Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016PC0157

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за определяне на правила за предоставяне на пазара на продукти за наторяване с маркировката „СЕ“ и за изменение на Регламент (ЕО) № 1069/2009 и Регламент (ЕО) № 1107/2009

COM/2016/0157 final - 2016/084 (COD)

Брюксел, 17.3.2016

COM(2016) 157 final

2016/0084(COD)

Пакет за кръговата икономика

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за определяне на правила за предоставяне на пазара на продукти за наторяване с маркировката „СЕ“ и за изменение на Регламент (ЕО) № 1069/2009 и Регламент (ЕО) № 1107/2009

(текст от значение за ЕИП)

{SWD(2016) 64 final}
{SWD(2016) 65 final}


ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

1.КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Основания и цели на предложението

1.С предложението се цели да се намери подход към сериозните проблеми, които понастоящем стоят пред пазара, които за пръв път бяха идентифицирани при последваща оценка на Регламент (ЕО) № 2003/2003 („съществуващ регламент за торовете“), извършена през 2010 г. 1 То също така беше определено като едно от основните законодателни предложения в рамките на плана за действие за кръговата икономика 2 .

Първа причина и цел

2.На първо място, иновативните продукти за наторяване, често пъти съдържащи хранителни елементи или органични материали, рециклирани от биологични отпадъци или други вторични суровини, съответстващи на модела на кръговата икономика, срещат затруднения да достигат до вътрешния пазар поради наличието на различаващи се национални разпоредби и стандарти.

3.Съществуващият регламент за торовете гарантира свободното движение на вътрешния пазар на един клас хармонизирани продукти, които спадат към един от продуктовите типове, включени в приложение I към посочения регламент. Допустимо е такива продукти да бъдат етикетирани като ЕО торове. Дружествата, които желаят да пуснат на пазара продукти от други типове като ЕО торове, трябва първо да получат ново одобрение на типа чрез решение на Комисията, с което се изменя посоченото приложение. Почти всички продуктови типове, които понастоящем са включени в съществуващия регламент за торовете, са конвенционални неорганични торове, които обичайно се добиват в мини или се произвеждат по химичен път в съответствие с модела на линейната икономика. Също така, химичните процеси за производство например на азотни торове са едновременно енергоемки и отделящи значително количество СО2.

4.От друга страна, 50 % от торовете, които понастоящем се предлагат на пазара, остават извън обхвата на регламента за торовете. Това се отнася за малък брой неорганични торове и за почти всички торове, получавани от органични материали, напр. животински или други селскостопански странични продукти или рециклирани биологични отпадъци от хранителната верига. Научните изследвания, иновациите и инвестициите понастоящем бележат бързо развитие, като дават принос за кръговата икономика, създават работни места на местно равнище и генерират стойност от вторични ресурси с локален произход, които иначе биха били използвани директно на полето или депонирани като отпадъци, с което биха предизвикали ненужна еутрофикация и емисии на парникови газове. Налице е също така и тенденция на ориентиране към услуги в бизнеса, като се засилва персонализирането на продуктите въз основа на анализа на почвата, където ще се използва торът. Малките и средните предприятия, а също и други стопански субекти в цяла Европа проявяват все по-силен интерес към включване в този процес. Все пак, достъпът до вътрешния пазар на персонализираните продукти, които съдържат органични торове, понастоящем зависи от взаимното признаване и поради това често е възпрепятстван.

5.Проблемът за иновативните торове по отношение на съществуващата правна рамка има два аспекта.

6.Първият е че включването в съществуващия регламент за торовете на типове продукти, които произлизат от органични или вторични суровини, е проблематично. Регулаторните органи се колебаят поради относително променливия състав и характеристики на тези материали. Съществуващият регламент за торовете е ясно приспособен за добре характеризирани, неорганични торове от първични суровини, като в него липсват строгите механизми за контрол и гаранциите, които са необходими за създаване на доверие по отношение на продукти от органичен произход или от вторични суровини, които по същността си са с променлив състав. Освен това, все още не са ясни връзките със съществуващото законодателство за контрол на страничните животински продукти и отпадъците.

7.В резултат на това торовете, произведени от изходни материали в съответствие с кръговата икономика, остават нехармонизирани. В много държави членки за подобни нехармонизирани торове са въведени подробни национални правила и стандарти с екологични изисквания (напр. гранични стойности за тежки метали), които не се прилагат за ЕО торове. Освен това, свободното движение между държавите членки чрез взаимно признаване е доказано много трудно. В резултат на това установен в една държава членка производител на торове, произлизащи от органични или вторични суровини, който желае да разшири пазара си на територията на друга държава членка, често се изправя пред административни процедури, които правят разширяването на пазара възпрепятстващо скъпо. Получаващият се в резултат на това недостиг на критична маса възпрепятства инвестициите в този важен сектор на кръговата икономика. Проблемът е от особено значение за производителите, установени в държави членки, чийто вътрешен пазар е малък в сравнение с излишъка на органични вторични суровини (най-често оборски тор), с който разполагат.

8.Накратко, условията на конкуренцията между торовете, произведени от локални органични или вторични суровини, съответстващи на модела на кръговата икономика, и онези, които са произведени в съответствие с модела на линейната икономика, са по-благосклонни към последните. Това нарушаване на конкуренцията затруднява инвестициите в кръговата икономика.

9.Проблемът се усложнява от факта, че една от основните съставки на торовете е фосфоритът, който е определен от Комисията като суровина от изключителна важност. По отношение на фосфорните торове понастоящем ЕС е силно зависим от вноса на фосфорит, добиван извън ЕС (повече от 90 % от фосфорните торове, използвани в ЕС, се внасят, основно от Мароко, Тунис и Русия). Тази ситуация е налице, въпреки че наличните в ЕС отпадъци (по-специално утайката от пречистване на отпадъчни води) съдържат голямо количество фосфор, който, ако бъде рециклиран съгласно модела на кръговата икономика, би могъл да покрие около 20—30 % от нуждата от фосфорни торове в ЕС. Свързаният с това инвестиционен потенциал остава обаче в голяма степен неизползван, което по-специално се дължи на споменатите трудности за достъп до вътрешния пазар.

10.Вторият аспект на ограничеността на настоящия Регламент за торовете по отношение на новаторските торове е това, че дори за нови неорганични торове от първични суровини, процедурата за одобряване на типа е твърде дълга и не може да се синхронизира с цикъла на иновациите в отрасъла на торовете. Поради това бе сметнато за необходимо основно да се преразгледа и модернизира регулаторната техника с цел да се увеличи гъвкавостта по отношение на изискванията към продукта, като се поддържа високо равнище на защита на човешкото здраве, на здравето на животните и растенията, безопасността, и защита на околната среда. Съображенията в това отношение са подробно изложени по-долу в Раздел 3. Резултати от последващи оценки, консултации със заинтересованите страни и оценка на въздействието.

11.Основната цел на инициативата следователно е да се стимулира широкомащабното производство на торове в ЕС от вътрешни за ЕС органични или вторични суровини в съответствие с модела на кръгова икономика, като се преобразуват отпадъците в хранителни елементи за селскостопанските култури. С предложението се осигурява регулаторна рамка, която радикално улеснява достъпа до вътрешния пазар на такива торове, с което те се поставят в условия на конкуренция, еднакви с онези на торовете, добивани в мини, или химическите торове, произвеждани в съответствие с модела на линейната икономика Това ще допринесе за следните цели на кръговата икономика:

ще позволи повишаване на стойността на вторичните суровини, с което ще се даде възможност за по-добро използване на суровините и преобразуване на проблемите с еутрофикацията и управлението на отпадъците в икономически възможности за публични и частни оператори;

ще повиши ресурсната ефективност и ще намали зависимостта от внос на основни суровини за европейското селско стопанство, по-специално на фосфор;

ще стимулира инвестициите и иновациите в кръговата икономика, с което ще създаде работни места в ЕС;

ще способства за облекчаване на натиска върху торовата индустрия, на който тя е понастоящем обект, за намаляване на емисиите на СО2 в рамките на ETS, като ѝ позволи да произвежда торове от суровини с по-нисък въглероден интензитет.

12.Увеличаването на производството на иновативни торове и на търговията с тях също така ще разнообрази асортимента на торовете, предлагани на земеделските стопани, като потенциално способства производството на храни да става по-ефикасно от гледна точка на разходите и ресурсите.

Втора причина и цел

13.Второ, в рамките на съществуващия регламент за торовете не може да се намери решение на опасенията за околната среда, породени от замърсяването на почвата, вътрешните водни басейни, морето и в крайна сметка на храната от ЕО торовете. Добре познат проблем е наличието на кадмий в неорганичните фосфорни торове. В отговор на липсата на пределно допустима стойност за ЕС някои държави членки едностранно наложиха пределно допустими стойности за кадмия по силата на член 114 от ДФЕС, с което бе създадена известна разпокъсаност на пазара и в хармонизираната област. Наличието на замърсители в тези торове, което понастоящем се регулира от национални правила (напр. хранителни елементи, рециклирани от утайка от пречистване на отпадъчни води) поражда сходни опасения.

14.Втората цел на политиката следователно е да се намери подход за справяне с този проблем и да се въведат хармонизирани пределни стойности за кадмий във фосфорните торове. Определянето на подобни пределно допустими стойности, чрез които се цели да се ограничи до минимум негативното въздействие на торовете върху околната среда и човешкото здраве, ще допринесе за намаляване на натрупването на кадмий в почвата и на замърсяването с кадмий на храните и водата. То ще преодолее също и разпокъсаността на пазара, съществуваща под формата на национални пределни стойности за кадмий в някои държави членки, която понастоящем се засилва поради опасенията по отношение на кадмий.

Съгласуваност със съществуващите разпоредби в тази област на политиката

15.Предложението ще отмени съществуващия регламент за торовете, но ще даде възможност вече хармонизираните торове да останат на пазара при условие, че отговарят на новите изисквания за безопасност и качество. В него ще се определят условията, при които към торовете, произведени от отпадъци и животински странични продукти, могат да не се прилагат контролните мерки, предвидени в Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (Регламент за страничните животински продукти) 3 и Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците и за отмяна на определени директиви 4 , и да се движат свободно като торове с маркировка „CE“. Предложеният акт ще допълва Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) 5 , който ще продължи да се прилага към химичните вещества, влагани в продуктите за наторяване.

Съгласуваност с други политики на Съюза

16.Инициативата подкрепя Програмата на Комисията за работни места, растеж и инвестиции,  като осигурява най-подходящата нормативна уредба за инвестиции в реалната икономика.

17.По-специално, инициативата ще направи значителен и конкретен принос за пакета на Комисията за кръговата икономика. Тя ще създаде еднакви условия на конкуренция за всички продукти за наторяване и ще улесни използването на местни вторични суровини.

18.Освен това, с инициативата се подкрепя целта за създаване на по-задълбочен и по-справедлив вътрешен пазар с укрепена индустриална база чрез премахване на съществуващите бариери пред свободното движение на някои иновативни торове и улесняване на надзора на пазара от страна на държавите членки.

19.Инициативата е във връзка със следните инициативи в областта на политиките:

Пакет от мерки за кръговата икономика: с преразглеждането на регламента за торовете се цели създаване на регулаторна рамка, която да дава възможност за производство на торове от рециклирани биоотпадъци и други вторични суровини в съответствие със стратегията за биоикономика 6 , която обхваща производството на възобновяеми биологични ресурси и преобразуването на тези отпадъци, както и на потоци от отпадъци, в продукти с добавена стойност. Това ще стимулира снабдяването от източници от ЕС с растителни хранителни елементи, които са от основно значение за устойчиво европейско селско стопанство, включително с такава суровина от изключително важно значение, каквато е фосфорът. То ще допринесе за по-добро прилагане на йерархията на отпадъците чрез намаляване до минимум на депонирането на биоотпадъците или оползотворяването им за получаване на енергия, и с това — за разрешаване на свързаните с това проблеми по управлението на отпадъците.

Стратегия за единен пазар: Както е описано по-горе, добре познато препятствие пред свободното движение в рамките на вътрешния пазар са сложните и различаващи се помежду си национални регулаторни рамки за торовете, които не са обхванати от законодателството за хармонизиране. Докато икономическите оператори често разглеждат различаващите се национални правила като непреодолими препятствия за навлизане на нови пазари, държавите членки смятат, че правилата имат основна роля за защитата на хранителната верига и околната среда. Поради опасенията във връзка със здравето и околната среда, в областта на нехармонизираните торове взаимното признаване се оказа изключително трудно и икономическите оператори поискаха възможност да получат достъп до целия вътрешен пазар чрез спазване на хармонизираните правила, насочени към решаването на тези проблеми на равнище ЕС.

„Хоризонт 2020“: Предложението ще има потенциала да осигури съответните научноизследователски дейности, стартирани в рамките на обществени предизвикателства 2 („Продоволствена сигурност, устойчиво земеделие и горско стопанство, морски изследвания и изследвания за вътрешните водни басейни и биоикономика“) и 5 („Действия във връзка с климата,  околната среда, ресурсната ефективност и суровините“), с които се цели, наред с другото, да се предложат новаторски решения за по-ефикасно и безопасно възстановяване на ресурси от отпадъци, отпадъчни води и биоотпадъци, и да се насърчат изследователите да предлагат новаторски продукти, съответстващи на нуждите на пазара, на нуждите на обществото и на политиките за защита на околната среда. Съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ определи, наред с другото, рециклирането на фосфора за производство на торове като възникваща и икономически обещаваща нова верига за създаване на стойност от (органични) отпадъци 7 . Лесният достъп до вътрешния пазар за подобни торове би бил предварително условие за реализиране на тези цели и за пренасяне на резултатите от научноизследователската дейност към пазара.

2.ПРАВНО ОСНОВАНИЕ, СУБСИДИАРНОСТ И ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ

Правно основание

20.Целта на предложението е да се подобри функционирането на вътрешния пазар на продуктите за наторяване, с което да се намери решение на проблемите, установени първоначално при последващата оценка на съществуващия регламент за торовете, извършена през 2010 г. Правното основание следователно е член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, който също е и правното основание на съществуващия регламент за торовете.

Субсидиарност (при неизключителна компетентност)

21.Първата цел на предложеното действие е да се стимулират инвестициите в производството и внедряването на ефективни, безопасни, новаторски торове, произведени от органични или вторични суровини в съответствие с модела на кръговата икономика и стратегията за биоикономика, като чрез осигуряване на достъп до целия вътрешен пазар на тези продукти се допринесе за достигането на критична маса. По-ефикасното използване на такива торове може да предложи значителни ползи за околната среда, намалена зависимост от вноса на суровини от изключителна важност от държави извън ЕС, както и увеличено разнообразие на висококачествени продукти за наторяване за земеделските стопани. Съществуващите препятствия пред свободното движение на тези продукти под формата на различаващи се национални регулаторни рамки не могат да бъдат премахнати чрез едностранни действия на държавите членки. По-специално, взаимното признаване в тази област се оказа изключително трудно и се превръща във все по-сериозно препятствие предвид тенденциите към нарастване на интереса към производството на висококачествени торове от органични или вторични суровини и към търговията с тях. От друга страна, действието на равнище ЕС може да гарантира свободното движение на тези торове като установи хармонизирани критерии за високо качество, безопасност и екологосъобразност.

22.Втората цел е да се намери разрешение за проблема със замърсяването с кадмий на почвата и храните чрез употребата на торове. Поради това, че повечето торове, които са източник на загриженост (т.е., неорганичните фосфорни торове), са вече хармонизирани, държавите членки не могат да постигнат тази цел едностранно. Максимални стойности, установени на равнището на ЕС, от друга страна, могат ефективно да намалят замърсителите в хармонизираните торове до по-безопасни стойности.

Пропорционалност

23.Първата цел на инициативата е да се стимулират инвестициите за производството на ефективни, безопасни новаторски торове, произведени от органични или вторични суровини в съответствие с модела на кръговата икономика, със съответните ползи по отношение на въздействието върху околната среда, намалената зависимост от внос и по-голямото разнообразие на предлаганите висококачествени продукти. Инициативата има за цел достигането на критична маса чрез осигуряване на вътрешен пазар за тези продукти. В миналото взаимното признаване на нехармонизираните торове се оказа изключително трудно, независимо че законодателството за хармонизиране на продуктите осигуряваше ефективен начин за гарантиране на достъпа до вътрешния пазар за неорганичните торове. С оглед на гореизложеното се прави изводът, че законодателството за хармонизиране на продуктите за торове от органични или вторични суровини не надхвърля необходимото за осигуряване на регулаторната сигурност, необходима за насърчаване на широкомащабни инвестиции в кръговата икономика. Избраната в настоящото предложение регулаторна техника предоставя на икономическите оператори максимална гъвкавост да предлагат нови продукти на пазарите без да правят компромиси с безопасността и качеството. Освен това, тя позволява на държавите членки да разрешават пускането на нехармонизирани торове на пазара, без да лишават икономическите оператори, които търсят разширяване на пазарите си, от възможността да изберат ползите на хармонизираната регулаторна рамка.

24.Формата на регламент се разглежда като най-подходяща за хармонизиране на продуктите в област с толкова голяма техническа сложност и потенциално въздействие върху хранителната верига и околната среда като торовете. Този извод се подкрепя от факта, че съществуващото законодателство за хармонизиране за торовете също има формата на регламент.

25.По отношение на втората цел, т.е. намиране на решение по отношение на замърсяването на почвата и храните с кадмий чрез използването на торове, много от които вече са хармонизирани, максимално допустимите количества в законодателството в областта на продуктите се разглеждат като ефективно средство за решаване на проблема при източника му. Смята се че икономическото въздействие е пропорционално на целта да се предотврати необратимо замърсяване на почвата, което би засегнало настоящите и бъдещите поколения земеделски стопани и потребители на храни.

26.Въпросът за пропорционалността е допълнително разработен в раздел 4.2.2 на оценката за въздействието.

Избор на инструмент

27.Формата на регламент се разглежда като най-подходяща за хармонизиране на продуктите в област с толкова голяма техническа сложност и потенциално въздействие върху хранителната верига и околната среда като торовете. Този извод се подкрепя от факта, че съществуващото законодателство за хармонизиране за торовете също има формата на регламент.

3.РЕЗУЛТАТИ ОТ ПОСЛЕДВАЩИТЕ ОЦЕНКИ, КОНСУЛТАЦИИТЕ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ОЦЕНКИТЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

Последващи оценки/проверки за пригодност на действащото законодателство

28.При последващата оценка на съществуващия регламент за торовете, проведена през 2010 г., бе направен изводът 8 , че посоченият регламент ефективно е реализирал целта за опростяване и хармонизиране на регулаторната рамка, свързана със значителна част от пазара на торове.

29.При оценката обаче бе направен и изводът, че регламентът може да бъде по-ефективен при насърчаването на новаторските торове, и че също така ще са необходими адаптации за по-добра защита на околната среда. Освен това по отношение на органичните торове, които понастоящем са извън обхвата на регламента, оценката показа, че нито икономическите оператори, нито националните органи са сметнали, че взаимното признаване е най-подходящият инструмент за гарантиране на свободното движение, тъй като торовете са продукти, по отношение на които основателните опасения за качеството на продукта, околната среда и човешкото здраве могат да обусловят по-строги правила.

Консултации със заинтересованите страни

30.По време на подготвителния етап, започнал през 2011 г., бяха проведени задълбочени консултации с държавите членки и с други заинтересовани страни, по-специално в контекста на Работната група по торовете 9 . В публичната консултация за кръговата икономика, публикувана през май 2015 г., също бяха включени въпроси по тази материя 10 . Заинтересованите страни бяха поканени да изпратят отзиви за пътната карта за преразглеждането на регламента за торовете, публикувана на 22 октомври 2015 г. 11

Събиране и използване на експертни становища

31.Съществуващият проект на доклад за оценка на въздействието в голяма степен се основава на споменатата последваща оценка от 2010 на регламента за торовете, както и на проучването, проведено през 2011 г. относно вариантите за цялостно хармонизиране на законодателството на ЕС за торовете, включително техническа осъществимост, въздействие върху околната среда, икономическо и социално въздействие 12 .

32.Рециклирането на фосфора беше също разгледано в научноизследователски проекти по FP7, чиито резултати бяха анализирани на работната среща „Подход към фосфора в рамките на кръговата икономика: от научните изследвания към внедряването“, проведена в Берлин на 4 март 2015 г 13 . Един от определените приоритети беше да се преразгледа регламентът за торовете на ЕС с оглед да се разшири неговият обхват до хранителните елементи от вторични източници (т.е., рециклирани фосфати) и органични източници.

Оценка на въздействието

33.Предложението се подкрепя от оценка на въздействието, основните документи по която могат да бъдат консултирани [Once the IAR is published, insert link to the summary sheet and to the positive opinion of the Regulatory Scrutiny Board]. Бяха взети под внимание становищата на Комитета по оценка на въздействието, като бяха осигурени по-убедителни доказателства за различаващите се национални стандарти като причина за разпокъсаността на пазара, изясни се съдържанието на различните оценени варианти и бе осигурена по-добра обосновка на главните насоки на въздействието на предложението.

34.В оценката на въздействието се сравнява съществуващото положение, което е описано като „вариант 1“, с четири други варианта на политиката, описани като варианти 2—5. При всички варианти от 2 до 5 обхватът на хармонизирането ще бъде разширен, така че да обхване торовете от органични суровини и други свързани с торовете продукти, като за замърсителите ще бъдат въведени пределно допустими стойности. Вариантите на политиката ще се основават на различни механизми за контрол: при вариант 2 регулаторната техника от регламента за торовете, т.е., одобряване на типа, няма да претърпи изменения; при вариант 3 одобряването на типа ще бъде заменено с изчерпателен списък на разрешените материали, чието преднамерено влагане в торове е допустимо; при вариант 4 необходимата степен на контрол ще бъде постигната с помощта на „Нова законодателна рамка“ („НЗР“), при която за всички продукти ще се прилага една процедура за оценяване на съответствието; и накрая, при вариант 5 за основа също ще се използва НЗР, но процедурата за оценяване на съответствието ще се различава за различните категории материали. За всички варианти от 2 до 5 беше също проучено дали хармонизирането трябва да бъде задължително за всички продукти, притежаващи дадена функция, или съответствието на торовете на хармонизираното законодателство може да не бъде задължително, като алтернатива на приложимото национално законодателство и взаимното признаване, какъвто е случаят при съществуващото положение по отношение на неорганичните торове.

35.Окончателното предложение отговаря на вариант 5, комбиниран с варианта с незадължително хармонизиране. Беше сметнато, че това е най-добрият избор на политика, тъй като той би довел до административно опростяване, по-специално за продукти за наторяване от добре определени първични суровини, и би осигурил гъвкавост, като същевременно гарантира, че използването на хармонизирани продукти за наторяване не излага на неприемливи рискове околната среда.

36.Предложението ще засегне основно онези производители на иновативни торове, произведени от органични или вторични суровини, отговарящи на модела на кръгова икономика, при които е възможно да се достигне критична маса чрез коренно подобряване на достъпа до вътрешния пазар. Такива производители ще имат полза от инициативата, особено в онези държави членки, които не могат да предложат достатъчно голям вътрешен пазар за новите типове торове.

37.То ще засегне също и операторите в областта на оползотворяването от частния и обществения сектор (напр. оператори на станции за пречистване на отпадъчни води или обекти за управление на отпадъците, които произвеждат компост или ферментационен продукт) които ще имат възможност да оползотворят своя изходен продукт и по този начин да улеснят инвестициите в подобна инфраструктура.

38.Натоварването на много национални администрации ще намалее, когато националните системи за регистрация или за издаване на разрешения частично или изцяло бъдат заменени от контролни механизми, обхващащи целия ЕС.

39.В крайна сметка, земеделските стопани и другите ползватели на торове в ЕС вероятно ще усетят увеличаване на разнообразието от продукти, които им се предлагат, а широката общественост ще бъде по-добре защитена от замърсяване на почвата, водата и храните.

Пригодност и опростяване на законодателството

40.Предложението ще доведе до опростяване и намаляване на административната тежест за производителите на продукти за наторяване, които се стремят да получат достъп до повече от една национална територия в рамките на вътрешния пазар, тъй като този достъп няма повече да зависи от взаимно признаване. Същевременно, то ще позволи на производителите, които не целят да достигнат съответствие с правила на равнището на ЕС, да избегнат лишаване от достъп до пазара или ограничаване на този достъп, чрез запазване на възможността за достъп до националните пазари при спазване на всички национални правила и съгласно процедурата на взаимно признаване.

4.ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА

41.Предложението няма да има отражение върху бюджета на ЕС. Човешките и административните ресурси в Европейската комисия ще останат без промяна в сравнение с необходимите понастоящем за изпълнението и наблюдението на съществуващия регламент за торовете.

5.ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ

Планове за изпълнение и уредба за мониторинг, оценка и докладване

42.Европейската комисия ще подпомага държавите членки при изпълнението на регламента и ще осъществява мониторинг над това изпълнение. Тя ще анализира нуждите от насоки, стандарти или схеми, чрез които се доказва устойчивостта на продуктите за наторяване, като с това ще направи възможно поставянето на претенции за устойчивост върху етикетите на продуктите.

43.Комисията освен това възнамерява да включи в приложенията допълнителни категории съставни материали с цел да следва техническия напредък, и да направи възможно производството на безопасни и ефективни торове от възстановени вторични суровини като напр. биовъглища, пепел и струвит. Накрая, Комисията непрекъснато ще следи изискванията в приложенията и когато е необходимо, ще ги преразглежда с цел да гарантира адекватна защита на човешкото здраве, здравето на животните и растенията или околната среда.

Подробно разяснение на конкретните разпоредби на предложението

44.В глава 1 от предложения регламент се установяват неговият предмет и обхват, дават се определенията, а също така и основните принципи на свободното движение и пригодността за предлагане на пазара на продуктите за наторяване с маркировка „CE“. Разпоредбата за изискванията към продукта препраща към приложения I и II, в които се съдържат изискванията по същество за категориите крайни продукти в съответствие с тяхната предвидена функция (приложение I), както и за категориите съставни материали, които могат да се влагат в продуктите за наторяване с маркировка „СЕ“ (приложение II). Тя препраща и към приложение III, в което се излагат подробните изисквания за етикетиране.

45.В глава 2 се излагат задълженията на икономическите оператори, участващи в предоставянето на продуктите за наторяване с маркировка „СЕ“ на пазара.

46.В глава 3 се установява общият принцип за съответствие на продуктите за наторяване с маркировка „СЕ“. Глава 3 препраща към приложение IV, в което подробно се описват процедурите за оценяване на съответствието, приложими към продуктите за наторяване с маркировка „СЕ“ в зависимост от категориите на техните съставни материали и техните продуктови функционални категории. Тя съдържа и препратка към приложение V, в което се определя структурата на образеца на декларацията за съответствие с изискванията на ЕС.

47.В глава 4 се излагат разпоредбите за нотифицираните органи, а в глава 5 — разпоредбите за надзор на пазара. В глава 6 се определят условията за приемането от страна на Комисията на делегирани актове и актове за изпълнение, докато глава 7 съдържа заключителните разпоредби.

2016/0084 (COD)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за определяне на правила за предоставяне на пазара на продукти за наторяване с маркировката „СЕ“ и за изменение на Регламент (ЕО) № 1069/2009 и Регламент (ЕО) № 1107/2009

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 14 ,

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

(1)Условията за предоставяне на вътрешния пазар на торове бяха частично хармонизирани с Регламент (ЕО) № 2003/2003 на Европейския парламент и на Съвета 15 , който обхваща почти само торовете, произведени с неорганични материали, получени от полезни изкопаеми или произведени по химичен път. Налице е също така необходимост за целите на наторяването да се използват рециклирани или органични материали. Трябва да се установят хармонизирани условия, за да могат торове, произведени от такива рециклирани или органични материали, да се предлагат на целия вътрешен пазар с оглед на това да се осигури значителен стимул за по-нататъшното им използване. Обхватът на хармонизирането следователно трябва да бъде разширен с цел да включи рециклирани и органични материали.

(2)Някои продукти, които се използват в комбинация с торове с цел да се подобри ефективността на подхранването, оказват благотворно въздействие за намаляване на количеството прилагани торове и с това спомагат да се намали въздействието им върху околната среда. С цел да се улесни тяхното свободно движение на вътрешния пазар, не само торовете, т.е. продуктите, предназначени да доставят на растенията хранителни елементи, но също и продуктите, предназначени да подобряват ефективността на храненето на растенията трябва да бъдат обхванати от хармонизирането.

(3)С Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета 16 се определят правилата за акредитацията на органите за оценяване на съответствието, предвижда се рамка за надзора на пазара на продукти и за контрола върху продукти от трети държави и се установяват основните принципи относно маркировката „СЕ“. Посоченият регламент трябва да се прилага към продукти, попадащи в обхвата на настоящия регламент с цел да се гарантира, че продуктите, ползващи се от свободното движение на стоки в рамките на Съюза, отговарят на изискванията, с които се осигурява високо ниво на защита на обществените интереси като здраве и безопасност в общ смисъл, защита на потребителите и околната среда.

(4)С Решение № 768/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 17 се установяват общи принципи и референтни разпоредби, предназначени да се прилагат в секторното законодателство с цел да се създаде последователна основа за преразглеждането или преработването на това законодателство. Поради това Регламент (ЕО) № 2003/2003 следва да бъде заменен с регламент, подготвен, доколкото е възможно, в съответствие с посоченото решение.

(5)За разлика от повечето други мерки за хармонизиране на продуктите в законодателството на Съюза, Регламент (ЕО) № 2003/2003 не може да възпрепятства нехармонизираните торове да се предоставят на вътрешния пазар в съответствие с националното законодателство и общите правила за свободно движение от Договора. С оглед на твърде ограничения характер на определени пазари на продукти, тази възможност трябва да се запази. Поради това съответствието с определени хармонизирани правила трябва да запази незадължителния си характер и трябва да се изисква само за продуктите, предназначени да доставят на растенията хранителни елементи или да подобряват ефикасността на храненето на растенията, които са маркирани с маркировката „СЕ“, когато се предоставят на пазара. Поради изложеното следва настоящият регламент да не се прилага за продукти, които не носят маркировката „СЕ“ към момента на предоставянето им на пазара.

(6)Различните функции на продуктите предполагат различни изисквания за безопасността на тези продукти и различни изисквания за качество, адаптирани към различни предвидени видове употреба. Продуктите за наторяване, маркирани с маркировката „СЕ“, следва поради това да се разделят на различни продуктови функционални категории, всяка от които да подлежи на специфични изисквания за безопасност и качество.

(7)Подобно, различните съставни материали предполагат различни изисквания към производствените процеси и към механизмите за контрол, адаптирани към различията в степента им на опасност и и към променливия състав. Поради това съставните материали на маркираните с маркировката „СЕ“ продукти за наторяване трябва да се разделят на различни категории, всяка от които да подлежи на специфични изисквания по отношение на производствения процес и механизмите на контрол. Трябва да бъде възможно да се изработва маркиран с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване от няколко категории съставни материали, като всеки съставен материал съответства на изискванията за категорията, към която спада този материал.

(8)Замърсителите в продуктите за наторяване, маркирани с маркировката „СЕ“, напр. кадмий, могат да излагат на риск здравето на човека и животните, а също и околната среда, тъй като те се натрупват в околната среда и навлизат в хранителната верига. Във връзка с това съдържанието им в такива продукти трябва да се ограничава. Освен това, наличието на онечиствания в получените от биоотпадъци продукти за наторяване, маркирани с маркировката „СЕ“, по-специално наличието на полимери, а също метал и стъкло, трябва да бъде предотвратено или ограничено до технически възможната степен чрез откриване на подобни онечиствания в разделно събираните биоотпадъци преди обработката им.

(9)Продуктите, които отговарят на всички изисквания на настоящия регламент, трябва да могат да се движат свободно в рамките на вътрешния пазар. Когато един или повече от съставните материали в продуктите за наторяване, маркирани с маркировката „СЕ“, попада в приложното поле на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета 18 , но в определена точка от производствената верига достига до състояние, когато вече не представлява значителен риск за общественото здраве или здравето на животните („крайна точка в производствената верига“), би било ненужна административна тежест към продукта да продължават да се прилагат разпоредбите на посочения регламент. Поради това тези продукти следва да бъдат изключени от изискванията на посочения регламент. Поради това Регламент (ЕО) № 1069/2009 следва да бъде съответно изменен.

(10)Крайната точка в производствената верига трябва да се определи за всеки относим съставен материал, който съдържа странични животински продукти, в съответствие с процедурите, посочени в Регламент (ЕО) № 1069/2009. Когато даден производствен процес, попадащ в обхвата на настоящия регламент, започва преди достигането на посочената крайна точка, изискванията към процеса съгласно Регламент (ЕО) № 1069/2009 и настоящия регламент се прилагат кумулативно по отношение на продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, което означава, че в случай на прилагане на двата регламента към един и същ параметър се прилага по-строгото изискване.

(11)В случай на рискове за общественото здраве или здравето на животните, причинени от продукти за наторяване, маркирани с маркировката „СЕ“, получени от странични животински продукти, трябва да е възможно да се прибегне до предпазните мерки в съответствие с Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета 19 , както при други категории продукти, получени от странични животински продукти.

(12)Когато един или повече от съставните материали на продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, попада в приложното поле на Регламент (ЕО) № 1069/2009 и не е достигнал до крайната точка в производствената верига, би било подвеждащо на продукта да се предостави маркировката „СЕ“ съгласно настоящия регламент, тъй като предоставянето на пазара на такъв продукт се извършва съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1069/2009. Поради това тези продукти следва да бъдат изключени от обхвата на настоящия регламент.

(13)За някои оползотворени отпадъци по смисъла на Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 20 беше регистрирано пазарно търсене за употребата им като продукти за наторяване. Освен това, необходими са определени изисквания по отношение на отпадъците, използвани като суровина в дейността по оползотворяване, а също по отношение на процесите и техниките на обработка, както и такива за продуктите за наторяване, получени в резултат на оползотворяването, за да се гарантира, че употребата на посочените продукти не води до общо неблагоприятно въздействие върху околната среда и човешкото здраве. За маркираните с маркировката „СЕ“ продукти за наторяване посочените изисквания трябва да се установят в настоящия регламент. Поради това от момента, в който посочените продукти отговарят на всички изисквания на настоящия регламент, те трябва да престанат да се смятат за отпадъци по смисъла на Директива 2008/98/ЕО.

(14)Някои вещества и смеси, които обикновено се наричат „агрономични добавки“, подобряват схемата на освобождаване на хранителните елементи от торовете. Веществата и смесите, които се предлагат на пазара с предназначение да се добавят към маркирани с маркировката „СЕ“ продукти за наторяване с тази цел, трябва да отговарят на определени критерии за ефикасност, за което носят отговорност производителите на посочените вещества или смеси, и поради това тези вещества или смеси по смисъла на настоящия регламент трябва да се разглеждат като продукти за наторяване, маркирани с маркировката „СЕ“. Освен това, продуктите за наторяване, маркирани с маркировката „СЕ“, които съдържат такива вещества или смеси, трябва да са обект на определени критерии за ефикасност и безопасност. Такива вещества и смеси трябва следователно да се регулират също и като съставни материали за торове, маркирани с маркировката „СЕ“.

(15)Определени вещества, смеси и микроорганизми, обикновено наричани ,,биостимулатори за растения“, не са такива хранителни елементи, но независимо от това стимулират процесите на хранене на растенията. Когато с такива продукти се цели само подобряване на ефикасността на използването на хранителните елементи от страна на растенията, на поносимостта спрямо абиотичен стрес или на качествените характеристики на културата, те са по естеството си по-сходни с продуктите за наторяване, отколкото с повечето категории продукти за растителна защита. Поради това трябва да е допустимо такива продукти да се маркират с маркировката „СЕ“ по силата на настоящия регламент и същите да се изключат от обхвата на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета 21 . Поради това Регламент (ЕО) № 1107/2009 следва да бъде съответно изменен.

(16)Продуктите с една или повече функции, една от които попада в обхвата на Регламент (ЕО) № 1107/2009, трябва да продължат да се контролират по разработения за такива продукти начин, предвиден в посочения регламент. Когато такива продукти имат и функция на продукт за наторяване, би било подвеждащо на продукта да се предостави маркировката „СЕ“ съгласно настоящия регламент, тъй като предоставянето на пазара на продукти за растителна защита зависи от разрешение, издадено от съответната държава членка. Поради това тези продукти следва да бъдат изключени от обхвата на настоящия регламент.

(17)Настоящият регламент не възпрепятства прилагането на съществуващото законодателство на Съюза, регулиращо аспектите на защитата на здравето, безопасността и околната среда, които не са обхванати от настоящия регламент. Настоящият регламент следователно трябва да се прилага, без да се засягат Директива 86/278/ЕИО на Съвета 22 , Директива 89/391/ЕИО на Съвета 23 , Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета 24 , Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета 25 , Регламент (ЕО) № 1881/2006 на Комисията 26 , Директива 2000/29/ЕО на Съвета 27 , Регламент (ЕС) № 98/2013 на Европейския парламент и на Съвета 28 и Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета 29 .

(18)Когато продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, който е регулиран съгласно настоящия Регламент, съдържа вещество или смес по смисъла на Регламент (ЕС) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета, безопасността на съставящите го вещества по отношение на предвидената употреба трябва да се установи чрез регистрация съгласно посочения регламент. Изискванията за информация трябва да гарантират, че безопасността на предвидената употреба на продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, е доказана по начин, сравним с реализирания при други регулаторни режими за продукти, предназначени за употреба върху обработваема земя или култури, по-специално националното законодателство на държавите членки за торовете и Регламент (ЕО) № 1107/2009. Поради това, когато действителните количества, които се пускат на пазара, са по-малки от 10 тона на дружество на година, изискванията за информация, определени в Регламент (ЕО) № 1907/2006 за регистрацията на вещества в количества от 10 до 100 тона, трябва по изключение да се прилагат като условие за предоставяне на пазара съгласно настоящия регламент.

(19)Когато действителните количества на веществата в продуктите за наторяване, маркирани с маркировката „СЕ“, които са регулирани от настоящия регламент, са по-големи от 100 тона, допълнителните изисквания за информация, посочени в Регламент (ЕС) № 1907/2006, трябва да се прилагат пряко по силата на посочения регламент. Прилагането на другите разпоредби на Регламент (ЕО) № 1907/2006 също не трябва да бъде засегнато от настоящия регламент.

(20)Може да се очаква, че смес от различни продукти за наторяване, маркирани с маркировката „СЕ“, всеки от които успешно е преминал оценяване на съответствието с приложимите изисквания за посочения материал, ще бъде подходяща за употреба като продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, като трябва да отговаря само на определени допълнителни изисквания, наложени от смесването. Поради това, с цел избягване на ненужна административна тежест, такива смеси трябва да спадат към отделна категория, за която оценяването на съответствието следва да бъде ограничено до допълнителните изисквания, наложени от смесването.

(21)Икономическите оператори трябва да отговарят за съответствието с настоящия регламент на продуктите за наторяване, маркирани с маркировката „СЕ“, в зависимост от ролята си във веригата на доставка, за да се осигури високо ниво на защита на аспектите на обществения интерес, попадащи в обхвата на настоящия регламент, и да се гарантира също така лоялна конкуренция на вътрешния пазар.

(22)Необходимо е да се предвиди ясно и пропорционално разпределение на задълженията, което отговаря на ролята на всеки икономически оператор във веригата на доставка и дистрибуция.

(23)Производителят, който има подробни познания за процеса на проектиране и производство, е в най-изгодна позиция да проведе процедурата за оценяване на съответствието. Поради това оценяването на съответствието на маркираните с маркировката „СЕ“ продукти за наторяване следва да остане задължение единствено и само на производителя.

(24)Необходимо е да се гарантира, че маркираните с маркировката „СЕ“ продукти за наторяване от трети държави, които се въвеждат на пазара на Съюза, са в съответствие с настоящия регламент, и по-специално, че производителите са извършили подходящите процедури за оценяване на съответствието по отношение на тези средства за наторяване. Поради това трябва да се предвиди вносителите да се уверят, че продуктите за наторяване, маркирани с маркировката „СЕ“, които пускат на пазара, отговарят на изискванията на настоящия регламент и че не пускат на пазара продукти за наторяване, маркирани с маркировката „СЕ“, които не отговарят на тези изисквания или представляват риск за здравето на човека, животните или растенията, за безопасността или околната среда. Трябва също така да се предвиди такива вносители да се уверят, че процедурите за оценяване на съответствието са били проведени и че маркировката на продуктите за наторяване, маркирани с маркировката „СЕ“, и документацията, изготвена от производителите, са на разположение за проверка от компетентните национални органи.

(25)Когато пуска на пазара продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, всеки вносител следва да посочи върху опаковката на продукта за наторяване своето име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и пощенския адрес, на който може да се осъществи връзка с него, за да се даде възможност за надзор на пазара.

(26)Тъй като дистрибуторът предоставя на пазара продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, след като продуктът е бил пуснат на пазара от производителя или вносителя, той трябва да действа с дължимата грижа, така че да гарантира, че неговите действия спрямо продукта за наторяване не се отразяват неблагоприятно на съответствието на продукта с настоящия регламент.

(27)Всеки икономически оператор, който пуска на пазара продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, със своето име или търговска марка, или изменя продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, по начин, който може да засегне съответствието с изискванията на настоящия регламент, трябва да бъде смятан за производител на съответния продукт и трябва да поеме задълженията на производителя.

(28)Тъй като дейността на дистрибуторите и вносителите е в непосредствена връзка с пазара, те трябва да бъдат включени в задачите по надзор на пазара, изпълнявани от компетентните национални органи, и от тях трябва да се изисква да участват активно и да предоставят на тези органи цялата необходима информация, свързана с продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“.

(29)Осигуряването на проследимостта на продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, по цялата верига на доставка спомага за опростяване на осъществяването на надзора на пазара и за повишаване на неговата ефикасност. Ефикасната система за проследяване улеснява задачата на органите за надзор на пазара да откриват икономическите оператори, които предлагат на пазара несъответстващи продукти за наторяване, маркирани с маркировката „СЕ“. Когато съхраняват информацията, изисквана за идентифициране на други икономически оператори, от икономическите оператори не трябва да се изисква да актуализират тази информация по отношение на други икономически оператори, които са им доставили даден продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, или на които те са доставили продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, тъй като обичайно такава актуализирана информация не е достъпна за тях.

(30)С цел да се улесни оценяването на съответствието с изискванията за безопасност и качество, необходимо е да се предвиди презумпция за съответствие по отношение на продуктите за наторяване, маркирани с маркировката „СЕ“, които отговарят на хармонизираните стандарти, приети съгласно Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета 30 .

(31)В случаите, когато няма приети хармонизирани стандарти, или когато те не обхващат достатъчно подробно всички елементи на изискванията за качество и безопасност, посочени в настоящия регламент, могат да бъдат необходими единни условия за изпълнение на тези изисквания. Поради това на Комисията трябва да бъдат дадени правомощия да приема актове за изпълнение, с които се установяват посочените условия в общите спецификации. От съображения за правна сигурност е необходимо да се поясни, че маркираните с маркировката „СЕ“ продукти за наторяване трябва да съответстват на тези спецификации дори ако те се разглеждат като съответстващи на хармонизираните стандарти.

(32)За да се даде възможност на икономическите оператори да докажат, а на компетентните органи да проверят дали предоставените на пазара продукти за наторяване, маркирани с маркировката „СЕ“, отговарят на изискванията, е необходимо да се предвидят процедури за оценяване на съответствието. С Решение № 768/2008/ЕО се определят модули за процедури за оценяване на съответствието, от най-малко ограничителната до процедурата с най-строги изисквания, съобразно степента на риска и необходимото ниво на безопасност. За да се осигури междусекторна последователност и да се избегнат варианти ad hoc, процедурите за оценяване на съответствието следва да бъдат избрани измежду тези модули. Необходимо е обаче тези модули да бъдат адаптирани, за да се отразят специфични аспекти на продуктите за наторяване. По-специално, необходимо е да се подсилят системите за качество и участието на нотифицираните органи за оценяването на съответствието на определени продукти за наторяване, маркирани с маркировката „СЕ“, получени от възстановени отпадъци.

(33)За да се гарантира, че маркираните с маркировката „СЕ“ амониево-нитратни торове с високо съдържание на азот не застрашават безопасността и за да се гарантира, че те не се използват за цели, различни от онези, за които те са предназначени, например за експлозиви, към тези торове трябва да се прилагат специфични изисквания по отношение на изпитванията за устойчивост на детонация и проследимостта.

(34)За да се осигури ефективен достъп до информация за целите на надзора на пазара, трябва да се представи информация за съответствието с всички актове на Съюза, приложими към маркираните с маркировката „СЕ“ продукти за наторяване, под формата на единна декларация за съответствие с изискванията на ЕС. За да се намали административната тежест за икономическите оператори, тази единна декларация за съответствие с изискванията на ЕС може да представлява досие, включващо относимите отделни декларации за съответствие.

(35)Маркировката „CE“, указваща съответствието на продукта за наторяване, е видимата последица от цялостен процес, включващ оценяване на съответствието в широк смисъл. Общите принципи, уреждащи маркировката „СЕ“ и нейното отношение към други маркировки, са установени в Регламент (ЕО) № 765/2008. Трябва да бъдат определени специфичните правила, уреждащи нанасянето на маркировката „СЕ“ при продуктите за наторяване.

(36)При някои от процедурите за оценяване на съответствието, определени в настоящия регламент, е необходимо да участват органи за оценяване на съответствието, които се нотифицират до Комисията от държавите членки.

(37)От съществено значение е нотифицираните органи да осъществяват функциите си на едно и също ниво и в условията на лоялна конкуренция. Това налага установяването на задължителни изисквания за органите за оценяване на съответствието, желаещи да бъдат нотифицирани с оглед извършване на услуги по оценяване на съответствието.

(38)Ако даден орган за оценяване на съответствието докаже съответствие с критериите, установени в хармонизираните стандарти, следва да се приеме, че той отговаря на изискванията, посочени в настоящия регламент.

(39)С цел осигуряване на сходно ниво на качеството при оценяването на съответствието на продуктите за наторяване, маркирани с маркировката „СЕ“, е необходимо също така да се определят изискванията за нотифициращите органи и другите органи, участващи в оценката, нотифицирането и наблюдението на нотифицираните органи.

(40)Системата, установена с настоящия регламент, следва да се допълни със системата за акредитация, предвидена в Регламент (ЕО) № 765/2008. Тъй като акредитацията е важно средство за проверка на компетентността на органите за оценяване на съответствието, тя също следва да бъде използвана за целите на нотифицирането.

(41)Поради непостоянното естество на някои съставни материали на продуктите за наторяване и потенциално необратимия характер на някои от щетите, до които експозицията на онечистванията на почвата и културите може да доведе, прозрачната акредитация, предвидена в Регламент (ЕО) № 765/2008, осигуряваща необходимото ниво на доверие в сертификатите за съответствие на продуктите за наторяване, които съдържат такива материали, трябва да бъде единственото средство за доказване на техническата компетентност на органите за оценяване на съответствието.

(42)Органите за оценяване на съответствието често възлагат части от своите дейности, свързани с оценяването на съответствието, на подизпълнители, или използват свои поделения за тази цел. С цел запазване нивото на защита, изисквано за продуктите за наторяване, маркирани с маркировката „СЕ“, които се пускат на пазара, от съществено значение е подизпълнителите и поделенията, извършващи оценяване на съответствието, да отговарят на същите изисквания като нотифицираните органи във връзка с изпълнението на задачи по оценяване на съответствието. Следователно е важно оценката на компетентността и работата на органите, които ще бъдат нотифицирани, както и наблюдението на вече нотифицираните органи, да обхващат също и дейностите, извършвани от подизпълнители и поделения.

(43)Необходимо е да се предвиди ефикасна и прозрачна процедура по нотифициране и по-специално, тя да бъде адаптирана към новите технологии, за да се даде възможност за нотифициране по електронен път.

(44)Тъй като услугите, предлагани от нотифицираните органи, могат да се отнасят до маркирани с маркировката „СЕ“ продукти за наторяване, предоставяни на пазара в целия Съюз, целесъобразно е да се даде възможност на другите държави членки и на Комисията да повдигат възражения относно нотифициран орган. Следователно е важно да се определи срок, през който всякакви съмнения или опасения относно компетентността на органите за оценяване на съответствието да бъдат изяснени, преди те да започнат да функционират като нотифицирани органи.

(45)В интерес на улесняване на достъпа до пазара от съществено значение е нотифицираните органи да прилагат процедурите за оценяване на съответствието, без да се създава ненужна тежест за икономическите оператори. По същата причина, както и за да се гарантира еднаквото третиране на икономическите оператори, трябва да се осигури последователност в техническото прилагане на процедурите за оценяване на съответствието. Това може да се постигне най-добре посредством съответната координация и сътрудничество между нотифицираните органи.

(46)С цел гарантиране на правна сигурност е необходимо да се поясни, че предвидените в Регламент (ЕО) № 765/2008 правила за надзора на вътрешния пазар и за контрола на продуктите, въвеждани на вътрешния пазар, се прилагат и по отношение на продуктите за наторяване, маркирани с маркировката „СЕ“, попадащи в обхвата на настоящия регламент. Настоящият регламент не следва да възпрепятства държавите членки при избора на компетентните органи за изпълнението на тези задачи.

(47)Маркираните с маркировката „СЕ“ продукти за наторяване трябва да се пускат на пазара само ако са достатъчно ефективни и не представляват неприемлив риск за здравето на човека, животните или растенията, за безопасността или околната среда, когато те са правилно съхранявани и се използват за предвидената им употреба и при разумно предвидими условия, т.е., когато употребата им може да е в резултат от законосъобразно и лесно предвидимо човешко поведение. Поради това трябва да се установят изисквания за безопасност и качество, както и подходящи механизми за контрол. Освен това, предвидената употреба на маркираните с маркировката „СЕ“ продукти за наторяване не трябва да води до намаляване на безопасността на храните или фуражите.

(48)В Регламент (ЕО) № 2003/2003/ЕО е предвидена предпазна процедура, с която се предоставя възможност на Комисията да прецени доколко е оправдана мярка, предприета от държава членка по отношение на ЕО торове, за които е преценено, че представляват риск. С цел повишаване на прозрачността и намаляване на времето за обработка е необходимо усъвършенстване на съществуващата предпазна процедура, за да може тя да се прилага по-ефикасно и да се ползва експертният опит, с който разполагат държавите членки.

(49)Съществуващата система следва да бъде допълнена от процедура, при която заинтересованите страни биват информирани относно планираните мерки по отношение на маркирани с маркировката „СЕ“ продукти за наторяване, представляващи неприемлив риск за здравето на човека, животните и растенията, за безопасността и за околната среда. Тя следва също така да позволява на органите за надзор на пазара в сътрудничество със съответните икономически оператори да предприемат действия на ранен етап по отношение на такива продукти за наторяване.

(50)Когато между държавите членки и Комисията е постигнато съгласие по въпроса дали е оправдана дадена мярка, предприета от държава членка, допълнителна намеса на Комисията се налага само когато несъответствието може да се дължи на недостатъци в хармонизиран стандарт, като в този случай се прилага процедурата за официално възражение срещу хармонизиран стандарт, предвидена в Регламент (ЕС) № 1025/2012. 

(51)С цел да се осигурят еднакви условия за изпълнение на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета 31 .

(52)При приемането на актове за изпълнение, изискващи от нотифициращите държави членки да предприемат необходимите коригиращи мерки спрямо нотифицираните органи, които не изпълняват или са престанали да изпълняват изискванията за нотификацията си, трябва да се използва процедурата на консултиране, тъй като такива актове попадат в обхвата на член 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

(53)При приемането на актове за изпълнение по отношение на маркираните с маркировката „СЕ“ съответстващи продукти за наторяване, които представляват неприемлив риск за здравето на човека, животните и растенията, за безопасността или за околната среда, трябва да се използва процедурата по разглеждане, тъй като такива актове попадат в обхвата на член 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 182/2011. По същата причина, тя трябва да се използва за приемане, изменение или отменяне на общите спецификации.

(54)Чрез актове за изменение Комисията трябва да определи дали мерките, предприети от държавите членки по отношение на несъответстващи маркирани с маркировката „СЕ“ продукти за наторяване, са оправдани, или не. Тъй като тези актове ще се отнасят до въпроса дали националните мерки са оправдани, не е необходимо актовете да бъдат обект на контрол от страна на държавите членки.

(55)В областта на рециклирането на отпадъците беше постигнат обещаващ напредък, например рециклиране на фосфора от утайки от отпадъчни води и производство на продукти за наторяване от странични животински продукти, като напр. биовъглища. Трябва да бъде възможно продукти, които съдържат такива материали или са съставени от тях, да имат достъп до вътрешния пазар без излишно забавяне, когато производственият процес е бил обект на научен анализ и изискванията по отношение на процеса са били установени на равнището на Съюза. За целта на Комисията трябва да бъде делегирано правомощието да приема актовете в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на определяне на по-широки или допълнителни категории маркирани с маркировката „СЕ“ продукти за наторяване или съставни материали, допустими за употреба при производството на такива продукти. Категориите на съставните материали трябва да бъдат разширени по отношение на страничните животински продукти или да се добавят нови категории само дотолкова, доколкото е била определена крайна точка в производствената верига в съответствие с процедурата, посочена в Регламент (ЕО) № 1069/2009, тъй като страничните животински продукти, за които не е била определена такава крайна точка, са така или иначе изключени от обхвата на настоящия регламент.

(56)Освен това, трябва да е възможно да се реагира незабавно спрямо нови констатации по отношение на условията, изискващи маркираните с маркировката „СЕ“ продукти за наторяване да бъдат достатъчно ефективни, както и спрямо нови оценявания на риска за здравето на човека, животните или растенията, за безопасността или околната среда. За тази цел на Комисията трябва да се делегират правомощията да приема актове в съответствие с член 290 от Договора с цел изменение на изискванията, приложими към различните категории маркирани с маркировката „СЕ“ продукти за наторяване.

(57)От особена важност е при упражняване на правомощията по време на подготвителната си работа Комисията да провежда подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.

(58)Държавите членки следва да установят правила за санкциите, приложими за нарушенията на настоящия регламент, и да гарантират, че тези правила се прилагат. Предвидените санкции следва да бъдат ефективни, съразмерни и възпиращи.

(59)Необходимо е да се предвидят преходни разпоредби, даващи възможност за предоставяне на пазара на ЕО торовете, които вече са били пускани на пазара в съответствие с Регламент (ЕО) № 2003/2003 преди датата на прилагане на настоящия регламент, без да е необходимо тези продукти да отговарят на допълнителни изисквания. Следователно дистрибуторите следва да могат да доставят ЕО торове, които са били пуснати на пазара, а именно които вече са налични във веригата на дистрибуция преди началната дата на прилагане на настоящия регламент.

(60)Необходимо е да се предвиди достатъчно време, за да могат икономическите оператори да се съобразят със задълженията си по настоящия регламент, а държавите членки да създадат административната инфраструктура, необходима за прилагането му. Поради това началото на прилагането трябва да се отложи до дата, на която е разумно да се очаква, че приготовленията ще бъдат завършени.

(61)Доколкото целта на настоящия регламент, а именно да се гарантира функционирането на вътрешния пазар, като същевременно се създадат условия маркираните с маркировката „СЕ“ продукти за наторяване, които са пуснати на пазара, да отговарят на изискванията, предвиждащи високо равнище на защита на здравето на човека, животните и растенията, безопасността и околната среда, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а поради мащаба и последиците си може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Глава 1
Общи разпоредби

Член 1
Приложно поле

1.Настоящият регламент се прилага по отношение на маркираните с маркировката „СЕ“ продукти за наторяване.

Настоящият регламент обаче не се прилага за следните продукти:

а)страничните животински продукти, които попадат в приложното поле на Регламент (ЕО) № 1069/2009;

б)продуктите за растителна защита, попадащи в приложното поле на Регламент (ЕО) № 1107/2009.

2.Настоящият регламент не нарушава прилагането на следните актове:

а)Директива 86/278/ЕИО;

б)Директива 89/391/ЕИО;

в)Регламент (ЕО) № 1907/2006;

г)Регламент (ЕО) № 1272/2008;

д)Регламент (ЕО) № 1881/2006;

е)Директива 2000/29/ЕО;

ж)Регламент (ЕС) № 98/2013;

з)Регламент (ЕС) № 1143/2014.

Член 2
Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

(1)„продукт за наторяване“ е вещество, смес, микроорганизъм или всякакъв друг материал, който се прилага или се предвижда да се прилага, самостоятелно или смесен с друг материал, върху растения или тяхната ризосфера с цел да се достави на тези растения хранителен елемент или да се подобри ефикасността на храненето им;

(2)„маркиран с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване“ е продукт за наторяване, който при предоставянето на пазара има маркировка „СЕ“;

(3)„вещество“ е вещество по смисъла на член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1907/2006;

(4)„смес“ е смес по смисъла на член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1907/2006;

(5)„микроорганизъм“ е микроорганизъм по смисъла на член 3, параграф 15 от Регламент (ЕО) № 1107/2009;

(6)„предоставяне на пазара“ е всяка доставка на маркиран с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване за дистрибуция или използване на пазара на Съюза в процеса на търговска дейност срещу заплащане или безплатно;

(7)„пускане на пазара“ е първото предоставяне на продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, на пазара на Съюза;

(8)„производител“ е физическо или юридическо лице, което произвежда маркиран с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване или което възлага проектирането или производството маркиран с маркировката „СЕ“ на продукт за наторяване и предлага този продукт за наторяване на пазара със своето име или търговска марка;

(9)„упълномощен представител“ е физическо или юридическо лице, установено в Съюза, което е упълномощено писмено от производител да действа от негово/нейно име във връзка с определени задачи;

(10)„вносител“ е всяко физическо или юридическо лице, установено в Съюза, което пуска на пазара на Съюза маркиран с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване от трета държава;

(11)„дистрибутор“ е всяко физическо или юридическо лице във веригата на доставка, различно от производителя или вносителя, което предоставя определен маркиран с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване на пазара;

(12)„икономически оператори“ са производителите, упълномощените представители, вносителите и дистрибуторите;

(13)„техническа спецификация“ е документ, определящ техническите изисквания, които трябва да са изпълнени за определен маркиран с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване;

(14)„хармонизиран стандарт“ е хармонизиран стандарт по смисъла на член 2, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1025/2012;

(15)„акредитация“ е акредитация по смисъла на член 2, параграф 10 от Регламент (ЕО) № 765/2008;

(16)„национален орган по акредитация“ е национален орган по акредитация по смисъла на член 2, параграф 11 от Регламент (ЕО) № 765/2008;

(17)„оценяване на съответствието“ е процес, чрез който се доказва дали са изпълнени изискванията на настоящия регламент, свързани с даден маркиран с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване;

(18)„орган за оценяване на съответствието“ е орган, осъществяващ дейности по оценяване на съответствието, включително изпитване, сертификация и проверка;

(19)„изземване“ е всяка мярка, целяща да постигне връщане на маркиран с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване, който вече е бил предоставен на крайния ползвател;

(20)„изтегляне“ е всяка мярка, целяща предотвратяване на предоставянето на пазара на маркиран с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване, който е във веригата на доставка;

(21)„маркировка „CE““ е маркировка, чрез която производителят указва, че продуктът за наторяване е в съответствие с приложимите изисквания, установени в законодателството на Съюза за хармонизация, предвиждащо нейното нанасяне;

(22)„законодателство на Съюза за хармонизация“ е законодателството на Съюза, което хармонизира условията за предлагане на продукти на пазара;

Член 3
Свободно движение

Държавите членки не възпрепятстват предоставянето на пазара на продукти за наторяване, маркирани с маркировката „СЕ“, които съответстват на настоящия регламент.

Член 4
Изисквания по отношение на продуктите

1.Продуктът за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“ трябва:

а)да отговаря на изискванията, посочени в приложение I за съответната продуктова функционална категория;

б)да отговаря на изискванията, посочени в приложение II за съответната категория или категории на съставните материали;

в)да бъде етикетиран в съответствие с изискванията за етикетиране, предвидени в приложение III.

2.По отношение на всички аспекти, които не са обхванати от приложение I или II, маркираните с маркировката „СЕ“ продукти за наторяване трябва да отговарят на изискванията, според които употребата им, както е посочено в инструкциите за употреба, не трябва да води до това храните или фуражите да не са безопасни по смисъла съответно на членове 14 и 15 от Регламент (ЕО) № 178/2002.

Член 5
Предоставяне на пазара

Продуктите за наторяване, маркирани с маркировката „СЕ“, могат да се предоставят на пазара само ако отговарят на изискванията на настоящия регламент.

Глава 2
Задължения на икономическите оператори

Член 6
Задължения на производителите

1.Когато пускат на пазара своите маркирани с маркировката „СЕ“ продукти за наторяване, производителите трябва да гарантират, че те са разработени и произведени в съответствие с изискванията, предвидени в приложение I за съответната продуктова функционална категория, а също и с изискванията, предвидени в приложение II за съответната категория/категории съставен материал.

2.Преди да пуснат на пазара маркирани с маркировката „СЕ“ продукти за наторяване, производителите изготвят техническата документация и провеждат съответната процедура за оценяване на съответствието по член 14 или организират нейното провеждане. Когато съответствието на такъв продукт за наторяване с приложимите изисквания, посочени в настоящия регламент, е доказано по посочената процедура, производителите поставят маркировката „СЕ“, изготвят декларация за съответствие с изискванията на ЕС и гарантират, че тя придружава продукта за наторяване, когато той се пуска на пазара.

3.Производителите съхраняват техническата документация и декларацията за съответствие с изискванията на ЕС в продължение на 10 години след като маркираният с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване, който е обхванат от посочената документация, е бил пуснат на пазара.

4.Производителите гарантират, че са въведени процедури, чрез които маркираните с маркировката „СЕ“ продукти за наторяване, които са обект на серийно производство, се поддържат в съответствие с настоящия регламент. Промените на начина на производство или на характеристиките на посочените продукти за наторяване и измененията в хармонизираните стандарти, в общите спецификации, посочени в член 13, или в други технически спецификации, чрез позоваване на които е декларирано съответствието на маркирания с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване, трябва да бъдат взети предвид по подходящ начин.

Когато се смята за целесъобразно с оглед на характеристиките и рисковете, които представлява даден продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, производителите изследват проби от предоставения на пазара продукт за наторяване, разследват и, ако е необходимо, поддържат регистър за оплаквания за несъответстващите на изискванията продукти за наторяване, маркирани с маркировката „СЕ“, и за изземванията на такива продукти, а също и информират дистрибуторите за такова наблюдение.

5.Производителите гарантират, че върху опаковката на маркирания с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване, който са пуснали на пазара, са отбелязани типът, партидата или серийният номер, или някакъв друг елемент, който позволява идентификацията на продукта, или — когато продуктите за наторяване се доставят без опаковка — че необходимата информация е представена в документ, който придружава всеки продукт за наторяване.

6.Производителите посочват своето име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и пощенския адрес, на който може да се осъществи връзка с тях, върху опаковката на продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, или, когато продуктът за наторяване се доставя без опаковка, в документ, който придружава продукта за наторяване. В пощенския адрес се посочва едно-единствено място, където може да бъде осъществена връзка с производителя. Данните за връзка са на език, лесно разбираем за крайните ползватели и органите за надзор на пазара.

7.Производителите гарантират, че продуктите за наторяване, маркирани с маркировката „СЕ“, са етикетирани в съответствие с приложение III, или, ако продуктът за наторяване се доставя без опаковка, че указанията върху етикетите са предоставени в документ, който придружава продукта за наторяване и са достъпни за проверка, когато продуктът се пуска на пазара. Указанието върху етикета трябва да бъде на език, който е лесен за разбиране от крайните ползватели, определен е от съответната държава членка и трябва да бъде ясен, разбираем и четлив.

8.Производители, които смятат или имат основание да смятат, че даден продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, който са пуснали на пазара, не съответства на настоящия регламент, незабавно предприемат необходимите коригиращи мерки, за да приведат продукта за наторяване в съответствие, да го изтеглят или да го изземат, ако това е целесъобразно.

Освен това, когато производителите смятат или имат основания да смятат, че продуктите за наторяване, маркирани с маркировката „СЕ“, които са пуснали на пазара, са източник на неприемливи рискове за здравето на човека, животните и растенията, за безопасността или за околната среда, те незабавно информират за това компетентните национални органи на държавата членка, в която продуктите за наторяване са предоставени на пазара, като посочват подробности, по-специално за всякакво несъответствие и за всякакви предприети коригиращи мерки.

9.При обосновано искане от компетентен национален орган, производителите му предоставят на хартиен или на електронен носител цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на даден продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, с настоящия регламент, на език, лесно разбираем за този орган. Те си сътрудничат с този орган, по негово искане, при всяко действие, предприето за отстраняване на рисковете, свързани с продуктите за наторяване, маркирани с маркировката „СЕ“, които са пуснали на пазара.

10.Производителят предоставя на компетентния орган на държавата членка на местоназначение доклад за изпитване на устойчивостта на детонация, предписан в приложение IV за следните продукти за наторяване, маркирани с маркировката „СЕ“:

а)еднокомпонентни или сложни твърди неорганични амониево-нитратни торове с високо съдържание на азот, с макроелементи, както е посочено в продуктовата функционална категория 1(В)(I)(а)(i-ii)(А) в приложение I;

б)смеси от продукти за наторяване, както е посочено в продуктова функционална категория 7 в приложение I, които съдържат тор, посочен в буква а).

Докладът се представя най-малко пет дни преди пускането на пазара на тези продукти.

Член 7
Упълномощен представител

1.Производителят може писмено да упълномощи упълномощен представител.

Задълженията по член 6, параграф 1 и задължението за изготвяне на техническа документация по член 6, параграф 2 не са част от пълномощието на упълномощения представител.

2.Упълномощеният представител изпълнява задачите, определени в пълномощието от страна на производителя. Пълномощието позволява на упълномощения представител да извършва най-малко следното:

а)да съхранява декларацията за съответствие с изискванията на ЕС и техническата документация на разположение на националните органи за надзор на пазара в продължение на 10 години след пускането на пазара на маркирания с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване, попадащ в приложното поле на тези документи;

б)при обосновано искане от страна на компетентен национален орган да предостави на този орган цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на даден маркиран с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване;

в)да сътрудничи на компетентните национални органи, по тяхно искане, при всяко действие, предприето за отстраняване на рисковете, свързани с маркираните с маркировката „СЕ“ продукти за наторяване, обхванати от пълномощието на упълномощения представител.

Член 8
Задължения на вносителите

1.Вносителите пускат на пазара само маркирани с маркировката „СЕ“ продукти за наторяване, съответстващи на изискванията.

2.Преди да пуснат на пазара маркиран с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване, вносителите гарантират, че съответната процедура за оценяване на съответствието, посочена в член 14, е била проведена от производителя. Те гарантират, че производителят е изготвил техническата документация, че маркираният с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване е придружен от декларацията за съответствие с изискванията на ЕС и изискваните документи, както и че производителят е спазил изискванията, установени в член 6, параграфи 5 и 6. Когато вносител смята или има основание да смята, че даден продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, не съответства на приложимите изисквания за безопасност, установени в приложение I, приложение II или приложение III, той/тя не пуска продукта за наторяване на пазара, докато той не бъде приведен в съответствие. Освен това, когато продуктът за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, е източник на неприемливи рискове за здравето на човека, животните и растенията, за безопасността или за околната среда, вносителят информира за това производителя и органите за надзор на пазара.

3.Производителите посочват своето име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и пощенския адрес, на който може да се осъществи връзка с тях, върху опаковката на продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, или, когато продуктът за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, се доставя без опаковка, в документ, който придружава продукта за наторяване. Данните за връзка са на език, лесно разбираем за крайните ползватели и органите за надзор на пазара.

4.Вносителите гарантират, че продуктът за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, е етикетиран в съответствие с приложение III на език, лесноразбираем за крайните ползватели, определен от съответната държава членка.

5.Вносителите гарантират, че докато отговарят за даден продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, условията на съхранението или транспортирането му не застрашават съответствието му с изискванията за безопасност и качество, установени в приложение I, или с изискванията за етикетиране, установени в приложение III.

6.Когато се смята за целесъобразно с оглед на характеристиките или рисковете, които представлява даден продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, вносителите изследват проби от предоставения на пазара продукт за наторяване, разследват и, ако е необходимо, поддържат регистър за оплаквания за несъответстващите на изискванията продукти за наторяване, маркирани с маркировката „СЕ“, и за изземванията на такива продукти, а също и информират дистрибуторите за такова наблюдение.

7.Вносителите, които смятат или имат основание да смятат, че даден продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, който са пуснали на пазара, не съответства на настоящия регламент, незабавно предприемат необходимите коригиращи мерки, за да приведат продукта за наторяване в съответствие, да го изтеглят или да го изземат, ако това е целесъобразно.

Освен това, когато вносителите смятат или имат основания да смятат, че продуктите за наторяване, маркирани с маркировката „СЕ“, които са пуснали на пазара, са източник на неприемливи рискове за здравето на човека, животните и растенията, за безопасността или за околната среда, те незабавно информират за това компетентните национални органи на държавата членка, в която продуктите за наторяване са предоставени на пазара, като посочват подробности, по-специално за всякакво несъответствие и за всякакви предприети коригиращи мерки.

8.В продължение на 10 години след пускането на пазара на маркирания с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване вносителите съхраняват копие от декларацията за съответствие с изискванията на ЕС на разположение на органите за надзор на пазара и гарантират, че при поискване техническата документация може да бъде предоставена на тези органи.

9.При обосновано искане от компетентен национален орган вносителите му предоставят на хартиен или на електронен носител цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на даден продукт, на език, лесноразбираем за този орган. По искане на този орган те си сътрудничат с него при всяко действие, предприето за отстраняване на рисковете, свързани с продуктите за наторяване, маркирани с маркировката „СЕ“, които са пуснали на пазара.

10.Вносителят предоставя на компетентния орган на държавата членка на местоназначение доклад за изпитване на устойчивостта на детонация, предписан в приложение IV, за следните продукти за наторяване, маркирани с маркировката „СЕ“:

а)еднокомпонентни или сложни твърди неорганични амониево-нитратни торове с високо съдържание на азот, с макроелементи, както е посочено в продуктовата функционална категория 1(В)(I)(а)(i-ii)(А) в приложение I;

б)смеси от продукти за наторяване, както е посочено в продуктова функционална категория 7 в приложение I, които съдържат тор, посочен в буква а).

Докладът се представя най-малко пет дни преди пускането на пазара на тези продукти.

Член 9
Задължения на дистрибуторите

1.Когато предоставят на пазара маркиран с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване, дистрибуторите действат с дължимата грижа по отношение на изискванията на настоящия регламент.

2.Преди да предоставят на пазара маркиран с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване, дистрибуторите се уверяват, че той е придружен от декларацията за съответствие с изискванията на ЕС и от необходимите документи, че е етикетиран в съответствие с приложение III на език, който е лесноразбираем за крайните ползватели в държавата членка, в която продуктът за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, ще бъде предоставен на пазара, както и че производителят и вносителят са спазили изискванията, установени съответно в член 6, параграфи 5 и 6, и член 8, параграф 3.

Когато дистрибутор смята или има основание да смята, че даден продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, не съответства на приложимите изисквания за безопасност, установени в приложение I, приложение II или приложение III, той/тя не предоставя продукта за наторяване на пазара, докато той не бъде приведен в съответствие. Освен това, когато продуктът за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, е източник на неприемливи рискове за здравето на човека, животните и растенията, за безопасността или за околната среда, дистрибуторът информира за това производителя или вносителя, а също и органите за надзор на пазара.

3.Дистрибуторите гарантират, че докато отговарят за даден продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, условията на съхранението или транспортирането му не застрашават съответствието му с изискванията за безопасност и качество, установени в приложение I, или с изискванията за етикетиране, установени в приложение III.

4.Дистрибуторите, които смятат или имат основание да смятат, че даден продукт, маркиран с маркировката „СЕ“, който са предоставили на пазара, не е в съответствие с настоящия регламент, трябва да се уверят, че са предприети необходимите коригиращи мерки, за да се приведе продуктът за наторяване в съответствие, да го изтеглят или да го изземат, ако е целесъобразно.

Освен това, когато дистрибуторите смятат или имат основания да смятат, че продуктите за наторяване, маркирани с маркировката „СЕ“, които са предоставили на пазара, са източник на неприемливи рискове за здравето на човека, животните и растенията, за безопасността или за околната среда, те незабавно информират за това компетентните национални органи на държавата членка, в която маркираните с маркировката „СЕ“ продукти за наторяване са предоставени на пазара, като посочват подробности, по-специално за всякакво несъответствие и за всякакви предприети коригиращи мерки.

5.При обосновано искане от компетентен национален орган дистрибуторите му предоставят на хартиен или на електронен носител цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“. Те си сътрудничат с този орган, по негово искане, при всяко действие, предприето за отстраняване на рисковете, свързани с маркираните с маркировката „СЕ“ продукти за наторяване, които те са предоставили на пазара.

Член 10
Случаи, при които задълженията на производителите се прилагат и към вносителите и дистрибуторите

Вносител или дистрибутор се смята за производител за целите на настоящия регламент и е носител на задълженията на производителя по член 6, когато пуска на пазара маркиран с маркировката „СЕ“ продукт със своето име или търговска марка или променя маркиран с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване, който е вече пуснат на пазара, по такъв начин, че съответствието с изискванията по настоящия регламент може да бъде засегнато.

Член 11
Идентификация на икономическите оператори

1.При съответно искане, икономическите оператори са длъжни да идентифицират пред органите за надзор на пазара:

а)всеки икономически оператор, който им е доставил маркиран с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване;

б)всеки икономически оператор, на когото са доставили маркиран с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване.

2.Икономическите оператори трябва да могат да предоставят информацията, посочена в първа алинея, в продължение на 10 години след като маркираните с маркировката „СЕ“ продукти за наторяване са им били доставени, и в продължение на 10 години, след като те са доставили маркирани с маркировката „СЕ“ продукти за наторяване.

Глава 3
Съответствие на продуктите за наторяване

Член 12
Презумпция за съответствие

Без да се засягат общите спецификации, посочени в член 13, маркираните с маркировката „СЕ“ продукти за наторяване, които съответстват на хармонизираните стандарти или на части от тях, данните за които са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, се смятат за съответстващи на изискванията, установени в приложения I, II и III, обхванати от посочените стандарти или части от тях.

Член 13
Общи спецификации

Комисията може да приема актове за изпълнение, с които се установяват общи спецификации, съответствието с които гарантира съответствието с изискванията, посочени в приложения I, II и III, обхванати от тези спецификации или части от тях. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 41, параграф 3.

Член 14
Процедури за оценяване на съответствието

1.Оценяването на съответствието на маркиран с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване с изискванията на настоящия регламент се извършва, като се прилага процедурата за оценяване на съответствието, посочена в приложение IV.

2.Документите и кореспонденцията във връзка с процедурите за оценяване на съответствието се изготвят на официалния език или официалните езици на държавата членка, където е установен нотифицираният орган, който извършва процедурите за оценяване на съответствието, или на език, приемлив за този орган.

Член 15
Декларация за съответствие с изискванията на ЕС

1.Декларацията за съответствие с изискванията на ЕС удостоверява, че е доказано изпълнението на изискванията, предвидени в приложения I, II и III.

2.Декларацията за съответствие с изискванията на ЕС се съставя по образеца, установен в приложение V, съдържа елементите, определени в съответните модули, установени в приложение IV, и се актуализира редовно. Тя се превежда на езика или езиците, изисквани от държавата членка, в която маркираният с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване се пуска или се предоставя на пазара.

3.Когато актовете на Съюза, приложими към маркирания с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване, които изискват декларация за съответствие с изискванията на ЕС, са повече от един, се изготвя само една декларация за съответствие с изискванията на ЕС във връзка с всички такива актове на Съюза. В тази декларация се посочват съответните актове на Съюза и данните за публикуването им. Тя може да представлява досие, в което са включени относимите индивидуални декларации за съответствие.

4.С изготвянето на декларацията за съответствие с изискванията на ЕС, производителят поема отговорност за съответствието на продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, с изискванията, определени в настоящия регламент.

Член 16
Основни принципи за маркировката „СЕ“

За маркировката „СЕ“ се прилагат основните принципи, определени в член 30 от Регламент (ЕО) № 765/2008.

Член 17
Правила и условия за нанасянето на маркировката „СЕ“

1.Маркировката „СЕ“ трябва да е нанесена ясно, четливо и незаличимо на придружаващите документи, а когато маркираният с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване се доставя пакетиран — на опаковката.

2.Маркировката „СЕ“ се нанася преди продуктът за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, да бъде пуснат на пазара.

3.Маркировката „CE“ е следвана от идентификационния номер на нотифицирания орган, който участва в оценяването на съответствието, посочено в приложение IV, Модул Г1.

Идентификационният номер на нотифицирания орган се нанася от самия орган или, по негови указания, от производителя или от негов/неин упълномощен представител.

4.Държавите членки доразвиват съществуващите механизми, за да гарантират правилното прилагане на режима, уреждащ маркировката „СЕ“, и предприемат подходящи действия в случай на неправилна употреба на тази маркировка.

Член 18
Статус за край на отпадъка

Продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, който е претърпял дейност по оползотворяване и съответства на изискванията, установени в настоящия регламент, се приема за отговарящ на условията, установени в член 6, параграф 1 от Директива 2008/98/ЕО, и поради това трябва да се смята, че е престанал да бъде отпадък.

Глава 4
Нотифициране на органите за оценяване на съответствието

Член 19
Нотифициране

Държавите членки нотифицират Комисията и другите държави членки за органите, оправомощени да изпълняват задачи като трета страна по оценяване на съответствието съгласно настоящия регламент.

Член 20
Нотифициращи органи

1.Държавите членки определят нотифициращ орган, отговорен за установяването и провеждането на необходимите процедури за оценяване и нотифициране на органите за оценяване на съответствието, както и за наблюдението на нотифицираните органи, включително съответствието с разпоредбите на член 25.

2.Държавите членки могат да решат, че оценяването и наблюдението, посочени в параграф 1, се провеждат от национален орган по акредитация по смисъла на Регламент (ЕО) № 765/2008 и в съответствие с него.

3.Когато нотифициращият орган делегира или възлага по друг начин провеждането на оценяването, нотификацията или наблюдението, посочени в параграф 1, на орган, който не е правителствена структура, този орган е юридическо лице и отговаря mutatis mutandis на изискванията, установени в член 21. Освен това този орган разполага с механизми за покриване на отговорността, произтичаща от неговата дейност.

4.Нотифициращият орган поема пълната отговорност за задачите, изпълнявани от органа, посочен в параграф 3.

Член 21
Изисквания, свързани с нотифициращите органи

1.Нотифициращият орган се създава по такъв начин, че да няма конфликт на интереси с органите за оценяване на съответствието.

2.Нотифициращият орган е организиран и работи по такъв начин, че да бъдат запазени обективността и безпристрастността на неговата дейност.

3.Нотифициращият орган е организиран по такъв начин, че всяко решение, свързано с нотифицирането на орган за оценяване на съответствието, да бъде взето от компетентни лица, различни от тези, които са извършили оценяването.

4.Нотифициращият орган не предлага и не извършва дейности, осъществявани от органите за оценяване на съответствието, или консултантски услуги с търговска цел или на конкурентна основа.

5.Нотифициращият орган запазва поверителността на получената от него информация.

6.Нотифициращият орган разполага с достатъчен брой компетентен персонал за правилното изпълнение на своите задачи.

Член 22
Задължение за предоставяне на информация относно нотифициращите органи

Държавите членки информират Комисията за своите процедури за оценяване и нотифициране на органите за оценяване на съответствието и за наблюдението на нотифицираните органи, както и за всякакви промени в тази връзка.

Комисията прави тази информация обществено достояние.

Член 23
Изисквания, свързани с нотифицираните органи

1.За целите на нотифицирането органите за оценяване на съответствието трябва да отговарят на изискванията, установени в параграфи 2—11.

2.Органът за оценяване на съответствието се създава съгласно националното право на дадена държава членка и притежава юридическа правосубектност.

3.Органът за оценяване на съответствието е трета страна, независима от организацията или от маркирания с маркировката „СЕ“ продукт, които оценява.

Орган, който принадлежи към стопанска асоциация и/или професионална федерация, представляващи предприятия, участващи в проектирането, производството, доставката или използването на продуктите за наторяване, които този орган оценява, може да се счита за такъв орган, при условие че са доказани неговата независимост и липсата на конфликт на интереси.

4.Органът за оценяване на съответствието, неговото висше ръководство и персоналът, отговорен за изпълнение на задачите по оценяване на съответствието, не могат да бъдат проектант, производител, доставчик, купувач, собственик или потребител на продукти за наторяване, нито представител на някое от тези лица. Това не изключва употребата на продукти за наторяване, които са необходими за дейностите на органа за оценяване на съответствието, или употребата на такива продукти за наторяване за лични цели.

Органът за оценяване на съответствието, неговото висше ръководство и персоналът, отговорен за изпълнение на задачите по оценяване на съответствието, не вземат пряко участие в проектирането, производството, продажбата или използването на продукти за наторяване, нито представляват лицата, ангажирани в тези дейности. Те не се включват в никаква дейност, която може да е в противоречие с тяхната независимост на преценката или почтеност по отношение на дейностите по оценяване на съответствието, за които са нотифицирани. Това се прилага по-конкретно към консултантски услуги.

Органите за оценяване на съответствието трябва да гарантират, че дейността на свързаните с тях поделения или подизпълнители не влияе върху поверителността, обективността и безпристрастността на тяхната дейност по оценяване на съответствието.

5.Органите за оценяване на съответствието и техният персонал осъществяват дейностите по оценяване на съответствието с най-висока степен на професионална почтеност и необходимата техническа компетентност в определената област и са напълно освободени от всякакъв натиск и стимули, в частност финансови, които могат да повлияят на тяхната преценка или на резултатите от техните дейности по оценяване на съответствието, особено по отношение на лица или групи лица с интереси от резултатите от тези дейности.

6.Органът за оценяване на съответствието трябва да бъде в състояние да осъществява всички задачи по оценяване на съответствието, предвидени за него съгласно приложение IV и по отношение на които органът е бил нотифициран, независимо дали тези задачи се изпълняват от самия орган за оценяване на съответствието или от негово име и на негова отговорност.

По всяко време и за всяка процедура за оценяване на съответствието, и за всеки вид или категория маркирани с маркировката „СЕ“ продукти за наторяване, за които органът за оценяване на съответствието е нотифициран, той трябва да разполага с необходимите:

а)персонал с технически знания и достатъчен и подходящ опит за изпълнение на задачите за оценяване на съответствието;

б)описания на процедурите, в съответствие с които се извършва оценяването на съответствието, гарантиращи прозрачността и способността за повтаряне на тези процедури. Той трябва да прилага подходящи политики и процедури, които да позволяват разграничение между задачите, които изпълнява като нотифициран орган, и всички други дейности;

в)процедури за изпълнение на дейности, които надлежно отчитат размера на дадено предприятие, отрасъла, в който осъществява дейността си, неговата структура, степента на сложност на съответната технология на продукта и масовия или сериен характер на производството.

Органът за оценяване на съответствието трябва да разполага със средствата, необходими за изпълнение по подходящ начин на техническите и административните задачи, свързани с дейностите по оценяване на съответствието, както и с достъп до нужното оборудване или съоръжения.

7.Персоналът, отговорен за провеждането на задачите по оценяване на съответствието, трябва да разполага със следното:

а)добро техническо и професионално обучение, обхващащо цялата дейност по оценяване на съответствието, във връзка с която е нотифициран органът за оценяване на съответствието;

б)задоволително познаване на изискванията за оценяването, което персоналът извършва, както и подходящи правомощия за осъществяване на такова оценяване;

в)подходящи знания и разбиране на изискванията по приложения І, II и III, на приложимите хармонизирани стандарти и на относимите разпоредби на законодателството на Съюза за хармонизация, както и на съответното национално законодателство;

г)способност да изготвя сертификати, записи и доклади, доказващи, че оценките са били направени.

8.Необходимо е да бъде осигурена безпристрастност на органите за оценяване на съответствието, на тяхното висше ръководство и на персонала, отговорен за изпълнението на задачите по оценяване на съответствието.

Възнаграждението на висшето ръководство и на отговорния за изпълнението на задачите по оценяване на съответствието персонал на органа за оценяване на съответствието не трябва да зависи от броя на извършените оценки или от резултатите от тях.

9.Органите за оценяване на съответствието сключват застраховка за покриване на отговорността им, освен ако отговорността се поема от държавата съгласно националното законодателство или ако държавата членка е пряко отговорна за оценяване на съответствието.

10.Персоналът на органа за оценяване на съответствието трябва да спазва задължение за служебна тайна по отношение на цялата информация, получена при изпълнение на своите задачи съгласно приложение IV, освен по отношение на компетентните органи на държавата членка, в която се осъществява дейността му. Осигурява се защита на правата на собственост.

11.Органите за оценяване на съответствието участват в съответните дейности по стандартизация и дейностите на групата за координация на нотифицираните органи, създадена съгласно член 35, или гарантират, че техният персонал, отговарящ за извършването на дейности по оценяване на съответствието, е информиран за такива дейности, и прилагат като общи насоки административните решения и документи, изготвени в резултат от работата на посочената група.

Член 24
Презумпция за съответствие на нотифицираните органи

Когато органът за оценяване на съответствието докаже своето съответствие с критериите, определени в съответните хармонизирани стандарти или части от тях, данните за които са били публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, се приема, че той отговаря на изискванията, посочени в член 23, доколкото приложимите хармонизирани стандарти обхващат тези изисквания.

Член 25
Поделения на нотифицираните органи и възлагане от тях на задачи на подизпълнители

1.В случаите, в които нотифициран орган възлага конкретни задачи, свързани с оценяване на съответствието, на подизпълнители, или използва свое поделение, той гарантира, че подизпълнителят или поделението отговаря на изискванията, посочени в член 23, и надлежно информира нотифициращия орган за това.

2.Нотифицираните органи поемат пълната отговорност за задачите, изпълнявани от подизпълнители или поделения, без значение къде са установени те.

3.Дейностите могат да бъдат възлагани на подизпълнители или изпълнявани от поделения само със съгласието на клиента.

4.Нотифицираните органи съхраняват на разположение на нотифициращия орган съответните документи относно оценката на квалификацията на подизпълнителя или на поделението и работата, извършена от тях съгласно приложение IV.

Член 26
Заявление за нотифициране

1.Органът за оценяване на съответствието подава заявление за нотифициране до нотифициращия орган на държавата членка, в която е установен.

2.Заявлението за нотифициране се придружава от описание на дейностите по оценяване на съответствието, на модула или модулите за оценяване на съответствието и на продукта или маркирания с маркировката „СЕ“ продукт или продукти за наторяване, за които този орган твърди, че е компетентен, както и от сертификат за акредитация, издаден от национален орган по акредитация, който удостоверява, че органът за оценяване на съответствието отговаря на изискванията, определени в член 23.

Член 27
Процедура по нотифициране

1.Нотифициращите органи могат да нотифицират само органи за оценяване на съответствието, които отговарят на изискванията, определени в член 23.

2.Те нотифицират Комисията и другите държави членки, като използват средството за електронно нотифициране, създадено и поддържано от Комисията.

3.Нотифицирането включва всички подробности за дейностите по оценяване на съответствието, модула или модулите за оценяване на съответствието и маркирания с маркировката „СЕ“ продукт или продукти за наторяване, както и сертификата за акредитация, посочен в член 26, параграф 2.

4.Съответният орган може да изпълнява дейностите на нотифициран орган само ако в срок от две седмици след нотифицирането не са направени възражения от Комисията или от другите държави-членки.

Само такъв орган се счита за нотифициран орган за целите на настоящия регламент.

5.Нотифициращият орган уведомява Комисията и другите държави членки за всякакви последващи промени, свързани с нотифицирането.

Член 28
Идентификационни номера и списъци на нотифицираните органи

1.Комисията присвоява идентификационен номер на нотифицирания орган.

Тя определя само един такъв номер, дори когато органът е нотифициран съгласно няколко акта на Съюза.

2.Комисията прави публично достъпен списъка на органите, нотифицирани съгласно настоящия регламент, включително идентификационните номера, които са им присвоени, както и дейностите, за които са нотифицирани.

Комисията осигурява актуализирането на списъка.

Член 29
Промени в нотификацията

1.Когато нотифициращият орган се е уверил или е бил информиран, че даден нотифициран орган вече не отговаря на изискванията, установени в член 23, или че не изпълнява задълженията си, нотифициращият орган ограничава, спира временно действието или оттегля нотификацията, според случая, в зависимост от сериозността на неспазването на тези изисквания или на неизпълнението на задълженията. Той незабавно информира Комисията и другите държави членки за това.

2.В случай на ограничаване, спиране на действието или оттегляне на нотификацията или в случай че нотифицираният орган преустанови дейността си, нотифициращата държава членка предприема подходящите стъпки, за да гарантира, че досиетата на този орган се обработват от друг нотифициран орган или се съхраняват на разположение на отговорните нотифициращи органи и на органите за надзор на пазара, при искане от тяхна страна.

Член 30
Оспорване на компетентността на нотифицирани органи

1.Комисията проучва всички случаи, за които изразява съмнения или за които пред нея са изразени съмнения относно компетентността на нотифицирания орган или относно продължаващото спазване от страна на нотифицирания орган на изискванията и възложените му отговорности.

2.Нотифициращата държава членка предоставя на Комисията, при поискване, цялата информация, свързана с основанията за нотификацията или за поддържане компетентността на съответния нотифициран орган.

3.Комисията гарантира цялата чувствителна информация, получена по време на тези проучвания, да бъде третирана като поверителна.

4.Когато Комисията се увери, че нотифициран орган не отговаря или е престанал да отговаря на изискванията за нотифицирането му, тя приема акт за изпълнение, с който от нотифициращата държава членка се изисква да предприеме необходимите коригиращи мерки, включително, ако е необходимо, оттегляне на нотификацията.

Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 41, параграф 2.

Член 31
Задължения на нотифицираните органи при осъществяване на дейността им

1.Нотифицираните органи извършват оценяване на съответствието съгласно процедурите за оценяване на съответствието, предвидени в приложение IV.

2.Оценяването на съответствието се осъществява по пропорционален начин, като се избягва ненужната тежест за икономическите оператори. Нотифицираните органи осъществяват дейностите си, като надлежно отчитат размера на дадено предприятие, отрасъла, в който то осъществява дейността си, неговата структура, степента на сложност на съответната технология на продукта и масовия или серийния характер на производството.

Като правят това, те все пак спазват степента на взискателност и нивото на защита, изисквани за съответствието на продукта, маркиран с маркировката „СЕ“, с разпоредбите на настоящия регламент.

3.Когато нотифицираният орган прецени, че определен производител не е изпълнил изискванията, установени в приложения I, II или III, или в съответстващите хармонизирани стандарти, общи спецификации, посочени в член 13, или други технически спецификации, той изисква от този производител да предприеме подходящите коригиращи мерки и не издава сертификат.

4.Когато в процеса на наблюдение на съответствието след издаването на сертификата нотифицираният орган установи, че даден продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, вече не отговаря на изискванията, той изисква от производителя да предприеме подходящи коригиращи мерки и спира временно действието или отнема сертификата, ако това се налага.

5.Ако не са предприети коригиращи мерки или те не дадат необходимия резултат, нотифицираният орган ограничава, спира временно действието или отнема всякакви сертификати, в зависимост от случая.

Член 32
Обжалване на решенията на нотифицираните органи

Държавите членки гарантират, че съществува процедура за обжалване на решенията на нотифицираните органи.

Член 33
Задължения на нотифицираните органи за предоставяне на информация

1.Нотифицираните органи информират нотифициращия орган за следното:

а)всеки отказ, ограничаване, временно спиране на действието или отнемане на сертификат;

б)всякакви обстоятелства, които влияят върху обхвата или условията за нотифициране;

в)всички искания за получаване на информация, които са получили от органите за надзор на пазара относно дейности по оценяване на съответствието;

г)при поискване — дейностите по оценяване на съответствието, извършени в обхвата на тяхната нотификация, и всякакви други извършени дейности, включително презгранични, или възлагане на подизпълнители.

2.Нотифицираните органи предоставят на другите органи, нотифицирани съгласно настоящия регламент, осъществяващи подобни дейности по оценяване на съответствието, чийто предмет са същите продукти за наторяване, маркирани с маркировката „СЕ“, съответна информация по проблеми, свързани с отрицателни и, при поискване, положителни резултати от оценяване на съответствието.

Член 34
Обмен на опит

Комисията създава организация за обмен на опит между националните органи на държавите членки, отговорни за политиката на нотификация.

Член 35
Координация на нотифицираните органи

Комисията осигурява въвеждането и правилното функциониране на подходяща координация и сътрудничество между органите, нотифицирани съгласно настоящия регламент, под формата на секторна група от нотифицирани органи.

Държавите членки осигуряват участието на нотифицираните от тях органи в работата на такава група пряко или чрез определени представители.

Глава 5
Надзор на пазара на Съюза, контрол върху продуктите за наторяване, маркирани с маркировката „СЕ“, които се въвеждат на пазара на Съюза, и предпазна процедура на Съюза

Член 36
Надзор на пазара на Съюза и контрол върху продуктите за наторяване, маркирани с маркировката „СЕ“, които се въвеждат на пазара на Съюза

Членове 16—29 от Регламент (ЕО) № 765/2008 се прилагат по отношение на продуктите за наторяване, маркирани с маркировката „СЕ“.

Член 37
Процедура при продукти, маркирани с маркировката „СЕ“, представляващи риск на национално равнище

1.Когато органите за надзор на пазара на дадена държава членка имат достатъчно основание да смятат, че даден продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, представлява неприемлив риск за здравето на човека, животните и растенията, за безопасността или за околната среда, те извършат оценяване по отношение на въпросния продукт за наторяване, което обхваща изискванията, установени в настоящия регламент. За тази цел съответните икономически оператори сътрудничат на органите за надзор на пазара с всякакви необходими средства.

Когато в процеса на това оценяване органите за надзор на пазара открият, че за продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, не са спазени изискванията, определени в настоящия регламент, те без забавяне изискват от икономическия оператор да предприеме в разумен срок необходимите коригиращи действия, за да приведе продукта за наторяване в съответствие с тези изисквания или да изтегли продукта за наторяване от пазара, да го изземе, или да отстрани маркировката „СЕ“.

Органите за надзор на пазара информират съответния нотифициран орган за това.

Член 21 от Регламент (ЕО) № 765/2008 се прилага спрямо посочените във втора алинея мерки.

2.В случаите, в които органите за надзор на пазара смятат, че несъответствието не се ограничава само до националната територия, те информират Комисията и другите държави членки за резултатите от оценката и действията, които те са изискали от икономическия оператор да предприеме.

3.Икономическият оператор гарантира, че са предприети всички подходящи коригиращи действия по отношение на всички продукти за наторяване, маркирани с маркировката „СЕ“, които той е предоставил на пазара в целия Съюз.

4.Когато съответният икономически оператор не предприеме подходящи коригиращи действия в посочения в параграф 1, втора алинея срок, органите за надзор на пазара предприемат всички подходящи временни мерки за забрана или ограничаване на предоставянето на маркирания с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване на националния им пазар, за изтегляне на продукта от този пазар или за неговото изземване.

Органите за надзор на пазара незабавно информират Комисията и другите държави членки за тези мерки.

5.Информацията, посочена в параграф 4, втора алинея, включва всички налични подробни данни, по-специално данните, необходими за идентифицирането на несъответстващия продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, произхода на този продукт за наторяване, естеството на твърдяното несъответствие и съпътстващия риск, естеството и продължителността на предприетите на национално равнище мерки, както и аргументите, изтъкнати от съответния икономически оператор. По-специално, органите за надзор на пазара посочват дали несъответствието се дължи на някоя от следните причини:

а)несъответствие на продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, с изискванията, установени в приложения I, II или III;

б)недостатъци в хармонизираните стандарти, посочени в член 12, на които се основава презумпцията за съответствие.

6.Държавите членки, различни от държавата членка, започнала процедурата по настоящия член, информират без забавяне Комисията и другите държави членки за всички приети мерки и за всяка допълнителна информация, с която разполагат и която е свързана с несъответствието на засегнатия продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, и — в случай на несъгласие с приетата национална мярка — за своите възражения.

7.Когато в срок от три месеца от получаването на информацията, посочена във втората алинея на параграф 4, не е повдигнато възражение нито от държава членка, нито от Комисията във връзка с временна мярка, предприета от държава членка, тази мярка се приема за обоснована.

8.Държавите членки гарантират, че по отношение на засегнатия продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, се предприемат без забавяне подходящи ограничителни мерки, като напр. изтегляне.

Член 38
Предпазна процедура на Съюза

1.Когато при приключването на процедурата, предвидена в член 37, параграфи 3 и 4, срещу дадена мярка на държава членка са повдигнати възражения, или когато Комисията прецени, че национална мярка противоречи на законодателството на Съюза, Комисията без забавяне започва консултации с държавите членки и със съответния(те) икономически оператор(и) и оценява националната мярка. На основата на резултатите от тази оценка Комисията приема акт за изпълнение под формата на решение, с който определя дали националната мярка е обоснована, или не.

Ако се прецени, че националната мярка е оправдана, с решението трябва да се разпореди всички държави членки да предприемат необходимите мерки, за да осигурят изтеглянето от своя пазар на несъответстващия продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, и да информират Комисията за това.

Ако се прецени, че националната мярка не е обоснована, с решението трябва да се разпореди съответната държава членка да оттегли тази мярка.

Адресати на решението на Комисията са всички държави членки, като Комисията го съобщава незабавно на тях и на съответния(те) икономически оператор(и).

2.Когато се прецени, че националната мярка е оправдана и несъответствието на продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, се дължи на недостатъци в хармонизираните стандарти, посочени в член 37, параграф 5, буква б), Комисията прилага процедурата, предвидена в член 11 от Регламент (ЕС) № 1025/2012.

Член 39
Съответстващи продукти за наторяване, маркирани с маркировката „СЕ“, които представляват риск

1.Когато държава членка, след като извърши оценката съгласно член 37, параграф 1, установи, че въпреки че маркиран с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване е в съответствие с настоящия регламент, той представлява риск за здравето на човека, животните или растенията, за безопасността или за околната среда, тя изисква от съответния икономически оператор да предприеме в рамките на разумен срок всички подходящи мерки, за да гарантира, че когато засегнатият продукт за наторяване бъде пуснат на пазара, той повече няма представлява този риск, да изтегли продукта за наторяване от пазара или да го изземе.

2.Икономическият оператор гарантира, че са предприети коригиращи действия по отношение на всички засегнати продукти за наторяване, маркирани с маркировката „СЕ“, които той/тя е предоставил/а на пазара в целия Съюз.

3.Държавата членка незабавно информира Комисията и другите държави членки. Тази информация включва всички налични подробни данни, по-специално данните, необходими за идентификацията на маркирания с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване, произхода и веригата на доставка на продукта за наторяване, естеството на съпътстващия риск и естеството и продължителността на предприетите национални мерки.

4.Комисията без забавяне започва консултации с държавите членки и съответния(те) икономически оператор(и) и оценява предприетите на национално равнище мерки. На основата на резултатите от тази оценка Комисията приема акт за изпълнение под формата на решение, с който определя дали националната мярка е обоснована, или не, и когато е необходимо, разпорежда подходящи мерки.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 41, параграф 3.

При надлежно обосновани императивни съображения по спешност във връзка с опазването на здравето на човека, животните или растенията, на безопасността или околната среда, Комисията приема актове за изпълнение с незабавно приложение в съответствие с процедурата, посочена в член 41, параграф 4.

5.Адресати на решението на Комисията са всички държави членки, като Комисията го съобщава незабавно на тях и на съответния(те) икономически оператор(и).

Член 40
Формално несъответствие

1.Без да се засяга член 37, когато държава членка направи една от следните констатации по отношение на продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, тя изисква от съответния икономически оператор да прекрати разглежданото несъответствие:

а)маркировката „СЕ“ е нанесена в нарушение на член 30 от Регламент (ЕО) № 765/2008 или на член 17 от настоящия регламент;

б)идентификационният номер на нотифицирания орган е нанесен в нарушение на член 17 или не е нанесен, когато това се изисква по член 17;

в)декларацията за съответствие с изискванията на ЕС не придружава продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“;

г)декларацията за съответствие с изискванията на ЕС е неправилно съставена;

д)техническата документация не е налице или не е пълна;

е)информацията, посочена в член 6, параграф 6 или в член 8, параграф 3, липсва, не е вярна или е непълна;

ж)не е изпълнено някое друго административно изискване, предвидено в член 6 или в член 8.

2.Когато несъответствието, посочено в параграф 1, продължи, съответната държава членка предприема всички подходящи мерки да ограничи или да забрани предоставянето на пазара на продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, или да осигури неговото изземване или изтегляне от пазара, или премахването на маркировката „СЕ“ от продукта.

Глава 6
Комитет и делегирани актове

Член 41
Процедура на комитет

1.Комисията се подпомага от Комитета по продуктите за наторяване. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.При позоваване на настоящия параграф се прилага член 4 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

3.При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

4.При позоваване на настоящия параграф се прилага член 8 от Регламент (ЕС) № 182/2011 във връзка с член 5 от него.

Член 42
Изменения на приложенията

1.На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 43 с цел изменение на приложения I—IV за целите на адаптирането им към техническия прогрес и улесняването на достъпа до вътрешния пазар на продуктите за наторяване, маркирани с маркировката „СЕ“,

а)които е вероятно да бъдат обект на значителна по обем търговия на вътрешния пазар, и

б)за които има научни доказателства, че не представляват неприемлив риск за здравето на човека, животните или растенията, за безопасността или околната среда, както и че са достатъчно ефективни.

2.Когато Комисията изменя приложение II с цел да добави нови микроорганизми към категорията съставни материали за съответните микроорганизми в съответствие с параграф 1, тя трябва да действа на основание на следните данни:

а)наименование на микроорганизма;

б)таксономична класификация на микроорганизма;

в)данни от минали периоди за безопасно производство и използване на микроорганизма;

г)таксономична връзка с видове микроорганизми, които отговарят на изискванията за квалифицирана презумпция за безопасност, съгласно определението на Европейския орган за безопасност на храните;

д)информация за остатъчните нива на токсини;

е)информация за процеса на производство; както и

ж)информация за идентичността на остатъчните междинни продукти или микробни метаболити в съставния материал.

3.Когато приема делегирани актове в съответствие с параграф 1, Комисията може да изменя категориите съставни материали, установени в приложение II, с цел да добавя странични животински продукти по смисъла на Регламент (ЕО) № 1069/2009 само когато за такива продукти е определена крайната точка в производствената верига в съответствие с процедурите, установени в посочения регламент.

4.На Комисията се предоставя също и правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 43, за да изменя приложения І—IV предвид на нови научни доказателства. Комисията използва тези правомощия, когато въз основата на оценка на риска се налага изменение с цел да се гарантира, че всеки продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, който отговаря на изискванията на настоящия регламент, при нормални условия на употреба не представлява неприемлив риск за здравето на човека, животните или растенията, за безопасността или за околната среда.

Член 43
Упражняване на делегирането

1.Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 42, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от [Publications office, please insert the date of entry into force of this Regulation]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.Делегирането на правомощия, посочено в член 42, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява делегирането на правомощията, посочени в това решение. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

5.Делегиран акт, приет съгласно член 42, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Глава 7
Преходни и заключителни разпоредби

Член 44
Санкции

Държавите членки определят правилата относно санкциите, които се налагат за нарушения на настоящия регламент, и предприемат всички необходими мерки, за да гарантират тяхното прилагане. Предвидените санкции са ефективни, съразмерни и възпиращи. Държавите членки незабавно съобщават на Комисията тези правила и мерки и незабавно я уведомяват за всяко последващо изменение, което ги засяга.

Член 45
Изменение на Регламент (ЕО) № 1069/2009

В Регламент (ЕО) № 1069/2009 член 5 се изменя, както следва:

(1)в параграф 2 първа алинея се заменя със следното:

„За производните продукти, посочени в членове 32, 35 и 36, които вече не представляват значителен риск за общественото здраве или здравето на животните, може да бъде определена крайна точка в производствената верига, след която за тях повече не се прилагат изискванията на настоящия регламент.“;

(2)параграф 3 се заменя със следното:

„3.    В случай на риск за общественото здраве или здравето на животните, членове 53 и 54 от Регламент (ЕО) № 178/2002 относно извънредните мерки се прилагат mutatis mutandis към производните продукти, посочени в членове 32, 33 и 36 от настоящия регламент.“

Член 46
Изменение на Регламент (ЕО) № 1107/2009

Регламент (ЕО) № 1107/2009 се изменя, както следва:

(1)Член 2, параграф 1, буква б) се заменя със следното:

„б)    оказване на влияние върху жизнените процеси на растенията, като например вещества, влияещи на растежа, различни от хранителни елементи или растителни биостимулатори;“

(2)в член 3 се добавя следната точка:

(3)„34.    „растителен биостимулатор“ е продукт, който стимулира процесите на хранене на растенията независимо от съдържанието на хранителни елементи в продукта с единствена цел да подобри една или повече от следните характеристики на растението:

а)ефикасността на използване на хранителните елементи от страна на растението;

б)поносимостта спрямо абиотичен стрес;

в)качествените характеристики на културата.“

Член 47
Отмяна на Регламент (ЕО) № 2003/2003

Регламент (ЕО) № 2003/2003 се отменя, считано от датата, посочена във втора алинея на член 49.

Позоваванията на отменения регламент се разглеждат като позовавания на настоящия регламент.

Член 48
Преходни разпоредби

Държавите членки не трябва да възпрепятстват предоставянето на пазара на продуктите, пуснати на пазара като торове с обозначение „ЕО тор“, в съответствие с Регламент (ЕО) № 2003/2003 преди [Publications office, please insert the date of application of this Regulation]. Към тези продукти обаче се прилага mutatis mutandis глава 5.

Член 49
Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2018 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на година.

За Европейския парламент    За Съвета

Председател    Председател

(1) http://ec.europa.eu/smart-regulation/evaluation/search/download.do?documentId=4416
(2) COM(2015) 614/2
(3) ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 1.
(4) ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3.
(5) OВ L 396, 30.12. 2006 г., стр. 1.
(6) http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/index.cfm
(7) http://bbi-europe.eu/sites/default/files/documents/BBI_JU_annual_Work_plan_2014.pdf  
(8) Вж. раздел 4. Заключения и препоръки
(9) За докладите за дейността от заседанията на тази група вж.: http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=1320&NewSearch=1&NewSearch=1  
(10) http://ec.europa.eu/environment/consultations/closing_the_loop_en.htm?utm_content=buffer68ffa&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
(11) http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2012_grow_001_fertilisers_en.pdf  
(12) http://bookshop.europa.eu/en/study-on-options-to-fully-harmonise-the-eu-legislation-on-fertilising-materials-including-technical-feasibility-environmental-economic-and-social-impacts-pbNB0114252/
(13) The report of the workshop can be downloaded at http://bookshop.europa.eu/en/circular-approaches-to-phosphorus-pbKI0115204/
(14) ОВ C , г., стр. .
(15) Регламент (ЕО) № 2003/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. относно торовете (ОВ L 304, 21.11.2003 г., стр. 1).
(16) Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93 (ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 30).
(17) Решение № 768/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 година относно обща рамка за предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Решение 93/465/ЕИО на Съвета (ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 82).
(18) Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (Регламент за страничните животински продукти) (ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 1);
(19) Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за определяне на общите принципи и изискванията към законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1)
(20) Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъците и за отмяна на определени директиви (ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3).
(21) Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (OВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1).
(22) Директива 86/278/ЕИО на Съвета от 12 юни 1986 г. за опазване на околната среда, и по-специално на почвата, при използване на утайки от отпадъчни води в земеделието (OВ L 181, 4.7.1986 г., стр. 6).
(23) Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г. за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното място (ОВ 183, 29.6.1989 г., стр. 1).
(24) Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), (OВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1).
(25) Регламент (EО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (ОВ 353, 31.12.2008 г., стр. 1).
(26) Регламент (ЕО) № 1881/2006 на Комисията от 19 декември 2006 г. за определяне на максимално допустимите количества на някои замърсители в храните (ОВ L 364, 20.12.2006 г., стр. 5).
(27) Директива 2000/29/ЕО на Съвета от 8 май 2000 г. относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността (ОВ L 169, 10.7.2000 г., стр. 1).
(28) Регламент (EС) № 98/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества (ОВ 39, 9.2.2013 г., стр. 1).
(29) Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. относно предотвратяването и управлението на въвеждането и разпространението на инвазивни чужди видове (OB L 317, 4.11.2014 г., стр. 35).
(30) Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно европейската стандартизация, за изменение на директиви 89/686/ЕИО и 93/15/ЕИО на Съвета и на директиви 94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 98/34/ЕО, 2004/22/ЕО, 2007/23/ЕО, 2009/23/ЕО и 2009/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Решение 87/95/ЕИО на Съвета и на Решение № 1673/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 316, 14.11.2012 г., стр. 12).
(31) Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).
Top

Брюксел, 17.3.2016

COM(2016) 157 final

Пакет за кръговата икономика

ПРИЛОЖЕНИЯ

към

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета

за определяне на правила за предоставяне на пазара на маркирани с маркировката „СЕ“ продукти за наторяване и за изменение на регламенти (ЕО) № 1069/2009 и (ЕО) № 1107/2009

{SWD(2016) 64 final}
{SWD(2016) 65 final}


ПРИЛОЖЕНИЯ

към

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета

за определяне на правила за предоставяне на пазара на маркирани с маркировката „СЕ“ продукти за наторяване и за изменение на регламенти (ЕО) № 1069/2009 и (ЕО) № 1107/2009

ПРИЛОЖЕНИЕ I
Продуктови функционални категории („ПФК“) на продуктите за наторяване, маркирани с маркировката „СЕ“

Част II
Определяне на продуктовите функционални категории

1.    Тор

А.    Органичен тор

I.    Твърд органичен тор

II.    Течен органичен тор

Б.    Органо-минерален тор

I.    Твърд органо-минерален тор

II.    Течен органо-минерален тор

В.    Неорганичен тор

I.    Неорганичен тор с макроелементи

а)    Твърд неорганичен тор с макроелементи

i)    Еднокомпонентен твърд неорганичен тор с макроелементи

А)    Еднокомпонентен твърд неорганичен амониево-нитратен тор с високо съдържание на азот с макроелементи

ii)    Сложен твърд неорганичен тор с макроелементи

А)    Сложен твърд неорганичен амониево-нитратен тор с високо съдържание на азот с макроелементи

б)    Течен неорганичен тор с макроелементи

i)    Еднокомпонентен течен неорганичен тор с макроелементи

ii)    Сложен течен неорганичен тор с макроелементи

II.    Неорганичен тор с микроелементи

а)    Еднокомпонентен неорганичен тор с микроелементи

б)    Сложен неорганичен тор с микроелементи

2.    Материал за варуване

3.    Подобрител на почвата

А.    Органичен подобрител на почвата

Б.    Неорганичен подобрител на почвата

4.    Растежна среда

5.    Агрономична добавка

А.    Инхибитор

I.    Инхибитор на нитрификацията

II.    Инхибитор на уреазата

Б.    Хелатен агент

В.    Комплексообразуващ агент

6.    Растителен биостимулатор

А.    Микробен растителен биостимулатор

Б.    Немикробен растителен биостимулатор

I.    Органичен немикробен растителен биостимулатор

II.    Неорганичен немикробен растителен биостимулатор

7.    Смесен продукт за наторяване

Част II
Изисквания по отношение на продуктовите функционални категории

1.В настоящата част се определят изискванията по отношение на продуктовите функционални категории („ПФК“), към които спадат маркираните с маркировката „СЕ“ продукти за наторяване.

2.Изискванията, определени в настоящото приложение за дадена ПФК се прилагат към маркираните с маркировката „СЕ“ продукти за наторяване във всички подкатегории на тази ПФК.

3.Когато от естеството на процеса на производство на продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, сигурно и безспорно следва, че този продукт съответства на дадено изискване (напр. липсата на определен замърсител), това съответствие може да се предположи без проверка (напр. изпитване) при оценяването на съответствието, за което производителят носи отговорност.

4.Когато маркираният с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване съдържа вещество, за което са определени максимално допустими граници на остатъчни вещества за храни и фуражи в съответствие с

а)Регламент (ЕИО) № 315/93 на Съвета 1  

б)Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета 2 ;

в)Регламент (ЕО) № 470/2009 на Европейския парламент и на Съвета 3 или

г)Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 4 ,

употребата на маркирания с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване, така, както е посочено в инструкциите за употреба не трябва да води до надвишаване на посочените граници в храните или фуражите.

ПФК 1: Тор

Тор е продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, предназначен да доставя хранителни елементи на растенията.

ПФК 1(А): Органичен тор

1.Органичният тор съдържа

въглерод (С) и

хранителни елементи

единствено от биологичен произход, като се изключва материал, който е претърпял фосилизация или който е част от геологични образувания.

2.В маркирания с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване не трябва да са налични замърсители в по-големи от следните количества:

Кадмий (Cd)    1,5 mg/kg сухо вещество,

Шествалентен хром (Cr VI)    2 mg/kg сухо вещество,

Живак (Hg)    1 mg/kg сухо вещество,

Никел (Ni)    50 mg/kg сухо вещество,

Олово (Pb)    120 mg/kg сухо вещество, и

Биурет (C2H5N3O2)    12 g/kg сухо вещество,

3.Salmonella spp. не трябва да е налична в проба с тегло 25 g от продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“.

4.Нито един от следните два таксона бактерии не трябва да е наличен в маркирания с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване в концентрация повече от 1000 CFU/g прясна маса:

а)Escherichia coli, или

б)Enterococcaceae.

Това следва да се докаже чрез измерване на присъствието на поне един от двата таксона бактерии.

ПФК 1(А)(I) Твърд органичен тор

1.Твърдият органичен тор трябва да съдържа 40 или повече % от масата сухо вещество.

2.Маркираният с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване трябва да съдържа поне едно от обявените хранителни елементи в минималните обявени количества:

2,5 % от масата общ азот (N),

2 % от масата общ фосфорен пентаоксид (P2O5), или

2 % от масата общ калиев оксид (К2O).

3.Органичният въглерод (С) трябва да е наличен в маркирания с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване в количество поне 15 % от масата.

ПФК 1(А)(II): Течен органичен тор

1.Течният органичен тор трябва да съдържа по-малко от 40 % от масата сухо вещество.

2.Маркираният с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване трябва да съдържа поне едно от обявените хранителни елементи в минималните обявени количества:

2 % от масата общ азот (N),

1 % от масата общ фосфорен пентаоксид (P2O5), или

2 % от масата общ калиев оксид (К2O).

3.Органичният въглерод (С) трябва да е наличен в маркирания с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване в количество поне 5 % от масата.

ПФК 1(Б): Органо-минерален тор

1.Органо-минералният тор трябва да бъде съставна формулировка на

един или повече неорганични торове, както е посочено в ПФК а 1(В) по-долу, и

материал, който съдържа

органичен въглерод (С) и

хранителни елементи

единствено от биологичен произход, като се изключва материал, който е претърпял фосилизация или който е част от геологични образувания.

2.Ако един или повече от неорганичните торове в съвместна формулировка е еднокомпонентен или сложен твърд неорганичен амониево-нитратен тор с високо съдържание на азот с макроелементи, съгласно определението в ПФК 1(В)(I)(a)(i-ii)(A), маркираният с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване не трябва да съдържа 15,75  или повече % от масата азот (N), получен от амониев нитрат (NH4NO3).

3.В маркирания с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване не трябва да са налични замърсители в по-големи от следните количества:

а)Кадмий (Cd)

(1)Когато маркираният с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване има общо съдържание на фосфор (P), по-малко от 5 % от масата еквивалент на фосфорен пентаоксид (P2O5): 3 mg/kg сухо вещество, или

(2)Когато продуктът за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, има общо съдържание на фосфор (P) от 5 % от масата еквивалент на фосфорен пентаоксид (P2O5) или повече („фосфорен тор“):

от [Publications office, please insert the date of application of this Regulation]: 60 mg/kg фосфорен пентаоксид (P2O5), и

от [Publications office, please insert the date occurring three years after the date of application of this Regulation]: 40 mg/kg фосфорен пентаоксид (P2O5), и

от [Publications office, please insert the date occurring twelve years after the date of application of this Regulation]: 20 mg/kg фосфорен пентаоксид (P2O5), и

б)Шествалентен хром (CrVI)2 mg/kg сухо вещество,

в)Живак (Hg)1 mg/kg сухо вещество,

г)Никел (Ni)50 mg/kg сухо вещество, и

д)Олово (Pb)120 mg/kg сухо вещество,

4.Salmonella spp. не трябва да е налична в проба с тегло 25 g от продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“.

5.Нито един от следните два таксона бактерии не трябва да е наличен в маркирания с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване в концентрация повече от 1000 CFU/g прясна маса:

а)Escherichia coli, или

б)Enterococcaceae.

Това следва да се докаже чрез измерване на присъствието на поне един от двата таксона бактерии.

ПФК 1 (Б)(I) Твърд органо-минерален тор

1.Твърдият органо-минерален тор трябва да съдържа 60 или повече % от масата сухо вещество.

2.Маркираният с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване трябва да съдържа поне едно от обявените хранителни елементи в минималните обявени количества:

2,5  % от масата общ азот (N), от които 1 % от масата от продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, трябва да бъде органичен азот (N), или

2 % от масата общ фосфорен пентаоксид (P2O5), или

2 % от масата общ калиев оксид (К2O).

3.Органичният въглерод (С) трябва да е наличен в маркирания с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване в количество поне 7,5 % от масата.

4.Съдържанието на органични вещества и хранителни елементи във всяка единица от маркирания с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване трябва да бъде равно на обявеното.

ПФК 1(Б)(II) Течен органо-минерален тор

1.Течният органо-минерален тор трябва да съдържа по-малко от 60 % от масата сухо вещество.

2.Маркираният с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване трябва да съдържа поне едно от обявените хранителни елементи в минималните обявени количества:

2,5  % от масата общ азот (N), от които 0,5 % от масата от продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, трябва да бъде органичен азот (N), или

2 % от масата общ фосфорен пентаоксид (P2O5), или

2 % от масата общ калиев оксид (К2O).

3.Органичният въглерод (С) трябва да е наличен в маркирания с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване в количество поне 3 % от масата.

ПФК 1(В): Неорганичен тор

Неорганичният тор е тор, различен от органичния или органо-минералния тор

ПФК 1 (В)(I) Неорганичен тор с макроелементи

1.Неорганичният тор с макроелементи е предназначен да доставя на растенията един или повече от следните основни хранителни елементи: азот (N), фосфор (P), калий (K), магнезий (Mg), калций (Ca), сяра (S) или натрий (Na).

2.В маркирания с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване не трябва да са налични замърсители в по-големи от следните количества:

а)Кадмий (Cd)

(3)Когато маркираният с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване има общо съдържание на фосфор (P), по-малко от 5 % от масата еквивалент на фосфорен пентаоксид (P2O5): 3 mg/kg сухо вещество, или

(4)Когато продуктът за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, има общо съдържание на фосфор (P) от 5 % от масата еквивалент на фосфорен пентаоксид (P2O5) или повече („фосфорен тор“):

от [Publications office, please insert the date of application of this Regulation]: 60 mg/kg фосфорен пентаоксид (P2O5), и

от [Publications office, please insert the date occurring three years after the date of application of this Regulation]: 40 mg/kg фосфорен пентаоксид (P2O5), и

от [Publications office, please insert the date occurring twelve years after the date of application of this Regulation]: 20 mg/kg фосфорен пентаоксид (P2O5), и

б)Шествалентен хром (Cr VI)2 mg/kg сухо вещество,

в)Живак (Hg)2 mg/kg сухо вещество,

г)Никел (Ni)120 mg/kg сухо вещество,

д)Олово (Pb)150 mg/kg сухо вещество,

е)Арсен (As)60 mg/kg сухо вещество,

ж)Биурет (C2H5N3O2)12 g/kg сухо вещество, и

з)Перхлорат (ClO4-)50 mg/kg сухо вещество,

ПФК 1 (В)(I)(а) Твърд неорганичен тор с макроелементи

Твърдият неорганичен тор с макроелементи е неорганичен тор с макроелементи, който не е нито суспензия, нито разтвор, по смисъла на ПФК 1(В)(I)(б) в настоящото приложение.

ПФК 1(В)(I)(а)(i): Еднокомпонентен твърд неорганичен тор с макроелементи

1.Еднокомпонентният твърд неорганичен тор с макроелементи трябва да има обявено съдържание на не повече от един хранителен елемент.

2.Маркираният с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване трябва да съдържа един от обявените хранителни елементи в минималното обявено количество:

10 % от масата общ азот (N),

12 % от масата общ фосфорен пентаоксид (P2O5),

6 % от масата общ калиев оксид (К2O).

6 % от масата общ магнезиев оксид (К2O).

12 % от масата общ калциев оксид (СаO).

10 % от масата общ серен триоксид (SO3), или

1 % от масата общ натриев оксид (Na2O).

ПФК 1 (В)(I)(а)(ii) Сложен твърд неорганичен тор с макроелементи

1.Сложният твърд неорганичен тор с макроелементи трябва да има обявено съдържание на повече от един хранителен елемент.

2.Маркираният с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване трябва да съдържа повече от едно от обявените хранителни елементи в минималните обявени количества:

3 % от масата общ азот (N),

3 % от масата общ фосфорен пентаоксид (P2O5),

3 % от масата общ калиев оксид (К2O).

1,5 % от масата общ магнезиев оксид (К2O).

1,5 % от масата общ калциев оксид (СаO).

1,5 % от масата общ серен триоксид (SO3), или

1 % от масата общ натриев оксид (Na2O).

ПФК 1(В)(I)(а)(i-ii)(А): Еднокомпонентен или сложен твърд неорганичен амониево-нитратен тор с високо съдържание на азот с макроелементи

1.Еднокомпонентният или сложен твърд неорганичен амониево-нитратен тор с високо съдържание на азот с макроелементи трябва да е произведен на основата на амониев нитрат (NH4NO3) и да съдържа 28 % от масата или повече азот (N) с произход от амониев нитрат (NH4NO3).

2.Всеки материал, различен от амониев нитрат (NH4NO3) трябва да бъде инертен по отношение на амониевия нитрат (NH4NO3).

3.Продуктът за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, трябва да бъде предоставян на крайния потребител само опакован. Опаковката трябва да бъде затворена по такъв начин или с такова устройство, че при отваряне устройството, затварящата пломба или самата опаковка да се поврежда непоправимо. Могат да се използват вентилни торби.

4.След два термични цикъла съгласно описанието във точка 4.1 в модул А1 в приложение IV, задържането на масла на маркирания с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване не трябва да надвишава 4 % от масата.

5.Устойчивостта на детонация на маркирания с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване трябва да бъде такава, че

след пет термични цикъла съгласно описанието във точка 4.1 в модул А1 в приложение IV,

за две изпитвания на устойчивост на детонация съгласно описанието във точка 4.3 в модул А1 в приложение IV,

един или повече от поддържащите оловни цилиндри е разрушен по-малко от 5 %.

6.Процентното съдържание по тегло на горимия материал, измерено като въглерод (С), не трябва да надвишава

0,2 % за маркирани с маркировката „СЕ“ продукти за наторяване със съдържание на азот (N) най-малко 31,5 % от масата, и

0,4 % за маркирани с маркировката „СЕ“ продукти за наторяване със съдържание на азот (N) най-малко 28 % от масата, но по-малко от 31,5 % от масата.

7.Разтвор на 10 g от маркирания с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване в 100 ml вода трябва да има рН най-малко 4,5.

8.Не повече от 5 тегловни  % от маркирания с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване трябва да преминава през сито с размер на отворите 1 mm и не повече от 3 % от масата от продукта за наторяване трябва да преминава през сито с размер на отворите 0,5 mm.

9.Съдържанието на мед Cu) не трябва да е по-високо от 10 mg/kg, а съдържанието на хлор (Cl) не трябва да е по-високо от 200 mg/kg.

ПФК 1(В)(I)(б): Течен неорганичен тор с макроелементи

Течен неорганичен тор с макроелементи е неорганичен тор с макроелементи под формата на суспензия или разтвор, където

под „суспензия“ се разбира двуфазна дисперсна система, в която твърдите частици се поддържат в суспензия в течната фаза, и

под „разтвор“ се разбира течност, в която няма твърди частици.

ПФК 1 (В)(I)(б)(i): Еднокомпонентен течен неорганичен тор с макроелементи

1.Еднокомпонентният течен неорганичен тор с макроелементи трябва да има обявено съдържание на не повече от един хранителен елемент.

2.Маркираният с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване трябва да съдържа един от обявените хранителни елементи в минималното обявено количество:

5 % от масата общ азот (N),

5 % от масата общ фосфорен пентаоксид (P2O5),

3 % от масата общ калиев оксид (К2O).

2 % от масата общ магнезиев оксид (К2O).

6 % от масата общ калциев оксид (СаO).

5 % от масата общ серен триоксид (SO3), или

1 % от масата общ натриев оксид (Na2O).

ПФК 1(В)(I)(б)(ii): Сложен течен неорганичен тор с макроелементи

1.Сложният течен неорганичен тор с макроелементи трябва да има обявено съдържание на повече от един хранителен елемент.

2.Маркираният с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване трябва да съдържа повече от едно от обявените хранителни елементи в минималните обявени количества:

1,5 % от масата общ азот (N),

1,5 % от масата общ фосфорен пентаоксид (P2O5),

1,5 % от масата общ калиев оксид (К2O).

0,75 % от масата общ магнезиев оксид (К2O).

0,75 % от масата общ калциев оксид (СаO).

0,75 % от масата общ серен триоксид (SO3), или

0,5 % от масата общ натриев оксид (Na2O).

ПФК 1(В)(II): Неорганичен тор с микроелементи

1.Неорганичен тор с микроелементи е неорганичен тор, различен от тор с макроелементи, предвиден да доставя един или повече от следните хранителни елементи: бор (B), желязо (Fe), кобалт (Co), манган (Mn), мед (Cu), молибден (Mo) или цинк (Zn).

2.Продуктът за наторяване с микроелементи трябва да бъде предоставян на крайния потребител само опакован.

3.В маркирания с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване не трябва да са налични замърсители в по-големи от следните количества:

Замърсител

Максимална масова част спрямо общото съдържание на микроелементи

(mg/kg общ бор (B), желязо (Fe), кобалт (Co), манган (Mn), мед (Cu), молибден (Mo) и цинк (Zn))

Арсен (As)

1000

Кадмий (Cd)

200

Олово (Pb)

600

Живак (Hg)

100

Никел (Ni)

2000

ПФК 1 (В)(II)(а): Еднокомпонентен течен неорганичен тор с микроелементи

1.Еднокомпонентният течен неорганичен тор с микроелементи трябва да има обявено съдържание на не повече от един хранителен елемент.

2.Продуктът за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, трябва да съответства на една от типологиите, описанията и съответните изисквания за минимално съдържание на хранителни елементи в дадената по-долу таблица:

Типология

Описание

Минимално съдържание на хранителни елементи

Торове със соли на микроелементи

Получен по химичен път твърд тор с микроелементи, който съдържа неорганична йонна сол, оксид или хидроксид като основна съставка

10 % от масата от маркирания с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване трябва да се състоят от водоразтворим микроелемент.

Тор на основата на микроелементи

Тор с микроелементи, в който са комбинирани тор със сол на микроелемент и един или повече торове със сол на микроелемент и/или с хелат на един микроелемент

5 % от масата от маркирания с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване трябва да се състоят от микроелемент

Тор под формата на разтвор на микроелементи

Воден разтвор на различни форми на тор с микроелементи

2 % от масата от маркирания с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване трябва да се състоят от водоразтворим микроелемент.

Тор под формата на суспензия на микроелемент

Продукт, получен чрез образуване на суспензия от различни форми на тор с микроелементи

2 % от масата от маркирания с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване трябва да са микроелемент

Тор с хелат с микроелементи

Водоразтворим продукт, в който обявеният микроелемент е химически свързан с хелатен(ни) агент(и), който отговаря на изискванията на ПФК 5(Б)

5 % от масата от маркирания с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване трябва да са водоразтворим микроелемент, и

най-малко 80 % от водоразтворимия микроелемент трябва да образува хелати с хелатен агент, отговарящ на изискванията на ПКФ 5(Б)

Комплексен тор с микроелемент

Водоразтворим продукт, в който обявеният микроелемент е химически свързани с комплексообразуващ(и) агент(и), който отговаря на изискванията на ПФК 5(В)

5 % от масата от маркирания с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване трябва да са водоразтворим микроелемент, и

най-малко 80 % от водоразтворимия микроелемент трябва да образуват комплексни съединения с комплексообразуващ агент, който отговаря на изискванията на ПКФ 5(В)

ПФК 1 (В)(II)(б): Сложен неорганичен тор с микроелементи

1.Сложният неорганичен тор с микроелементи трябва да има обявено съдържание на повече от един микроелемент.

2.Продуктът за наторяване, който е маркиран с маркировката „СЕ“, трябва да съдържа обявените хранителни елементи най-малко в едно от следните количества:

2 % от масата за торовете под формата на суспензия или разтвор („течни сложни неорганични торове с микроелементи“), където

под „суспензия“ се разбира двуфазна дисперсна система, в която твърдите частици се поддържат в суспензия в течната фаза, и

под „разтвор“ се разбира течност, в която няма твърди частици, и

5 % от масата за други торове („твърди сложни неорганични торове с микроелементи“).

ПФК 2: Материал за варуване

1.Материал за варуване е продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, предназначен да коригира киселинността на почвата, който съдържа оксиди, хидроксиди, карбонати или силикати на хранителните елементи калций (Са) или магнезий (Mg).

2.В маркирания с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване не трябва да са налични замърсители в по-големи от следните количества:

Кадмий (Cd)    3 mg/kg сухо вещество,

Шествалентен хром (Cr VI)    2 mg/kg сухо вещество,

Живак (Hg)    2 mg/kg сухо вещество,

Никел (Ni)    90 mg/kg сухо вещество,

Олово (Pb)    200 mg/kg сухо вещество, и

Арсен (As)    120 mg/kg сухо вещество,

3.Трябва да са спазени следните параметри, определени върху сухо вещество:

Минимално неутрализационно число: 15 (еквивалент на CaO) или 9 (еквивалент на HO-), и

минимална реакционна способност:    10 % или 50 % след 6 месеца (инкубационно изпитване).

ПФК 3: Подобрител на почвата

Подобрител на почвата е продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, предназначен да се добавя към почвата за поддържане, подобряване или запазване на нейните физични или химични свойства, структура или биологична активност.

ПФК 3(А): Органичен подобрител на почвата

1.Органичен подобрител на почвата трябва да се състои единствено от материал от чисто биологичен произход, като се изключва материал, който е претърпял фосилизация или който е част от геологични образувания.

2.В маркирания с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване не трябва да са налични замърсители в по-големи от следните количества:

Кадмий (Cd)    3 mg/kg сухо вещество,

Шествалентен хром (Cr VI)    2 mg/kg сухо вещество,

Живак (Hg)    1 mg/kg сухо вещество,

Никел (Ni)    50 mg/kg сухо вещество, и

Олово (Pb)    120 mg/kg сухо вещество,

3.Когато маркираният с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване съдържа странични животински продукти, съгласно определението в Регламент (ЕО) № 2069/2009

а)Salmonella spp. не трябва да е налична в проба с тегло 25 g от продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“.

б)Нито един от следните два таксона бактерии не трябва да е наличен в маркирания с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване в концентрация повече от 1000 CFU/g прясна маса:

Escherichia coli, или

Enterococcaceae.

Това следва да се докаже чрез измерване на присъствието на поне един от двата таксона бактерии.

4.Продуктът за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, трябва да съдържа 40 или повече % от масата сухо вещество.

5.Органичният въглерод (С) трябва да е наличен в маркирания с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване в количество поне 7,5 % от масата.

ПФК 3 (Б) Неорганичен подобрител на почвата

1.Неорганичният подобрител на почвата е подобрител на почвата, различен от органичен подобрител на почвата.

2.В маркирания с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване не трябва да са налични замърсители в по-големи от следните количества:

Кадмий (Cd)    1,5 mg/kg сухо вещество,

Шествалентен хром (Cr VI)    2 mg/kg сухо вещество,

Живак (Hg)    1 mg/kg сухо вещество,

Никел (Ni)    100 mg/kg сухо вещество, и

Олово (Pb)    150 mg/kg сухо вещество,

ПФК 4: Растежна среда

1.Растежната среда е материал, различен от почва, предназначен за използване като субстрат за развитие на корените.

2.В маркирания с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване не трябва да са налични замърсители в по-големи от следните количества:

Кадмий (Cd)    3 mg/kg сухо вещество,

Шествалентен хром (Cr VI)    2 mg/kg сухо вещество,

Живак (Hg)    1 mg/kg сухо вещество,

Никел (Ni)    100 mg/kg сухо вещество, и

Олово (Pb)    150 mg/kg сухо вещество,

3.Salmonella spp. не трябва да е налична в проба с тегло 25 g от продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“.

4.Нито един от следните два таксона бактерии не трябва да е наличен в маркирания с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване в концентрация повече от 1000 CFU/g прясна маса:

а)Escherichia coli, или

б)Enterococcaceae.

Това следва да се докаже чрез измерване на присъствието на поне един от двата таксона бактерии.

ПФК 5: Агрономична добавка

Агрономична добавка е продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, предназначен за добавяне към продукт, който доставя на растенията хранителни елементи, с цел подобряване на схемите на освобождаване на хранителните елементи от този продукт.

ПФК 5(А): Инхибитор

1.Инхибитор е вещество или смес, което забавя или спира дейността на специфични групи микроорганизми или ензими.

2.Всяко такова вещество трябва да е регистрирано съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 5 в досие, което съдържа

а)информацията, предвидена в приложения VI, VII и VIII от Регламент (ЕО) № 1907/2006, както и

б)доклад за безопасност на химичното вещество съгласно член 14 от Регламент (ЕО) № 1907/2006, обхващащ употребата като продукт за наторяване,

освен ако изрично попада в обхвата на едно от освобождаванията от задължението за регистрация, предвидени в приложение IV към посочения регламент или в точки 6, 7, 8 или 9 от посочения регламент.

ПФК 5(А)(I) Инхибитор на нитрификацията

1.Инхибиторът на нитрификацията трябва да инхибира биологичното окисляване на амонячния азот (NH3-N) до нитритен азот (NO2-), с което се забавя образуването на нитратен азот (NO3-).

2.Изпитване за инкубация в почвата за измерване на скоростта на оксидация на амонячния азот (NH3-N) чрез

намаляването на амонячния азот (NH3-N), или

получаването на сумата от нитритния (NO2-) и нитратния (NO3-) азот като функция от времето

в почвена проба, в която е бил добавен инхибиторът на нитрификацията трябва да покаже статистически значима разлика в скоростта на окисление на амонячния азот (NH3-N) спрямо контролната проба, в която не е бил добавен инхибитор.

ПФК 5(А)(II) Инхибитор на уреазата

1.Инхибиторът на уреазата трябва да инхибира хидролитичното действие на ензима уреаза върху уреята, най-вече с цел намаляване на изпаряването на амоняка.

2.Измерване in vitro на скоростта на хидролизата на уреата (CH4N2O) като функция от времето в почвена проба, в която е бил добавен инхибиторът на уреазата, трябва да покаже статистически значима разлика в скоростта на хидролизата спрямо контролната проба, в която не е бил добавен инхибитор.

ПФК 5 (Б) Хелатен агент

1.Хелатният агент трябва да бъде органично вещество, предназначено да подобрява дългосрочната наличност на хранителни елементи за растенията, което се състои от молекула, която има

два или повече центъра, които отдават електронни двойки на централен преходен метален катион (цинков (Zn), меден (Cu), железен (Fe), манганов (Mn), магнезиев (Mg), калциев (Ca) или кобалтов (Co)), и което

е достатъчно голямо, за да образува структура с пет- или шестчленен пръстен.

2.Веществото трябва да е регистрирано съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 6 в досие, което съдържа

а)информацията, предвидена в приложения VI, VII и VIII от Регламент (ЕО) № 1907/2006, както и

б)доклад за безопасност на химичното вещество съгласно член 14 от Регламент (ЕО) № 1907/2006, обхващащ употребата като продукт за наторяване,

освен ако изрично попада в обхвата на едно от освобождаванията от задължението за регистрация, предвидени в приложение IV към посочения регламент или в точки 6, 7, 8 или 9 от посочения регламент.

3.След 3 дни в стандартен разтвор на Хогланд при рН 7 и 8, маркираният с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване трябва да остане стабилен.

ПФК 5 (В) Комплексообразуващ агент

1.Комплексообразуващият агент трябва да бъде органично вещество, предназначено да подобрява дългосрочната наличност на хранителни елементи за растенията, което може да образува плоска или пространствена структура с един ди- или тривалентен катион на преходен метал.

2.Веществото трябва да е регистрирано съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 7 в досие, което съдържа

а)информацията, предвидена в приложения VI, VII и VIII от Регламент (ЕО) № 1907/2006, както и

б)доклад за безопасност на химичното вещество съгласно член 14 от Регламент (ЕО) № 1907/2006, обхващащ употребата като продукт за наторяване,

освен ако изрично попада в обхвата на едно от освобождаванията от задължението за регистрация, предвидени в приложение IV към посочения регламент или в точки 6, 7, 8 или 9 от посочения регламент.

3.След 1 ден във воден разтвор при рН 6 и 7, маркираният с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване трябва да остане стабилен.

ПФК 6: Растителен биостимулатор

1.Растителен биостимулатор е продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, предназначен да стимулира процесите на хранене на растенията независимо от съдържанието на хранителни елементи в продукта с единствена цел да подобри една или повече от следните характеристики на растението:

а)ефикасност на използване на хранителните елементи,

б)устойчивост на абиотичен стрес, или

в)качествените характеристики на културата.

2.В маркирания с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване не трябва да са налични замърсители в по-големи от следните количества:

Кадмий (Cd)    3 mg/kg сухо вещество,

Шествалентен хром (Cr VI)    2 mg/kg сухо вещество, и

Олово (Pb)    120 mg/kg сухо вещество,

3.Растителният биостимулатор трябва да има въздействието, която е заявено на етикета за културите, посочени в него.

ПФК 6(А): Микробен растителен биостимулатор

1.Микробният растителен биостимулатор трябва да се състои само от микроорганизми или от консорциум от микроорганизми, посочени в категория съставен материал 7 от приложение II.

2.В маркирания с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване не трябва да са налични замърсители в по-големи от следните количества:

Живак (Hg)    1 mg/kg сухо вещество, и

Никел (Ni)    50 mg/kg сухо вещество,

3.Salmonella spp. не трябва да е налична в проба с тегло 25 g или с обем 25 ml от продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“.

4.Escherichia coli. не трябва да е налична в проба с тегло 1 g или с обем 1 ml от продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“.

5.В продукта за наторяване, маркирани с маркировката „СЕ“, не трябва да са налични бактерии Enterococcaceae в количеств повече от 10 CFU/g.

6.Listeria monocytogenes не трябва да е налична в проба с тегло 25 g или с обем 25 ml от продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“.

7.Vibrio spp не трябва да е наличен в проба с тегло 25 g или с обем 25 ml от продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“.

8.Shigella spp. не трябва да е налична в проба с тегло 25 g или с обем 25 ml от продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“.

9.Staphylococcus aureus не трябва да е наличен в проба с тегло 1 g или с обем 1 ml от продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“.

10.Общият брой аеробни микроорганизми не трябва да надвишава 105 CFU/g или ml проба от маркирания с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване, освен ако микробният биостимулатор е аеробна бактерия.

11.Общият брой на дрождите и плесените не трябва да надвишава 1000 CFU/g или ml проба от маркирания с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване, освен ако микробният биостимулатор е гъба.

12.Ако микробният растителен биостимулатор е суспензия или разтвор, където

под „суспензия“ се разбира двуфазна дисперсна система, в която твърдите частици се поддържат в суспензия в течната фаза, и

под „разтвор“ се разбира течност, в която няма твърди частици,

растителният биостимулатор трябва да има рН, равен на 4 или по-висок.

13.Срокът на годност на микробният растителен биостимулатор трябва да бъде най-малко 6 месеца при условията на съхранение, посочени на етикета.

ПФК 6(Б) Немикробен растителен биостимулатор

Немикробен растителен биостимулатор е растителен биостимулатор, различен от микробен растителен биостимулатор.

ПФК 6 (Б)(I) Органичен немикробен растителен биостимулатор

1.Органичният немикробен растителен биостимулатор трябва да се ссъстои от вещество или смес, което съдържа въглерод (С) единствено от животински или растителен произход.

2.В маркирания с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване не трябва да са налични замърсители в по-големи от следните количества:

Живак (Hg)    1 mg/kg сухо вещество, и

Никел (Ni)    50 mg/kg сухо вещество,

3.Salmonella spp. не трябва да е налична в проба с тегло 25 g от продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“.

4.Нито един от следните два таксона бактерии не трябва да е наличен в маркирания с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване в концентрация повече от 1000 CFU/g прясна маса:

а)Escherichia coli, или

б)Enterococcaceae.

Това следва да се докаже чрез измерване на присъствието на поне един от двата типа бактерии.

ПФК 6 (Б)(II) Неорганичен немикробен растителен биостимулатор

1.Неорганичен немикробен растителен биостимулатор е немикробен растителен биостимулатор, различен от органичен немикробен растителен биостимулатор.

2.В маркирания с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване не трябва да са налични замърсители в по-големи от следните количества:

Живак (Hg)    2 mg/kg сухо вещество,

Никел (Ni)    120 mg/kg сухо вещество, и

Арсен (As)    60 mg/kg сухо вещество,

ПФК 7: Смесен продукт за наторяване

1.Смесен продукт за наторяване е продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, съставен от два или повече продукта за наторяване, от категория 1—6.

2.Съответствието на всеки продукт за наторяване в състава на смесения продукт за наторяване с изискванията на настоящия регламент трябва да бъде доказано в съответствие с процедурата по оценяване на съответствието, приложима към съответния продукт за наторяване в състава на смесения продукт за наторяване.

3.Смесването не трябва да изменя естеството на който и да било продукт за наторяване в състава на смесения продукт за наторяване,

по начин той да придобие неблагоприятно въздействие върху здравето на човека, животните или растенията, върху безопасността или околната среда при разумно предвидими условия на съхранение или употреба на маркирания с маркировката „СЕ“ смесен продукт за наторяван, или

по всякакъв друг значим начин.

4.Производителят на смесения продукт за наторяване трябва да оцени съответствието на смесения продукт за наторяване с изискванията, посочени в точки 1—3 по-горе, да се увери, че продуктът съответства на изискванията за етикетиране, посочени в приложение III, и да поеме отговорност съгласно член 15, параграф 4 от настоящия регламент за съответствието на смесения продукт за наторяване с изискванията на настоящия регламент като

изготви декларация за съответствие с изискванията на ЕС за маркирания с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване в съответствие с член 6, параграф 2 от настоящия регламент, и

че притежава декларация за съответствие с изискванията на ЕС за всеки продукт за наторяване в състава на смесения продукт за наторяване.

5.Икономическите оператори, които предоставят на пазара маркирани с маркировката „СЕ“ смесени продукти за наторяване, трябва да спазват посочените по-долу разпоредби на настоящия регламент по отношение на декларацията за съответствие с изискванията на ЕС на всеки продукт за наторяване от състава на смесения продукт за наторяване, както и по отношение на самия смесен продукт за наторяване:

член 6, параграф 3 (задължение на производителя да съхранява декларацията за съответствие с изискванията на ЕС);

член 7, параграф 2, буква а) (задължение на упълномощения представител да съхранява декларацията за съответствие с изискванията на ЕС);

член 8, параграф 2 (задължение на вносителя да гарантира, че маркираният с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване е придружен от декларацията за съответствие с изискванията на ЕС);

член 8, параграф 8 (задължение на вносителя да съхранява копие от декларацията за съответствие с изискванията на ЕС на разположение на органите за надзор на пазара); както и

член 9, параграф 2 (задължение на дистрибутора да извърши проверка дали маркираният с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване е придружен от декларацията за съответствие с изискванията на ЕС);

ПРИЛОЖЕНИЕ II
Категории съставни материали

Продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, трябва да се състои само от съставни материали, които отговарят на изискванията на една или повече от категориите съставни материали („КСМ“),чийто списък е представен по-долу.

Съставните материали, или входящите материали, от които те са получени, не трябва да съдържат нито едно от веществата, за които са посочени максимални гранични стойности в приложение I към настоящия регламент в количества, които могат да застрашат съответствието на маркирания с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване с някоя от приложимите изисквания на посоченото приложение.

Част I
Преглед на категориите съставни материали

КСМ1: Суровинни вещества и смеси

КСМ 2: Непреработени или механично преработени растения, части от растения или извлеци от растения

КСМ 3: Компост

КСМ 4: Ферментационен продукт от енергийни култури

КСМ 5: Ферментационен продукт, различен от ферментационен продукт от енергийни култури

КСМ 6: Странични продукти от хранителната промишленост

КСМ 7: Микроорганизми

КСМ 8: Агрономични добавки

КСМ 9: Полимери с хранителни елементи

КСМ 10: Други полимери, различни от полимерите с хранителни елементи

КСМ 11: Някои странични животински продукти

Част II
Изисквания по отношение на категориите съставни материали

В настоящата част се определят съставните материали, които единствено могат да влизат в състава на маркираните с маркировката „СЕ“ продукти за наторяване

КСМ 1: Суровинни вещества и смеси

1.Маркиран с маркировката „СЕ“продукт за наторяване може да съдържа вещества и смеси, различни от 8  

а)отпадъци по смисъла на Директива 2008/98/ЕО,

б)странични продукти по смисъла на Директива 2008/98/ЕО,

в)материали, които са били в състава на някой от материалите, посочени в точки а) и б),

г)странични животински продукти по смисъла на Регламент (ЕО) № 1069/2009;

д)полимери, или

е)вещества или смеси, предназначени за подобряване на схемите на освобождаване на хранителни елементи от продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, в чийто състав са включени.

2.Всички вещества, включени самостоятелно или в смес в състава на продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, трябва да бъдат регистрирани съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в досие, което съдържа

а)информацията, предвидена в приложения VI, VII и VIII от Регламент (ЕО) № 1907/2006, както и

б)доклад за безопасност на химичното вещество съгласно член 14 от Регламент (ЕО) № 1907/2006, обхващащ употребата като продукт за наторяване,

освен ако изрично попада в обхвата на едно от освобождаванията от задължението за регистрация, предвидени в приложение IV към посочения регламент или в точки 6, 7, 8 или 9 от посочения регламент.

КСМ 2: Непреработени или механично преработени растения, части от растения и извлеци от растения

1.Продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, може да съдържа растения, части от растения и извлеци от растения, които не са претърпели друга обработка, освен рязане, смилане, центрофугиране, пресоване, изсушаване, лиофилизиране или екстракция с вода.

2.За целите на точка 1, като „растения“ се разглеждат водораслите, но не и синьо-зелените водорасли.

КСМ 3: Компост

1.Продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, може да съдържа компост, получен от аеробно компостиране на само един или повече от един от следните входящи материали:

а)биоотпадъци по смисъла на Директива 2008/98/ЕО с произход от разделно събиране на биоотпадъци „при източника“;

б)странични животински продукти от категории 2 и 3 съгласно Регламент (ЕО) № 1069/2009;

в)Живи или мъртви организми или части от тях, непреработени или преработени само по ръчен, механичен или гравитационен начин, чрез разтваряне във вода, чрез флотация, чрез екстракция с вода, чрез парна дестилация или чрез нагряване единствено за отстраняване на водата или които са извлечени по някакъв начин от въздуха, с изключение на

органичната фракция на смесени градски битови отпадъци, разделени чрез механична, физикохимична, биологична и/или ръчна обработка,

утайки от отпадъчни води, промишлени и драгажни утайки, и

странични животински продукти от категория 1 съгласно Регламент (ЕО) № 1069/2009;

г)добавки за компостиране, които са необходими за подобряване на технологичните или екологичните показатели на процеса на компостиране, при условие,

че добавката е регистрирана съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 9 в досие, което съдържа

информацията, предвидена в приложения VI, VII и VIII от Регламент (ЕО) № 1907/2006, както и

доклад за безопасност на химичното вещество съгласно член 14 от Регламент (ЕО) № 1907/2006, обхващащ употребата като продукт за наторяване, 

освен ако изрично попада в обхвата на едно от освобождаванията от задължението за регистрация, предвидени в приложение IV към посочения регламент или в точки 6, 7, 8 или 9 от посочения регламент, и

общата концентрация на всички добавки не надвишава 5 % от общото тегло на входящия материал, или

д)всеки материал, изброен в букви а) — г), който

е бил предварително компостиран или разграден, и

чието съдържание на PAH16 10 не надвишава 6 mg/kg сухо вещество.

2.Компостирането трябва да се извърши в съоръжение,

което преработва само входящите материали, посочени в точка 1 по-горе, и

където са избегнати физическите контакти между входящите и изходящите материали, включително по време на съхранение.

3.Аеробното компостиране трябва да се изразява в контролирано разграждане на биоразградимите материали, което е предимно аеробно и при което в резултат на биологичното отделяне на топлина е възможно достигането на температури, подходящи за термофилните бактерии. Всички части от всяка партида трябва да бъдат редовно и изцяло размесвани с цел да се гарантира правилно обеззаразяване и хомогенност на материала. По време на процеса на компостиране всички части от всяка партида трябва да попадат в един от следните профили по отношение на температурата и времето:

65°C или повече за най-малко 5 дни,

60 °C или повече за най-малко 7 дни, или

55 °C или повече за най-малко 14 дни.

4.Компостът трябва да съдържа

а)не повече от 6 mg/kg сухо вещество PAH16 11 , и

б)не повече от 5 g/kg сухо вещество на макроскопични онечиствания като стъкло, метал и пластмаса с размери над 2 mm.

5.считано от [Publications office: Please insert the date occurring 5 years after the date of application of this Regulation], компостът трябва да съдържа не повече от 2,5 g/kg сухо вещество макроскопични онечиствания под формата на пластмаса с размери над 2 mm. Към [Publications office: Please insert the date occurring 8 years after the date of application of this Regulation] граничната стойност от 2,5 g/kg сухо вещество трябва да се преразгледа с цел да се вземе предвид напредъкът, постигнат по отношение на разделното събиране на биоотпадъците.

6.Компостът трябва да отговаря поне на един от следните критерии за стабилност:

а)скорост на поглъщане на кислород:

Определение: показател за степента, в която биоразградимата органична материя е разградена за определен период от време. Този метод не е подходящ за материал, чието съдържание на частици с размер > 10 mm надхвърля 20 %,

Критерий: макс. 25 mmol O2/kg органичен материал/h; или

б)коефициент на самозатопляне:

Определение: максималната температура, достигната от компост при стандартизирани условия като показател за състоянието на неговата аеробна биологична активност,

Критерий: най-малко Rottegrad III.

КСМ 4: Ферментационен продукт от енергийни култури

1.Продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, може да съдържа ферментационен продукт от енергийни култури, получен при анаеробно разграждане на един или повече от следните входящи материали:

а)растения, които не са използвани за никакви други цели. За целите на настоящата точка, като„растения“ се разглеждат водораслите, но не и синьо-зелените водорасли;

б)добавки за разграждане, които са необходими за подобряване на технологичните или екологичните показатели на процеса на разграждане, при условие,

че добавката е регистрирана съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 12 в досие, което съдържа

информацията, предвидена в приложения VI, VII и VIII от Регламент (ЕО) № 1907/2006, както и

доклад за безопасност на химичното вещество съгласно член 14 от Регламент (ЕО) № 1907/2006, обхващащ употребата като продукт за наторяване,

освен ако изрично попада в обхвата на едно от освобождаванията от задължението за регистрация, предвидени в приложение IV към посочения регламент или в точки 6, 7, 8 или 9 от посочения регламент, и

общата концентрация на всички добавки не надвишава 5 % от общото тегло на входящия материал, или

в)всеки материал, посочен в букви а) и б), който преди това е бил подложен на разграждане.

2.Анаеробното разграждане трябва да се извърши в съоръжение,

което преработва само входящите материали, посочени в точка 1 по-горе, и

където са избегнати физическите контакти между входящите и изходящите материали, включително по време на съхранение.

3.Анаеробното разграждане трябва да се изразява в контролирано разграждане на биоразградими материали, което е предимно анаеробно, при температура, подходяща за мезофилни или термофилни бактерии. Всички части от всяка партида трябва да бъдат редовно и изцяло размесвани с цел да се гарантира правилно обеззаразяване и хомогенност на материала. По време на процеса на разграждане всички части от всяка партида трябва да попадат в един от следните профили по отношение на температурата и времето:

а)термофилно анаеробно разграждане при 55 °C за най-малко 24 часа и време на задържане на течността най-малко 20 дни;

б)термофилно анаеробно разграждане при 55 °C при процес на обработка, който включва етап на пастьоризация (70 °C – 1 час);

в)термофилно анаеробно разграждане при 55 °C, последвано от компостиране при

65°C или повече за най-малко 5 дни,

60 °C или повече за най-малко 7 дни, или

55 °C или повече за най-малко 14 дни, или

г)мезофилно анаеробно разграждане при 37—40 °C при процес на обработка, който включва етап на пастьоризация (70 °C – 1 час); или

д)мезофилно анаеробно разграждане при 37—40 °C, последвано от компостиране при

65°C или повече за най-малко 5 дни,

60 °C или повече за най-малко 7 дни, или

55 °C или повече за най-малко 14 дни.

4.Както твърдата, така и течната част от ферментационния продукт трябва да отговаря най-малко на един от следните критерии за стабилност:

а)скорост на поглъщане на кислород:

Определение: показател за степента, в която биоразградимата органична материя е разградена за определен период от време. Този метод не е подходящ за материал, чието съдържание на частици с размер > 10 mm надхвърля 20 %,

Критерий: макс. 50 mmol O2/kg органичен материал/h; или

б)потенциал за остатъчен биогаз:

Определение: показател за газ, отделен от ферментационния продукт за период от 28 дни, измерен по отношение на летливите твърди вещества, съдържащи се в пробата. Изпитването се повтаря три пъти, и средната стойност се използва за доказване на съответствието с изискванията. Летливите твърди вещества са твърдите вещества в проба от материала, които се елиминират при запалване на твърдите вещества при 550 °C.

Критерий: макс. 0,45 l биогаз/g летливи твърди вещества.

КСМ 5: Ферментационен продукт, различен от ферментационен продукт от енергийни култури

1.Продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, може да съдържа ферментационен продукт от енергийни култури, получен при анаеробно разграждане на един или повече от следните входящи материали:

а)биоотпадъци по смисъла на Директива 2008/98/ЕО с произход от разделно събиране на биоотпадъци „при източника“;

б)странични животински продукти от категории 2 и 3 съгласно Регламент (ЕО) № 1069/2009;

в)Живи или мъртви организми или части от тях, непреработени или преработени само по ръчен, механичен или гравитационен начин, чрез разтваряне във вода, чрез флотация, чрез екстракция с вода, чрез парна дестилация или чрез нагряване единствено за отстраняване на водата или които са извлечени, с изключение на

органичната фракция на смесени градски битови отпадъци, разделени чрез механична, физикохимична, биологична и/или ръчна обработка,

утайки от отпадъчни води, промишлени и драгажни утайки,

странични животински продукти от категория 1 съгласно Регламент (ЕО) № 1069/2009;

г)добавки за разграждане, които са необходими за подобряване на технологичните или екологичните показатели на процеса на разграждане, при условие,

че добавката е регистрирана съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006   13 в досие, което съдържа

информацията, предвидена в приложения VI, VII и VIII от Регламент (ЕО) № 1907/2006, както и

доклад за безопасност на химичното вещество съгласно член 14 от Регламент (ЕО) № 1907/2006, обхващащ употребата като продукт за наторяване,

освен ако попада в обхвата на освобождаването от задължението за регистрация, предвидено в приложение IV към посочения регламент или в точки 6, 7, 8 или 9 от приложение V към посочения регламент, и

общата концентрация на добавките не надвишава 5 % от общото тегло на входящия материал, или

д)всеки материал, изброен в букви а) — г), който

е бил предварително компостиран или разграден, и

в който съдържанието на PAH16 14 не надвишава 6 mg/kg сухо вещество.

2.Анаеробното разграждане трябва да се извърши в съоръжение,

което преработва само входящите материали, посочени в точка 1 по-горе, и

където са избегнати физическите контакти между входящите и изходящите материали, включително по време на съхранение.

3.Анаеробното разграждане трябва да се изразява в контролирано разлагане на биоразградими материали, което е предимно анаеробно, при температура, подходяща за мезофилни или термофилни бактерии. Всички части от всяка партида трябва да бъдат редовно и изцяло размесвани с цел да се гарантира правилно обеззаразяване и хомогенност на материала. По време на процеса на разграждане всички части от всяка партида трябва да попадат в един от следните профили по отношение на температурата и времето:

а)термофилно анаеробно разграждане при 55 °C за най-малко 24 часа и време на задържане на течността най-малко 20 дни;

б)термофилно анаеробно разграждане при 55 °C при процес на обработка, който включва етап на пастьоризация (70 °C – 1 час);

в)термофилно анаеробно разграждане при 55 °C, последвано от компостиране при

65°C или повече за най-малко 5 дни,

60 °C или повече за най-малко 7 дни, или

55 °C или повече за най-малко 14 дни, или

г)мезофилно анаеробно разграждане при 37—40 °C при процес на обработка, който включва етап на пастьоризация (70 °C – 1 час); или

д)мезофилно анаеробно разграждане при 37—40 °C, последвано от компостиране при

65°C или повече за най-малко 5 дни,

60 °C или повече за най-малко 7 дни, или

55 °C или повече за най-малко 14 дни.

4.Както твърдата, така и течната част от ферментационния продукт не трябва да съдържа PAH16 15 в количество повече от 6 mg/kg сухо вещество.

5.Ферментационният продукт не трябва да съдържа макроскопични онечиствания като стъкло, метал и пластмаса с размери над 2 mm в количество по-високо от 5 g/kg сухо вещество.

6.считано от [Publications office: Please insert the date occurring 5 years after the date of application of this Regulation], ферментационният продукт не трябва да съдържа макроскопични онечиствания под формата на пластмаса с размери над 2 mm в количество повече от 2,5 g/kg сухо вещество. Към [Publications office: Please insert the date occurring 8 years after the date of application of this Regulation] граничната стойност от 2,5 g/kg сухо вещество трябва да се преразгледа с цел да се вземе предвид напредъкът, постигнат по отношение на разделното събиране на биоотпадъците.

7.Както твърдата, така и течната част от ферментационния продукт трябва да отговаря най-малко на един от следните критерии за стабилност:

а)скорост на поглъщане на кислород:

Определение: показател за степента, в която биоразградимата органична материя е разградена за определен период от време. Този метод не е подходящ за материал, чието съдържание на частици с размер > 10 mm надхвърля 20 %,

Критерий: макс. 50 mmol O2/kg органичен материал/h; или

б)потенциал за остатъчен биогаз:

Определение: показател за газ, отделен от ферментационния продукт за период от 28 дни, измерен по отношение на летливите твърди вещества, съдържащи се в пробата. Изпитването се извършва в три повторения и средната стойност се използва за доказване на съответствието с изискванията. Летливите твърди вещества са твърдите вещества в проба от материала, които се елиминират при запалване на твърдите вещества при 550 °C.

Критерий: макс. 0,45 l биогаз/g летливи твърди вещества.

КСМ 6: Странични продукти от хранителната промишленост

1.Продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, може да съдържа съставен материал, който се състои от едно от следните вещества:

а)вар от обекти от хранителната промишленост, т.е., материал от хранителната промишленост, получен чрез карбонизация на органични материали, като се използва единствено негасена вар от естествени източници;

б)меласа, т.е., вискозен страничен продукт, получен при рафиниране на захарна тръстика или захарно цвекло за производство на захар или

в)винаса, т.е., вискозен страничен продукт, получен при процеса на ферментация на меласа до етанол, аскорбинова киселина или други продукти.

2.Веществото трябва да е регистрирано съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 16 в досие, което съдържа

а)информацията, предвидена в приложения VI, VII и VIII от Регламент (ЕО) № 1907/2006, както и

б)доклад за безопасност на химичното вещество съгласно член 14 от Регламент (ЕО) № 1907/2006, обхващащ употребата като продукт за наторяване,

освен ако изрично попада в обхвата на едно от освобождаванията от задължението за регистрация, предвидени в приложение IV към посочения регламент или в точки 6, 7, 8 или 9 от посочения регламент.

КСМ 7: Микроорганизми

Продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, може да съдържа микроорганизми, включително микроорганизми мъртви микроорганизми или празни клетки от микроорганизми и безвредни остатъчни елементи от средата, в която те са получени, които

са не са били подложени на друга преработка, освен изсушаване или лиофилизиране, и

са изброени в таблицата по-долу:

Azotobacter spp.

Микоризни гъби

Rhizobium spp.

Azospirillum spp.

КСМ 8: Агрономични добавки

1.Продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, може да съдържа вещество или смес, чието предназначение е да подобрява схемите на освобождаване на хранителни елементи от продукта за наторяване, само ако съответствието на това вещество или смес с изискванията на настоящия регламент за продукт от ПФК 5 от приложение I е доказано съгласно процедурата за оценяване на съответствието, приложима за такава агрономична добавка.

2.Количеството на съответстващите агрономични добавки в продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, трябва да е такова, че

а)да предизвиква въздействието, заявено в информацията, която се предоставя на ползвателя на продуктите за наторяване, маркирани с маркировката „СЕ“, и

б)да не предизвиква общо неблагоприятно въздействие върху здравето на човека, животните или растенията, върху безопасността или околната среда при разумно предвидими условия на съхранение или употреба на маркирания с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване.

3.Продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, може да съдържа съответстващ на изискванията инхибитор на нитрификацията, както е посочено в ПФК 5(А)(I) от от приложение I, само ако най-малко 50 % от общото съдържание на азот (N) в продукта за наторяване се осигурява от азотните форми амониев йон (NH4+) и уреа (CH4N2O).

4.Продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, може да съдържа съответстващ на изискванията инхибитор на уреазата, както е посочено в ПФК 5(А)(II) от Приложение I, само ако най-малко 50 % от общото съдържание на азот (N) в продукта за наторяване се осигурява в азотна форма уреа (CH4N2O).

5.Производителят на продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, трябва да е титуляр на декларация за съответствие с изискванията на ЕС за съответстващата агрономична добавка.

6.Икономическите оператори, които предоставят на пазара маркиран с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване, трябва да спазват посочените по-долу разпоредби на настоящия регламент по отношение на декларацията за съответствие с изискванията на ЕС както на продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, така и на съответстващата на изискванията агрономична добавка:

а)член 6, параграф 3 (задължение на производителя да съхранява декларацията за съответствие с изискванията на ЕС);

б)член 7, параграф 2, буква а) (задължение на представителя да съхранява декларацията за съответствие с изискванията на ЕС);

в)член 8, параграф 2 (задължение на вносителя да гарантира, че маркираният с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване е придружен от декларацията за съответствие с изискванията на ЕС);

г)член 8, параграф 8 (задължение на вносителя да съхранява копие от декларацията за съответствие с изискванията на ЕС на разположение на органите за надзор на пазара); както и

д)член 9, параграф 2 (задължение на дистрибутора да извърши проверка дали маркираният с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване е придружен от декларацията за съответствие с изискванията на ЕС);

КСМ 9: Полимери с хранителни елементи

1.Продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, може да съдържа полимери, съставени само от мономери, които отговарят на описанието в КСМ 1, ако целта на полимеризацията е да се контролира освобождаването на хранителни елементи от един или повече от мономерите.

2.Най-малко 3/5 от полимерите трябва да са разтворими в топла вода.

3.Полимерите не трябва да съдържат формалдехид.

КСМ 10: Други полимери, различни от полимерите с хранителни елементи

1.Продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, може да съдържа полимери, различни от полимерите с хранителни елементи само в случаите, когато полимерът е предназначен да

а)контролира проникването на вода в частиците хранителен елемент и по този начин – освобождаването на хранителни елементи (в този случай полимерът обикновено се нарича „покриващо средство“), или

б)увеличава способността за задържане на вода на продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“.

2.Считано от [Publications office, please insert the date occurring three years after the date of application of this Regulation]: трябва да се спазва следния критерий: полимерът трябва да може да претърпява физично и биологично разграждане, такова, че по-голямата част от него в крайна сметка се разгражда до въглероден диоксид , биомаса и вода. Най-малко 90 % от съдържащия се в него органичен въглерод трябва да се преобразува в CO2 за най-много 24 месеца при изпитването за биоразграждане, посочено в букви а) — в) по-долу.

а)Изпитването трябва да се извърши при 25 °C ± 2 °C.

б)Изпитването трябва да се извърши в съответствие с метод за определяне на крайната аеробна биоразградимост на материалите от пластмаса в почвата чрез измерване на потребността от кислород или количеството на отделения въглероден диоксид.

в)Като еталонен материал в изпитването трябва да се използва микрокристална целулоза на прах със същите геометрични характеристики като изпитвания материал.

г)Преди изпитването, изпитваният материал не трябва да се подлага на условия или процедури, предназначени да ускорят разграждането на филма, като например излагане на топлина или на светлина.

3.Както полимерът, така и страничните продукти от разлагането му не трябва да имат каквото и да било неблагоприятно въздействие върху човешкото здраве, здравето на животните или растенията, или върху околната среда при разумно предвидими условия на употреба в продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“. Полимерът трябва да премине изпитване за остра токсичност за растежа на растенията, изпитване за остра токсичност за земни червеи и изпитване за инхибиране на нитрификацията при почвени микроорганизми както следва:

а)При изпитването за остра токсичност за растежа на растенията коефициентът на кълняемост и биомасата на изпитваните видове растения, растящи върху почва, изложена на изпитвания материал, трябва да бъдат по-високи от 90 % от коефициента на кълняемост и биомасата на растение от същия вид, отглеждано върху същата почва, която не е изложена на изпитвания материал.

б)Резултатите трябва да се приемат за валидни само ако при контролните посеви (т.е., при нетретирана почва):

поникването е най-малко 70 %;

пониците не проявяват видими признаци на фитотоксично въздействие (напр. хлороза, некроза, увяхване, деформации на листата и стъблото) и растенията показват само нормалното вариране по отношение на растежа и морфологията за този конкретен растителен вид;

средната стойност на преживелите поникнали поници в контролите е поне 90 % за периода на проучването; както и

условията на околната среда за конкретния растителен вид са идентични и средата на растеж съдържа еднакво количество от почвената матрица, поддържащата среда, или субстрата от един и същ източник.

в)При изпитване за остра токсичност за земни червеи наблюдаваната смъртност и биомасата на преживелите земни червеи в почва, изложена на изпитвания материал, не трябва да различава с повече от 10 % в сравнение с тези показатели при нетретирана с изпитвания материал почва. Резултатите трябва да се смятат за валидни, ако

процентът на смъртност, наблюдаван при контролната група (т.е., при нетретирана почва), е < 10 %, i

средната загуба на биомаса (средно тегло) на червеите в нетретираната почва не надвишава 20 %.

г)При изпитване за инхибиране на нитрификацията с почвени микроорганизми, образуването на нитрит в почва, изложена на изпитвания материал, трябва да бъде по-високо от 90 % от това при съответната нетретирана с изпитвания материал почва. Резултатите трябва да се смятат за валидни, ако вариацията между повторенията с контролни проби (нетретирана почва) и изпитваните проби е по-малка от ± 20 %.

КСМ 11: Някои странични животински продукти

Продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, може да съдържа достигнали крайна точка в производствената верига, определена в съответствие с Регламент (ЕО) № 1069/2009, странични животински продукти по смисъла на посочения регламент, изброени и посочени в таблицата по-долу:

ПРИЛОЖЕНИЕ III
Изисквания за етикетиране

В настоящото приложение се определят изискванията за етикетиране по отношение на продукти за наторяване, маркирани с маркировката „СЕ“. Изискванията, определени в част 2 и част 3 от настоящото приложение за дадена продуктова функционална категория (ПФК), определена в приложение I, се прилагат за маркираните с маркировката „СЕ“ продукти за наторяване във всички подкатегории на тази ПФК.

Част 1
Общи изисквания за етикетиране

1.Информационните елементи, изисквани по силата на настоящия регламент трябва да са ясно разграничени от всякакви други информационни елементи.

2.Предоставят се следните информационни елементи:

а)определянето на продуктова функционална категория („ПФК“), така, както е посочена в част I на приложение I;

б)количеството продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, като се посочва масата или обемът;

в)инструкции за предвидената употреба, включително предвидената норма на торене и прицелните растения;

г)всяка друга относима информация за мерките, препоръчвани за управление на рисковете за здравето на човека, животните, растенията, за безопасността или околната среда, и

д)описание на всички компоненти над 5 % от сухото тегло на продукта в низходящ ред по големина , включително посочване на съответните категории съставни материали („КСМ“), както е посочено в приложение II.

3.Когато в процедурата по оценяване на съответствието е взел участие нотифициран орган, трябва да се посочи идентификационният номер на нотифицирания орган .

4.Когато продуктът за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, съдържа странични животински продукти по смисъла на Регламент (ЕО) № 1069/2009, различни от оборска тор, той трябва е снабден със следната инструкция за ползвателя; „Селскостопанските животни не трябва да се хранят пряко или чрез паша с трева от земя, на която е прилаган продуктът, освен ако коситбата или пашата са извършени след изтичането на период на изчакване от най-малко 21 дни“.

5.Когато продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, съдържа вещество, за което са определени максимално допустими граници на остатъчни вещества за храни и фуражи в съответствие с Регламент (ЕИО) № 315/93, Регламент (ЕО) № 396/2005, Регламент (ЕО) № 470/2009 или Директива 2002/32/ЕО, инструкциите, посочени в точка 2, буква в) трябва да гарантират, че предвидената употреба на продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, не води до превишаване на тези граници в храните и фуражите.

6.Определянето на продуктова функционална категория („ПФК“), така, както е посочено в приложение I, не трябва да се означава на продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, който не е преминал успешно оценяване на съответствието съгласно настоящия регламент за тази ПФК.

7.Информационните елементи, различни от изискваните по точки 2—6:

а)трябва да не объркват ползвателя, например като посочват, че продуктът има свойства, каквито той не притежава, или като съдържат посланието, че продуктът притежава уникални характеристики, каквито притежават също и сходни продукти;

б)трябва да се отнасят до проверими характеристики; и

в)не трябва да съдържат твърдения като „устойчив“ или „екологосъобразен“, освен ако подобни твърдения могат обективно да бъдат проверени чрез сравняване с широко разпространени насоки, стандарти или схеми.

8.Изразът „с ниско съдържание на хлориди“ или подобен може да се използва само ако съдържанието на хлорид (Cl-) е по-малко от 30 g/kg.

Част 2
Изисквания за етикетиране, специфични за даден продукт

ПФК 1: Тор

1.Съдържанието на азот (N), фосфор (P) и калий (К) трябва да обяви само когато тези хранителни елементи са налични в продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, в минималното количество, посочено в приложение I за съответната продуктова функционална категория (ПФК).

2.За продуктите за наторяване, които съдържат инхибитори на нитрификацията или уреазата, както е посочено в точки 3 и 4 от категория съставни материали 8 (КСМ 8) в приложение II:

а)Етикетът трябва да съдържа думите „инхибитор на нитрификацията“ или „инхибитор на уреазата“, според случая, както и индентификационния номер на нотифицирания орган, който е разгледал оценяването на съответствието на инхибитора на нитрификацията или инхибитора на уреазата.

б)Съдържанието на инхибитор на нитрификацията трябва да се посочи като процент от масата на общия азот (N), наличен като амониев (NH4+) и карбамиден (CH4N2O) азот.

в)Съдържанието на инхибитор на уреазата трябва да се посочи като процент от масата на общия азот (N), наличен като карбамиден (CH2N2O) азот.

г)Трябва да се предостави техническата информация, която дава на ползвателя възможността да определи нормата и графика на торене в зависимост от отглежданата култура.

ПФК 1(А): Органичен тор

Трябва да са налични следните информационни елементи:

а)обявените хранителни елементи азот (N), фосфор (P) или калий (К) чрез техните химични символи в реда N-P-K;

б)обявените хранителни елементи магнезий (Mg), калций (Ca), сяра (S) или натрий (Na) чрез техните химични символи в реда Mg-Ca-S-Na;

в)цифри, показващи общото съдържание на обявените хранителни елементи азот (N), фосфор (P) или калий (К), последвани от цифри в скоби, показващи общото съдържание на магнезий (Mg), калций (Ca), сяра (S) или натрий (Na),

г)съдържанието на следните обявени хранителни елементи и други параметри в следния ред и като процент от масата на тора ,

общ азот (N)

минамално количество органичен азот (N), последвано от описание на произхода на използваната органична материя;

азот (N) под формата на амонячен азот;

общ фосфорен пентаоксид (P2O5),

общ калиев оксид (К2O);

магнезиев оксид (MgO), калциев оксид (CaO), серен триоксид (SO3) и натриев оксид (Na2O), изразени

когато тези хранителни елементи са напълно водоразтворими, само като водоразтворимо съдържание;

когато разтворимото съдържание на тези хранителни елементи е поне една четвърт от общото съдържание на тези хранителни елементи, общото съдържание и съдържанието, разтворимо във вода; и

в другите случаи, като общо съдържание;

обща мед (Cu) и цинк (Zn), ако са със съдържание съответно над 200 и 600 mg/kg сухо вещество;

органичен въглерод (С); и

сухо вещество.

ПФК 1(Б) Органо-минерален тор

1.Трябва да са налични следните информационни елементи за макроелементите:

а)обявените хранителни елементи азот (N), фосфор (P) или калий (К) чрез техните химични символи в реда N-P-K;

б)обявените хранителни елементи магнезий (Mg), калций (Ca), сяра (S) или натрий (Na) чрез техните химични символи в реда Mg-Ca-S-Na;

в)цифри, показващи общото съдържание на обявените хранителни елементи азот (N), фосфор (P) или калий (К), последвани от цифри в скоби, показващи общото съдържание на магнезий (Mg), калций (Ca), сяра (S) или натрий (Na),

г)съдържанието на следните обявени хранителни елементи в следния ред и като процент от масата на тора,

общ азот (N)

минимално количество органичен азот (N), последвано от описание на произхода на използваната органична материя;

азот (N) под формата на нитритен азот;

азот (N) под формата на амонячен азот;

азот (N) под формата на карбамиден азот;

общ фосфорен пентаоксид (P2O5);

Водоразтворим фосфорен пентаоксид (P2O5), и

Фосфорен пентаоксид (P2O5) разтворим в неутрален амониев цитрат;

когато е наличен мек смлян фосфорит, фосфорен пентаоксид (P2O5), разтворим в мравчена киселина;

общ калиев оксид (К2O);

водоразтворим калиев оксид (К2O);

магнезиев оксид (MgO), калциев оксид (CaO), серен триоксид (SO3) и натриев оксид (Na2O), изразени

когато тези хранителни елементи са напълно водоразтворими, само като водоразтворимо съдържание;

когато разтворимото съдържание на тези хранителни елементи е поне една четвърт от общото съдържание на тези хранителни елементи, общото съдържание и съдържанието, разтворимо във вода;

в другите случаи, като общо съдържание, и

д)когато е налична уреа (CH4N2O) — информация за евентуалното въздействие върху качеството на въздуха от освобождаването на амоняк, дължащо се на използването на торове, и отправяне на покана към ползвателите да прилагат подходящи мерки за намаляване на въздействието.

2.Посочват се следните други елементи като процент от масата напродукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“:

съдържанието на органичен въглерод (С); и

съдържание на сухо вещество.

ПФК 1(Б)(I): Твърд органо-минерален тор

Когато един или повече от микроелементите бор (B), желязо (Fe), кобалт (Co), манган (Mn), мед (Cu), молибден (Mo) и цинк (Zn) са налични в минималното количество, посочено като процент от масата в таблицата по-долу, те

трябва да се обявят, ако са добавени преднамерено към продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, и

могат да бъдат обявени в другите случаи:

Микроелемент

Предназначен за употреба върху култури или пасбища

Предназначен за употреба върху цветя

Бор (B)

0,01

0,01

Кобалт (Со)

0,002

Не се прилага

Мед (Cu)

0,01

0,002

Желязо (Fe)

0,5

0,02

Манган (Mn)

0,1

0,01

Молибден (Мо)

0,001

0,001

Цинк

0,01

0,002

Те се обявяват след информацията за макроелементи. Трябва да са налични следните информационни елементи:

а)посочват се наименованият и химичите символи на обявените микроелементи, изброени в следния ред: бор (B), желязо (Fe), кобалт (Co), манган (Mn), мед (Cu), молибден (Mo) и цинк (Zn), последвани от наименованията на техните противоположно заредени йони;

б)Общото съдържание на микроелементи, изразено като процент от масата на тора,

когато тези хранителни елементи са напълно водоразтворими, само като водоразтворимо съдържание;

когато разтворимото съдържание на тези хранителни елементи е поне една четвърт от общото съдържание на тези хранителни елементи, общото съдържание и съдържанието, разтворимо във вода; и

в другите случаи — като общо съдържание;

г)Когато с обявените микроелементи са образувани хелати с хелатни агенти, следният квалификатор след наименованието и химичния идентификатор на микроелемента:

„образуван хелат с...“ наименование на хелатния агент или съкращението му, а също и количеството на микроелемента, с който е образуван хелатът, като процент от масата на продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“;

д)когато продуктът за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, съдържа микроелемент(и), образуващ(и) комплекси с комплексообразуващ(и) агент(и

следният квалификатор след наименованието и химичния идентификатор на микроелемента: „образуващ комплекс с...“ и количеството на образуващия комплекс микроелемент като процент от масата на продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“; и

наименование на комплексообразуващия агент или неговото съкращение.

е)Трябва да се добави следната декларация: „Да се използва само при призната нужда. Да не се превишават подходящите норми на торене.”

ПФК 1 (Б)(II) Течен органо-минерален тор

Когато един или повече от микроелементите бор (B), желязо (Fe), кобалт (Co), манган (Mn), мед (Cu), молибден (Mo) и цинк (Zn) са налични в минималното количество, посочено като процент от масата в таблицата по-долу, те

трябва да се обявят, ако са добавени преднамерено към продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, и

могат да бъдат обявени в другите случаи:

Микроелемент

Процентно съдържание по маса

Бор (B)

0,01

Кобалт (Со)

0,002

Мед (Cu)

0,002

Желязо (Fe)

0,02

Манган (Mn)

0,01

Молибден (Мо)

0 001

Цинк

0,002

Те се обявяват след информацията за макроелементите. Трябва да са налични следните информационни елементи:

а)наименованията и химичните символи на обявените микроелементи, изброени в следния ред: бор (B), желязо (Fe), кобалт (Co), манган (Mn), мед (Cu), молибден (Mo) и цинк (Zn)последвани от наименованията на техните противоположно заредени йони;

б)общото съдържание на микроелементи, изразено като процент от масата на тора,

когато тези хранителни елементи са напълно водоразтворими, само като водоразтворимо съдържание;

когато разтворимото съдържание на тези хранителни елементи е поне една четвърт от общото съдържание на тези хранителни елементи, общото съдържание и съдържанието, разтворимо във вода; и

в другите случаи — като общо съдържание;

в)Когато с обявените микроелементи са образувани хелати с хелатни агенти, следният квалификатор след наименованието и химичния идентификатор на микроелемента:

„образуван хелат с...“ наименование на хелатния агент или съкращението му, а също и количеството на микроелемента, с който е образуван хелатът, като процент от масата на продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“;

г)когато продуктът за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, съдържа микроелемент(и), образуващ(и) комплекси с комплексообразуващ(и) агент(и):

следният квалификатор след наименованието и химичния идентификатор на микроелемента: „образуващ комплекс с...“ и количеството на образуващия комплекс микроелемент като процент от масата на продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“; и

наименование на комплексообразуващия агент или неговото съкращение.

д)Трябва да е налице следната декларация: „Да се използва само при призната нужда. Да не се превишават подходящите норми на торене.”

ПФК 1(В): Неорганичен тор

ПФК 1 (В)(I) Неорганичен тор с макроелементи

1.Трябва да са налични следните информационни елементи за макроелементите:

а)обявените хранителни елементи азот (N), фосфор (P) или калий (К) чрез техните химични символи в реда N-P-K;

б)обявените хранителни елементи магнезий (Mg), калций (Ca), сяра (S) или натрий (Na) чрез техните химични символи в реда Mg-Ca-S-Na;

в)цифри, показващи общото съдържание на обявените хранителни елементи азот (N), фосфор (P) или калий (К), последвани от цифри в скоби, показващи общото съдържание на магнезий (Mg), калций (Ca), сяра (S) или натрий (Na),

г)съдържанието на следните обявени хранителни елементи в следния ред и като процент от тора като маса,

общ азот (N);

азот (N) под формата на нитритен азот;

азот (N) под формата на амонячен азот;

азот (N) под формата на карбамиден азот;

азот (N) от уреа-формалдехид, изобутилендиуреа, кротонилидендиуреа

азот (N) от цианамиден азот;

общ фосфорен пентаоксид (P2O5);

Водоразтворим фосфорен пентаоксид (P2O5), и

фосфорен пентаоксид (P2O5) разтворим в неутрален амониев цитрат;

когато е наличен мек смлян фосфорит, фосфорен пентаоксид (P2O5), разтворим в мравчена киселина;

водоразтворим калиев оксид (К2O);

магнезиев оксид (MgO), калциев оксид (CaO), серен триоксид (SO3) и натриев оксид (Na2O), изразени

когато тези хранителни елементи са напълно водоразтворими, само като водоразтворимо съдържание;

когато разтворимото съдържание на тези хранителни елементи е поне една четвърт от общото съдържание на тези хранителни елементи, общото съдържание и съдържанието, разтворимо във вода; и

в другите случаи, като общо съдържание, и

(b)когато е налична уреа (CH4N2O) — информация за евентуалното въздействие върху качеството на въздуха от освобождаването на амоняк, дължащо се на използването на торове, и отправяне на покана към ползвателите да прилагат подходящи мерки за намаляване на въздействието.

ПФК 1(В)(I)(а): Твърд неорганичен тор с макроелементи

1.Торът трябва да се етикетира като

а)„комплексен“ — когато всека частица съдържа всички обявени хранителни елементи в обявеното им количество, и

б)„смесен“ — в другите случаи.

2.Трябва да се посочи зърнометричния състав на тора, изразен като процент от продукта, който може да премине през сито с определен размер на отвора.

3.Трябва да се посочи формата на частиците на продукта, като се използва едно от следните определения:

а)гранула,

б)парче,

в)прах — когато най-малко 10 % от продукта може да премине през сито с размер на отворите 10 mm —, или

г)частици.

4.За торовете с покритие се посочва наименованието на покриващия/те агент/и и процентното съдържание на продуктите за наторяване, върху които е нанесено покритие от всеки покриващ агент/и, като след тази информация се посочва:

а)времето на освобождаване в месеци на частта/частите с покритие, следвана от процентното съдържание на хранителните елементи, освободени през това време за всяка част;

б)Наименованието на средата (разтворител или субстрат), който е използван при изпитването, извършено от производителя за определяне на времето за освобождаване;

в)температурата, при която е проведено изпитването;

г)при продуктите за наторяване, покрити с полимер, се полага следната маркировка: „Скоростта на освобождаване на хранителните елементи може да варира в зависимост от температурата на субстрата. Може да се наложи корекция на наторяването“. и

д)за торове с покритие от сяра и торове с покритие от сяра(S)/полимер, се полага следната маркировка: „Скоростта на освобождаване на хранителните елементи може да варира в зависимост от температурата на субстрата и биологичната активност. Може да се наложи корекция на наторяването“.

5.Когато един или повече от микроелементите бор (B), желязо (Fe), кобалт (Co), манган (Mn), мед (Cu), молибден (Mo) и цинк (Zn) са налични в минималното количество, посочено като процент от масата по-долу, те

трябва да се обявят, ако са добавени преднамерено към продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, и

могат да бъдат обявени в другите случаи:

Микроелемент

Предназначен за употреба върху култури или пасбища

Предназначен за употреба върху цветя

Бор (B)

0,01

0,01

Кобалт (Со)

0,002

Не се прилага

Мед (Cu)

0,01

0,002

Желязо (Fe)

0,5

0,02

Манган (Mn)

0,1

0,01

Молибден (Мо)

0,001

0,001

Цинк

0,01

0,002

Те се обявяват след информацията за макроелементите. Трябва да са налични следните информационни елементи:

а)наименованията и химичните символи на обявените микроелементи, изброени в следния ред: бор (B), желязо (Fe), кобалт (Co), мед (Cu), манган (Mn), молибден (Mo) и цинк (Zn), последвани от наименованията на техните противоположно заредени йони;

(c)общото съдържание на микроелементи, изразено като процент от масата на тора,

когато тези хранителни елементи са напълно водоразтворими, само като водоразтворимо съдържание;

когато разтворимото съдържание на тези хранителни елементи е поне една четвърт от общото съдържание на тези хранителни елементи, общото съдържание и съдържанието, разтворимо във вода; и

в другите случаи — като общо съдържание;

б)Когато с обявените микроелементи са образувани хелати с хелатни агенти, следният квалификатор след наименованието и химичния идентификатор на микроелемента:

„образуван хелат с...“ наименование на хелатния агент или съкращението му, а също и количеството на микроелемента, с който е образуван хелатът, като процент от масата на продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“;

в)когато продуктът за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, съдържа микроелемент(и), образуващ(и) комплекси с комплексообразуващ(и) агент(и):

следният квалификатор след наименованието и химичния идентификатор на микроелемента: „образуващ комплекс с...“ и количеството на образуващия комплекс микроелемент като процент от масата на продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“; и

наименование на комплексообразуващия агент или неговото съкращение.

г)Трябва да е налице следната декларация: „Да се използва само при призната нужда. Да не се превишават подходящите норми на торене.”

ПФК 1(В)(I)(б): Течен неорганичен тор с макроелементи

1.На етикета трябва да е посочено дали торът е под формата на суспензия или разтвор, като

под „суспензия“ се разбира двуфазна дисперсна система, в която твърдите частици се поддържат в суспензия в течната фаза,

под „разтвор“ се разбира течност, в която няма твърди частици.

2.Посочва се процентното съдържание на хранителни елементи в проценти от масата или от обема на продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“.

3.Когато един или повече от микроелементите бор (B), кобалт (Co), мед (Cu), желязо (Fe), манган (Mn), молибден (Mo) или цинк (Zn) са налични в минималното количество, посочено като процент от масата по-долу, те

трябва да се обявят, ако са добавени преднамерено към продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, и

могат да бъдат обявени в другите случаи:

Микроелемент

Процентно съдържание по маса

Бор (B)

0,01

Кобалт (Со)

0,002

Мед (Cu)

0,002

Желязо (Fe)

0,02

Манган (Mn)

0,01

Молибден (Мо)

0,001

Цинк

0,002

Те се обявяват след информацията за макроелементите. Трябва да са налични следните информационни елементи:

а)наименованията и химичните символи на обявените микроелементи, изброени в следния ред: бор (B), желязо (Fe), кобалт (Co), манган (Mn), мед (Cu), молибден (Mo) и цинк (Zn), последвани от наименованията на техните противоположно заредени йони;

б)общото съдържание на микроелементи, изразено като процент от масата на тора,

когато тези хранителни елементи са напълно водоразтворими, само като водоразтворимо съдържание;

когато разтворимото съдържание на тези хранителни елементи е поне една четвърт от общото съдържание на тези хранителни елементи, общото съдържание и съдържанието, разтворимо във вода; и

в другите случаи — общото съдържание;

в)Когато с обявените микроелементи са образувани хелати с хелатни агенти, следният квалификатор след наименованието и химичния идентификатор на микроелемента:

„образуван хелат с...“ наименование на хелатния агент или съкращението му, а също и количеството на микроелемента, с който е образуван хелатът, като процент от масата на продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“;

г)когато продуктът за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, съдържа микроелемент(и), образуващ(и) комплекси с комплексообразуващ(и) агент(и):

следният квалификатор след наименованието и химичния идентификатор на микроелемента: „образуващ комплекс с...“ и количеството на образуващия комплекс микроелемент като процент от масата на продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“; и

наименование на комплексообразуващия агент или неговото съкращение.

д)Следната декларация: „Да се използва само при призната нужда. Да не се превишават подходящите норми на торене.”

ПФК 1 (В)(II): Неорганичен тор с микроелементи

1.Обявените микроелементи в продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, трябва да бъдат изброени със своите наименования и химични символи в следния ред: бор (B), кобалт (Co), мед (Cu), желязо (Fe), манган (Mn), молибден (Mo) и цинк (Zn), последвани от наименованията на техните противоположно заредени йони;

2.Когато с обявените микроелементи са образувани хелати с хелатни агенти, и всеки хелатен агент може да бъде идентифициран и количествено определен и образува хелат най-малко с 1 % водоразтворим микроелемент, следният квалификатор се добавя след наименованието и химичния идентификатор на микроелемента:

„образуван хелат с...“ наименование на хелатния агент или съкращението му, а също и количеството на микроелемента, с който е образуван хелатът, като процент от масата на продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“.

3.Когато обявеният(те) микроелемент(и) образува комплекс с комплексообразуващ(и) агент(и), след наименованието и химичния идентификатор на микроелемента се добавя следният квалификатор:

„образуващ комплекс с...“ и количеството на образуващия комплекс микроелемент като процент от масата на продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“; и

наименование на комплексообразуващия агент или неговото съкращение.

4.Трябва да е налице следната декларация: „Да се използва само при призната нужда. Да не се превишават подходящите норми на торене.”

ПФК 1(В)(II)(а): Еднокомпонентен течен неорганичен тор с микроелементи

1.На етикета трябва да се посочи относимата типология, както е посочена в таблицата в ПФК 1 (В)(II)(а) в част II на приложение I.

2.Общото съдържание на микроелементи трябва да се изрази като процент от масата на тора,

когато този микроелемент е напълно водоразтворим — само като водоразтворимо съдържание;

когато разтворимото съдържание на този микроелемент е поне една четвърт от общото съдържание на този хранителен елемент — общото съдържание и съдържанието, разтворимо във вода; и

в другите случаи — общото съдържание.

ПФК 1(В)(II)(б): Сложен неорганичен тор с микроелементи

1.Микроелементите може да се обявят само ако те са налични в продукта за наторяване в следните количества:

Микроелемент

Без образуване на хелати или комплексни съединения

с образуване на хелати или комплексни съединения

Бор (B)

0,2

Не се прилага

Кобалт (Со)

0,02

0,02

Мед (Cu)

0,5

0,1

Желязо (Fe)

2

0,3

Манган (Mn)

0,5

0,1

Молибден (Мо)

0,02

Не се прилага

Цинк

0,5

0,1

2.Ако продуктът за наторяване е в суспензия или разтвор, на етикета се посочва „в суспензия“, или „в разтвор“, както е подходящо.

3.Общото съдържание на микроелементи трябва да се изрази като процент от масата на тора,

а когато тези микроелементи са напълно водоразтворими — само като водоразтворимо съдържание;

когато разтворимото съдържание на тези микроелементи е поне една втора от общото съдържание на тези хранителни елементи — общото съдържание и съдържанието, разтворимо във вода; и

в другите случаи — общото съдържание.

ПФК 2: Материал за варуване

Изброените по-долу параметри трябва да се обявят в следния ред:

Неутрализационно число

Зърнометричен състав, изразен като процент от продукта, който може да премине през сито с определен размер на отвора.

Общ СаО, изразен като процент от масата от продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“;

Общ MgО, изразен като процент от масата от продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“;

Реакционна способност, освен за оксидна и хидроксидна вар; и

за шлаки и карбонати от природен произход: метод за определяне на реакционната способност.

ПФК 3: Подобрител на почвата

Трябва да се обявят следните параметри в следния ред и да се изразят като процент от масата от продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“:

сухо вещество;

съдържание на органичен въглерод (С);

общо съдържание на азот (N);

общо съдържание на фосфорен пентаоксид (P2O5);

общо съдържание на калиев оксид (К2O);

общо съдържание на мед (Cu) и цинк (Zn), ако са със съдържание съответно над 200 и 600 mg/kg сухо вещество; както и

pH.

ПФК 4: Растежна среда

Параметрите трябва да се обявят в следния ред:

електропроводимост, освен за минералната вълна;

pH;

количество

за минералната вълна, количеството се изразява чрез броя и размерите: дължина, височина, ширина,

за други предварително оформени растежни среди, то се изразява като размер в поне две измерения, и

за други растежни среди то се изразява като общ обем;

освен за предварително оформени растежни среди, количеството се изразява като обем на материалите с размер на частиците по-голям от 60 mm;

общ азот (N);

общ фосфорен пентаоксид (P2O5); и

общ калиев оксид (К2O);

ПФК 5: Агрономична добавка

За настоящата ПФК се прилагат само общите изисквания за етикетиране.

ПФК 6: Растителен биостимулатор

Трябва да са налични следните информационни елементи:

а)агрегатно състояние;

б)дата на производство и срок на годност;

в)условия за съхранение;

г)начин/и на прилагане;

д)норма, график (стадий на развитие на растението) и честота на прилагането;

е)заявено въздействие върху всяко прицелно растение' и

ж)всеки относими инструкции във връзка с ефикасността на продукта, включително практиките за управление на почвата, торенето с химикали, несъвместимостта с продуктите за растителна защита, препоръчителният размер на разпръскващите дюзи и налягането на разпръскване.

ПФК 6(А): Микробен растителен биостимулатор

Етикетът трябва да съдържа следното изречение: „Микроорганизмите могат да причинят реакции на сенсибилизиране“

ПФК 7: Смесен продукт за наторяване

Всички изисквания, приложими към компонентите на продуктите за наторяване, маркирани с маркировката „СЕ“, са приложими и към смесения продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, и трябва да се изразяват по отношение на крайния смесен продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“.

Част 3
Правила за допуските

1.Обявеното съдържание на хранителни елементи или физико-химичните характеристики на продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, могат да се различават от действителните стойности само в съответствие с допуските, установени в настоящата част за съответната продуктова функционална категория. Допуските са предназначени да дават възможност за отклонения при производството, вземането на проби и анализа.

2.Допуските, които са разрешени по отношение на обявените параметри, посочени в настоящата част, са положителни и отрицателни стойности, изразени в проценти от масата.

3.Производителят, вносителят или дистрибуторът не трябва да извлича системно ползи от допуските.

4.Чрез дерогация от параграф 1, действителното съдържание на компонент в маркиран с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване, за който в приложение I или II е посочено минимално или максимално съдържание, никога не може да бъде по-ниско от минималното съдържание или да надвишава максималното съдържание.

ПФК 1: Тор

ПФК 1(А): Органичен тор

Допуски за обявеното съдържание на хранителен елемент и други обявени параметри

Органичен въглерод (С)

± 20 % относително отклонение от обявената стойност до най-много 2,0 процентни пункта по абсолютна стойност

Съдържание на сухо вещество

± 5,0 процентни пункта по абсолютна стойност

Общ азот (N)

± 50 % относително отклонение от обявената стойност до най-много 1,0 процентен пункт по абсолютна стойност

Органичен азот (N)

± 50 % относително отклонение от обявената стойност до най-много 1,0 процентен пункт по абсолютна стойност

Общ фосфорен пентаоксид (P2O5);

± 50 % относително отклонение от обявената стойност до най-много 1,0 процентен пункт по абсолютна стойност

Общ калиев оксид (К2O);

± 50 % относително отклонение от обявената стойност до най-много 1,0 процентен пункт по абсолютна стойност

Общ и водоразтворим магнезиев оксид, калциев оксид серен триоксид или натриев оксид

± 25 % относително отклонение от обявената стойност стойност за тези хранителни елементи до най-много 1,5 процентни пункта по абсолютна стойност

Обща мед (Cu)

± 50 % относително отклонение от обявената стойност до най-много 2,5 процентни пункта по абсолютна стойност

Общ цинк (Zn)

± 50 % относително отклонение от обявената стойност до най-много 2,0 процентни пункта по абсолютна стойност

Количество

- 5 % относително отклонение от обявената стойност

ПФК 1(Б) Органо-минерален тор

Допуски за обявеното съдържание на формите на неорганичен макроелемент

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3 

Na2O

± 25 % от обявената стойност за наличните форми на хранителни елементи до най-много 2 процентни пункта по абсолютна стойност

± 25 % относително отклонение от обявената стойност стойност за тези хранителни елементи до най-много 1,5 процентни пункта по абсолютна стойност

± 25 % относително отклонение от обявената стойност до най-много 0,9 процентни пункта по абсолютна стойност

Торове с микроелементи

Допуски за обявеното съдържание на формите на микроелемент

Концентрация по-ниска или равна на 2 %

± 20 % от обявената стойност

Концентрация между 2,1% и 10%

± 0,3 процентни пункта по абсолютна стойност

Концентрация по-голяма от 10 %

± 1,0 процентен пункт по абсолютна стойност

Органичен въглерод: ± 20 % относително отклонение от обявената стойност до най-много 2,0 процентни пункта по абсолютна стойност

Органичен азот: ± 50 % относително отклонение от обявената стойност до най-много 1,0 процентен пункт по абсолютна стойност

Обща мед (Cu)    ± 50 % относително отклонение от обявената стойност до най-много 2,5 процентни пункта по абсолютна стойност

Общ цинк (Zn)    ± 50 % относително отклонение от обявената стойност до най-много 2,0 процентни пункта по абсолютна стойност

Съдържание на сухо вещество: ± 5,0 процентни пункта по абсолютна стойност

Количество: -5 % относително отклонение от обявената стойност

ПФК 1 (В) Неорганичен тор

ПФК 1 (В)(I) Неорганичен тор с макроелементи

Допуски за обявеното съдържание на формите на макроелементи

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3 

Na2O

± 25 % от обявената стойност до най-много 2 процентни пункта по абсолютна стойност

± 25 % от обявената стойност до най-много 1,5 процентни пункта по абсолютна стойност

± 25 % от обявената стойност до най-много 0,9 процентни пункта по абсолютна стойност

Зърнометричен състав ± 10 % относително отклонение, приложимо към обявеното процентно съдържание на материал, преминаващ през сито с определен размер на отвора

Количество: ± 5 % относително отклонение от обявената стойност

ПФК 1 (В)(II): Неорганичен тор с микроелементи

Торове с микроелементи

Допуски за обявеното съдържание на формите на микроелемент

Концентрация по-ниска или равна на 2 %

± 20 % от обявената стойност

Концентрация между 2,1% и 10%

± 0,3 процентен пункт по абсолютна стойност

Концентрация по-голяма от 10 %

± 1,0 процентен пункт по абсолютна стойност

Количество: ± 5 % относително отклонение от обявената стойност

ПФК 2: Материал за варуване

Допуски за обявения параметър

Неутрализационно число

± 3

Зърнометричен състав

± 10 % относително отклонение, приложимо към обявеното процентно съдържание на материал, преминаващ през сито с определен размер на отвора

Общ калциев оксид

± 3 процентни пункта по абсолютна стойност

Общ магнезиев оксид

Концентрация под 8 %

Концентрация между 8 и 16 %

Концентрация по-висока или равна на 16 %

± 1,0 процентен пункт по абсолютна стойност

± 2,0 процентни пункта по абсолютна стойност

± 3,0 процентни пункта по абсолютна стойност

Реакционна способност

± 15 процентни пункта по абсолютна стойност

Количество

- 5 % относително отклонение, приложимо към обявената стойност

ПФК 3: Подобрител на почвата

Форми на на обявения хранителен елемент и други обявени критерии за качество

Допуски за обявения параметър

pH

± 0,7 към момента на производство

± 1,0 в който и да било момент във веригата на дистрибуция

Органичен въглерод (С)

± 10 % относително отклонение от обявената стойност до най-много 1,0 процентен пункт по абсолютна стойност

Общ азот (N)

± 20 % относително отклонение от обявената стойност до най-много 1,0 процентен пункт по абсолютна стойност

Общ фосфорен пентаоксид (P2O5);

± 20 % относително отклонение от обявената стойност до най-много 1,0 процентен пункт по абсолютна стойност

Общ калиев оксид (К2O);

± 20 % относително отклонение от обявената стойност до най-много 1,0 процентен пункт по абсолютна стойност

Сухо вещество

± 10 % относително отклонение от обявената стойност

Количество

- 5 % относително отклонение от обявената стойност към момента на производство

- 25 % относително отклонение от обявената стойност в който и да било момент във веригата на дистрибуция

Въглерод (C) org /Азот (N) org

± 20 % относително отклонение от обявената стойност до най-много 2,0 процентни пункта по абсолютна стойност

Зърнометричен състав

± 10 % относително отклонение, приложимо към обявеното процентно съдържание на материал, преминаващ през сито с определен размер на отвора

ПФК 4: Растежна среда

Форми на обявения хранителен елемент и други обявени критерии за качество

Допуски за обявения параметър

Електропроводимост

± 50 % относително отклонение към момента на производство

± 75 % относително отклонение в който и да било момент във веригата на дистрибуция

pH

± 0,7 към момента на производство

± 1,0 в който и да било момент във веригата на дистрибуция

Количество, изразено като обем (литри или m3)

- 5 % относително отклонение към момента на производство

- 25 % относително отклонение в който и да било момент във веригата на дистрибуция

Определяне на количеството (обема) на материали с размер на частиците по-голям от 60 mm

- 5 % относително отклонение към момента на производство

- 25 % относително отклонение в който и да било момент във веригата на дистрибуция

Определяне на количеството (обем) на предварително оформена растежна среда

- 5 % относително отклонение към момента на производство

- 25 % относително отклонение в който и да било момент във веригата на дистрибуция

Водоразтворим азот (N)

± 50 % относително отклонение към момента на производство

± 75 % относително отклонение в който и да било момент във веригата на дистрибуция

Водоразтворим фосфорен пентаоксид (P2O5), и

± 50 % относително отклонение към момента на производство

± 75 % относително отклонение в който и да било момент във веригата на дистрибуция

Водоразтворим калиев оксид (К2O);

± 50 % относително отклонение към момента на производство

± 75 % относително отклонение в който и да било момент във веригата на дистрибуция

ПФК 6: Растителен биостимулатор

Заявено съдържание в g/kg или g/l при 20 °C

Разрешени допуски

До 25

± 15% относително отклонение за ПФК 6

± 15% относително отклонение, когато растителните биостимулатори са смесени с други продукти за наторяване, спадащи към ПФК 7, маркирани с маркировката „СЕ“,

Повече от 25 до 100

± 10% относително отклонение

Повече от 100 до 250

± 6 % относително отклонение

Повече от 250 до 500

± 5 % относително отклонение

Над 500

± 25g/kg или ± 25g/l

ПРИЛОЖЕНИЕ IV
Процедури за оценяване на съответствието

Част 1
Приложимост на процедурите за оценяване на съответствието

В настоящата част се определя приложимостта на посочените в част 2 от настоящото приложение модули на процедурата за оценяване на съответствието по отношение на продуктите за наторяване, маркирани с маркировката „СЕ“, в зависимост от техните категории съставни материали, посочени в приложение II („КСМ“), и техните продуктови функционални категории, посочени в приложение I („ПФК“)

1.Приложимост на вътрешния производствен контрол (модул А)

1.Модул А може да се използва за продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, съставен единствено от една или повече

а)Суровинни вещества или смеси, както е определено в КСМ 1,

б)ферментационни продукти от енергийни култури, както е определено в КСМ 4,

в)странични продукти от хранителната промишленост, както е определено в КСМ 6,

г)микроорганизми, както е определено в КСМ 7,

д)агрономични добавки, както е определено в КСМ 8, или

е)полимери с хранителни елементи, както е определено в КСМ 9.

2.Модул А може също да се използва за смесен продукт за наторяване, както е определено в КСМ 7.

3.Чрез дерогация от точки 1 и 2, модул А не трябва да се използва при

а)еднокомпонентен или сложен твърд неорганичен амониево-нитратен тор с високо съдържание на азот с макроелементи, съгласно определеното в ПФК 1(В)(I)(a)(i-ii)(A), или смесен продукт за наторяване, съдържащ такъв продукт,

б)инхибитор на нитрификацията, както е определен в ПФК 5 (А)(I),

в)инхибитор на уреазата, както е определен в ПФК 5 (А)(II), или

г)растителен биостимулатор, както е определен в ПФК 6,

2.Приложимост на вътрешен производствен контрол с надзор на изпитването на продукта (модул А1 );

Модул А1 трябва да се използва при еднокомпонентен или сложен твърд неорганичен амониево-нитратен тор с високо съдържание на азот с макроелементи, съгласно определението в ПФК 1(В)(I)(a)(i-ii)(A), или смесен продукт за наторяване, както е определен в ПФК 7 съдържащ такъв продукт.

3.Приложимост на изследване на типа на ЕС (модул Б) и съответствие на типа въз основа на вътрешния производствен контрол (модул В)

1.Модул Б в комбинация с модул В може да се използва за продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, съставен единствено от един или повече видове

а)непреработени или механично преработени растения, части от растения или извлеци от растения, както е посочено в КСМ 2,

б)други полимери, освен полимери с хранителни елементи, както е определено в КСМ 10,

в)някои странични животински продукти, както е определено в КСМ 11, или

г)КСМ, които са допустими за модул А съгласно подточка 1 от точка 1 относно приложимостта на посочения модул.

2.Модул В и модул В могат също да се използват по отношение на

а)инхибитора на нитрификацията, както е определен в ПФК 5 (А)(I),

б)инхибитора на уреазата, както е определен в ПФК 5 (А)(II), или

в)растителния биостимулатор, както е определен в ПФК 6, и

г)продукт, допустим за модул А съгласно подточка 2 от точка 1 относно приложимостта на посочения модул.

3.Чрез дерогация от точки 1 и 2, модул Б и модул В не тряба да се използват по отношение на еднокомпонентен или сложен твърд неорганичен амониево-нитратен тор с високо съдържание на азот с макроелементи, съгласно определението в ПФК 1(В)(I)(a)(i-ii)(A), или смесен продукт за наторяване, съдържащ такъв продукт.

4.Приложимост на осигуряване на качеството на процеса на производство (модул Г1);

1.Модул Г1 може да се използва за всеки продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“.

2.Чрез дерогация от точка 1, модул Г1 не трябва да се използва по отношение на еднокомпонентен или сложен твърд неорганичен амониево-нитратен тор с високо съдържание на азот с макроелементи, съгласно определението в ПФК 1(В)(I)(a)(i-ii)(A), или смесен продукт за наторяване, съдържащ такъв продукт.

Част 2
Описание на процедури за оценяване на съответствието

Модул А — Вътрешен производствен контрол

1.Описание на модула

1.Вътрешен производствен контрол е процедурата за оценяване на съответствието, чрез която производителят изпълнява задълженията си, предвидени по точки 2, 3 и 4 по-долу и осигурява и декларира на своя отговорност, че съответните продукти за наторяване, маркирани с маркировката „СЕ“, отговарят на изискванията на настоящия регламент, приложими към тях.

2.Техническа документация

2.1Техническата документация се изготвя от производителя. Документацията позволява да се оцени съответствието на продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, с приложимите изисквания и включва съответния анализ и оценка на риска/рисковете.

2.2В техническата документация се определят приложимите изисквания и обхватът дотолкова, доколкото е необходимо за нуждите на оценяването, проектирането, производството и употребата на продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“. Техническата документация съдържа най-малко следните елементи:

а)общо описание на продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“;

б)идеен проект и производствени чертежи и схеми,

в)описания и обяснения, необходими за разбиране на тези чертежи и схеми и за употребата на продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“,

г)списък на хармонизираните стандарти, приложени изцяло или частично, данните за които са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, и в случаите, когато тези хармонизирани стандарти не са били приложени — описания на решенията, приети за изпълнение на съществените изисквания по настоящия регламент, включително списък на общите спецификации или други подходящи приложени технически спецификации. при частично приложени хармонизирани стандарти, техническата документация посочва частите, които са приложени,

д)резултати от извършените проектни изчисления, проведените изследвания и др., и

е)протоколи от изпитванията.

3.Производство

3.Производителят взема всички необходими мерки производственият процес и неговото наблюдение да осигурят съответствието на произвежданите продукти за наторяване, маркирани с маркировката „СЕ“, с техническата документация, посочена в точка 2 по-горе, и с изискванията на настоящия регламент, приложими към тях.

4.Маркировка „CE“ и декларация за съответствие с изискванията на ЕС

4.1.Производителят нанася маркировката „СЕ“ върху всеки отделен продукт за наторяване, които отговаря на приложимите изисквания на настоящия регламент.

4.2.Производителят съставя писмена декларация за съответствие с изискванията на ЕС за всяка партида продукти за наторяване, маркирани с маркировката „СЕ“, и я съхранява заедно с техническата документация на разположение на националните органи в продължение на 10 години след пускането на продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, на пазара. Декларацията за съответствие с изискванията на ЕС идентифицира продукта, маркиран с маркировката „СЕ“, за който е съставена.

4.3.Всеки продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, се придружава от копие на декларацията за съответствие с изискванията на ЕС.

5.Упълномощен представител

5.Задълженията на производителя по точка 4 по-горе могат да бъдат изпълнявани от негов упълномощен представител, от негово/нейно име и на негова/нейна отговорност, при условие че са посочени в пълномощието.

Модул А1 — вътрешен производствен контрол с надзор на изпитването на продукта

1.Описание на модула

1.Вътрешен производствен контрол с надзор на изпитването на продукта е процедурата за оценяване на съответствието, чрез която производителят изпълнява задълженията си, предвидени по точки 2, 3 и 4 по-долу и осигурява и декларира на своя отговорност, че засегнатите продукти за наторяване, маркирани с маркировката „СЕ“, отговарят на изискванията на настоящия регламент, приложими към тях.

2.Техническа документация

2,1.Техническата документация се изготвя от производителя. Документацията позволява да се оцени съответствието на продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, с приложимите изисквания и включва адекватен анализ и оценка на риска/рисковете.

2.2.В техническата документация се определят приложимите изисквания и обхватът дотолкова, доколкото е необходимо за нуждите на оценяването, проектирането, производството и употребата на продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“. Техническата документация съдържа, когато е приложимо, най-малкото следните елементи:

а)общо описание на продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“;

б)идеен проект и производствени чертежи и схеми,

в)описания и обяснения, необходими за разбиране на тези чертежи и схеми и за употребата на продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“,

г)наименованията и адресите на производствените обекти, в които се произвеждат продуктът и основните му компоненти, и на операторите на тези обекти

д)списък на хармонизираните стандарти, приложени изцяло или частично, данните за които са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, и в случаите, когато тези хармонизирани стандарти не са били приложени — описания на решенията, приети за изпълнение на съществените изисквания за безопасност на настоящия регламент, включително списък на общите спецификации или други подходящи приложени технически спецификации. при частично приложени хармонизирани стандарти, техническата документация посочва частите, които са приложени,

е)резултати от извършените проектни изчисления, проведените изследвания и др., и

ж)протоколи от изпитванията.

3.Производство

3.Производителят взема всички необходими мерки производственият процес и неговото наблюдение да осигурят съответствието на произведените продукти за наторяване, маркирани с маркировката „СЕ“, с техническата документация, посочена в точка 2 по-горе, и с изискванията на настоящия регламент.

4.Проверки на продукта за задържане на масла и устойчивост на детонация

4.Циклите и изпитването, посочени в точки 4.1—4.3 по-долу трябва да се извършват върху представителна проба от продукта най-малко на всеки 3 месеца от името на производителя, за да се провери съответствието с

а)изискването за задържане на масла, посочено в точка 4 от ПФК 1(В)(I)(а)(i-ii)(A) в приложение I към настоящия регламент, и

б)изискването за устойчивост на детонация, посочено в точка 5 от ПФК 1(В)(I)(а)(i-ii)(A) в приложение I към настоящия регламент

Изпитванията се провеждат на отговорността на нотифициран орган, избран от производителя.

4.1.Термични цикли преди изпитването за съответствие с изискването относно задържането на масла, посочено в точка 4 от ПФК 1(В)(I)(а)(i-ii)(А) в приложение I

4.1.1.Принцип и определение

4.1.1.В ерленмайерова колба се нагрява пробата от температура на околната среда до 50 °С и се поддържа тази температура в продължение на два часа (фаза при 50 °С ). След това пробата се охлажда до достигане на температура 25 °С и се поддържа тази температура в продължение на два часа (фаза при 25 °С ). Двете последователни фази при 50 °С и 25 °С образуват един термичен цикъл. След подлагане на два термични цикъла, пробата за изпитване се държи при температура 20 °С (± 3 °С) за определяне на стойността на задържане на масла.

4.1.2.Апаратура

4.1.2.Обичайна лабораторна апаратура, по-конкретно:

а)водни бани, термостатирани на 25 (1) и 50 (1) °С съответно,

б)ерленмайерови колби с индивидуален обем 150 ml.

4.1.3.Процедура

4.1.3.1.Поставя се всяка проба от 70 ( 5) g в ерленмайерова колба, която след това се затваря със запушалка.

4.1.3.2.На всеки два часа колбата се премества от банята 50 °С в банята 25 °С и обратно.

4.1.3.3.Поддържа се постоянна температура на водата във всяка баня и се поддържа в движение чрез бързо разбъркване, за да се осигури водното ниво да е над нивото на пробата. Запушалката се предпазва от кондензация с калпаче от порест каучук.

4.2.Термични цикли преди изпитването за устойчивост на детонация, посочено в точка 5 от ПФК 1(В)(I)(а)(i-ii)(A) в приложение I

4.2.1.Принцип и определение

4.2.1.Пробата се нагрява във водонепроницаема камера от температура на околната среда до 50 °С и тази температура се поддържа в продължение на един час (фаза при 50 °С ). След това пробата се охлажда до достигане на температура 25 °С и се поддържа тази температура в продължение на един час (фаза при 25 °С ). Двете последователни фази при 50 °С и 25 °С образуват един термичен цикъл. След подлагане на изисквания брой термични цикли, пробата за изпитване се поддържа при температура 20 °С (± 3 °С) до изпитването за устойчивост на детонация.

4.2.2.Апаратура

а)Водна баня, термостатирана в температурен диапазон 20 до 51 °С с минимална скорост на нагряване и охлаждане 10 °С /час или две водни бани, една термостатирана на температура 20 °С, а другата на 51 °С. Водата в банята/баните се разбърква непрекъснато; обемът на ваните за водна баня следва да бъде достатъчно голям, за да гарантира свободната циркулация на водата.

б)Камера от неръждаема стомана, изцяло водонепроницаема и снабдена с термодвойка в центъра. Външната ширина на кутията е 45 ( 2) mm и дебелината на стената е 1,5 mm (виж фигура 1). Височината и дължината на камерата могат да се изберат така, че да подхождат на размерите на водната баня, например дължина 600 mm, височина 400 mm.

4.2.3.Процедура

4.2.3.Поставя се количество тор, достатъчно за единична детонация в камерата и се затваря капакът. Поставя се кутията във водната баня. Водата се нагрява до 51 °С и се измерва температурата в центъра на пробата тор. Един час след като температурата в центъра достигне 50 °С, водата се охлажда. Един час след като температурата в центъра достигне 25 °С, водата се нагрява, за да започне вторият цикъл. При две бани камерата се прехвърля в другата баня след всеки период на нагряване/охлаждане.

Фигура 1

4.3.Изпитване за устойчивост на детонация, посочено в точка 5 съгласно ПФК 1(В)(I)(а)(i-ii)(A) в приложение I

4.3.1.Описание

4.3.1.1.Изпитването трябва да се извършва с представителна проба от продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“. Преди да се изпита за устойчивост на детонация, цялата маса на пробата трябва да бъде подложена на пет термични цикъла, отговарящи на условията на точка 4.2 по-горе.

4.3.1.2.Продуктът за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“ трябва да бъде подложен на изпитване за устойчивост на детонация в хоризонтална стоманена тръба при следните условия:

а)безшевна стоманена тръба,

б)дължина на тръбата: най-малко 1000 mm,

в)номинален външен диаметър: най-малко 114 mm,

г)номиналната дебелина на стената: най-малко 5 mm,

д)възпламенител: типът и масата на избрания възпламенител трябва да бъдат такива, че максимално да се увеличи детонационното налягане, приложено на пробата, за да се определи нейната чувствителност на предаването на детонация,

е)Температура при изпитването: 15—25 °C

ж)оловни цилиндри за откриване на детонация: диаметър 50 mm и височина 100 mm,

з)поставени на интервали 150 mm и поддържащи тръбата в хоризонтално положение. Изпитването трябва да се извърши два пъти. Изпитването се смята за завършено, ако при двете изпитвания един или повече от поддържащите оловни цилиндри е разрушен по-малко от 5%.

4.3.2.Принцип

4.3.2.Пробата за изпитване се затваря в стоманена тръба и се подлага на детонационен удар от взривен междинен иницииращ заряд. Разпространението на детонацията се определя от степента на разрушаване при свиване на оловните цилиндри, върху които тръбата лежи хоризонтално по време на изпитването.

4.3.3.Материали

а)Пластичен експлозив, съдържащ 83 до 86% пентрит

Плътност: 1500—1600 kg/m3 

Скорост на детонация: 7300—7700 m/s

Маса: 500 (± 1) g

б)Седем дължини гъвкав детонационен шнур с неметално покритие (кожух)

Маса на запълващото вещество: 11—13 g/m

Дължина на всяко парче детонационен шнур: 400 (± 2) mm

в)Пресована гранула от вторичен експлозив с вдлъбнатина за поставяне на детонатор.

Експлозив: хексоген/восък 95/5 или тетрил, или подобен вторичен експлозив със или без добавен графит.

Плътност: 1500—1 600 kg/m3

Диаметър: 19—21 mm

Височина: 19—23 mm

Централно разположена вдлъбнатина за детонатора: диаметър 7—7,3 mm, дълбочина 12 mm.

г)Безшевна стоманена тръба, както е специфицирана в ISO 65 – 1981 – “Тежки серии”, с номинални размери DN 100 (4”)

външен диаметър: 113,1—115,0 mm

Дебелина на стената: 5,0—6,5 mm

Дължина: 1005 (± 2) mm

д)Дънна плоча

Материал: стомана с добри заваряващи свойства

Размери: 160 × 160 mm

Дебелина: 5—6 mm.

е)Шест оловни цилиндъра

Диаметър: 50 (± 1) mm

Височина: 100—101 mm

Материали: рафинирано (пречистено) олово, чистота най-малко 99,5 %.

ж)Стоманен блок

Дължина: най-малко 1000 mm

Широчина: най-малко 150 mm

Височина: най-малко 150 mm

Маса: най-малко 300 kg, ако няма твърда основа на стоманения блок.

з)Пластмасов или картонен цилиндър за заряда на възпламенителя

Дебелина на стената: 1,5—2,5 mm

Диаметър: 92—96 mm

Височина: 64—67 mm.

и)Детонатор (електрически или неелектрически) с инициираща сила 8 до 10

й)Дървен диск

Диаметър: 92—96 mm. Диаметърът трябва да пасва с вътрешния диаметър на пластмасовия или картонния цилиндър (буква з) по-горе)

Дебелина: 20 mm

к)Дървен прът със същите размери като детонатора (буква й) по-горе)

л)Шивашки карфици (максимална дължина 20 mm)

4.3.4.Процедура

4.3.4.1.Приготвяне на заряда на възпламенителя за поставяне в стоманената тръба

4.3.4.1.В зависимост от наличното оборудване, експлозивът може да бъде иницииран чрез заряда на възпламенителя или

чрез седемточково едновременно иницииране, както е посочено в точка 4.3.4.1.1. по-долу или

чрез централно иницииране от пресована гранула, както е посочено в точка 4.3.4.1.2. по-долу.

4.3.4.1.1.Седемточково едновременно иницииране

4.3.4.1.1.Зарядът на възпламенителя, готов за използване, е показан на фигура 2 по-долу.

4.3.4.1.1.1.В дървения диск (буква й) в точка 4.3.3 по-горе) се пробиват отвори, успоредни на оста на диска, през центъра и през шест точки, симетрично разпределени по концентричен кръг с диаметър 55 mm. Диаметърът на отворите трябва да бъде 6 до 7 mm (виж сечение А-В на фигура 2), в зависимост от диаметъра на използвания детонационен шнур (буква б) в точка 4.3.3 по-горе).

4.3.4.1.1.2.Отрязват се седем дължини от гъвкавия детонационен шнур (буква б) в точка 4.3.3 по-горе), всяка с дължина 400 mm, като се избягват загуби на експлозив в краищата чрез гладко срязване и незабавно уплътняване на отрязаните краища с леплива лента. Седемте парчета детонационен шнур се прекарват през седемте отвора на дървения диск (буква й) в точка 4.3.3 по-горе), така че краищата им да се показват на няколко сантиметра от другата страна на диска. След това се забива малка шивашка карфица (буква л) в точка 4.3.3 по-горе) напречно на текстилния кожух на всяка отрязана дължина от детонационния шнур на разстояние от 5 до 6 mm от края му и се залепя лепливата лента от външната страна на отрязаните дължини от шнур като ивица с ширина 2 cm непосредствено до карфицата. Накрая се изтегля по-дългата част от шнура, така че карфицата да се допре до дървения диск.

4.3.4.1.1.3.Пластичният експлозив се оформя (буква а) в точка 4.3.3 по-горе) като цилиндър с диаметър 92 до 96 mm, в зависимост от диаметъра на цилиндъра (буква з) в точка 4.3.3 по-горе). Цилиндърът се поставя изправен на хоризонтална повърхност и се вкарва оформеният експлозив. След това се поставя дървеният диск 17 , носещ седемте отрязъка детонаторен шнур отгоре на цилиндъра и се натиска надолу върху експлозива. Регулира се височината на цилиндъра (64 до 67 mm), така че неговият горен ръб да не излиза извън нивото на дървото. Накрая цилиндърът се фиксира към дървения диск с телбод или малки гвоздеи, по цялата обиколка

4.3.4.1.1.4.Свободните краища на седемте отрязани дължини детонационен шнур се групират около обиколката на дървената пръчка (буква к) в точка 4.3.3 по-горе), така че техните краища да бъдат наравно с равнина, перпендикулярна на пръчката. Те се задържат като сноп около пръчката с помощта на леплива лента 18 .

4.3.4.1.2.Централно иницииране с пресована гранула

4.3.4.1.2.Зарядът на възпламенителя, готов за използване, е показан на фигура 3.

4.3.4.1.2.1.Приготвяне на пресована гранула

4.3.4.1.2.1.Като се вземат необходимите предпазни мерки 10 g вторичен експлозив (буква в) в точка 4.3.3 по-горе) се поставят в матрица с вътрешен диаметър от 19 до 21 mm и се пресоват до точните размери и плътност. (отношението диаметър: височина трябва да бъде около 1:1). В центъра на дъното на матрицата се намира издатина с височина 12 mm и диаметър 7,0 до 7,3 mm (в зависимост от диаметъра на използвания детонатор), която образува в пресованата гранула цилиндрично гнездо за последващо вмъкване на детонатора.

4.3.4.1.2.2.Приготвяне на заряда за възпламенителя

4.3.4.1.2.2.Пластичният експлозив (буква а) в точка 4.3.3 по-горе) се поставя в цилиндъра (буква з) в точка 4.3.3 по-горе), стоящ изправен на хоризонтална повърхност, след това се притиска надолу с дървена матрица, за да се придаде на експлозива цилиндрична форма с вдлъбнатина в центъра. Пресованата гранула се вкарва в тази вдлъбнатина. Цилиндрично оформеният експлозив, съдържащ пресованата гранула, се покрива с дървен диск (буква й) в точка 4.3.3 по-горе) с централен отвор с диаметър 7,0 до 7,3 mm за вкарване на детонатора. Дървеният диск и цилиндърът се свързват по диагонал с лепяща лента. Осигурява се съосност на отвора, пробит в диска, и вдлъбнатината в пресованата гранула чрез вкарване на дървената пръчка (буква к) в точка 4.3.3 по-горе).

4.3.4.2.Приготвяне на стоманените тръби за детонационни изпитвания

4.3.4.2.В единия край на стоманената тръба (буква г) в точка 4.3.3 по-горе) се пробиват два диаметрално противоположни отвора с диаметър 4 mm перпендикулярно през страничната стена на разстояние 4 mm от края. Заварява се челно дънната плоча (буква д) в точка 4.3.3 по-горе) на противоположния край на тръбата, като ъгълът между дънната плоча и стената на тръбата се запълва по цялата обиколка на тръбата със заварен метал.

4.3.4.3.Пълнене и зареждане на стоманената тръба

4.3.4.3.Вж. фигури 2 и 3.

4.3.4.3.1.Изпитваната проба, стоманената тръба и зарядът на възпламенителя се кондиционират на температура от 20 ( 5)°C. За две изпитвания на устойчивост на детонация са необходими 16 — 18 kg от пробата за изпитване.

4.3.4.3.2.1Тръбата се поставя изправена върху нейното квадратно дъно върху твърда плоска повърхнина, за предпочитане бетон. Тръбата се напълва до около една трета от нейната височина с пробата за изпитване и се пуска от 10 см вертикално на пода пет пъти, за да се уплътнят частиците или гранулите, колкото е възможно по-плътно в тръбата. За да се ускори уплътняването, между отделните пускания се предизвикват вибрации на тръбата чрез удряне на страничната стена с чук с маса 750 до 1000 g , като общо се правят 10 повторения.

4.3.4.3.2.2.Този метод за зареждане се повтаря с още една порция от пробата за изпитване. Накрая трябва да се добави още материал от пробата по такъв начин, че след уплътняване чрез вдигане и пускане на тръбата 10 пъти и общо 20 ритмични удара с чука, зарядът да запълни тръбата до разстояние 70 mm от нейния отвор.

4.3.4.3.2.3Височината на запълване с проба за изпитване трябва да бъде регулирана, така че зарядът на възпламенителя (посочен по-горе в точка 4.3.4.1.1. или 4.3.4.1.2), който трябва да се вкара по-късно, да бъде в непосредствен контакт с пробата по цялата й повърхност.

4.3.4.3.3.Вкарва се зарядът на възпламенителя в тръбата, така че да е в контакт с пробата. горната повърхност на дървения диск трябва да бъде 6 mm под края на тръбата. Осигурява се сигурен плътен контакт между експлозива и пробата за изпитване чрез добавка и отстраняване на малки количества от пробата. Както е показано на фигури 2 и 3, през отворите близо до края на тръбата трябва да се вкарат шплентове и техните краища да се разтворят срещу тръбата.

4.3.4.4.Разполагане на стоманената тръба и оловните цилиндри (вж. фигура 4)

4.3.4.4.1.Основите на оловните цилиндри (буква е) в точка 4.3.3 по-горе) се номерират от 1 до 6. Правят се шест отметки на 150 mm една от друга по централната линия на стоманения блок (4.3.7), лежащ на хоризонтална основа, с първа отметка най-малко 75 mm от ръба на блока. Поставя се изправен оловен блок на всяка от тези отметки, като основата на всеки блок е центрирана върху съответната отметка.

4.3.4.4.2.Стоманената тръба, приготвена съгласно 4.3.4.3., се поставя хоризонтално върху оловните цилиндри, така че оста на тръбата да е успоредна на централната линия на стоманения блок и завареният край на тръбата да се издава на 50 mm след оловен цилиндър № 6. За да не се претъркаля тръбата, се вкарват малки дървени клинове между горната част на оловните цилиндри и стената на тръбата (по един от всяка страна) или се поставя дървена кръстачка между тръбата и стоманения блок.

Забележка: Трябва да се провери дали тръбата е в контакт с всичките шест оловни цилиндъра. Леко изкривяване на повърхността на тръбата може да се компенсира чрез завъртане на тръбата около нейната надлъжна ос. Ако някой от оловните цилиндри е твърде висок, той се почуква внимателно с чук до достигане на изискваната височина.

4.3.4.5.Подготовка за детонация

4.3.4.5.1.Апаратурата съгласно 4.3.4.4 се поставя в бункер или в подходящо подготвена подземна площадка (например, мина или тунел). Трябва да се осигури температурата на стоманената тръба да се поддържа равна на 20 ( 5) °С преди детонацията.

Забележка: Ако няма на разположение такива площадки за взривяване, изпитването може, ако е необходимо, да се извърши в облицована с бетон шахта, покрита отгоре с дървени греди. Детонацията може да причини изхвърляне на стоманени фрагменти с висока кинетична енергия. Поради това взривяването трябва да се извършва на подходящо разстояние от жилища или пътища.

4.3.4.5.2.Ако се използва заряд на възпламенител със седемточково иницииране, трябва да се гарантира, че детонационните шнурове са изпънати, както е дадено в бележката под черта на точка 4.3.1.1.4 по-горе, и са подредени, доколкото е възможно, хоризонтално.

4.3.4.5.3.Накрая се отстранява дървеният прът и се заменя с детонатора. Взривяването не се извършва, докато зоната за безопасност не е евакуирана и персоналът за изпитването не се е прикрил.

4.3.4.5.4.Експлозивът се детонира.

4.3.4.6.1Оставя се достатъчно време димът (газообразни и понякога токсични разпадни продукти, като азотни оксиди) да се разсеят. След това се събират оловните цилиндри и се измерва тяхната височина с измервателен пергел на Верние.

4.3.4.6.2.За всеки от маркираните оловни цилиндри се записва степента на сплескване, изразена като процент от първоначалната височина от 100 mm. Ако цилиндрите са сплескани косо, записват се най-високата и най-ниската точка и се изчислява средната стойност.

4.3.4.7.Може да се използва сонда за непрекъснато измерване на скоростта на детонация; сондата трябва да се вкара по дължината на оста на тръбата или по дължината на нейната странична страна.

4.3.4.8.За всяка проба трябва да се проведат по две детонационни изпитвания.

4.3.5.Протокол от изпитване

4.3.5.В протокола от изпитването за всяко детонационно изпитване трябва да бъдат дадени стойностите на следните параметри:

действително измерените стойности за външния диаметър на стоманената тръба и за дебелината на стената,

твърдостта на стоманената тръба по Бринел,

температурите на тръбата и на пробата малко преди възпламеняването,

плътност (kg/m3) на пробата в стоманената тръба,

височината на всеки оловен цилиндър след възпламеняването, като се отбелязва номерът на съответния цилиндър и

използваният метод на иницииране на заряда на възпламенителя.

4.3.5.1.Оценка на резултатите от изпитването

4.3.5.1.Ако при всяко възпламеняване сплескването поне на един оловен цилиндър не надминава 5%, се приема, че от изпитването може да бъде направено заключение.

Фигура 2

Фигура 3

Фигура 4

5.Маркировка за съответствие и декларация за съответствие с изискванията на ЕС

5.1.Производителят нанася маркировката „СЕ“ върху всеки отделен продукт за наторяване, които отговаря на приложимите изисквания на настоящия регламент.

5.2.Производителят съставя писмена декларация за съответствие с изискванията на ЕС за всяка партида продукти за наторяване, маркирани с маркировката „СЕ“, и я съхранява заедно с техническата документация на разположение на националните органи в продължение на 10 години след пускането на продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, на пазара. Декларацията за съответствие с изискванията на ЕС идентифицира такъв продукт, маркиран с маркировката „СЕ“, за който е съставена.

6.Упълномощен представител

6.Задълженията на производителя по точка 5 по-горе могат да бъдат изпълнявани от негов упълномощен представител, от негово/нейно име и на негова/нейна отговорност, при условие че са посочени в пълномощието.

Модул Б: изследване на типа на ЕС

1.Изследване на типа на ЕС е частта от процедурата за оценяване на съответствието, при която нотифициран орган изследва техническия проект на продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, и проверява и удостоверява, че техническият проект на продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, отговаря на изискванията на настоящия регламент.

2.Оценка на пригодността на техническия проект на продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, може да се извърши чрез проучване на техническата документация и подкрепящите доказателства по точка 3.2 по-долу, придружено с изследване на образци, които са представителни за очакваното производство от един или повече основни компоненти на продукта (комбинация от тип на производството и тип на проекта).

3.1.Производителят подава заявлението за изследване на типа на ЕС само до един нотифициран орган по свой избор.

3.2.Заявлението включва:

а)името и адреса на производителя, а в случаите, когато заявлението е подадено от упълномощен представител, също така и неговото/нейното име и адрес;

б)писмена декларация, че същото заявление не е подавано до друг нотифициран орган,

в)техническата документация. Техническата документация позволява да се оцени съответствието на продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, с приложимите изисквания на настоящия регламент и включва съответен анализ и оценка на риска (рисковете). В техническата документация се определят приложимите изисквания и обхватът дотолкова, доколкото е необходимо за нуждите на оценяването, проектирането, производството и употребата на продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“. Техническата документация съдържа, когато е приложимо, най-малкото следните елементи:

общо описание на продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“;

идеен проект и производствени чертежи и схеми,

описания и обяснения, необходими за разбиране на тези чертежи и схеми и за употребата на продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“,

списък на хармонизираните стандарти, приложени изцяло или частично, данните за които са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, и в случаите, когато тези хармонизирани стандарти не са били приложени — описания на решенията, приети за изпълнение на съществените изисквания за безопасност на настоящия регламент, включително списък на общите спецификации или други подходящи приложени технически спецификации. При частично приложени хармонизирани стандарти, техническата документация посочва частите, които са приложени,

резултати от извършените проектни изчисления, проведените изследвания и др.,

протоколи от изпитвания, и

когато продуктът съдържа или се състои от странични животински продукти по смисъла на Регламент (ЕО) № 1069/2009, търговските документи или здравните сертификати, изисквани по посочения регламент, както и доказателство, че страничните животински продукти са достигнали крайната точка в производствената верига по смисъла на посочения регламент.

г)представителните образци за предвижданото производство. Нотифицираният орган може да поиска допълнителни образци, ако са необходими за провеждането на програмата за изпитване,

д)подкрепящите доказателства за пригодност на решението за техническия проект. Тези подкрепящи доказателства посочват всички използвани документи, по-специално в случаите, когато съответните хармонизирани стандарти не са били приложени изцяло. Когато е необходимо, подкрепящите доказателства включват резултатите от изпитванията, проведени в съответствие с други относими технически спецификации от съответната лаборатория на производителя или от друга извършваща изпитвания лаборатория от негово/нейно име и на негова/нейна отговорност.

4.Нотифицираният орган:

а)По отношение на продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“:

(1)изследва техническата документация и подкрепящите доказателства, за да оцени пригодността на техническия проект на продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“;

б)по отношение на образеца/образците:

(2)удостоверява, че образецът или образците са произведени в съответствие с техническата документация, и определя елементите, проектирани в съответствие с приложимите разпоредби на съответните хармонизирани стандарти и/или техническите спецификации, както и елементите, проектирани в съответствие с други относими технически спецификации;

(3)провежда подходящи изследвания и изпитвания или организира тяхното провеждане с цел да провери дали в случаите, когато производителят е избрал да приложи решенията от съответните хармонизирани стандарти и/или технически спецификации, същите са били приложени правилно;

(4)провежда подходящи изследвания и изпитвания или организира тяхното провеждане с цел да провери дали в случаите, когато решенията от съответните хармонизирани стандарти и/или технически спецификации не са приложени, решенията, избрани от производителя, отговарят на съответните съществени изисквания на настоящия регламент;

(5)съгласува с производителя мястото, където ще се проведат изследванията и изпитванията.

5.Нотифицираният орган съставя доклад за оценката, в който описва действията, предприети съгласно точка 4, и получените резултати. Без да се засягат задълженията му по отношение на нотифициращите органи, нотифицираният орган разгласява изцяло или отчасти съдържанието на доклада само със съгласието на производителя

6.1.Когато типът отговаря на изискванията на настоящия регламент, приложими към съответния продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, нотифицираният орган издава на производителя сертификат за изследване на типа на ЕС. Сертификатът съдържа името и адреса на производителя, заключенията от изследването, условията (ако има такива) за неговата валидност и необходимите данни за идентифициране на одобрения тип. Сертификатът може да съдържа едно или повече приложения.

6.2.Сертификатът и приложенията към него съдържат цялата необходима информация, за да може съответствието на произведените продукти за наторяване, маркирани с маркировката „СЕ“, да бъде оценено спрямо изследвания тип и да се позволи контролът по време на експлоатация.

6.3.Когато типът не отговаря на изискванията на настоящия регламент, нотифицираният орган отказва да издаде сертификат за изследване на типа на ЕС и съответно информира подателя на заявлението, като подробно мотивира отказа си.

7.1.Нотифицираният орган следи за евентуални промени в общоприетото ниво на технически познания, които промени показват, че одобреният тип може вече да не отговаря на изискванията на настоящия регламент, и преценява дали такива промени изискват по-нататъшни проучвания. Ако това е така, нотифицираният орган информира производителя.

7.2.Производителят информира нотифицирания орган, у когото се намира техническата документация, отнасяща се до сертификата за изследване на типа на ЕС, за всички промени на одобрения тип, които могат да повлияят на съответствието на продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, със съществените изисквания на настоящия регламент или на условията за валидност на сертификата. Такива промени изискват допълнително одобрение под формата на допълнение към оригиналния сертификат за изследване на типа на ЕС.

8.1.Всеки нотифициран орган информира своя нотифициращ орган за сертификати за изследване на типа на ЕС и/или за допълнения към тях, които е издал или отнел, и периодично или при поискване предоставя на нотифициращите органи списък на сертификатите и/или допълненията към тях, които е отказал да издаде, спрял е действието им или по друг начин е ограничил.

8.2.Всеки нотифициран орган информира останалите нотифицирани органи за сертификатите за изследване на типа на ЕС и/или за допълнения към тях, чието издаване е отказал, отнел, спрял е действието им или по друг начин е ограничил, а при поискване — и за сертификатите и/или допълненията към тях, които е издал.

8.3.Комисията, държавите членки и останалите нотифицирани органи могат при поискване да получат копие от сертификатите за изследване на типа на ЕС и/или от допълненията към тях. При поискване Комисията и държавите членки могат да получат копие от техническата документация и резултатите от проведените от нотифицирания орган изследвания.

8.4.Нотифицираният орган съхранява копие от сертификата за изследване на типа на ЕС, неговите приложения и допълнения, както и техническото досие, включващо документацията, представена от производителя, до изтичане на валидността на сертификата.

9.Производителят съхранява на разположение на националните органи копие от сертификата за изследване на типа на ЕС, неговите приложения и допълнения заедно с техническата документация в продължение на 10 години след пускането на продуктаза наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, на пазара.

10.Упълномощеният представител на производителя може да подава заявлението по точка 3 и да изпълнява задълженията по точки 7 и 9, при условие че са посочени в пълномощието.

Модул В: Съответствие с типа въз основа на вътрешен производствен контрол

1.Описание на модула

1.Съответствие с типа въз основа на вътрешен производствен контрол е частта от процедурата за оценяване на съответствието, чрез която производителят изпълнява задълженията си по точки 2 и 3 и осигурява и декларира, че съответните продукти за наторяване, маркирани с маркировката „СЕ“, съответстват на типа, описан в сертификата за изследване на типа на ЕС, и отговарят на изискванията на настоящия регламент, приложими към тях.

2.Производство

2.Производителят взема всички необходими мерки производственият процес и неговото наблюдение да осигурят съответствието на произвежданите продукти за наторяване, маркирани с маркировката „СЕ“, с одобрения тип, описан в сертификата за изследване на типа на ЕС, и с изискванията на настоящия регламент, приложими към тях.

3.Маркировка за съответствие и декларация за съответствие с изискванията на ЕС

3.1Производителят нанася маркировката "CE" върху всеки отделен продукт за наторяване, който е в съответствие с типа, описан в сертификата за изследване на типа на ЕС, и който отговаря на изискванията на настоящия регламент.

3.2Производителят съставя писмена декларация за съответствие с изискванията на ЕС за партида продукти за наторяване, маркирани с маркировката „СЕ“, и я съхранява на разположение на националните органи в продължение на 10 години след пускането на продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, на пазара. Декларацията за съответствие с изискванията на ЕС идентифицира партидата на продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, за която е съставена.

3.3.Копие от декларацията за съответствие с изискванията на ЕС се предоставя на съответните органи при поискване.

4.Упълномощен представител

4.Задълженията на производителя по точка 3 по-горе могат да бъдат изпълнявани от негов/неин упълномощен представител, от негово/нейно име и на негова/нейна отговорност, при условие че са посочени в пълномощието.

Модул Г1: Осигуряване на качеството на производството

1.Описание на модула

1.Вътрешният производствен контрол е процедурата за оценяване на съответствието, чрез която производителят на продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, изпълнява задълженията си, предвидени по точки 2, 4 и 7 по-долу и гарантира и декларира на своя отговорност, че съответните продукти за наторяване, маркирани с маркировката „СЕ“, отговарят на изискванията на настоящия регламент, приложими към тях.

2.Техническа документация

2.Техническата документация се съставя от производителя на продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“. Документацията позволява да се оцени съответствието на продукта с приложимите изисквания и включва съответния анализ и оценка на риска/рисковете. Техническата документация определя приложимите изисквания и обхваща — дотолкова, доколкото е необходимо за нуждите на оценяването — проектирането, производството и употребата на продукта. Техническата документация съдържа, когато е приложимо, най-малко следните елементи:

а)общо описание на продукта,

б)идеен проект и производствени чертежи и схеми, както и писмено описание и диаграма на производствения процес, в която са ясно обозначени всяка обработка, съд за съхранение и място.

в)описания и обяснения, необходими за разбиране на тези чертежи и схеми и за употребата на продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“,

г)списък на хармонизираните стандарти, приложени изцяло или частично, данните за които са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, и в случаите, когато тези хармонизирани стандарти не са били приложени — описания на решенията, приети за изпълнение на съществените изисквания за безопасност на настоящия регламент, включително списък на общите спецификации или други подходящи приложени технически спецификации. при частично приложени хармонизирани стандарти, техническата документация посочва частите, които са приложени,

д)резултати от извършените проектни изчисления, проведените изследвания и др.,

е)протоколи от изпитвания, и

ж)когато продуктът съдържа или се състои от странични животински продукти по смисъла на Регламент (ЕО) № 1069/2009, търговските документи или здравните сертификати, изисквани по посочения регламент, както и доказателство, че страничните животински продукти са достигнали крайната точка в производствената верига по смисъла на посочения регламент.

3.Наличност на техническата документация

3.Производителят съхранява техническата документация на разположение на съответните национални органи в продължение на най-малко 10 години след пускането на продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, на пазара.

4.Производство

4.Производителят разработва и въвежда одобрена система по качеството за производството, контрола на крайния продукт и изпитването на съответните продукти, както е определено в точка 5, и подлежи на надзор, както е определено в точка 6.

5.Система по качеството

5.1.Производителят внедрява система по качеството, която осигурява съответствие на продуктите за наторяване, маркирани с маркировката „СЕ“, с изискванията на настоящия регламент, приложими към тях.

4.1.1.Системата по качеството включва цели по качеството и организационната структура, с отговорностите и правомощията на ръководството по отношение на качеството на продукта.

5.1.1.1.По отношение на компоста, който спада към категорията съставни материали (КСМ) 3, и ферментационния продукт, който спада към КСМ 5, както е определено в приложение II, висшето ръководство на организацията на производителя:

а)гарантира, че са налице достатъчно ресурси (персонал, инфраструктура, оборудване) за създаване и внедряване на системата по качество;

б)назначава член на ръководството на организацията, който носи отговорност да:

гарантира установяването, апробирането, прилагането и поддържането на процесите по управление на качеството;

докладва на висшето ръководство на производителя за функционирането на управлението на качеството и за нуждите от подобрение;

гарантира насърчаването на информираността за нуждите на потребителите и за законовите изисквания в цялата организация на производителя, както и за информирането на персонала за значимостта и важността на изискванията за управлението на качеството с оглед на изпълнение на законовите изисквания на настоящия регламент;

гарантира, че всеки служител, чиито професионални отговорности имат отношение към качеството на продукта, е достатъчно обучен и инструктиран; и

гарантира воденето на записи за различните документи за управление на качеството, споменати в точка 5.1.4. по-долу;

в)всяка година или по-често от предвиденото, ако това се налага от значителна промяна, която може да засегне качеството на продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, извършва вътрешен одит; и

г)гарантира, че в организацията и извън нея са установени подходящи процеси на комуникация и че тя се осъществява с оглед на ефективността на управлението на качеството.

5.1.2.Системата по качеството трябва да се внедри с помощта на производствените дейности, техниките, процесите и системните дейности за контрол на качеството и за осигуряване на качеството.

5.1.2.1.По отношение на компоста, който спада към категорията съставни материали („КСМ“) 3, и ферментационния продукт, който спада към КСМ 5, както са определени в приложение II, системата трябва да осигури съответствие с критериите за процесите на компостиране и разгражадане, посочени в настоящото приложение.

5.1.3.Системата за качество трябва да включва изследвания и изпитвания, които да се извършат преди ,по време и след производството, като се спазва определена периодичност.

5.1.3.1.По отношение на компост, спадащ към КСМ 3 и ферментационния продукт, спадащ към КСМ 5, както са определени в приложение II, изследванията и изпитванията трябва да включват следните елементи:

а)за всяка партида входящи материали трябва да се записват следните данни:

(6)дата на доставка;

(7)тегло на доставеното количество (или оценка въз основа на обема и плътността);

(8)данни за идентификация на доставчика на входящия материал;

(9)тип на входящия материал;

(10)данни за идентификация на всяка партида и място на доставка в производственото съоръжение. за целите на управлението на качеството трябва да се присвои уникален идентификационен код, валиден през целия процес на производство; и

(11)в случай на отказ, причините за отхвърлянето на партидата и къде е била изпратена.

б)Необходимо е квалифициран персонал да извършва визуална проверка на всяка пратка от входящия материал и да проверява съвместимостта със спецификациите за входящи материали за КСМ 3 и 5 в приложение II.

в)Производителят трябва да откаже всяка пратка входящ материал, за който при визуалната проверка е възникнало каквото и да било подозрение за

наличието на опасни вещества или на такива, които застрашават процеса на компостиране или разграждане или качеството на крайния продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, или за

несъвместимост със спецификациите на КСМ 3 или КСМ 5 в приложение II, по-специално чрез наличието на пластмаси, водещо до надвишаване на граничната стойност за макроскопични примеси.

г)Персоналът трябва да е обучен

по отношение на потенциално опасните качества на входящите материали и на

характеристиките, които правят възможно да се разпознаят опасните свойства и наличието на пластмаси.

д)От изходящите материали трябва да се вземат проби, за да се удостовери, дали те съответстват на спецификациите на съставните материали за компост и ферментационен продукт, посочени в КСМ 3 и КСМ 5 в приложение II, и че свойствата на изходящия материал не застрашават съответствието на продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, с относимите изисквания в приложение I.

е)Вземането на проби от изходящите материали трябва да се извършва най-малко със следната периодичност:

Годишно количество на входящите материали
(в тонове)

Проби / година

≤ 3000

1

3001 – 10000

2

10001 – 20000

3

20001 – 40000

4

40001 – 60000

5

60001 – 80000

6

80001 – 100000

7

100001 – 120000

8

120001 – 140000

9

140001 – 160000

10

160001 – 180000

11

> 180000

12

ж)Ако някоя изпитвана проба от изходящ материал не отговаря на една или повече от приложимите гранични стойности, посочени в съответните раздели на приложения I и II към настоящия регламент, лицето, отговорно за управлението на качеството, посочено в точка 5.1.1.1, буква б) по-горе трябва:

(12)ясно да обозначи несъответстващите продукти и мястото на съхраняването им,

(13)да анализира причините за несъответствието и да вземе всички необходими мерки да предотврати повторението му,

(14)да записва в записите относно качеството, посочени в точка 5.1.4, дали е извършена преработка, или продуктът е бил унищожен.

5.1.4.Производителят поддържа записи относно качеството, например доклади от проверки, данни от изпитвания, данни от калибриране, доклади за квалификацията на съответния персонал и др.

5.1.4.1.По отношение на компоста, който спада към категорията съставни материали („КСМ“) 3, и ферментационният продукт , която спада към КСМ 5, както са определени в приложение II, записите относно качеството трябва да показват ефективен контрол на входящия материал, производството, съхранението, както и съответствието на входящите и изходящите материали с относимите изисквания на настоящия регламент. Всеки документ трябва да бъде годен за четене и достъпен на съответното му място (места) на употреба, като всяка остаряла версия трябва да бъде бързо отстранена от мястото, в което се употребява, или най-малкото да бъде обозначен като остарял. Документацията относно управлението на качеството трябва да съдържа най-малко следната информация:

а)заглавие,

б)номер на версията,

в)дата на издаване,

г)името на издалото я лице,

д)записи за ефективния контрол на входящите материали,

е)записи за ефективния контрол на процеса на производство,

ж)записи за ефективния контрол на изходящите материали,

з)записи за случаите на несъответствие,

и)доклади за всички злополуки и инциденти, които се случват в производственото съоръжение, техните известни или предполагаеми причини и предприетите действия,

й)записи за жалби, изразени от трети страни, и какви действия са предприети във връзка с тях,

к)запис за датата, типа и темата на обучението, което са посещавали лицата, отговорни за качеството на продукта,

л)резултати от вътрешния одит и предприети действия, и

м)резултати от външен одит и предприети действия.

5.1.5.Постигането на изискваното качество на продукта и ефективното функциониране на системата по качеството трябва да бъдат обект на наблюдение.

5.1.5.1.По отношение на компоста, който спада към категорията съставни материали („КСМ“) 3, и ферментационния продукт, който спада към КСМ 5, както са определени в приложение II, производителят трябва да утвърди годишна програма за вътрешен одит, имаща за цел проверка на съответствието на системата по качество, която има следните компоненти:

(1)трябва да бъде установена и документирана процедура за определяне на отговорностите и изискванията за планиране и извършване на вътрешните одити, установяване на записи и докладване на резултати. Трябва да се изготви доклад, в който се определят несъответствията със схемата за качество и да се докладват всички коригиращи мерки. Записите от вътрешния одит трябва да се приложат към документацията за управлението на качеството.

(2)Трябва да се даде приоритет на несъответствията, установени от външните одити.

(3)Одиторите не трябва да одтират собствената си работа.

(4)Ръководителите, отговорни за одитираната област трябва да гарантират, че се предприемат коригиращи действия без ненужно забавяне.

(5)Вътрешен одит, който е предприет в рамките на друга система за управление на качеството, може да бъде взет предвид при условие, че бъде допълнен от одит на изискванията в другата система по качеството.

5.2.Производителят подава заявление за оценяване на неговата/нейната система по качеството по отношение на съответните продукти до акредитиран нотифициран орган по негов/неин избор. Заявлението включва:

-    името и адреса на производителя, а в случаите, когато заявлението е подадено от упълномощен представител, също така и неговото/нейното име и адрес;

-    писмена декларация, че същото заявление не е подавано до друг нотифициран орган,

-    цялата относима информация за предвижданата категория продукт;

-    документацията относно системата по качеството;

-    техническа документация за всички елементи на системата по качеството, посочени в точка 5.1 и нейните подточки.

5.3.Всички елементи, изисквания и предписания, приети от производителя, трябва да се документират редовно и системно под формата на писмени политики, процедури и инструкции. Документацията на системата по качеството позволява еднозначно тълкуване на програмите по качеството, плановете, наръчниците и записите. Тя по специално съдържа подходящо описание на всички елементи на системата по качеството, споменати по-горе в точка 5.1 и нейните подточки.

5.4.1.Нотифицираният орган оценява системата за качество, за да определи дали отговаря на изискванията, посочени в точка 5.1 и нейните подточки.

5.4.2.По отношение на елементите на системата по качеството, които отговарят на съответните спецификации на съответния хармонизиран стандарт, нотифицираният орган приема, че е налице съответствие с посочените по-горе изисквания.

5.4.3.В допълнение към опита в системи за управление на качеството екипът одитори трябва да разполага най-малко с един член с опит в оценяването на съответната продуктова област и технология на продукта, както и познания за приложимите изисквания на настоящия регламент. Одитът включва посещение в помещенията на производителя за извършване на оценка. Екипът одитори преглежда техническата документация по точка 2, за да установи способността на производителя да определи приложимите изисквания на настоящия регламент и да извърши необходимите изследвания, с цел да осигури съответствието на продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, с тези изисквания.

5.4.4.Решението се съобщава на производителя. Съобщението включва заключенията от одита и мотивирано решение относно извършеното оценяване.

5.5.Производителят се задължава да изпълни задълженията, произтичащи от одобрената система по качеството, както и да поддържа тази система в състояние на пригодност и ефикасно функциониране.

5.6.1.Производителят редовно информира нотифицирания орган, одобрил системата по качеството, за всякакви планирани изменения в нея.

5.6.2.Нотифицираният орган оценява предложените изменения и решава дали изменената система по качеството ще продължи да отговаря на изискванията по точка 5.2 или се налага ново оценяване.

5.6.3.Той съобщава своето решение на производителя. Съобщението включва заключенията от извършеното изследване и мотивирано решение относно извършеното оценяване.

6.Надзор от страна на нотифицирания орган

6.1Целта на надзора е да се гарантира, че производителят изпълнява правилно задълженията, произтичащи от одобрената система по качеството.

6.2.За целите на оценяването производителят предоставя на нотифицирания орган достъп до местата на производство, проверка, изпитване и съхраняване и му предоставя цялата необходима информация, по-специално:

-    документацията на системата по качеството,

-    техническата документация, посочена в точка 2.

-    записите по качеството, като доклади от проверки, данни от изпитвания, данни от калибриране и доклади за квалификацията на съответния персонал.

6.3.1Нотифицираният орган извършва периодични одити, за да се увери, че производителят поддържа и прилага системата по качеството, и представя на производителя доклад от одита.

6.3.2По отношение на компоста, който спада към категорията съставни материали („КСМ“) 3, и ферментационния продукт, който спада към КСМ 5, както са определени в приложение II, нотифицираният орган при всеки одит трябва да взема проби от изходящия материал и да ги анализира, като одитите трябва да се провеждат със следната периодичност:

а)през първата година на надзор от страна на нотифицирания орган на съответното съоръжение: периодичността трябва да е същата като тази на вземането на проби, посочена в таблицата, включена в точка 5.1.3.1, буква е); и

б)по време на следващите години на надзор: периодичността трябва да е половината от тази на вземането на проби, посочена в таблицата, включена в точка 5.1.3.1, буква е);

6.4Освен това нотифицираният орган може да прави и внезапни посещения при производителя. По време на такива посещения нотифицираният орган може, ако е необходимо, да провежда или да организира провеждането на изпитвания на продуктите с цел да установи дали системата по качеството функционира правилно. Нотифицираният орган предоставя на производителя доклад от посещението, а ако са били проведени изпитвания — и протоколи от изпитванията.

7.Маркировка за съответствие и декларация за съответствие с изискванията на ЕС

7.1.Производителят нанася маркировката „СЕ“, и на отговорността на нотифицирания орган, посочен в точка 5.2, идентификационния му номер, върху всеки отделен продукт, който отговаря на приложимите изисквания на настоящия регламент.

7.2.1Производителят съставя писмена декларация за съответствие с изискванията на ЕС за всяка партида продукти за наторяване, маркирани с маркировката „СЕ“, и я съхранява на разположение на националните органи в продължение на 10 години след пускането на продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, на пазара. Декларацията за съответствие с изискванията на ЕС трябва да идентифицира партидата на продукта, за която е съставена.

7.2.2Копие от декларацията за съответствие с изискванията на ЕС се предоставя на съответните органи при поискване.

8.Достъпност на документацията на системата по качеството

8.Производителят съхранява на разположение на националните органи в продължение на най-малко 10 години след пускането на продукта на пазара:

-    техническата документация, посочена в точка 5.3.

-    одобрените изменения по точка 5.6 и нейните подточки,

-    решенията и докладите на нотифицирания орган по точки 5.6.1—5.6.3, 6.3 и 6.4.

9.Задължение на нотифицираните органи да предоставят информация

9.1.Всеки нотифициран орган информира своите нотифициращи органи за издадените или оттеглени одобрения на системи по качеството и периодично или при поискване им предоставя списък с одобрения на системи по качеството, които е отказал, спрял е действието им или по друг начин е ограничил.

9.2.Всеки нотифициран орган информира останалите нотифицирани органи за одобрения на системи по качеството, които е отказал, спрял е действието им или е оттеглил, и при поискване, за издадените одобрения на системи по качеството.

10.Упълномощен представител

Задълженията на производителя по точка 3, точка 5.2, 5.6.1—5.6.3, точка 7 и точка 8 по-горе могат да бъдат изпълнявани от негов/неин упълномощен представител, от негово/нейно име и на негова/нейна отговорност, при условие че са посочени в пълномощието.

ПРИЛОЖЕНИЕ V
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ЕС (№ ХХХ)
19

1.    Маркиран с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване (продукт-, партида-, тип- или сериен номер):

2.    Име и адрес на производителя и, ако е приложимо, на неговия упълномощен представител:

3.    Настоящата декларация за съответствие с изискванията на ЕС е издадена на отговорността на производителя.

4.    Предмет на декларацията (идентификация на продукта, позволяваща проследяването му): той може, когато е необходимо за идентификацията на маркирания с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване, да съдържа изображение):

5.    Предметът на декларацията, описан по-горе, отговаря на съответното законодателство на Съюза за хармонизация:

6.    Позоваване на използваните относими хармонизирани стандарти или позоваване на други технически спецификации, по отношение на които се декларира съответствие:

7.    Когато е приложимо, нотифицираният орган… (наименование, номер)… извърши … (описание на извършеното) … и издаде сертификата:

8.    Допълнителна информация:

Подписано за и от името на:

(място и дата на издаване)

(име, длъжност) (подпис):

(1) Регламент (ЕИО) № 315/93 на Съвета от 8 февруари 1993 г. за установяване на общностни процедури относно замърсителите в храните (ОВ L 37, 13.2.1993 г., стр. 1).
(2) Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 г. относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ 70, 16.3.2005 г., стр. 1).
(3) Регламент (ЕО) № 470/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. относно установяване на процедури на Общността за определяне на допустимите стойности на остатъчни количества от фармакологичноактивни субстанции в храни от животински произход, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета и за изменение на Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 152, 16.6.2009 г., стр. 11).
(4) Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 май 2002 г. за нежелателните вещества в храните за животни (ОВ L 140, 30.5.2002 г., стр. 10).
(5) В случай на добавка, възстановена в Европейския съюз, това условие е изпълнено, ако добавката е същата, по смисъла на член 2, параграф 7, буква г), подточка i) от Регламент (ЕО) № 1907/2006 като вещество регистрирано в досие, съдържащо информацията посочена тук, и ако производителят на продукта за наторяване разполага с информацията по смисъла на 2, параграф 7, буква г), подточка ii) от Регламент (ЕО) № 1907/2006.
(6) В случай на добавка, възстановена в Европейския съюз, това условие е изпълнено, ако добавката е същата, по смисъла на член 2, параграф 7, буква г), подточка i) от Регламент (ЕО) № 1907/2006 като вещество регистрирано в досие, съдържащо информацията посочена тук, и ако производителят на продукта за наторяване разполага с информацията по смисъла на 2, параграф 7, буква г), подточка ii) от Регламент (ЕО) № 1907/2006.
(7) В случай на добавка, възстановена в Европейския съюз, това условие е изпълнено, ако добавката е същата, по смисъла на член 2, параграф 7, буква г), подточка i) от Регламент (ЕО) № 1907/2006 като вещество регистрирано в досие, съдържащо информацията посочена тук, и ако производителят на продукта за наторяване разполага с информацията по смисъла на 2, параграф 7, буква г), подточка ii) от Регламент (ЕО) № 1907/2006.
(8) Изключването на материал от КСМ 1 не засяга възможността той да бъде допустим съставен материал за друга КСМ, за която се използват други изисквания. Вж. напр. КСМ 11 за животинските субпродукти, КСМ 9 и 10 за полимерите и КСМ 8 за агрономичните добавки.
(9) В случай на добавка, възстановена в Европейския съюз, това условие е изпълнено, ако добавката е същата, по смисъла на член 2, параграф 7, буква г), подточка i) от Регламент (ЕО) № 1907/2006 като вещество, регистрирано в досие, съдържащо информацията посочена тук, и ако производителят на продукта за наторяване разполага с информацията по смисъла на 2, параграф 7, буква г), подточка ii) от Регламент (ЕО) № 1907/2006.
(10) Сбор от нафтален, аценафтилен, аценафтен, флуорен, фенантрен, антрацен, флуорантен, пирен, бензо[a]антрацен, хризен, бензо[b]флуорантен, бензо[k]флуорантен, бензо[a]пирен, индено[1,2,3-cd]пирен, дибензо[a,h]антрацен и бензо[ghi]перилен
(11) Сбор от нафтален, аценафтилен, аценафтен, флуорен, фенантрен, антрацен, флуорантен, пирен, бензо[a]антрацен, хризен, бензо[b]флуорантен, бензо[k]флуорантен, бензо[a]пирен, индено[1,2,3-cd]пирен, дибензо[a,h]антрацен и бензо[ghi]перилен
(12) В случай на добавка, възстановена в Европейския съюз, това условие е изпълнено, ако добавката е същата, по смисъла на член 2, параграф 7, буква г), подточка i) от Регламент (ЕО) № 1907/2006 като вещество регистрирано в досие, съдържащо информацията, посочена тук, и ако производителят на продукта за наторяване разполага с информацията по смисъла на 2, параграф 7, буква г), подточка ii) от Регламент (ЕО) № 1907/2006.
(13) В случай на добавка, възстановена в Европейския съюз, това условие е изпълнено, ако добавката е същата, по смисъла на член 2, параграф 7, буква г), подточка i) от Регламент (ЕО) № 1907/2006 като вещество, регистрирано в досие, съдържащо информацията, посочена тук, и ако производителят на продукта за наторяване разполага с информацията по смисъла на 2, параграф 7, буква г), подточка ii) от Регламент (ЕО) № 1907/2006.
(14) Сбор от нафтален, аценафтилен, аценафтен, флуорен, фенантрен, антрацен, флуорантен, пирен, бензо[a]антрацен, хризен, бензо[b]флуорантен, бензо[k]флуорантен, бензо[a]пирен, индено[1,2,3-cd]пирен, дибензо[a,h]антрацен и бензо[ghi]перилен
(15) Сбор от нафтален, аценафтилен, аценафтен, флуорен, фенантрен, антрацен, флуорантен, пирен, бензо[a]антрацен, хризен, бензо[b]флуорантен, бензо[k]флуорантен, бензо[a]пирен, индено[1,2,3-cd]пирен, дибензо[a,h]антрацен и бензо[ghi]перилен
(16) В случай на добавка, възстановена в Европейския съюз, това условие е изпълнено, ако добавката е същата, по смисъла на член 2, параграф 7, буква г), подточка i) от Регламент (ЕО) № 1907/2006 като вещество, регистрирано в досие, съдържащо информацията, посочена тук, и ако производителят на продукта за наторяване разполага с информацията по смисъла на 2, параграф 7, буква г), подточка ii) от Регламент (ЕО) № 1907/2006.
(17) Диаметърът на диска трябва винаги да съответства на вътрешния диаметър на цилиндъра.
(18) Забележка: Когато шестте периферни отрязъка шнур са стегнати след сглобяване, централният шнур трябва да остане леко хлабав.
(19) По избор производителят може да номерира декларацията за съответствие с изискванията на ЕС.
Top