EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016PC0574

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за разрешаване на подписването, от името на Съюза, на Споразумението за сътрудничество между Европейския съюз и Агенцията за сигурност на въздухоплаването в Африка и Мадагаскар (ASECNA) относно развитието на спътниковата навигация и за предоставяне на свързаните с него услуги в областта на компетентност на ASECNA, в полза на гражданското въздухоплаване

COM/2016/0574 final - 2016/0271 (NLE)

???????, 12.9.2016

COM(2016) 574 final

2016/0271(NLE)

Предложение за

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

за разрешаване на подписването, от името на Съюза, на Споразумението за сътрудничество между Европейския съюз и Агенцията за сигурност на въздухоплаването в Африка и Мадагаскар (ASECNA) относно развитието на спътниковата навигация и за предоставяне на свързаните с него услуги в областта на компетентност на ASECNA, в полза на гражданското въздухоплаване


ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

1.КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Основания и цели на предложението

Настоящото предложение за решение на Съвета има за цел да разреши подписването от името на Съюза, в съответствие с член 218, параграф 5 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), на Споразумението за сътрудничество между Европейския съюз, от една страна, и Агенцията за сигурност на въздухоплаването в Африка и Мадагаскар (ASECNA) 1 , от друга страна, относно развитието на спътниковата навигация и за предоставяне на свързаните с него услуги в областта на компетентност на ASECNA, в полза на гражданското въздухоплаване. То е в съответствие с Регламент № 1285/2013, който е основният акт за европейските програми за спътникова навигация, и в чийто член 29 е предвидено, че Съюзът може да сключва споразумения с трети държави и международни организации в рамките на програмите „Галилео“ и EGNОЅ.

Спътниковата навигация е предмет на сътрудничество между Европейския съюз и Африка от приемането на Плана за действие 2011—2013 г. за осъществяване на стратегическо партньорство Африка—ЕС по време на третата среща на върха Африка—ЕС в Триполи през ноември 2010 г. Необходимостта от сътрудничество в тази област е препотвърдена в „Пътна карта 2014—2017 г.“, приета по време на срещата на върха Африка—ЕС през април 2014 г.

Проучванията изтъкнаха значителни социално-икономически предимства за африканския континент. Сътрудничеството ще бъде благоприятно и за европейската космическа промишленост, която в Африка ще може да се възползва от разширен пазар за развитието на технологиите, разгръщането на нова инфраструктура и използването на услуги, свързани с навигационните спътникови системи. 2

На 25 септември 2014 г., въз основа на препоръка на Комисията (COM(2014)260) Съветът по конкурентоспособност упълномощи Комисията да договори от името на Съюза международно споразумение с ASECNA за определяне на условията за доставка на спътникови услуги за повишаване на точността (SBAS) в Африка въз основа на европейската програма за спътникова навигация EGNOS. Преговорите започнаха през март 2015 г. Те завършиха през април 2016 г. с проект на споразумение, което определя рамката на необходимото сътрудничество за изграждане и експлоатация на независима SBAS система, основана на европейската система EGNOS, в областта на компетентност на ASECNA. Съобразно мандата, даден от Съвета, споразумението съдържа техническа част, както и въпроси относно финансирането и управлението.

Съгласуваност между съществуващите разпоредби в тази област на политиката и останалите политики на Съюза

Европейските програми за спътникова навигация са основен елемент на политиката на Европейския съюз в областта на транспорта, и по-специално в областта на въздушния транспорт. Те допринасят за повишаване на сигурността и непрекъснатостта на въздухоплавателните навигационни услуги, като ги усъвършенстват от икономическа и екологична гледна точка. Те са популяризирани в международен мащаб, благодарение именно на сключените споразумения за сътрудничество с държави като Съединените американски щати, Китай, Южна Корея и Израел.

С оглед на общите за Европа и Африка предимства за развитието на навигационните спътникови услуги на африканския континент, от няколко години активното сътрудничество между Европейския съюз и Африка в тази насока е предмет на множество политически инициативи, сред които:

Декларация на референтната група за инфраструктурите на стратегическо партньорство между Африка и ЕС за срещата на ниво „комисии“ между Европейската комисия и Комисията на Африканския съюз (Адис Абеба, 25—26 февруари 2016 г.);

Пътна карта за периода (2014—2017 г.), приета на четвъртата среща на върха Африка—ЕС (Брюксел, 2 и 3 април 2014 г.);

Съвместна декларация на предприятията от 5-ия Бизнес форум (Брюксел, 1 април 2014 г.);

Обща позиция, приета на Конференцията на министрите на транспорта от Съюза, за Средиземноморието (Брюксел, 14 ноември 2013 г.);

Съвместно съобщение до Европейския съвет, Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите от 8 март 2011 г. „Партньорство за демокрация и споделен просперитет с Южното Средиземноморие“ [COM(2011) 200 окончателен;

Съобщение на Комисията от 14 юни 2010 г. „План за действие във връзка с приложенията, базирани на глобалната навигационна спътникова система (ГНСС)“ COM(2010) 308 окончателен.;

Заключения от срещата на високо равнище на тема: „Космос за африканските граждани“, организирана от белгийското председателство на ЕС на 16 септември 2010 г.;

Резолюция от седмото заседание на Съвета по въпросите на космическото пространство: „Глобални предизвикателства: пълноценно използване на европейските космически системи“ — Брюксел, 25 ноември 2010 г.;

План за действие за периода 2011—2013 г. година за прилагане на стратегическото партньорство между Африка и ЕС, приет по време на третата среща на високо равнище Африка—ЕС (Триполи, 29 и 30 ноември 2010 г.);

Съвместна декларация на предприятията от 4-ия Бизнес форум ЕС—Африка (Триполи, 26 и 28 ноември 2010 г.);

Съобщение на Комисията до Европейския Парламент и Съвета от 24 юни 2009 г. — „Партньорство Европейски Съюз—Африка — Свързване на Африка и Европа: Засилване на сътрудничеството в областта на транспорта“ COM(2009) 0301 окончателен.

2.ПРАВНО ОСНОВАНИЕ, СУБСИДИАРНОСТ И ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ

Правно основание

Правното основание на предложението е член 172 от Договора за функционирането на Европейския съюз, във връзка с член 218, параграф 5.

Субсидиарност

Принципът за субсидиарност в случая е неприложим, тъй като европейските системи за спътникова навигация принадлежат на Европейския съюз.

Пропорционалност

Разпоредбите на споразумението отговарят на преследваната цел, а именно да позволят на ASECNA да развие своя собствена система за повишаване на точността на спътниковите услуги въз основа на европейската програма за спътникова навигация EGNOS. Те отговарят също така на ангажимента на Европейския съюз да предостави опита си в областта на спътниковата навигация на африканския континент.

Избор на инструмент

За създаването на правно обвързваща рамка за международно сътрудничество е необходимо да бъде сключено международно споразумение. В член 29 от Регламент (ЕС) № 1285/2013 изрично се предвижда възможността за сключване на споразумения с международни организации в рамките на програмите „Галилео“ и EGNOS.

3.РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНСУЛТАЦИИТЕ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

Комисията се отчиташе редовно, устно и писмено, за напредъка на преговорите пред специалния комитет, определен от Съвета. Също така държавите — членки на Европейския съюз, бяха информирани за проведените обсъждания и им бе дадена възможност да участват в срещите за преговори. И накрая, работната група „Транспорт — Интермодални въпроси и мрежи“ на Съвета преди приключването на преговорите представи предварителни бележи относно проекта за споразумение и нейните бележки бяха взети предвид в окончателното предложение.

Използването на спътникови навигационни услуги в Африка въз основа на EGNOS е предмет на социално-икономически и технически анализ. Резултатите от този анализ са представени и обсъдени неколкократно със заинтересованите африкански държави на семинари, работни срещи и международни форуми като Регионалната група за планиране и изпълнение AFI (APIRG) в рамките на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО).

4.ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА

Предложеното споразумение няма да окаже въздействие върху бюджета, отпуснат за европейските програми за спътникова навигация с Регламент (ЕС) № 1285/2013.

Разходите за изграждането и експлоатацията на предвидената в споразумението инфраструктура, която принадлежи на ASECNA, ще бъдат финансирани от бюджета на ASECNA, от нейните държави членки или чрез вноски, под формата на заеми или дарения от държави от Европейския съюз и международни финансови институции (Европейска инвестиционна банка, Африканска банка за развитие и др.).

5.ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ

В споразумението се предвижда създаването на съвместен комитет за неговото управление и правилно прилагане. Освен това е предвидена арбитражна процедура в случай на спор между двете страни по споразумението.

2016/0271 (NLE)

Предложение за

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

за разрешаване на подписването, от името на Съюза, на Споразумението за сътрудничество между Европейския съюз и Агенцията за сигурност на въздухоплаването в Африка и Мадагаскар (ASECNA) относно развитието на спътниковата навигация и за предоставяне на свързаните с него услуги в областта на компетентност на ASECNA, в полза на гражданското въздухоплаване

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 172, във връзка с член 218, параграф 5,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)На 25 септември 2014 г. Съветът упълномощи Комисията да договори, от името на Съюза, международно споразумение с Агенцията за сигурност на въздухоплаването в Африка и Мадагаскар (наричана по-долу „ASECNA“) за определяне на условията за предоставяне на спътникови услуги за повишаване на точността (SBAS) в Африка въз основа на европейската програма за спътникова навигация EGNOS.

(2)В резултат на тези преговори на 12 май 2016 г. между Европейския съюз и ASECNA беше парафирано споразумението относно развитието на спътниковата навигация и за предоставяне на свързаните с него услуги в областта на компетентност на ASECNA, в полза на гражданското въздухоплаване.

(3)Споразумението следва да бъде подписано,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Подписването от името на Съюза на Споразумението за сътрудничество между Европейския съюз, от една страна, и от Агенцията за сигурност на въздухоплаването в Африка и Мадагаскар (ASECNA), от друга страна, относно развитието на спътниковата навигация и за предоставяне на свързаните с него услуги в областта на компетентност на ASECNA, в полза на гражданското въздухоплаване, се разрешава.

Текстът на споразумението е приложен към настоящото решение.

Член 2

Генералният секретариат на Съвета изготвя акта за предоставяне на пълномощия на лицето(ата), посочено(и) от преговарящия по споразумението, да подпише(ат) Споразумението, при условие че то бъде сключено.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на година.

   За Съвета

   Председател

(1)

   ASECNA е международна организация със седалище в Дакар, Сенегал, чиято мисия е да обезпечи сигурността на въздухоплаването в полза на нейните 18 държави членки: Бенин, Буркина Фасо, Камерун, Централноафриканска република, Чад, Коморски съюз, Конго, Кот д’Ивоар, Габон, Гвинея Бисау, Екваториална Гвинея, Мадагаскар, Мали, Мавритания, Нигер, Сенегал, Того и Франция.

(2) Социално-икономическите предимства за целия африкански континент са оценени въз основа на анализи на разходите и ползите за повече от 4,8 милиарда евро, без да бъдат включени ползите в областта на икономическото развитие и регионалната интеграция, които не биха могли да бъдат измерени количествено.
Top

Брюксел, 12.9.2016

COM(2016) 574 final

ПРИЛОЖЕНИЯ

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО (ПРОЕКТ)
между Европейския съюз и Агенцията за сигурност на въздухоплаването в Африка и Мадагаскар (ASECNA) относно развитието на спътниковата навигация и за предоставяне на свързаните с него услуги в областта на компетентност на ASECNA, в полза на гражданското въздухоплаване

към

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

за разрешаване на подписването, от името на Съюза, на Споразумението за сътрудничество между Европейския съюз и Агенцията за сигурност на въздухоплаването в Африка и Мадагаскар (ASECNA) относно развитието на спътниковата навигация и за предоставяне на свързаните с него услуги в областта на компетентност на ASECNA, в полза на гражданското въздухоплаване


ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ, от една страна,

и

АГЕНЦИЯТА ЗА СИГУРНОСТ НА ВЪЗДУХОПЛАВАНЕТО В АФРИКА И МАДАГАСКАР, наричана по-нататък „ASECNA“, от друга страна,

наричани по-нататък „страните“,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД нарастващото развитие на приложението на световните системи за спътникова навигация в Европейския съюз, в Африка и в други региони по света, особено в сектора на гражданското въздухоплаване,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД, че ASECNA отговоря основно за предоставянето на въздухоплавателни услуги във въздушните пространства, които са ѝ поверени, за организацията на тези пространства, за публикуването на въздухоплавателна информация, за прогнозата и предаването на информацията в областта на въздухоплавателната метеорология,

КАТО ПРИЗНАВАТ значението на програмите за спътникова навигация на Европейския съюз, „Галилео“ и EGNOS, специално предназначени за гражданска употреба, ползите, свързани с тяхното изпълнение, и интереса на ASECNA към услугите на спътниковата навигация,

КАТО ПРИЗНАВАТ, че системата EGNOS, като регионална инфраструктура, насочена към Европа, наблюдаваща и коригираща отворените сигнали, излъчвани от световните системи за спътникова навигация, по-специално предлагайки по-голяма точност и функция за работоспособност, осигурява услуги, специално адаптирани към нуждите на гражданската авиация,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД, че услугите на базата на технологията на системата EGNOS технически биха могли да бъдат разпрострени върху целия африкански континент, доколкото, от една страна, съществува взаимодействие между наземни инфраструктури, отговорността за които е на страните, а от друга страна, транспондерите на системата EGNOS са инсталирани върху спътници, поставени в геостационарната област над Африка,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД резолюцията на Съвета по въпросите на космическото пространство на Европейския съюз, озаглавена „Глобални предизвикателства: пълноценно използване на европейските космически системи“, приета на 25 ноември 2010 г., която приканва Европейската комисия да си сътрудничи с Комисията на Африканския съюз, с цел да укрепи наличните активи и да определи начините, по които в Африка би могла да бъде създадена инфраструктура, подобна на тази от програмата EGNOS,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД съобщението на Европейската комисия от 26 април 2007 г. относно европейската космическа политика, което придава специално значение на сътрудничеството между Европа и Африка в космическата област, и съобщението на Комисията от 4 април 2011 г., озаглавено „Към космическа стратегия в Европейския съюз в услуга на гражданите“, което изтъква волята на Европейския съюз да предостави своя опит и своите инфраструктури в услуга на Африка и да засили сътрудничеството си с този континент,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД Резолюция № 2005 CM 44-11 от 7 юли 2005 г. на Комитета на министрите на ASECNA относно изграждането на системите за спътникова навигация (ГНСС) на ASECNA, търсеща по-специално подкрепата на европейските институции, за да се възползват от внедряването на EGNOS дори на „ГАЛИЛЕО“ за оперативните нужди на Агенцията,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД Резолюция № 2011 CA 120-18 от 7 юли 2011 г. на Административния съвет на ASECNA относно ефективното участие на Агенцията за внедряване на EGNOS/„ГАЛИЛЕО“ в региона на Африка и Индийския океан, упълномощаваща изпълнителния директор да продължи действията пред съответните европейски институции,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД, че в рамките на прилагането на тази резолюция, ASECNA разви програмата SBAS—ASECNA с цел предоставяне, в областта на компетентност на Агенцията, на услуги SBAS, основани на технологията на системата.

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД, че едно продължително сътрудничество между Европейския съюз и ASECNA в областта на спътниковата навигация се вписва в общата рамка на Стратегическото партньорство между Европейския съюз и Африка, тъй като Пътната карта, приета по време на четвъртата среща на върха ЕС—Африка, проведена в Брюксел на 2 и 3 април 2014 г., с цел да се определи сътрудничеството между двата континента за периода 2014—2017 г., предвижда да бъдат ангажирани дълготрайни и достатъчни човешки и финансови ресурси с цел внедряване на инфраструктурите за спътникова навигация, основани на EGNOS, и да бъдат изградени системи за управление и финансиране за разходите за инвестиции и оперативните разходи на EGNOS в Африка за засегнатите държави,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД, че в изпълнение на това Стратегическо партньорство между Африка и Европейския съюз, ASECNA и Европейският съюз вече си сътрудничат в рамките на програмата за подкрепа на сектора на въздухоплавателния транспорт и на спътниковите услуги в Африка, финансирана от 10-ия Европейски фонд за развитие, както и на панафриканската програма за подкрепа на EGNOS в Африка, финансирана от Инструмента за сътрудничество за развитие, по-специално чрез създаването на съвместна служба за управление на програмата (JPO) EGNOS—Африка.

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД, че дългосрочно сътрудничество между Европейския съюз и ASECNA в областта на развитието на спътниковата навигация в полза на гражданската авиация е от общ интерес, и КАТО ЖЕЛАЯТ официално да установят такова сътрудничество,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД необходимостта да се осигури отлично ниво на защита на услугите за спътникова навигация на територията, обхваната от страните,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД, че Европейският съюз създаде свои собствени агенции, за да го подпомагат в някои конкретни области, по-специално Европейската агенция за ГНСС за европейските програми за спътникова навигация и Европейската агенция за авиационна безопасност в областта на гражданското въздухоплаване, и че експлоатацията на системата EGNOS в периода 2014—2021 г. стана предмет на споразумение за делегиране на правомощия между Европейския съюз и Европейската агенция за ГНСС,

КАТО ПРИЗНАВАТ, че Регламент (ЕС) № 1285/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година за изграждане и експлоатация на европейските навигационни спътникови системи 1 предвижда, че Съюзът е собственик на всички материални или нематериални активи, създадени или разработени в рамките на програмите „Галилео“ и EGNOS, че Съюзът може да сключва споразумения с трети държави и международни организации в рамките на тези програми и че разходите за евентуално разширяване на покритието на системата извън Европа няма да бъдат покрити от отпуснатите бюджетни кредити по този регламент,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД Регламент (ЕС) № 912/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2010 година за създаване на Европейската агенция за ГНСС 2 ,

КАТО ПРИЗНАВАТ значението на съгласуването на подходите в областта на стандартизацията и сертифицирането, както и по отношение на всички въпроси, свързани със системите за спътникова навигация, в рамките на международните органи за стандартизация и сертифициране, по-специално за насърчаване на разширеното и новаторско използване на услугите на „Галилео“ и EGNOS и SBAS—ASECNA като глобална норма за навигация и синхронизация в сектора на гражданското въздухоплаване

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:


ЧАСТ I.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Цели

1. Целите на настоящето споразумение са да бъде развита спътниковата навигация и да бъдат предоставени свързаните с нея услуги в областта на компетентност на ASECNA в полза на гражданското въздухоплаване, които да му позволят да се възползва от европейските програми за спътникова навигация.

Настоящото споразумение се вписва в рамките на насърчаването на услугите на територията на африканския континент, основани на тези европейски програми за спътникова навигация.

2. Формата и условията на сътрудничество между страните са определени в настоящото споразумение.

Член 2

Определения

За целите на настоящото споразумение се прилагат следните определения:

1.    „GNSS“ или „глобална система за спътникова навигация“ означава инфраструктура, съдържаща групиране от спътници и мрежа от наземни центрове и станции, позволяваща благодарение на излъчването на радиочестотни сигнали предоставянето върху цялото земно кълбо на много точна услуга за измерване на времето и на установяване местоположението на потребителите, разполагащи с подходящ приемник;

2.    „европейски системи за спътникова навигация“ означава глобалната система за спътникова навигация на програмата „Галилео“ и системата EGNOS, които са собственост на Европейския съюз;

3.    „област на компетентност на ASECNA“ означава географската зона, в която  ASECNA предоставя услуги за спътникова навигация, без значение дали се отнасят до въздушното пространство на държавите членки или не; 

4.    „EGNOS“ (European Geostationary Navigation Overlay Service) — Европейска геостационарна служба за навигационно покритие, означава инфраструктура на регионална навигационна спътникова система, която наблюдава и коригира отворените сигнали, излъчвани от глобалните навигационни спътникови системи, основно GPS и „Галилео“, позволяваща на потребителите на глобалните системи да получат най-добрите резултати по отношение на точността и целостта. EGNOS се състои от наземни станции и няколко транспондера, инсталирани на геостационарни спътници. Наземните станции се състоят от инженерен център, центрове за наблюдение на дейността, станции RIMS, станции NLES, център за обслужване и сървър EDAS. Регионалното покритие на EGNOS е основно върху територията на държавите — членки на Европейския съюз, географски разположено в Европа;

5.    „SBAS—ASECNA“ означава системата за спътникова навигация на ASECNA, която наблюдава и коригира отворените сигнали, излъчени от глобалните навигационни спътникови системи, основно GPS и „Галилео“, позволяваща на потребителите на глобалните системи да получат най-добрите резултати по отношение на точността и работоспособността. SBAS—ASECNA е приоритет на ASECNA. Тя се състои от наземни станции и няколко транспондера, инсталирани на геостационарни спътници. Наземната инфраструктура се състои от станции RIMS, от един или няколко центъра за наблюдение на дейността и от станции NLES. Покритието на SBAS—ASECNA е основно в областта на компетентност на ASECNA. Под системата SBAS—ASECNA се разбира също както началната версия на системата, така и всичките ѝ последващи изменения, включително развитието на две честоти и множество групи спътници. Изграждането на тази система включва фази на определяне и проектиране, разработване и внедряване, както и акредитиране и сертифициране. То е последвано от фазата на експлоатация;

6.    „зона на покритие EGNOS“ или „зона на покритие SBAS—ASECNA“ означава зоната, в която е възможно да бъдат приемани сигналите, излъчвани от съответната система (например район на действие на геостационарните спътници);

7.    „зона на обслужване SBAS—ASECNA“ означава зона във вътрешността на зоната на покритие SBAS—ASECNA, в която системата SBAS—ASECNA предоставя обслужване в съответствие с изискванията, определени от ASECNA и уредени във връзка с препоръчаните стандарти и практики (SARPs) на ИКАО, и предприема съответните одобрени действия;

8.    „зона за обслужване SOL d’EGNOS“ означава зона във вътрешността на зоната на покритие EGNOS, в която системата EGNOS предоставя обслужване съобразно препоръчаните стандарти и практики (SARPs) на ИКАО и предприема съответните одобрени действия;

9.    „станции RIMS“ означава станции, принадлежащи на EGNOS или SBAS—ASECNA, чиято роля е да събират в реално време данни за определяне на местоположението, получени чрез сигналите, излъчвани от глобалните системи за спътникова навигация;

10.     „станции NLES“ означава станции, принадлежащи на EGNOS или SBAS—ASECNA, които изпращат към транспондерите, инсталирани на геостационарни спътници, коригираните данни, позволяващи на приемниците на сигнали на ГНСС, разположени в зоната на покритие на едната или на другата система, да извършат съответните корекции по отношение на определянето на местоположението;

11.     „Галилео“ означава автономна гражданска европейска система за спътникова навигация и синхронизация с глобално покритие под граждански контрол и предназначена да предоставя услуги на ГНСС, проектирана и разработена от Европейския съюз, Европейската космическа агенция и техните съответни държави членки. Експлоатацията на „Галилео“ може да бъде прехвърлена на частен субект. „Галилео“ цели да предлага отворена услуга, търговска услуга, публично регулирана услуга и услуга по търсене и спасяване, както и да допринесе за услугите за следене на работоспособността, насочени към ползватели на приложения, свързани с безопасността на човешкия живот;

12.     „оперативна съвместимост“ означава способността на две или повече спътникови системи за навигация и на услугите, които те предоставят, да бъдат използвани заедно, така че да предложат на потребителя по-добри възможности от тези, които биха били получени при използването само на една система;

13.     „интелектуална собственост“ има значението съгласно определението в член 2, точка viii) от Конвенцията за учредяване на Световната организация за интелектуална собственост, подписана в Стокхолм на 14 юли 1967 г.;

14.     „класифицирана информация" означава информация под каквато и да е форма, изискваща защита срещу неразрешено разкриване, което би могло да навреди в различна степен на основните интереси, включително на националната сигурност, на страните или на отделни държави членки. Нейната класификация се отбелязва с гриф за сигурност. Тази информация се класифицира от страните съгласно приложимите законови и подзаконови разпоредби и трябва да бъде защитена срещу всякакво нарушаване на нейната поверителност, цялостност и наличност.

Член 3

Принципи на сътрудничеството

Страните прилагат следните принципи по отношение на дейностите за сътрудничество, обхванати от настоящото споразумение:

1. взаимна полза, основаваща се на цялостно равновесие между правата и задълженията, включително приноса и достъпа до всички услуги;

2. взаимни възможности за участие в дейности за сътрудничество в рамките на програмите за спътникова навигация на Европейския съюз и ASECNA;

3. навременен обмен на информация, която може да повлияе върху прилагането на настоящото споразумение;

4. подходяща защита на правата върху интелектуална собственост.

Член 4

Агенции на Европейския съюз

Европейският съюз може да възложи на Европейската агенция за ГНСС или на Европейската агенция за авиационна безопасност изпълнението на всички или на част от задълженията, които са му вменени по прилагането на настоящото споразумение. В този случай той продължава да носи отговорност пред ASECNA по отношение на задълженията, които са му възложени в изпълнение на настоящото споразумение.

Член 5

Отношения с трети страни

Европейският съюз улеснява и подпомага всяка инициатива за сътрудничество или партньорство между ASECNA и други субекти, участващи в европейските програми за спътникова навигация „Галилео“ и EGNOS, и по-специално Европейската космическа агенция, способни да насърчат разработването и предоставянето от ASECNA на услуги за спътникова навигация, основаващи се на тези две програми.


ЧАСТ II

РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО СЪТРУДНИЧЕСТВОТО

Член 6

Дейности на сътрудничество

1. Дейностите на сътрудничество по смисъла на настоящото споразумение се отнасят основно до изграждането и експлоатацията на системата SBAS—ASECNA, основана на технологията на системата EGNOS. Те се отнасят също до използването в Африка на системата, създадена по програмата „Галилео“, радиочестотния спектър, стандартите, сертифицирането и международните организации, сигурността, научноизследователската и развойната дейност, човешките ресурси, комуникацията и видимостта, обмена на персонал и популяризирането на услугите за спътникова навигация на африканския континент.

Страните имат възможност да изменят този списък от дейности в съответствие с член 33 от настоящото споразумение.

2. Настоящото споразумение не засяга институционалната автономност на Европейския съюз относно регулирането на европейските програми за спътникова навигация и определената от Европейския съюз структура за целите на експлоатацията на тези програми. Споразумението не засяга също така регулаторните мерки, предприети в изпълнение на ангажименти за неразпространение и контрол върху износа, включително и контрол върху нематериални трансфери на технологии. То не засяга също така и мерките, свързани с националната сигурност.

3. Настоящото споразумение не засяга също така институционалната автономност на ASECNA.

4. При спазване на техните съответни регулаторни мерки, страните насърчават, доколкото това е възможно, сътрудничеството по настоящото споразумение.


ПОДРАЗДЕЛ I

Член 7

Изграждане и експлоатация на системата SBAS—ASECNA

1. Европейският съюз подпомага ASECNA в изграждането и експлоатацията на системата SBASASECNA. Освен специалните разпоредби, предвидени в членове 816 по-долу, той се ангажира по принцип да улесни изграждането и експлоатацията на системата SBASASECNA, по-специално като предостави безплатно на ASECNA цялата полезна информация, съветвайки ASECNA в областта на управлението на програмата и по отношение на техническата и организационна част, както и като съдейства при оценката и мониторинга на програмата SBASASECNA.

2. С изграждането на връзките между системите EGNOS и SBASASECNA всяка страна е отговорна за изменението на своята собствена система и поема съответните разходи за инвестиция и експлоатация. Всяка страна съобщава на другата страна необходимата информация и съдейства за изменение на системата, принадлежаща на тази друга страна. Изгражда се процес на ангажиране и мониторинг на изпълнението, в който се установяват съответните задължения.

Член 8

Определяне и проектиране на системата SBAS-ASECNA

Европейският съюз подпомага ASECNA при определянето и проектирането на системата SBASASECNA, особено що се отнася до структурата на системата, местата на разполагане на наземната инфраструктура и концепцията за експлоатация. Направените в тази връзка проучвания ще уточнят връзките между системите SBASASECNA и EGNOS.

Член 9

Разработване и внедряване на станциите RIMS

Европейският съюз подпомага ASECNA при разработването и внедряването на станциите RIMS на системата SBASASECNA, по-специално що се отнася до оборудването, процедурите за експлоатация, квалификацията на операторите и потвърждаването на местата за разполагане на наземната инфраструктура, чрез въвеждане и проверка на изискванията за сигурност.

С цел да подобрят резултатите и зоните на обслужване на системите EGNOS и SBASASECNA, страните съгласуват инсталирането на своите съответни станции RIMS, особено на разположените в граничните райони, общи за двете системи, така че тези станции да бъдат разположени съгласувано и да могат да функционират във взаимодействие, благодарение на обмена на генерираните от станциите RIMS данни, при спазване на изискванията на безопасност и сигурност, предвидени в приложимите за всяка страна правила.

Член 10

Разработване и внедряване на центровете за наблюдение

Европейският съюз подпомага ASECNA за разработването и внедряването на центровете за наблюдение на системата SBASASECNA, по-специално що се отнася до оборудването, процедурите за експлоатация, квалификацията на операторите и потвърждаването на местата за разполагане на наземната инфраструктура, чрез въвеждане и проверка на изискванията за сигурност.

Член 11

Разработване и внедряване на станциите NLES и на транспондерите

Европейският съюз подпомага ASECNA за разработването и внедряването на услугите за разпространение на данни, базирани на транспондерите на системата SBASASECNA, инсталирани на геостационарни спътници и на наземни станции за предаване на съответни данни. Той подпомага също така ASECNA в процедурите и нужните действия за получаване на кодовете PRN, които са абсолютно необходими за експлоатацията на системата SBASASECNA, тъй като отсъствието им би направило експлоатацията на системата невъзможна.

Член 12

Акредитиране и сертифициране на системата SBAS—ASECNA

Европейският съюз подпомага ASECNA, при поискване от нейна страна, за:

— сертифициране на системата SBAS-ASECNA;

— акредитиране относно сигурността на системата SBAS—ASECNA, включително местата на разполагане на наземната инфраструктура;

— сертифициране на услугите, предоставени от системата SBAS—ASECNA.

При поискване от ASECNA, Европейският съюз я подпомага също така за разработването на методиката и процесите, насочени към:

— одобрението на свързаните със системата SBAS—ASECNA процедури по излитане, полет и кацане на въздухоплавателните средства, преди публикуването им в документацията на Сборника за аеронавигационна информация и публикация;

— сертифициране на оборудването на борда на въздухоплавателните средства, предназначено за получаване и обработка на сигнали от спътникова навигация и акредитиране на операторите на въздухоплавателните средства и екипажите.

Член 13

Експлоатация на системата SBAS—ASECNA

1. Европейският съюз подпомага ASECNA за експлоатацията на системата SBAS—ASECNA.

По отношение подготовката за започване на експлоатацията той подпомага ASECNA, по-специално за:

— създаването на схемата за управление на предоставянето на услуги,

— адаптирането на оперативните процедури и документацията за създаването на системата EGNOS към системата SBAS—ASECNA,

— прилагането на интегрираната система за управление на доставките на услуги, включваща въпросите за качеството, безопасността, сигурността и околната среда,

— анализа и прилагането на схеми за подизпълнение,

— обучението на операторите,

— обявяването на услугите.

Европейският съюз подпомага също така ASECNA в решаването на проблеми с експлоатацията, възникнали след обявяването на услугите, по-специално с осигуряването на процедури и инструменти за анализ на резултатите, подкрепа на обучението и наличието на персонал на място, по време на началния период.

Европейският съюз също така предоставя подкрепа на ASECNA при пускането на обновявания на системата за експлоатация.

2. Страните си оказват взаимопомощ за насърчаване на приемането от потребителите на услугите, предоставени от системите EGNOS и SBAS—ASECNA, и на развитието на съответните пазари.

Член 14

Зони на обслужване

Определенията на зона за обслужване SOL на EGNOS и зона на обслужване SBAS—ASECNA са обект на съгласуване между страните, за да се избегне всякакво затруднение при експлоатацията, по-специално в областта на оперативната съвместимост и отговорността. В това отношение страните се стремят да намерят общи решения.

В случай че зоната на обслужване SOL на EGNOS покрива част от зоната на отговорност на ASECNA или в случай че зоната на обслужване SBAS—ASECNA покрива част от територията на държавите — членки на Европейския съюз, се прилага процес на ангажиране и мониторинг на изпълнението, в който се установяват съответните задължения.

В случай че зоната на обслужване SOL на EGNOS и зоната на обслужване SBAS—ASECNA покриват територия, разположена извън територията на държавите — членки на Европейския съюз, и на зоната на отговорност на ASECNA, или се припокриват със система, различна от EGNOS и SBAS—ASECNA, страните се информират взаимно и координират действията си пред органите на или от засегнатите територии, за да се уверят, че поставените проблеми, по-специално относно оперативната съвместимост и отговорност, са обект на съвместни решения.

Член 15

Обществени поръчки

1. Европейският съюз, по искане от ASECNA, я подпомага в изготвянето на тръжната документация и анализа на офертите в рамките на обявените обществени поръчки за експлоатация на системата SBAS—ASECNA.

2. Без да се засяга член XXIII на Споразумението за обществените поръчки, сключено в рамките на Световната търговска организация (член III от Ревизираното споразумение), публичните организации и предприятията на държавите — членки на Европейския съюз, имат правото да участват в тръжните процедури за изграждане и експлоатация на системата SBAS—ASECNA, освен при наличие на конфликт на интереси.

3. Придобивките, свързани с изграждането и експлоатацията на системите EGNOS и SBAS—ASECNA, могат да бъдат предмет на съвместни обществени поръчки между Европейския съюз и ASECNA в зависимост от интересите на всяка от страните, по-специално по отношение на наземните станции и транспондерите.

Член 16

Права върху интелектуална собственост

1. Всяка страна предоставя безвъзмездно на другата страна всички права върху интелектуалната собственост върху произведенията или изобретенията, които са нейна собственост и са полезни за изграждането и експлоатацията на системите EGNOS и SBAS—ASECNA. Настоящото споразумение има силата на лицензия за ползване на тези права.

Ако някоя от страните създава или поражда нови права върху интелектуалната собственост, основаващи се на права върху интелектуалната собственост, които са ѝ били предоставени от другата страна, последната става собственик на новите права върху интелектуална собственост, първични или вторични, и предоставя безвъзмездно лицензия за ползването на тези нови права на страната, която ги е създала или породила. Във всички случаи страната, която е собственик на тези нови права, не може да преотстъпва лицензията на трети страни, без изричното съгласие на другата страна.

Условията за упражняване на лицензията, посочена в първа и втора алинея, са определени в параграфи 2 и 3.

2. Лицензията за ползване, посочена в параграф 1, е лична, неизключителна и непрехвърляема, което не засяга разпоредбите на втора алинея на параграф 1. В зависимост от случая тя включва правото на ползване, на използване, на промяна, на възпроизвеждане и на производство единствено за целите на изграждане и експлоатация на системите EGNOS и SBAS—ASECNA.

Едната страна не може да предоставя на трети лица, нито да търгува по какъвто и да е начин с правата върху интелектуална собственост, които са ѝ били предоставени от другата страна по реда на параграф 1, освен с изричното съгласие на другата страна, освен ако това предоставяне на трето лице не е в рамките на обществените поръчки или на сключените договори от едната или другата страна за изграждането и експлоатацията на системата EGNOS, на системата, създадена по програмата „Галилео“, и на системата SBAS—ASECNA.

3. Всяка страна поддържа регистър на правата върху интелектуална собственост, който предоставя на другата страна по реда на параграф 1. Тя представя копие от него на другата страна. За всяко предоставено право върху интелектуална собственост в регистъра се посочва:

   — обектът на правото, като изобретение, програмно осигуряване, база данни и други;

   — естеството на правото, като авторско право, патент и други;

   — предоставеното право на ползване, като право на възпроизвеждане, на коригиране, на производство и други;

   — територията, за която е предоставено правото;

   — продължителността на периода на предоставяне.

4. Всяка страна, която предоставя на другата страна лицензия за ползване по реда на параграф 1, може да го прекрати, ако констатира, че е налице неизпълнение на условията за ползване, посочени в параграфи 2 и 3.

5. Страните предоставят и гарантират адекватна и ефективна защита на правата върху интелектуална собственост в областите и секторите, свързани с изграждането и експлоатацията на системите EGNOS и SBAS—ASECNA, в съответствие с най-високите международни стандарти, определени в Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост (ТРИПС) на Световната търговска организация, както и ефективни средства за прилагане на тези права.ПОДРАЗДЕЛ II

Други дейности

Член 17

„Галилео“

1. Страните си сътрудничат за популяризиране и използване на системата, създадена по програмата „Галилео“, на африканския континент, по-специално при разработването на приложенията и използването на услугите, основани на тази система, в областите на определяне на времето, навигацията, наблюдението, търсенето и спасяването, както и в изтъкването на ползите от приложенията и услугите, основани на тази система.

2. ASECNA се въздържа от всякакво действие или инициатива, която може да засегне интересите на Европейския съюз в областта на правата върху интелектуалната собственост, свързани с програмата „Галилео“.

Член 18

Радиочестотен спектър

1. Страните си сътрудничат и се подпомагат взаимно по отношение на радиочестотния спектър, управляван от Международния съюз по далекосъобщения (наричан по-нататък „МСД“), по-специално за защита на честотните ленти, свързани със спътниковите навигационни услуги и въздухоплавателните комуникации.

2. Страните обменят информация и се подпомагат взаимно по отношение на споделянето и разпределянето на честотния спектър от страна на МСД. Те насърчават и защитават подходящото разпределение на честоти за системите EGNOS и SBAS—ASECNA, както и за системата, създадена по програмата „Галилео“, така че да осигурят достъпност на предложените от тези системи услуги в Европейския съюз и Африка.

3. С цел защита на радиочестотния спектър, предназначен за навигация, от смущения като заглушавания, умишлени или не, и създаване на пасивни смущения, страните полагат усилия да открият източниците на смущения и търсят решения, които да бъдат взаимно приемливи.

4. Нищо в настоящото споразумение не може да бъде интерпретирано като отменящо разпоредбите, приложими за МСД, по-специално на тези относно правилата за радиосъобщенията на МСД.

Член 19

Стандарти, сертифициране и международни организации

1. Страните се стремят да приемат общ подход в областта на стандартизацията и на всички въпроси относно системите за спътникова навигацията, свързани с международните организации и асоциации, по-специално с Международната организация за гражданско въздухоплаване, асоциацията „Радиотехническа комисия по аеронавтика“ („Radio Technical Commission for Aeronautics“) и Европейската организация за оборудване за гражданското въздухоплаване („EUROCAE“), както и асоциации и активни групи в областта на стандартизацията.

2. Страните съвместно подкрепят развитието на стандартите за спътникова навигация в рамките на международните организации, по-специално стандартите и практиките, препоръчани от ИКАО (SARP), и спецификациите на минималната оперативна ефективност на RTCA и на EUROCAE (MOPS). В тази връзка те съвместно подкрепят признаването на стандартите „Галилео“, EGNOS и SBAS—ASECNA от тези международни организации и се стремят да насърчават тяхното прилагане в целия свят, наблягайки на оперативната съвместимост с другите системи за спътникова навигация.

Член 20

Безопасност

С цел опазване на европейските системи за спътникова навигация и системата SBAS—ASECNA от заплахи и злонамерени действия, като умишлени заглушавания и създаване на пасивни смущения, страните предприемат всички необходими мерки, по-специално в областта на наблюдението и неразпространението на технологиите, за да гарантират непрекъснатостта, безопасността и сигурността на спътниковите навигационни услуги, както и на инфраструктурата и на съответните материални активи, без да засягат разпоредбите на член 6, параграф 2.

Член 21

Научноизследователска и развойна дейност

Страните се стремят да извършват съвместни научноизследователски и развойни дейности в областта на спътниковата навигация, по-специално с оглед на разработването и планирането на бъдещото технологично развитие на спътниковите системи за навигация.

Всяка страна насърчава участието на другата страна в своите собствени програми за научноизследователска и развойна дейност.

Европейският съюз улеснява достъпа на ASECNA до фондовете на своите рамкови програми за научноизследователска и развойна дейност.

Член 22

Човешки ресурси

Въз основа на собствения си опит Европейският съюз предоставя на ASECNA цялата полезна информация за управлението на необходимия човешки капитал за изпълнението на програмата SBAS—ASECNA.

Европейският съюз подпомага ASECNA при развитието на работните места и на необходимата компетентност за изграждане и експлоатация на системата SBAS—ASECNA.

Европейският съюз улеснява всяка инициатива за сътрудничество и партньорство между ASECNA и субектите, участващи в укрепването на капацитета в областите, свързани с европейските програми за спътникова навигация. Той улеснява също така достъпа на ASECNA до фондовете на неговите европейски програми за обучение.

С цел да се отговори на нуждите за изграждане и експлоатация на системите EGNOS, SBAS-ASECNA и създадените по програма „Галилео“, могат да бъдат извършвани съвместни дейности за обучение и за подготовка на тяхното технологично развитие.

Член 23

Комуникация и обществена информираност

Страните се стремят да извършват съвместни дейности за комуникация и популяризиране на своите съответни програми за спътникова навигация.

Европейският съюз подпомага ASECNA в определянето и създаването на стратегии за комуникация, насочени както към субектите, засегнати от изграждането и експлоатацията на системата, така и към широката общественост.

Член 24

Обмен на персонал

Страните пристъпват към обмен на персонал в рамките на дейностите за сътрудничество, предвидени в настоящото споразумение.

 

Член 25

Популяризиране на спътниковата навигация на африканския континент

Страните си съдействат за популяризиране на спътниковата навигация на африканския континент и се консултират помежду си във всички случаи, когато е необходимо да се постигне съгласие за прилагане на общи действия в тази област. Те подкрепят по-специално възможните инициативи за насърчаване на приемането на спътниковата навигация от страна на потребителите и на развитието на свързаните с тази технология пазари. ЧАСТ III

ФИНАНСОВИ РАЗПОРЕДБИ

Член 26

Финансиране

1. ASECNA финансира изграждането и експлоатацията на системата SBAS—ASECNA със собствени ресурси, с помощи или субсидии, по-специално тези, посочени в параграф 3, със заеми, договорени с финансовите институции, или по всеки друг начин за финансиране, при спазване на разпоредбите на параграф 2.

2. Изграждането и експлоатацията на системата SBAS—ASECNA не могат по никакъв начин да бъдат финансирани с бюджетни вноски, предвидени за европейските спътникови системи за навигация и посочени в глава II на Регламент (ЕС) № 1285/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година.

3. За изграждането и експлоатацията на системата SBAS—ASECNA Европейският съюз улеснява достъпа на ASECNA до своите фондове за сътрудничество и развитие, от които тя може да се възползва както за текущите, така и за бъдещи програми. Текущите програми са Панафриканската програма, предвидена в член 9 и Приложение III на Регламент (ЕС) № 233/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 година за създаване на финансов инструмент за сътрудничество за развитие за периода 2014—2020 г., и тези на Инфраструктурния доверителен фонд ЕС—Африка, предвидени в Съобщение на Комисията до Съвета и Европейския Парламент от 13 юли 2006 година — Постигане на взаимна свързаност на мрежите в Африка: евро-африканско партньорство в областта на инфраструктурата COM(2006)376 окончателен.ЧАСТ IV

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 27

Правна отговорност

1. Тъй като ASECNA не е собственик на системите за спътникова навигация, тя не носи отговорност, свързана със собствеността на тези системи.

Тъй като Европейският съюз не е собственик на системата SBAS—ASECNA, той не носи отговорност, свързана със собствеността на тази система.

2. На никоя страна не може да се търси отговорност за вредите, настъпили в резултат на използването от другата страна на технологиите, посочени в настоящото споразумение, нито гаранция за правилното им функциониране.

Член 28

Обмен на класифицирана информация

Страните пристъпват към обмен на класифицирана информация само ако са сключили споразумение в тази връзка. Те се стремят да създадат всеобхватна и последователна правна рамка, която да позволи сключването на такова споразумение.

Член 29

Съвместен комитет

1. Създава се съвместен комитет, наречен „комитет GNSS UE/ASECNA“. Той се състои от представители на страните и отговаря за управлението и правилното прилагане на настоящото споразумение. За тази цел той взима решения в предвидените от настоящото споразумение случаи, които се изпълняват от страните съобразно техни собствени правила. Тези решения на съвместния комитет се вземат по взаимно съгласие. Съвместният комитет отправя също така препоръки по въпросите, за които няма правомощие да взима решение.

Съвместният комитет определя условията и реда, които не са посочени в настоящото споразумение.

2. Съвместният комитет приема свой процедурен правилник, който съдържа, освен друго и разпоредби за свикването на заседания, определянето на председател и неговия мандат и контактите между страните.

3. Съвместният комитет заседава в зависимост от нуждите. Европейският съюз или ASECNA могат да поискат свикване на заседание. Съвместният комитет заседава в срок до петнадесет дни от отправяне на искането.

4. Съвместният комитет може да създава всякакви работни или експертни групи, за които прецени, че могат да го подпомогнат при изпълнение на неговите задачи.

5. Съвместният комитет може да вземе решение за изменение на Приложение I.

Член 30

Консултации

1. С цел правилно прилагане на настоящото споразумение страните обменят редовно информация и по искане на някоя от тях, заседават в рамките на съвместния комитет.

2. Страните се консултират бързо помежду си, по искане на някоя от тях, по всеки въпрос, който засяга тълкуването или прилагането на настоящото споразумение.

3. Страните редовно се осведомяват взаимно и си предоставят разяснения относно управлението и развитието на собствените си програми за спътникова навигация. Когато някоя от страните възнамерява да вземе решение, което може да засегне системата или системите за спътникова навигация на другата страна, с последната се провеждат предварителни консултации за изготвяне на становище с необвързващ характер. Всяка страна приема участието на представител на другата страна в своите собствени работни групи, органи и комитети за управление, ако изискванията за поверителност, предвидени в приложимите за страните правила, не противоречат на това.

Член 31

Предпазни мерки

1. Всяка страна може, след консултации в рамките на съвместния комитет, да вземе подходящите предпазни мерки, включително отмяна на една или повече дейности на сътрудничество, ако счете, че между страните вече не е осигурена равностойна степен на контрол на износа или на безопасността. Когато всяко забавяне може да застраши правилното функциониране на европейските спътникови системи за навигация или на системата SBAS—ASECNA, могат да се предприемат временни защитни мерки, без предварителни консултации, при условие че консултациите започнат незабавно след приемането на мерките.

2. Обхватът и времетраенето на мерките, посочени в параграф 1, са ограничени до това, което е необходимо за оздравяване на ситуацията и осигуряване на справедливо равновесие между правата и задълженията по настоящото споразумение. Другата страна може да поиска от съвместния комитет да започне консултации относно пропорционалността на тези мерки. Ако разрешаването на този спор се окаже невъзможно за период от шест месеца, същият може да бъде отнесен до задължителна арбитражна инстанция от някоя от страните, съобразно предвидената в Приложение I процедура. В тези рамки не могат да се решават никакви въпроси за тълкуване на разпоредби на настоящото споразумение, които са идентични със съответните разпоредби на правото на Европейския съюз.

Член 32

Разрешаване на спорове

Без да се засяга чл. 31, споровете относно тълкуването и прилагането на настоящото споразумение се разрешават посредством консултации в рамките на съвместния комитет.

При невъзможност даден спор да бъде решен в срок от три месеца от отнасянето към съвместния комитет, се използва арбитражната процедура, предвидена в Приложение I.

Член 33

Приложения

Приложенията към настоящото споразумение са неразделна част от него.

Член 34

Преразглеждане

Настоящото споразумение може да бъде изменено или допълнено във всеки момент с допълнително споразумение, при спазване на съответните вътрешни процедури.

Член 35

Прекратяване

1. Европейският съюз или ASECNA могат да прекратят настоящото споразумение, като уведомят другата страна за решението си. Споразумението престава да се прилага шест месеца след получаване на уведомлението.

2. Прекратяването на настоящото споразумение не засяга действителността или срока на действие на постигнатите по него договорености. То не засяга и специфичните права и задължения, придобити в областта на правата върху интелектуална собственост в рамките на посоченото споразумение, по-специално когато едната страна е предоставила на другата лицензия за ползване, запазвайки правото си да я прекрати, след прекратяване на споразумението, ако установи, че не са спазени условията за ползването на тази лицензия.

3. В случай на прекратяване на настоящото споразумение съвместният комитет прави предложение, с цел да позволи на страните да уредят всички висящи въпроси, които имат финансови последици, отчитайки възможността за прилагане на принципа „пропорционално на изминалото време“.

Член 36

Влизане в сила

1. Настоящото споразумение се одобрява от страните в съответствие с техните вътрешни процедури. То влиза в сила на първия ден от първия месец след датата на подписване от страната, която последна изпълни тази формалност.

2. Настоящото споразумение, изготвено на френски език в два екземпляра, се сключва за неопределен срок.

За Европейския съюз

За ASECNA


ПРИЛОЖЕНИЕ I

АРБИТРАЖНА ПРОЦЕДУРА

Ако даден спор бъде отнесен за арбитраж, се определят трима арбитри, освен ако страните не вземат друго решение.

Всяка страна назначава един арбитър в срок до тридесет дни от установяването на несъгласие в рамките на съвместния комитет.

Така назначените двама арбитри определят по общо съгласие арбитражен посредник, който не е гражданин на никоя държава — членка на страните. Ако арбитрите не успеят да постигнат съгласие относно назначаването на арбитъра посредник, в срок от два месеца след назначаването на последния от тях, те избират арбитражен посредник от списък със седем души, изготвен от съвместния комитет. Съвместният комитет изготвя и актуализира този списък в съответствие със своя процедурен правилник.

Освен ако страните не вземат друго решение, арбитражният съд приема своя процедурен правилник. Той взема решения с мнозинство.

(1)

()    OJ L 347, 20.12.2013, p. 1–24

(2)

()    OJ L 276, 20.10.2010, p. 11–21

Top