Help Print this page 

Document 52016PC0863

Title and reference
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване на Агенция на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия (преработен)

COM/2016/0863 final - 2016/0378 (COD)
Multilingual display
Text

Брюксел, 30.11.2016

COM(2016) 863 final

2016/0378(COD)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за създаване на Агенция на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия (преработен)

(текст от значение за ЕИП)

{SWD(2016) 410 final}
{SWD(2016) 411 final}
{SWD(2016) 412 final}
{SWD(2016) 413 final}


ОБЯСНИТЕЛEН МЕМОРАНДУМ

1.КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИEТО

Основания и цели на предложението

Контекст на политиката

Европейските граждани изразходват значителна част от своите доходи за енергия, като тя представлява важен ресурс за европейската промишленост. В същото време енергийният сектор играе ключова роля по отношение на задължението за намаляване на емисиите на парникови газове в Съюза с най-малко 40 % до 2030 г., като очакваният дял на възобновяемите енергийни източници ще достигне 50 % до 2030 г.

Предложенията за преработване на директивата относно общите правила на вътрешния пазар на електроенергия, на регламента относно пазара на електроенергия и на регламента за създаване на Агенция на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия са част от по-широкия пакет от инициативи на Комисията („Чиста енергия за всички европейци“). Пакетът се състои от ключовите предложения на Комисията за прилагане на енергийния съюз, както това е предвидено в пътната карта за енергийния съюз 1 . Той включва както законодателни предложения, така и незаконодателни инициативи за създаване на благоприятна рамка, даваща възможност за осигуряване на осезаеми ползи за гражданите, на заетост, растеж и инвестиции, като същевременно дава принос по всяко от петте измерения на енергийния съюз. Ключовите приоритети на пакета са на първо място енергийната ефективност, водещата роля на ЕС в световен мащаб в областта на възобновяемите енергийни източници, както и осигуряването на справедливи условия за потребителите на енергия.

Както Европейският съвет 2 , така и Европейският парламент 3 многократно са подчертавали, че наличието на добре функциониращ интегриран енергиен пазар е най-добрият инструмент за гарантиране на достъпни цени на енергията, за сигурност на енергийните доставки и за предоставяне на възможност за интегриране и осигуряване на по-големи количества електроенергия, произведена от възобновяеми източници по икономически ефективен начин. Конкурентните цени са от съществено значение за осигуряване на растеж и благосъстояние на потребителите в Европейския съюз и по този начин са в центъра на енергийната политика на ЕС. Настоящата структура на пазара на електроенергия се основава на правилата на „третия енергиен пакет“ 4 , приет през 2009 г. Тези правила впоследствие бяха допълнени от законодателни актове срещу пазарните злоупотреби 5 и законодателни актове за изпълнение относно търговията с електроенергия и правилата за експлоатация на мрежите 6 . Вътрешният енергиен пазар на ЕС се основава на утвърдени принципи, като правото на достъп на трети страни до електроенергийните мрежи, свободен избор на доставчици от страна на потребителите, строги правила за отделяне, премахване на пречките пред трансграничната търговия, надзор на пазара от независими регулатори на енергия, както и сътрудничество на равнището на ЕС на регулаторите и операторите на мрежи в рамките на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) и Европейската мрежа на операторите на преносни системи (ЕМОПС).

С третия енергиен пакет бяха постигнати осезаеми резултати за потребителите. Той доведе до по-голяма ликвидност на европейските пазари на електроенергия и до значително увеличаване на трансграничната търговия. Потребителите в много държави членки вече разполагат с по-голям избор. Увеличената конкуренция, особено на пазарите за търговия на едро, спомогна за задържане на цените на едро в разумни граници. Новите права на потребителите, въведени с третия енергиен пакет, значително подобриха положението на потребителите на енергийните пазари.

Новото развитие доведе до фундаментални промени в европейските пазари на електроенергия. Делът на електроенергията, произвеждана от възобновяеми енергийни източници (RES-Е), рязко се увеличи. Преминаването към електроенергия, произвеждана от възобновяеми енергийни източници, ще продължи, тъй като то е ключово условие за изпълнение на задълженията на Съюза в рамките на Парижкото споразумение относно изменението на климата. Физическото естество на електроенергията, произвеждана от възобновяеми енергийни източници — тя се отличава с по-голяма променливост, с по-малка предвидимост и с децентрализираност спрямо традиционното производство на електроенергия — изисква правилата за функциониране на пазара и за експлоатация на мрежите да бъдат адаптирани в съответствие с по-гъвкавия характер на пазара. Едновременно с това държавната намеса, която често е структурирана по некоординиран начин, води до смущения на пазара за търговия на едро с електроенергия и до отрицателни последици за инвестициите и трансграничната търговия 7 . Извършват се също така съществени промени в технологично отношение. Електроенергията се търгува в почти цяла Европа чрез т.нар. „свързване на пазарите“, организирано съвместно от енергийните борси и операторите на преносни системи. Цифровизацията и бързото развитие на решения за отчитане на потреблението и търговия с електроенергия чрез интернет дава възможност на промишлеността, предприятията и дори домакинствата да произвеждат и съхраняват електроенергия, както и да участват на пазарите на електроенергия чрез т.нар. решения за „оптимизация на потреблението“. Пазарът на електроенергия през следващото десетилетие ще се характеризира с по-променливо и децентрализирано производство на електроенергия, с по-голяма взаимозависимост между държавите членки и с нови технологични възможности за потребителите да намалят разходите си за електроенергия и да участват активно на пазарите на електроенергия чрез оптимизация на потреблението, собствено крайно потребление или съхранение. 

Настоящата инициатива относно структурата на пазара на електроенергия има за цел прилаганите понастоящем правила на пазара да бъдат адаптирани към новите пазарни реалности, като се създаде възможност за свободно движение на електроенергията към точките, в които тя е най-необходима, чрез недеформирани сигнали относно цените, като на потребителите се предоставят повече права, така че обществото да се възползва в максимална степен от трансграничната конкуренция и да се осигурят точните сигнали и стимули, за да се привлекат необходимите инвестиции за намаляване на въглеродните емисии на енергийната ни система. В рамките на тази инициатива също така ще бъде отдаден приоритет на решения, свързани с енергийната ефективност, и ще се допринесе за целта за заемане на лидерска позиция в световен мащаб по отношение на производството на енергия от възобновяеми енергийни източници, като по този начин се подпомогне постигането на целта на Съюза за създаване на работни места, растеж и привличане на инвестиции.

Адаптиране на правилата на пазара

Съществуващите правила на пазара се основават на преобладаващите технологии за производство на електроенергия от последното десетилетие, т.е. чрез централизирани, големи електроцентрали, работещи с изкопаеми горива, с ограничено участие на потребителите. Тъй като електроенергията с променлив режим, произвеждана от възобновяеми енергийни източници, ще играе все по-голяма роля в микса на произвежданата енергия в бъдеще и потребителите следва да имат възможност да участват на пазара, ако желаят, е необходимо правилата да бъдат адаптирани. Краткосрочните пазари на електроенергия, които дават възможност за трансгранична търговия с електроенергия, произвеждана от възобновяеми енергийни източници, са от ключово значение за успешното интегриране на тези източници на пазара. Това се определя от факта, че по-голямата част от произвежданата електроенергия от възобновяеми източници може да бъде точно прогнозирана едва малко преди действителното производство (поради несигурност, свързана с атмосферните условия). Създаването на пазари, които позволяват участие в кратък срок преди действителната доставка (т.нар. пазари „в рамките на деня“ или „балансиращи“ пазари), е от решаващо значение, за да се даде възможност на производителите на електроенергия, произвеждана от възобновяеми енергийни източници, да я продават при справедливи условия, като това също така ще увеличи ликвидността на пазара. Краткосрочните пазари ще предоставят нови възможности за бизнес, които ще позволят на участниците да предлагат „резервни“ енергийни решения в моменти на повишено търсене и недостиг на производство на електроенергия от възобновяеми източници. Това включва възможността за потребителите да променят потреблението си („оптимизация на потреблението“), което е свързано с оператори на съоръжения за съхранение на енергия или гъвкави производители. Докато вземането предвид на променливия характер на енергийните източници в малките региони може да доведе до много високи разходи, окрупняването на производството на енергия с променлив режим в рамките на по-големи области би могло да помогне на потребителите да спестят значителни суми. Въпреки това все още няма интегрирани краткосрочни пазари.

Недостатъците на настоящите пазарни условия намаляват привлекателността на енергийния сектор по отношение на нови инвестиции. Една адекватно взаимосвързана и пазарно ориентирана енергийна система, в която цените следват пазарните сигнали, ще оказва стимулиращо въздействие за необходимите инвестиции в производството и преноса по ефективен начин и ще гарантира, че тези инвестиции се извършват там, където пазарът има най-голяма нужда от тях, като по този начин се свежда до минимум необходимостта от планирани от държавата инвестиции.

Националните правила на пазара (например пределните цени) и държавната намеса понастоящем не позволяват цените да се променят, за да отразяват ситуациите на недостиг на електроенергия. Освен това ценовите зони не винаги отразяват действителния недостиг, ако не са добре определени, а вместо това следват политическите граници. Новата структура на пазара има за цел да подобри ценовите сигнали с цел насърчаване на инвестициите в областите, където те са най-необходими, като се вземат предвид мрежовите ограничения и центровете на потребление, а не толкова националните граници. Ценовите сигнали следва също така да позволяват адекватно възнаграждение на гъвкавите ресурси (включително оптимизацията на потреблението и съхранението), тъй като тези ресурси се основават на стимули за по-кратки периоди от време (например съвременни централи, работещи с газ, които се използват само през пиковите часове, или намаляване на търсенето в промишления сектор по време на върхово потребление или извънредно натоварване на системата). Ефективните ценови сигнали осигуряват също така ефикасното използване на съществуващите производствени мощности. Поради това е от изключително значение да се преразгледат всички съществуващи правила, които нарушават ценообразуването (например правила, които отдават приоритет на използването на някои съоръжения), за да се активира и пълноценно да се реализира потенциалът за гъвкавост, който търсенето може да предложи.

Поставяне на потребителите в центъра на енергийния пазар

С цялостното интегриране на промишлените, търговските и битовите потребители в енергийната система може да се избегнат значителни разходи за „резервен“ капацитет за производство, а това са разходи, които потребителите в крайна сметка плащат по друг начин. По този начин на потребителите дори се дава възможност да се възползват от колебанията на цените и да печелят пари чрез участието си на пазара. Поради това активизирането на участието на потребителите е предпоставка за успешното управление на енергийния преход по ефективен от гледна точка на разходите начин.

Предоставянето на нов търговски механизъм за потребителите на енергия е ключов ангажимент на енергийния съюз. Настоящите правила на пазара обаче често не позволяват на потребителите да се възползват от тези нови възможности. Въпреки че потребителите могат да произвеждат и съхраняват електроенергия, както и да управляват своето енергопотребление много по-лесно отпреди, настоящата структура на пазара за търговия на дребно не им позволява да се възползват пълноценно от тези възможности.

В повечето държави членки потребителите имат ограничен или никакъв стимул да променят потреблението си в отговор на променящите се цени на пазарите, тъй като ценовите сигнали в реално време не достигат до крайните потребители. Пакетът относно структурата на пазара е възможност за изпълнение на този ангажимент. По-голямата прозрачност на ценовите сигнали в реално време ще насърчи участието на потребителите, поотделно или групово, като направи електроенергийната система по-гъвкава и улесняваща интегрирането на електроенергията от възобновяеми енергийни източници. Освен че предлага голям потенциал за икономии на енергия за домакинствата, технологичното развитие означава, че уредите и системите, като например интелигентната бяла електроника, електрическите автомобили, електрическото отопление, климатичните системи и термопомпите в изолираните сгради и районното отопление и охлаждане, могат автоматично да следят колебанията на цените и да предлагат в голям мащаб значителен и гъвкав принос към електроенергийната мрежа. За да се даде възможност на потребителите да се възползват финансово от тези нови възможности, те трябва да имат достъп до подходящи интелигентни системи, както и до договори за доставка на електроенергия с динамични цени, обвързани със спот пазара. В допълнение към практиката на потребителите да адаптират своето потребление в зависимост от ценовите сигнали, понастоящем възникват нови услуги по заявка, чрез които нови участници на пазара предлагат да управляват потреблението на електроенергия на определен брой потребители, като им изплащат компенсация за тяхната гъвкавост. Въпреки че тези услуги вече се насърчават от съществуващото законодателство на ЕС, данните показват, че неговите разпоредби не са ефективни при премахването на първоначалните пречки за навлизане на пазара пред тези доставчици на услуги. Необходимо е тези разпоредби да бъдат адаптирани, за да се насърчава още повече предлагането на такива нови услуги.

В много държави членки цените на електроенергията не следват търсенето и предлагането, а се регулират от публичните органи. Регулирането на цените може да ограничи развитието на ефективна конкуренция, да направи непривлекателни инвестициите и да възпрепятства появата на нови участници на пазара. Поради това Комисията се ангажира в своята Рамкова стратегия за енергийния съюз 8 постепенно да премахва регулираните цени, които са по-ниски от себестойността, и да насърчава държавите членки да изготвят пътна карта за постепенното премахване на всички регулирани цени. Новата структура на пазара има за цел да гарантира, че при цените за доставка няма публична интервенция, като такава е налице само при надлежно обосновани изключения.

Бързият спад на свързаните с технологиите разходи означава, че все повече потребители имат възможност да намалят своите разходи за енергия чрез използване на технологии като фотоволтаични покривни инсталации и акумулатори. Собственото производство обаче все още се възпрепятства от липсата на общи правила за „произвеждащите потребители“. С подходящите правила биха могли да се премахнат тези бариери, например като се гарантират правата на потребителите да произвеждат енергия за собствено потребление и да продават излишъка в мрежата, като се вземат предвид разходите и ползите за системата като цяло (например подходящо участие в свързаните с мрежата разходи).

Местните енергопотребяващи общности могат да играят ефективна роля за управление на енергията на равнището на отделната общност, като потребяват произведената от тях електроенергия пряко за енергозахранване или за (районно) отопление и охлаждане, със или без свързване към разпределителните системи. За да се гарантира, че подобни инициативи могат да се развиват свободно, според новата структура на пазара се изисква държавите членки да въведат подходящи правни рамки, за да създадат възможност за осъществяване на дейностите им.

Понастоящем над 90 % от възобновяемите енергийни източници с променлив режим са свързани към разпределителните мрежи. Интегрирането на местното производство в действителност допринесе за значително увеличение на мрежовите тарифи за битовите потребители. Освен това данъците и налозите за финансиране на разширяването на мрежата и на инвестициите във възобновяеми енергийни източници, се повишиха значително. Новата структура на пазара и преразглеждането на Директивата за възобновяемите енергийни източници дават възможност за преодоляване на тези недостатъци, които могат да окажат непропорционално голямо въздействие върху някои битови потребители.

Ако на операторите на разпределителни системи (ОРС) се предостави възможност да управляват някои от предизвикателствата, свързани с производството на електроенергия с променлив режим в по-голяма степен на местно равнище (например чрез управлението на осигуряващите гъвкавост местни ресурси), би могло значително да се намалят разходите за мрежата. Тъй като много оператори на разпределителни системи обаче са част от вертикално интегрирани дружества, които развиват дейност и в областта на доставянето на електроенергия, са необходими регулаторни предпазни мерки, за да се гарантира неутралността на операторите по отношение на новите им функции, например във връзка с управлението на данните и при прилагането на гъвкавост на местно равнище за управление на претоварванията.

Информацията е друга ключова движеща сила за конкуренцията и ангажираността на потребителите. От проведените от Комисията предходни консултации и проучвания стана ясно, че потребителите се оплакват от липсата на прозрачност на пазарите на електроенергия, която намалява техните възможности да се възползват от конкуренцията и да участват активно на пазара. Потребителите смятат, че не са достатъчно добре информирани относно алтернативните доставчици и наличието на нови енергийни услуги и се оплакват от сложността, свързана с предложенията и процедурите за смяна на доставчиците. С реформата също така ще се гарантира защитата на данните, тъй като по-голямата степен на използване на новите технологии (по-специално на интелигентните измервателни системи) ще доведе до създаването на набор от данни за енергийния сектор с висока търговска стойност.

При поставянето на потребителите в центъра на енергийния пазар основен въпрос при новата структура на пазара е как да се гарантира, че най-уязвимите членове на обществото са защитени и че общият брой на енергийно бедните домакинства няма да се увеличи още повече. При повишаващи се равнища на енергийна бедност, както и при липсата на яснота относно най-подходящите средства за справяне с уязвимостта на потребителите и с енергийната бедност, предложението за нова структура на пазара изисква от държавите членки надлежно да измерват и да извършват редовно наблюдение на енергийната бедност въз основа на принципи, определени на равнището на ЕС. В преразгледаните директиви относно енергийната ефективност и енергийните характеристики на сградите се предвиждат допълнителни мерки за справяне с енергийната бедност.

Сигурност на доставките на електроенергия

Сигурността на доставките на електроенергия е от голямо значение в съвременните общества, които са зависими в голяма степен от системи, функциониращи чрез електроенергия и връзка с интернет. Поради това е необходимо да се оцени способността на европейската електроенергийна система да осигури достатъчно производство и гъвкавост, за да се гарантират надеждни доставки на електроенергия по всяко време (адекватност на ресурсите). Гарантирането на сигурността на доставките е не само национално задължение, а основен стълб на европейската енергийна политика 9 . Това се определя от факта, че сигурността на доставките в рамките на напълно взаимосвързана и синхронизирана мрежа с добре функциониращи пазари може да бъде организирана много по-ефективно и при по-конкурентни условия, отколкото на изцяло национална основа. Стабилността на мрежата в отделните държави членки често зависи в голяма степен от потоците на електроенергия от съседните държави и поради това потенциалните проблеми със сигурността на доставките обикновено оказват въздействие на регионално равнище. По тази причина най-ефективните средства за предпазване от недостиг на националното производство на електроенергия често пъти са регионални решения, които дават възможност на държавите членки да се възползват от излишъците при производството в други държави. Поради това следва да бъде въведена координирана европейска оценка на адекватността съгласно съвместно договорена методика с цел да се получи реалистична картина на евентуалните производствени нужди, като се вземе предвид интеграцията на пазарите на електроенергия и потенциалните потоци от други държави. Ако координираната европейска оценка на адекватността покаже, че в определени държави или региони са необходими механизми за осигуряване на капацитет, тези механизми следва да бъдат проектирани така, че да се сведат до минимум смущенията на вътрешния пазар. Поради това следва да бъдат определени ясни и прозрачни критерии за свеждане до минимум на смущенията на трансграничната търговия, за използване в максимална степен на оптимизацията на потреблението и за намаляване на въздействията, засягащи декарбонизацията, с цел да се избегне рискът от появата на фрагментирани национални механизми за осигуряване на капацитет, които да доведат до създаването на нови препятствия на пазара и до нарушаване на конкуренцията 10 .

Укрепване на регионалното сътрудничество

Тясната взаимна свързаност между държавите — членки на ЕС, чрез общата трансевропейска мрежа е единствена по рода си в света и представлява голямо предимство, когато става въпрос за успешно осъществяване на енергийния преход. Разходите за енергийния преход за потребителите биха се увеличили значително без възможността да се разчита на производството или потреблението на ресурси от други държави членки. Понастоящем функционирането на системата отвъд националните граници се характеризира с много по-голяма степен на взаимосвързаност, отколкото в миналото. Това се дължи на увеличаването на променливото и децентрализираното производство, заедно с по-тясна пазарна интеграция, особено при по-кратки интервали от време на пазара. Това също така означава, че националните действия от страна на регулаторите или операторите на мрежи могат да имат незабавен ефект върху други държави — членки на ЕС. Опитът показва, че некоординираните национални решения могат да доведат до значителни разходи за европейските потребители.

Фактът, че някои междусистемни връзки се използват само с до 25 % от капацитета им, което често се дължи на некоординирани национални ограничения и на това, че държавите членки не са в състояние да се споразумеят за подходящи ценови зони, показва, че съществува необходимост от по-голяма степен на координация между операторите на преносни системи (ОПС) и регулаторите. Успешните примери на доброволно и задължително сътрудничество между операторите на преносни системи, регулаторите и правителствените органи показват, че регионалното сътрудничество може да подобри функционирането на пазара и да намали значително разходите. В някои области, например при механизма за „свързване на пазарите“ на равнището на ЕС, сътрудничеството вече е задължително и системата на гласуване с мнозинство по някои въпроси се оказа успешна в области, в които доброволното сътрудничество (при което всеки оператор на преносна система разполага с право на вето) не доведе до ефективни резултати по отношение на регионалните проблеми. В съответствие с този успешен пример задължителното сътрудничество следва да бъде разширено, така че да обхване други области в регулаторната рамка. За тази цел операторите на преносни системи могат да вземат решения в рамките на „регионални оперативни центрове“ (РОЦ) по въпроси, при които фрагментирани и несъгласувани действия на национално равнище биха могли да окажат отрицателно въздействие върху пазара и потребителите (например в областта на функционирането на системата, изчисляването на капацитета при междусистемните връзки, сигурността на доставките и готовността за справяне с рисковете).

Адаптиране на регулаторния надзор към регионалните пазари

Изглежда целесъобразно регулаторният надзор също да бъде адаптиран към новите реалности на пазара. Всички основни регулаторни решения понастоящем се вземат от националните регулатори, дори и в случаите, когато е необходимо общо регионално решение. Макар че ACER успя да осигури форум за координация на националните регулатори с разнопосочни интереси, основната ѝ роля понастоящем се ограничава до дейности по координиране, консултиране и наблюдение. Въпреки че участниците на пазара във все по-голяма степен осъществяват трансгранично сътрудничество и вземат решения по някои въпроси относно експлоатацията на мрежите и търговията с електроенергия с квалифицирано мнозинство на регионално равнище или дори на равнището на ЕС 11 , на равнището на регулаторите не съществува еквивалент на тези регионални процедури за вземане на решение. Поради това регулаторният надзор остава фрагментарен, което води до риск от вземане на противоречиви решения и до ненужни забавяния. Укрепването на правомощията на ACER по отношение на въпросите с трансграничен характер, които изискват координирано решение на регионално равнище, ще допринесе за по-бързото и по-ефективното вземане на решения по тях. Националните регулатори, които вземат решения в рамките на ACER по тези въпроси чрез гласуване с мнозинство, ще продължат да участват пълноценно в този процес.

Изглежда също така целесъобразно ролята на Европейската мрежа на операторите на преносни системи за електроенергия (ЕМОПС за електроенергия) да бъде определена по-добре, така че да се засили нейната координационна роля и да се повиши прозрачността на процеса на вземане на решения.

Разяснения във връзка с текста

И накрая, преработените текстове на Регламента за електроенергията, на Регламента за Агенцията и на Директивата за електроенергията ще се използват за предоставяне на някои редакционни пояснения относно някои от съществуващите правила и за преструктурирането на някои от тях, така че тези от правилата от трите акта, които се отличават с висока степен на техническа сложност, да се направят по-разбираеми, без да се засяга същността на разпоредбите.

   Съгласуваност с други разпоредби и предложения в тази област на политиката

Инициативата относно структурата на пазара е тясно свързана с други внесени едновременно законодателни предложения в областта на енергетиката и климата. Те включват по-конкретно инициативи за подобряване на енергийната ефективност на Европа, пакет от документи относно енергията от възобновяеми източници и всеобхватна инициатива относно механизмите за управление и за докладване на енергийния съюз. Всички тези инициативи имат за цел прилагането на мерките, необходими за постигане на целта за конкурентоспособен, сигурен и устойчив енергиен съюз. Целта на пакета от различни инициативи, състоящ се от редица законодателни и незаконодателни инструменти, е да се гарантира максимална съгласуваност на различните, но тясно свързани помежду си предложения в областта на политиката.

Поради това, въпреки че настоящото предложение е насочено към актуализиране на правилата на пазара, така че преходът към чиста енергия да се направи икономически изгоден, тези разпоредби действат в синергия с по-широката рамка на политиката на ЕС в областта на климата и енергетиката. Тези връзки са обяснени по-подробно в оценката на въздействието на Комисията 12 .

Настоящото предложение е тясно свързано с предложението за преразглеждане на Директивата за енергията от възобновяеми източници, като се предостави рамка за постигане на целта относно възобновяемата енергия до 2030 г., както и принципи по отношение на схемите за подпомагане на възобновяемите енергийни източници, което ще ги направи в по-голяма степен пазарно ориентирани, ефективни от гледна точка на разходите и по-регионализирани като обхват в случаите, когато държавите членки изберат да запазят в сила такива схеми за подпомагане. Тези мерки, насочени към интегрирането на енергията от възобновяеми източници на пазара, като например разпоредбите за разпределението, свързаните с пазара пречки пред собственото потребление и други правила за достъпа до пазара, които преди се съдържаха в Директивата за енергията от възобновяеми източници, вече са включени в Регламента за електроенергията и в Директивата за електроенергията.

Предложението за регламент относно управлението на енергийния съюз ще допринесе за гарантиране на съгласуваността на политиката чрез рационализиране на задълженията на държавите членки относно планирането и докладването с цел оказване на по-добра подкрепа за постигане на определените на равнището на ЕС цели в областта на енергетиката и климата. Като нов инструмент за планиране, докладване и наблюдение то предоставя показател за постигнатия напредък от дадена държава членка при изпълнението на въведените с настоящите актове изисквания относно европейския пазар.

С предложението за регламент относно готовността за справяне с рисковете в електроенергийния сектор се допълва настоящото предложение, като по-специално се поставя акцент върху действията на правителствата за управление на кризисни ситуации в електроснабдяването и за предотвратяване на краткосрочните рискове за електроенергийната система.

Настоящото предложение е тясно съгласувано с политиката на Комисията по отношение на конкуренцията в областта на енергетиката. В него по-специално са включени резултатите от секторното проучване на Комисията относно механизмите за осигуряване на капацитет, като се гарантира пълна съгласуваност с политиката на Комисията за правоприлагане по отношение на държавната помощ в областта на енергетиката.

   Съгласуваност с другите политики на Съюза

С предложението се цели да се осъществят ключовите цели на енергийния съюз, както са определени в Рамковата стратегия за устойчив енергиен съюз с ориентирана към бъдещето политика по въпросите на изменението на климата. Както вече бе посочено по-горе, подробната информация в рамките на пакета е в съответствие и с настоящия поет на световно равнище ангажимент на Съюза за постигане на амбициозни цели в областта на климата в рамките на споразумението от Париж на 21-та сесия на конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата (COP21). Настоящото предложение допълва предложението за преразглеждане на схемата на ЕС за търговия с емисии, направено през юли 2015 г., като двете предложения се подсилват взаимно.

Освен това доколкото преразглеждането на структурата на пазара на електроенергия има за цел да направи европейския енергиен пазар по-конкурентоспособен и достъпен за нови енергийни технологии, предложението също така допринася за постигането на целите на Съюза за създаване на работни места и растеж. Като предлага пазарни възможности за новите технологии, предложението ще стимулира въвеждането на редица услуги и продукти, които ще осигурят на европейските предприятия стартово предимство с оглед на напредъка при прехода към чиста енергия в световен мащаб.

2.    ПРАВНО ОСНОВАНИЕ, СУБСИДИАРНОСТ И ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ

   Правно основание

Правното основание за предложените мерки е член 194 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), който консолидира и изясни компетентността на ЕС в областта на енергетиката. Съгласно член 194 от ДФЕС главните цели на политиката на Съюза в областта на енергетиката са: да осигурява функционирането на енергийния пазар; да обезпечава сигурността на енергийните доставки в Съюза; да насърчава енергийната ефективност и спестяването на енергия, както и разработването на нови и възобновяеми енергийни източници; и да подпомага взаимната свързаност на енергийните мрежи.

Настоящата инициатива се основава и на всеобхватен набор от законодателни актове, които бяха приети и актуализирани през последните две десетилетия. С оглед създаването на вътрешен енергиен пазар, ЕС прие в периода 1996 — 2009 г. три последователни пакета от законодателни актове с основна цел интегриране на пазарите и либерализиране на националните пазари на електроенергия и газ. Тези разпоредби обхващат широка гама от аспекти — от пазарен достъп до прозрачност, права на потребителите и независимост на регулаторните органи, както и много други.

С оглед на действащото законодателство и на общата тенденция към растяща интеграция на енергийните пазари настоящата инициатива следва да бъде разглеждана и като част от продължаващите усилия за осигуряване на интеграцията и на ефективното функциониране на европейските енергийни пазари.

Неотдавна Европейският съвет 13 и Европейският парламент призоваха за действия на равнището на ЕС, за да се завърши изграждането на европейския енергиен пазар, което е допълнително основание за предприемане на действия.

   Субсидиарност

Предложените промени в разпоредбите на Регламента за пазарите на електроенергия, Директивата относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и Регламента за създаване на Европейска агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия са необходими, за да се постигне целта за интегриран пазар на електроенергия на ЕС, което не е възможно да бъде постигнато на национално равнище по също толкова ефективен начин. Както е разяснено подробно в оценката на преработените законодателни актове 14 , данните показват, че изолираните национални подходи са причинили забавяния в създаването на вътрешния енергиен пазар, довели до неоптимални и несъвместими регулаторни мерки, ненужно дублиране на намесите и забавяния при коригирането на неефективността на пазарите. Създаването на вътрешен енергиен пазар, който устойчиво доставя енергия на конкурентни цени за всички, не може да бъде постигнато въз основа на фрагментираните национални правила, когато те се отнасят за търговията с енергия, функционирането на общата енергийна мрежа и известна степен на стандартизация на продуктите.

Растящата взаимна свързаност на пазарите на електроенергия на ЕС налага по-тясно координиране между националните участници. Намесите по линия на националната политика в електроенергийния сектор оказват пряко въздействие върху съседните държави членки поради енергийната взаимозависимост и мрежовите междусистемни връзки. Осигуряването на стабилността на мрежата и на нейното ефективно функциониране е все по-трудно осъществимо само на национално равнище, тъй като се увеличава трансграничната търговия, навлиза децентрализираното производство на енергия и нараства участието на потребителите — всичко това повишава потенциала за странични ефекти. Никоя държава не може ефективно да се справи сама и последиците от едностранни действия стават все по-осезаеми с течение на времето. Този общ принцип се прилага за всички мерки, въвеждани с настоящото предложение, независимо дали те се отнасят за търговията с енергия, функционирането на мрежата или действителното участие на потребителите.

Тъй като общи регионални проблеми, налагащи координирано вземане на решения, често оказват значително икономическо въздействие върху отделни държави членки, досегашният опит показа, че доброволното сътрудничество между държавите членки, макар и полезно в много области, често не е спомогнало за преодоляване на технически сложни конфликти със значителни последици за разпределението между държави членки 15 . Съществуващите доброволни инициативи, като например Петстранният енергиен форум, също са ограничени по своя географски обхват, тъй като те обхващат само части от пазара на електроенергия на ЕС и не обединяват непременно всички държави, които са физически най-тясно свързани помежду си.

Това може да се онагледи с конкретен пример: некоординираните национални политики по отношение на принципите за тарифите за разпределение могат да нарушат функционирането на вътрешния пазар до такава степен, че стимулите за участие в пазара по отношение на разпределеното производство или на услугите за съхраняване на енергия силно да се различават. С навлизането на нови технологии и с растящата трансгранична търговия с енергийни услуги действията на ЕС придобиват важно значение за осигуряване на еднакви условия на конкуренция и по-ефективни пазарни резултати за всички участващи страни.

Координиращата функция на ACER беше адаптирана към новите тенденции на развитие на енергийните пазари, като например увеличената потребност от координация във времена на по-големи трансгранични енергийни потоци и нарастване на производството на електроенергия от променливи възобновяеми енергийни източници. Независимите национални регулаторни органи (НРО) играят главна роля в осигуряването на регулаторен надзор върху своя национален енергиен сектор. Система, при която все повече се проявява взаимната зависимост между държавите членки, както при пазарните трансакции, така и при нейното функциониране, се нуждае обаче от регулаторен надзор, който надхвърля националните граници. ACER е органът, създаден да осигурява такъв регулаторен надзор, доколкото се отнася до ситуации, обхващащи повече от две държави членки. Главната роля на ACER като координатор на действията на националните регулатори беше запазена; ACER получи ограничени допълнителни правомощия в тези области, в които несъгласуваното вземане на решения на национално равнище по въпроси от презгранично значение би довело до проблеми или несъответствия в рамките на вътрешния пазар. Например създаването на регионални оперативни центрове (РОЦ) съгласно [преработения Регламент за електроенергията, предложен с COM(2016) 861/2] изисква наднационално наблюдение, което трябва да се осъществява от ACER, тъй като регионалните оперативни центрове обхващат няколко държави членки. По същия начин за въвеждането на координирана оценка на адекватността в [преработения Регламент за електроенергията, предложен с COM(2016) 861/2] е необходимо регулаторно одобрение на методиката и изчисленията за нея, което може да се възложи само на ACER, тъй като оценката на адекватността трябва да се извършва във всички държави членки.

Тъй като за възлагането на нови задачи на ACER ще е необходимо увеличение на нейния персонал, координиращата роля на ACER ще доведе до намаляване на тежестта за националните органи, като по този начин ще се освободят административни ресурси на национално равнище. Предложеният подход ще рационализира регулаторните процедури (например чрез въвеждане на пряко одобрение в рамките на ACER вместо 28 отделни одобрения). С координираното разработване на методики (например относно оценката на адекватността) ще се намали натоварването за националните органи и ще се избегне допълнителната работа вследствие на евентуални проблеми, причинени от несъгласувани национални регулаторни действия. .

   Пропорционалност

При вариантите за политика, обхванати от Регламента за електроенергията, Директивата за електроенергията и Регламента за Агенцията, се търси адаптиране на структурата на пазара на електроенергия към растящия дял на децентрализираното производство и към продължаващото технологично развитие.

Предложените реформи са строго насочени към абсолютно необходимото за постигане на изисквания напредък за вътрешния пазар, докато най-големите правомощия и отговорности остават за държавите членки и националните регулатори и участници.

Варианти, в които се разглежда по-задълбочено хармонизиране, например като се предлага един-единствен независим европейски енергиен регулатор, един-единствен оператор на интегрираната европейска преносна система или по-категорични забрани за намеса от страна на държавите без възможности за освобождаване, бяха отхвърлени систематично в оценката на въздействието. Вместо това предложенията са насочени към добре балансирани решения, които само ограничават националния обхват за регулаторни действия, когато координираните действия явно носят повече ползи за клиента.

Приетите варианти на политика са насочени към създаване на еднакви условия на конкуренция между всички технологии за производство на енергия и към премахване на смущенията на пазара, така че наред с другото, възобновяемите енергийни източници да могат да се конкурират при еднакви условия на енергийния пазар. В допълнение всички участници на пазара ще носят финансова отговорност за поддържане на мрежата в балансирано състояние. Ще бъдат премахнати пречките за услуги, които осигуряват гъвкавост на мрежата, като например услуги за оптимизация на потреблението. Освен това с мерките се търси създаването на по-ликвиден краткосрочен пазар, така че колебанията на цените да могат правилно да отразяват недостига и да предоставят адекватни стимули за гъвкава мрежа.

На равнището на пазара на дребно държавите членки също така ще бъдат насърчавани постепенно да премахнат общото регулиране на цените, като се започне с цените, които са по-ниски от себестойността. Уязвимите потребители могат да бъдат защитени чрез преходно регулиране на цените. За да може конкуренцията да се увеличи още повече, прилагането на такси за прекратяването на договори ще бъде ограничено, за да се насърчи смяната на доставчика. Също така чрез основните принципи трябва да се гарантира, че сметките за енергия са ясни и лесни за разбиране, и ще се предостави недискриминационен достъп до данните за потребителите, като същевременно се запази прилагането на общите разпоредби във връзка с неприкосновеността на личния живот.

В съответствие с развитието на трансграничната търговия с електроенергия и постепенното интегриране на пазара институционалната рамка ще бъде адаптирана в съответствие с необходимостта от допълнително регулаторно сътрудничество и в зависимост от новите задачи. На ACER трябва да бъдат възложени допълнителни задачи, по-специално във връзка с функционирането на енергийната система на регионално равнище, като същевременно при енергийното регулиране се запази централната роля на националните регулатори.

В оценката на въздействието, която придружавава предложението, за всички варианти бе направена подробна проверка дали отговарят на изискванията за пропорционалност. Тук следва да се отбележи, че предложените политики представляват компромис между инициативи „отдолу нагоре“ и управление на пазара „отгоре надолу“. В съответствие с принципа на пропорционалност мерките по никакъв начин не заместват ролята на националните правителства, националните регулаторни органи и операторите на преносни системи при изпълнението на различни функции от ключово значение. Във всеки случай националните регулаторни органи се насърчават да участват в по-ефективни срещи на регионално равнище, както по официални, така и по неформални канали, за да разглеждат въпросите, свързани с управлението на електроенергийната система в мащаб, който е съизмерим с важността на проблема.

Мерките далеч не подкрепят подхода към „пълно хармонизиране“, а имат за цел създаването на еднакви условия на конкуренция за всички участници на пазара, особено когато пазарните възможности надхвърлят националните граници. В крайна сметка известно стандартизиране на правилата и продуктите е от съществено значение за ефективната трансгранична търговия с електроенергия, като същевременно определени решения относно функционирането на мрежата биха могли да доведат до по-ниски от оптималните пазарни резултати, ако отделни държави членки и регулатори бъдат оставени да действат изолирано. Прекият опит от изготвянето и приемането на общи правила относно мрежата и търговията (т.нар. „мрежови кодекси“ и „насоки“) от третия енергиен пакет от 2009 г. насам показа наличието на очевидна добавена стойност от събирането на регулаторите и националните органи около масата за преговори, за да се договорят общи правила и методики, както на високо равнище, така и по отношение на техническите принципи.

Съществува нарастваща разлика в конкурентоспособността между пазарите за търговия на дребно и тези за търговия на едро, като първите все още изостават по отношение на предлагането на услуги и предоставянето на осезаеми ползи за потребителите. Чрез осъществяване на наблюдение на енергийната бедност, прозрачността и яснотата на информацията за потребителите и достъпа до данните, предлаганите мерки няма неоснователно да ограничават националните прерогативи.

   Избор на правен инструмент

С предложението ще бъдат изменени правни актове от ключово значение, които са част от третия енергиен пакет. Те включват Регламента за електроенергията (Регламент (ЕО) № 714/2009) и Директивата за електроенергията (Директива 2009/72/ЕО), заедно с Регламента за създаване на ACER (Регламент (ЕО) № 713/2009). Изборът да се използва преработен текст на посочените правни актове ще позволи постигането на по-голяма правна яснота. Използването на акт за изменение може да е нецелесъобразно за въвеждането на широк набор от нови разпоредби. Поради това изборът на инструмент налага преразглеждане на правила, които са вече приети и се прилагат като естествено развитие на действащото законодателство.

3.    РЕЗУЛТАТИ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ, КОНСУЛТАЦИИ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ОЦЕНКИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

   Последващи оценки/проверки за пригодност на действащото законодателство

Службите на Комисията направиха оценка на резултатите от настоящата правна рамка (третия енергиен пакет) в зависимост от пет критерия: уместност, ефективност, ефикасност, съгласуваност и добавена стойност за ЕС. Заедно с оценката на въздействието бе извършена и самостоятелна оценка, като резултатите от нея са отразени при определянето на проблема, посочен в оценката на въздействието.

В оценката се констатира, че като цяло целта на третия енергиен пакет за увеличаване на конкуренцията и премахване на пречките пред трансграничната конкуренция на пазарите на електроенергия е била постигната. Активното правоприлагане доведе до положителни резултати за пазарите на електроенергия и потребителите, а като цяло концентрацията на пазарите е по-малка и степента им на интеграция по-голяма, отколкото през 2009 г. Що се отнася до пазарите на дребно, новите права на потребителите, въведени с третия енергиен пакет, значително подобриха положението на потребителите на енергийните пазари.

Успешното прилагане на правилата от третия енергиен пакет по отношение на развитието на вътрешния пазар на електроенергия обаче продължава да е ограничено в редица области на равнището на пазарите за търговия на едро и на дребно. Като цяло оценката показа, че все още могат да бъдат постигнати големи ползи чрез подобряване на структурата на рамката на пазара, както се вижда от неоползотворените възможности за повишаване на общото благосъстояние и крайните ползи за потребителите. На равнището на пазарите за търговия на едро все още съществуват пречки пред трансграничната търговия и капацитетът от междусистемните връзки рядко се използва пълноценно. Това се дължи, наред с другото, на недостатъчното сътрудничество между националните регулатори и оператори на мрежи по отношение на споделеното използване на междусистемните връзки. Националната перспектива на участващите страни все още възпрепятства намирането в много случаи на ефективни трансгранични решения и в крайна сметка ограничава иначе полезните трансгранични потоци. Положението не е едно и също на всички пазари и по отношение на всички срокове, като степента на интеграция на пазарите „ден напред“, на пазарите в рамките на деня и на балансиращите пазари е различна.

По отношение на пазарите за търговия на дребно резултатите от конкуренцията биха могли да бъдат значително подобрени. Цените на електроенергията все още варират значително в различните държави членки поради несвързани с пазара причини, като цените за домакинствата се покачват непрекъснато в резултат на значителното увеличаване на неподлежащите на оспорване такси през последните години, които обхващат такси за мрежата, данъци и налози. Що се отнася до защитата на потребителите, увеличаването на енергийната бедност, както и липсата на яснота относно най-подходящия начин за справяне с уязвимостта на потребителите и енергийната бедност, представляват пречка за по-нататъшното изграждане на вътрешния енергиен пазар. Таксите, свързани със смяната на доставчици, като например таксите за прекратяване на договори, продължават да представляват значителна финансова пречка пред участието на потребителите. Освен това високият брой на жалбите във връзка с фактурирането 16 показва, че все още съществува възможност за подобряване на съпоставимостта и яснотата на информацията относно фактурирането.

В допълнение към слабостите при изпълнението на първоначалните цели, заложени в третия енергиен пакет, се появиха нови предизвикателства, които не бяха предвидени към момента на изготвяне на третия енергиен пакет. Те включват, както е посочено по-горе, изключително голямото увеличение на дела на възобновяемите източници при производството на електроенергия, увеличението на държавната намеса на пазарите на електроенергия поради цели, свързани със сигурността на доставките, и промени в технологично отношение. Всички те доведоха до значителни промени в начина на функциониране на пазарите, особено през последните пет години, до намаляване на положителното въздействие от реформите за потребителите и също така до наличието на неоползотворен потенциал от модернизирането. Това показа наличието на пропуски в съществуващото законодателство по отношение на начина на реагиране на тези промени.

В съответствие с резултата от оценката и свързаната с нея оценка на въздействието с настоящото предложение се цели преодоляване на посочените пропуски и изготвяне на благоприятна рамка, която да отразява технологичното развитие в сектора, както и прехода на енергийните ни системи към нови модели на производство и потребление.

   Консултации със заинтересованите страни

При подготовката на настоящата инициатива Комисията проведе няколко обществени консултации. В тях имаха възможност да участват гражданите на ЕС и органите на държавите членки, участниците на енергийния пазар и техните сдружения, както и всички други съответни заинтересовани страни, включително МСП и потребителите на енергия.

По-специално трябва да бъдат посочени три консултации и съответните им резултати:

1) Въпросите, свързани с адекватността на ресурсите, бяха предмет на обществена консултация 17 , проведена от 15 ноември 2012 г. до 7 февруари 2013 г. и озаглавена „Консултация относно адекватността на производството, механизмите за осигуряване на капацитет и вътрешния пазар на електроенергия“. Целта беше да се получат становищата на заинтересованите страни по отношение на гарантирането на адекватността на ресурсите и сигурността на доставките на електроенергия в рамките на вътрешния пазар.

В рамките на консултацията бяха получени 148 отделни отговора от публични органи, от представители на промишлеността (производители и потребители на енергия) и от академичните среди. На разположение онлайн е подробен списък с отговорите на консултацията 18 , както и всички отделни становища и обобщение на резултатите от нея 19 .

2) Обществена консултация, посветена на пазарите за търговия на дребно с електроенергия и на крайните потребители 20 , която бе проведена от 22 януари 2014 г. до 17 април 2014 г. Комисията получи 237 отговора, като около 20 % от тях бяха от доставчици на енергия, 14 % — от оператори на разпределителни системи, 7 % — от организации на потребителите и 4 % — от национални регулаторни органи. Значителен брой отделни граждани също взеха участие в консултацията. Пълно обобщение на отговорите е на разположение на уебсайта на Комисията 21 .

3) Широка обществена консултация 22 относно новата структура на енергийния пазар, която бе проведена от 15 юли 2015 г. до 9 октомври 2015 г.

В рамките на тази консултация Комисията получи 320 отговора. Около 50 % от становищата бяха представени от национални сдружения или от браншови сдружения на равнището на ЕС. 26 % от отговорите бяха от дружества, осъществяващи дейност в енергийния сектор (доставчици, посредници и потребители), а 9 % — от оператори на мрежи. В рамките на консултацията също така представиха становища 17 национални правителства и няколко национални регулаторни органа. В нея взеха участие и значителен брой отделни граждани и академични институти. В оценката на въздействието, придружаваща настоящата законодателна инициатива, е представено подробно описание на становищата на заинтересованите страни по всеки от конкретните варианти на политика.

   Събиране и използване на експертни становища

Подготовката на предложения регламент и на оценката на въздействието се основава на голям обем материали, които са споменати в бележките под линия към оценката на въздействието. Те включват близо 30 проучвания и инструменти за моделиране, извършвани главно от независими външни страни, с цел да се направи оценка на конкретните варианти в рамките на настоящото предложение. Те са изчерпателно изброени в приложение V към оценката на въздействието. Проучванията обхващат диапазон от методики, насочени към количествените оценки на анализите на икономическите и социалните разходи и ползи.

Освен това Комисията проведе и секторно проучване относно националните механизми за осигуряване на капацитет, междинните резултати от което своевременно бяха включени в подготвителната фаза на настоящото предложение 23 . Резултатите от тези проучвания допълниха подробните коментари, получени от заинтересованите страни, както е посочено по-горе, и като цяло предоставиха на Комисията подробна доказателствена основа, на която да стъпят настоящите предложения.

   Оценка на въздействието

Всички предложени мерки бяха подкрепени от оценката на въздействието. Комитетът за регулаторен контрол даде положително становище на 7 ноември 2016 г. Начинът, по който становищата на Комитета за регулаторен контрол бяха взети предвид, е посочен в приложение I към оценката на въздействието.

В оценката на въздействието бяха разгледани редица варианти на политиката за всяка от определените групи от проблеми. Тези групи от проблеми и алтернативните начини за интервенция са изброени по-долу:

Адаптиране на структурата на пазара към повишеното използване на възобновяемите енергийни източници и технологичното развитие:

В оценката на въздействието се подкрепя по-строгото прилагане на настоящите правила на пазара, за да се създадат еднакви условия на конкуренция между всички технологии и ресурси за производство на енергия чрез премахване на съществуващите смущения на пазара. В нея се разглеждат правилата, при които се прави разлика между отделните ресурси и които ограничават или благоприятстват достъпа на някои технологии до електроенергийната мрежа. Освен това всички участници на пазара ще носят финансова отговорност за причинените дисбаланси в мрежата, а за всички ресурси на пазара ще бъде заплащано възнаграждение при равни условия. Пречките пред оптимизацията на потреблението ще бъдат премахнати. Избраният вариант ще допринесе също така за укрепване на краткосрочните пазари, като те се приближат до търговията в реално време, за да се осигури максимална възможност за посрещане на нуждите от гъвкавост и балансиращите пазари да станат по-ефективни. Избраният вариант включва мерки, които ще подпомогнат всички гъвкаво разпределяни ресурси, свързани с производството, потреблението и съхранението, да бъдат пуснати на пазара чрез подходящи стимули и пазарна рамка, която е по-добре адаптирана към тях, и чрез мерки за по-добро стимулиране на операторите на разпределителни системи.

Нерегулаторният подход бе отхвърлен, тъй като предоставя малки възможности за подобряване на положението на пазара и за гарантиране на еднакви условия на конкуренция по отношение на ресурсите. Настоящата регулаторна рамка на ЕС в съответните области в действителност е ограничена или пък в други области въобще не съществува. Освен това се счита, че доброволното сътрудничество не осигурява подходящо равнище на хармонизиране или сигурност на пазара. По същия начин вариантът за пълно хармонизиране на правилата на пазара също бе отхвърлен, тъй като промените могат да нарушат принципите на пропорционалност и като цяло са излишни с оглед на състоянието на европейските енергийни пазари към настоящия момент.

Разглеждане на въпросите относно бъдещите инвестиции в производството и некоординираните механизми за осигуряване на капацитет

Бе направена оценка на различните варианти на политиката, които излизат извън основния сценарий, като за всеки вариант бяха предложени различни степени на съгласуваност и координиране между държавите членки на равнището на ЕС, както и различна степен, в която участниците на пазара ще разчитат на плащанията в рамките на енергийния пазар.

Т.нар. вариант за „пазар, на който се търгува единствено с енергия“, би позволил европейските пазари да отбележат подобрение и постигнат взаимосвързаност в достатъчна степен, за да предоставят необходимите ценови сигнали за насърчаване на инвестициите в нови ресурси и в необходимите области. При такъв сценарий повече няма да има нужда от механизми за осигуряване на капацитет.

Избраният вариант се основава на този сценарий за пазар, на който се търгува единствено с енергия, но не премахва възможността държавите членки да използват механизмите за осигуряване на капацитет, при условие обаче че те се основават на методика за оценка на адекватността на споделените ресурси, прилагана при пълна прозрачност чрез ЕМОПС за електроенергия и ACER, и като се осигури съответствие с общите характеристики относно структурата за по-добра съвместимост между националните механизми за осигуряване на капацитет и хармонизираното трансгранично сътрудничество. Този вариант се основава на насоките на Европейската комисия относно държавната помощ за опазване на околната среда и за енергетиката за периода 2014 — 2020 г., както и на секторното проучване на механизмите за осигуряване на капацитет.

Нерегулаторният подход бе отхвърлен, тъй като съществуващите разпоредби в законодателството на ЕС не са достатъчно ясни и надеждни, за да се справят с предизвикателствата, пред които е изправена европейската електроенергийна система. Освен това доброволното сътрудничество може да не доведе до подходящо равнище на хармонизиране във всички държави членки или да установи сигурност на пазара. Съществува нужда от законодателство в тази област, за да могат проблемите да се решават по последователен начин. Вариантът, при които въз основа на оценки на адекватността на производството на регионално равнище или на равнището на ЕС от цели региони или в крайна сметка от всички държави членки ще се изиска задължително да въведат механизми за осигуряване на капацитет, бе отхвърлен като непропорционален.

Незадоволителни резултати на пазарите за търговия на дребно: бавно изграждане и ниски равнища на предоставяни услуги

Избраният вариант включва постепенно премахване от държавите членки на общото регулиране на цените в срок, определен в законодателството на ЕС, като се започне с цените, които са по-ниски от себестойността. Този вариант дава възможност за преходен период на регулиране на цените за уязвимите потребители. За да се увеличи участието на потребителите, се ограничава прилагането на такси за прекратяване на договори. Доверието на потребителите в уебсайтовете за сравняване на цени следва да се насърчи чрез въвеждането от националните органи на инструмент за сертифициране. Освен това посредством основни принципи, съдържащи минимални изисквания относно предоставяната в сметките за енергия информация, ще се гарантира, че те са ясни и лесни за разбиране. От държавите членки се изисква също така да наблюдават броя на домакинствата в положение на енергийна бедност. Накрая, за да се даде възможност за разработването на нови услуги от новите участници и дружествата за енергийни услуги, ще се гарантира предоставянето на недискриминационен достъп до данните за потребителите.

Другите разгледани, но отхвърлени варианти, включваха пълното хармонизиране на законодателството относно потребителите, заедно с мерки за широкообхватната им защита, освобождаване от изискванията за регулиране на цените, определени на равнището на ЕС въз основа на праг на потребление или на прагова цена, въвеждане на стандартен модел за обработка на данни, като отговорността бъде възложена на независим участник на пазара, например оператор на преносна мрежа, забрана на всички такси при смяна на доставчика, включително на таксите за прекратяване на договори, като информацията, съдържаща се в сметките за енергия, ще бъде частично хармонизирана, и накрая, създаване на рамка на ЕС за наблюдение на енергийната бедност въз основа на извършено от държавите членки проучване на енергийната ефективност на жилищния фонд, както и въвеждане на превантивни мерки за предотвратяване на прекъсванията в захранването. Всички тези варианти бяха отхвърлени с оглед на принципите на субсидиарност и пропорционалност. Почти всички заинтересовани страни, с които бе проведена консултация, не сметнаха и запазването на съществуващото положение като реалистичен вариант.

Подобряване на институционалната рамка и ролята на Агенцията

С институционалната рамка на третия пакет се цели да се насърчи сътрудничеството между националните регулаторни органи и операторите на преносни системи. От момента на създаването си досега ACER и ЕМОПС са имали основна роля за напредъка към постигането на функциониращ вътрешен пазар на енергия. Независимо от това обаче неотдавнашните промени на европейските пазари на енергия, които са обект на разглеждане в настоящата оценка на въздействието, и последващите предложения, съдържащи се в инициативата относно структурата на пазара, изискват адаптиране на институционалната рамка. Освен това прилагането на третия пакет също така изведе на преден план области с потенциал за подобрение по отношение на рамката, приложима към ACER и ЕМОПС. С оглед на вариантите, разглеждани за преобразуване на институционалната рамка, поради това, че сценарият „запазване на статуквото“ би довел до пропуски в областта на регулирането и на надзора на пазара, в съответствие с променящите се разпоредби за пазара, въведени на друго място в настоящото предложение, както и в съответствие с напредъка на равнище на ЕС на вторичното законодателство, този сценарий беше отхвърлен.

Беше разгледан нерегулаторен подход на „засилено правоприлагане“ и доброволно сътрудничество без каквито и да било нови допълнителни мерки за адаптиране на институционалната рамка. По-доброто правоприлагане на съществуващото законодателство предполага продължаване на изпълнението на третия пакет и цялостно изпълняване на мрежовите кодекси и насоки, както е описано във вариант „запазване на статуквото“, в комбинация със засилено правоприлагане. Само засиленото правоприлагане обаче няма да осигури каквото и да било подобряване на съществуващата институционална рамка.

Беше разгледан и законодателен вариант за преобразуването на ACER в нещо като паневропейски регулатор, но този вариант в крайна сметка беше отхвърлен. За да може Агенцията да изпълнява тази роля, в нея ще трябва да бъдат назначени голям брой експерти, което ще направи необходимо значителното увеличаване на бюджета и персонала на ACER. Също така подходящо би било да се запази участието на националните регулатори в процеса на вземане на решения на Агенцията, както и да не се заместват системно решенията, вземани с мнозинство от националните регулатори, с решения, вземани от директора.

Поради това бяха разгледани законодателни варианти за подобряване на ACER въз основа на съществуващата рамка. Вариантът, който бе избран при оценката на въздействието, позволява институционалната рамка на ЕС да се адаптира към новите дадености на електроенергийната система. Този вариант позволява също така да се обърне внимание на необходимостта от допълнително регионално сътрудничество, както и на съществуващите и предвижданите регулаторни пропуски в областта на енергийния пазар, като по този начин се осигури гъвкавост посредством съчетание на подходи „отдолу нагоре“ и „отгоре надолу“.

Освен това, с оглед на преодоляването на съществуващите регулаторни пропуски по отношение на функциите на националните регулаторни органи (НРО) на регионално равнище, политическите инициативи в рамките на този вариант биха могли да създадат гъвкава регионална регулаторна рамка с цел да се засили регионалната координация и вземането на решения от националните регулаторни органи. С този вариант ще се въведе система от координирани регионални решения и надзор по определени въпроси от страна националните регулаторни органи на региона (напр. РОЦ и други органи, предвидени по предложените инициативи за структуриране на пазара) и ще даде на ACER ролята на гарант на интересите на ЕС.

Основни права

Настоящото предложение може да окаже въздействие върху редица основни права, установени в Хартата на основните права на ЕС, и по-специално: зачитането на личния и семейния живот (член 7), правото на защита на личните данни (член 8), забраната за дискриминация (член 21), правото на социална помощ (член 34), достъпа до услуги от общ икономически интерес (член 36), включването в политиките на Съюза на високото равнище на опазване на околната среда (член 37), правото на ефективни правни средства за защита (член 47).

Това по-специално се урежда чрез редица разпоредби относно защитата на потребителите, енергийната бедност и защитата на уязвимите потребители, достъпа до услуги от общ икономически интерес, защитата на данните и неприкосновеността на личния живот.

Резюме на оценката на въздействието може да бъде намерено на интернет страницата на Комисията 24 , наред с положителното становище на Комитета за регулаторен контрол.

   Пригодност и опростяване на законодателството

Предложението може да доведе до увеличаване на административните изисквания, макар и в ограничен мащаб. Например ако се осигурят условия на равнопоставеност за всички технологии с оглед на пълноценното им участие на енергийния пазар, тези технологии би трябвало да са съобразени с редица пазарни изисквания за съответствие, което може да доведе до повишено административно натоварване.

Предлаганите мерки за подобряване на ликвидността и интеграцията на енергийните пазари също така могат да създадат трудности в краткосрочен план пред предприятията, тъй като те трябва да се адаптират към новите търговски договорености в областта на енергийните пазари. Трудностите обаче се разглеждат като минимални в сравнение с базовия сценарий — непредприемане на действия — тъй като икономическите ползи от реформата ще надхвърлят многократно всякакви краткосрочни или дългосрочни ползи, дължащи се на административна реорганизация.

Също така постепенното премахване на регулираните цени на равнището на държавите членки ще изисква от НРО да положат повече усилия за наблюдение на пазарите, за да осигурят ефикасна конкуренция и гарантират защитата на потребителите. Тези въздействия могат да бъде компенсирани с повишаване на ангажираността на потребителите, което естествено ще доведе до засилване на конкуренцията на пазара.

Разнообразните дейности, които трябва да се извършват в рамките на актуализираната институционална рамка, ще създадат също и нов набор от изисквания за ангажиране на административно равнище на част от националните регулатори и операторите на преносни системи. Сред тези дейности са участието в ACER и в процесите на вземане на решения, водещи до договарянето на методики и практики за гладкото протичане на търговията с енергия на границата.

Подробни данни за административното и икономическото въздействие върху предприятията и публичните органи от всеки вариант на политиката могат да се намерят в глава 6 от оценката на въздействието.

4.    ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА

Отражението върху бюджета, свързано с предложението в настоящия пакет, засяга ресурсите на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER), които са описани в законодателната финансова обосновка, придружаваща предложението на Комисията за преработка на регламента за създаване на ACER. Основно новите задачи, които ще се изпълняват от ACER, по-специално по отношение на оценката на адекватността на системата и създаването на регионални оперативни центрове, налагат постепенното въвеждане на до 18 допълнителни ЕПРВ в Агенцията през 2020 г. както и на съответни финансови ресурси.

5.    ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ

   Планове за изпълнение и механизъм за наблюдение, оценка и докладване

Комисията ще следи транспонирането и спазването от страна на държавите членки и други участници на мерките, които ще бъдат приети в крайна сметка, и при необходимост ще прилага мерки за правоприлагане. Освен това, както това бе направено в контекста на прилагането на третия енергиен пакет, Комисията ще предостави документи с насоки, с които ще осигури помощ при изпълнението на приетите мерки.

За целите на наблюдението и прилагането Комисията по-специално ще бъде подкрепяна от ACER. Годишните доклади на Агенцията и паралелните оценки, извършвани от Комисията, заедно с докладите на Групата за координация в областта на електроенергията, са част от разпоредбите в настоящата инициатива. Агенцията ще бъде приканена да направи допълнителен преглед на своите показатели за наблюдение, за да гарантира, че те продължават да са валидни за наблюдението на постигането на целите на настоящите предложения, така че те да бъдат отразени по подходящ начин, наред с другото, с помощта на годишния доклад за наблюдение на пазара на ACER.

Успоредно с предложените инициативи, Комисията ще излезе с инициатива относно управлението на енергийния съюз, с която ще се рационализират изискванията за планиране, докладване и наблюдение. Въз основа на инициативата за управление на енергийния съюз настоящите изисквания за наблюдение и докладване на Комисията и на държавите членки в рамките на третия енергиен пакет ще бъдат включени в хоризонталните доклади за напредък и в докладите от наблюдението. Повече информация за рационализирането на изискванията за наблюдение и докладване могат да бъдат намерени в оценката на въздействието, предназначена за управлението на Европейския съюз.

По-обстойно изложение относно механизмите за наблюдение и референтните показатели може да се намери в глава 8 от оценката на въздействието.

6.    Обяснение на конкретни разпоредби на предложението

   Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила на вътрешния пазар на електроенергия (преработен текст)

В глава I от предложената директива се съдържат някои пояснения за обхвата и предмета на директивата, като се подчертават насочеността към потребителите и значението на вътрешния пазар и неговите основни принципи. Предоставя се също и актуализация на основните определения, използвани в директивата.

В глава II от предложението за директива се установява общият принцип, а именно че държавите членки трябва да гарантират, че електроенергийният пазар в ЕС е конкурентоспособен, насочен към потребителите и недискриминационен. Подчертава се, че националните мерки не следва неправомерно да възпрепятстват трансграничните потоци, участието на потребителите или инвестициите. Освен това се установява принципът, че цените на доставка са основани на пазара, като се допускат надлежно обосновани изключения. В главата също се изясняват някои принципи, свързани с функционирането на пазарите на електроенергия в ЕС, като например правото на свободен избор на доставчик. В нея се излагат и актуализирани правила относно евентуалните задължения за обществени услуги, които могат да бъдат наложени от държавите членки при определени обстоятелства.

С глава III от предложението за директива се засилват вече съществуващите права на потребителите и се въвеждат нови права, с които се цели потребителите да се поставят в центъра на енергийните пазари, като се гарантира, че потребителите са оправомощени и по-добре защитени. В нея се установяват правила за по-ясна информация за фактурирането и за сертифицираните инструменти за съпоставяне. В нея се съдържат разпоредби, които гарантират, че потребителите могат свободно да избират и сменят доставчиците или доставчиците на агрегирани услуги, че имат право да сключват договори за динамични цени и че имат възможност да участват в оптимизация на потреблението и да имат собствено производство и потребление на електроенергия. В нея се предвижда, че всеки потребител има право да поиска интелигентен измервателен уред с минимален набор от функционални възможности. В нея също така се подобряват съществуващите правила относно възможността потребителите да споделят данните си с доставчиците и доставчиците на услуги, като се изяснява ролята на страните, отговорни за управлението на данните, и се определя общ европейски формат на данните, който трябва да бъде разработен от Комисията с помощта на акт за изпълнение. С нея се цели също да се гарантира, че държавите членки вземат мерки за справяне с енергийната бедност. Освен това в нея се съдържа изискването държавите членки да определят рамки за независими доставчици на агрегирани услуги и за оптимизация на потреблението съобразно принципи, които позволяват пълноценното им участие на пазара. В тази глава се определя рамка за местните енергийни общности, които могат да участват в производството, разпределението, агрегирането, съхранението, доставката на енергия на местно ниво, както в услуги за повишаване на енергийната ефективност. Освен това в нея се предвиждат някои пояснения за съществуващи по-рано разпоредби относно интелигентните измервателни уреди, единните звена за контакт, за правата за извънсъдебно уреждане на спорове, за универсалната услуга и за уязвимите потребители.

В глава IV на предложението за директива се предвиждат някои разяснения по отношение на задачите на операторите на разпределителни системи, по-специално във връзка с дейности на операторите, свързани с възлагането на мрежови услуги за гарантиране на гъвкавост, интеграция на електрически превозни средства и управление на данните. В нея се пояснява също така ролята на операторите на разпределителни системи по отношение на съхранението на енергия и точките за зареждане на електрически превозни средства.

В глава V от предложението за директива са обобщени общите правила, приложими към ОПС, които до голяма степен се основават на съществуващия текст, като са добавени само някои уточнения по отношение на спомагателните услуги и новите регионални оперативни центрове.

Глава VI от предложението за директива, в която се определят правилата за отделяне, разработени в третия енергиен пакет, остава непроменена по отношение на основните съществени правила за отделяне, по-специално във връзка с трите режима за операторите на преносни системи (разделяне на собствеността, независим системен оператор или независим преносен оператор), както и по отношение на разпоредбите относно определяне и сертифициране на операторите на преносни мрежи. В нея само се предоставят разяснения относно възможността ОПС да използват собствено съхраняване или да предлагат спомагателни услуги.

В глава VII от предложението за директива се съдържат правилата за установяването, обхвата на правомощията и задълженията, както и правилата за дейността на независимите национални енергийни регулатори. В предложението по-специално се подчертава задължението на регулаторите да си сътрудничат с регулатори от съседните страни и ACER в случай на проблеми от трансгранично значение и да актуализират списъка със задачи на регулаторните органи, наред с другото, по отношение на надзора на новосъздадените регионални оперативни центрове.

В глава VIII от предложението за директива се променят някои общи разпоредби, наред с другото, относно дерогациите от Директивата, упражняването на делегирани правомощия от Комисията и Комитета, учреден съгласно правилата по комитология в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011.

В новите приложения към предложението за директива се определят повече изисквания по отношение на инструментите за съпоставяне, фактурирането и информацията за фактурирането и се изменят съществуващите изисквания за интелигентните измервателни уреди и тяхното разполагане.

   Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния пазар на електроенергия (преработен текст)

В глава I от предложението за регламент се определят неговият обхват и предмет и се дават определения на използваните в него термини. В нея се подчертава значението на недеформираните пазарни сигнали за осигуряване на засилена гъвкавост, декарбонизация и иновации, като същевременно се актуализират и допълват основните определения, използвани в регламента.

В глава II от предложението за регламент се въвежда нов член, в който се определят основните принципи, които трябва да се спазват в националното законодателство в областта на енергетиката, за да се създаде възможност за функциониране на вътрешния пазар на електроенергия. В нея също така се определят основните правни принципи за правилата за търговия с електроенергия в рамките на различни срокове за търгуване (балансиращи пазари, пазари в рамките на деня, пазари „ден напред“, форуърдни пазари), в това число принципите на ценообразуване. В нея се пояснява принципът на задължението за балансиране и се предвижда рамка за по-съвместими с пазара правила за използването и ограничаването на производството, за оптимизацията на потреблението, в това число условията за всякакви изключения от него.

В глава III от предложението за регламент се описва процесът на координирано определяне на зоните на офериране в съответствие с процеса на преразглеждане, създаден с Регламент 1222/2015 за установяване на насоки относно разпределянето на преносната способност и управлението на претоварването 25 . С оглед на преодоляването на постоянния проблем със значителните национални ограничения на трансграничните потоци на електроенергия се изясняват условията за такива извънредни ограничения, по-специално с помощта на правила, които гарантират, че вносът и износът на електроенергия не се ограничават по икономически причини от национални участници на пазара. В тази глава се съдържат също така и изменения на съществуващите принципи на мрежовите тарифи за пренос и разпределение и се установява процедура за насърчаване на постепенното сливане на методиките за определяне на тарифите за пренос и разпределение. Също така се определят изменени правила за използване на такси за претоварване.

В глава IV от предложението за регламент се определят нови общи принципи за координирано преодоляване от държавите членки на опасенията относно адекватността на ресурсите. В нея се определят принципи и процедура за разработването на европейска оценка на адекватността на ресурсите за по-добро определяне на необходимостта от механизми за изграждане на капацитет и ако е уместно, за установяване на стандарт за надеждност от страна на държавите членки. В нея се пояснява как и при какви условия механизмите за осигуряване на капацитет могат да се въвеждат по начин, съвместим с пазара. Поясняват се също така и принципите на разработване на съвместими с пазара механизми за осигуряване на капацитет, в това число на правила за участие на мощности, разположени в друга държава членка, и за използване на трансграничните междусистемни връзки. В тази глава се определя как регионалните оперативни центрове, националните ОПС, ЕМОПС за електроенергия и националните регулатори ще участват чрез ACER в разработването на технически параметри за участието на мощности, разположени в друга държава членка, както и на оперативни правила за тяхното участие.

В глава V от предложението за регламент се определят задачите и задълженията на ЕМОПС за електроенергия, а също и задълженията за наблюдение на ACER в тази област, като същевременно се пояснява в това отношение задължението ѝ да действа независимо и в полза на Европа. В нея се определя мисията на регионалните оперативни центрове и се предвиждат критерии и процедура за определяне на регионите на действие на системата, управлявана от всеки регионален оперативен център, както и функциите по координация, които упражняват тези центрове. В нея също така се установяват работни и организационни разпоредби, изисквания относно консултациите, изисквания и процедури за приемането на решения и препоръки и за тяхното преразглеждане, състав и отговорности на управителния съвет и договорености относно отговорността на регионалните оперативни центрове. В същата глава са включени и правила относно начина на свързване, ако такива са налични, на когенерационни инсталации, които по-рано бяха включени в Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г за енергийната ефективност. Правилата относно десетгодишния план за развитие на мрежата, механизма на компенсиране между операторите на преносни системи, обмена на информация и сертифицирането остават до голяма степен без промяна.

В глава VI от предложението за регламент се създава европейска структура за операторите на разпределителни системи, определя се процедура за създаването ѝ, определят се също така и нейните задачи, включително по отношение на консултациите със заинтересованите страни. В нея също така се определят подробни правила за сътрудничество между ОРС и ОПС по отношение на планирането и функционирането на техните мрежи.

В глава VII от предложението за регламент се определят съществуващите правомощия и правила, дадени на Комисията да приема делегирани актове под формата на мрежови кодекси или насоки. В нея се съдържат пояснения по отношение на правното естество и приемането на мрежови кодекси и насоки, разширява се тяхното потенциално съдържание до области като структурата на тарифите за разпределение, съдържат се правила за предоставяне на спомагателни услуги, различни от контрола на честотата, за оптимизация на потреблението, съхраняване на енергията и правила за ограничаване на търсенето, както и правила за сигурност в кибернетичното пространство; определят се и правила по отношение на регионалните оперативни центрове, както и за намаляване на генериращите мощности и преразпределение на генериращите мощности и търсенето. С нея се опростява и рационализира процедурата по разработването на кодекси и насоки за електропреносната мрежа и се дава на националните регулатори органи възможност да вземат решения по въпроси, засягащи прилагането на мрежовите кодекси и насоки. С нея също така Европейската структура на операторите на разпределителни системи и други заинтересовани страни се ангажират по-тясно в процедурата на разработването на предложения за електроенергийните мрежови кодекси.

В глава VIII от предложението за регламент се определят заключителните разпоредби на предложения регламент. В нея са включени съществуващите правила за освобождаване за нови междусистемни електропроводи за постоянен ток от определени изисквания на директивата и регламента за електроенергията, като същевременно се пояснява процедурата за последващи изменения, направени от НРО в тях.

В приложението към предложението за регламент се определят с повече подробности функциите, отредени на регионалните оперативни центрове.

   Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Агенция на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия (преработен текст)

По принцип правилата по отношение на ACER се предлагат за приемане съгласно общия подход относно децентрализираните агенции, договорен между Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската комисия (Общ подход) 26 . На дадения етап обаче запазването на ограничени отклонения от „Общия подход“ за ACER е обосновано.

В глава I от предложението за регламент се описват ролята, целите и задачите на ACER, типът на актовете, които тя ще може да приема, а освен това се определят правила за консултиране и наблюдение. Списъкът на задачите е актуализиран, така че да се включат задълженията на ACER в областта на надзора на пазара на едро и на трансграничната инфраструктура, които бяха възложени на ACER с приемането на регламента.

С оглед на приемането на кодекси за електропреносната мрежа, на ACER се вменяват повече отговорности при изготвянето и представянето на окончателното предложение за мрежови кодекс на Комисията, като същевременно се запазва ролята на ЕМОПС за електроенергия като технически експерт. Предложението също така предвижда официална роля на операторите на разпределителни мрежи, позволяваща им да бъдат представени на равнището на ЕС, по-специално при разработването на предложенията за мрежови кодекс в съответствие с увеличаването на отговорностите им. На Агенцията се дава правомощието да решава по въпроси, засягащи условията, методиките и алгоритмите за прилагане на мрежовите кодекси и насоки.

За задачи в регионален контекст, които засягат само ограничен брой национални регулатори, се въвежда регионален процес на вземане на решения. Съответно директорът ще има задължението да дава становище дали разглежданият въпрос е основно от регионално значение. Ако Съветът на регулаторите приеме, че случаят е такъв, регионален подкомитет в състава на Съвета на регулаторите следва да изготви съответното решение, което в крайна сметка ще бъдат взето или отхвърлено от самия Съвет на регулаторите. В противен случай Съветът на регулаторите ще взема решения без участието на регионалния подкомитет.

В същата глава се определят и редица нови задачи на ACER по отношение на координацията на някои функции във връзка с регионалните оперативни центрове в рамките на Агенцията, които засягат надзора на номинираните оператори на пазара на електроенергия и са свързани с одобряването на методите и предложенията във връзка с адекватността и готовността за справяне с рискове.

В глава II от предложението за регламент се съдържат организационни правила във връзка с Управителния съвет, Съвета на регулаторите, директора, Апелативния съвет, и като нова разпоредба — такива за работните групи на Агенцията. Въпреки че няколко отделни разпоредби на общия подход на ЕС по отношение на децентрализираните агенции или на новите правила за гласуване на Съвета се адаптират, основните характеристики на съществуващата структура на управление, по-специално Съветът на регулаторите, се запазват.

Това отклонение на ACER от общия подход се оправдава по следния начин:

основните цели на европейската политика в областта на електроенергията, сигурността на доставките, достъпността на електроенергията и декарбонизацията могат да бъдат постигнати с най-ниски разходи чрез интегриран европейски пазар. В съответствие с това постепенно се създава взаимосвързаност на електропреносната инфраструктура, увеличават се обемите на трансгранична търговия с електроенергия, генериращите мощности се споделят в мащаба на ЕС, а преносната система се експлоатира, като се вземат предвид регионалните и трансграничните аспекти. Настоящият законодателен пакет допълнително засилва посочените тенденции, които се очаква да доведат до ефективност, от която ще се възползват европейските потребители.

Предварително условие за създаването на вътрешен пазар на електроенергия е отварянето на сектора за конкуренцията. Както и в други сектори, отварянето на пазара на електроенергия изисква нови нормативни актове, по-специално по отношение на преносната и разпределителната мрежа, както и регулаторен надзор. За тази цел бяха създадени независими регулаторни органи. Тези структури имат особена отговорност в областта на надзора на националните и европейските правила, които се прилагат в елекроенергийния сектор.

От друга страна, с увеличаването на трансграничната търговия и функционирането на системата, при което се вземат предвид регионалният и европейският контекст, от националните регулаторни органи се изисква все повече да съгласуват действията си с национални регулаторни органи на други държави членки. ACER беше определена да се превърне в платформа за такъв обмен и тя изпълнява това си задължение от създаването си през 2011 г. Органът в рамките на Агенцията, където заедно с персонала на ACER се изготвят по-голямата част от нейните становища, препоръки и решения, е Съветът на регулаторите, в който влизат старшите представители на националните регулаторни органи и представител на Комисията без право на глас. Първите години от съществуването на Агенцията показаха, че Съветът на регулаторите успя да допринесе за ефективното изпълнение на задачите на Агенцията.

Тъй като енергийните пазари продължават да са в голяма степен регулирани на национално равнище, националните регулатори са участници с ключова роля в областта на енергийните пазари. Основната роля на ACER не е изпълнението на делегирани от Комисията регулаторни правомощия, а координацията на регулаторните решения на независимите национални регулатори. Настоящото законодателно предложение все още до голяма степен запазва посоченото разпределение на ролите. Със съществуващата структура е постигнат прецизен баланс на правомощията между различните участници с оглед на специфичните характерни особености на развитието на вътрешния енергиен пазар. Нарушаването на баланса на този етап би могло да застраши изпълнението на инициативите на политиката чрез законодателните предложения и по този начин би издигнало препятствия пред по-нататъшното интегриране на енергийния пазар, което е главната цел на настоящото предложение. Поради това изглежда преждевременно да се прехвърлят правомощията за вземане на решения на управителен съвет, както е предвидено в общия подход. Вместо това изглежда целесъобразно да се запази настоящата структура, с която се гарантира, че по конкретни въпроси националните регулатори действат без каквато и да било пряка намеса от страна на институциите на ЕС или държавите членки. Същевременно цялостната дейност на регулаторите продължава да подлежи на одобряване от страна на институциите на ЕС чрез програмните, бюджетните и стратегическите документи. Институциите на ЕС са ангажирани също в различни административни аспекти. Поради това не се предлага да се промени структурата и функционирането на съществуващия Съвет на регулаторите.

По същия начин не се предлага да се адаптира концепцията на Управителния съвет по образеца на управителния съвет, предвиден в общия подход. През последните години Управителният съвет на Агенцията в настоящия си състав е доказал своята висока ефективност и ефикасност. Функционирането му е осигурено от представители на Европейския парламент, Съвета и Комисията.

Въпреки че на този етап Комисията не намира за подходящо да адаптира структурата на управление на Агенцията изцяло по образеца на общия подход, тя ще продължи да следи дали описаното отклонение от общия подход все още е оправдано, като през 2021 г. е предвидено извършването следващата оценка, която освен че ще се занимае с целите, мандата и задачите на Агенцията, ще обърне особено внимание на нейната структура на управление.

Глава III от предложението за регламент съдържа финансови разпоредби. Предлага се редица отделни разпоредби да бъдат адаптирани към общия подход относно децентрализираните агенции.

В глава IV от предложението за регламент се актуализират няколко отделни разпоредби в съответствие с общия подход, като тя съдържа и значително количество непроменени разпоредби относно персонала и отговорността.

ê 713/2009 (адаптиран)

2016/0378 (COD)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за създаване на Агенция Ö на Европейския съюз Õ за сътрудничество между регулаторите на енергия (преработен)

(Ттекст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност Ö функционирането на Европейския съюз Õ, и по-специално член 95 Ö 194, параграф 2 Õ от него, 

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет,

като взеха предвид становището на Комитета на регионите,

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

ò нов

(1)Регламент (ЕО) № 713/2009 на Европейския парламент и на Съвета 27 е претърпял съществени изменения. Поради необходимостта от по-нататъшни изменения и с оглед постигане на яснота, посоченият регламент следва да бъде преработен.

ê 713/2009 съображение 1 (адаптиран)

В съобщението на Комисията от 10 януари 2007 г., озаглавено „Енергийна политика за Европа“, се подчертава значението на завършването на вътрешния пазар на електроенергия и на природен газ. Подобряването на регулаторната рамка на общностно равнище е определено като ключова мярка за постигането на тази цел.

ê 713/2009 съображение 2 (адаптиран)

С Решение 2003/796/ЕО 28 на Комисията беше създадена независима консултативна група по въпросите на електроенергията и природния газ, наречена Европейска група на регулаторите по въпросите на електроенергията и природния газ („ERGEG“), която да улесни консултацията, координацията и сътрудничеството между регулаторните органи в държавите членки и между тези органи и Комисията, с цел да се консолидират вътрешните пазари на електроенергия и природен газ. Тази група се състои от представители на националните регулаторни органи, създадени съгласно Директива 2003/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2003 г. относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия 29 и съгласно Директива 2003/55/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2003 г. относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ 30 .

ê 713/2009 съображение 3 (адаптиран)

Работата, извършена от ERGEG след нейното създаване, има положителен принос за вътрешните пазари на електроенергия и природен газ. При все това в сектора е общопризнато и е предложено от самата ERGEG да се премине от доброволно сътрудничество между националните регулаторни органи към сътрудничество в рамките на структура на Общността с ясна компетентност и правомощия да приема самостоятелни регулаторни решения в редица конкретни случаи.

ê 713/2009 съображение 4 (адаптиран)

Европейският съвет от 8 и 9 март 2007 г. прикани Комисията да предложи мерки за установяване на независим механизъм за сътрудничество между националните регулатори.

ò нов

(2)Създаването на Агенцията подобри явно координацията между регулаторите по трансгранични въпроси. От самото ѝ създаване, на Агенцията бяха възложени нови важни задачи по наблюдение на пазарите за търговия на едро съгласно Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета 31 , и в областта на трансграничната енергийна инфраструктура съгласно Регламент (ЕС) № 347/2013 на Европейския парламент и на Съвета 32 .

(3)Според прогнозите необходимостта от координиране на националните регулаторни действия през следващите години ще се увеличи още повече. Европейската енергийна система в момента претърпява най-голямата промяна от десетилетия насам. По-голямата пазарна интеграция и промяната към производство на електроенергия с променлив режим изискват по-големи усилия за координиране на националните енергийни политики с тези на съседните държави и за използване на възможностите, предоставяни от трансграничната търговия с електроенергия.

(4)Опитът от прилагането на правилата на вътрешния пазар показа, че несъгласуваните действия на национално равнище могат да доведат до сериозни проблеми на пазара, по-специално в тясно взаимосвързани области, в които решенията на държавите членки често имат осезаемо въздействие върху техните съседи. За да се постигнат положителните въздействия на вътрешния пазар на електроенергия върху благосъстоянието на потребителите, сигурността на доставките и декарбонизацията, от държавите членки и по-специално от независимите национални регулатори се изисква да си сътрудничат във връзка с регулаторните мерки, които имат трансгранично въздействие.

(5)Фрагментираната държавна намеса на национално равнище на енергийните пазари представлява все по-голям риск за правилното функциониране на трансграничните пазари на електроенергия. Поради това на Агенцията следва да бъде отредена роля при изготвянето на координирана европейска оценка на адекватността, в тясно сътрудничество с Европейската мрежа на операторите на преносни системи за електроенергия („ЕМОПС за електроенергия“), за да се избегнат проблемите, свързани с фрагментарните национални оценки, при които се прилагат различни некоординирани методи и не се взема в достатъчна степен под внимание положението в съседните държави. Агенцията следва също така да контролира техническите параметри, изготвени от ЕМОПС за електроенергия, за ефективното използване на трансграничния капацитет и за другите технически характеристики на механизмите за осигуряване на капацитет.

(6)Сигурността на доставките на електроенергия изисква координиран подход за подготовка в случай на възникване на неочаквани кризи, свързани с доставките. Поради това Агенцията следва да координира националните действия, свързани с готовността за справяне с рисковете, в съответствие с [Регламента за готовността за справяне с рисковете, предложен с COM(2016) 862].

(7)Поради тясната взаимовръзка между електроенергийната мрежа на Съюза и нарастващата нужда от сътрудничество със съседните държави, за да се поддържа стабилността на мрежата и за интегриране на големите количества енергия от възобновяеми източници, регионалните оперативни центрове ще играят важна роля при координиране на операторите на преносни системи. Агенцията следва да гарантира регулаторния надзор на регионалните оперативни центрове, когато е необходимо.

(8)Тъй като голяма част от новите мощности за производство на електроенергия ще бъдат свързани на местно равнище, операторите на разпределителни системи ще играят важна роля за функционирането на европейската електроенергийна система по гъвкав и ефективен начин.

ê 713/2009 съображение 5 (адаптиран)

(9)За да бъдат постигнати целите на енергийната политика на Общността Ö Съюза Õ, държавите членки следва тясно да си сътрудничат, като премахват пречките пред трансграничния обмен на електроенергия и природен газ. Въз основа на оценка на въздействието във връзка с изискваните ресурси за функционирането на централен орган бе направено заключението, че един независим централен орган предлага редица дългосрочни преимущества в сравнение с други възможности. Следва да се създаде Ö С Регламент (EC) № 713/2009 бе създадена Õ Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия („Агенцията“), за да запълни празнотите в регулирането на общностно равнището Ö на Съюза Õ и да допринесе за ефективното функциониране на вътрешните пазари на електроенергия и природен газ. Агенцията следва също да предостави Ö предоставя Õ възможност на националните регулаторни органи да засилят своето сътрудничество на общностно равнището Ö на Съюза Õ и да участват, на основата на взаимността, в упражняването на свързаните със Общността Ö Съюза Õ функции.

ê 713/2009 съображение 6 (адаптиран)

(10)Агенцията следва да осигури правилното координиране и, когато е необходимо, извършване на общностно равнище Ö равнището на Съюза Õ на регулаторните функции, осъществявани от националните регулаторни органи в съответствие с [преработената Директива за електроенергията, предложена с COM(2016) 864/2] Директива 2009/72/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия 33 и Директива 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ 34 . За тази цел е необходимо да се гарантира независимостта на Агенцията от производителите на електроенергия и газ, операторите на преносни и разпределителни системи, публични или частни, и потребители и да се гарантира съответствието на нейните действия с правото на Общността Ö Съюза Õ, нейния технически и регулаторен капацитет, нейната прозрачност, податливост на демократичен контрол и ефикасност.

ê 713/2009 съображение 7

ð нов

(11)Агенцията следва да наблюдава регионалното сътрудничество между операторите на преносни системи в секторите на електроенергия и на газ, както и осъществяването на задачите на Европейската мрежа наот операторите на преносни системи за електроенергия (ЕМОПС за електроенергия) и тези на Европейскатаите мрежаи наот операторите на преносни системи за газ (ЕМОПС за газ). ð Агенцията следва също да наблюдава изпълнението на задачите на други образувания, имащи функции, които са регулирани в рамките на Съюза, като енергийния обмен. ï Участието на Агенцията е ключово, за да се гарантира, че сътрудничеството между операторите на преносни системи ð и функционирането на другите образувания, изпълняващи функции в рамките на Съюза,ï се осъществява по ефикасен и прозрачен начин в полза на вътрешните пазари на електроенергия и природен газ.

ê 713/2009 съображение 8

(12)В сътрудничество с Комисията, с държавите членки и със съответните национални органи, Агенцията следва да наблюдава вътрешните пазари за електроенергия и природен газ и да информира Европейския парламент, Комисията и националните органи за своите констатации, когато това е уместно. Тези задачи по наблюдение на Агенцията не следва нито да дублират, нито да възпрепятстват наблюдението от Комисията или националните органи, по-специално от националните органи по конкуренция.

ê 713/2009 съображение 10 (адаптиран)

ð нов

(13)Целесъобразно е Ö Агенцията Õ да се създаде Ö предоставя Õ интегрирана рамка, в която Ö дава възможност на Õ националните регулаторни органи да могат да участват и да си сътрудничат. Тази рамка следва да улесни Ö трябва да улеснява Õ еднаквото прилагане на законодателството в областта на вътрешния пазар на електроенергия и природен газ в цялата Общност Community Ö целия Съюз Õ. На Агенцията следва да бъде Ö бе Õ предоставено правомощие да приема самостоятелни решения по отношение на ситуации, засягащи повече от една държава членка. Това правомощие следва, при ð ясно определени ï определени условия, да обхваща технически ð и регулаторни ï въпроси, ð които изискват координация на регионално равнище ï, ð основно отнасящи се до прилагането на мрежовите кодекси и насоките, сътрудничеството в рамките на регионалните оперативни центрове, ï регулаторния режим за ð решения, необходими за ефективно наблюдение на интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро, решения относно ï инфраструктурата за електроенергия и природен газ, която свързва или която може да свърже поне две държави членки и като краен случай освобождавания от правилата на вътрешния пазар на нови междусистемни електропроводи и нова инфраструктура за газ, разположени в повече от една държава членка.

ê 713/2009 съображение 9 (адаптиран)

ð нов

(14)Агенцията играе важна роля за изработването на рамкови насоки, които имат необвързващ характер (рамкови насоки),. с които мМрежовите кодекси трябва Ö следва Õ да са в съответствие Ö с тези рамкови насоки Õ. Също така се счита за подходящо за Агенцията и в съответствие с целта ѝ тя да участва в преразглеждането на ð проектите на ï мрежовите кодекси (както при тяхното създаване, така и при изменението им), с цел да гарантира, че те са в съответствие с рамковите насоки ð , и да предвиди необходимата степен на хармонизиране ï, преди да ги препоръча Ö представи Õ на Комисията за приемане.

ò нов

(15)С приемането на набор от мрежови кодекси и насоки, в които се предвижда поетапно прилагане и по-нататъшно усъвършенстване на общи регионални и общосъюзни правила, нарасна ролята на Агенцията при наблюдението на прилагането на мрежовите кодекси и насоките. Ефективното наблюдение на мрежовите кодекси и насоките е ключова функция на Агенцията и е от решаващо значение за прилагането на правилата на вътрешния пазар.

(16)От придобития с прилагането на мрежовите кодекси и насоките опит стана ясно, че е полезно да се рационализира процедурата за регулаторно одобряване на регионални или общосъюзни ред и условия или методики, които трябва да бъдат изготвени съгласно насоките и мрежовите кодекси, като те бъдат предоставени пряко на Агенцията, така че националните регулатори, които са представени в Съвета на регулаторите, да могат да вземат решения относно тях.

(17)Тъй като поетапното хармонизиране на енергийните пазари на Съюза включва намирането на решения на регионално равнище обикновено като междинен етап, е целесъобразно да бъде отразено регионалното измерение на вътрешния пазар и да се предвидят подходящи механизми за управление. Регулаторите, отговорни за координираните регионални одобрения, следва да имат възможност да подготвят решенията на Съвета на регулаторите по въпроси от регионално значение в рамките на регионален подкомитет на Съвета на регулаторите, освен ако тези въпроси са от общо значение за Съюза.

ê 713/2009 съображение 11 (адаптиран)

(18)Доколкото Агенцията има цялостен поглед върху дейността на националните регулаторни органи, тя следва да има консултативна роля спрямо Комисията, останалите институции на Общността Ö Съюза Õ и националните регулаторни органи по всички въпроси, свързани с целта, за която е създадена. Тя следва също така да бъде задължена да докладва на Комисията, когато установи, че сътрудничеството между операторите на преносни системи не дава необходимите резултати или че даден национален регулаторен орган, чието решение не е в съответствие с насоките, не прилага правилно становището, препоръката или решението на Агенцията.

ê 713/2009 съображение 12

(19)Агенцията следва също така да може да дава препоръки, които да подпомагат регулаторните органи и участниците на пазара при обмена на добри практики.

ê 713/2009 съображение 13

(20)Агенцията следва да се консултира със заинтересованите страни, когато това е целесъобразно, и да им дава достатъчна възможност да коментират предлаганите мерки, като например мрежови кодекси и правилници.

ê 713/2009 съображение 14 (адаптиран)

(21)Агенцията следва да допринася за изпълнението на насоките относно трансевропейските енергийни мрежи, установени с Регламент (ЕС) № 347/2013 на Европейския парламент и на Съвета 35  Решение № 1364/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 година за определяне на насоките за трансевропейските енергийни мрежи 36 , по-специално когато дава становище относно необвързващите десетгодишни планове за развитие на мрежата в цялата Общност Ö целия Съюз Õ (планове за развитие на мрежата в цялата Общност Ö целия Съюз Õ) в съответствие с член 4 6, параграф 3 от настоящия регламент.

ê 713/2009 съображение 15

(22)Агенцията следва да допринася за усилията за повишаване на енергийната сигурност.

ê 713/2009 съображение 16

ð нов

(23)ð За да се гарантира, че рамката на Агенцията е ефективна и е съгласувана с другите децентрализирани агенции, правилата, от които Агенцията се ръководи, следва да бъдат приведени в съответствие с общия подход, договорен между Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската комисия относно децентрализираните агенции 37 . Доколкото е необходимо обаче, ï Сструктурата на Агенцията следва да бъде адаптирана да посреща специфичните нужди на енергийното регулиране. По-конкретно, необходимо е изцяло да се вземе предвид специфичната роля на националните регулаторни органи, както и да се гарантира тяхната независимост.

ò нов

(24)В бъдеще могат да бъдат предвидени допълнителни промени към настоящия регламент, за да се приведе той в пълно съответствие с общия подход относно децентрализираните агенции. Въз основа на настоящите нужди на енергийното регулиране са необходими отклонения от общия подход. Поради това настоящото предложение не засяга евентуални бъдещи изменения на регламента за създаване на Агенцията, които Комисията може да реши да предложи след допълнителна оценка, както е предвидено в този акт, или по своя собствена инициатива.

ê 713/2009 съображение 17

(25)Управителният съвет следва да има необходимите правомощия да изготвя бюджета, да проверява неговото изпълнение, да съставя вътрешни правила, да приема финансов правилник и да назначава директор. За подновяване на членовете на управителния съвет, назначавани от Съвета, следва да се използва ротационна система, която да осигурява балансирано участие във времето на държавите членки. Управителният съвет следва да действа независимо и обективно в интерес на обществеността и следва да не търси или следва политически инструкции.

ê 713/2009 съображение 18 (адаптиран)

ð нов

(26)Агенцията следва да има необходимите правомощия да осъществява регулаторните си функции по ефикасен, прозрачен, обоснован и най-вече независим начин. Независимостта на Агенцията от производителите на електроенергия и газ и от операторите на преносни и разпределителни системи е не само ключов принцип на доброто управление, но също така основна предпоставка за осигуряване на доверието на пазара. Без това да засяга действията на неговите членове от името на съответните им национални органи, Съветът на регулаторите следва да действа независимо от каквито и да е пазарни интереси, следва да избягва конфликти на интереси и следва да не търси или приема инструкции или да не приема препоръки от което и да е правителство на държава членка, от ð институциите на Съюза ï Комисията или от което и да е друго публично или частно образувание ð или лице ï. Решенията на Съвета на регулаторите следва същевременно да са в съответствие с правото на Общността Ö Съюза Õ по отношение на енергията, като например вътрешния пазар на енергия, околната среда, и конкуренцията. Съветът на регулаторите следва да докладва на институциите на Общността Ö Съюза Õ относно своите становища, препоръки и решения.

ê 713/2009 съображение 19 (адаптиран)

ð нов

(27)С цел съкращаване на процедурата, когато Агенцията има правомощия да взема решения, на заинтересованите страни следва да се предостави право на обжалване пред Апелативен съвет, който следва да бъде част от Агенцията, но да бъде независим както от нейната административна, така и от нейната регулаторна структура. ð За да се гарантира неговото функциониране и пълна независимост, Апелативният съвет следва да има отделен бюджет в съответствие с бюджета на Агенцията. ï В интерес на приемствеността при назначаването или подновяването на членовете на Апелативния съвет следва да се дава възможност за частично подновяване на членовете на Апелативния съвет. Решенията на Апелативния съвет може да бъдат обжалвани пред Съда на Европейскияте общности Ö съюз Õ.

(28)ð Агенция следва да упражнява своите правомощия за вземане на решения в съответствие с принципите на вземането на справедливи, прозрачни и разумни решения. Всички процедурни правила на Агенцията следва да бъдат определени в процедурния ѝ правилник. ï

ê 713/2009 съображение 20 (адаптиран)

ð нов

(29)Агенцията следва да се финансира главно от общия бюджет на Европейския сСъюза чрез такси и доброволни вноски. По-специално, ресурсите, които в момента са обединени от регулаторните органи за сътрудничеството им на общностно равнището на Ö Съюза Õ, следва да продължат да бъдат на разположение на Агенцията. Бюджетната процедура на Общността Ö Съюза Õ следва да остане приложима по отношение на каквито и да било субсидии, платими от общия бюджет на Европейския сСъюза. Освен това одитът на отчетите следва да се осъществява от ð независим външен одитор ï Сметната палата в съответствие с член 91 Ö 107 Õ от Ö Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията 38  Õ Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности 39 .

ê 713/2009 съображение 21 (адаптиран)

(30)След създаването на Агенцията бБюджетният орган следва редовно да извършва оценка на нейния бюджета Ö на Агенцията Õ, като взема предвид обема и качеството на работата ѝ. Бюджетният орган следва да гарантира съблюдаването на най-високи стандарти за ефикасност.

ê 713/2009 съображение 22 (адаптиран)

(31)Агенцията следва да има персонал с високи професионални качества. По-специално, тя следва да се възползва от компетентността и опита на служители, командировани от националните регулаторни органи, Комисията и държавите членки. За служителите на Агенцията следва да се прилагат Правилникът за длъжностните лица на Европейските общности („Правилник за длъжностните лица“) и Условията за работа на други служители на Европейските общности („Условия за работа“), установени в Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 40 , както и правилата, приети съвместно от институциите на Европейската общност Ö Съюза Õ за целите на тяхното прилагане. Управителният съвет, съгласувано с Комисията, следва да приема необходимите правила за прилагане.

ò нов

(32)Регулаторната дейност на директора и на Съвета на регулаторите в съответствие с настоящия регламент може да се подпомага от работни групи.

ê 713/2009 съображение 23 (адаптиран)

(33)Агенцията следва да прилага общите правила по отношение на публичния достъп до документи, съхранявани от органи на Общността Ö Съюза Õ. Управителният съвет следва да установи практическите мерки за защита на чувствителна търговска информация и лични данни.

ò нов

(34)Чрез сътрудничеството на националните регулатори в рамките на Агенцията е очевидно, че решенията с мнозинство са основна предпоставка за постигане на напредък по въпроси, свързани с вътрешния енергиен пазар, които имат значителни икономически последици в различните държави членки. Поради това националните регулатори следва да гласуват в Съвета на регулаторите въз основа на принципа на обикновеното мнозинство.

ê 713/2009 съображение 24

Агенцията следва да се отчита пред Европейския парламент, Съвета и Комисията, когато е подходящо.

ê 713/2009 съображение 25 (адаптиран)

(35)Държави, които не са членки на Общността Ö Съюза Õ, следва да могат да участват в работата на Агенцията в съответствие с подходящи споразумения, които ще бъдат сключени от Общността Ö Съюза Õ.

ê 713/2009 съображение 26

Мерките, необходими за прилагане на настоящия регламент, следва да се приемат в съответствие с Решение № 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията 41 .

ê 713/2009 съображение 27

По-специално, на Комисията следва да бъдат предоставени правомощия да приема насоките, необходими в ситуации, в които Агенцията придобива компетентност да взема решения относно условията и реда за достъпа до и оперативната сигурност на трансграничната инфраструктура. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, чрез допълването му с нови несъществени елементи, те трябва да се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

ê 713/2009 съображение 28 (адаптиран)

(36)Комисията следва да представя на Европейския парламент и на Съвета най-късно три години от датата, на която първият директор е встъпил в длъжност, и на всеки четири години след това доклад относно специфичните задачи на Агенцията и постигнатите резултати, придружен от всякакви подходящи предложения. В този доклад Комисията следва да отправя предложения относно допълнителни задачи за Агенцията.

ê 713/2009 съображение 29 (адаптиран)

(37)Доколкото целите на настоящия регламент, а именно участие и сътрудничество на националните регулаторни органи на общностно равнището Ö на Съюза Õ, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки и следователно може да бъде по-добре постигната на общностно равнището Ö на Съюза Õ, Общността Ö Съюзът Õ може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тези цели.

ò нов

(38)Приемащата държава членка, в която се намира седалището на Агенцията, следва да осигури възможно най-добрите условия за доброто и ефективното функциониране на Агенцията, в това число многоезиково училищно обучение с европейска насоченост и подходящи транспортни връзки,

ê 713/2009 (адаптиран)

ð нов

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

СЪЗДАВАНЕ И ПРАВЕН СТАТУС Ö ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ Õ 

Член 1

Subject matter Ö Създаване и цели Õ 

1.С настоящия регламент се създава Агенция Ö на Европейския съюз Õ за сътрудничество между регулаторите на енергия („Агенцията“).

2.Целта на Агенцията е да се подпомагат регулаторните органи, посочени в член 57 35 от [преработената Директива за електроенергията, предложена с COM(2016) 864/2] Директива 2009/72/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия 42 и член 39 от Директива 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ 43 в изпълнението на общностно равнището на Ö Съюза Õ на регулаторните задачи, осъществявани в държавите членки, и при необходимост да координира тяхната дейност.

3. Докато сградите на Агенцията бъдат подготвени, тя ще ползва сгради на Комисията.

Член 42

Видове актове на Агенцията

Агенцията:

а)издава становища и препоръки, адресирани до операторите на преносни системи, ð регионалните оперативни центрове и номинираните оператори на пазара на електроенергия ï;

б)издава становища и препоръки, адресирани до регулаторните органи;

в)издава становища и препоръки, адресирани до Европейския парламент, Съвета или Комисията;

г)взема самостоятелни решения в специфични случаи, посочени в членове 6, 7, 8, и 11 9 Ö от настоящия регламент Õ;

д)представя на Комисията необвързващи рамкови насоки (рамкови насоки) в съответствие с член 556 от [преработения Регламент за електроенергията, предложен с COM(2016) 861/2] 44  на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно условията за достъп до мрежата за трансграничен обмен на електроенергия 45 ] и член 6 от Регламент (ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент и на Съвета 46  от 13 юли 2009 г. относно условията за достъп до газопреносни мрежи за природен газ.

ГЛАВА II

ЗАДАЧИ

Член 53

Общи задачи

Агенцията може, по искане на Европейския парламент, Съвета, Комисията или по своя собствена инициатива, да предоставя становища или препоръки на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията по всички въпроси, свързани с целта, за която тя е създадена.

Член 64

Задачи Ö на Агенцията Õ по отношение на сътрудничеството между операторите на преносни системи

1.Агенцията дава на Комисията становища относно проекта на устав, списъка на членовете и проекта на процедурен правилник на ЕМОПС за електроенергия в съответствие с член 26 5, параграф 2 от [за Службата за публикации: преработения Регламент за електроенергията, предложен с COM(2016) 861/2] и тези на ЕМОПС за газ съгласно член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 715/2009.

2.Агенцията следи изпълнението на задачите на ЕМОПС за електроенергия, посочени в член 29 9 от [за Службата за публикации: преработения Регламент за електроенергията, предложен с COM(2016) 861/2] и на ЕМОПС за газ, посочени в член 9 от Регламент (ЕО) № 715/2009.

3.Агенцията shall ð може да ï дава становища:

а)на ЕМОПС за електроенергия, в съответствие с член 8, параграф 2) 27, параграф 1, буква а) от [преработения Регламент за електроенергията, предложен с COM(2016) 861/2] и на ЕМОПС за газ в съответствие с член 8, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 715/2009 относно мрежовите кодекси, и

б)на ЕМОПС за електроенергия, в съответствие с член 9, параграф 2, първа алинея 27, параграф 1, букви б) и з) от [преработения Регламент за електроенергията, предложен с COM(2016) 861/2] и на ЕМОПС за газ, в съответствие с член 9, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕО) № 715/2009 относно проекта на годишна работна програма, Ö относно Õ проекта на план за развитие на мрежата в цялата Общност Ö целия Съюз Õ, както и относно други съответни документи, посочени в член 27, параграф 1член 8, параграф 3 от [преработения Регламент за електроенергията, предложен с COM(2016) 861/2] и в член 8, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 715/2009, като взема предвид целите за недискриминация, ефективна конкуренция и ефикасно и сигурно функциониране на вътрешните пазари на електроенергия и природен газ.

4.Агенцията, на основата на факти, дава надлежно мотивирани становища, както и препоръки, на ЕМОПС за електроенергия, ЕМОПС за газ, на Европейския парламент, Съвета и Комисията, когато прецени, че проектът на годишна работна програма или проектът на план за развитие на мрежата в цялата Общност Ö целия Съюз Õ, представени ѝ в съответствие с член 9, параграф 2, втора алинея 27, параграф 1, букви б) и з) от [преработения Регламент за електроенергията, предложен с COM(2016) 861/2] и член 9, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕО) № 715/2009, не допринасят за недискриминация, ефективна конкуренция и ефикасно функциониране на пазара или достатъчно равнище на трансгранични междусистемни връзки, отворени за достъп на трети страни, или не спазват съответните разпоредби на [за Службата за публикации: преработения Регламент за електроенергията, предложен с COM(2016) 861/2, и преработената Директива за електроенергията, предложена с COM(2016) 864/2] или на Директива 2009/73/ЕО и на Регламент (ЕО) № 715/2009.

Член 5

Ö Задачи на Агенцията по отношение на разработването и прилагането на мрежови кодекси и насоки Õ

1.Агенцията участва в разработването на мрежовите кодекси в съответствие с член 556 от [преработения Регламент за електроенергията, предложен с COM(2016) 861/2] и член 6 от Регламент (ЕО) № 715/2009. Ö Тя по-специално: Õ 

а)Агенцията представя необвързващиа рамковиа насока Ö насоки Õ на Комисията при поискване съгласно член 6, параграф 255, параграф 3 от [преработения Регламент за електроенергията, предложен с COM(2016) 861/2] или член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 715/2009. Агенцията преразглежда необвързващата рамкова насока и я представя отново на Комисията при поискване съгласно член 6, параграф 4 55, параграф 6 от [преработения Регламент за електроенергията, предложен с COM(2016) 861/2] или член 6, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 715/2009.;

б)Агенцията предоставя мотивирано становище на ЕМОПС за електроенергия и ЕМОПС за газ относно мрежовите кодекси в съответствие с член 6, параграф 7 от [Регламент (ЕО) № 714/2009] и член 6, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 715/2009.;

в)Агенцията представя ð преразгледания ï мрежовия кодекс на Комисията и може да препоръча той да бъде приет съгласно Ö в съответствие с Õ член 6, параграф 9 55, параграф 10 от [преработения Регламент за електроенергията, предложен с COM(2016) 861/2] или Ö в съответствие с Õ член 6, параграф 9 от Регламент (ЕО) № 715/2009. Агенцията подготвя и представя проект на мрежови кодекс на Комисията при поискване съгласно член 55, параграф 116, параграф 10 от [преработения Регламент за електроенергията, предложен с COM(2016) 861/2] или член 6, параграф 10 от Регламент (ЕО) № 715/2009.;

г)5. Агенцията дава на Комисията надлежно мотивирано становище в съответствие с член 55, параграф 139, параграф 1 от [преработения Регламент за електроенергията, предложен с COM(2016) 861/2] или член 9, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 715/2009, в случай че ЕМОПС за електроенергия или ЕМОПС за газ не е успяла да приложи мрежови кодекс, изработен съгласно член 27, параграф 1, буква а) 8, параграф 2 от [преработения Регламент за електроенергията, предложен с COM(2016) 861/2] или член 8, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 715/2009, или мрежови кодекс, който е бил разработен в съответствие с член 55, параграфи 26, параграфи 1 — 10 от посочените регламентаи [преработения Регламент за електроенергията, предложен с COM(2016) 861/2] и с член 6, параграфи 1 — 10 от Регламент (ЕО) № 715/2009, но не е бил приет от Комисията съгласно член 55, параграф 12 от [преработения Регламент за електроенергията, предложен с COM(2016) 861/2] и съгласно член 6, параграф 11 от посочените регламенти Регламент (ЕО) № 715/2009.

д)6. Агенцията наблюдава и анализира изпълнението на мрежовите кодекси и насоките, приети от Комисията, в съответствие с член 55, параграф 12 6, параграф 11 от [преработения Регламент за електроенергията, предложен с COM(2016) 861/2] и в член 6, параграф 11 от Регламент (ЕО) № 715/2009 и тяхното въздействие върху хармонизирането на приложимите правила, целящи улесняване на интегрирането на пазара, както и върху недискриминацията, ефективната конкуренция и ефикасното функциониране на пазара, и докладва на Комисията.

ò нов

2.В случаите когато в мрежовите кодекси и насоките, разработени в съответствие с глава VII от [преработения Регламент за електроенергията, предложена с COM(2016) 861/2], се предвижда изготвянето на предложения относно реда и условията или методиките за прилагането на тези мрежови кодекси и насоки, налагащи регулаторно одобряване от всички регулаторни органи или от всички регулатори от съответния регион, редът и условията или методиките се представят на Агенцията за преразглеждане и одобряване. Преди да одобри реда и условията или методиките, Агенцията ги преразглежда и променя, когато е необходимо, за да се гарантира, че те са в съответствие с целта на съответния мрежов кодекс или насока и че допринасят за интеграцията на пазара, недопускането на дискриминация и ефективното функциониране на пазара. Прилага се процедурата по координиране на регионалните задачи в съответствие с член 7.

3.В контекста на преразглеждането на тръжните зони Агенцията одобрява и може да поиска внасяне на изменения в методиката и допусканията, които ще се използват в процеса на преразглеждане на тръжните зони в съответствие с член 13, параграф 3 от [преработения Регламент за електроенергията, предложен с COM(2016) 861/2].

ê 713/2009 (адаптиран)

7. Агенцията наблюдава напредъка в изпълнението на проекти за създаване на нов междусистемен капацитет.

8. Агенцията наблюдава изпълнението на плановете за развитие на мрежата в цялата Общност. Ако Агенцията установи несъответствия между такъв план и неговото изпълнение, тя проучва причините за тези несъответствия и дава препоръки на съответните оператори на преносни системи, на националните регулаторни органи или други компетентни органи с оглед на извършване на инвестициите съгласно планове за развитие на мрежата в цялата Общност.

4.9. Агенцията наблюдава регионалното сътрудничество между операторите на преносни системи по член 3112 от [преработения Регламент за електроенергията, предложен с COM(2016) 861/2] и член 12 от Регламент (ЕО) № 715/2009 и отчита надлежно Ö взема предвид Õ резултата от това сътрудничество при изготвянето на своите становища, препоръки и решения.

ê 713/2009 (адаптиран)

ð нов

Член 67

Задачи Ö на Агенцията Õ по отношение на националните регулаторни органи

1.Агенцията приема индивидуални решения по технически въпроси, когато тези решения са предвидени в [за Службата за публикации: преработената Директива за електроенергията, предложена с COM(2016) 864/2], Директива 2009/73/ЕО, [за Службата за публикации: преработения Регламент за електроенергията, предложен с COM(2016) 861/2] или Регламент (ЕО) № 715/2009.

2.В съответствие с работната си програма, или по искане на Комисията ð или по собствена инициатива ï Агенцията може да издава препоръки, за да подпомогне регулаторните органи и участниците на пазара при обмена на добри практики.

3.Агенцията предоставя рамка, в която националните регулатори могат да си сътрудничат. Тя насърчава сътрудничеството между националните регулаторни органи и между регулаторни органи на регионално и общностно равнище Ö и на равнището на Съюза Õ ð , за да гарантира оперативна съвместимост, комуникация и наблюдение на резултатите на регионално равнище в областите, които все още не са хармонизирани на равнището на Съюза, ï и отчита надлежно Ö взема предвид Õ резултата от такова сътрудничество при изготвянето на своите становища, препоръки и решения. Когато Агенцията счита, че се изискват обвързващи правила за такова сътрудничество, тя отправя необходимите препоръки до Комисията.

4.По искане на регулаторен орган или на Комисията Агенцията предоставя основано на фактите становище относно съответствието на дадено решение на регулаторен орган с насоките, посочени в [преработената Директива за електроенергията, предложена с COM(2016) 864/2], Директива 2009/73/ЕО, [преработения Регламент за електроенергията, предложен с COM(2016) 861/2] или Регламент (ЕО) № 715/2009, или с други съответни разпоредби на посочените директиви или регламенти.

5.Когато национален регулаторен орган не се съобрази със становището на Агенцията, посочено в параграф 4, в рамките на четири месеца от деня на получаване, Агенцията уведомява Комисията и съответната държава членка за това.

6.Когато в конкретен случай национален регулаторен орган срещне затруднения с прилагането на насоките, посочени в [преработената Директива за електроенергията, предложена с COM(2016) 864/2], Директива 2009/73/ЕО, [преработения Регламент за електроенергията, предложен с COM(2016) 861/2] или Регламент (ЕО) № 715/2009, той може да поиска становище от Агенцията. Агенцията предоставя становището си след консултация с Комисията в срок от три месеца от получаването на такова искане.

7.Агенцията взема решение относно реда и условията за достъп до и оперативна сигурност на инфраструктура за електроенергия и газ, която свързва или би могла да свърже поне две държави членки (трансгранична инфраструктура), в съответствие с параграф 8член 8.

Член 8

Задачи по отношение на реда и условията за достъп до и оперативна сигурност на трансгранична инфраструктура

8.1. За Ö Що се отнася до Õ ð регулаторните въпроси с ï трансграничноата ð значение ï инфраструктура, Агенцията взема решения относно тези регулаторни въпроси, които попадат в областите на компетентност на национални регулаторни органи, които могат да включват реда и условията ð за достъп и оперативна сигурност, или методиките, които са от значение ï за ð трансграничната търговия или ï достъп и оперативната сигурност, ð или други регулаторни въпроси с трансгранично значение ï само:

а) когато компетентните национални регулаторни органи не са постигнали споразумение в рамките на период от шест месеца от деня, на който случаят е бил предаден Ö след датата на отнасяне на случая и предаването му Õ на последния от тези регулаторни органи; или

б) въз основа на съвместно искане от компетентните национални регулаторни органи.

Компетентните национални регулаторни органи могат съвместно да поискат удължаване на срока, посочен в буква а), с до шест месеца.

При подготовката на решението си Агенцията се консултира с националните регулаторни органи и съответните оператори на преносни системи и се уведомява за предложенията и забележките на всички съответни оператори на преносни системи.

2.    Редът и условията за достъп до трансгранична инфраструктура включват:

а) процедура за разпределяне на капацитета;

б) времева рамка за разпределението;

в) поделяне на приходите от претоварване; и

г) налагане на такси на ползвателите на инфраструктурата, посочени в член 17, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕО) № 714/2009 или член 36, параграф 1, буква г) от Директива 2009/73/ЕО.

9.3. Когато даден случай е отнесен до Агенцията по силата на параграф 8 1, Агенцията:

а)предоставя Ö излиза с Õ решението си в рамките на период от шест месеца от деня на отнасяне на случая; и

б)ако е необходимо, може да предостави временно решение, за да гарантира, че е защитена сигурността на доставките или оперативната сигурност на въпросната инфраструктура.

4. Комисията може да приеме насоки за случаите, при които Агенцията придобива компетентност да взема решения относно реда и условията за достъп до и оперативна сигурност на трансгранична инфраструктура. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 32, параграф 2 от настоящия регламент.

10.5. Когато регулаторните въпроси, посочени в параграф 8 1, обхващат също така изключения Ö освобождавания Õ по смисъла на член 59 17 от [преработения Регламент за електроенергията, предложен с COM(2016) 861/2] или на член 36 от Директива 2009/73/ЕО, сроковете, определени в настоящия регламент, и сроковете, предвидени от посочените разпоредби, не се кумулират.

ò нов

Член 7

Координиране на регионалните задачи в рамките на Агенцията

1.Що се отнася до решенията в съответствие с член 5, параграф 2, последно изречение от настоящия регламент относно съвместните регионални ред и условия или методики, които трябва да бъдат разработени съгласно мрежовите кодекси и насоките в съответствие с глава VII от [преработения Регламент за електроенергията, предложен с COM(2016) 861/2], и които обичайно се отнасят до ограничен брой държави членки и изискват съвместно регулаторно решение на регионално равнище, Агенцията може да бъде подпомагана от подгрупа към Съвета на регулаторите, състояща се само от регулаторните органи на съответния регион, като се следва процедурата, предвидена в параграфи 2 — 4 от настоящия член.

2.Директорът прави оценка на възможното въздействие от съвместното предложение върху вътрешния пазар и представя становище относно това дали то има предимно регионално значение или дали има осезаемо въздействие върху вътрешния пазар, по-специално в случаи, когато разглежданият въпрос има съществено значение, надхвърлящо границите на съответния регион.

3.Съветът на регулаторите по целесъобразност, и по-специално като вземе предвид становището на директора, създава регионална подгрупа, състояща се от засегнатите членове на Съвета на регулаторите, която да преразгледа предложението и да отправи препоръка до Съвета на регулаторите относно одобрението, включително относно евентуалните изменения.

4.Когато Съветът на регулаторите взема решение относно становището си по предложението, той взема надлежно предвид препоръката на регионалната подгрупа.

5.Регулаторните органи на региона съвместно определят единен координиращ национален регулаторен орган, отговарящ за координацията на регионалните подгрупи на националните регулаторни органи. Изпълняващият функцията координиращ национален регулаторен орган се сменя на ротационен принцип на всеки две години. Координиращият национален регулаторен орган действа като звено за контакт за всички заинтересовани страни, включително за Агенцията. Той може да изисква информация от значение за изпълнението на регулаторните функции на регионално равнище от всички заинтересовани страни по своя собствена инициатива или по искане на друг национален регулаторен орган или органи от региона, и предоставя на Агенцията информация относно регионалните дейности на националните регулаторни органи от региона. Регулаторните органи, осъществяващи дейност в регионалните подгрупи към Съвета на регулаторите, предоставят на разположение достатъчно ресурси, за да дадат възможност на групата да изпълнява своите функции.

Член 8

Задачи на Агенцията по отношение на регионалните оперативни центрове

1.Агенцията, в тясно сътрудничество с националните регулаторни органи и с ЕМОПС за електроенергия, наблюдава и анализира резултатите на регионалните оперативни центрове, като взема предвид докладите, предвидени в [член 43, параграф 4 от преработения Регламент за електроенергията, предложен с COM(2016) 861/2].

2.За ефективното и своевременно изпълнение на задачите, посочени в параграф 1, Агенцията по-специално:

а)взема решение относно конфигурацията на регионите във връзка с функционирането на системата в съответствие с член 33, параграф 1 от [преработения Регламент за електроенергията, предложен с COM(2016) 861/2];

б)изисква информация от регионалните оперативни центрове, когато е целесъобразно, в съответствие с член 43 от [преработения Регламент за електроенергията, предложен с COM(2016) 861/2];

в)изготвя становища и препоръки, адресирани до Европейската комисия, Съвета и Европейския парламент;

г)изготвя становища и препоръки, адресирани до регионалните оперативни центрове.

Член 9

Задачи на Агенцията по отношение на номинираните оператори на пазара на електроенергия

За да се гарантира, че номинираните оператори на пазара на електроенергия изпълняват функциите си съгласно [преработения Регламент за електроенергията, предложен с COM(2016) 861/2] и Регламент № 1222/2015 на Комисията от 24 юли 2015 г. 47 , Агенцията:

а)наблюдава напредъка на номинираните оператори на пазара на електроенергия при въвеждането на функциите съгласно Регламент (ЕС) 2015/1222;

б)изготвя препоръки, адресирани до Комисията, в съответствие с член 7, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2015/1222;

в)изисква информация от номинираните оператори на пазара на електроенергия, когато това е целесъобразно.

Член 10

Задачи на Агенцията по отношение на адекватността на производството на електроенергия и готовността за справяне с рисковете 

1.Агенцията одобрява и изменя, когато е необходимо,

а)предложенията относно методиките и изчисленията, свързани с европейската оценка на адекватността на ресурсите в съответствие с член 19, параграфи 2, 3 и 5 от [преработения Регламент за електроенергията, предложен с COM(2016) 861/2];

б)предложенията относно техническите спецификации за трансграничното участие в механизмите за осигуряване на капацитет в съответствие с член 21, параграф 10 от [преработения Регламент за електроенергията, предложен с COM(2016) 861/2].

2.Агенцията одобрява и изменя, когато е необходимо, методиките

а)за определяне на сценариите при криза в електроснабдяването на регионално равнище, както е посочено в член 5 от [Регламента за готовността за справяне с рисковете, предложен с COM(2016) 862];

б)за оценки на адекватността в краткосрочен план, както е посочено в член 8 от [Регламента за готовността за справяне с рисковете, предложен с COM(2016) 862].

ê 713/2009 (адаптиран)

Член 119

Други задачи Ö Задачи на Агенцията по отношение на решения за освобождаване и за сертифициране Õ 

1. Агенцията може да взема решение за освобождаване съгласно предвиденото в член 5917, параграф 5 от [преработения Регламент за електроенергията, предложен с COM(2016) 861/2]. Агенцията може също така да взема решение за освобождаване съгласно член 36, параграф 4 от Директива 2009/73/ЕО, когато съответната инфраструктура се намира на територията на повече от една държава членка.

2. По искане на Комисията, в съответствие с член 3, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕО) № 714/2009 или член 3, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕО) № 715/2009, Агенцията представя становище относно решения за сертифициране, взети от националните регулаторни органи.

ê 713/2009 (адаптиран)

ð нов

Член 12

Ö Задачи на Агенцията по отношение на инфраструктурата Õ 

ð Що се отнася до трансевропейската енергийна инфраструктура, Агенцията, в тясно сътрудничество с регулаторните органи и с ЕМОПС: ï

а)7. Агенцията наблюдава напредъка в изпълнението на проекти за създаване на нов междусистемен капацитет.;

б)8. Агенцията наблюдава изпълнението на плановете за развитие на мрежата в цялата Общност  целия Съюз . Ако Агенцията установи несъответствия между такъв Ö тези Õ планове и неговото Ö тяхното Õ изпълнение, тя проучва причините за тези несъответствия и дава препоръки на съответните оператори на преносни системи, на националните регулаторни органи или други компетентни органи с оглед на извършване на инвестициите съгласно планове за развитие на мрежата в цялата Общност  целия Съюз .

ò нов

в)изпълнява задълженията, определени в членове 5, 11, 12 и 13 от Регламент (ЕС) № 347/2013.

Член 13

Задачи на Агенцията по отношение на интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро

С оглед осъществяване на ефективно наблюдение на интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро, Агенцията, в тясно сътрудничество с регулаторните органи и другите национални органи,

а)наблюдава пазарите за търговия на едро, събира данни и регистрира участниците на пазара в съответствие с членове 7 — 9 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 48 ;

б)изготвя препоръки, адресирани до Комисията, в съответствие с член 7 от Регламент (ЕС) № 1227/2011;

в)провежда разследвания в съответствие с член 16, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1227/2011.

ê 713/2009 (адаптиран)

ð нов

Член 14 9

Ö Възлагане на нови задачи на Агенцията Õ

При обстоятелства, ясно определени от Комисията в насоките, приети съгласно Ö в съответствие с Õ член 57 18 от [преработения Регламент за електроенергията, предложен с COM(2016) 861/2] или член 23 от Регламент (ЕО) № 715/2009, и по въпроси, свързани с целта на създаването ѝ, Агенцията може да бъде натоварена с допълнителни задачи, ð като се спазват ограниченията за прехвърляне на изпълнителни правомощия на агенциите на Съюза ï които не включват правомощия за вземане на решения.

Член 15 10

Консултации и прозрачност

1.При изпълнението на задачите си, и по-специално в процеса на разработване на рамковите насоки в съответствие с член 556 от [преработения Регламент за електроенергията, предложен с COM(2016) 861/2] или член 6 от Регламент (ЕО) № 715/2009, както и в процеса на предлагане на изменения в Ö мрежовите Õ кодексите съгласно Ö член 56 от [преработения Регламент за електроенергията, предложен с COM(2016) 861/2] или Õ член 7 от Ö Регламент (ЕО) № 715/2009 Õ който и да е от посочените регламенти, Агенцията се консултира обстойно на ранен етап с участниците на пазара, операторите на преносни системи, потребителите, крайните ползватели, а когато това е уместно, и с органите по конкуренция, без да се засяга съответната им компетентност, по открит и прозрачен начин, особено когато задачите ѝ засягат операторите на преносни системи.

2.Агенцията гарантира, че на обществеността и на заинтересованите страни се предоставя обективна, достоверна и леснодостъпна информация, по-специално по отношение на резултатите от нейната дейност, ако това е целесъобразно.

Всички документи и протоколи от консултационните заседания, проведени по време на разработването на рамковите насоки съгласно член 556 от [преработения Регламент за електроенергията, предложен с COM(2016) 861/2] или член 6 от Регламент (ЕО) № 715/2009 или по време на изменянето на Ö мрежовите Õ кодекси Ö , посочени в параграф 1, Õ съгласно член 7 от който и да е от посочените регламенти, се оповестяват публично.

3.Преди да се приемат рамковите насоки в съответствие с член 556 от Регламент (ЕО) № 714/2009 или член 6 от Регламент (ЕО) № 715/2009, или да се предлагат изменения на мрежовите кодекси Ö , посочени в параграф 1, Õ съгласно член 7 от който и да е от посочените регламенти, Агенцията посочва как са били взети предвид забележките, получени по време на консултациите, и предоставя мотивите, когато тези забележки не са били следвани.

4.Агенцията публикува на своя собствен интернет сайт поне дневния ред, справочните документи и, когато е уместно, протоколите от заседанията на Управителния съвет, на Съвета на регулаторите и на Апелативния съвет.

Член 16 11

Наблюдение и докладване относно секторите на електроенергията и природния газ

1.В тясно сътрудничество с Комисията, държавите членки и съответните национални органи, включително националните регулаторни органи, и без да се засягат правомощията на органите по конкуренция, Агенцията наблюдава вътрешните пазарите ð за търговия на едро и на дребно ï на с електроенергия и природен газ, и по-специално цените на дребно на електроенергия и природен газ, ð съответствието с правата на потребителите, определени в [преработената Директива за електроенергията, предложена с COM(2016) 864/2] и в Директива 2009/73/ЕО, ï достъпа до мрежитеата, включително достъпа до електроенергия от възобновяеми енергийни източници, ð потенциалните пречки пред трансграничната търговия, държавната намеса, която не позволява на цените да отразяват действителния недостиг и постиженията на държавите членки в областта на сигурността на доставките на електроенергия въз основа на резултатите от европейската оценка на адекватността на ресурсите, посочена в член 19 от [преработения Регламент за електроенергията], по-специално като се вземе предвид последващата оценка, както е посочено в член 16 от [Регламента за готовността за справяне с рисковете, предложен с COM(2016) 862] ï и спазването на правата на потребителите, установени в [преработената Директива за електроенергията] и Директива 2009/73/ЕО.

2.Агенцията публикува Ö ежегодно Õ годишен доклад относно резултатите от дейността си по наблюдение Ö , посочена в Õ в съответствие с параграф 1. В този доклад Агенцията посочва всички пречки пред завършването на вътрешните пазари на електроенергия и на природен газ.

3.Когато публикува своя годишен доклад, Агенцията може да представи на Европейския парламент и на Комисията становище относно Ö възможните Õ мерките, които биха могли да бъдат предприети за премахване на пречките, посочени в параграф 2.

ГЛАВА III II

ОРГАНИЗАЦИЯ Ö НА АГЕНЦИЯТА Õ 

Член 172

Правен статус

1.Агенцията е орган на Общността Ö Съюза Õ, който притежава правосубектност.

2.Във всяка държава членка Агенцията се ползва с най-широката правоспособност, предоставяна на юридически лица съгласно националното законодателство. По-специално, тя може да придобива или да се разпорежда с движимо и недвижимо имущество и да е страна по съдебни производства.

3.Агенцията се представлява от директора ѝ.

ò нов

4.Седалището на агенцията е в Любляна, Словения.

Агенцията може да установява местни представителства в държавите членки при съгласие от тяхна страна и в съответствие с член 25, буква й).

ê 713/2009 (адаптиран)

ð нов

Член 18 3
Composition Ö Административна и управленска структура Õ 

Агенцията се състои от:

а)Управителен съвет, който изпълнява задачите, определени в член 13 20;

б)Съвет на регулаторите, който изпълнява задачите, определени в член 23 15;

в)Директор, който изпълнява задачите, определени в член 25 17; и

г)Апелативен съвет, който изпълнява задачите, определени в член 29 19.

Член 19 12

Ö Състав на Õ Управителнияен съвет

1.Управителният съвет се състои от девет членове. Всеки член има по един заместник. Двама членове и техните заместници се назначават от Комисията, двама членове и техните заместници се назначават от Европейския парламент, а петима членове и техните заместници се назначават от Съвета. Член на Управителния съвет не може да бъде едновременно и член на Европейския парламент.

2.Мандатът на членовете на Управителния съвет и техните заместници е четири години и може да бъде подновен еднократно. За първия мандат срокът е шест години за половината от членовете на Управителния съвет и техните заместници.

3.2. Управителният съвет избира ð с мнозинство от две трети ï своя председател и своя заместник-председател измежду членовете си. Заместник-председателят замества автоматично председателя в случай на невъзможност на последния да изпълнява функциите си. Мандатът на председателя и на заместник-председателя е две години и може да бъде подновен еднократно. При всички случаи обаче мМандатът на председателя и на заместник-председателя изтича в момента, когато те престанат да бъдат членове на Управителния съвет.

4.3. Заседанията на Управителния съвет се свикват от неговия председател. Председателят на сСъвета на регулаторите или определен от тях представител от сСъвета на регулаторите, и директорът участват в разискванията без право на глас, освен ако Управителният съвет не реши друго по отношение на директора. Управителният съвет заседава поне два пъти в годината на редовни сесии. Допълнително той може да заседава по инициатива на неговия председател, по искане на Комисията или по искане на най-малко една трета от неговите членове. Управителният съвет може да покани да участва в заседанията му като наблюдател всяко лице, чието становище може да бъде от интерес. Членовете на Управителния съвет могат да бъдат подпомагани от съветници или експерти при условията на неговия процедурен правилник. Секретариатът на Управителния съвет се осигурява от Агенцията.

5.4. Решенията на Управителния съвет се приемат с ð обикновено ï мнозинство от две трети от присъстващите членове, освен ако в настоящия регламент не е предвидено друго. Всеки член на Управителния съвет или заместник има право на един глас.

6.5. В процедурния правилник по-подробно се определят:

а)редът относно гласуването и по-специално условията, въз основа на които един член може да действа от името на друг член, както и изискванията за кворум, когато е необходимо; и

б)редът относно принципа на ротация, приложим за подновяване на членовете на Управителния съвет, които се назначават от Съвета, така че да се осигури балансирано участие на държавите членки във времето.

7.6. Член на Управителния съвет не е Ö може да бъде Õ член на Съвета на регулаторите.

8.7. Членовете на Управителния съвет се ангажират да действат независимо и обективно в обществен интерес. , без да търсят или да следват политически инструкции. За целта всеки член прави писмена декларация за обвързване и декларация за интереси, като посочва или отсъствието на интереси, за които би могло да се счита, че накърняват независимостта му, или за наличието на преки или косвени интереси, за които би могло да се счита, че накърняват независимостта му. Тези декларации се оповестяват публично всяка година.

Член 20 13

Tasks Ö Функции Õ на Управителния съвет

1.Ö Управителният съвет Õ:,

а)Сслед като се консултира със Съвета на регулаторите и след като е получил положителното му становище в съответствие с член 2315, параграф 52, Ö буква б), Õ Управителният съвет назначава директор в съответствие с член 24, параграф 216, параграф 2 ð и при необходимост продължава срока на мандата му или го отстранява от длъжност; ï

б)2. Управителният съвет официално назначава членовете на Съвета на регулаторите в съответствие с член 2214, параграф 1;.

в)3. Управителният съвет официално назначава членовете на Апелативния съвет в съответствие с член 26, параграф 218, параграфи 1 и 2;.

г)4. Управителният съвет гарантира, че Агенцията осъществява мисията си и изпълнява поставените ѝ Ö задачи Õ в съответствие с настоящия регламент задачи;.

д)5. Ö приема Õ всяка година ð проекта на програмния документ, посочен в параграф в член 21, преди предаването му на Комисията за изразяване на становище, и въз основа на становището на Комисията ï преди 30 септември, след консултация на Комисията и след като е получил одобрение от Съвета на регулаторите съгласно член 23, параграф 5, буква в)15, параграф 3, Управителният съвет ð приема ï работната програма ð програмния документ ï на Агенцията за следващата година ð с мнозинство от две трети от своите членове ï и я предава на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията. Работната програма се приема, без това да противоречи на ежегодната бюджетна процедура, и се оповестява публично;.

6. Управителният съвет приема и, ако е необходимо, преразглежда многогодишна програма. Това преразглеждане става въз основа на доклад за оценка, изготвен от независим външен експерт по искане на управителния съвет. Тези документи се оповестяват публично.

е)7. Управителният съвет ð приема с мнозинство от две трети годишния бюджет на Агенцията и ï упражнява ð другите си ï бюджетните си правомощия ð функции ï в съответствие с членове 31 — 35 21 — 24;.

ж)8. Управителният съвет решава, след като е получил съгласието на Комисията, дали да приема завещания, дарения или безвъзмездни средства от други източници от Ö Съюза Õ Общността, или доброволни вноски от държавите членки или от регулаторните органи. В становището Ö на Õ , което Управителният съвет Ö , предоставено Õ предоставя в съответствие с член 3524, параграф 5, изрично се разглеждат източниците на финансиране, уредени в настоящия параграф;.

з)9. Управителният съвет, упражнява дисциплинарен контрол над директора, като се консултира със Съвета на регулаторите. ð Освен това в съответствие с параграф 2 той упражнява по отношение на персонала на Агенцията правомощията, предоставени от Правилника за длъжностните лица на органа по назначаването, както и тези, предоставени от Условията за работа на другите служители на органа, оправомощен да сключва трудови договори; ï

и)10. При необходимост Управителният съвет изготвя правила на Агенцията за прилагане на Правилника за длъжностните лица ð и Условията за работа на другите служители в съответствие с член 110 от Правилника за длъжностните лица ï в съответствие с член 3928, параграф 2;.

й)11. Управителният съвет Ö приема Õ предприема практически мерки по отношение на правото на достъп до документи на Агенцията в съответствие с член 4130;.

к)12. Управителният съвет приема и публикува годишния доклад за дейността на Агенцията въз основа на проекта на годишен доклад, посочен в член 1725, параграф 8, буква з), и представя този доклад на Европейския парламент, Съвета, Комисията, Ö и Õ Сметната палата, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите най-късно до 15 юни ð 1 юли ï на всяка година. Годишният доклад за дейността на Агенцията съдържа независима част, одобрена от Съвета на регулаторите, относно регулаторните дейности на Агенцията през разглежданата Ö посочената Õ година;.

л)13. Управителният съвет приема и публикува свой процедурен правилник;.

ò нов

м)приема финансовите правила, приложими за Агенцията, в съответствие с член 36;

н)приема стратегия за борба с измамите, пропорционална на риска от измами, като се отчитат разходите и ползите от мерките, които ще бъдат прилагани;

о)приема правила за предотвратяване и управление на конфликти на интереси по отношение на своите членове, както и на членовете на Апелативния съвет;

п)приема и редовно актуализира плановете за комуникация и разпространение на информация, посочени в член 41;

р)в съответствие с условията на Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители назначава счетоводител, който се ползва с пълна независимост при изпълнението на своите задължения;

с)осигурява подходящи последващи действия във връзка с констатациите и препоръките, направени вследствие на вътрешни или външни одитни доклади и оценки, както и вследствие на разследвания на Европейската служба за борба с измамите (OLAF);

т)разрешава сключването на работни договорености в съответствие с член 43.

2.Управителният съвет, в съответствие с член 110 от Правилника за длъжностните лица, приема на основание член 2, параграф 1 от същия правилник и член 6 от Условията за работа на другите служители решение за делегиране на съответните правомощия на орган по назначаването на директора и за определяне на условията, при които делегираните правомощия могат да бъдат оттеглени. Директорът има правото от своя страна да делегира тези правомощия на други лица.

3.Когато изключителни обстоятелства налагат това, Управителният съвет може с решение временно да оттегли правомощията на орган по назначаването, делегирани на директора, както и правомощията, които последният е делегирал на други лица, и да ги упражнява пряко или да ги делегира на някой от членовете си или на друг служител, различен от директора. 

ò нов

Член 21

Годишно и многогодишно програмиране

1.Всяка година Управителният съвет приема програмен документ, съдържащ многогодишната и годишната програми, въз основа на проект, представен от директора, като взема предвид становището на Комисията и във връзка с многогодишното програмиране след провеждане на консултации с Европейския парламент. Той изпраща посочения документ на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията не по-късно от 31 януари всяка година.

Програмният документ става окончателен след окончателното приемане на общия бюджет и, ако е необходимо, се коригира съответно.

2.Годишната работна програма включва подробни цели и очаквани резултати, включително показатели за изпълнението. В нея се описват също така действията, които ще бъдат финансирани, и се посочват финансовите и човешките ресурси, разпределени за всяко действие, в съответствие с принципите за бюджетиране и управление по дейности. Годишната работна програма е съгласувана с многогодишната работна програма, посочена в параграф 4. В нея се посочва ясно кои задачи са добавени, променени или отменени в сравнение с предходната финансова година. Годишното и многогодишното програмиране включват стратегията за отношенията с трети държави или международни организации, посочени в член 43, и действията, свързани с тази стратегия.

3.Управителният съвет внася изменения в приетата годишна работна програма, ако на Агенцията бъде възложена нова задача.

Всяко съществено изменение на годишната работна програма се приема по същата процедура като първоначалната годишна работна програма. Управителният съвет може да делегира на директора правомощие за внасяне на несъществени изменения в годишната работна програма.

4.В многогодишната работна програма е заложено общото стратегическо програмиране, включително целите, очакваните резултати и показателите за изпълнението. В нея се съдържа също програмиране на ресурсите, включително на многогодишния бюджет и персонала.

Програмирането на ресурсите се актуализира ежегодно. Стратегическото програмиране се актуализира, когато е целесъобразно, и по-специално за да се реагира на резултата от оценката, посочена в член 45.

ê 713/2009 (адаптиран)

ð нов

Член 22 14

Ö Състав на Õ Съвета на регулаторите

1.Съветът на регулаторите се състои от:

а)висши представители на регулаторните органи, както е посочено в член 56, параграф 1 от [преработената Директива за електроенергията] и член 39, параграф 1 от Директива 2009/73/ЕО, и по един заместник от държава членка от настоящите висши служители на тези органи ð , като всички са определени от националния регулаторен орган ï ;

б)един представител на Комисията без право на глас.

В Съвета на регулаторите може да бъде допуснат само по един представител на държава членка от националния регулаторен орган.

Всеки национален регулаторен орган отговаря за определянето на заместникаÖ -члена Õ измежду настоящите служители на националния регулаторен орган към момента.

2.Съветът на регулаторите избира председател и заместник-председател измежду членовете си. Заместник-председателят замества председателя при невъзможност на последния да изпълнява функциите си. Мандатът на председателя и заместник-председателя е две и половина години и е подновяем. При всички случаи обаче мандатът на председателя и заместник-председателя изтича, когато се прекратява тяхното членство в Съвета на регулаторите.

Член 23

Ö Функции на Съвета на регулаторите Õ

1.3. Съветът на регулаторите ð и подкомитетите в съответствие с член 7ï действат с ð обикновено ï мнозинство от две трети от присъстващите членове ð , като всеки член има един глас, освен в случая на становището в съответствие с параграф 5, буква б), което се приема въз основа на мнозинство от две трети от присъстващите членове ï.

2.4. Съветът на регулаторите приема и публикува свой процедурен правилник, в който са установени по-подробни разпоредби относно гласуването, по-специално условията, въз основа на които един член може да действа от името на друг член, както и изискванията за кворум, когато е уместно. Процедурният правилник може да предвиди конкретни методи на работа за разглеждането на въпроси, възникващи в контекста на инициативите за регионално сътрудничество.

3.5. При изпълнението на предоставените му с настоящия регламент задачи и без това да засяга членовете му, действащи от името на съответния им регулаторен орган, Съветът на регулаторите действа независимо и нито търси, нито приема указания от което и да е правителство на държава членка, от Комисията или от друго публично или частно образувание.

4.6. Секретариатът на Съвета на регулаторите се осигурява от Агенцията.

Член 15

Задачи на Съвета на регулаторите

5.1. Съветът на регулаторите:

а)предоставя становищае на Директора относно становищата, препоръките и решенията, посочени в членове 4 — 14, 6, 7, 8 и 9 които се разглеждат с оглед да бъдат приети. Освен това, Съветът на регулаторите предоставя ръководни насоки на директора, в рамките на своята компетентност, относно изпълнението на задачите му ð, с изключение на решенията в съответствие с член 16, параграф 6 от Регламент 1227/2001 49 ;ï

б)2. Съветът на регулаторите дава становище на Управителния съвет относно кандидата за директор в съответствие с член 2013, параграф 1, буква а) и член 241, параграф 2;. Съветът на регулаторите взема това решение с мнозинство от три четвърти от своите членове. 

в)3. Съветът на регулаторите, в съответствие с член 20, параграф 1, буква д)13, параграф 5 и член 25, буква е)17, параграф 6 и съгласно предварителния проект на бюджет, изготвен в съответствие с член 33, параграф 323, параграф 1, одобрява работната програма на Агенцията за следващата година и я представя до 1 септември на всяка година с оглед приемането ѝ от Управителния съвет;.

г)4. Съветът на регулаторите Ö одобрява Õ приема независимата част на годишния доклад относно регулаторните дейности в съответствие с член 20, параграф 1, буква к)13, параграф 12 и член 2517, параграф 8 буква з).

6.5. Европейският парламент може да покани председателя на Съвета на регулаторите или неговия заместник, като изцяло зачита независимостта им, да направят изявление пред негова компетентна комисия и да отговорят на въпросите, зададени от членовете на тази комисия.

Член 24 16

Директор

1.Агенцията се управлява от нейния директор, който действа в съответствие с ръководните насоки, посочени в член 23, параграф 5, буква а) 15, параграф 1, второ изречение и — когато това е предвидено в настоящия регламент — в съответствие със становищата на Съвета на регулаторите. Без да се засягат съответните роли на Управителния съвет и на Съвета на регулаторите във връзка със задачите на директора, директорът нито търси, нито приема указания от правителство, от Комисията ð институциите на Съюза ï, или от друго публично или частно образувание ð или лице. Директорът се отчита за своите действия пред Управителния съвет. Директорът може да присъства на заседанията на Съвета на регулаторите като наблюдател ï.

2.Директорът се назначава от Управителния съвет след получаване на положително становище от Съвета на регулаторите, въз основа на неговите качества, умения и опит, свързан със сектора на енергетиката, от списък с поне трима кандидати, предложени от Комисията, след ð след открита и прозрачна процедура по подбор ï публична покана за изразяване на интерес. Преди назначаването избраният от Управителния съвет кандидат може да бъде поканен да направи изявление пред компетентната комисия на Европейския парламент и да отговори на въпроси, поставени от неговите членове. ð За целите на сключване на договора с директора Агенцията се представлява от председателя на Управителния съвет. ï

3.Мандатът на директора е пет години. В хода на деветте месеца преди изтичането на този срок Комисията предприема Ö извършването на Õ оценка. При оценката Комисията разглежда по-специално:

а)резултатите от дейността на директора;

б)задълженията и потребностите Ö изискванията Õ на Агенцията през следващите години.

Оценката относно буква б) се изготвя с помощта на независим външен експерт.

4.Управителният съвет, като действа по предложение на Комисията и след като се е запознал с доклада за оценка и със становището на Съвета на регулаторите за тази оценка, и ги е разгледал изключително внимателно, и само в случаите, когато това може да се обоснове със задълженията и изискванията на Агенцията, може да удължи еднократно мандата на директора с не повече от три ð пет ï години. ð Директор, чийто мандат е бил удължен, не може да участва в друга процедура по подбор за същата длъжност в края на удължения срок. ï

5.Управителният съвет информира Европейския парламент за намерението си да удължи мандата на директора. В едномесечен срок преди удължаването на неговия мандат директорът може да бъде поканен да направи изявление пред компетентната комисия на Европейския парламент и да отговори на въпроси, поставени от членовете на тази комисия.

6.Ако мандатът не бъде удължен, директорът остава на поста си до назначаването на следващия директор.

7.Директорът може да бъде отстранен от поста си единствено с решение на уУправителния съвет, след като е получил положително становище от Съвета на регулаторите. Управителният съвет взема това решение с мнозинство от три четвърти ð две трети ï от своите членове.

8.Европейският парламент и Съветът може да поискат директорът на Агенцията да представи доклад за изпълнението на своите задължения. Европейският парламент може също така да покани директора да направи изложение пред негова компетентна комисия и да отговори на въпросите, поставени от членовете на тази комисия.

Член 25 17

Задачи на директора

Ö Директорът: Õ 

а)1. Директорът отговаря за представляването Ö е законният представител Õ на Агенцията и Ö отговаря за Õ нейното Ö ежедневно Õ управление;. 

б)2. Директорът подготвя дейността на Управителния съвет. Директорът участва в работата на Управителния съвет без право на глас. ð Директорът отговаря за изпълнението на решенията, приети от Управителния съвет; ï

в)3. Директорът ð изготвя ï, приема и публикува становищата, препоръките и решенията. Ö Становищата, препоръките и решенията Õ по членове 3 — 11 и 14 5, 6, 7, 8 и 9, ð се приемат, само ако за тях ï , за които е получено положително становище от Съвета на регулаторите.;

г)4. Директорът отговаря за изпълнението на годишната работна програма на Агенцията под ръководството на Съвета на регулаторите и под административния контрол на Управителния съвет.;

д)5. Директорът предприема всички необходимите мерки, по-специално по отношение на приемането на вътрешни административни инструкции и публикуването на уведомления, за да осигури функционирането на Агенцията в съответствие с настоящия регламент.;

е)6. Ввсяка година директорът подготвя проект на работна програма на Агенцията за следващата година и ð след приемането на проекта от Управителния съвет ï я представя на Съвета на регулаторите, на Европейския парламент и на Комисията до 30 юни на текущата ð 31 януари ï Ö всяка Õ година. ð Директорът отговаря за изпълнението на програмния документ и за представянето на доклад пред Управителния съвет относно това изпълнение; ï

ж)7. Директорът съставя предварителен проект на бюджет на Агенцията в съответствие с член 3323, параграф 1 и изпълнява нейния бюджет в съответствие с членове 34 и 3524.;

з)8. Всяка година директорът подготвя Ö всяка година Õ ð и представя на Управителния съвет ï проект на годишен доклад Ö , включващ Õ с независима част относно регулаторните дейности на Агенцията и част относно финансовите и административните въпроси.;

и)9. Ппо отношение на персонала на Агенцията директорът упражнява правомощията по член 3928, параграф 3.;

ò нов

й)изготвя план за последващи действия във връзка със заключенията от вътрешните или външните одитни доклади и оценки, както и от разследванията на Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и докладва за напредъка два пъти годишно на Комисията и редовно на Управителния съвет;

к)отговаря за вземането на решение дали за целите на изпълнението на задачите на Агенцията по ефективен и ефикасен начин е необходимо един или повече служители да се разположат в една или повече държави членки. За решението за установяване на местно представителство е необходимо предварителното съгласие на Комисията, на Управителния съвет и на съответната държава членка или държави членки. В това решение се уточнява обхватът на дейностите, които ще бъдат извършвани в посоченото местно представителство, така че да се избегнат ненужни разходи и дублиране на административни функции на Агенцията.

ê 713/2009 (адаптиран)

Член 26 18

Ö Създаване и състав на Õ Апелативнияен съвет

ò нов

1.Агенцията създава Апелативен съвет.

ê 713/2009 (адаптиран)

ð нов

2. 1. Апелативният съвет се състои от шестима членове и шестима заместници, избрани измежду настоящи и бивши висши служители на националните регулаторни органи, органите по конкуренция или други национални или общностни институции или Ö институции на Съюза Õ, които имат съответен опит в енергийния сектор. Апелативният съвет избира свой председател. Решенията на Апелативния съвет се приемат с квалифицирано мнозинство от поне четирима от неговите шестима членове. Апелативният съвет се свиква, когато е необходимо.

2. Членовете на Апелативния съвет официално се назначават от Управителния съвет по предложение на Комисията, след публична покана за изразяване на интерес и след консултация със Съвета на регулаторите.

3.6. Ö Апелативният съвет приема и публикува свой процедурен правилник. Õ ð В него се предвиждат подробни разпоредби относно организацията и функционирането на Апелативния съвет и процедурния правилник, приложими при обжалвания пред Апелативния съвет, в съответствие с настоящия член. Апелативният съвет представя на Комисията проекта на своя процедурен правилник. Комисията представя становище относно проекта на процедурен правилник в тримесечен срок от датата на неговото получаване. Апелативният съвет приема и публикува своя процедурен правилник в срок от два месеца след получаване на становището на Комисията. Всички последващи съществени промени в процедурния правилник се съобщават на Комисията. Комисията впоследствие представя становище относно тези промени.

В бюджета на Агенцията има отделен бюджетен ред за финансиране на функционирането на секретариата на Апелативния съвет. ï

4.Ö Решенията на Апелативния съвет се приемат с квалифицирано мнозинство от поне четирима от неговите шестима членове. Апелативният съвет се свиква, когато е необходимо Õ .

Член 27

Ö Членове на Апелативния съвет Õ

1.3. Мандатът на членовете на Апелативния съвет е пет години. Този мандат е подновяем ð подлежи на еднократно подновяване ï.

2.Членовете на Апелативния съвет са независими при вземането на решенията си. Те не се обвързват с инструкции. Те не изпълняват никакви други функции в Агенцията, в нейния Управителен съвет, или в нейния Съвет на регулаторите ð или в някоя от работните ѝ групи. ï Член на Апелативния съвет не се отстранява по време на мандата си, освен ако не е установено виновно извършване на сериозно нарушение, и Управителният съвет взема решение за това след консултация със Съвета на регулаторите.

Член 28

Ö Изключване и отвод в Апелативния съвет Õ

1.4. Членовете на Апелативния съвет не вземат участие в никакви производства по обжалване, ако имат какъвто и да е личен интерес или ако преди това са участвали като представители на една от страните в производството, или ако са участвали при вземането на решението, което се обжалва.

2.5. Ако по една от причините, посочени в параграф 14, или на всякакво друго основание член на Апелативния съвет счете, че негов колега не следва да участва в производство по обжалване, той уведомява за това Апелативния съвет. Всяка от страните в производството по обжалване може да направи искане за отвод на член на Апелативния съвет на всяко от основанията, посочени в параграф 14, или при съмнение за пристрастност. Искането за отвод ще е недопустимо, ако се основава на националността на члена или ако страната в производството по обжалване, въпреки че ѝ е било известно основание за искане на отвод, е предприела процесуални действия в производството по обжалване, различни от искане за отвод на член от състава на Апелативния съвет.

3.6. Апелативният съвет решава какво действие да бъде предприето в случаите, посочени в параграфи 1 и 24 и 5 без участието на съответния член. За да се вземе такова решение, мястото на въпросния член се заема от неговия заместник в Апелативния съвет. Ако заместникът се намира в сходна ситуация като съответния член, то председателят посочва заместник измежду наличните заместници.

4.7. Членовете на Апелативния съвет се ангажират да действат независимо в обществен интерес. За целта те правят писмена декларация за обвързване и писмена декларация за интереси, като посочват или отсъствието на интереси, за които би могло да се счита, че накърняват тяхната независимост, или наличието на преки или косвени интереси, за които би могло да се счита, че накърняват тяхната независимост. Тези декларации се оповестяват публично всяка година.

ê 713/2009 (адаптиран)

ð нов

Член 29 19

Appeals Ö Решения, които подлежат на обжалване Õ 

1.Всяко физическо или юридическо лице, включително националните регулаторни органи, може да обжалва решение, посочено в членове 4 — 14 7, 8 или 9 ð от настоящия регламент и в член 12, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 347/2013 на Европейския парламент и на Съвета, както и в член 9, параграф 11 от Регламент (ЕС) 2015/1222 на Комисията ï, на което то е адресат, както и всяко решение, което, макар и под формата на адресирано към друго лице решение, го засяга пряко и лично.

2.Жалбата, заедно с Ö включително Õ изложението на основанията за нея, се подава писмено в Агенцията в срок от два месеца от деня Ö момента Õ на уведомяване за взетото решение на въпросното лице или, при липса на такова уведомяване, от деня на публикуване на решението от Агенцията. Апелативният съвет взема решение по жалбата в срок от два ð четири ï месеца от подаването на жалбата.

3.Жалба, подадена по реда на параграф 1, няма суспензивен ефект. Апелативният съвет обаче може да спре изпълнението на оспорваното решение, ако прецени, че обстоятелствата го налагат.

4.Ако жалбата е допустима, Апелативният съвет проверява дали тя е основателна. Той приканва толкова често, колкото е необходимо, страните в производството по обжалване да представят в определен срок забележки по направените от него уведомления или по съобщения от другите страни в процедурата по обжалване. Страните в производството по обжалване имат право на устнои изказванеия.

5.В съответствие с настоящия член Апелативният съвет може да упражнява всяко от правомощията, които са от компетентността на Агенцията или да отнесе случая до компетентния орган на Агенцията. Последната е обвързана от решението на Апелативния съвет.

6.7. Решенията на Апелативния съвет се публикуват от Агенцията.

Член 20

Искове пред Първоинстанционния съд и Съда на Европейските общности

1. Решение, което е взето от Апелативния съвет или — когато той няма право да се произнася — от Агенцията, може да бъде оспорено пред Първоинстанционния съд или пред Съда на Европейските общности в съответствие с член 230 от Договора.

2. Ако Агенцията не съумее да вземе решение, може да бъде заведен иск за бездействие пред Първоинстанционния съд или Съда на Европейските общности, в съответствие с член 232 от Договора.

3. Агенцията се задължава да предприеме необходимите мерки, за да се съобрази с решението на Първоинстанционния съд или Съда на Европейските общности.

ò нов

Член 30
Работни групи

1.Управителният съвет може да създава работни групи, когато това е обосновано и по-специално с цел подпомагане на регулаторната дейност на директора и на Съвета на регулаторите във връзка с въпросите от регулаторен характер.

2.Работните групи се състоят от експерти от персонала на Агенцията, от националните регулаторни органи и от Комисията, при необходимост. Агенцията не носи отговорност за разходите за участието на експерти от персонала на националните регулаторни органи в работните групи на Агенцията.

3.Управителният съвет приема и публикува вътрешен процедурен правилник за функционирането на работните групи.

ê 713/2009 (адаптиран)

ГЛАВА IV III

ФИНАНСОВИ РАЗПОРЕДБИ Ö СЪСТАВЯНЕ И УСТРОЙСТВО НА БЮДЖЕТА Õ 

Член 31 21

Ö Устройство на Õ Ббюджета на Агенцията

1.Ö Без да се засягат другите ресурси, Õ Пприходите на Агенцията се състоят по-специално от:

а)субсидия Ö вноска Õ от Ö Съюза Õ Общността, включена в общия бюджет на Европейския съюз (раздел Комисия);

б)такси, заплащани на Агенцията съгласно Ö в съответствие с Õ член 3222;

в)доброволни вноски от държавите членки или от регулаторните органи, посочени Ö съгласно Õ член 20, параграф 1, буква ж)13, параграф 8; и

г)завещания, дарения или безвъзмездни средства съгласно член 20, параграф 1, буква ж)13, параграф 8.

2.Разходите на Агенцията обхващат Ö включват Õ разходи за персонал, административни Ö , инфраструктурни Õ и оперативни разходи.

3.Приходите и разходите на Агенцията са балансирани.

4.Всички приходи и разходи на Агенцията са предмет на прогнози за всяка финансова година, която съвпада с календарната година, и се включват в бюджета на Агенцията.

ê 713/2009

Член 3222

Такси

ê 347/2013 член 20 (адаптиран)

1.На Агенцията се заплащат такси за искане на решение за освобождаване в съответствие с член 119, параграф 1 и за решения относно трансгранично разпределяне на разходите, предоставяни от Агенцията съгласно Ö в съответствие с Õ член 12 от Регламент (ЕС) № 347/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2013 г. относно указания за трансевропейската енергийна инфраструктура 50 .

ê 713/2009 (адаптиран)

ð нов

2.Таксите, посочени в параграф 1, се определят от Комисията.

Член 3323

Изготвяне на бюджета

1.By 15 February Ввсяка година директорът съставя Ö предварителен проект на бюджетна прогноза Õ предварителен проект на бюджета, покриващ оперативните разходи и работната програма, очаквани за следващата финансова година, и го внася в Управителния съвет, заедно с неокончателно щатно разписание.

2.Всяка година, въз основа на изготвения от директора Ö предварителен проект на бюджетна прогноза Õ предварителен проект на бюджет, Управителният съвет прави Ö приема предварителен проект на бюджетна Õ прогноза за приходите и разходите на Агенцията за следващата финансова година.

3.Тази Ö Предварителният проект на бюджетна Õ прогноза, която включва проект на щатно разписание, се предоставя от Управителния съвет на Комисията до Ö 31 януари всяка година Õ 31 март. Преди приемането на прогнозата проектът, изготвен от директора, се изпраща на Съвета на регулаторите, който може да даде обосновано становище по него.

4.Комисията изпраща прогнозата, посочена в параграф 21, на Европейския парламент и на Съвета („бюджетен орган“), заедно с предварителния проекта на общ бюджет на Европейския сСъюза.

5.Въз основа на Ö проекта Õ на прогнозата Комисията включва в предварителния проекта на общ бюджет на Европейския сСъюза Ö прогнозите Õ предвижданията, които тя счита за необходими за щатното разписание и за размера на средствата, които ще се предоставят от общия бюджет на Европейския сСъюза, в съответствие с член Ö 313 и следващи Õ 272 от Договора.

6.Ö Съветът в ролята си на Õ Ббюджетеният орган приема щатното разписание на Агенцията.

7.Бюджетът на Агенцията се приема от Управителния съвет. Той става окончателен след последното одобрение на общия бюджет на Европейския сСъюза. Когато е необходимо, той се коригира съответно.

8.Ö Всички изменения на бюджета, включително на щатното разписание, се извършват по същата процедура. Õ

9.8. Управителният съвет Ö незабавно уведомява Õ съобщава в най-кратък срок на бюджетния орган за намерението си да изпълни всеки проект, който може да има значителни финансови последици за финансирането на бюджета на Агенцията, по-специално всеки проект, свързан със собственост , като наемането или закупуването на сгради. Управителният съвет уведомява Ö също така Õ Комисията за намерението си. Когато клон на бюджетния орган възнамерява да предостави становище, той уведомява Агенцията за намерението си в срок от две седмици от получаването на информация за проекта. При липса на отговор Агенцията може да пристъпи към планирания проект.

Член 3424

Изпълнение и контрол на бюджета

1.Директорът действа като разпоредител с бюджетни кредити и изпълнява бюджета на Агенцията.

2.До 1 март след приключването на всяка финансова година счетоводителят на Агенцията изпраща на счетоводителя на Комисията и на Сметната палата предварителни отчети, придружени от доклада за управлението на бюджета и финансите за предходната финансова година. Счетоводителят на Агенцията също така изпраща отчета за управлението на бюджета и финансите на Европейския парламент и на Съвета до 31 март на следващата година. Счетоводителят на Комисията консолидира временните отчети на институциите и децентрализираните органи в съответствие с член 147 128 от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета 51  член 128 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности 52 (Финансовия регламент).

Член 35

Ö Представяне на отчетите и освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета Õ

1.1. Ö Счетоводителят на Агенцията изпраща предварителните отчети за финансовата година (година N) на счетоводителя на Комисията и на Сметната палата до 1 март на следващата финансова година (година N + 1). Õ 

2.2. Ö Агенцията изпраща доклад за управлението на бюджета и финансите за година N на Европейския парламент, Съвета, Комисията и Сметната палата до 31 март на година N + 1. Õ

3.До 31 март Ö на година N + 1 Õ след приключването на всяка финансова година счетоводителят на Комисията изпраща на Сметната палата временните отчети на Агенцията , придружени от отчет за управлението на бюджета и финансите за предходната финансова година. Докладът за управлението на бюджета и финансите за съответната финансова година се изпраща също така и на Европейския парламент и на Съвета.

4.След получаване на забележките на Сметната палата относно временните отчети на Агенцията Ö за година N Õ в съответствие с Ö разпоредбите на Õ член 129 Ö 148 Õ от Финансовия регламент Ö счетоводителят Õ директорът, действащ на своя собствена отговорност, изготвя окончателния отчет на Агенцията Ö за посочената година. Изпълнителният директор Õ и го предава за становище на Управителния съвет.

5.Управителният съвет предоставя становище по окончателните отчети на Агенцията Ö за година N Õ.

6.Директорът Ö Счетоводителят на Агенцията Õ предава окончателните отчети Ö за година N Õ, придружени от становището на Управителния съвет, до 1 юли Ö на година N + 1 Õ след приключването на финансовата година, на Европейския парламент, Съвета, Комисията и Сметната палата.

7.Окончателните отчети се публикуват Ö в Официален вестник на Европейския съюз до 15 ноември на година N + 1 Õ.

8.До 15 октомври Ö 30 септември на година N + 1 Õ директорът изпраща на Сметната палата отговор на нейните забележки. Той изпраща копие от този отговор на Управителния съвет и на Комисията.

9.Директорът предоставя на Европейския парламент, по искане на последния и по начина, предвиден в член 165 146, параграф 3 от Финансовия регламент, цялата необходима информация за безпрепятственото прилагане на процедурата по освобождаване от отговорност за Ö година N Õ съответната финансова година Ö в съответствие с член 109, параграф 3 от Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията Õ.

10.До 15 май на година N + 2 Европейският парламент, по препоръка на Съвета, действайки с квалифицирано мнозинство, освобождава от отговорност директора за изпълнението на бюджета за финансова година N.

Член 3625

Финансови правила

Финансовите правила, приложими за Агенцията, се Ö приемат Õ съставят от Управителния съвет след консултация с Комисията. Тези правила могат да се отклоняват от предвиденото в Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002, ако конкретните оперативни нужди за функционирането на Агенцията налагат това и само с предварителното съгласие на Комисията.

Член 26

Мерки за борба с измамите

1.За целите на борбата с измамите, корупцията и други незаконни дейности се прилагат без никакви ограничения разпоредбите на Регламент (ЕО, Евратом) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 1999 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) 53 .

2.Агенцията се присъединява към Междуинституционалното споразумение от 25 май 1999 г. между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Комисията на Европейските общности относно вътрешните разследвания от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) 54 и незабавно приема подходящите разпоредби, приложими по отношение на всички служители на Агенцията.

3.Решенията относно финансирането и споразуменията, както и инструментите за прилагане, произтичащи от тях, изрично предвиждат, че при необходимост Сметната палата и ОLAF може да извършват проверки на място на бенефициерите на финансиране от Агенцията и на служителите, които отговарят за разпределението на тези парични средства.

ò нов

Член 37

Борба с измамите

1.С цел да се улесни борбата с измамите, корупцията и други незаконни дейности, попадащи в обхвата на Регламент (ЕО) № 883/2013, в рамките на шест месеца от деня, в който Агенцията започне да функционира, тя се присъединява към Междуинституционалното споразумение от 25 май 1999 г. относно вътрешните разследвания, провеждани от OLAF, и приема подходящи разпоредби, приложими за всички служители на Агенцията, като използва образеца, посочен в приложението към това споразумение.

2.Европейската сметна палата има правомощия за извършване на одити по документи и на място на всички бенефициери на безвъзмездни средства, изпълнители и подизпълнители, които са получили средства на Съюза чрез Агенцията.

3.OLAF може да извършва разследвания, включително проверки на място и инспекции, за да установи дали е налице измама, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза, във връзка с безвъзмездни средства или договор, финансирани от Агенцията, в съответствие с разпоредбите и процедурите, предвидени в Регламент (ЕО) № 1073/1999 и Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96.

4.Без да се засягат параграфи 1, 2 и 3, споразуменията за сътрудничество с трети държави и международни организации, договорите, споразуменията и решенията на Агенцията за отпускане на безвъзмездни средства съдържат разпоредби, с които Европейската сметна палата и OLAF изрично се упълномощават да провеждат посочените в настоящия член одити и разследвания, съгласно съответните техни компетентности.

ê 713/2009 (адаптиран)

ð нов

ГЛАВА V

ОБЩИ Ö И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ Õ РАЗПОРЕДБИ

Член 3827

Привилегии и имунитети ð и споразумение относно седалището ï

1.Протоколът за привилегиите и имунитетитеа на Европейските общности се прилага по отношение на Агенцията.

ò нов

2.Необходимите договорености във връзка с помещенията, които следва да бъдат предоставени на Агенцията в приемащата държава членка, и за инфраструктурата, която да бъде предоставена на разположение от тази държава членка, както и конкретните правила, приложими в приемащата държава членка по отношение на директора, членовете на Управителния съвет, персонала на Агенцията и членовете на техните семейства, се определят в споразумение относно седалището, сключено между Агенцията и държавата членка, в която се намира седалището. Споразумението относно седалището се сключва след получаване на одобрение от Управителния съвет. 

ê 713/2009 (адаптиран)

Член 3928

Персонал

1.За Ö целия Õ персонала на Агенцията, включително нейния директор, се прилагат Правилникът за длъжностните лица Ö на Европейския съюз („Правилникът за длъжностните лица“) и Õ, Условията за работа Ö на другите служители на Европейския съюз („Условията за работа“) Õ и правилата, приети съвместно от институциите на Европейската Ö Съюза Õ общност за целите на прилагането на Правилника за длъжностните лица и Условията за работа.

2.Управителният съвет, съгласувано с Комисията, приема подходящи правила за прилагане в съответствие с предвиденото в член 110 от Правилника за длъжностните лица.

3.По отношение на своя персонал Агенцията упражнява правомощията, които са предоставени на назначаващия орган съгласно Правилника за длъжностните лица и на органа, упълномощен да сключва трудови договори съгласно Условията за работа.

4.Управителният съвет може да приема разпоредби, позволяващи командироването в Агенцията на национални експерти от държавите членки.

Член 4029

Отговорност на Агенцията

ò нов

1.Договорната отговорност на Агенцията се урежда от приложимото към съответния договор законодателство.

Всяка арбитражна клауза, съдържаща се в сключен от Агенцията договор, попада в рамките на компетентността на Съда на Европейския съюз.

ê 713/2009 (адаптиран)

2.1. В случай на недоговорна отговорност Агенцията, в съответствие с основните принципи, общи за законите на държавите членки, следва да обезщети всяка вреда, причинена от нея или от нейните служители при изпълнение на техните задължения.

3.Спорове с предмет обезщетяването на такива вреди Ö на вредите, посочени в параграф 2, Õ са от компетентността на Съда на Европейските общности Ö Европейския съюз Õ.

4.2. Личната финансова и дисциплинарна отговорност на персонала на Агенцията по отношение на Агенцията се урежда от съответните разпоредби, които се прилагат за нейния персонал.

Член 4130

Достъп до документи Ö Прозрачност и комуникация Õ 

1.По отношение на документи, съхранявани от Агенцията, се прилага Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията 55 .

2.Управителният съвет приема практически мерки за прилагане на Регламент (ЕО) № 1049/2001 до 3 март 2010 г.

3.Решения, взети от Агенцията съгласно Ö в съответствие с Õ член 8 от Регламент (ЕО) № 1049/2001, може да бъдат предмет на жалба до Омбудсмана или на производство пред Съда на Европейските общности Ö Европейския съюз Õ съгласно условията, установени съответно в членове Ö 228 Õ 195 и Ö 263 Õ 230 от Договора.

ò нов

4.Обработването на лични данни от страна на Агенцията се осъществява при спазване на Регламент (ЕО) № 45/2001 56 . Управителният съвет установява мерки за прилагането на Регламент (ЕО) № 45/2001 от Агенцията, включително мерки, свързани с назначаването на длъжностно лице на Агенцията за защита на данните. Тези мерки се установяват след консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните.

5.Агенцията може да участва в дейности по комуникация по своя собствена инициатива в своята област на компетентност. Отпускането на ресурси за дейности по комуникация не трябва да бъде в ущърб на ефективното изпълнение на задачите, посочени в членове 3 — 14. Дейностите по комуникация се провеждат съгласно съответните планове за комуникация и разпространение на информация, приети от Управителния съвет.

Член 42

Защита на класифицираната информация и некласифицираната чувствителна информация

1.Агенцията приема свои собствени правила за сигурност, еквивалентни на правилата за сигурност на Комисията за защита на класифицираната информация на Европейския съюз („КИЕС“) и чувствителната некласифицирана информация, inter alia, разпоредбите за обмена, обработката и съхранението на такава информация, предвидени в решения (ЕС, Евратом) 2015/443 57 и 2015/444 58 на Комисията.

2.Агенцията също може да вземе решение да прилага mutatis mutandis решенията на Комисията, посочени в параграф 1. Правилата за сигурност на Агенцията обхващат, inter alia, разпоредбите за обмена, обработката и съхранението на класифицираната информация на Европейския съюз и на чувствителната неквалифицирана информация.

ê 713/2009 (адаптиран)

Член 4331

Участие на трети държави Ö Споразумения за сътрудничество Õ 

1.Агенцията е отворена за участие на трети държави, сключили споразумения със ÖСъюза Õ Общността съгласно Ö и Õ които са приели и прилагат правото на Ö Съюза Õ Общността в областта на енергетиката, а когато това е уместно — Ö и Õ в областите на околната среда и на конкуренцията.

2.Съгласно съответните разпоредби на тези споразумения следва да бъдат направени договорености, в които се определят по-специално характерът, обхватът и процедурните аспекти на участието на тези държави в работата на Агенцията, включително разпоредби за финансовите вноски и персонала.

ò нов

3.Управителният съвет приема стратегия за отношенията с трети държави или международни организации, отнасящи се до въпроси от компетентността на Агенцията. Комисията гарантира, че Агенцията функционира в рамките на своя мандат и съществуващата институционална рамка чрез сключване на подходящи работни договорености с директора на Агенцията.

Член 32

Комитет

1.Комисията се подпомага от комитет.

2.При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1  4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

ê 713/2009 (адаптиран)

ð нов

Член 4433

Езиков режим

1.Разпоредбите на Регламент № 1 на Съвета от 15 април 1958 г. за определяне на езиковия режим на Европейската икономическа общност 59 се прилагат за Агенцията.

2.Управителният съвет взема решения относно вътрешния езиков режим на Агенцията.

3.Преводаческите услуги, необходими за функционирането на Агенцията, се извършват от Центъра за преводи на органите на Европейския съюз.

ГЛАВА VI

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 4534

Оценка

1.ð Не по-късно от пет години след влизането в сила на настоящия регламент и на всеки пет години след това ï Комисията, с помощта на независим външен експерт, извършва оценка ð , за да оцени постигнатите от Агенцията резултати във връзка с нейните цели, мандат и задачи. В хода на оценката по-специално се разглеждат евентуалната необходимост от изменение на мандата на Агенцията и финансовите последици от такова изменение. ï на дейността на Агенцията. Тази оценка обхваща постигнатите от Агенцията резултати и нейните методи на работа по отношение на целта, мандата и задачите, определени с настоящия регламент и нейната годишна работна програма. Тази оценка се основава на обстойни консултации в съответствие с член 10.

ò нов

2.Ако Комисията сметне, че съществуването на Агенцията вече не е оправдано от гледна точка на възложените ѝ цели, мандат и задачи, тя може да предложи настоящият регламент да бъде съответно изменен или отменен. 

ê 713/2009 (адаптиран)

ð нов

3.2. Комисията изпраща Ö констатациите от Õ оценката, посочена в параграф 1, Ö заедно със своите заключения на Европейския парламент, на Съвета и Õ на Агенцията и на Съвета на регулаторите Ö на Агенцията Õ. ð Констатациите от оценката следва да бъдат оповестени публично. ï Съветът на регулаторите издава препоръки във връзка с промени в настоящия регламент, Агенцията и нейните методи на работа до Комисията, която може да изпрати тези препоръки, заедно със своето собствено становище, както и с подходящи предложения, на Европейския парламент и на Съвета.

4.Първият доклад за оценка се представя от Комисията на Европейския парламент и на Съвета до три години след като първият директор е встъпил в длъжност. След това Комисията представя Ö на Европейския парламент и на Съвета Õ оценка поне веднъж на всеки четири ð пет ï години.

ò нов

Член 46

Отмяна

Регламент (ЕО) № 713/2009 се отменя.

Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат в съответствие с таблицата на съответствието в приложение II.

ê 713/2009 (адаптиран)

Член 4735

Влизане в сила и преходни разпоредби

1. Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след Ö деня на Õ публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

2. Членове 5 — 11 се прилагат от 3 март 2011 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на година.

За Европейския парламент                        За Съвета

Председател                        Председател

ЗАКОНОДАТЕЛНА ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА

1.РАМКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

1.1.Наименование на предложението/инициативата

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия

1.2.Съответни области на политиката в структурата на УД/БД 60  

Област на политиката: ЕНЕРГЕТИКА

Дейност: 32.02 Конвенционална енергия и енергия от възобновяеми източници

1.3.Естество на предложението/инициативата

 Предложението/инициативата е във връзка с нова дейност

 Предложението/инициативата е във връзка с нова дейност след пилотен проект/подготвителна дейност 61  

 Предложението/инициативата е във връзка с продължаване на съществуваща дейност 

 Предложението/инициативата е във връзка с дейност, пренасочена към нова дейност 

1.4.Цел(и)

1.4.1.Многогодишни стратегически цели на Комисията, за чието изпълнение е предназначено предложението/инициативата

В стратегическия план на Европейската комисия за периода 2016 — 2020 г. са предвидени многогодишните стратегически цели на Комисията до края на десетилетието. В рамките на стратегическия план настоящото предложение се отнася до „обща цел А: Нови стимули за работните места, растежа и инвестициите“.

Чрез реформиране на институционалната рамка, която е в основата на функционирането на европейските енергийни пазари, ние предоставяме на пазарите подходящи механизми за управление, когато такива са необходими за постигане на устойчиво и конкурентно енергоснабдяване за всички.

За да може все по-взаимосвързаният енергиен пазар да функционира ефективно, са необходими подходящи форуми, на които националните регулатори да могат да се срещат. Интегрирането на европейския енергиен пазар се извършва съвместно с ACER, която изпълнява тази роля и на която са предоставени ресурсите за изпълнение на възложените ѝ задачи.

1.4.2.Конкретни цели и съответни дейности във връзка с УД/БД

Съответни дейности във връзка с УД/БД

Инициативата попада в бюджетен ред 32 02 10: Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER)

Конкретна цел №

В допълнение към дейностите, които Агенцията вече извършва, настоящата инициатива има за цел да разшири задачите на ACER с цел да бъдат постигнати редица допълнителни цели, чието значение за доброто състояние на европейските енергийни пазари не трябва да се подценява.

Ето защо настоящият преглед на задачите на Агенцията далеч не е маргинален, тъй като от ACER ще се изисква да изпълнява задачи от ново естество и с широк обхват. По-специално в тази група се включват нови задачи във връзка с оценката на сигурността на системата за целите на оценяване на въвеждането на механизми за заплащане за осигуряване на капацитет, както и създаването на регионални оперативни центрове и тяхното наблюдение. Това представлява отклонение от обичайната практика на Агенцията и обосновава искането за допълнителни работни места, както е посочено в настоящия документ.

Доколкото тези нови цели оказват отражение върху финансовите ресурси, с които разполага Агенцията, те са изчерпателно изброени по-долу. В изброяването по-долу е включено също така позоваване на регламента, от който произхождат задачите (Регламента за електроенергията или Регламента за готовността за справяне с рисковете), както и дали задачите са прехвърлени или само възложени в предложението за регламента за ACER.

1) Одобряване и изменение на методиките, свързани с нововъведената европейска оценка на адекватността на производството, както и извършване на оценка на предложенията за въвеждане на нови такива механизми на национално равнище. Тази задача е в основата на засиления подход към изграждане на механизми за осигуряване на капацитет на европейско равнище, като тя е предвидена в Регламента за електроенергията и е отразена в член 9 от Регламента за ACER. Според нашите изчисления са необходими общо 7 ЕПРВ (еквиваленти на пълно работно време) за изпълнение на задачите при работа на пълно работно време.

2) Надзор на функционирането на пазарите и по-специално на „пречките пред гъвкавостта“ на равнището на държавите членки, включително на ценовите интервенции. Освен това ACER трябва да изготви методика във връзка с функционирането на пазарите спрямо показателите относно сигурността на доставките. Надзорът на пазара и разработването на методика са от ключово значение за постигане на пазарна интеграция и на конкурентоспособност в тези области. Това е посочено в Регламента за електроенергията и в член 11 от Регламента за ACER, като ще е необходим 0,5 ЕПРВ.

3) Вземане на решение относно конфигурацията на новите регионални оперативни центрове (РОЦ) и провеждане на редовно наблюдение и анализ на тяхната ефективност. Това включва редовното изготвяне на становища и препоръки, когато това е необходимо. Създаването на регионалните оперативни центрове е основна част от подхода на регионализация и според оценките ще са необходими 1,5 ЕПРВ. Тази задача е посочена в член 6 от Регламента за ACER.

4) Осигуряване на оперативна съвместимост, комуникация и наблюдение на регионалните показатели извън областите, които не са хармонизирани на равнището на ЕС и които не попадат в обхвата на точка 3) по-горе. Това включва осигуряване на подкрепа и координация за националните регулаторни органи (НРО), които си сътрудничат на регионално равнище. Тези дейности изискват 1 ЕПРВ и са необходими за цялостното постигане на ползите от подхода на регионализация, в съответствие с член 7 от Регламента за ACER.

5) Подобряване на ефективността на пазара за търговия на едро, посредством, наред с другото: одобряване и изменяне на методики, които са от значение за трансграничната търговия с електроенергия и за други регулаторни въпроси с трансгранично значение; изготвяне и прилагане на правила за използване на приходите от претоварванията с цел инвестиции в мрежите; установяване на правила за преразпределението на посочените приходи и относно евентуалните спорове между участниците; наблюдение на пазара в рамките на деня, за да се премахнат нарушенията и да се постигне по-ликвидна търговия. Като цяло предвиждаме 3 ЕПРВ, които ще работят за изпълнение на новите задачи, в съответствие с членове 9 и 17 от Регламента за електроенергията и с член 7 от Регламента за ACER.

6) Укрепване на Апелативния съвет, който взема решения по спорове между националните регулаторни органи, тъй като след паралелното разширяване на обхвата на решенията на ACER и в контекста на подсилената регионална рамка той трябва да се произнася по по-голям брой дела. Съгласно член 19 от Регламента за ACER за изпълнение на тези задачи ще е необходим 1 ЕПРВ.

7) Създаване на структура на ЕС на операторите на разпределителни системи (ОРС от ЕС), която да гарантира безпрепятственото функциониране и сътрудничеството между операторите на разпределителни мрежи от ЕС и операторите на преносни системи (ОПС). Подобно на създаването на регионални оперативни центрове (РОЦ), създаването на структура на ЕС на операторите на разпределителни системи е от основно значение за справяне с предизвикателствата, произтичащи от по-децентрализираната енергийна система. В съответствие с член 50 от Регламента за електроенергията ще са необходими 2 ЕПРВ.

8) Одобряване и изменение на методиките за идентифициране на сценариите при криза в електроснабдяването на регионално равнище, редовно извършване на анализ и внасяне на изменения в методиката. Тези задачи са от първостепенно значение за осъществяване на европейския подход относно готовността за справяне с рисковете, както е посочено в Регламента за готовността за справяне с рисковете, като за тях ще са необходими 2 ЕПРВ.

Следва да се отбележи, че списъкът на горепосочените задачи е свързан с по-общите предвиждания относно новите задачи и свързаните с тях нужди от персонал, тъй като те са посочени в оценката на въздействието и по-специално в приложението относно реформата на институционалната рамка (глава 3.4 от горепосочения документ от приложението към оценката на въздействието).

В първоначалната оценка в рамките на предложения вариант на политика бе предвиден приблизителен таван от около 18 допълнителни служители, който съответства на посочените в настоящия документ 18 служители в еквиваленти на пълно работно време. Оценката от настоящия документ обаче следва да се счита за оценка с по-високо качество, както по отношение на степента на подробно представяне на посочените задачи, така и по отношение на точността на предвижданията, тъй като те са направени въз основа на предложени конкретни законодателни актове, което по очевидни причини липсваше към момента на изготвяне на оценката на въздействието.

Следва да се отбележи също така, както е обяснено по-подробно в придружаващия обяснителен меморандум към горепосочените законодателни актове, че в рамките на извършваните от ACER допълнителни задачи ще се спазва принципът на субсидиарност, доколкото те ще съдействат за освобождаването на ресурси на национално равнище за изпълнение на сходни задачи.

1.4.3.Очаквани резултати и отражение

Да се посочи въздействието, което предложението/инициативата следва да окаже по отношение на бенефициерите/целевите групи.

Общото въздействие на предложението се изразява в подобряване като цяло на функционирането на енергийните пазари за търговия на едро и на дребно.

Следователно нетният принос от ролята на ACER в рамките на новите задачи, ако те се изпълняват ефективно, ще доведе до много голямо въздействие чрез повишаване на ефективността на пазара и цялостните икономически и социални ползи, свързани с увеличаване на благосъстоянието. В оценката на въздействието, придружаваща пакета от предложения в рамките на инициатива относно структурата на пазара, се предвижда, че създаването на регионалните оперативни центрове и оптимизирането на функционирането на мрежата на регионално равнище може да позволи генерирането на допълнително около 1 млрд. евро годишно, като същевременно гарантирането на трансграничното участие в механизмите за осигуряване на капацитет ще позволи постигането на икономии в размер на 2 млрд. евро до 2030 г.

Надзорът на европейската оценка на адекватността ще доведе до по-ефективно регионално координиране на механизма за осигуряване на капацитет, предназначен да гарантира сигурността на доставките на електроенергия, като това ще позволи да се спестят разходи за потребителите на енергия. Понастоящем такива механизми са финансирани в по-голямата си част чрез националните налози и данъци, като потребителите поемат големи и ненужни разходи, произтичащи от некоординирани мерки, насочени към гарантиране на сигурността на доставките.

Методиките за търговия с електроенергия и за експлоатация на мрежата, които трябва да бъдат разработени от ACER, ще доведат също до увеличаване на степента на свързаност на енергийните пазари, до подобряване на използването на капацитета на границата, до намаляване на претоварванията и на нарушенията на цените.

Сред бенефициерите на инициативата са участниците на пазара по цялата верига, както и операторите на пазара и потребителите. С въвеждането на по-ефективни методики ще се увеличи и конкуренцията на пазарите за търговия на едро и на дребно.

Дейностите по наблюдение на пазара и стимулиране на сътрудничеството по въпросите от регулаторен характер всъщност в крайна сметка ще дадат възможност цените по-добре да отразяват основните пазарни реалности и ще позволи намаляването на цените на едро на енергията да бъде отразено по-добре на равнището на пазара за търговия на дребно.

Създаването на оперативни структури на регионално равнище също ще намали нуждата от прибягване до национални защитни мерки по отношение на електроенергията, чиито разходи се поемат от системата като цяло и в крайна сметка от потребителите.

Засиленото регулаторно сътрудничество също в значителна степен ще увеличи сигурността на доставките в целия ЕС, като това ще е от полза за операторите на системи и на системата като цяло.

Разработването на методики за постигане на по-голяма гъвкавост на пазара съответно ще е от полза и за операторите на пазара, които предлагат услуги за гъвкавост, а доставчиците на нови технологии ще разполагат с по-гъвкава енергийна мрежа.

1.4.4.Показатели за резултатите и за отражението

Да се посочат показателите, които позволяват да се проследи изпълнението на предложението/инициативата.

Резултатите от работата на Агенцията вече са предмет на оценки, извършвани под ръководството на Комисията на редовни интервали от време от външни органи, за да се запази неутралността на оценката.

Освен това в годишната работна програма на Агенцията, по отношение на която Европейската комисия има право на упражняване на контрол и изразяване на становище, се предвиждат ключови показатели за изпълнението за измерване на постигнатите резултати на ACER спрямо поставените цели.

Показателите ще включват своевременното предоставяне на договорени методики, тъй като това е предвидено съгласно предложения регламент, наред с ефективното сътрудничество между националните регулаторни органи, както и бързото разглеждане на жалбите, които са внесени за разглеждане от Апелативния съвет. Други показатели за равнището на изпълнението от страна на агенцията включват, в рамките на изискването за прозрачност на пазара, извършването от Агенцията на анализ на определени пазарни данни при всеки цикъл на оценяване.

Като се има предвид крайната цел за интегрирането на енергийните пазари и ролята на ACER за осигуряване на сътрудничество между националните органи и операторите на преносни и на разпределителни мрежи, ефективността от дейността на ACER може да се види в подобряване на функционирането на пазара.

Функционирането на пазара е предмет на изготвян от Агенцията подробен годишен доклад за наблюдение на пазара, като в него се включват степента на използване на взаимната свързаност, ефективността на свързаността на пазарите, пазарните надценки заедно с редица други пазарни показатели, които са пряко свързани с методиките и дейностите на Агенцията.

1.5.Мотиви за предложението/инициативата

1.5.1.Нужди, които трябва да бъдат задоволени в краткосрочен или дългосрочен план

Предоставяне на възможност на ACER да се ангажира с нови дейности, както са определени в регламента, и в съответствие с развитието на променящия се енергиен пазар; допринасяне за изграждането на конкурентоспособен, устойчив и сигурен енергиен съюз.

1.5.2.Добавена стойност от намесата на ЕС

Необходимостта от действия на равнището на ЕС се основава на факта, че изолираните действия на национално равнище може да доведат до неоптимални мерки, ненужно дублиране, неефективност на пазара и до политики от типа „облагодетелстване за сметка на другите“. Всъщност създаването на вътрешен енергиен пазар, който устойчиво предоставя енергия на конкурентни цени за всички, не може да бъде постигнато без ясни общи правила относно търговията с енергия, функционирането на мрежата и известна степен на стандартизация на продуктите. ACER предоставя форум на националните регулатори, който им позволява да се срещат и да се споразумеят за общи принципи и методики.

Нарастващата взаимна свързаност на пазарите на електроенергия в ЕС предоставя възможности, но също така води до предизвикателства. При липсата на координирани мерки по въпроси, които имат преки последици за трансграничните пазари на електроенергия, създаването на вътрешен енергиен пазар ще остане утопия. Намесите по линия на националната политика в електроенергийния сектор оказват пряко въздействие върху съседните държави членки поради енергийната взаимозависимост и мрежовите междусистемни връзки. Осигуряването на стабилността на мрежата и на нейното ефективно функциониране е все по-трудно осъществимо само на национално равнище, тъй като се увеличава презграничната търговия, навлиза децентрализираното производство на енергия и нараства участието на потребителите, а всичко това повишава потенциала за странични ефекти. Никоя държава не може ефективно да се справи сама и външните последици от едностранни действия стават все по-осезаеми с течение на времето.

Макар че държавите членки вече до известна степен си сътрудничат на доброволна основа за преодоляване на някои от горепосочените предизвикателства, например чрез регионални инициативи като Петстранния енергиен форум, тези форуми функционират като органи за политическа координация и не могат да вземат задължителните и подробни решения, необходими, за да се избегне настоящата фрагментираност при функционирането на системата, регулаторния надзор и държавната намеса на пазарите на електроенергия.

1.5.3.Изводи от подобен опит в миналото

Оценката на Комисията на дейностите на Агенцията бе публикувана на 22.1.2014 г. (C(2014)242 окончателен). В оценката се констатира, че след създаването си ACER се е превърнала в надеждна и уважавана институция, която играе водеща роля в регулаторната област по отношение на енергетиката. Като цяло ACER е съсредоточила своята работа по правилните приоритети, както те са определени в регламента за нейното създаване и в документа за годишно планиране. Необходимо е обаче да се отбележи, че според Агенцията ресурсите, необходими за изпълнение на нейните задачи, не са достатъчни, така че за да се постигнат уставните цели е необходимо известно преразпределяне. В този контекст е от особена важност фактът, че новите задачи, възложени на Агенцията съгласно настоящото предложение, са съчетани с бюджетни ресурси и численост на персонала, които са адекватни и пропорционални на целта за създаване на истински енергиен съюз.

1.5.4.Съвместимост и евентуална синергия с други подходящи инструменти

Предложението е в съответствие с политическите насоки на Комисията „Юнкер“, като една от стратегическите ѝ цели е постигането на устойчив енергиен съюз с ориентирана към бъдещето политика по въпросите на изменението на климата.

Тази амбиция бе потвърдена в работната програма на Комисията за 2015 г. и описана по-подробно в рамковата стратегия на Комисията за устойчив енергиен съюз (COM(2015)80 final от 25.2.2015 г.). Допълнителен импулс за създаването на устойчив и конкурентоспособен европейски енергиен съюз бе предоставен чрез ратифицирането на споразумението, постигнато на 21-ата сесия на конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата в Париж (COP21).

Освен това целите в областта на климата и енергетиката в ЕС за периода до 2020 г. и 2030 г. предвиждат постигането на по-висок дял на производството на електроенергия от възобновяеми източници, което води до по-голяма нужда от управление на гъвкава мрежа и гарантиране на ефективен от гледна точка на разходите преход към чиста енергия. За постигането на тези цели предварително условие ще бъде засиленото регулаторно сътрудничество в рамките на ACER.

1.6.Срок на действие и финансово отражение

 Предложение/инициатива с ограничен срок на действие

   Предложение/инициатива в сила от [ДД/ММ]ГГГГ до [ДД/ММ]ГГГГ

   Финансово отражение от ГГГГ до ГГГГ

 Предложение/инициатива с неограничен срок на действие

Осъществяване с период на започване на дейност от 2018 до 2019 г.,

последван от функциониране с пълен капацитет

1.7.Планирани методи на управление 62  

 Пряко управление от Комисията чрез

   изпълнителни агенции

 Споделено управление с държавите членки

 Непряко управление чрез възлагане на задачи по изпълнението на бюджета на:

◻ международни организации и техните агенции (да се уточни);

◻ЕИБ и Европейския инвестиционен фонд;

☒ органите, посочени в членове 208 и 209 от Финансовия регламент;

◻ публичноправни органи;

◻ частноправни органи със задължение за обществена услуга, доколкото предоставят подходящи финансови гаранции;

◻ органи, уредени в частното право на държава членка, на които е възложено осъществяването на публично-частно партньорство и които предоставят подходящи финансови гаранции;

◻ лица, на които е възложено изпълнението на специфични дейности в областта на ОВППС в съответствие с дял V от ДЕС и които са посочени в съответния основен акт.

Забележки

Няма

2.МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

2.1.Правила за мониторинг и докладване

Да се посочат честотата и условията.

Всички агенции на ЕС работят съгласно система за стриктен мониторинг, която включва структури за вътрешен одит, Службата за вътрешен одит на Комисията, Управителния съвет на ACER, Сметната палата и бюджетния орган. Тази система е определена в регламента от 2009 г. за създаване на ACER и ще продължи да се прилага.

2.2.Система за управление и контрол

2.2.1.Установени рискове

Няма

2.2.2.Предвидени методи на контрол

Не е приложимо

2.3.Мерки за предотвратяване на измами и нередности

Да се посочат съществуващите или планираните мерки за превенция и защита.

Мерките за борба с измамите са въведени от момента на създаването на ACER и ще продължат да се прилагат. В тях по-специално се определя, че Сметната палата и Европейската служба за борба с измамите (OLAF) могат да извършват при необходимост проверки на място на бенефициерите на финансирането, отпускано от Агенцията, и на служителите, отговарящи за разпределението му. Тези разпоредби са част от член 26 от регламента за финансирането на ACER и ще продължат да се прилагат.

3.ОЧАКВАНО ФИНАНСОВО ОТРАЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

3.1.Съответни функции от многогодишната финансова рамка и разходни бюджетни редове

Съществуващи бюджетни редове

По реда на функциите от многогодишната финансова рамка и на бюджетните редове.

Функция от многогодишната финансова рамка

Бюджетен ред

Вид на
разхода

Вноска

Функция…… 1A…………………...…………

Многогод./едногод. 63

от държави от ЕАСТ 64

от държави кандидатки 65

от трети държави

по смисъла на член 21, параграф 2, буква б) от Финансовия регламент

[...]

32.02.10: Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER)

Многогод.

НЕ

НЕ

НЕ

ДА

Поискани нови бюджетни редове

По реда на функциите от многогодишната финансова рамка и на бюджетните редове.

Функция от многогодишната финансова рамка

Бюджетен ред

Вид на
разхода

Вноска

Номер
[Функция………………………………………]

Многогод./едногод.

от държави от ЕАСТ

от държави кандидатки

от трети държави

по смисъла на член 21, параграф 2, буква б) от Финансовия регламент

[...]

[XX.YY.YY.YY]

[...]

[...]

ДА/НЕ

ДА/НЕ

ДА/НЕ

ДА/НЕ

3.2.Очаквано отражение върху разходите

3.2.1.Обобщение на очакваното отражение върху разходите

млн. EUR (до третия знак след десетичната запетая)

Функция от многогодишната финансова
рамка

Номер

Функция 1А

ACER (само новите задачи)

2019 г.

2020 г.

Дял 1:

Поети задължения

(1)

280 000

992 000

Плащания

(2)

280 000

992 000

Дял 2:

Поети задължения

(1а)

46 000

Плащания

(2a)

46 000

Дял 3:

Поети задължения

(3 a)

Плащания

(3б)

ОБЩО бюджетни кредити
за ACER

Поети задължения

= 1 + 1a + 3a

280 000

1 038 000

Плащания

= 2 + 2a

+ 3б

280 000

1 038 000

Трябва да се има предвид, че посочените по-горе суми относно бюджета се основават на предположението за прилагане на график за постепенно наемане на служители, като се приема, че средният ангажимент на назначения през първата година персонал ще е шест месеца.
Функция от многогодишната финансоварамка

5

„Административни разходи“

млн. EUR (до третия знак след десетичната запетая)

2019 г.

2020 г.

ГД: „Енергетика“, надзор само на новите задачи

• Човешки ресурси

0

0

• Други административни разходи

0

0

ОБЩО ЗА ГД „Енергетика“

Бюджетни кредити

0

0

ОБЩО бюджетни кредитиза ФУНКЦИЯ 5
от многогодишната финансова рамка 

(Общо поети задължения = Общо плащания)

0

0

млн. EUR (до третия знак след десетичната запетая)

2019 г.

2020 г.

ОБЩО бюджетни кредити
за ФУНКЦИИ 1 — 5
от многогодишната финансова рамка 

Поети задължения

280 000

1 038 000

Плащания

280 000

1 038 000

3.2.2.Очаквано въздействие върху бюджетните кредити за ACER

   Предложението не налага използване на бюджетни кредити за оперативни разходи

   Предложението/инициативата налага използване на бюджетни кредити за оперативни разходи съгласно обяснението по-долу:

Бюджетни кредити за поети задължения в млн. EUR (до третия знак след десетичната запетая)

Да се посочат целите и резултатите

Година
N

ГодинаN+1

ГодинаN+2

ГодинаN+3

Да се добавят толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване продължителността на отражението (вж. точка 1.6)

ОБЩО

РЕЗУЛТАТИ

Вид 66

Среден разход

Брой

Разходи

Брой

Разходи

Брой

Разходи

Брой

Разходи

Брой

Разходи

Брой

Разходи

Брой

Разходи

Общ брой

Общо разходи

КОНКРЕТНА ЦЕЛ № 1 67

- Резултат

- Резултат

- Резултат

Междинен сбор за конкретна цел № 1

КОНКРЕТНА ЦЕЛ № 2…

- Резултат

Междинен сбор за конкретна цел № 2

ОБЩО РАЗХОДИ

3.2.3.Очаквано отражение върху човешките ресурси на ACER

3.2.3.1.Обобщение

   Предложението/инициативата не налага използване на бюджетни кредити за административни разходи

   Предложението/инициативата налага използване на бюджетни кредити за административни разходи съгласно обяснението по-долу:

млн. EUR (до третия знак след десетичната запетая)

2019 г.

2020 г.

Длъжностни лица (степени AD)

Длъжностни лица (степени AST)

Договорно нает персонал

8

14

Срочно наети служители

0

4

Командировани национални експерти

0

0

ОБЩО

8

18

Очаквано отражение върху персонала (допълнителни ЕПРВ) — щатно разписание

Функционална група и степен

2019 г.

2020 г.

AD16

AD15

AD14

AD13

AD12

AD11

AD10

2

AD9

2

AD8

AD7

AD6

AD5

 

Общо AD

0

4

AST11

AST10

AST9

AST8

AST7

AST6

AST5

AST4

AST3

AST2

AST1

Общо AST

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Общо AST/SC

ОБЩО ВСИЧКО

0

4

Очаквано отражение върху персонала (допълнително) — външен персонал

Договорно наети служители

2019 г.

2020 г.

Функционална група IV

8

14

Функционална група III

Функционална група II

Функционална група I

Общо

8

14

Командировани национални експерти

2019 г.

2020 г.

Общо

0

0

Трябва да се има предвид, че първите назначения са планирани в началото на 2019 г., с цел да се подготви прилагането на регламента. Приемането му следва да стане, ако е възможно, в края на 2018 г. и в най-добрия случай преди изборите за Европейски парламент през май 2019 г.

По този начин съставът на персонала с нормален ритъм на работа (18 ЕПРВ през 2020 г.) може да се наложи да бъде преразгледан предвид резултатите от законодателната процедура, за да се поддържа подходящ баланс между профилите на работните места и новите задачи, които трябва да се изпълняват. Поради това Комисията своевременно ще направи преоценка на нуждите от персонал и от бюджетни ресурси за следващите години.
Очаквани нужди от човешки ресурси за отговарящата ГД

   Предложението/инициативата не налага използване на допълнителни човешки ресурси.

   Предложението/инициативата налага използване на човешки ресурси съгласно обяснението по-долу:

Оценката се посочва в цели стойности (или най-много до един знак след десетичната запетая)

ГодинаN

ГодинаN+1

Година N+2

Година N+3

Да се добавят толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване продължителността на отражението (вж. точка 1.6)

Длъжности в щатното разписание (длъжностни лица и срочно наети служители)

XX 01 01 01 (Централа и представителства на Комисията)

XX 01 01 02 (Делегации)

XX 01 05 01 (Непреки научни изследвания)

10 01 05 01 (Преки научни изследвания)

Външен персонал (в еквивалент на пълно работно време — ЕПРВ) 68

XX 01 02 01 (ДНП, КНЕ, ПНА от общия финансов пакет)

XX 01 02 02 (ДНП, МП, КНЕ, ПНА, МЕД в делегациите)

XX 01 04 yy 69

- в централата 70

- в делегациите

XX 01 05 02 (ДНП, КНЕ, ПНА — Непреки научни изследвания)

10 01 05 02 (ДНП, ПНА, КНЕ — Преки научни изследвания)

Други бюджетни редове (да се посочат)

ОБЩО

XX е съответната област на политиката или бюджетен дял.

Нуждите от човешки ресурси ще бъдат покрити от персонала на ГД, на който вече е възложено управлението на дейността и/или който е преразпределен в рамките на ГД, при необходимост заедно с всички допълнителни отпуснати ресурси, които могат да бъдат предоставени на управляващата ГД в рамките на годишната процедура за отпускане на средства и като се имат предвид бюджетните ограничения.

Описание на задачите, които трябва да се изпълнят:

Длъжностни лица и срочно наети служители

Външен персонал

В част 3 от приложение V следва да се включи описание на изчислението на разходите за еквивалентите на пълно работно време.

3.2.4.Съвместимост с настоящата многогодишна финансова рамка

   Предложението/инициативата е съвместимо(а) с настоящата многогодишна финансова рамка.

   Предложението/инициативата налага препрограмиране на съответната функция от многогодишната финансова рамка.

Обяснете какво препрограмиране е необходимо, като посочите съответните бюджетни редове и суми.

Бюджетният ред за ACER (032010) ще трябва да бъде увеличен с годишната сума, посочена в таблица 3.2.1

   Предложението/инициативата налага да се използва Инструментът за гъвкавост или да се преразгледа многогодишната финансова рамка 71 .

Обяснете какво е необходимо, като посочите съответните функции, бюджетни редове и суми.

[...]

3.2.5.Участие на трети страни във финансирането

Предложението/инициативата не предвижда съфинансиране от трети страни.

Предложението/инициативата предвижда съфинансиране съгласно следните прогнози:

млн. EUR (до третия знак след десетичната запетая)

ГодинаN

ГодинаN+1

ГодинаN+2

ГодинаN+3

Да се добавят толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване продължителността на отражението (вж. точка 1.6)

Общо

Да се посочи съфинансиращият орган 

ОБЩО съфинансирани бюджетни кредити3.3.Очаквано отражение върху приходите

☒ Предложението/инициативата няма финансово отражение върху приходите.

   Предложението/инициативата има следното финансово отражение:

върху собствените ресурси

върху разните приходи

млн. EUR (до третия знак след десетичната запетая)

Приходен бюджетен ред:

Налични бюджетни кредити за текущата финансова година

Отражение на предложението/инициативата 72

2018 г.

2019 г.

2020 г.

ГодинаN+3

Да се добавят толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване продължителността на отражението (вж. точка 1.6)

Бюджетен ред за ACER 32 02 10 ………….

За разните „целеви“ приходи да се посочат съответните разходни бюджетни редове.

Да се посочи методът за изчисляване на отражението върху приходите.

(1) Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите и Европейската инвестиционна банка: Рамкова стратегия за устойчив енергиен съюз с ориентирана към бъдещето политика по въпросите на изменението на климата, COM/2015/080 final.
(2) Резултати от заседанието на Съвета, 3429-то заседание, Транспорт, телекомуникации и енергетика, 26 ноември 2015 г., 14632/15, резултати от заседанието на Съвета, 3472-ро заседание, Транспорт, телекомуникации и енергетика, 6 юни 2016 г., 9736/16.
(3) Резолюция на Европейския парламент от 13 септември 2016 г. „Към нова концепция за енергийния пазар“ (P8_T A(2016) 0333).
(4) Директива 2009/72/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за отмяна на Директива 2003/54/ЕО (ОВ L 211, 14.8.2009 г., стр. 55 — 93) (наричана по-долу „Директивата за електроенергията“). Регламент (EО) № 714/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно условията за достъп до мрежата за трансграничен обмен на електроенергия и за отмяна на Регламент (EО) № 1228/2003 (OВ L 211, 14.8.2009 г., стр. 15 — 35) (наричан по-долу „Регламентът за електроенергията“); Регламент (ЕО) № 713/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. за създаване на Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия (ОВ L 211, 14.8.2009 г., стр. 1 — 14) (наричан по-долу „Регламентът за ACER“).
(5) Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия (ОВ L 326, 8.12.2011 г., стр. 1 — 16); Регламент за изпълнение (ЕС) № 1348/2014 на Комисията от 17 декември 2014 г. за прилагане на член 8, параграфи 2 и 6 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия по отношение на докладването на данни (ОВ L 363, 18.12.2014 г., стр. 121 — 142).
(6) Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия (ОВ L 326, 8.12.2011 г., стр. 1 — 16); Регламент (ЕС) № 543/2013 на Комисията от 14 юни 2013 г. за представяне и публикуване на данни на пазарите за електроенергия и за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 714/2009 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 163, 15.6.2013 г., стр. 1 — 12); Регламент (ЕС) 2015/1222 на Комисията от 24 юли 2015 г. за установяване на насока относно разпределянето на преносната способност и управлението на претоварването (ОВ L 197, 25.7.2015 г., стр. 24 — 72); Регламент (ЕС) 2016/631 на Комисията от 14 април 2016 г. за установяване на Мрежов кодекс за изискванията за присъединяване на производителите на електроенергия към електроенергийната мрежа (ОВ L 112, 27.4.2016 г., стр. 1 — 68); Регламент (ЕС) 2016/1388 на Комисията от 17 август 2016 г. за установяване на мрежов кодекс относно присъединяването на потребители (ОВ L 223, 18.8.2016 г., стр. 10 — 54); Регламент (ЕС) 2016/1447 на Комисията от 26 август 2016 г. за установяване на Мрежов кодекс за изискванията за присъединяване към електроенергийната мрежа на системи за постоянен ток с високо напрежение и модули от вида „електроенергиен парк“, присъединени чрез връзка за постоянен ток (ОВ L 241, 8.9.2016 г., стр. 1 — 65); Регламент (ЕС) 2016/1719 на Комисията от 26 септември 2016 г. за установяване на насока относно разпределянето на преносната способност (ОВ L 259, 27.9.2016 г., стр. 42 — 68); други насоки и мрежови кодекси бяха подкрепени и одобрени от държавите членки, като предстои те да бъдат приети.
(7) Вж. Съобщение на Комисията „Постигане на вътрешния пазар на електроенергия и извличане на максимални ползи от публичната намеса“ (C(2013)7243 final, 5.11.2013 г.).
(8) Вж. Съобщението „Рамкова стратегия за устойчив енергиен съюз с ориентирана към бъдещето политика по въпросите на изменението на климата“ (COM/2015/080 final).
(9) Вж. член 194, параграф 1, буква б) от ДФЕС.
(10) В този контекст вж. също предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за готовността за справяне с рисковете в електроенергийния сектор и за покриването на рисковете по отношение на сигурността на доставките, свързани с управлението на кризисни ситуации в електроснабдяването.
(11) Вж. например член 9 от Регламент (ЕС) 2015/1222 на Комисията от 24 юли 2015 г. за установяване на насока относно разпределянето на преносната способност и управлението на претоварването (ОВ L 197, 25.7.2015 г., стр. 24 — 72).
(12) [Към Службата за публикации: моля да въведете връзка към оценката на въздействието].
(13) През февруари 2011 г. Европейският съвет постави целта да се завърши изграждането на вътрешния енергиен пазар до 2014 г. и да се развие взаимната свързаност, за да се преустанови до 2015 г. съществуването на изолирани електроенергийни мрежи на някои държави членки. През юни 2016 г. Европейският съвет също така призова Комисията да предложи стратегия за единен пазар в областта на енергетиката със съответни планове за действие, която да бъде осъществена до 2018 г.
(14) [Към Службата за публикации: моля да се добави хипервръзка към Оценката на въздействието — частта със самата оценка].
(15) Вж. например обсъждането по управление на претоварването в Централна Европа, където различаващите се национални интереси доведоха до значителни забавяния по пътя към по-голяма пазарна интеграция.
(16) Европейска комисия (2016 г.), „Второ проучване на пазара на дребно относно функционирането на пазарите на дребно на електроенергия за потребителите в ЕС“.
(17) Европейска комисия (2012 г.), „Документ за консултация относно адекватността на производството, механизмите за осигуряване на капацитет и вътрешния пазар на електроенергия“, https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/20130207_generation_adequacy_consultation_document.pdf .
(18) https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Charts_Public%20Consultation%20Retail%20Energy%20Market.pdf.
(19) Европейска комисия (2012 г.), Консултация относно адекватността на производството, механизмите за осигуряване на капацитет и вътрешния пазар на електроенергия, https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-generation-adequacy-capacity-mechanisms-and-internal-market-electricity .
(20) Европейска комисия (2014 г.), Консултация относно енергийния пазар на дребно, https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-retail-energy-market .
(21) https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Charts_Public%20Consultation%20Retail%20Energy%20Market.pdf.
(22) Европейска комисия (2015 г.), Консултация относно новата структура на енергийния пазар, COM(2015) 340 final https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/public-consultation-new-energy-market-design .
(23) Междинен доклад за секторното проучване относно механизмите за осигуряване на капацитет, C(2016) 2107 final.
(24) [Към Службата за публикации: моля да въведете връзка към оценката на въздействието].
(25) Регламент (ЕС) 2015/1222 на Комисията от 24 юли 2015 г. за установяване на насоки относно разпределянето на преносната способност и управлението на претоварването (ОВ 197, 25.7.2015 г., стр. 24  72).
(26) Вж. съвместното изявление на Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската комисия относно децентрализираните агенции от 19.7.2012 г.
(27) Регламент (ЕО) № 713/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. за създаване на Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия (ОВ L 211, 14.8.2009 г., стр. 1).
(28) ОВ L 296, 14.11.2003 г., стр. 34.
(29) ОВ L 176, 15.7.2003 г., стр. 37.
(30) ОВ L 176, 15.7.2003 г., стр. 57.
(31) Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия (ОВ L 326, 8.12.2011 г., стр. 1).
(32) Регламент (ЕС) № 347/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2013 г. относно указания за трансевропейската енергийна инфраструктура и за отмяна на Решение № 1364/2006/ЕО, както и за изменение на регламенти (ЕО) № 713/2009, (ЕО) № 714/2009 и (ЕО) № 715/2009 (ОВ L 115, 25.4.2013 г., стр. 39).
(33) Вж. страница 55 от настоящия брой на Официален вестник.
(34) Вж. страница 94 от настоящия брой на Официален вестник.
(35) Регламент (ЕС) № 347/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2013 г. относно указания за трансевропейската енергийна инфраструктура и за отмяна на Решение № 1364/2006/ЕО, както и за изменение на регламенти (ЕО) № 713/2009, (ЕО) № 714/2009 и (ЕО) № 715/2009 (ОВ L 115, 25.4.2013 г., стр. 39).
(36) ОВ L 262, 22.9.2006 г., стр. 1.
(37) Съвместно изявление на Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската комисия относно децентрализираните агенции от 19.7.2012 г.
(38) Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42).
(39) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(40) Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 на Съвета от 29 февруари 1968 г. относно определяне на Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители на Европейските общности и относно постановяване на специални мерки, временно приложими за длъжностни лица на Комисията (ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 1).
(41) ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.
(42) Вж. страница 55 от настоящия брой на Официален вестник.
(43) Вж. страница 94 от настоящия брой на Официален вестник.
(44) Вж. страница 15 от настоящия брой на Официален вестник.
(45) Вж. страница 15 от настоящия брой на Официален вестник.
(46) Регламент (ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно условията за достъп до газопреносни мрежи за природен газ и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1775/2005 (ОВ L 211, 14.8.2009 г., стр. 36).
(47) Регламент (ЕС) 2015/1222 на Комисията от 24 юли 2015 г. за установяване на насоки относно разпределянето на преносната способност и управлението на претоварването (ОВ L 197, 25.7.2015 г., стр. 24 — 72).
(48) Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия (ОВ L 326, 8.12.2011 г., стр. 1 — 16).
(49) Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия (ОВ L 326, 8.12.2011 г., стр. 1).
(50) ОВ L 115, 25.4.2013 г., стр. 39.
(51) Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).
(52) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(53) ОВ L 136, 31.5.1999 г., стр. 1.
(54) ОВ L 136, 31.5.1999 г., стр. 15.
(55) Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43).
(56) Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).
(57) Решение (ЕС, Евратом) 2015/443 на Комисията от 13 март 2015 г. относно сигурността в Комисията (ОВ L 72, 17.3.2015 г., стр. 41).
(58) Решение (ЕС, Евратом) 2015/444 на Комисията от 13 март 2015 г. относно правилата за сигурност за защита на класифицираната информация на EC (ОВ L 72, 17.3.2015 г., стр. 53).
(59) Регламент № 1 на Съвета от 15 април 1958 г. за определяне на езиковия режим на Европейската икономическа общност (ОВ 17, 6.10.1958 г., стр. 385).
(60) УД: управление по дейности; БД: бюджетиране по дейности.
(61) Съгласно член 54, параграф 2, буква а) или б) от Финансовия регламент.
(62) Подробности относно начините на управление и позовавания на Финансовия регламент се намират на уебсайта за бюджета: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx .
(63) Многогод. = многогодишни бюджетни кредити / едногод. = едногодишни бюджетни кредити.
(64) ЕАСТ: Европейска асоциация за свободна търговия.
(65) Държави кандидатки и, ако е приложимо, държави потенциални кандидатки от Западните Балкани.
(66) Резултатите са продуктите и услугите, които ще бъдат доставени (например брой финансирани обмени на учащи се, дължина на построените пътища в километри и т.н.).
(67) Съгласно описанието в точка 1.4.2. „Конкретни цели…“.
(68) ДНП = договорно нает персонал; МП = местен персонал; КНЕ = командирован национален експерт; ПНА = персонал, нает чрез агенции за временна заетост; МЕД = младши експерт в делегация.
(69) Подтаван за външния персонал, покрит с бюджетните кредити за оперативни разходи (предишни редове BA).
(70) Предимно за структурните фондове, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и Европейския фонд за рибарство (ЕФР).
(71) Вж. членове 11 и 17 от Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка за периода 2014 г. — 2020 г.
(72) Що се отнася до традиционните собствени ресурси (мита, налози върху захарта), посочените суми трябва да бъдат нетни, т.е. брутни суми, от които са приспаднати 25 % за разходи по събирането.
Top

Брюксел, 30.11.2016

COM(2016) 863 final

ПРИЛОЖЕНИЕ

към


Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за създаване на Агенция на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия (преработен)

{SWD(2016) 410 final}
{SWD(2016) 411 final}
{SWD(2016) 412 final}
{SWD(2016) 413 final}


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Таблица на съответствието

Регламент (ЕО) № 713/2009

Настоящият регламент

Член 1

Член 1

Член 4

Член 2

Член 5

Член 3

Член 6, параграфи 1 — 4, първа алинея

Член 4

Член 6

Член 5

Член 8

Член 6

-

Член 7

-

Член 8

-

Член 9

-

Член 10

Член 9

Член 11

Член 6, параграфи 7 и 8

Член 12

-

Член 13

Член 9, параграф 2, втора алинея

Член 14

Член 10

Член 15

Член 11

Член 16

Член 2

Член 17

Член 3

Член 18

Член 12

Член 19

Член 13, параграфи 1 — 13

Член 20

-

Член 21

Член 14, параграфи 1 и 2

Член 22

Член 14, параграфи 3 — 6

Член 23, параграфи 1 — 4

Член 15

Член 23, параграфи 5 — 6

Член 16

Член 24

Член 17

Член 25

Член 18

Член 26

Член 18, параграф 3

Член 27

Член 18, параграфи 4 — 7

Член 28

Член 19

Член 29

-

Член 30

Член 21

Член 31

-

Член 32

Член 22

Член 33

Член 23

Член 34

Член 24, параграфи 1 и 2

Член 35

Член 24, параграф 3 и следващи

Член 36

Член 25

Член 37

-

Член 38

Член 27

Член 39

Член 28

Член 40

Член 29

Член 41

Член 30

Член 42

-

Член 43

Член 31

Член 44

Член 33

Член 45

Член 34

Член 46

-

Член 47

-

Член 48

Член 35

Член 49

Top