Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016PC0301

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) № 1387/2013 за суспендиране на автономните мита по Общата митническа тарифа за определени селскостопански и промишлени продукти

COM/2016/0301 final - 2016/0154 (NLE)

Брюксел, 26.5.2016

COM(2016) 301 final

2016/0154(NLE)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА

за изменение на Регламент (ЕС) № 1387/2013 за суспендиране на автономните мита по Общата митническа тарифа за определени селскостопански и промишлени продукти


ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

1.КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Основания и цели на предложението

За да се осигури задоволително и непрекъснато снабдяване с някои стоки, които са недостатъчни или липсват в Съюза, и за да се избегнат смущенията на пазара на определени селскостопански и промишлени продукти, с Регламент (ЕС) № 1387/2013 на Съвета бяха частично или изцяло суспендирани някои автономни мита по Общата митническа тарифа.

Регламентът се актуализира на всеки шест месеца, за да отговаря на нуждите на промишлеността на ЕС. Подпомагана от Групата по икономически тарифни въпроси (ГИТВ), Комисията разгледа всички искания за временно суспендиране на автономни мита по Общата митническа тарифа, които ѝ бяха представени от държавите членки.

След разглеждането Комисията смята, че суспендирането на митата е обосновано за някои нови продукти, които понастоящем не са посочени в приложението към Регламент (ЕС) № 1387/2013 на Съвета. Относно някои други продукти трябва да се промени формулировката при описанието им или следва да им се определят нови кодове по КН или ТАРИК. Предлага се да се заличат от приложението продуктите, за които суспендирането на митата повече не отговаря на икономическите интереси на Съюза.

Съгласуваност със съществуващите разпоредби в областта на политиката:

Настоящото предложение не е за сметка на държавите, ползващи се с преференциални търговски споразумения с ЕС (напр. Общата система за преференции — ОСП, режима на Споразумението за партньорство с държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн — АКТБ, споразуменията с държавите кандидатки и потенциалните държави кандидатки).

Съгласуваност с другите политики на Съюза

Предложението е в съответствие с политиката в областта на селското стопанство, търговията, предприятията, развитието и външните отношения.

2.ПРАВНО ОСНОВАНИЕ, СУБСИДИАРНОСТ И ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ

Правно основание

Правното основание на настоящото предложение е член 31 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

Субсидиарност (при неизключителна компетентност)

Предложението е от изключителната компетентност на Съюза. Следователно принципът на субсидиарност не се прилага.

Пропорционалност

С това предложение се спазва принципът на пропорционалност, тъй като този набор от мерки съответства на установените принципи за опростяване на процедурите за икономическите оператори с предмет на дейност във външната търговия и е в съответствие със Съобщението на Комисията относно суспендирането на автономните мита и относно тарифните квоти (ОВ C 363, 13.12.2011 г., стр. 6). С настоящия регламент не се надхвърля необходимото за постигането на поставените цели в съответствие с член 5, параграф 4 от Договора за Европейския съюз.

Избор на инструмент

По силата на член 31 от ДФЕС решенията за суспендирането на автономни мита и за автономните тарифни квоти се вземат от Съвета с квалифицирано мнозинство въз основа на предложение на Комисията. По тази причина подходящият инструмент е регламент.

3.РЕЗУЛТАТИ ОТ ПОСЛЕДВАЩИТЕ ОЦЕНКИ, КОНСУЛТАЦИИ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ОЦЕНКИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

Последващи оценки/проверки за пригодност на действащото законодателство

Цялата схема на суспендиране на автономните мита беше предмет на оценка, проведена през 2013 г. При нея се заключи, че основната причина за съществуването на схемата е все още валидна. Предприятията от ЕС, внасящи стоки по схемата, могат да спестят значителни средства, които на свой ред е възможно да доведат до ползи в по-широк контекст (като по-голяма конкурентоспособност, по-ефективни производствени методи, създаване или запазване на работните места в ЕС и др.) в зависимост от съответния продукт, дружество и сектор.

Консултации със заинтересованите страни

Настоящото предложение беше оценено с помощта на ГИТВ, която се състои от делегации от всичките държави членки и от Турция. Тя проведе три заседания преди да се постигне договореност относно промените, посочени в настоящото предложение.

ГИТВ оцени задълбочено всяко искане (ново или изменено). По-специално, при разглеждането на отделните случаи бе взето под внимание предотвратяването на всякаква вреда за производителите от ЕС и подобряването и консолидирането на конкурентоспособността на производството на ЕС. В рамките на тази оценка се проведоха обсъждания в ГИТВ, а държавите членки проведоха консултации със засегнатите сектори, сдружения, търговски камари и други заинтересовани страни.

Всички посочени суспендирания са съобразени със споразуменията или компромисите, постигнати по време на обсъждането в ГИТВ. Не бяха откроени потенциално сериозни рискове с необратими последици.

Събиране и използване на експертни становища

Не се прилага

Оценка на въздействието

Предложеното изменение е от техническо естество и касае само обхвата на суспендиранията, посочени в приложението. Ако се изключи това, Регламентът е идентичен на съществуващия регламент на Съвета. Поради това не беше извършена оценка на въздействието за настоящото предложение.

Пригодност и опростяване на законодателството

Не се прилага.

Основни права

Предложението няма отражение върху основните права.

4.ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА

Предложението няма финансово отражение върху разходите, но има финансово отражение върху приходите. Общата приблизителна стойност на несъбраните мита е 88 милиона евро годишно. Отражението върху традиционните собствени ресурси в бюджета възлиза на 66 милиона евро годишно (75 % от 88 милиона евро годишно). В законодателната финансова обосновка се съдържа повече информация за отражението върху бюджета, което ще окаже предложението.

Загубата на приходи от традиционните собствени ресурси се компенсира от вноските на държавите членки въз основа на БНД.

5.ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ

Планове за изпълнение и механизъм за мониторинг, оценка и докладване

Предложените мерки се разглеждат в рамките на ТАРИК (Интегрираната тарифа на Европейския съюз) и се прилагат от митническите администрации на държавите членки.

В съответствие с член 254 от Регламент (ЕИО) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза ще се извършват проверки на специфичната употреба на някои от продуктите, обхванати от настоящия регламент на Съвета.

Обяснителни документи (за директивите)

Не се прилага.

Подробно разяснение на конкретни разпоредби на предложението

Не се прилага

2016/0154 (NLE)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА

за изменение на Регламент (ЕС) № 1387/2013 за суспендиране на автономните мита по Общата митническа тарифа за определени селскостопански и промишлени продукти

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 31 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)В интерес на Съюза е да се суспендират напълно автономните мита по Общата митническа тарифа за 140 продукта, които към момента не са посочени в приложението към Регламент (ЕС) № 1387/2013 на Съвета 1 .

(2)Съюзът вече няма интерес да поддържа суспендирането на автономните мита по Общата митническа тарифа за 6 от продуктите, които понастоящем са изброени в приложението към Регламент (ЕС) № 1387/2013.

(3)Необходимо е да се направят промени в условията за 46 суспендирания, включени към момента в приложението към Регламент (ЕС) № 1387/2013, за да се отчетат техническите промени в продуктите, икономическите тенденции на пазара, както и за да се извърши допълнителен анализ на класирането на продуктите или езикова адаптация. Изменените условия се отнасят до промени в описанието на продукта, неговото класиране, митническите ставки или изискванията за специфична употреба. Суспендиранията, за които са необходими изменения, следва да се заличат от списъка на суспендиранията в приложението към Регламент (ЕС) № 1387/2013, а изменените суспендирания следва да бъдат включени в същия списък.

(4)За по-голяма яснота бележката под линия, указваща нововъведена мярка или мярка с изменени условия, посочена в приложението към Регламент (ЕС) № 1387/2013, следва да бъде заличена, а вписванията, изменени с настоящия регламент, следва да бъдат отбелязани със звездичка.

(5)Поради това Регламент (ЕС) № 1387/2013 следва съответно да се измени.

(6)Тъй като промените относно суспендиранията за засегнатите продукти, предвидени в настоящия регламент, трябва да се прилагат от 1 юли 2016 г., той следва да влезе в сила незабавно,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент (ЕС) № 1387/2013 се изменя, както следва:

(1) редовете за продуктите, изброени в приложение I към настоящия регламент, се вмъкват в последователността на кодовете по КН, посочени в първата колона на таблицата, съдържаща се в приложението към Регламент (ЕС) № 1387/2013;

(2) заличават се редовете за продуктите, чиито кодове по КН и по ТАРИК са посочени в приложение II към настоящия регламент.

(3) бележка под линия номер 7 „Нововъведена мярка или мярка с изменени условия“, която понастоящем е включена в приложението към Регламент (ЕС) № 1387/2013, се заличава.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 юли 2016 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на година.

   За Съвета

   Председател

ЗАКОНОДАТЕЛНА ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА

1.НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1387/2013 за суспендиране на автономните мита по Общата митническа тарифа за определени селскостопански и промишлени продукти

2.БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ

Глава и статия: глава 12, статия 120

Сума, предвидена в бюджета за 2016 г.: 18 465 300 000 EUR (бюджет 2016 г.)

3.ФИНАНСОВО ОТРАЖЕНИЕ

   Предложението няма финансово отражение

X    (Предложението няма финансово отражение върху разходите, но върху приходите то е следното:

(в милиони евро до един знак след десетичната запетая 2 )

Бюджетен ред

Приходи 3

6-месечен период, считано от дд/мм/гггг

[Година: февруари 2016 г.]

Статия 120

Отражение върху собствените ресурси

1.7.2016 г.

-33

Положение след действието

[2017 г. — 2020 г.]

Статия 120

- 66 годишно

4.МЕРКИ ЗА БОРБА С ИЗМАМИТЕ

В съответствие с член 254 от Регламент (ЕИО) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза ще се извършват проверки на специфичната употреба на някои от продуктите, обхванати от настоящия регламент на Съвета.

5.ДРУГИ ЗАБЕЛЕЖКИ

Настоящото предложение съдържа измененията, които трябва да се внесат в приложението към съществуващия регламент, за да се отчетат:

1. новите искания за суспендиране, които са били представени и приети;

2. техническото развитие на продуктите и икономическите тенденции на пазара, довели до преустановяването на определени съществуващи суспендирания.

Добавяне

Освен измененията вследствие на промените в описанието или кода настоящото приложение съдържа и 140 нови продукта. Несъбраните мита, съответстващи на тези суспендирания, изчислени на база на прогнозите на подалите искания държави членки за периода 2015—2019 г., възлизат на 55,8 милиона евро годишно.

Въпреки това, въз основа на съществуващите статистически данни за предходните години изглежда, че тази сума трябва да се увеличи, като се умножи със среден коефициент, изчислен на 1,8, за да се отчете вносът в други държави членки, които прилагат същите суспендирания. Това означава загуба на приходи от несъбрани мита за около 100,4 милиона евро годишно.

Заличаване:

От настоящото приложение са заличени 6 продукта, тъй като върху тях отново са наложени мита. Това представлява увеличение на ресурсите с 12,4 милиона евро, изчислено въз основа на статистическите данни за 2015 г.

Очаквани разходи за тази операция

Въз основа на гореизложеното очакваното отражение на настоящия регламент върху загубата на приходи може да се изчисли, както следва: 100,4 – 12,4 = 88 милиона евро (брутна сума, включително разходите по събирането) x 0,75 = 66 милиона евро годишно за периода 1.7.2016 г. — 31.12.2020 г.

Загубата на приходи от традиционните собствени ресурси се компенсира от вноските на държавите членки въз основа на БНД.

(1) Регламент (ЕС) № 1387/2013 на Съвета от 17 декември 2013 г. за суспендиране на автономните мита по Общата митническа тарифа за определени селскостопански и промишлени продукти и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1344/2011 (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 201).
(2) Годишните суми се прогнозират въз основа на формулата в раздел 5, като това се указва в бележка под линия, в която това се посочва, напр. „ориентировъчна сума въз основа на договорената формула“. За началната година годишната сума обикновено се изплаща без да се прилага намаление или пропорционално плащане.
(3) По отношение на традиционните собствени ресурси (селскостопански мита, налози върху захарта, мита) посочените суми трябва да бъдат нетни, т.е. след приспадането от брутните суми на 25 % разходи по събирането.
Top

Брюксел, 26.5.2016

COM(2016) 301 final

ПРИЛОЖЕНИЯ

към

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА

за изменение на Регламент (ЕС) № 1387/2013 за суспендиране на автономните мита по Общата митническа тарифа за определени селскостопански и промишлени продукти


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Код по КН

ТАРИК

Описание

Ставка на автономното мито

Допълнителна мерна единица

Предвиждана дата за задължително преразглеждане

ex 1512 19 10

10

Рафинирано масло от шафранка (Safloröl, CAS RN 8001-23-8) за употреба при производството на

 (1)

0 %

-

31.12.2020

*ex 2008 99 91

20

Китайски водни кестени (Eleocharis dulcis или Eleocharis tuberosa) обелени, измити, бланширани, охладени и поотделно бързо замразени за употреба при производството на продукти на хранително-вкусовата промишленост, предназначени за обработка, различна от обикновено препакетиране

 (2)(1)

0 % (3)

-

31.12.2020

*ex 2009 89 99

96

Кокосова водa

 (2)

0 %

-

31.12.2016

*ex 2106 10 20

30

Препарат на основата на соев протеинов изолат, съдържащ тегловно 6,6 % или повече, но не повече от 8,6 % калциев фосфат

0 %

-

31.12.2018

*ex 2805 19 90

20

Литий (метал) с чистота 98,8 % тегловно или повече (CAS RN 7439-93-2)

0 %

-

31.12.2017

ex 2811 22 00

70

Аморфен силициев диоксид (CAS RN 60676-86-0),

0 %

-

31.12.2020

ex 2818 30 00

20

Алуминиев хидроксид (CAS RN 21645-51-2)

0 %

-

31.12.2020

ex 2825 50 00

30

Меден(II) оксид (CAS RN 1317-38-0), с размер на частиците, непревишаващ 100 nm

0 %

-

31.12.2020

*ex 2836 99 17

30

Основен циркониев(IV) карбонат (CAS RN 57219-64-4 или 37356-18-6), с чистота 96 тегловни % или повече

0 %

-

31.12.2018

*ex 2903 39 29

10

1H-Перфлуорохексан (CAS RN 355-37-3)

0 %

-

31.12.2018

ex 2906 29 00

40

2-Бромо-5-йодо-бензенметанол (CAS RN 946525-30-0)

0 %

-

31.12.2020

ex 2908 19 00

40

3,4,5-Трифлуорофенол (CAS RN 99627-05-1)

0 %

-

31.12.2020

ex 2908 19 00

50

4-Флуорофенол (CAS RN 371-41-5)

0 %

-

31.12.2020

ex 2909 30 90

50

1-Етокси-2,3-дифлуоробензен (CAS RN 121219-07-6)

0 %

-

31.12.2020

ex 2909 30 90

60

1-Бутокси-2,3-дифлуоробензен (CAS RN 136239-66-2)

0 %

-

31.12.2020

ex 2909 49 80

10

1-Пропоксипропан-2-ол (CAS RN 1569-01-3)

0 %

-

31.12.2020

ex 2911 00 00

10

Етокси-2,2-дифлуороетанол (CAS RN 148992-43-2)

0 %

-

31.12.2020

ex 2914 50 00

75

7-Хидрокси-3,4-дихидро-1(2H)-нафталенон (CAS RN 22009-38-7)

0 %

-

31.12.2020

ex 2915 90 70

65

2-Етил-2-метил бутанова киселина (CAS RN 19889-37-3)

0 %

-

31.12.2020

ex 2916 14 00

30

Алил метакрилат (CAS RN 96-05-9) и неговите изомери, с чистота 98 тегловни % или повече, и съдържащ поне :

 (1)

0 %

-

31.12.2020

*ex 2916 39 90

20

3,5-Дихлорбензоилхлорид (CAS RN 2905-62-6)

0 %

-

31.12.2018

ex 2916 39 90

41

4-Бромо-2,6-дифлуоробензоил хлорид (CAS RN 497181-19-8)

0 %

-

31.12.2020

ex 2916 39 90

51

2-Флуоро-3-хлоробензоена киселина (CAS RN 161957-55-7)

0 %

-

31.12.2020

ex 2916 39 90

61

2-Фенилмаслена киселина (CAS RN 90-27-7)

0 %

-

31.12.2020

ex 2917 39 95

25

Нафтален-1,8-дикарбоксилен анхидрид (CAS RN 81-84-5)

0 %

-

31.12.2020

ex 2917 39 95

35

1-Метил-2-нитротерефталат (CAS RN 35092-89-8)

0 %

-

31.12.2020

ex 2918 99 90

13

2-Метил-3-метоксибензоил хлорид (CAS RN 24487-91-0)

0 %

-

31.12.2020

ex 2918 99 90

18

Етилов 2-(4-феноксифенил)-2-хидроксипропаноат (CAS RN 132584-17-9)

0 %

-

31.12.2020

ex 2921 49 00

60

2,6-Диизопропиланилин (CAS RN 24544-04-5)

0 %

-

31.12.2020

ex 2922 19 85

35

2-[2-(Диметиламино)етокси]етанол (CAS RN 1704-62-7)

0 %

-

31.12.2020

*ex 2922 29 00

63

Аклонифен (ISO) (CAS RN 74070-46-5) с чистота 97 % тегловно или повече

0 %

-

31.12.2020

ex 2922 39 00

25

3-(Диметиламино)-1-(1-нафталенил)-1-пропанон)хидрохлорид (CAS RN 5409-58-5)

0 %

-

31.12.2020

ex 2922 39 00

35

2-(Метиламино)-5-хлоробензофенон (CAS RN 1022-13-5)

0 %

-

31.12.2020

ex 2922 49 85

30

Воден разтвор, съдържащ тегловно 40 % или повече натриев метиламиноацетат (CAS RN 4316-73-8)

0 %

-

31.12.2020

ex 2924 29 98

61

(S)-1-Фенилетанаминов (S)-2-(((1R,2R)-2-алилциклопропокси)карбониламино)-3,3-диметилбутаноат (CUS 0143288-8)

0 %

-

31.12.2020

ex 2924 29 98

62

2-Хлоробензамид (CAS RN 609-66-5)

0 %

-

31.12.2020

ex 2924 29 98

64

N-(5-Флуоро-3',4'-дихлоро [1,1’-бифенил]-2-ил)-ацетамид (CAS RN 877179-03-8)

0 %

-

31.12.2020

ex 2926 90 95

14

Цианооцетна киселина (CAS RN 372-09-8)

0 %

-

31.12.2020

ex 2926 90 95

17

Циперметрин (ISO) с неговите стереоизомери (CAS RN 52315-07-8) с чистота 90 тегловни % или повече

0 %

-

31.12.2020

ex 2928 00 90

23

Метобромурон (ISO) (CAS RN 3060-89-7) с чистота 98 тегловни % или повече

0 %

-

31.12.2020

ex 2930 90 99

19

N-(2-Метилсулфинил-1,1-диметил-етил)-N'-{2-метил-4-[1,2,2,2-тетрафлуоро-1-(трифлуорометил)етил]фенил}фталамид (CAS RN 371771-07-2)

0 %

-

31.12.2020

ex 2930 90 99

22

Темботрион (ISO) (CAS RN 335104-84-2) с чистота 94,5 тегловни % или повече

0 %

-

31.12.2020

ex 2930 90 99

26

Фолпет (ISO)(CAS RN 133-07-3) с чистота 97,5 тегловни % или повече

0 %

-

31.12.2020

ex 2931 90 80

60

3-Метокси-2-флуоро-4-хлорофенилборонова киселина (CAS RN 944129-07-1)

0 %

-

31.12.2020

ex 2931 90 80

63

Хлороетенилдиметилсилан (CAS RN 1719-58-0)

0 %

-

31.12.2020

ex 2931 90 80

65

Бис(4-трет-бутилфенил)йодониев хексафлуорофосфат (CAS RN 61358-25-6)

0 %

-

31.12.2020

ex 2931 90 80

67

Диметилкалаен диолеат (CAS RN 3865-34-7)

0 %

-

31.12.2020

ex 2931 90 80

70

(4-Пропилфенил)боронова киселина (CAS RN 134150-01-9)

0 %

-

31.12.2020

ex 2932 19 00

20

Тетрахидрофуран-боран (CAS RN 14044-65-6)

0 %

-

31.12.2020

ex 2932 99 00

65

4,4-Диметил-3,5,8-триоксабицикло[5,1,0]октан (CAS RN 57280-22-5)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 21 00

55

1-Аминохидантоин хидрохлорид (CAS RN 2827-56-7)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 29 90

65

(S)-трет-Бутилов 2-(5-бромо-1H-имидазол-2-ил)пиролидин-1-карбоксилат (CAS RN 1007882-59-8)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 39 99

13

Метилов (1S,3S,4R)-2-[(1R)-1-фенилетил]-2-азабицикло[2.2.1]хепт-5-ен-3-карбоксилат (CAS RN 130194-96-6)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 39 99

14

N,4-Диметил-1-(фенилметил)-3-пиперидинамин хидрохлорид (1:2) (CAS RN 1228879-37-5)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 39 99

16

Метилов (2S,5R)-5-[(бензилокси)амино]пиперидин-2-карбоксилат дихидрохлорид (CAS RN 1501976-34-6)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 39 99

17

3,5-Диметилпиридин (CAS RN 591-22-0)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 39 99

19

Метил никотинат (INNM) (CAS RN 93-60-7)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 39 99

23

2-Хлоро-3-цианопиридин (CAS RN 6602-54-6)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 39 99

26

2-[4-(Хидразинилметил)фенил]-пиридин дихидрохлорид (CAS RN 1802485-62-6)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 49 10

50

1,4-Дихидро-6,7,8-трифлуоро-1-циклопропил-4-оксо-3-хинолинкарбоксилна киселина (CAS RN 94695-52-0)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 59 95

18

1-Метил-3-фенилпиперазин (CAS RN 5271-27-2)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 59 95

21

N-(2-оксо-1,2-дихидропиримидин-4-ил)бензамид (CAS RN 26661-13-2)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 69 80

13

Метрибузин (ISO) (CAS RN 21087-64-9) с чистота 93 тегловни % или повече

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 69 80

17

Бензогуанамин (CAS RN 91-76-9)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 99 80

16

Пиридат (ISO)(CAS RN 55512-33-9) с чистота 90 тегловни % или повече

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 99 80

17

Карфентразон-етил (ISO) (CAS RN 128639-02-1) с чистота 93 тегловни % или повече

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 99 80

21

1-(Бис(диметиламино)метилен)-1H-[1,2,3]триазоло[4,5-b]пиридинов 3-оксид хексафлуорофосфат(V) (CAS RN 148893-10-1)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 99 80

26

(2S,3S,4R)-Метил 4-(3-(1,1-дифлуоробут-3-енил)-7-метоксихиноксалин-2-илокси)-3-етилпиролидин-2-карбоксилат 4-метилбензенсулфонат (CUS 0143289-9)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 99 80

29

3-[1-(1-Метилетил)-3-(4-флуорофенил)-1H-индол-2-ил]-(E)-2-пропенал (CAS RN 93957-50-7)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 99 80

31

Триадименол (ISO) (CAS RN 55219-65-3) с чистота 97 тегловни % или повече

0 %

-

31.12.2020

ex 2934 99 90

36

Оксадиазон (ISO) (CAS RN 19666-30-9) с чистота 95 тегловни % или повече

0 %

-

31.12.2020

ex 2934 99 90

38

Кломазон (ISO)(CAS RN 81777-89-1) с чистота 96 тегловни % или повече

0 %

-

31.12.2020

ex 2934 99 90

39

4-(Оксиран-2-илметокси)-9H-карбазол (CAS RN 51997-51-4)

0 %

-

31.12.2020

ex 2934 99 90

41

11-[4-(2-Хлороетил)-1-пиперазинил]дибензо(b,f)(1,4)тиазепин (CAS RN 352232-17-8)

0 %

-

31.12.2020

ex 2934 99 90

42

1-(Морфолин-4-ил)проп-2-ен-1-он (CAS RN 5117-12-4)

0 %

-

31.12.2019

ex 2934 99 90

44

Пропиконазол (ISO) (CAS RN 60207-90-1) с чистота 92 тегловни % или повече

0 %

-

31.12.2020

ex 2935 00 90

52

(1R,2R)-1-Амино-2-(дифлуорометил)-N-(1-метилциклопропилсулфонил) циклопропанкарбоксамид хидрохлорид (CUS 0143290-2)

 (4)

0 %

-

31.12.2020

ex 2935 00 90

54

Пропоксикарбазон-натрий (ISO) (CAS RN 181274-15-7) с чистота 95 тегловни % или повече

0 %

-

31.12.2020

ex 2935 00 90

56

N-(p-Толуенсулфонил)-N'-(3-(p-толуенсулфонилокси)фенил)уреа (CAS RN 232938-43-1)

0 %

-

31.12.2020

ex 2935 00 90

57

N-{2-[(фенилкарбамоил)амино]фенил}бензенсулфонамид (CAS RN 215917-77-4)

0 %

-

31.12.2020

ex 2935 00 90

58

1-Метилциклопропан-1-сулфонамид (CAS RN 669008-26-8)

0 %

-

31.12.2020

*ex 2935 00 90

59

Флазасулфурон (ISO)(CAS RN 104040-78-0) с чистота 94 % тегловно или повече

0 %

-

31.12.2020

*ex 3201 90 90

ex 3202 90 00

40

10

Продукт от реакцията на екстракт от Acacia mearnsii, амониев хлорид и формалдехид (CAS RN 85029-52-3)

0 %

-

31.12.2020

ex 3204 17 00

16

Багрило C.I. Pigment Red 49:2 (CAS RN 1103-39-5) и препарати на негова основа с тегловно съдържание на багрило C.I. Pigment Red 49:2 60 % или повече

0 %

-

31.12.2020

*ex 3212 10 00

ex 7607 20 90

ex 7616 99 90

10

30

25

Метализирано фолио:

0 %

-

31.12.2019

ex 3507 90 90

20

Креатин амидинохидролаза (CAS RN 37340-58-2)

0 %

-

31.12.2020

*ex 3701 30 00

30

Плака за релефен печат, от видовете използвани за печатане върху вестникарска хартия, състояща се от метална основа, покрита с фотополимерен слой с дебелина 0,15 mm или повече, но непревишаваща 0,8 mm, непокрита с отделящ се защитен лист с обща дебелина, непревишаваща 1 mm

0 %

-

31.12.2018

ex 3802 10 00

10

Смес от активен въглен и полиетилен, в прахообразна форма

0 %

-

31.12.2020

ex 3808 92 30

10

Манкозеб (ISO) (CAS RN 8018-01-7) внасян в директни опаковки със съдържание 500 kg или повече

 (2)

0 %

-

31.12.2020

ex 3811 21 00

12

Диспергиращ агент, съдържащ:

предназначен за употреба при производството на смеси от добавки за смазочни масла

 (1)

0 %

-

31.12.2020

ex 3811 21 00

14

Диспергиращ агент:

предназначен за употреба при производството на смеси от добавки за смазочни масла

 (1)

0 %

-

31.12.2020

ex 3811 21 00

16

Детергент, съдържащ:

предназначен за употреба при производството на смеси от добавки за смазочни масла

 (1)

0 %

-

31.12.2020

ex 3811 21 00

18

Детергент, съдържащ:

предназначен за употреба при производството на смеси от добавки за смазочни масла

 (1)

0 %

-

31.12.2020

ex 3824 90 92

21

Разтвор на 2-хлоро-5-(хлорометил)пиридин (CAS RN 70258-18-3) в толуен

0 %

-

31.12.2020

ex 3824 90 92

22

Воден разтвор с тегловно съдържание

0 %

-

31.12.2020

ex 3824 90 92

23

Бутилфосфатни комплекси на титан(IV) (CAS RN 109037-78-7), разтворени в етанол и пропан-2-ол

0 %

-

31.12.2020

*ex 3901 10 10

40

Линеен полиетилен с ниска плътност (LLDPE) (CAS RN 9002-88-4) под формата на прах, със:

0 %

31.12.2018

ex 3901 90 90

53

Съполимер на етилен и акрилова киселина (CAS RN 9010-77-9) със:

0 %

31.12.2020

ex 3901 90 90

57

Октенов линеен полиетилен с ниска плътност (LLDPE), под формата на пелети, използващи се в процеса на ко-екструзия на фолио за гъвкави опаковки на храни, със:

0 %

31.12.2020

ex 3901 90 90

63

Октенов линеен полиетилен с ниска плътност (LLDPE), произвеждан чрез метод с използване на катализатор на Циглер-Ната, под формата на пелети, със:

за използване в процеса на ко-екструзия на фолио за гъвкави опаковки на храни

 (1)

0 %

31.12.2020

*ex 3901 90 90

65

Линеен полиетилен с ниска плътност (LLDPE) (CAS RN 9002-88-4) под формата на прах, със:

0 %

31.12.2018

*ex 3901 90 90

67

Съполимер, получен изключително от мономерите етилен и метакрилова киселина, в който тегловното съдържание на метакрилова киселина е 11 % или повече

0 %

-

31.12.2020

ex 3903 90 90

46

Съполимер под формата на гранули, съдържащ тегловно:

0 %

31.12.2020

ex 3903 90 90

70

Съполимер под формата на гранули, съдържащ тегловно:

0 %

31.12.2020

ex 3907 10 00

10

Смес от триоксан-оксиран съполимер и политетрафлуороетилен

0 %

-

31.12.2020

ex 3907 10 00

20

Полиоксиметилен с ацетилни краища, съдържащ полидиметилсилоксан и влакна от съполимер на терефталовата киселина и 1,4-фенилдиамина

0 %

-

31.12.2020

ex 3907 30 00

15

Епоксидна смола, безхалогенна,

предназначена за употреба при производството на препрег на листове или рулони от вид, използван при производството на печатни платки

 (1)

0 %

-

31.12.2020

ex 3907 30 00

25

Епоксидна смола

0 %

-

31.12.2020

*ex 3907 40 00

35

α-Феноксикарбонил-ω-феноксиполи[окси(2,6-дибромо-1,4-фенилен)изопропилиден(3,5-дибромо-1,4-фенилен)оксикарбонил](CAS RN 94334-64-2)

0 %

-

31.12.2018

ex 3910 00 00

15

Диметил, метил(пропил(полипропилен оксид))силоксан (CAS RN 68957-00-6), с крайна триметилсилокси-група

0 %

-

31.12.2020

ex 3919 10 80

63

Отразяващо фолио, съставено от

0 %

-

31.12.2020

*ex 3919 10 80

ex 3919 90 00

73

50

Самозалепващ отразяващ лист, дори под формата на отделни парчета,

отразяващият лист се състои от:

0 %

-

31.12.2018

ex 3919 90 00

52

Бяла полиолефинова лента, състояща се последователно от:

0 %

-

31.12.2020

*ex 3919 90 00

54

Филм от поли(винилхлорид), дори с едностранно покритие от полимерен слой

0 %

-

31.12.2019

*ex 3920 20 29

60

Моноаксиално ориентирано фолио с обща дебелина, непревишаваща 75μm, съставено от три или четири слоя, всеки от които е съставен от смес от полипропилен и полиетилен, със среден слой, дори съдържащ титанов диоксид, притежаващо:

както е определена по метод на изпитване ASTM D882/ISO 527-3

0 %

-

31.12.2018

*ex 3920 20 29

70

Моноаксиално ориентирано фолио, съставено от три слоя, всеки от които е съставен от смес от полипропилен и съполимер на етилен и винилацетат, със среден слой, дори съдържащ титанов диоксид:

0 %

-

31.12.2019

*ex 3920 99 59

65

Фолио от съполимер на винил алкохол, разтворим в студена вода, с дебелина 34 μm или повече, но непревишаваща 90 μm, с якост на опън и скъсване 20 MPa или повече, но непревишаваща 55 MPa и удължение при скъсване 250 % или повече, но не превишаващо 900 %

0 %

-

31.12.2018

ex 3921 19 00

40

Прозрачно, микропоресто фолио от полиетилен с присадена акрилова киселина, под формата на роли, със:

от видовете, използвани при производството на сепаратори за алкални батерии

0 %

-

31.12.2020

ex 3921 90 55

50

Подсилени със стъклени влакна листове от реактивна без халогени епоксидна смола с втвърдител, добавки и неорганични пълнители за употреба при капсуловане на полупроводникови системи

 (1)

0 %

31.12.2020

ex 4016 93 00

20

Уплътнител от вулканизиран каучук (етилен-пропилен-диенови мономери), с допустимо излизане на материала в мястото на разделяне на формата не повече от 0,25 mm, във форма на правоъгълник:

0 %

-

31.12.2020

ex 4104 41 51

10

Crust кожи от зебу или хибридни видове зебу с единична повърхност, надвишаваща 2,6 m2 и с отвор от гърбицата с размер 450 cm2 или повече, но не повече от 2850 cm2, предназначени за употреба при производството на суровини за покривала за седалки на моторни превозни средства

 (1)

0 %

-

31.12.2020

ex 5403 39 00

10

Биоразградим (стандарт EN 14995) монофиламент с линейна плътност непревишаваща 33 dtex, с тегловно съдържание най-малко 98 % полиактид (PLA), предназначена за употреба при производството на тъкани за филтруване за хранителната промишленост

 (1)

0 %

-

31.12.2020

*ex 6804 21 00

20

Дискове

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 6813 89 00

20

Фрикционни гарнитури, с дебелина по-малка от 20 mm, немонтирани, за използване при производство на фрикционни компоненти

 (1)

0 %

-

31.12.2018

ex 7009 10 00

40

Електрохроматично само-затъмняващо се огледало за обратно виждане, състоящо се от:

предназначено за употреба при производството на моторни превозни средства от глава 87

 (1)

0 %

-

31.12.2020

ex 8108 20 00

40

Слитък от титанова сплав,

с компоненти с тегловно съдържание:

0,1 % или повече, но не повече от 0,5 % силиций

0 %

-

31.12.2020

ex 8108 20 00

50

Слитък от титанова сплав,

с компоненти с тегловно съдържание:

0 %

-

31.12.2020

ex 8108 20 00

60

Слитък от титанова сплав,

с компоненти с тегловно съдържание:

0 %

-

31.12.2020

ex 8113 00 90

20

Дистанционен елемент с кубична форма, изготвен от композитен материал алуминий-силициев карбид (AlSiC), предназначен за използване при корпусиране в IGBT-модули

0 %

-

31.12.2020

ex 8302 20 00

20

Ролки, със

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8407 90 10

10

Четиритактови бензинови двигатели с работен обем не повече от 250cm³, използвани за производство на градинско оборудване от № 8432, 8433, 8436 или 8508

 (1)

0 %

-

31.12.2016

*ex 8408 90 43

ex 8408 90 45

ex 8408 90 47

40

30

50

Четирицилиндров четиритактов двигател със запалване чрез компресия, с течностно охлаждане, с 

предназначен за производството на превозни средства от позиция 8427

 (1)

0 %

-

31.12.2017

ex 8415 90 00

30

Алуминиев електродъгово заварен, сменяем комбиниран ресивер и дехидратор със свързващ блок, съдържащ полиамидни и керамични елементи, със:

от видовете, използвани в климатични системи за автомобили

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8415 90 00

40

Пламъчно запоен алуминиев блок с екструдирани извити съединителни линии, от вид, използван в климатиматични системи за автомобили

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8415 90 00

50

Алуминиев електродъгово заварен, сменяем комбиниран ресивер и дехидратор с полиамидни и керамични елементи, със:

от видовете, използвани в климатични системи за автомобили

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8436 99 00

10

Част, съдържаща:

съдържаща или не:

предназначена за употреба при производството на моторни градински дробилки

 (1)

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8479 89 97

15

Биореактор за биофармацевтични клетъчни култури

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 8482 10 10

ex 8482 10 90

30

20

Сачмени лагери:

предназначени за производството на кормилни уредби с ремъчна предавка, електрически системи за кормилни уредби или кормилни механизми

 (1)

0 %

p/st

31.12.2019

ex 8501 10 10

20

Синхронен двигател за съдомиялни машини с механизъм за регулиране на дебита на водата, с размери:

0 %

-

31.12.2020

ex 8501 10 99

55

Електрически изпълнителен механизъм на турбокомпресор, със:

0 %

-

31.12.2020

ex 8501 10 99

57

Двигател за постоянен ток:

0 %

-

31.12.2020

ex 8501 31 00

ex 8501 32 00

35

70

Двигател за постоянен ток, подходящ за вграждане в автомобили, безчетков, с възбуждане с постоянни магнити, със:

0 %

-

31.12.2020

*ex 8501 32 00

ex 8501 33 00

60

15

Тягов електродвигател:

предназначени за употреба при производството на електрически превозни средства

 (1)

0 %

-

31.12.2019

ex 8505 11 00

ex 8505 19 90

55

40

Плоски пръти от сплав от самарий и кобалт, със

предназначени да станат постоянни магнити след намагнитване, от вид, използван в стартери за автомобили и устройства за увеличаване на пробега на електрически автомобили

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8506 50 10

10

Литиеви цилиндрични първични галванични елементи, със:

предназначени за употреба при производството на телеметрични и медицински устройства, електронни измервателни уреди или дистанционни управления

 (1)

0 %

-

31.12.2020

*ex 8507 10 20

30

Оловни акумулатори или модули, със:

за използване при производството на продукти от № 8711

 (1)

0 %

-

31.12.2018

*ex 8507 60 00

71

Литиевойонни презереждащи се батерии със:

0 %

-

31.12.2017

*ex 8508 70 00

ex 8537 10 99

10

96

Печатна платка без корпус, за задвижване и управление на четки на прахосмукачка, задвижвана от двигател с изходна мощност не повече от 300W

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8512 20 00

30

Модул на светлинен източник, съдържащ най-малко:

в алуминиев корпус, с радиатор, монтиран на държач, със задвижващ елемент

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8512 20 00

40

Фарове за мъгла с галванизирана вътрешна повърхност, съдържащи:

за използване при производството на стоки по глава 87

 (1)

0 %

p/st

31.12.2019

ex 8512 30 90

20

Зумер за предупреждение за система от датчици за паркиране, в пластмасов корпус, функциониращ на пиезомеханичен принцип, съдържащ:

от вид, използван при производството на стоки по глава 87

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8518 90 00

60

Горна плоча за магнитна система на високоговорител от цялостно пробита, щампована и покрита стомана, във форма на диск, с или без отвор в центъра, от вид, използван в автомобилните високоговорители

0 %

-

31.12.2020

ex 8523 51 99

10

Карта с памет тип SD със записан неподлежащ на актуализиране набор от географски карти за вграждане в навигационни устройства за автомобили

 (1)

0 %

-

31.12.2020

*ex 8525 80 19

70

Камера за близката инфрачервена област (камера LWIR) (в съответствие с ISO/TS16949), със:

0 %

-

31.12.2019

*ex 8529 90 92

35

Течнокристални модули със:

за постоянно вграждане или постоянно монтиране в моторни превозни средства от глава 87

 (1)

0 %

-

31.12.2020

*ex 8529 90 92

36

Течнокристален модул:

предназначен за монтаж в автомобилни превозни средства от глава 87

 (1)

0 %

-

31.12.2020

*ex 8529 90 92

55

Модули от органични светодиоди (OLED), състоящи се от една или повече стъклени или пластмасови клетки с тънкослойни транзистори (TFT), съдържащи органичен материал, некомбинирани с устройства за сензорно-екранно управление, една или повече печатни платки с управляващи електронни елементи за адресиране на пикселите, предназначени за използване при производството на телевизори и монитори

 (1)

0 %

p/st

31.12.2019

ex 8529 90 92

85

Цветен течнокристален модул в корпус:

предназначен за постоянно монтиране в превозни средства от глава 87

 (1)

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8535 90 00

20

Печатна платка под формата на пластина от изолационен материал с проводящи връзки и точки за запояване, използвани в производството на блокове за подсвет на модули с течнокристален дисплей

 (1)

0 %

p/st

31.12.2018

ex 8536 69 90

60

Електрически щепсели и щекери с дължина, непревишаваща 12,7 mm или с диаметър, непревишаващ 10,8 mm, предназначени за използване при производството на слухови апарати и процесори за речта

 (1)

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8536 90 85

20

Корпус за полупроводников кристал, под формата на пластмасова рамка, съдържащ оловна рамка, снабдена с контактни площадки, за напрежение, непревишаващо 1000 V

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8536 90 85

30

Контактни нитове

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8537 10 91

50

Модул за управление на предпазители в пластмасов корпус с монтажни скоби, състоящ се от:

от вид, използван при производството на стоки по глава 87

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8537 10 91

ex 8537 10 99

60

45

Електронни блокове за управление, произведени в съответствие с клас 2 на стандарта IPC-A-610E, оборудвани най-малко със:

използвани за производството на машини за рециклиране или сортиране

0 %

p/st

31.12.2018

ex 8537 10 99

35

Електронен модул за управление, без памет, за напрежение 12 V, за системи за обмен на информация в превозни средства (за свързване на звукотехника, телефонна техника, навигационна техника, камера и безжични автомобилни услуги), съдържащ:

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8538 90 91

ex 8538 90 99

20

50

Вътрешна антена за система за заключване на вратите на автомобил, състояща се от:

от видовете, използвани при производството на стоки от № 8703

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8544 30 00

ex 8544 42 90

80

60

Удължителен кабел с две жила, с два конектора, съдържащ най-малко:

от вид, предназначен за свързване на датчици за скорост на превозни средства при производството на превозни средства по глава 87

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8544 42 90

70

Електрически проводници:

предназначени за използване при производството на слухови апарати, комплекти с принадлежности и процесори за реч

 (1)

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8544 49 93

30

Електрически проводници:

предназначени за използване при производството на слухови апарати, импланти и процесори за реч

 (1)

0 %

m

31.12.2020

*ex 8708 30 10

20

Задвижвано от двигател устройство за задействане на спирачки:

предназначено за използване при производството на електрически моторни превозни средства

 (1)

0 %

p/st

31.12.2019

ex 8708 40 50

10

Автоматична хидродинамична предавателна кутия с хидравличен трансформатор, без разпределителна кутия, карданен вал и преден диференциал, предназначена за използване при производството на автомобилни превозни средства от глава 87

 (1)

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8708 50 55

10

Страничен вал на автомобилна ос, снабден с карданен шарнир с еднакви ъглови скорости, от всяка страна, от вид, предназначен за използване при производството на стоки от № 8703

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8708 91 99

30

Входящ или изходящ въздушен резервоар от алуминиева сплав, произведен съгласно стандарт EN AC 42100, със:

от вид, предназначен за използване в топлообменници за охладителни системи за автомобили

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8714 10 90

20

Радиатори от вид, предназначен за използване в мотоциклети за закрепване на приспособления

 (1)

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8714 91 30

ex 8714 91 30

ex 8714 91 30

24

34

71

Предни вилки с алуминиеви крака, за използване при производството на велосипеди

 (1)

0 %

-

31.12.2018

ex 8714 96 10

10

Педали, предназначени за използване при производството на велосипеди

 (1)

0 %

-

31.12.2020

ex 8714 99 90

30

Колчета за седалки, предназначени за използване при производството на велосипеди

 (1)

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 9001 50 41

ex 9001 50 49

30

30

Кръгла органична неизрязана коригираща леща за очила, с обработка от двете страни:

от видовете, използвани за обработване с цел монтиране на очила

1.45 %

-

31.12.2019

*ex 9001 50 80

30

Заготовки от кръгли органични неизрязани коригиращи лещи за очила, с обработка от едната страна:

от видовете, използвани за обработване с цел монтиране на очила

0 %

-

31.12.2019

ex 9002 11 00

ex 9002 19 00

15

10

Инфрачервен обектив със задвижвано от двигател фокусиране,

предназначен за използване при производството на термовизионни камери, инфрачервени бинокли, прицелни приспособления за оръжия

 (1)

0 %

-

31.12.2020

*ex 9025 80 40

50

Електронен полупроводников датчик за измерване на най-малко две от следните:

от видовете, предназначени за вграждане в продукти от глави 84—90 и 95

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 9031 80 38

15

Приспособление за измерване на оборотите на колелата на автомобили (полупроводников датчик за оборотите на колелата), състоящо се от:

чрез които се регистрира движението на източник на импулси

0 %

p/st

31.12.2018

*ex 9031 80 38

25

Електронен полупроводников датчик за ускорение и/или ъглова скорост:

от видовете, предназначени за вграждане в продукти от глави 84—90 и 95

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 9401 90 80

20

Страничен носител с дебелина 0,8 mm или повече, но непревишаваща 3,0 mm, използван при производството на автомобилни седалки с променливо положение (т.е. накланящи се, преместващи се и т.н.)

 (1)

0 %

p/st

31.12.2018

ex 9607 20 10

10

Плъзгачи, ленти със зъбци, пин/кутии (стопери) и други части на ципове, от неблагородни метали, предназначени за използване при производството на ципове

 (1)

0 %

-

31.12.2020

ex 9607 20 90

10

Ленти с пластмасови зъбци, предназначени за използване при производството на ципове

 (1)

0 %

-

31.12.2020

(1)

Суспендирането на мита се извършва при условията за митнически надзор върху специфичната употреба , предвидени в  член 254 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1).

(2)

Суспендирането на тарифни задължения обаче не се прилага, когато обработката се извършва от търговци на дребно или от предприятия за кетъринг.

(3)

Суспендира се само адвалорното мито. Специфичното мито продължава да се прилага.

*

Суспендирания, свързани с продукт от приложението към Регламент (ЕС) № 1344/2011, чийто код по КН или ТАРИК или описание са променени с настоящия регламент.ПРИЛОЖЕНИЕ II

Код по КН

ТАРИК

*ex 2008 99 91

10

*ex 2009 89 99

94

*ex 2106 10 20

10

*ex 2805 19 90

10

*ex 2836 99 17

20

*ex 2903 39 29

10

*ex 2916 39 90

20

*ex 2922 29 00

60

*ex 2935 00 90

41

*ex 3201 90 90

40

ex 3204 17 00

70

*ex 3212 10 00

10

*ex 3701 30 00

10

*ex 3824 90 92

62

*ex 3901 10 10

30

ex 3901 30 00

80

*ex 3901 90 90

60

*ex 3901 90 90

82

*ex 3919 10 80

67

*ex 3919 90 00

46

*ex 3919 90 00

48

*ex 3920 20 29

92

*ex 3920 20 29

93

*ex 3920 99 59

60

*ex 6804 21 00

10

*ex 6813 89 00

10

ex 7606 12 92

40

*ex 7607 20 90

30

*ex 8407 90 10

10

*ex 8408 90 43

30

*ex 8408 90 45

20

*ex 8408 90 47

30

ex 8408 90 47

40

*ex 8479 89 97

60

*ex 8482 10 10

20

*ex 8501 32 00

60

*ex 8501 33 00

15

*ex 8507 10 20

30

*ex 8507 60 00

63

*ex 8508 70 00

10

*ex 8512 20 00

10

ex 8512 90 90

10

*ex 8525 80 19

25

ex 8526 91 20

80

ex 8527 29 00

10

*ex 8529 90 92

35

*ex 8529 90 92

36

*ex 8529 90 92

55

*ex 8535 90 00

20

*ex 8537 10 91

40

*ex 8537 10 99

96

*ex 8708 30 10

10

*ex 8714 91 30

24

*ex 8714 91 30

34

*ex 8714 91 30

71

*ex 9001 50 41

20

*ex 9001 50 49

20

*ex 9001 50 80

20

*ex 9025 80 40

40

*ex 9029 10 00

20

*ex 9031 80 38

40

*ex 9401 90 80

20

*

Суспендирания, свързани с продукт от приложението към Регламент (ЕС) № 1344/2011, чийто код по КН или ТАРИК или описание са променени с настоящия регламент.

Top