EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016DC0615

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ И ДО СЪВЕТА По-добро регулиране: да постигаме по-добри резултати за един по-силен Съюз

COM/2016/0615 final

Брюксел, 14.9.2016

COM(2016) 615 final

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

По-добро регулиране: да постигаме по-добри резултати за един по-силен Съюз


Въведение

По-доброто регулиране е от значение. Законодателството не е цел само по себе си — то е средство за осигуряване на осезаеми ползи за европейските граждани и за справяне с общите предизвикателства, пред които е изправена Европа. Една добре насочена, основана на факти и просто и ясно формулирана правна рамка е по-вероятно да бъде правилно прилагана и да постигне своите цели по места, независимо дали те са икономически, социални или екологични. Модерните, пропорционални правила, които са подходящи за целта, са от основно значение за върховенството на закона и отстояването на нашите общи ценности, но също така и за ефикасността на публичните администрации и предприятията.

Европейският съюз често е критикуван — в повечето случаи справедливо — за създаването на прекомерна и зле формулирана правна рамка и за вмешателство в живота на гражданите или предприятията с твърде много и твърде подробни правила. Изобилстват доклади, основателни или не, за случаи на неадекватни регламенти или правила, които очевидно управляват на микро ниво икономически или социални аспекти на ежедневния живот. В същото време гражданите очакват, че Европа трябва да акцентира в по-голяма степен върху предоставянето на ефективни решения относно големите предизвикателства — работни места и растеж, инвестиции, сигурност, миграционни потоци, както и относно цифровата революция, като това са само няколко примера.

От началото на своя мандат Комисията „Юнкер“ поясни, че ще скъса с миналото и ще промени своя начин на работа и на определяне на своите политики, чрез въвеждане на принципите на „по-доброто регулиране“ в центъра на процеса на вземане на решения, за да гарантира, че нейните политики дават по-добри резултати за гражданите, предприятията и публичните органи. Поехме ангажимент да действаме с размах за големите неща и по-скромно — за по-маловажните теми, като насочим действията си към въпросите, които са от съществено значение за нашите граждани и за които действията на европейско равнище са най-належащи, и като гарантираме, че държавите членки поемат отговорност в случаите, когато действията на национално равнище са по-подходящи.

Ние също се ангажирахме да работим в тясно сътрудничество с Европейския парламент и Съвета и да си сътрудничим тясно с държавите членки за определяне на дневния ред и за установяване общите политически приоритети, така че европейските институции, взети заедно, да могат да допринесат за по-добър и по-целеустремен Съюз. Съсредоточаването върху мерки, които са действително необходими, и отсяването на неща, които водят до незначителни ползи или могат да бъдат свършени по-добре на национално, регионално или местно равнище в държавите членки, също освобождават пространство и означават, че като цяло институциите могат да се мобилизират по-бързо за справяне с нови обстоятелства, какъвто е случаят с миграционната криза.

Близо две години след началото на мандата си Комисията е на път да изпълни ангажиментите за по-добро регулиране. От самото начало нашата работа се определя от набор от политически насоки 1 за насочване в средносрочен план на действията във връзка с основните предизвикателства, пред които е изправен ЕС: създаването на работни места, растежът и инвестициите; миграцията; сигурността; цифровите технологии; енергетиката или задълбочаването на единния пазар. Всяка година конкретните мерки, които отразяват тези стратегии, се определят в годишни, целенасочени и рационализирани работни програми. В работната програма за 2014 г. имаше 100 инициативи. През 2015 г. работната програма съдържаше 23 нови приоритетни инициативи и пакети. През 2016 г. също имаше само 23 такива.

Графика 1. По-доброто регулиране в цифри през периода 2015—2016 г.

В същото време броят на предложенията за регламенти и директиви, изготвени от Комисията за приемане от Европейския парламент и от Съвета по обикновената законодателна процедура, са намалели от 159 през 2011 г. на 48 през 2015 г. От 2000 г. насам броят на директивите и регламентите, приети от Европейския парламент и Съвета в съответствие с обикновената законодателна процедура, варира ежегодно, с най-високо равнище на законодателна дейност (141) през 2009 г. През 2015 г., първата година на Комисията „Юнкер“, бяха приети 56 законодателни акта.

Графика 2. Брой на законодателните предложения за периода 2011—2015 г.

Комисията не само се стреми да се съсредоточи върху това, което е необходимо и важно за гражданите, но и да се бори с инертността. През последните две години са оттеглени 90 направени пред съзаконодателите предложения, които са остарели или не са били придвижени напред в европейския законодателен процес, за да може вниманието да се насочи към приоритетните досиета. Действащото законодателство на ЕС беше намалено чрез отмяна на 32 остарели закона и беше стартирана работа за опростяване на съществуващите правила в около 103 области.

По-доброто регулиране също така изисква то да бъде изготвено при пълно познаване на очакваното въздействие, за да се увеличи максимално положителният ефект и да се избегне ненужната тежест и бюрокрация за гражданите, предприятията и органите на публичната власт. Част от ангажимента на Комисията за по-добро регулиране е да се придържа към създаването на правила, като се основава на факти. Преди да бъде предложено ново законодателство, Комисията подробно оценява придобития опит, проучва и се консултира относно възможните въздействия и оценява дали следва да бъдат предприети действия от страна на Съюза или от страна на държавите членки.

По-доброто регулиране не е отговорност единствено на Европейската комисия; това е съвместно начинание с Европейския парламент, Съвета и държавите членки, тъй като всеки от тези участници има роли и отговорности, които да изпълнява. Освен това то не е въпрос, на който се обръща внимание единствено когато са подготвя и разработва ново законодателство. На всеки етап от цикъла на създаване на политики, от законодателните преговори между Парламента и Съвета до транспонирането и прилагането от страна на държавите членки и Комисията, следва в действие да влезе по-добро регулиране. За да успеем, всички трябва да насочим усилията си, да бъдем ефективни, да опростим процесите, да бъдем прозрачни и да действаме на нужното равнище.С размах за големите неща

През последната година Комисията отбеляза напредък в постигането на резултати по 10-те приоритета на председателя Юнкер. Ние съсредоточихме нашата работа върху важни инициативи с висока европейска добавена стойност под формата на осезаеми резултати за гражданите и предприятията и реагирахме бързо на възникващите предизвикателства, които изискват бързи и при това уместни отговори. В много случаи Комисията беше в състояние да подготви и представи инициативи за рекордно кратко време заедно с основан на факти и съответстващ на всяка конкретна ситуация анализ на тяхното въздействие. Зачитането на принципите за по-добро регулиране спомогна при изготвянето на предложения, стриктно придържащи се към целта си, поради което беше възможно те да бъдат приети навреме от другите институции, като сред примерите са случаите във връзка с мерките срещу избягването на данъци.

Примери за това как Комисията действа „с размах за големите неща“

Увеличаване на инвестициите: За да подкрепи икономическото възстановяване и да увеличи инвестициите за постигане на растеж, Комисията предложи План за инвестиции за Европа, приет през 2015 г. За една година във Фонда бяха мобилизирани 116 милиарда евро под формата на нови инвестиции в 26 държави членки. Това спомогна за създаването на повече от 100 000 нови работни места до момента. Бяха одобрени 192 споразумения за финансиране, с което беше даден по-добър достъп до финансиране за 200 000 малки и новосъздадени предприятия.

Отговор на кризата с бежанците: Комисията бързо представи мерки за преодоляване на непосредствените и дългосрочните предизвикателства, породени от миграционната криза. Бяха предприети стъпки за управление на незаконните миграционни потоци, за спасяване на човешки живот в морето, за гарантиране на солидарност с държавите членки по външните граници чрез предложение за преместване и презаселване на лица, търсещи убежище, и за засилване на контрола на външните граници и връщането. Миналата година държавите членки дадоха съгласието си относно предложението на Комисията за преместването от Италия и Гърция на 160 000 лица, нуждаещи се от международна закрила, и за презаселването на 22 000 разселени лица от страни извън ЕС. Досега са презаселени или преместени доста над 13 000 души. През изминалата година ЕС предприе безпрецедентна мобилизация на бюджета на ЕС в размер на повече от 10 милиарда евро през 2015 и 2016 г. за справяне с кризата с бежанците и за подпомагане на най-засегнатите държави 2 .

Укрепване на границите: През юли тази година в рекордно кратък срок беше постигнато съгласие от съзаконодателите по предложението на Комисията за регламент за създаване на Европейска гранична и брегова охрана, предложен от Комисията през декември 2015 г. В предложението се обръща внимание на недостатъците, установени по време на миграционната криза, чрез въвеждането на превантивни оценки на уязвимостта на системите за граничен контрол на държавите членки, систематичен подход за лансиране на действия на равнище на Съюза и постоянни групи от човешки ресурси и запаси от оборудване 3 .

Насърчаване на иновациите чрез цифровия единен пазар: Комисията предложи да премахне основните пречки, свързани с договорното право, които възпрепятстват трансграничната доставка на цифрово съдържание и онлайн/дистанционната продажба на стоки 4 . Оценките на въздействието показват, че хармонизираните правила относно продуктите с цифрово съдържание ще намалят разходите за търговците и ще ги насърчат да разширят дейността си зад граница. Очаква се най-малко още 122 000 предприятия да започнат да продават онлайн в други страни от ЕС, като привлекат между 8 и 13 милиона нови потребители;

Изграждането на енергиен съюз и борбата с изменението на климата: През февруари 2016 г. Комисията представи нови мерки по отношение на енергийната сигурност, които ще подобрят междусистемните връзки в цяла Европа и ще сведат до минимум рисковете от прекъсване на доставките. Солидарността между държавите членки ще спомогне да се защитят домакинствата и основните социални услуги в случай на криза. Комисията ръководеше работата по изготвянето на Парижкото споразумение относно изменението на климата и извършва последващи действия по ангажиментите на Европейския съюз относно задължителните годишни намаления на емисиите на парникови газове от държавите членки през периода 2021—2030 г. 5 , включително изменението на системата на ЕС за търговия с емисии, с цел да се ускорят разходоефективното намаляване на емисиите и инвестициите в нисковъглеродните технологии. Задълбочената оценка на въздействието спомогна за оформянето на предложение, което е пропорционално и което гарантира справедливо поделяне на усилията между държавите членки, защита на международната конкурентоспособност на промишлеността и повече и по-добри инвестиции в технологии с ниски въглеродни емисии.

Борба с укриването и избягването на данъци: През ноември 2014 г. изтичания на информация хвърлиха светлина върху използването понякога с цел злоупотреба на данъчни постановления. Комисията бързо състави широкообхватен план за по-справедливо, по-опростено и ефективно корпоративно данъчно облагане в ЕС. Предложението на Комисията относно автоматичния обмен на информация за данъчните постановления на държавите членки беше представено през януари 2015 г. и прието до края на същата година. Предложенията за докладване на данъчна информация от страна на мултинационалните дружества и обмен на тази информация между държавите членки, както и предложение за директива срещу избягването на данъци бяха внесени през януари 2016 г. и по тях бе постигнато съгласие през март 2016 г. и през юни 2016 г.

Постигане на по-добро регулиране за по-добри резултати

По-доброто регулиране води до по-прости правила, които могат да доведат до по-ефективни резултати. Комисията продължава усилията си за опростяване на съществуващото законодателство. От стартирането на програмата за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT) 6 бяха започнати почти 200 инициативи за намаляване на тежестта и за опростяване.

Примерите включват: намалено финансово отчитане за 5 милиона микропредприятия (прогнозирани годишни спестявания от около 6,3 милиарда евро); намаление с до 95 % на таксите за регистрация за МСП, изисквани от законодателството в областта на химичните вещества (REACH); както и нови разпоредби за електронните обществени поръчки, които се очаква да намалят с до 20 % разходите за обществени поръчки.

Примери за предложения на Комисията за намаляване на регулаторната тежест и бюрокрацията

На 6 април 2016 г. Комисията прие преразгледано законодателно предложение за Интелигентни граници, което включва изменение на Кодекса на шенгенските граници с цел интегриране на техническите промени, необходими за нова електронна система за влизане/излизане. С преразгледаното предложение прогнозните разходи се намаляват от 1,1 милиарда евро на 480 милиона евро 7 .

На 7 април 2016 г. Комисията представи План за действие във връзка с ДДС, 8 с който се оповестяват мащабни инициативи за опростяване, включително предложение (което ще бъде представено през есента) за модернизиране на системата на ДДС за трансграничната електронна търговия. Това би могло да доведе до увеличаване на приходите от ДДС в размер на 7 милиарда евро годишно при едновременно намаляване на разходите на предприятията за привеждане в съответствие с поне 55 %.

Предложението за Решение за разпределяне на усилията, имащо за цел ежегодни обвързващи намаления на емисиите на парникови газове от държавите членки в периода 2021—2030 г., ще доведе до намаляване на административните разходи, свързани с мониторинга и отчитането на изпълнението, с около 345 000—460 000 евро годишно. По-късно през годината това ще бъде допълнено с по-нататъшно опростяване на мониторинга и докладването в областта на законодателството, свързано с енергетиката и климата.

Комисията предложи да преразгледа правилата за проспектите, за да се подобри достъпът до финансиране за дружествата и да се опрости информацията за инвеститорите. По-специално малките и средните предприятия ще могат по-лесно да набират средства при емитирането на акции или дългови инструменти. По-пропорционални правила за оповестяване могат да доведат до икономии в размер на около 130 милиона евро годишно (въз основа на резултатите от обществената консултация) 9 . Проспект на ЕС ще се изисква само за набирания на капитал над 500 000 евро (предишен праг от 100 000 евро). Също така не толкова сложни проспекти ще се изискват за по-малките емитенти, които желаят да използват европейските пазари.

С предложението за опростяване на финансовите правила на ЕС (за преработване на Финансовия регламент и за изменение на 15 правни акта, които определят секторни финансови правила), прието като част от средносрочния преглед на МФР, се предлага единен европейски финансов правилник, който съкращава сегашните правила с 25 % чрез комбиниране, когато това е възможно, на приложимите правила на различните инструменти на ЕС за финансиране.

В ход е амбициозна програма за опростяване на общата селскостопанска политика, където повече от 20 действия за опростяване вече са финализирани, което ще донесе непосредствени ползи за селскостопанските производители и националните администрации. В ход са допълнителни предложения относно екологизирането в контекста на REFIT. В допълнение е в ход и план за действие за правилата за селскостопанските пазари, имащ за цел значително намаляване на първоначалните 250 на брой регламента на Комисията до около 20 делегирани акта и 20 акта за изпълнение.

С нов регламент относно защитата на данните е създадено единно паневропейско законодателство вместо 28 различни законодателства на държавите членки. Това ще намали административната тежест и ще улесни достъпа до пазара за много дружества. Ползата от новите правила се изчислява на 2,3 милиарда евро годишно 10 .Вслушването в мнението на онези, които ще трябва да прилагат и да се справят с бъдещите правила, допринася значително за по-доброто регулиране. Затова от май 2015 г. Комисията извърши радикална промяна в начина, по който тя се ангажира с всички заинтересовани страни при подготовката на нови инициативи и оценката на съществуващите политики. Бяха въведени нови, по-активни и по-прозрачни начини за консултации нагоре по веригата с всички заинтересовани страни. Заинтересованите страни и гражданите сега са в състояние да дават обратна информация онлайн относно първоначалните идеи за политики на Комисията 11 , могат да участват в обществени консултации онлайн или да коментират относно предложения, които отправя Комисията, 12 както и да коментират относно приложимото законодателство, преди Комисията да го превърне в закон под надзора на законодателя.12

В същото време Комисията подобри своя портал за прозрачност и регистъра за прозрачност, за да стане по-открита и да увеличи участието в процеса на вземане на решения на ниво ЕС 13 и публикува консолидирани текстове и други документи, свързани с международни търговски преговори. 

Комисията също така създаде платформата „REFIT“, за да може заинтересованите страни и държавите членки да се включат в работата на Комисията в рамките на програмата REFIT. Платформата обединява експерти на високо равнище от всички 28 държави членки, от Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, както и от предприятията, социалните партньори и представителите на гражданското общество, назначени чрез открит и прозрачен процес. Чрез специален уебсайт 14 заинтересованите страни с проблеми или предложения могат да представят в платформата своите мнения относно въздействието на законите на ЕС и да предложат как законодателството може да бъде подобрено. Чрез платформата вече са разгледани над 100 изразени досега мнения, което доведе до 17 становища с конкретни предложения по широк кръг от въпроси 15 . Комисията ще докладва за планираните последващи действия в контекста на работната програма на Комисията за 2017 г.

За да повиши ефективността на своя инструментариум за по-добро регулиране, Комисията продължи да усъвършенства своите съществуващи инструменти и практики, като същевременно добавя нови към тях. От 2003 г. насам 16 , Комисията подготви 975 оценки на въздействието в подкрепа на своите предложения. Комисията приключи 688 оценки и проведе 704 открити обществени консултации от 2010 г. насам. Независимият контрол на качеството на оценките на въздействието на Комисията е от жизнено важно значение и функционира в рамките на Комисията още от края на 2007 г. С цел той да бъде укрепен, на 1 юли 2015 г. Комитетът по оценка на въздействието беше заменен с Комитет за регулаторен контрол, който включва трима външни членове, 17 и притежава по-широк и засилен мандат, включващ оценки на съществуващото законодателство. Системата на Комисията за оценка на въздействието беше оценена от външни експерти, като нейното качество получи признание и висока оценка от ОИСР 18 .

Графика 3. Преглед на дейностите за по-добро регулиране от стартирането им в Комисията

Опитът до този момент показва, че ангажираността на Комисията към по-добро регулиране не е само на думи. Тя е факт. Промяната на начина, по който се прави регулирането, по-прозрачното взаимодействие със заинтересованите страни и редовното вслушване в техните мнения бяха солидни стимули за промяна на качеството и насочеността на предложенията на Комисията.. В много случаи инструментите за по-добро регулиране допринасят за намаляване или избягване на ненужни разходи, насочени са към специфични проблеми, посочени от заинтересованите страни, 19 и предоставят по-пропорционални подходи, които налагат по-малко тежест за всички участници.

Примери за това, когато съображенията за по-добро регулиране са довели до по-пропорционален подход

По-голяма децентрализация на управлението на държавната помощ: Почти 90 % от случаите за държавни помощи понастоящем се управляват от държавите членки без предварителното одобрение на Комисията.

Нови и опростени правила за морска безопасност, които надграждат върху препоръките от проверката за пригодност, извършена по програмата REFIT. В резултат на това, безопасността на средно около 400 милиона пътници, които пътуват всяка година във водите на ЕС, може да се осигури по по-ефективен и ефикасен начин 20 .

Насоки на Комисията, целящи да бъдат от полза на потребителите, предприятията и публичните органи, за да могат уверено да се включат в бързо развиващата се икономика на споделянето: нашата роля е да насърчаваме регулаторна среда, която позволява развитието на нови бизнес модели, като в същото време защитава потребителите и гарантира справедливо данъчно облагане и условия на труд 21 .

Нови, по-строги и по-прозрачни изисквания за одобрение на типа за моторни превозни средства, включително разпоредби за засилен мониторинг и надзор, бяха представени след разкритията относно използването на измервателно-коригиращи устройства, предотвратяващи адекватен контрол на вредните емисии от леките пътнически автомобили 22 .

Предстоящи стъпки напред

По-доброто регулиране означава Европейският съюз да функционира по-добре и по-прозрачно, като се старае да действа по по-опростен начин и само там, където това е важно за гражданите. Това е работа за всички институции, както и за държавите членки. Всеки има интерес от по-доброто регулиране. Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество, постигнато от Европейския парламент, Съвета и Европейската комисия, което влезе в сила през 2016 г., бележи значителна крачка напред в културата на по-доброто регулиране. По-доброто регулиране обаче само по себе си предполага динамика. Нужни са още действия.

Комисията:

Поддържане на курса: 10-те приоритета на Комисията „Юнкер“ ще продължат да бъдат в основата на работната програма на Комисията за 2017 г., с акцент върху предложенията, които са от решаващо значение за справяне с предизвикателствата, пред които ЕС е изправен понастоящем. Както през последните две години, само солидно обосновани предложения ще бъдат включени в работната програма, а те ще бъдат изготвени въз основа на предварителна оценка на въздействието, вземаща предвид обратната информация от заинтересованите страни чрез обществените консултации.

Работата на платформата REFIT, която започва да дава своите предложения и препоръки, ще донесе добавена стойност за процеса. Областите, които трябва да бъдат проучени за възможни подобрения и опростяване, ще включват законодателството относно химичните вещества, здравословните и безопасни условия на труд, финансовите услуги, ДДС и Общата селскостопанска политика.

Съвместна работа: Да се гарантира, че гражданите на ЕС могат да се възползват от по-просто, по-ясно и по-целенасочено регулиране, не е задача само за Комисията. Промяната в културата на законотворчество на равнището на ЕС може да се случи само ако всички заинтересовани страни участват в тази програма и изпълняват своята роля. Комисията работи за изпълнение на ангажиментите си във връзка с Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество и с нетърпение очаква да работи заедно с Европейския парламент и Съвета.

Засилване на принудителното изпълнение: Често пъти не липсата на законодателство на ЕС е източникът на проблеми. Той е по-скоро в липсата на ефективното му прилагане и на средства за правна защита за гражданите. Все още има значителна разлика между това, което е в Сборника с правила на ЕС, и правилата, прилагани по места. Комисията работи с нарастващи усилия върху прилагането, изпълнението и принудителното изпълнение на законодателството на ЕС. Партньорството с държавите членки е от основно значение и трябва да бъде засилено и укрепено през целия цикъл на създаване на политики. Също така, Комисията ще работи съвместно с държавите членки, за да се гарантира, че гражданите имат лесен достъп до информация относно това как правилата на ЕС се прилагат на национално равнище и какви са техните права по отношение на средствата за правна защита. Комисията обръща особено внимание на нарушенията, които оказват значително въздействие върху постигането на важни цели на политиката на ЕС. В същото време тя систематично ще следи дали националното законодателство е в съответствие с европейското законодателство и ще се възползва в по-голяма степен от възможността да предлага финансови санкции в Съда, ако държавите членки не успеят да транспонират своевременно законодателството на ЕС в своя национален правен ред.

Европейски парламент/Съвет: 

Политическата воля за подобряване на качеството и прозрачността на законотворчеството, за приемане на законодателство само в тези случаи, когато се генерират ясни ползи за гражданите и се премахват излишни или скъпо струващи закони, е обща за трите основни институции на ЕС. Заедно с Комисията, Парламентът и Съветът са решени да подобрят своите процеси в съответствие с целта за по-добро регулиране. Съществуват редица стъпки, чрез които да бъде постигнат напредък:

Преработването — техника, използвана за обединяване в един-единствен нов акт на първоначалния законодателен акт и всички многобройни последващи негови изменения — следва да бъде основният законодателен метод за изготвяне на единен, ясен и разбираем законодателен текст. Когато преработването не е възможно, следва да се търси възможност за кодификация. Комисията ще изготви програма за регламенти, които подлежат на преработване, и очаквания времеви график за това. Тясното сътрудничество между трите институции ще бъде от решаващо значение за гарантиране на ефективни последващи действия.

Потенциалът за опростяване и намаляване на тежестта в предложенията на Комисията следва да се запази и усъвършенства в законодателния процес. Предложения, имащи за цел да донесат незабавни ползи за гражданите и предприятията, следва да бъдат с приоритет.

В съответствие с Междуинституционалното споразумение, Европейският парламент и Съветът следва да засилят своята работа по собствените вътрешни оценки на въздействието, за да подкрепят своите съществени законодателни изменения. Парламентът досега оцени въздействията на приблизително 30 от своите изменения, а Съветът не е оценил нито едно и все още е в процес на разглеждане кога и как той следва да изготвя такива оценки. За сравнение, от 2003 г. насам Комисията е изготвила почти хиляда оценки на въздействието в подкрепа на предложенията, които приема.

Институциите на ЕС и държавите членки следва да работят в по-тясно сътрудничество, за да се гарантира по-добър мониторинг, измерване и оценка на реалното въздействие на законодателството на ЕС върху икономиката, социалната структура и околната среда в държавите членки.

Европейският парламент и Съветът се приканват да съдействат и да сътрудничат с Комисията за разработване на методи и инструменти, необходими за прилагането на по-добро регулиране и за прилагането на поетите ангажименти по силата на Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество.

Освен това и за първи път тази година, трите институции ще си сътрудничат, за да определят, въз основа на работната програма на Комисията, набор от предложения, които ще бъдат с приоритет в законодателната процедура. Това ще осигури по-голяма ангажираност и ускорено разглеждане на най-важните предложения.

Държави членки:

ЕС често е подложен на обвинения относно бюрокрацията и регулаторната тежест. Но понякога гражданите и предприятията са установили, че самите национални правителства са тези, които са добавили допълнителни правила в процеса на транспониране в националната правна система, като извършват свръхрегулиране в сравнение с ЕС. С новото междуинституционално споразумение се прави опит да се внесе яснота и отчетност в начина, по който държавите членки прилагат правилата на ЕС. От този момент нататък държавите членки следва да информират Комисията и да дадат обяснение на своите граждани в случаите, когато добавят допълнителни изисквания към правото на Съюза в националните си законодателства.

Държавите членки се приканват също така да работят в тясно сътрудничество с Комисията, за да се гарантира навременното и правилно транспониране и прилагане на правото на Съюза.

Приоритетни действия

Поддържане на курса: Работната програма на Комисията за 2017 г. ще остане съсредоточена върху малко на брой, добре подбрани инициативи, като постига напредък по приоритетните 10 мерки, които са насочени към справяне с най-належащите предизвикателства, пред които е изправен ЕС днес, и ще включва оттегляне на излишни законодателни предложения и представяне на предложения за опростяване в отговор на първите резултати от работата на платформата REFIT.

Поддържане на прозрачността: Комисията е поела ангажимент да увеличи прозрачността в контактите със заинтересованите страни и лобистите. Комисията ще предложи в скоро време нов регистър за прозрачност, който ще обхваща дейността на Съвета и на Европейския парламент.

Поемане на отговорност: Комисията ще обмисли извършването на изменения в правилата, уреждащи процедурите за издаване на разрешения на територията на ЕС в някои чувствителни сектори, за да се гарантира, че Комисията не е единствена в поемането на отговорност за предприемане на действия в ситуации, когато държавите членки не могат да представят становище.

Докладване относно тежестта: Комисията ще представи „годишно изследване относно тежестта“ на Европейския парламент и на Съвета, което включва оценка на осъществимостта на цели за намаляване на тежестта в ключови сектори.

Засилване на принудителното изпълнение: Комисията ще представи съобщение относно прилагане на правото на Съюза за насърчаване на по-ефективно прилагане, изпълнение и принудително изпълнение в съответствие с политическите приоритети на Комисията.

(1)  Вж. http://ec.europa.eu/priorities/index_bg  
(2)   http://ec.europa.eu/echo/files/EU_Emergency_Support/Graphic_Provision_en.pdf  
(3)  COM(2015) 671
(4)  COM(2015) 634;COM(2015) 635: http://ec.europa.eu/justice/contract/digital-contract-rules/index_en.htm  
(5)  COM(2016) 482
(6)   http://ec.europa.eu/info/law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/refit-making-eu-law-simpler-and-less_bg  
(7)  COM(2016) 196
(8)  COM(2016) 148; https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/docs/body/com_2016_148_en.pdf  
(9)  COM(2015) 583; http://ec.europa.eu/finance/securities/prospectus/index_en.htm  
(10)  Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните);  http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/factsheets_2016/data-protection-factsheet_01a_en.pdf  
(11)   http://ec.europa.eu/info/law/contribute-law-making_bg  
(12)  Комисията приканва заинтересованите страни да изпратят обратна информация в рамките на 8-седмичен срок след приемане на предложенията ѝ и предоставя тази информация на Европейския парламент и на Съвета на министрите по време на законодателния процес. Това доказа своя успех неотдавна в случая с предложението на Комисията относно огнестрелните оръжия, което породи 27 680 отговора, по-голямата част от които дойдоха от отделни граждани, и спомогна за заемането на информирана политическа позиция от законодателя. 
(13) http://ec.europa.eu/transparency/index_bg.htm Вж.:
(14)   Lighten the loadHave your say“ („Облекчете товара — споделете мнението си“): http://ec.europa.eu/smart-regulation/refit/simplification/consultation/consultation_bg.htm#up  
(15)  Работата на платформата, включително нейните препоръки могат да бъдат намерени на: http://ec.europa.eu/smart-regulation/refit/refit-platform/index_bg.htm . На 28 юни 2016 г. Платформата прие 17 становища в области, включващи химическите вещества, комуникационните мрежи, конкуренцията, околната среда, финансовите услуги, здравеопазването и безопасността на храните, вътрешния пазар, данъчното облагане и статистиката.
(16)  През 2003 г. Европейският парламент, Съветът на Европейския съюз и Европейската комисия подписаха Междуинституционално споразумение за по-добро законотворчество, като трите институции се ангажират да извършват оценки на въздействието в подкрепа на законодателните предложения и съществените изменения. Това споразумение беше заменено през април 2016 г. с ново споразумение, ОВ L 123, 12 май 2016 г. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2016%3A123%3ATOC  
(17)  Комитетът за регулаторен контрол се състои от седем членове на пълно работно време, трима от които са назначени извън Комисията (в момента има едно свободно място, въпреки че то трябва да се попълни от есента на 2016 г.). http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/iab/members_en.htm
(18)   http://www.oecd.org/regreform/oecd-regulatory-policy-outlook-2015-9789264238770-en.htm
(19)  Вж. покана за представяне на доказателства във връзка с рамката на ЕС за финансови услуги: http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/financial-regulatory-framework-review/index_en.htm  
(20)  COM(2016) 369, COM(2016) 370, COM(2016) 371: http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/news/2016-06-06-passenger_ship_safety_rules_en.htm  
(21)  COM(2016) 356
(22)  SWD (2016) 9, част 2
Top