хранителни продукти. Машина за нарязване на кубчета. Изисквания за безопасност и за хигиена

15.1.2016 г.

EN 13871:2005+A1:2010

Забележка 2.1

Изтекла дата

(29.2.2016 г.)

CEN

EN 13885:2005+A1:2010

Машини за обработване на хранителни продукти. Клипс машини. Безопасност и хигиенни изисквания

20.10.2010 г.

 

 

CEN

EN 13886:2005+A1:2010

Машини за обработване на хранителни продукти. Казани за топлинна обработка снабдени с механизирана бъркалка и/или миксер. Безопасност и хигиенни изисквания

26.5.2010 г.

 

 

CEN

EN 13889:2003+A1:2008

Ковани стоманени съединителни скоби за общи подемни приложения. Прави и изпъкнали съединителни скоби. Клас 6. Безопасност

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 13898:2003+A1:2009

Металообработващи машини. Безопасност. Отрезни машини за студена обработка на метал

8.9.2009 г.

 

 

 

EN 13898:2003+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13951:2012

Помпи за течности. Изисквания за безопасност. Съоръжения за селскостопански хранителни продукти. Правила за проектиране за осигуряване на хигиена при използването

24.8.2012 г.

EN 13951:2003+A1:2008

Забележка 2.1

Изтекла дата

(31.10.2012 г.)

CEN

EN 13954:2005+A1:2010

Машини за обработване на хранителни продукти. Машини за нарязване на хляб. Безопасност и хигиенни изисквания

26.5.2010 г.

 

 

CEN

EN 13977:2011

Железопътна техника. Релсов път. Изисквания за безопасност към конструкцията и техническото обслужване на преносими машини и вагонетки

20.7.2011 г.

 

 

CEN

EN 13985:2003+A1:2009

Металообработващи машини. Безопасност. Гилотинни ножици

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 14010:2003+A1:2009

Безопасност на машини. Съоръжения за механизирано паркиране на моторни превозни средства. Изисквания за безопасност и електромагнитна съвместимост (ЕМС) при проектиране, производство, монтиране и пускане в действие

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 14017:2005+A2:2009

Земеделска и горска техника. Машини за внасяне на твърди минерални торове. Безопасност

18.12.2009 г.

EN 14017:2005+A1:2008

Забележка 2.1

Изтекла дата

(31.1.2010 г.)

CEN

EN 14018:2005+A1:2009

Земеделска и горска техника. Сеялки. Безопасност

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 14033-3:2009+A1:2011

Железопътна техника. Релсов път. Машини за строителство и поддържане. Част 3: Общи изисквания за безопасност

29.2.2012 г.

EN 14033-3:2009

Забележка 2.1

Изтекла дата

(30.4.2012 г.)

CEN

EN 14043:2014

Високоповдигателни приспособления, използвани при гасене на пожар. Стълби с въртяща се платформа с комбинирани движения. Изисквания за безопасност и експлоатационни характеристики и методи за изпитване

11.7.2014 г.

EN 14043:2005+A1:2009

Забележка 2.1

Изтекла дата

(31.7.2014 г.)

CEN

EN 14044:2014

Високоповдигателни приспособления, използвани при гасене на пожар. Стълби с въртяща се платформа с последователни движения. Изисквания за безопасност и експлоатационни характеристики и методи за изпитване

11.7.2014 г.

EN 14044:2005+A1:2009

Забележка 2.1

Изтекла дата

(31.7.2014 г.)

CEN

EN 14070:2003+A1:2009

Безопасност на металообработващи машини. Агрегатни и специализирани машини

8.9.2009 г.

 

 

 

EN 14070:2003+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14238:2004+A1:2009

Кранове. Ръчно управлявани устройства за манипулиране на товари

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO 14314:2009

Бутални двигатели с вътрешно горене. Реверсивно пусково устройство. Общи изисквания за безопасност (ISO 14314:2004)

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 14439:2006+A2:2009

Кранове. Безопасност. Кулокранове

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 14462:2005+A1:2009

Съоръжения за повърхностна обработка. Правила за измерване на шума на съоръженията за повърхностна обработка включително техните спомагателни съоръжения. Класове на точност 2 и 3

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 14466:2005+A1:2008

Помпи за гасене на пожар. Преносими помпи. Безопасност и изисквания за технически характеристики, изпитвания

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 14492-1:2006+A1:2009

Кранове. Механично задвижвани лебедки и телфери. Част 1: Механично задвижвани лебедки

18.12.2009 г.

 

 

 

EN 14492-1:2006+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14492-2:2006+A1:2009

Кранове. Механично задвижвани лебедки и телфери. Част 2: Механично задвижвани телфери

18.12.2009 г.

 

 

 

EN 14492-2:2006+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14502-2:2005+A1:2008

Кранове. Съоръжения за вдигане на хора. Част 2: Повдигащи се места за управление

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 14655:2005+A1:2010

Машини за обработване на хранителни продукти. Машини за рязане на франзели. Безопасност и хигиенни изисквания

26.5.2010 г.

 

 

CEN

EN 14656:2006+A1:2010

Безопасност на машините. Изисквания за безопасност към машини за екструдиране на стомана и цветни метали

20.10.2010 г.

 

 

CEN

EN 14658:2005+A1:2010

Устройства и системи за непрекъснат транспорт. Общи изисквания за безопасност за съоръжения за непрекъснат транспорт за открити мини за кафяви въглища

26.5.2010 г.

 

 

CEN

EN 14673:2006+A1:2010

Безопасност на машините. Изисквания за безопасност за преси за горещо коване в открити щампи с хидравлично задвижване за изковки от стомана и цветни метали

20.10.2010 г.

 

 

CEN

EN 14677:2008

Безопасност на машините. Вторично производство на стомана. Машини и съоръжения за обработка на течна стомана

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 14681:2006+A1:2010

Безопасност на машините. Изисквания за безопасност към машини и съоръжения за електродъгови пещи за продукти от стомана

20.10.2010 г.

 

 

CEN

EN 14710-1:2005+A2:2008

Помпи за гасене на пожар. Центробежни помпи за гасене на пожар без обезвъздушител. Част 1: Класификация, общи изисквания и изисквания за безопасност

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 14710-2:2005+A2:2008

Помпи за гасене на пожар. Центробежни помпи за гасене на пожар без обезвъздушител. Част 2: Проверка на общите изисквания и изискванията за безопасност

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 14753:2007

Безопасност на машините. Изисквания за базопасност за машини и съоръжения за непрекъснато леене на стомана

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 14886:2008

Машини за каучук и пластмаси. Машини за рязане с лентов нож на порести материали на блокове. Изисквания за безопасност

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 14910:2007+A1:2009

Технически средства за градини. Косачки с двигател с вътрешно горене, управлявани от движещ се ходом оператор. Безопасност

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 14930:2007+A1:2009

Земеделска и горска техника и технически средства за градинарство. Ръчнопреносими машини и машини, управлявани от съпровождащ оператор. Определяне на риска от достигане на горещи повърхности

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 14957:2006+A1:2010

Машини за обработване на хранителни продукти. Машини за миене на съдове и прибори с конвейер. Безопасност и хигиенни изисквания

26.5.2010 г.

 

 

CEN

EN 14958:2006+A1:2009

Машини за обработване на хранителни продукти. Машини за смилане и обработване на брашно и грис. Безопасност и хигиенни изисквания

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 14973:2015

Транспортни ленти за употреба в подземни съоръжения. Изисквания за електрическа безопасност и защита от възпламенимост

Настоящата е първата публикация

EN 14973:2006+A1:2008

Забележка 2.1

31.5.2016 г.

CEN

EN ISO 14982:2009

Земеделска и горска техника. Електромагнитна съвместимост. Методи за изпитване и критерий за приемане (ISO 14982:1998)

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 14985:2012

Кранове. Въртящи се стрелови кранове

23.3.2012 г.

 

 

CEN

EN 15000:2008

Безопасност на индустриални кари. Самоходни кари с променлив обсег на действие. Спецификация, характеристики и изисквания за изпитване на индикаторите и ограничителите на момента от надлъжно натоварване

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 15011:2011+A1:2014

Кранове. Мостови и козлови кранове

11.7.2014 г.

EN 15011:2011

Забележка 2.1

Изтекла дата

(31.8.2014 г.)

CEN

EN 15027:2007+A1:2009

Преносими средства за рязане на зидария с диамантен режещ инструмент диск или въже за използване на строителния обект. Безопасност

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 15056:2006+A1:2009

Кранове. Изисквания за спредери за манипулиране на контейнери

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 15059:2009+A1:2015

Машина за почистване и поддържане на сняг върху писти. Изисквания за безопасност

15.1.2016 г.

EN 15059:2009

Забележка 2.1

Изтекла дата

(29.2.2016 г.)

CEN

EN 15061:2007+A1:2008

Безопасност на машините. Изисквания за безопасност за машини и съоръжения за обработка на ленти

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 15067:2007

Машини за каучук и пластмаси. Машини за изработване на чанти и сакове от фолио. Изисквания за безопасност

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 15093:2008

Безопасност на машините. Изисквания за безопасност за машини за горещо плоско валцуване

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 15094:2008

Безопасност на машините. Изисквания за безопасност за машини за студено плоско валцуване

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 15095:2007+A1:2008

Подвижни стелажи, подвижни палетни стелажи, въртящи се стелажи и складови подемници. Изисквания за безопасност

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 15162:2008

Машини и съоръжения за добиване и обработване на естествени камъни. Изисквания за безопасност за гатери

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 15163:2008

Машини и съоръжения за добиване и обработване на естествени камъни. Безопасност. Изисквания за машини с режещ инструмент диамантено въже

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 15164:2008

Машини и съоръжения за добиване и обработване на естествени камъни. Безопасност. Изисквания за верижни и ремъчни машини за рязане

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 15166:2008

Машини за обработване на хранителни продукти. Автоматични машини за разделяне на животински трупи в кланици. Изисквания за безопасност и хигиена

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 15268:2008

Бензиностанции. Изисквания за безопасност към конструкцията на монтирани потопени помпи

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 15503:2009+A2:2015

Градинска техника. Машини за почистване на градини чрез издухване, всмукване и издухване/всмукване. Безопасност

Настоящата е първата публикация

EN 15503:2009+A1:2013

Забележка 2.1

30.6.2017 г.

CEN

EN 15572:2015

Машини и съоръжения за добиване и механична обработка на естествени скални материали. Безопасност. Изисквания към машини за окончателна обработка на ръбове

15.1.2016 г.

 

 

CEN

EN 15695-1:2009

Земеделски трактори и самоходни пръскачки Защита на оператора (водача) срещу опасни вещества. Част 1: Класификация на кабините, изисквания и методи за изпитване

26.5.2010 г.

 

 

CEN

EN 15695-2:2009

Земеделски трактори и самоходни пръскачки. Защита на оператора (водача) срещу опасни вещества. Част 2: Филтри, изисквания и методи за изпитване

26.5.2010 г.

 

 

 

EN 15695-2:2009/AC:2011

 

 

 

CEN

EN 15700:2011

Безопасност на транспортни ленти за зимни спортове или развлекателни дейности

29.2.2012 г.

 

 

CEN

EN ISO 15744:2008

Ръчно държани неелектрически машини. Методи за измерване на шума. Инженерен метод (клас на точност 2) (ISO 15744:2002)

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 15746-2:2010+A1:2011

Железопътна техника. Релсов път. Пътно-релсови машини и свързаните с тях съоръжения. Част 2: Общи изисквания за безопасност

29.2.2012 г.

EN 15746-2:2010

Забележка 2.1

Изтекла дата

(30.4.2012 г.)

CEN

EN 15774:2010

Машини за обработване на хранителни продукти. Машини за обработване на пресни и смесени макаронени изделия (tagliatelle, cannelloni, ravioli, tortellini, orecchiette и gnocchi). Безопасност и хигиенни изисквания

8.4.2011 г.

 

 

CEN

EN 15811:2014

Земеделска техника. Неподвижни защитни прегради и защитни прегради с блокировка със или без заключване за подвижните части на трансмисията (ISO/TS 28923:2012, с промени)

15.1.2016 г.

EN 15811:2009

Забележка 2.1

Изтекла дата

(29.2.2016 г.)

CEN

EN 15830:2012

Индустриални кари за груби терени с променлив обсег. Видимост. Методи за изпитване и проверка

24.8.2012 г.

 

 

CEN

EN 15861:2012

Машини за обработване на хранителни продукти. Съоръжения за опушване. Безопасност и хигиенни изисквания

24.8.2012 г.

 

 

CEN

EN 15895:2011

Ръчно държани машини с патрон. Изисквания за безопасност. Машини за закрепване и маркиране

18.11.2011 г.

 

 

CEN

EN 15949:2012

Безопасност на машини. Изисквания за безопасност за валцовъчни машини за профилни продукти, валцовъчни машини за релси и профилни греди и валцовъчни машини за тел

5.6.2012 г.

 

 

CEN

EN 15954-2:2013

Железопътна техника. Релсов път. Платформи и свързаните с тях съоръжения. Част 2: Общи изисквания за безопасност

28.11.2013 г.

 

 

CEN

EN 15955-2:2013

Железопътна техника. Релсов път. Разглобяеми машини и свързаните с тях съоръжения. Част 2: Общи изисквания за безопасност

28.11.2013 г.

 

 

CEN

EN 15997:2011

Превозни средства с повишена проходимост (ATV). Изисквания за безопасност и методи за изпитване

29.2.2012 г.

 

 

 

EN 15997:2011/AC:2012

 

 

 

CEN

EN 16005:2012

Механизирано задвижвани врати. Безопасност при употреба. Изисквания и методи за изпитване

5.4.2013 г.

 

 

 

EN 16005:2012/AC:2015

 

 

 

CEN

EN 16029:2012

Моторни превозни средства, предназначени за превоз на хора и непредназначени за използване по пътищата, отворени за обществено ползване. Двуколесни моторни превозни средства. Изисквания за безопасност и методи за изпитване

24.8.2012 г.

 

 

CEN

EN ISO 16089:2015

Металообработващи машини. Безопасност. Стационарни шлифовъчни машини (ISO 16089:2015)

Настоящата е първата публикация

EN 13218:2002+A1:2008

Забележка 2.1

30.6.2016 г.

CEN

EN ISO 16119-1:2013

Земеделска и горска техника. Изисквания към пръскачки за опазване на околната среда. Част 1: Общи изисквания (ISO 16119-1:2013)

28.11.2013 г.

 

 

CEN

EN ISO 16119-2:2013

Земеделска и горска техника. Изисквания към пръскачки за опазване на околната среда. Част 2: Щангови пръскачки (ISO 16119-2:2013)

28.11.2013 г.

 

 

CEN

EN ISO 16119-3:2013

Земеделска и горска техника. Изисквания към пръскачки за опазване на околната среда. Част 3: Пръскачки за храсти и дървета (ISO 16119-3:2013)

28.11.2013 г.

 

 

CEN

EN ISO 16119-4:2014

Земеделска и горска техника. Изисквания към пръскачките за опазване на околната среда. Част 4: Стационарни и частично подвижни пръскачки (ISO 16119-4:2014)

15.1.2016 г.

 

 

CEN

EN 16191:2014

Машини за пробиване на тунели. Изисквания за безопасност

13.2.2015 г.

EN 815:1996+A2:2008

EN 12336:2005+A1:2008

Забележка 2.1

Изтекла дата

(13.2.2015 г.)

CEN

EN 16203:2014

Безопасност на индустриални кари. Динамично изпитване за проверка на странична устойчивост. Кари с противотежест

13.2.2015 г.

 

 

CEN

EN 16228-1:2014

Машини за сондиране и фундиране. Безопасност. Част 1: Основни изисквания

13.2.2015 г.

EN 791:1995+A1:2009

EN 996:1995+A3:2009

Забележка 2.1

Изтекла дата

(13.2.2015 г.)

CEN

EN 16228-2:2014

Машини за сондиране и фундиране. Безопасност. Част 2: Подвижни пробивни машини за граждански и геотехнически инженеринг, кариерно и минно дело

13.2.2015 г.

EN 791:1995+A1:2009

EN 996:1995+A3:2009

Забележка 2.1

Изтекла дата

(13.2.2015 г.)

CEN

EN 16228-3:2014

Машини за сондиране и фундиране. Безопасност. Част 3: Машини за сондиране с хоризонтално насочване

13.2.2015 г.

EN 791:1995+A1:2009

EN 996:1995+A3:2009

Забележка 2.1

Изтекла дата

(13.2.2015 г.)

CEN

EN 16228-4:2014

Машини за сондиране и фундиране. Безопасност. Част 4: Машини за фундиране

13.2.2015 г.

EN 791:1995+A1:2009

EN 996:1995+A3:2009

Забележка 2.1

Изтекла дата

(13.2.2015 г.)

CEN

EN 16228-5:2014

Машини за сондиране и фундиране. Безопасност. Част 5: Машини за шлицови стени

13.2.2015 г.

EN 791:1995+A1:2009

EN 996:1995+A3:2009

Забележка 2.1

Изтекла дата

(13.2.2015 г.)

CEN

EN 16228-6:2014

Машини за сондиране и фундиране. Безопасност. Част 6: Машини за хидравлично сондиране, заливане и инжектиране

13.2.2015 г.

EN 791:1995+A1:2009

EN 996:1995+A3:2009

Забележка 2.1

Изтекла дата

(13.2.2015 г.)

CEN

EN 16228-7:2014

Машини за сондиране и фундиране. Безопасност. Част 7: Сменяемо допълнително оборудване

13.2.2015 г.

EN 791:1995+A1:2009

EN 996:1995+A3:2009

Забележка 2.1

Изтекла дата

(13.2.2015 г.)

CEN

EN 16230-1:2013+A1:2014

Картове за свободното време. Част 1: Изисквания за безопасност и методи за изпитване на картове

15.1.2016 г.

EN 16230-1:2013

Забележка 2.1

Изтекла дата

(29.2.2016 г.)

CEN

EN ISO 16230-1:2015

Земеделска техника и трактори. Безопасност на високоволтови електрически и електронни елементи и системи. Част 1: Общи изисквания (ISO 16230-1:2015)

15.1.2016 г.

 

 

CEN

EN ISO 16231-1:2013

Самоходна земеделска техника. Оценяване на устойчивостта. Част 1: Принципи (ISO 16231-1:2013)

28.11.2013 г.

 

 

CEN

EN ISO 16231-2:2015

Самоходна земеделска техника. Оценяване на устойчивостта. Част 2: Определяне на статичната устойчивост и методи за изпитване (ISO 16231-2:2015)

15.1.2016 г.

 

 

CEN

EN 16246:2012

Земеделска техника. Багер-товарачи. Безопасност

5.4.2013 г.

 

 

CEN

EN 16252:2012

Машини за уплътняване на отпадъчни или рециклируеми материали. Хоризонтални преси за балиране. Изисквания за безопасност

5.4.2013 г.

 

 

CEN

EN 16307-1:2013+A1:2015

Индустриални кари. Изисквания за безопасност и проверка. Част 1: Допълнителни изисквания за самоходни индустриални кари, различни от кари без водач, кари с променлив обсег и кари с товароносещо устройство

15.1.2016 г.

EN 16307-1:2013

Забележка 2.1

Изтекла дата

(29.2.2016 г.)

CEN

EN 16307-5:2013

Индустриални кари. Изисквания за безопасност и проверка. Част 5: Допълнителни изисквания за кари с придружаващ водач

11.7.2014 г.

 

 

CEN

EN 16307-6:2014

Индустриални кари. Изисквания за безопасност и проверка. Част 6: Допълнителни изисквания за носещи устройства за товари и персонал

11.7.2014 г.

 

 

CEN

EN 16327:2014

Гасене на пожари. Дозиращи инсталации за пяна с положително налягане (PPPS) и инсталации за пяна със сгъстен въздух (CAFS)

11.7.2014 г.

 

 

CEN

EN 16474:2015

Машини за каучук и пластмаси. Преси за вулканизация на гуми. Изисквания за безопасност

15.1.2016 г.

 

 

CEN

EN 16486:2014

Машини за уплътняване на отпадъчни или рециклируеми материали. Машини за уплътняване. Изисквания за безопасност

15.1.2016 г.

 

 

CEN

EN 16500:2014

Машини за уплътняване на отпадъчни или рециклируеми материали. Вертикални преси за балиране. Изисквания за безопасност

15.1.2016 г.

 

 

CEN

EN 16590-3:2014

Трактори и техника за земеделието и горите. Части от системите за управление, свързани с безопасността. Част 3: Усъвършенстване на серията, хардуер и софтуер (ISO 25119-3:2010, с промени)

13.2.2015 г.

 

 

CEN

EN 16590-4:2014

Трактори и техника за земеделието и горите. Части от системите за управление, свързани с безопасността. Част 4: Процеси на производство, експлоатация, изменения и поддържане (ISO 25119-4:2010, с промени)

13.2.2015 г.

 

 

CEN

EN ISO 18217:2015

Безопасност на дървообработващи машини. Кантослепващи машини с верижно подаване (ISO 18217:2015)

15.1.2016 г.

EN 1218-4:2004+A2:2009

Забележка 2.1

Изтекла дата

(31.3.2016 г.)

CEN

EN ISO 19432:2012

Строителни машини и съоръжения. Преносими, ръчни шлифовъчно отрезни машини с двигател с вътрешно горене. Изисквания за безопасност (ISO 19432:2012)

15.11.2012 г.

EN ISO 19432:2008

Забележка 2.1

Изтекла дата

(31.1.2013 г.)

CEN

EN ISO 19932-1:2013

Техника за растителна защита. Пръскачки, носени на гръб. Част 1: Изисквания за безопасност и опазване на околната среда (ISO 19932-1:2013)

28.11.2013 г.

 

 

CEN

EN ISO 19932-2:2013

Техника за растителна защита. Пръскачки, носени на гръб. Част 2: Методи за изпитване (ISO 19932-2:2013)

28.11.2013 г.

 

 

CEN

EN ISO 20361:2009

Помпи и помпени агрегати за течности. Код за акустично изпитване. Степен на точност 2 и 3 (ISO 20361:2007)

8.9.2009 г.

 

 

 

EN ISO 20361:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 22867:2011

Горска и градинска техника. Правила за изпитване на вибрации на преносими ръчнодържани машини с двигател с вътрешно горене. Вибрации на ръкохватките (ISO 22867:2011)

29.2.2012 г.

EN ISO 22867:2008

Забележка 2.1

Изтекла дата

(30.6.2012 г.)

CEN

EN ISO 22868:2011

Горска и градинска техника. Изпитване на шум на преносими ръчнодържани машини с двигател с вътрешно горене. Метод от клас на точност 2 (ISO 22868:2011)

20.7.2011 г.

EN ISO 22868:2008

Забележка 2.1

Изтекла дата

(30.9.2011 г.)

CEN

EN ISO 23125:2015

Металообработващи машини. Безопасност. Стругове (ISO 23125:2015)

15.1.2016 г.

EN ISO 23125:2010

Забележка 2.1

Изтекла дата

(29.2.2016 г.)

CEN

EN ISO 28139:2009

Земеделска и горска техника. Вентилаторни пръскачки, задвижвани с двигател с вътрешно горене, носени на гръб. Изисквания за безопасност (ISO 28139:2009)

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO 28881:2013

Металорежещи машини. Безопасност. Електроерозийни машини (ISO 28881:2013)

28.11.2013 г.

EN 12957:2001+A1:2009

Забележка 2.1

Изтекла дата

(28.2.2014 г.)

 

EN ISO 28881:2013/AC:2013

 

 

 

CEN

EN ISO 28927-1:2009

Преносими ръчни машини. Методи за изпитване за оценяване на излъчените вибрации. Част 1: Ъглови и вертикални шлайфмашини (ISO 28927-1:2009)

26.5.2010 г.

 

 

CEN

EN ISO 28927-2:2009

Преносими ръчни машини. Методи за изпитване за оценяване на излъчените вибрации. Част 2: Гаечни ключове, гаечни ключове с електрическо или пневматично задвижване и отвертки (ISO 28927-2:2009)

26.5.2010 г.

 

 

CEN

EN ISO 28927-3:2009

Преносими ръчни машини. Методи за изпитване за оценяване на излъчените вибрации. Част 3: Полировачни и въртящи се, орбитални и произволно орбитални шлифовъчни машини (ISO 28927-3:2009)

26.5.2010 г.

 

 

CEN

EN ISO 28927-4:2010

Преносими ръчни машини. Методи за изпитване за оценяване на излъчените вибрации. Част 4: Вертикални шлайфмашини (ISO 28927-4:2010)

8.4.2011 г.

 

 

CEN

EN ISO 28927-5:2009

Преносими ръчни машини. Методи за изпитване за оценяване на излъчените вибрации. Част 5: Бормашини и ударни бормашини (ISO 28927-5:2009)

26.5.2010 г.

 

 

 

EN ISO 28927-5:2009/A1:2015

15.1.2016 г.

Забележка 3

Изтекла дата

(31.3.2016 г.)

CEN

EN ISO 28927-6:2009

Преносими ръчни машини. Методи за изпитване за оценяване на излъчените вибрации. Част 6: Чукове за забиване на пилоти (ISO 28927-6:2009)

26.5.2010 г.

 

 

CEN

EN ISO 28927-7:2009

Преносими ръчни машини. Методи за изпитване за оценяване на излъчените вибрации. Част 7: Пробивачи и ножици (ISO 28927-7:2009)

26.5.2010 г.

 

 

CEN

EN ISO 28927-8:2009

Преносими ръчни машини. Методи за изпитване за оценяване на излъчените вибрации. Част 8:Триони, полиращи и пилещи машини с възвратно-постъпателно движение и триони с вибриращо или въртящо действие (ISO 28927-8:2009)

26.5.2010 г.

 

 

 

EN ISO 28927-8:2009/A1:2015

Настоящата е първата публикация

Забележка 3

30.6.2016 г.

CEN

EN ISO 28927-9:2009

Преносими ръчни машини. Методи за изпитване за оценяване на излъчените вибрации. Част 9: Чукове и игловидни чукчета за изчукване на котлен камък (ISO 28927-9:2009)

26.5.2010 г.

 

 

CEN

EN ISO 28927-10:2011

Преносими ръчни машини. Методи за изпитване за оценяване на излъчените вибрации. Част 10: Ударни бормашини, чукове и трошачки (ISO 28927-10:2011)

18.11.2011 г.

 

 

CEN

EN ISO 28927-11:2011

Преносими ръчни машини. Методи за изпитване за оценяване на излъчените вибрации. Част 11: Чукове за обработка на камък (ISO 28927-11:2011)

20.7.2011 г.

 

 

CEN

EN ISO 28927-12:2012

Преносими ръчни машини. Методи за изпитване за оценяване на излъчените вибрации. Част 12: Шлифовъчни машини с шлифовъчни глави (ISO 28927-12:2012)

5.4.2013 г.

 

 

Стандарти от тип В

Стандартите от тип B са свързани със специфичните аспекти на безопасността на машините или специфичните видове защита, които могат да се използват в широка гама от категории машини. Прилагането на спецификациите на стандарти от тип B осигурява презумпция за съответствие със съществените изисквания за безопасност и опазване на здравето в Директивата относно машините, които те обхващат, когато стандарт от тип C или оценката за съответствие на производителя показва, че техническото решение, посочено от стандарт от тип B, е подходящо за определената категория или модел на съответната машина. Прилагането на стандарти от тип B, които съдържат спецификации за защитни елементи, предлагани самостоятелно на пазара, дава презумпция за съответствие на въпросните защитни елементи, както и за съответствие със съществените изисквания за безопасност и опазване на здравето, обхванати от стандартите.

Cenelec

EN 60204-1:2006

Безопасност на машини. Електрообзавеждане на машини. Част 1: Общи изисквания

IEC 60204-1:2005 (с промени)

26.5.2010 г.

 

 

 

EN 60204-1:2006/A1:2009

IEC 60204-1:2005/A1:2008

26.5.2010 г.

Забележка 3

Изтекла дата

(1.2.2012 г.)

 

EN 60204-1:2006/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 60204-11:2000

Безопасност на машини. Електрообзавеждане на машини. Част 11: Изисквания към съоръжения за високо напрежение с напрежения над 1 000  V променливо напрежение или 1 500  V постоянно напрежение, непревишаващи 36 kV

IEC 60204-11:2000

26.5.2010 г.

 

 

 

EN 60204-11:2000/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 60204-32:2008

Безопасност на машини. Електрообзавеждане на машини. Част 32: Изисквания за товароподемни машини

IEC 60204-32:2008

18.12.2009 г.

 

 

Cenelec

EN 60204-33:2011

Безопасност на машини. Електрообзавеждане на машини. Част 33: Изисквания към съоръжения, изработени от полупроводникови елементи

IEC 60204-33:2009 (с промени)

18.11.2011 г.

 

 

Cenelec

EN 61310-1:2008

Безопасност на машини. Индикация, маркировка и задействане. Част 1: Изисквания за зрителни, звукови и осезателни сигнали

IEC 61310-1:2007

18.12.2009 г.

 

 

Cenelec

EN 61310-2:2008

Безопасност на машини. Индикация, маркировка и задействане. Част 2: Изисквания за маркировка

IEC 61310-2:2007

18.12.2009 г.

 

 

Cenelec

EN 61310-3:2008

Безопасност на машини. Индикация, маркировка и задействане. Част 3: Изисквания за разположението и действието на органите за задвижване

IEC 61310-3:2007

18.12.2009 г.

 

 

Cenelec

EN 61496-1:2013

Безопасност на машини. Електрочувствителни защитни съоръжения. Част 1: Общи изисквания и изпитвания

IEC 61496-1:2012

11.4.2014 г.

EN 61496-1:2004

+ A1:2008

Забележка 2.1

Изтекла дата

(10.5.2015 г.)

Cenelec

EN 61800-5-2:2007

Електрозадвижващи системи с регулиране на скоростта. Част 5-2: Изисквания за безопасност. Изисквания за функционална безопасност

IEC 61800-5-2:2007

18.12.2009 г.

 

 

Cenelec

EN 62061:2005

Безопасност на машини. Функционална безопасност на безопасно свързани електрически, електронни и програмируеми електронни системи за управление

IEC 62061:2005

26.5.2010 г.

 

 

 

EN 62061:2005/A1:2013

IEC 62061:2005/A1:2012

28.11.2013 г.

Забележка 3

Изтекла дата

(18.12.2015 г.)

 

EN 62061:2005/A2:2015

IEC 62061:2005/A2:2015

15.1.2016 г.

Забележка 3

31.7.2018 г.

 

EN 62061:2005/AC:2010

 

 

 

Стандарти от тип С

Стандартите от тип С съдържат спецификации за определена категория машини. Различните видове машини, които се числят към категорията, обхваната от стандарт от тип C, имат сходно предназначение и пораждат сходни опасности. Стандартите от тип C могат да съдържат препратки към стандарти от тип A или B, с посочване кои от спецификациите на съответния стандарт от тип A или B са приложими към въпросната категория машини. Когато за даден аспект от безопасността на машините съответният стандарт от тип C се отклонява от спецификациите на стандарт от тип A или B, спецификациите на стандарта от тип C имат предимство пред спецификациите на стандартите от тип A или B. Прилагането на спецификациите на стандарт от тип C въз основа на оценката на риска на производителя осигурява презумпция за съответствие със съществените изисквания за безопасност и опазване на здравето в Директивата относно машините, които са обхванати от този стандарт. Определени стандарти от тип C са структурирани като поредица от няколко части, като в част 1 на стандарта са дадени общите спецификации, които са приложими за даден вид машини, а в другите части на стандарта се съдържат спецификации за конкретните категории машини, които се числят към този вид, допълващи или изменящи общите спецификации от част 1. За стандартите от тип C, които са структурирани по този начин, презумпцията за съответствие със съществените изисквания за безопасност и опазване на здравето в Директивата относно машините се осигурява чрез прилагане на общата част 1 на стандарта, заедно със съответно необходимата специфична част на стандарта.

Cenelec

EN 50223:2015

Стационарни съоръжения за електростатично нанасяне на покритие с къси влакна от възпламеним материал. Изисквания за безопасност

15.1.2016 г.

EN 50223:2010

Забележка 2.1

13.4.2018 г.

Cenelec

EN 50348:2010

Стационарни съоръжения за електростатично нанасяне на покритие от невъзпламеними течни материали. Изисквания за безопасност

26.5.2010 г.

 

 

 

EN 50348:2010/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 50434:2014

Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Специфични изисквания за захранвани от електрическата мрежа уреди за смилане и уреди за раздробяване и за нарязване

13.2.2015 г.

 

 

Cenelec

EN 50569:2013

Битови и подобни електрически уреди.Безопасност.Специфични изисквания за електрически центрофуги за пране с търговско предназаначение.

11.4.2014 г.

 

 

Cenelec

EN 50570:2013

Битови и подобни електрически уреди.Специфични изисквания за електрическибарабанни сушилни с търговко предназаначение.

11.4.2014 г.

 

 

Cenelec

EN 50571:2013

Битови и подобни електрически уреди.Безопасност.Специфични изисквания за електрически перални с търговско предназаначение.

11.4.2014 г.

 

 

Cenelec

EN 50580:2012

Безопасност на ръчни електроинструменти. Част 2-7:Специфични изисквания за пистолети за пръскане.

5.6.2012 г.

 

 

 

EN 50580:2012/A1:2013

28.11.2013 г.

Забележка 3

22.7.2016 г.

Cenelec

EN 50636-2-91:2014

Безопасност .Част 2-91:Специфични изисквания за ръчноуправляеми и ръчнопреносими машини за косене на трева и машини за окантване на трева.

IEC 60335-2-91:2008 (с промени)

13.2.2015 г.

 

 

Cenelec

EN 50636-2-92:2014

Битови и подобни електрически уреди.Безопасност.Част 2-92: Специфични изисквания за пешеходно управлявани паркови култиватори и аератори.

IEC 60335-2-92:2002 (с промени)

13.2.2015 г.

 

 

Cenelec

EN 50636-2-94:2014

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-94: Специфични изисквания за ножици за подрязване на трева

IEC 60335-2-94:2008 (с промени)

13.2.2015 г.

 

 

Cenelec

EN 50636-2-100:2014

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-100: Специфични изисквания за ръчни електроинструменти за почистване на градини чрез издухване, засмукване и издухване/засмукване

IEC 60335-2-100:2002 (с промени)

13.2.2015 г.

 

 

Cenelec

EN 50636-2-107:2015

Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-107: Специфични изисквания за роботизирани, захранвани от батерия, косачки за трева

IEC 60335-2-107:2012 (с промени)

15.1.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60204-31:2013

Безопасност на машини.Електрообзавеждане на машини.Част 31: Специфични изисквания за безопасност и на ЕМС на шевни машини, единици и системи.

IEC 60204-31:2013

11.4.2014 г.

 

 

Cenelec

EN 60335-2-8:2015

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-8: Специфични изисквания за самобръсначки, машинки за подстригване и подобни уреди

IEC 60335-2-8:2012 (с промени)

Настоящата е първата публикация

 

 

Cenelec

EN 60335-2-23:2003

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-23: Специфични изисквания за уреди за подържане на кожата или косата

IEC 60335-2-23:2003

15.1.2016 г.

 

 

 

EN 60335-2-23:2003/A2:2015

IEC 60335-2-23:2003/A2:2012 (с промени)

15.1.2016 г.

Забележка 3

29.9.2017 г.

Cenelec

EN 60335-2-36:2002

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-36: Специфични изисквания за готварски печки, фурни, котлони и нагревателни елементи с търговско предназначение

IEC 60335-2-36:2002

5.4.2013 г.

 

 

 

EN 60335-2-36:2002/A11:2012

5.4.2013 г.

Забележка 3

Изтекла дата

(13.2.2015 г.)

 

EN 60335-2-36:2002/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-37:2002

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-37: Специфични изисквания за електрически фритюрници с търговско предназначение

IEC 60335-2-37:2002

5.4.2013 г.

 

 

 

EN 60335-2-37:2002/A11:2012

5.4.2013 г.

Забележка 3

Изтекла дата

(13.2.2015 г.)

 

EN 60335-2-37:2002/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-40:2003

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-40: Специфични изисквания за електрически термопомпи, климатизатори и изсушители

IEC 60335-2-40:2002 (с промени)

28.11.2013 г.

 

 

 

EN 60335-2-40:2003/A11:2004

28.11.2013 г.

Забележка 3

Изтекла дата

(28.11.2013 г.)

 

EN 60335-2-40:2003/A12:2005

28.11.2013 г.

Забележка 3

Изтекла дата

(28.11.2013 г.)

 

EN 60335-2-40:2003/A1:2006

IEC 60335-2-40:2002/A1:2005 (с промени)

28.11.2013 г.

Забележка 3

Изтекла дата

(28.11.2013 г.)

 

EN 60335-2-40:2003/A13:2012/AC:2013

 

 

 

 

EN 60335-2-40:2003/A13:2012

28.11.2013 г.

Забележка 3

Изтекла дата

(11.7.2014 г.)

 

EN 60335-2-40:2003/A2:2009

IEC 60335-2-40:2002/A2:2005 (с промени)

28.11.2013 г.

Забележка 3

Изтекла дата

(28.11.2013 г.)

 

EN 60335-2-40:2003/AC:2006

 

 

 

 

EN 60335-2-40:2003/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-42:2003

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-42: Специфични изисквания за електрически фурни с принудителна конвекция, уреди за готвене с пара и фурни с конвекция на пара с търговско предназначение

IEC 60335-2-42:2002

5.4.2013 г.

 

 

 

EN 60335-2-42:2003/A11:2012

5.4.2013 г.

Забележка 3

Изтекла дата

(13.2.2015 г.)

 

EN 60335-2-42:2003/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-47:2003

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-47: Специфични изисквания за тенджери за варене с търговко предназначение

IEC 60335-2-47:2002

5.4.2013 г.

 

 

 

EN 60335-2-47:2003/A11:2012

5.4.2013 г.

Забележка 3

Изтекла дата

(13.2.2015 г.)

 

EN 60335-2-47:2003/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-48:2003

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-48: Специфични изисквания за електрически грилове и тостери с търговско предназначение

IEC 60335-2-48:2002

5.4.2013 г.

 

 

 

EN 60335-2-48:2003/A11:2012

5.4.2013 г.

Забележка 3

Изтекла дата

(13.2.2015 г.)

 

EN 60335-2-48:2003/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-49:2003

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-49: Специфични изисквания за електрически уреди с търговско предназначение за запазване на храна и съдове топли

IEC 60335-2-49:2002

5.4.2013 г.

 

 

 

EN 60335-2-49:2003/A11:2012

5.4.2013 г.

Забележка 3

Изтекла дата

(13.2.2015 г.)

 

EN 60335-2-49:2003/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-65:2003

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-65: Специфични изисквания за уреди за пречистване на въздуха

IEC 60335-2-65:2002

5.4.2013 г.

 

 

 

EN 60335-2-65:2003/A11:2012

5.4.2013 г.

Забележка 3

Изтекла дата

(13.2.2015 г.)

Cenelec

EN 60335-2-67:2012

Битови и подобни електрически уреди. Част 2-67: Специфични изисквания за машини за обработване на пода, без тягово задвижване с търговско предназаначение.

IEC 60335-2-67:2012 (с промени)

15.11.2012 г.

EN 60335-2-67:2009

Забележка 2.1

Изтекла дата

(3.5.2015 г.)

Cenelec

EN 60335-2-68:2012

Битови и подобни електрически уреди.Безопасност. Част 2-68: Специфични изисквания за центрофуги с индустриално и търговско предназаначение.

IEC 60335-2-68:2012 (с промени)

15.11.2012 г.

EN 60335-2-68:2009

Забележка 2.1

Изтекла дата

(3.5.2015 г.)

Cenelec

EN 60335-2-69:2012

Битови и подобни електрически уреди.Безопасност. Част 2-69: Специфични изисквания за прхосмукачки за мокро и сухо почистване, включително задвижвана с електроенергия четка, с търговско предназаначение.

IEC 60335-2-69:2012 (с промени)

15.11.2012 г.

EN 60335-2-69:2009

Забележка 2.1

Изтекла дата

(28.3.2015 г.)

Cenelec

EN 60335-2-72:2012

Битови и подобни електрически уреди.Безопасност. Част 2-72: Специфични изисквания за машини за обработване на пода, със или без тягово задвижване, с търговско предназначение.

IEC 60335-2-72:2012 (с промени)

15.11.2012 г.

EN 60335-2-72:2009

Забележка 2.1

Изтекла дата

(3.5.2015 г.)

Cenelec

EN 60335-2-77:2010

Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-77: Специфични изисквания за пешеходно-управлявани отзад косачки за трева с електрическо захранване

IEC 60335-2-77:2002 (с промени)

8.4.2011 г.

 

 

Cenelec

EN 60335-2-79:2012

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-79: Специфични изисквания за машини за почистване с високо налягане и машини за почистване с пара

IEC 60335-2-79:2012 (с промени)

15.11.2012 г.

EN 60335-2-79:2009

Забележка 2.1

Изтекла дата

(3.4.2015 г.)

Cenelec

EN 60335-2-95:2015

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-95: Специфични изисквания за задвижвания за вертикално преместващи се гаражни врати за употреба в жилищни сгради

IEC 60335-2-95:2011 (с промени)

15.1.2016 г.

 

 

 

EN 60335-2-95:2015/A1:2015

IEC 60335-2-95:2011/A1:2015

15.1.2016 г.

Забележка 3

15.6.2018 г.

Cenelec

EN 60335-2-97:2006

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-97: Специфични изисквания за задвижвания за навиващи се щори, сенници и подобни съоръжения

IEC 60335-2-97:2002 (с промени) + A1:2004 (с промени)

15.1.2016 г.

 

 

 

EN 60335-2-97:2006/A12:2015

15.1.2016 г.

Забележка 3

29.9.2017 г.

Cenelec

EN 60335-2-103:2015

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-103: Специфични изисквания за задвижвания за бариери, врати и прозорци

IEC 60335-2-103:2006 (с промени) + A1:2010 (с промени)

15.1.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60519-1:2015

Безопасност в инсталации за електронагревателни и електромагнитни процеси. Част 1: Общи изисквания

IEC 60519-1:2015

15.1.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60745-2-1:2010

Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-1: Специфични изисквания за пробивни машини и ударни пробивни машини

IEC 60745-2-1:2003 (с промени) + A1:2008

20.10.2010 г.

 

 

Cenelec

EN 60745-2-3:2011

Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-3: Специфични изисквания за шлифовъчни машини, полировъчни машини и дисков тип шлифовъчни машини с шкурка

IEC 60745-2-3:2006 (с промени) + A1:2010 (с промени)

18.11.2011 г.

 

 

 

EN 60745-2-3:2011/A11:2014

13.2.2015 г.

Забележка 3

Изтекла дата

(21.4.2016 г.)

 

EN 60745-2-3:2011/A12:2014

15.1.2016 г.

Забележка 3

17.11.2017 г.

 

EN 60745-2-3:2011/A13:2015

Настоящата е първата публикация

Забележка 3

28.9.2018 г.

 

EN 60745-2-3:2011/A2:2013

IEC 60745-2-3:2006/A2:2012 (с промени)

28.11.2013 г.

Забележка 3

Изтекла дата

(25.2.2016 г.)

Cenelec

EN 60745-2-6:2010

Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-6: Специфични изисквания за чукове

IEC 60745-2-6:2003 (с промени) + A1:2006

20.10.2010 г.

 

 

Cenelec

EN 60745-2-8:2009

Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-8: Специфични изисквания за ножици и ниблери

IEC 60745-2-8:2003 (с промени) + A1:2008

18.12.2009 г.

 

 

Cenelec

EN 60745-2-11:2010

Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-11: Специфични изисквания за триони с възвратно-постъпателно движение (ножови триони и саблени триони)

IEC 60745-2-11:2003 (с промени) + A1:2008

20.10.2010 г.

 

 

Cenelec

EN 60745-2-12:2009

Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-12: Специфични изисквания за вибратори за уплътняване на бетон

IEC 60745-2-12:2003 (с промени) + A1:2008

18.12.2009 г.

 

 

Cenelec

EN 60745-2-13:2009

Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-13: Специфични изисквания за верижни триони

IEC 60745-2-13:2006 (с промени)

18.12.2009 г.

 

 

 

EN 60745-2-13:2009/A1:2010

IEC 60745-2-13:2006/A1:2009

20.7.2011 г.

Забележка 3

Изтекла дата

(1.12.2013 г.)

Cenelec

EN 60745-2-15:2009

Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-15: Специфични изисквания за ножици за жив плет

IEC 60745-2-15:2006 (с промени)

18.12.2009 г.

 

 

 

EN 60745-2-15:2009/A1:2010

IEC 60745-2-15:2006/A1:2009

28.11.2013 г.

Забележка 3

Изтекла дата

(28.11.2013 г.)

Cenelec

EN 60745-2-16:2010

Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-16: Специфични изисквания за телбод-машини за приковаване

IEC 60745-2-16:2008 (с промени)

8.4.2011 г.

 

 

Cenelec

EN 60745-2-17:2010

Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-17: Специфични изисквания за фрезови машини за профилиране на повърхности и за фрезови машини за обработване на ръбове

IEC 60745-2-17:2010 (с промени)

8.4.2011 г.

 

 

Cenelec

EN 60745-2-18:2009

Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-18: Специфични изисквания за инструменти с ремък за полиране

IEC 60745-2-18:2003 (с промени) + A1:2008

18.12.2009 г.

 

 

Cenelec

EN 60745-2-19:2009

Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-19: Специфични изисквания за рендета за профилни връзки

IEC 60745-2-19:2005 (с промени)

18.12.2009 г.

 

 

 

EN 60745-2-19:2009/A1:2010

IEC 60745-2-19:2005/A1:2010

8.4.2011 г.

Забележка 3

Изтекла дата

(1.6.2013 г.)

Cenelec

EN 60745-2-20:2009

Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-20: Специфични изисквания за лентови ножове

IEC 60745-2-20:2003 (с промени) + A1:2008

18.12.2009 г.

 

 

Cenelec

EN 60745-2-21:2009

Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-21: Специфични изисквания за машини за почистване на канали

IEC 60745-2-21:2002 (с промени)

18.12.2009 г.

 

 

 

EN 60745-2-21:2009/A1:2010

IEC 60745-2-21:2002/A1:2008

20.7.2011 г.

Забележка 3

Изтекла дата

(1.12.2013 г.)

Cenelec

EN 60745-2-22:2011

Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-22: Специфични изисквания за отрезни машини

IEC 60745-2-22:2011 (с промени)

18.11.2011 г.

 

 

 

EN 60745-2-22:2011/A11:2013

28.11.2013 г.

Забележка 3

Изтекла дата

(17.12.2015 г.)

Cenelec

EN 60745-2-23:2013

Ръчни електроинструменти.Безопасност. Част 2-23: Специфични изисквания за шлифовъчни машини с дюза/патронник и малки въртящи се електроинструменти.

IEC 60745-2-23:2012 (с промени)

28.11.2013 г.

 

 

Cenelec

EN 60947-5-3:2013

Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 5-3: Апарати и комутационни елементи във веригите за управление.Изисквания за апарати , задействащи се при приближаване с определено поведение при условия на повреда.

IEC 60947-5-3:2013

11.4.2014 г.

 

 

Cenelec

EN 60947-5-5:1997

Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 5-5: Апарати и комутационни елементи във веригите за управление. Електрическо аварийно устройство за спиране с механично заключване

IEC 60947-5-5:1997

28.11.2013 г.

 

 

 

EN 60947-5-5:1997/A1:2005

IEC 60947-5-5:1997/A1:2005

28.11.2013 г.

Забележка 3

Изтекла дата

(28.11.2013 г.)

 

EN 60947-5-5:1997/A11:2013

28.11.2013 г.

Забележка 3

Изтекла дата

(3.12.2015 г.)

Cenelec

EN 61029-2-3:2011

Безопасност на преносими електроинструменти. Част 2-3: Специфични изисквания за рендета и щрайхмуси (дървообработващи машини за профилиране)

IEC 61029-2-3:1993 (с промени) + A1:2001

18.11.2011 г.

 

 

Cenelec

EN 61029-2-4:2011

Безопасност на преносими електроинструменти. Част 2-4: Специфични изисквания за шлифовъчни машини с работни маси

IEC 61029-2-4:1993 (с промени) + A1:2001 (с промени)

18.11.2011 г.

 

 

Cenelec

EN 61029-2-5:2011

Безопасност на преносими електроинструменти.Част2-5:Специфични изисквания за лентови ножове.

IEC 61029-2-5:1993 (с промени) + A1:2001 (с промени)

15.1.2016 г.

 

 

 

EN 61029-2-5:2011/A11:2015

15.1.2016 г.

Забележка 3

1.12.2016 г.

Cenelec

EN 61029-2-8:2010

Безопасност на преносими електроинструменти. Част 2-8: Специфични изисквания за едновретенни вертикални фрезови машини за профилиране

IEC 61029-2-8:1995 (с промени) + A1:1999

20.10.2010 г.

 

 

Cenelec

EN 61029-2-11:2012

Безопасност на преносими електроинструменти.Част 2-11: Специфични изисквания за комбинирани отрезни машини с работни маси, с кръгъл режещ инструмент.

IEC 61029-2-11:2001 (с промени)

5.4.2013 г.

EN 61029-2-11:2009

Забележка 2.1

Изтекла дата

(3.9.2015 г.)

 

EN 61029-2-11:2012/A11:2013

28.11.2013 г.

Забележка 3

12.8.2016 г.

Cenelec

EN 61029-2-12:2011

Безопасност на преносими електроинструменти. Част 2-12: Специфични изисквания за резбонарезни машини

IEC 61029-2-12:2010 (с промени)

18.11.2011 г.

 

 

Cenelec

EN 62841-1:2015

Ръчни електроинструменти, преносими електроинструменти и машини за тревни площи и градини. Безопасност. Част 1: Общи изисквания

IEC 62841-1:2014 (с промени)

15.1.2016 г.

EN 60335-1:2012

+ A11:2014

EN 60745-1:2009

+ A11:2010

EN 61029-1:2009

+ A11:2010

Забележка 2.1

22.2.2018 г.

Cenelec

EN 62841-2-2:2014

Ръчни електроинструменти, транспортируеми електроинструменти и техника за тревни площи и градини. Безопасност. Част 2-2: Специфични изисквания за ръчни отвертки и ударни гаечни ключове

IEC 62841-2-2:2014

15.1.2016 г.

EN 60745-2-2:2010

Забележка 2.1

21.8.2019 г.

 

EN 62841-2-2:2014/AC:2015

 

 

 

Cenelec

EN 62841-2-4:2014

Ръчни електроинструменти, транспортируеми електроинструменти и машини за тревни площи и градини. Безопасност. Част 2-4: Специфични изисквания за шлифовъчни машини и полировъчни машини, различни от дисков тип машини

IEC 62841-2-4:2014

15.1.2016 г.

EN 60745-2-4:2009

+ A11:2011

Забележка 2.1

21.8.2019 г.

 

EN 62841-2-4:2014/AC:2015

 

 

 

Cenelec

EN 62841-2-5:2014

Електроинструменти, транспортируеми инструменти и техника за тревни площи и градини. Безопасност. Част 2-5: Специфични изисквания за ръчни циркулярни триони

IEC 62841-2-5:2014

15.1.2016 г.

EN 60745-2-5:2010

Забележка 2.1

21.8.2019 г.

Cenelec

EN 62841-2-9:2015

Ръчни електроинструменти, преносими електроинструменти и машини за тревни площи и градини. Безопасност. Част 2-9: Специфични изисквания за ръчни гайконарезни машини и резбонарезни машини

IEC 62841-2-9:2015 (с промени)

15.1.2016 г.

EN 60745-2-9:2009

Забележка 2.1

21.8.2019 г.

Cenelec

EN 62841-2-14:2015

Ръчни електроинструменти, преносими електроинструменти и машини за тревни площи и градини. Безопасност. Част 2-14: Специфични изисквания за ръчни рендета

IEC 62841-2-14:2015 (с промени)

Настоящата е първата публикация

EN 60745-2-14:2009

+ A2:2010

Забележка 2.1

31.8.2019 г.

Cenelec

EN 62841-3-1:2014

Ръчни електроинструменти, транспортируеми електроинструменти и техника за тревни площи и градини. Безопасност. Част 3-1: Специфични изисквания за транспортируеми триони с маси

IEC 62841-3-1:2014

15.1.2016 г.

EN 61029-2-1:2012

Забележка 2.1

21.8.2019 г.

 

EN 62841-3-1:2014/AC:2015

 

 

 

Cenelec

EN 62841-3-6:2014

Ръчни електроинструменти, транспортируеми електроинструменти и техника за тревни площи и градини. Безопасност. Част 3-6: Специфични изисквания за пробивни машини с диамантен инструмент, с течна система

IEC 62841-3-6:2014

15.1.2016 г.

EN 61029-2-6:2010

Забележка 2.1

21.8.2019 г.

 

EN 62841-3-6:2014/AC:2015

 

 

 

Cenelec

EN 62841-3-9:2015

Ръчни електроинструменти, транспортируеми електроинструменти и механизми за тревни площи и градини. Безопасност. Част 3-9: Специфични изисквания за транспортируеми скосени циркулярни триони

IEC 62841-3-9:2014 (с промени)

Настоящата е първата публикация

EN 61029-2-9:2012

+ A11:2013

Забележка 2.1

15.11.2019 г.

Cenelec

EN 62841-3-10:2015

Ръчни електроинструменти, преносими електроинструменти и машини за тревни площи и градини. Безопасност. Част 3-10: Специфични изисквания за преносими отрезни машини

IEC 62841-3-10:2015 (с промени)

Настоящата е първата публикация

EN 61029-2-10:2010

+ A11:2013

Забележка 2.1

19.10.2019 г.

Забележка 1:

По принцип датата на прекратяване на презумпцията за съответствие съвпада с датата на отменяне („dow“), определена от Европейската организация за стандартизация; Обръща се внимание на потребителите на тези стандарти, че в някои изключителни случаи тези дати не съвпадат.

Забележка 2.1:

Новият (или измененият) стандарт има същото приложно поле както замененият стандарт. На посочената дата спира действието на презумпцията за съответствие на заменения стандарт с основните или други изисквания на съответното законодателство на Съюза.

Забележка 2.2:

Новият стандарт има по-широко приложно поле от заменения стандарт. На посочената дата спира действието на презумпцията за съответствие на заменения стандарт с основните или други изисквания на съответното законодателство на Съюза.

Забележка 2.3:

Новият стандарт има по-тясно приложно поле от заменения стандарт. На посочената дата спира действието на презумпцията за съответствие на (частично) заменения стандарт с основните или други изисквания на съответното законодателство на Съюза за онези продукти или услуги, които попадат в приложното поле на новия стандарт. Не се засяга презумпцията за съответствие с основните или други изисквания на съответното законодателство на Съюза за онези продукти или услуги, които все още попадат в приложното поле на (частично) заменения стандарт, но не са в приложното поле на новия стандарт.

Забележка 3:

В случай на изменения, съответният стандарт се състои от EN CCCCC:YYYY, неговите предходни изменения, ако има такива, и въпросното ново изменение. Замененият стандарт се състои от EN CCCCC:YYYY и неговите предходни изменения, ако има такива, но без въпросното ново изменение. На посочената дата спира действието на презумпцията за съответствие на заменения стандарт с основните или други изисквания на съответното законодателство на Съюза.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Информация относно наличието на стандартите може да се получи или от европейските организации за стандартизация, или от националните органи по стандартизация, списъкът на които е публикуван в Официален вестник на Европейския съюз в съответствие с член 27 от Регламент (ЕС) № 1025/2012 (2).

Европейските организации за стандартизация приемат стандарти на английски език (CEN и CENELEC публикуват своите стандарти и на френски и немски език). След това националните органи за стандартизация превеждат заглавията на стандартите на всички останали официални езици на Европейския съюз, на които се изисква те да бъдат преведени. Европейската комисия не носи отговорност за правилността на заглавията, представени за публикуване в Официален вестник.

Препратки към поправки с формат „…/AC:YYYY“ се публикуват единствено за информация. Чрез поправката се отстраняват печатни, езикови и други подобни грешки в текста на един стандарт и тя може да се отнася за една или повече езикови версии (на английски, френски и/или немски) на даден стандарт, приет от европейска организация за стандартизация.

Публикуването на номерата в Официален вестник на Европейския съюз не означава, че стандартите са достъпни на всички официални езици на Европейския съюз.

Този списък замества всички предходни списъци, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз. Европейската комисия гарантира актуализирането на този списък.

Повече информация относно хармонизирани стандарти и други европейски стандарти може да се намери в Интернет на адрес:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ЕOC: Европейска организация за стандартизация:

CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, тел. + 32 2 5500811; факс + 32 2 5500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, тел. + 32 2 5196871; факс + 32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, тел. +33 492 944200; факс +33 493 654716 (http://www.etsi.eu)

(2)  ОВ L 316,14.11.2012 г., стр. 12.


Top