EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016DC0361

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ Изпълнение на програмата за работни места, растеж и инвестиции в рамките на единния пазар

COM/2016/0361 final

Брюксел, 1.6.2016

COM(2016) 361 final

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ

Изпълнение на програмата за работни места, растеж и инвестиции в рамките на единния пазар


1.Поддържане на икономическото възстановяване

Укрепването на европейската икономика и стимулирането на инвестициите за създаване на работни места и растеж остават основният приоритет на Комисията. Според прогнозите от пролетта 1 растежът в Европа се запазва въпреки затруднената обстановка в световен мащаб. Равнищата на заетост се увеличават, макар и все още твърде бавно, а дефицитът по консолидирания държавен бюджет продължава да намалява. Условията за съживяване на инвестициите се подобряват. Макар тези знаци да са окуражаващи, трябва да продължат усилията за максимално използване на образцовия триъгълник от структурни реформи, отговорни фискални политики и инвестиции.

Иновациите стимулират конкурентоспособността, производителността и създаването на работни места и следователно са съществена сила за зареждане на двигателя на европейския растеж. За да има иновации, дружествата и предприемачите се нуждаят от стимул и възможност да инвестират. Необходими са им подходящият ресурс от висококвалифицирани кадри и очакването, че ще могат да се разрастват и да продават своите продукти и услуги на голям пазар, без да се сблъскват с различни регулаторни изисквания във всяка държава членка. Ето защо трябва да запазим силния акцент върху напредъка на единния пазар в подкрепа на устойчивите работни места и растеж и върху превръщането на Европа в по-конкурентно и привлекателно място за инвестиции.

Това изисква по-добро взаимодействие между ЕС и държавите членки на национално и регионално равнище за премахване на пречките пред инвестициите и провеждане на структурни реформи. Преди две седмици специфичните за всяка държава препоръки определиха най-неотложните приоритети за действия на национално равнище по пътя към реформа. В същото време някои пречки имат силен трансграничен елемент и изискват действия на равнището на ЕС. В отговор на заключенията на Европейския съвет от 17—18 март 2016 г., настоящото съобщение прави преглед на изпълнението на програмата за единния пазар, като подчертава областите, в които са нужни спешно стратегически политически решения, за да се укрепят и ускорят необходимите реформи.

Планът за инвестиции за Европа въведе съгласувани действия за стимулиране на финансирането на инвестиции, премахването на пречките, увеличаването на иновациите и задълбочаването на единния пазар. Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) променя начина, по който Европа подкрепя инвестициите. Повече средства се отделят за иновационни и инфраструктурни проекти, както и за местни проекти, изпълнявани от малки дружества, които създават по-голямата част от новите работни места. Първите резултати от ЕФСИ са окуражаващи. Общите инвестиции, генерирани от ЕФСИ досега, възлизат на 100 милиарда евро. Очаква се над 140 000 малки и средни предприятия (МСП) и дружества със средна пазарна капитализация да се възползват от по-добър достъп до средствата от Европейския инвестиционен фонд. До момента са подкрепени проекти в 26 държави членки, които ще бъдат последвани от други 2 . За да укрепи тези постижения, Комисията цели да удължи ЕФСИ след 2018 г., както бе обявено в съобщението „Европа инвестира отново — Преглед на резултатите от Плана за инвестиции за Европа“ 3 , за да продължи да подкрепя проекти за работни места и растеж, които не биха били възможни без ЕФСИ.

2.Единен пазар за работни места и растеж

Макар и важни за гарантиране на ефективното използване на оскъдните ресурси, финансовите инструменти не са достатъчни. Те трябва да бъдат допълнени със структурни промени, за да се насърчат иновациите и растежът. Единният пазар предлага по-голям пазар и улеснява навлизането на нови, често иновативни дружества, а потребителите се възползват от достъп до по-голямо разнообразие от стоки и услуги на по-ниски цени. Иновациите и конкурентоспособните пазари за стоки и услуги предполагат и постоянни промени и преходи — било то от стари към нови продукти и услуги, от стари към нови технологии, или от стари към нови бизнес модели и процеси.

За да подпомогнем иновациите и да улесним тези преходи, трябва да инвестираме в най-голямото предимство на Европа — хората. Необходими са значителни усилия за развитие и приспособяване на уменията на хората. Това е от съществено значение, за да се постигне просперитет и растеж. То ще определи капацитета на Европа да насърчава иновациите в епохата на цифровите технологии. Квалифицираната работна сила, способна да се приспособява лесно в един бързо променящ се свят на иновации, може да повиши производителността, което от своя страна да доведе до по-високо заплащане.

Трябва да гарантираме и по-благоприятна и предвидима бизнес среда, която намалява административната тежест и позволява на предприятията и обществото да се възползват от възможностите, предлагани от иновациите, цифровите технологии и новите бизнес модели.

Много от ключовите приоритети на Комисията са водещ фактор за тези цели. 

Европейският енергиен съюз, нашата стратегия „Търговията — за всички“ и пакетът от мерки за кръговата икономика — всички те са насочени към създаване на нови възможности на вътрешния и на международните пазари и към насърчаване на устойчив икономически растеж в различните сектори.

Предстоящата Програма за развиване на нови умения за Европа ще се стреми да подобри качеството и приложимостта на придобиването на умения, да направи уменията и квалификациите по-видими и сравними с цел улесняване на мобилността и да подобри съответните познания и придобиването на необходимата информация с цел по-добър избор на кариера.

Програмата за по-добро регулиране също допринася за по-добри политики, които отразяват реалните приоритети на хората, чрез силен акцент върху прозрачността и създаването на политики на основата на доказателства.

Стратегията за единния пазар, стратегията за цифров единен пазар и планът за действие за изграждане на съюз на капиталовите пазари са в основата на тази европейска програма за реформи. Те са насочени към намаляване на пречките, включително на новите пречки в цифровата икономика, и към премахване на ненужното разпокъсване. Те се допълват и са предназначени взаимно да засилват въздействието си. Те са много добре приети от Европейския парламент, от Съвета и от държавите членки. Тази силна подкрепа предоставя уникална възможност и важна предпоставка да се направи качествена стъпка към една по-силна и по-конкурентоспособна Европа.

3.Изпълнение на програмата за единния пазар 

Въз основа на приетите различни стратегии, срещнали широка подкрепа от заинтересованите страни, в центъра на вниманието понастоящем е изпълнението. Работи се във всички области и вече са предложени редица инициативи.

В разгръщането на тази програма Комисията следва принципите си за по-добро регулиране. Преди да вземе решение относно конкретна инициатива, тя се ангажира активно със заинтересованите страни, в това число с гражданите, промишлеността и социалните партньори, анализира ефективността на действащото законодателство и извършва цялостен анализ на възможните въздействия на инициативата. Когато е възможно, действащите правила се опростяват, за да се улесни спазването и максимално да се намали регулаторната тежест. За да се гарантира, че гражданите и предприятията могат да се възползват напълно от предимствата на единния пазар, Комисията също така продължава да оказва подкрепа на държавите членки за подобряване на капацитета им за правоприлагане.

Работата обаче не приключва с представянето на предложенията на Комисията. Успехът в крайна сметка ще зависи от бързите и решителни последващи действия на съзаконодателите, както и от допълнителните действия на национално равнище, включително по отношение на транспонирането, изпълнението, прилагането и мониторинга. Европейският съвет през юни предоставя добра възможност да се направи преглед на постигнатия напредък, да се потвърди ангажиментът за завършване на единния пазар и да се установят необходимите стъпки за цялостното привеждане в действие на стратегията за единния пазар, стратегията за цифров единен пазар и плана за действие за изграждане на съюз на капиталовите пазари.

Програмата за изпълнение в рамките на единния пазар следва да:

изтъква отново значението на един по-дълбок и по-справедлив единен пазар за създаването на работни места, растеж и привлекателен инвестиционен климат;

подкрепя твърдо предложените от Комисията задълбочени реформи, за да се гарантира, че единният пазар дава възможност на предприятията и обществото като цяло да се възползват от възможностите, предлагани от иновациите, цифровите технологии и новите бизнес модели;

отбележи бърз напредък по спешното и амбициозно изпълнение на стратегията за единния пазар, стратегията за цифров единен пазар и плана за действие за изграждане на съюз на капиталовите пазари в тясно сътрудничество между европейските институции и държавите членки на национално, регионално и местно равнище, с цел да се гарантира, че всички инициативи в рамките на стратегиите ще бъдат въведени и ще функционират най-късно до края на мандата на Комисията.

3.1.    Подкрепа за инвестициите в икономиката като цяло 

Съюзът на капиталовите пазари се стреми да обвърже по-добре спестяванията и инвестициите. Той предлага програма от мерки за увеличаване на притока на частен капитал към дружествата и инвестициите в инфраструктурата. Сега, когато новите правила за банковия, пазарния и застрахователния сектор направиха европейската финансова система по-сигурна, съюзът на капиталовите пазари ще укрепи веригата на финансиране в Европа за дружествата в растеж, които се нуждаят от по-широк кръг от възможности за финансиране на своето разрастване. Като направи инвестициите по-привлекателни и като създаде нови финансови потоци, съюзът на капиталовите пазари ще улесни достъпа до финансиране, ще намали разходите за финансиране и ще премахне пречките пред трансграничните потоци от инвестиции. Комисията вече представи редица инициативи и започна работа по по-дългосрочни въпроси. За да се изгради доверие и да се даде тласък, Европейският парламент и Съветът следва бързо да задвижат висящите предложения, за да се постигнат ползите им за реалната икономика.

Това се отнася най-вече за законодателния пакет относно секюритизациите, който определя критериите за опростени, прозрачни и стандартизирани секюритизации и полага основите за развитието на стабилен европейски пазар на секюритизации. Всяко забавяне в законодателния процес трябва да се избягва, тъй като след приемането му пакетът ще спомогне за привличането на по-голям кръг от инвеститори и ще освободи финансов ресурс на банките за отпускането на нови кредити. Предпазливото връщане на пазара на секюритизации към предкризисното му равнище може да осигури допълнителни 100 милиарда евро за кредити за икономиката. Капиталовите изисквания към банките и застрахователите, които инвестират в стандартизирани и стабилни секюритизации, ще бъдат намалени, за да отразят по-ниския риск. Цялостният пакет ще увеличи финансовата стабилност, като запази защитните мерки, въведени след кризата, и насърчава опростяването, прозрачността и по-широка инвеститорска база.

Съзаконодателите следва също така да постигнат бързо споразумение по предложението на Комисията за по-опростени, по-ускорени и по-евтини правила за проспектите, които ще бъдат особено полезни за дружествата с намерение да набират капитал. За отключване на финансирането за по-малките предприятия ще бъде създадена нова рамка за малките емитенти.

Въвеждането на нови пруденциални правила за застрахователните компании (Платежоспособност II) следва да подкрепи инвестициите в инфраструктурата чрез значително намаляване на капиталовите разходи. Тези промени вече влязоха в сила. В предстоящия по-късно тази година преглед на Регламента за капиталовите изисквания Комисията ще проучи възможностите за понижаване на рисковите тегла за инфраструктурни проекти на банките по подобен начин.

Банковите кредити остават основният източник на оборотен капитал за микропредприятията и малките дружества. В прегледа на Регламента за капиталовите изисквания Комисията също ще се стреми да запази капацитета на банките да отпускат кредити на МСП чрез запазване и евентуално разширяване на благоприятното капиталово третиране на кредитите за МСП.

Както се посочва в първия доклад за състоянието 4 , необходими са последващи действия по отношение и на останалите елементи от плана за действие за изграждане на съюз на капиталовите пазари, като се започне със силен акцент върху рисковия капитал. Комисията ще предложи скоро изменение на законодателството на ЕС относно рисковия капитал за създаване на мащаб, разнообразие и избор с цел да се подпомогне навлизането им на пазара, с което да се даде възможност на повече дружества да се възползват от този алтернативен източник на финансиране. Успоредно с това Комисията ще предложи създаването на фонд за инвестиции във фондове за рисков капитал, който ще обедини публичните финанси и частния капитал, за да внесе мащаб и стимул в подкрепата за най-обещаващите нови предприятия.

Като част от програмата за подпомагане на дружествата — и по-специално на МСП — да се развиват и разрастват в Европа, неотдавна Комисията започна обществени консултации за изготвяне на нова законодателна инициатива относно преструктурирането и несъстоятелността на предприятията. Тази инициатива ще осигури правна сигурност за трансграничните инвеститори, ще премахне пречките пред свободното движение на капитал и ще помогне на дружествата да се възстановят, когато са изправени пред финансови затруднения. Тя ще осигури по-добри правила за преструктуриране на дълга, от които ще се възползват както кредиторите, които ще получат по-бързо възстановяване на активите, така и дружествата, които заслужават втори шанс.

Инвестиционните фондове имат все по-голяма роля в разпределянето на спестяванията на дребно и на институционалните спестявания за продуктивно използване. Активите, управлявани от европейския фондов сектор, се удвоиха до 10 000 милиарда евро от края на 2003 г. до края на 2013 г. Комисията наскоро започна широки консултации относно начините за подобряване на ефективността и конкуренцията на пазарите на тези ключови инвестиционни механизми и за намаляване на разходите за дружествата и инвеститорите.

По същия начин един европейски пазар на доброволни лични пенсионни продукти може да намали разходите за потребителите поради икономии от мащаба и да им помогне да получат подходящ доход след пенсиониране, но също така може да увеличи инвестициите в европейската икономика, като мобилизира наличния допълнителен капитал за дългосрочни инвестиционни възможности. Комисията ще започне обществени консултации за анализиране на националния опит в ЕС, за да определи условията за процъфтяването на тези пазари.

Наред с новите дейности по изграждането на съюза на капиталовите пазари, Комисията работи за подобряване на действащата законодателна рамка относно финансовите услуги. Финансовата криза изисква много нови правила, които трябва да се въведат в кратък срок, за да се гарантира финансовата стабилност. Макар действащата рамка като цяло да се счита за подходяща, тя може да е довела до припокриване, пропуски, несъответствия или непропорционална тежест. Понастоящем Комисията приключва анализа на получените почти 300 отговора на своята покана за представяне на доказателства относно кумулативното въздействие на европейското законодателството в областта на финансовите услуги, който ще бъде включен в предстоящите прегледи на финансовото законодателство.

Програмата за изпълнение в рамките на единния пазар следва да:

подчертава неотложността на постигането на споразумение по пакета относно секюритизациите и необходимостта от бърз напредък по предложението за проспектите, така че предприятията да започнат бързо да оползотворяват предимствата от тези промени;

подкрепя предстоящите направления за работа по съюза на капиталовите пазари, например по отношение на рисковия капитал, личните пенсии, преструктурирането на дълга и несъстоятелността;

мобилизира действията на държавите членки за справяне с пречките пред единния пазар, които произхождат от националните регулаторни или данъчни разпоредби и които възпрепятстват или влияят негативно на трансграничните инвестиции.

3.2.    Стимулиране на нови бизнес възможности

Стабилната и високоефективна промишленост е съществена част от европейската икономика. Промишлеността е изправена пред нови възможности и нови предизвикателства, които включват по-специално цифрово преобразуване 5 , решителен напредък в свързаността и солидни, координирани общностни договорености относно киберсигурността.

Макар бизнесът да има водеща роля в приспособяването към пазарните реалности, пакетът на Комисията за цифровизиране на европейската промишленост и цифрови обществени услуги ще помогне за превръщането на традиционните икономически силни страни на Европа в конкурентни цифрови предприятия. Мерките включват действия за подкрепа и свързване на националните инициативи за цифровизиране на промишлеността и осигуряване на повече и по-добри цифрови центрове за иновации, които подпомагат прехода на предприятията, и по-специално МСП, към цифровата икономика. Пакетът включва и Европейската инициатива за компютърни услуги в облак за изграждане на инфраструктура за услуги в облак и данни на световно равнище, с цел предоставяне на широк капацитет за изчисления и обработка на данни на учените и инженерите в ЕС.

С оглед на решаващата роля на стандартите за насърчаване на иновациите, в това число и на цифровите иновации, и за премахване на пречките пред търговията, Комисията се ангажира да модернизира, приоритизира и ускори европейската система за стандартизация. За целта тя обедини европейската стандартизационна общност в рамките на своята съвместна инициатива за стандартизация, която е съпроводена с насоки относно стандартите за услуги, за да обхване експертния опит и сферата на услугите. Подходът на рационализирана стандартизация в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) следва да осигури по-бързо общи основни правила, за да се гарантира оперативната съвместимост на новите цифрови технологии.

„Големите масиви от данни“ и „Интернет на нещата“ са катализатори за икономически растеж, иновации и цифровизация във всички икономически сектори, по-специално за МСП и стартиращите предприятия. За пълното оползотворяване на потенциала на цифровите и информационните технологии, със своята инициатива за свободно движение на данни, която ще бъде приета по-късно тази година, Комисията ще обърне внимание на техническите и правните пречки пред движението на данни по причини, различни от защитата на личните данни в рамките на ЕС, както и на необоснованите ограничения за местоположението на данните за целите на съхранение или обработка. Тя ще разгледа възникващите проблеми, свързани с отговорността, собствеността, оперативната съвместимост и използването на данни при обмена на данни между предприятия, между потребители и предприятия, на машинно генерирани данни и на данни между машини. За да помогне за постигането на най-високи стандарти в киберсигурността, Комисията ще представи скоро действия за подобряване на готовността и реагирането на киберинциденти и за подпомагане на способностите на промишлеността в областта на киберсигурността.

Бъдещото цифрово общество в Европа изисква широкодостъпна, икономически достъпна и сигурна високоскоростна инфраструктура. Ако бъдат приети скоро, настоящите законодателни предложения на Комисията за своевременно освобождаване на радиочестотен спектър за използване от мобилните услуги ще предоставят голяма възможност за водеща роля на ЕС в петото поколение (5G) безжични технологии. В по-общ план предстоящата реформа на правилата на ЕС в областта на далекосъобщенията ще има за цел да внесе по-последователен подход към управлението на радиочестотния спектър, да преодолее регулаторната разпокъсаност, да гарантира равни условия за участниците на пазара и същевременно да стимулира конкуренцията и инвестициите.

Възникването на нови бизнес модели, улеснено от онлайн платформите, създава огромни нови възможности за растеж, иновации и избор на потребителите. Същевременно то поставя и нови предизвикателства за органите и операторите. Със своето съобщение относно икономиката на сътрудничеството Комисията подкрепя балансираното развитие на нови бизнес модели, като предоставя насоки относно прилагането на правилата на ЕС, както и препоръки за органите и операторите на пазара. Освен това съобщението относно онлайн платформите определя подхода на Комисията към подкрепата за развитието на онлайн платформите в Европа, като същевременно признава наличието на определени регулаторни предизвикателства и защитава законните интереси на потребителите.

Интернет и останалите цифрови технологии доведоха до революция в създаването и разпространението на творческо съдържание, като книги и филми. Те промениха коренно и начина, по който потребителите имат достъп и ползват такова съдържание. За да предостави възможност на всички участници на пазара и граждани да се възползват от възможностите на тази нова среда, регулаторната рамка на ЕС за авторското право трябва да се приспособи. Както се посочва в съобщението „Към една модерна, по-европейска рамка за авторското право“, основните цели на предложенията относно авторското право са да гарантират по-широко разпространение на творческото съдържание, да приспособят изключенията от авторското право към новото онлайн използване и да подкрепят един добре функциониращ и справедлив пазар за авторски права. Комисията преразглежда и рамката относно упражняването на правата върху интелектуалната собственост (IPRED), като се съсредоточава върху нарушенията от търговски мащаб (подход „проследи парите“), и трансграничното ѝ прилагане.

Трябва да позволим на предприятията да правят нововъведения и да се конкурират в света на цифровите технологии и да насърчим творчеството и културното многообразие на ЕС, като същевременно защитим потребителите и обществото като цяло, в това число и най-уязвимите, от вредно и незаконното съдържание. За тази цел Комисията предложи да направи преглед на Директивата за аудиовизуалните медийни услуги.

Програмата за изпълнение в рамките на единния пазар следва да:

прикани съзаконодателите да постигнат бързо споразумение по представеното през декември 2015 г. предложение относно преносимостта на авторското право, както и по предложението за своевременно освобождаване на радиочестотен спектър за използване от мобилните услуги (UHF радиочестотна лента) в Съюза;

придвижи бързо предложенията във връзка с аудиовизуалните медии и предстоящите предложения за авторското право, евентуалните последващи действия от прегледа на IPRED, както и предложението за реформа на правилата в областта на далекосъобщенията;

насърчи активното партньорство между държавите членки и европейското равнище в подкрепа на цифровизацията на европейската промишленост и балансираното развитие на икономиката на сътрудничеството и на онлайн платформите. 

3.3    Улесняване на потребителите, предприятията и публичните администрации

Общите усилия на равнището на ЕС и на национално равнище са необходими за справяне с регулаторните и административните пречки, включително в областта на данъчното облагане. Ниските нива на инвестициите и пречките на пазарите на услуги и на финансовите пазари затрудняват растежа и иновациите. Те предполагат също по-малък избор и по-високи цени за потребителите. По-голямата правна сигурност и рационализираните правила ще намалят разходите за постигане на съответствие, ще стимулират трансграничната търговия и ще насърчат нови инвестиции.

Продължава работата на равнището на ЕС за премахване на пречките в ключовите сектори на услугите с цел повишаване на конкурентоспособността на пазарите на услуги в ЕС. Обществено допитване, започнало през месец май, ще осигури обратна връзка, за да се гарантира, че предложението за паспорт за предоставяне на услуги ще намали административната тежест за доставчиците на услуги, които се стремят да разширят дейността си зад граница. Консултацията също така обхваща действия за преодоляване на специфични регулаторни бариери за бизнес услугите и за строителните услуги, които могат да възпрепятстват трансграничната търговия и инвестиции в държавите членки.

Комисията също така скоро ще публикува резюме на над 400 отговора на Зелената книга за финансовите услуги на дребно. Отговорите потвърждават, че за потребителите е твърде сложно да ползват финансови услуги в друга държава — членка на ЕС. Таксите за платежни карти или застрахователни продукти се различават драстично. В някои случаи липсата на конкуренция не позволява на потребителите да направят най-добрия избор. Въз основа на допълнителен анализ на получените мнения Комисията възнамерява да вземе последващи мерки след лятото на 2016 г. Оценката ще разгледа дали непрофесионалните инвеститори могат да получават достъп до подходящи продукти при икономически ефективни и справедливи условия и дали се използва ефективно потенциалът, предлаган от новите възможности в контекста на онлайн услуги и други технологии за увеличаване на ефективността на финансовите услуги (FinTech).

Интернет преобрази коренно нашите общества и живот, оказвайки същевременно силно влияние върху интеграцията във всички сектори на икономиката ни. Новият Общ регламент относно защитата на данните укрепва основните права и улеснява дейността на предприятията в цифровия единен пазар и Комисията ще продължи да работи заедно с държавите членки, и по-специално с надзорните органи, с бизнеса и други заинтересовани страни, за да се осигури неговото пълноценно и съгласувано прилагане. С предложението си за цените на едро за роуминг Комисията скоро ще предостави последния градивен елемент, за да изпълни обещанието си да премахне таксите за роуминг в Европа до юни 2017 г. Комбинацията от липсата на роуминг, преносимостта на съдържанието с авторски права и забраната на неоправданото блокиране на географски принцип ще облагодетелства пряко милиони потребители в цифровия единен пазар. Пълният потенциал на европейския пазар за електронна търговия обаче все още не е разгърнат и остават редица пречки пред постигането на Европа на цифровите технологии без граници.

Поради тази причина със своя пакет относно електронната търговия от месец май Комисията постави началото на цялостен подход за отстраняване на пречките пред трансграничната онлайн дейност в Европа. Той включва забрана на неоправданото блокиране на географски принцип и други форми на дискриминация въз основа на националност или местожителство, мерки за подобряване на регулаторния надзор и намаляване на разходите за трансгранични колетни услуги, ефективна трансгранична защита на потребителите, както и актуализирани насоки за по-доброто прилагане на Директивата относно нелоялни търговски практики. Заедно с предложенията ни за хармонизиране на правилата за цифровите договори, приети през декември 2015 г., и предстоящите предложения за опростяване на ДДС 6 , тези мерки ще предоставят на потребителите по-добър и по-евтин достъп до онлайн стоки и услуги в цяла Европа.

Обръща се голямо внимание и на постигането на по-опростена, съвременна система на ДДС, устойчива срещу измами. През 2014 г. приходите от ДДС възлизат на почти 1 трилион евро, което съответства на 7 % от БВП на ЕС. Почти на всички дружества се налага да се занимават с ДДС, като повечето от тях го намират за изключително обременяващ и прекалено разпокъсан. Последващите инициативи по плана за действие относно ДДС 7 , приет през април, ще премахнат административните пречки и ще намалят регулаторните разходи в рамките на единния пазар. Това ще създаде среда, която благоприятства растежа и търговията, драстично ще опрости трансграничната електронна търговия и ще осигури по-лек режим за МСП. Потребителите и предприятията ще се възползват от това, а така също и националните хазни.

Чрез ускоряване на прилагането на електронното възлагане на обществени поръчки и други мерки планът за действие за електронно управление ще направи взаимодействието между промишлеността и правителствата по-ефективно, а също така ще съдържа мерки за стимулиране на търсенето на иновативни цифрови продукти и услуги. Освен това чрез предоставянето на свободен достъп до данните на публичния сектор администрациите ще улеснят създаването на нови бизнес възможности. Единният цифров портал ще предостави на гражданите и предприятията улеснен онлайн достъп до услуги по предоставяне на информация относно единния пазар, съдействие, съвети и решаване на проблеми, както и до националните и общоевропейските процедури, необходими за осъществяването на дейност в ЕС.

Програмата за изпълнение в рамките на единния пазар следва да:

насърчава възможно най-широко участие в провежданите понастоящем обществени консултации по въпроси като паспорта за предоставяне на услуги и единния цифров портал и да призовава за амбициозни последващи действия;

се стреми към бързо постигане на споразумение между съзаконодателите по предложенията на Комисията относно електронната търговия, в това число относно цифровите договори, и предстоящите предложения относно цените на едро за роуминг, както и да подпомага изпълнението на плана за действие за електронно управление;

подкрепя създаването на опростена, модерна и защитена от измами система на ДДС, за да се бори с измамите, да премахне административната тежест, да подобри трансграничната търговия и да отговори на очакванията на потребителите и предприятията.

3.4    Прилагане и практическо осъществяване

Интелигентното и ефективно прилагане е от решаващо значение за реализирането на ползите от единния пазар. Нарушенията изкривяват конкурентните условия, затрудняват иновациите и подкопават доверието на потребителите и предприятията.

За да се промени това, аспектите на прилагането трябва да се интегрират при разработването на политиката от самото начало, включително чрез по-добро събиране на необходимата информация за пазара и по-активно партньорство с държавите членки. Транспонирането на европейското законодателство следва също така да отчита, че надхвърлянето на строго необходимото за прилагането на това законодателство може да създаде нови пречки и фрагментация на национално равнище.

Комисията ще отдаде голям приоритет на гарантирането на съответствие с цялото законодателство на ЕС. Тя ще засили правоприлагането и партньорството с държавите членки. Като част от своя стратегически подход Комисията ще се стреми да укрепи съществуващите инструменти за решаване на проблеми.

Прегледът на Регламента за сътрудничество в областта на защитата на потребителите, приет като част от пакета относно електронната търговия, ще повиши способността на държавите членки за справяне с нарушенията на правото в областта на защитата на потребителите, по-специално в онлайн средата, където трансграничното сътрудничество е важно. Същевременно той осигурява система за „обслужване на едно гише“ при прилагането на правилата за защита на потребителите за търговци, осъществяващи трансгранична дейност.

Предстоящото предложение за нов инструмент за информация за единния пазар ще даде на Комисията възможност да събира информация пряко от избраните участници на пазара при изготвянето на ново или прилагането на съществуващото законодателство относно единния пазар. Подкрепата от страна на държавите членки ще бъде от съществено значение, за да се гарантира въвеждането на правилно насочен и ефективен инструмент.

През есента Комисията ще предложи законодателна инициатива за подобряване на функционирането на процедурата за уведомление по отношение на услугите. Тази инициатива ще повиши допълнително прозрачността на новите мерки на държавите членки в областта на услугите и ще предостави възможност на Комисията и на останалите държави членки за по-добра намеса преди приемането на такива национални мерки, ако те създават непропорционални препятствия пред единния пазар на услуги. Понастоящем Комисията анализира резултатите от обществените консултации и подготвя предложение за есента.

С прегледа на Регламента за взаимното признаване през 2017 г. Комисията възнамерява да предложи улеснено доказване от страна на предприятията, че продуктите им се продават законно в дадена държава членка, и по този начин да улесни дружествата да продават своите продукти в други държави членки. Това ще помогне да се избегнат по-високите разходи на икономическите оператори и пропуснатите бизнес възможности, произтичащи от приспособяването на продуктите към различните национални разпоредби или допълнителните изпитвания за получаване на достъп до пазарите на други държави членки.

Същевременно Комисията ще предложи комплексен набор от действия за справяне с нарастващия брой продукти, които са незаконни или не отговарят на основните изисквания за безопасност на продуктите. Комисията подготвя обществени консултации и започна работа по цялостна оценка на действащата нормативна уредба. В този контекст Комисията ще анализира допълнително редица знакови случаи на продуктовия пазар, които разкриха слабости в нашата обща архитектура за надзор на единния пазар, простиращи се отвъд съответния отрасъл.

Програмата за изпълнение в рамките на единния пазар следва да:

припомня, че правилното прилагане, съблюдаване и изпълнение на правилата на ЕС е предусловие за реализирането на ползите от единния пазар за гражданите, потребителите и предприятията;

укрепва партньорството с държавите членки за гарантиране на интелигентно, целенасочено и ефективно прилагане;

насърчава съзаконодателите да разгледат своевременно предстоящите предложения във връзка с прилагането на правилата относно единния пазар, по-специално промените в процедурата за уведомление по отношение на услугите, подобрението на функционирането на единния пазар на стоки и създаването на инструмент за информация за единния пазар.

4.Заключение

Едновременно с предложението на Комисията за удължаване на Европейския фонд за стратегически инвестиции след 2018 г. е важно да се постигне напредък по другите аспекти на плана за инвестиции за Европа и да се ускорят структурните реформи. Със съвместните усилия на държавите членки и ЕС трябва да създадем бизнес среда, която насърчава иновациите, и да инвестираме в хората и развитието на уменията им през целия живот. Със стратегията за единния пазар, плана за действие за изграждане на съюз на капиталовите пазари и стратегията за цифров единен пазар Комисията представи цялостна и взаимно допълваща се програма за насърчаване на създаването на работни места, увеличаване на инвестициите за растеж и подобряване на конкурентоспособността на Европа.

Сега вниманието трябва да се насочи към реализирането на ползите от тези стратегии в интерес на потребителите, предприятията и обществото като цяло. Комисията вече прие редица инициативи. Подкрепата на съзаконодателите и държавите членки ще бъде необходима, за да се постигне ефектът от тези предложения възможно най-скоро. В други области се извършва подготвителна работа. В съответствие с принципите за по-добро регулиране обществените консултации, оценките и преценките на въздействието ще ни кажат към какво е най-добре да се насочим и как да гарантираме, че ще се справим ефективно с проблемите, които трябва да се разгледат на европейско равнище.

Ето защо Европейският съвет се приканва да одобри настоящото съобщение и да прикани Европейския парламент и Съвета да приемат необходимите законодателни мерки възможно най-бързо. Напредъкът на програмата за изпълнение трябва да се следи редовно, за да се гарантира, че всички инициативи в рамките на стратегиите ще бъдат изцяло въведени и ще функционират преди края на мандата на Комисията. Работейки заедно на европейско, национално и местно равнище, можем да осъществим тези реформи и да оползотворим предимствата от тях за гражданите и предприятията в Европа.

(1)

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/eeip/pdf/ip025_en.pdf

(2)

Напредък на изпълнението на ЕФСИ към края на май 2016 г.

(3)

COM(2016) 359

(4)

SWD(2016) 147 final

(5)

Според проучването на Innobarometer от 2016 г. едва 11 % от дружествата в ЕС използват интелигентни цифрови технологии за производство.

(6)

Данък добавена стойност

(7)

COM(2016) 148

Top

Брюксел, 1.6.2016

COM(2016) 361 final

ПРИЛОЖЕНИЯ

към

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ

Изпълнение на програмата за работни места, растеж и инвестиции в рамките на единния пазар


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

В съответствие с Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. 1 Комисията приканва съзаконодателите да отдадат приоритет на следните законодателни досиета в контекста на изпълнението на стратегията за единния пазар, стратегията за цифров единен пазар и плана за действие за изграждане на съюз на капиталовите пазари и приканва Европейския съвет да обмисли следното:

Подкрепа за предстоящите инициативи на Комисията за постигането на истински единен пазар най-късно до 2019 г., включително предложенията, свързани с прилагането на правилата на единния пазар, както и мерките в сферата на бизнес услугите, законодателството в областта на несъстоятелността на предприятията, създаването на единен цифров портал и въвеждането на опростена, съвременна система на ДДС, устойчива срещу измами;

Постигане на бързо съгласие по неотдавна внесените от Комисията пакет за електронна търговия и предложения относно цифровите договори, които заедно осигуряват цялостен подход към преодоляване на пречките, които възпрепятстват процъфтяването на трансграничната електронна търговия;

Постигане на бързо съгласие по внесеното предложение за определяне на радиочестотната лента около 700 MHz за безжични широколентови услуги във всички държави членки най-късно до 2020 г., с цел да се подобри достъпът до интернет за всички европейци чрез предоставянето на повече спектър за мобилни услуги и да се спомогне за разработването на трансгранични приложения;

Постигане на бързо съгласие по внесеното предложение относно трансграничната преносимост на онлайн услуги, което ще позволи на гражданите на ЕС да пътуват с цифрово съдържание, което са закупили или за което са се абонирали в своята държава;

Постигане на бързо съгласие по предстоящата реформа на правилата на ЕС в областта на далекосъобщенията, за да се стимулират конкуренцията и инвестициите във високоскоростен широколентов достъп, както и по предложението на Комисията за преглед на пазара на роуминг на едро в ЕС, което е от основно значение за премахването на таксите за роуминг до 2017 г.;

Постигане на бързо съгласие по внесените предложения за опростени, прозрачни и стандартизирани секюритизации и опростяване на изискванията по отношение на проспектите, за да се допринесе за изграждането на напълно интегриран съюз на капиталовите пазари най-късно до края на 2019 г. и по този начин да се осигури по-лесен достъп до финансиране за предприятията;

Подкрепа за инвестициите, научните изследвания и иновациите в Съюза чрез подкрепа за инициативата на Комисията за създаване на европейски фондове, които да инвестират във фондове за рисков капитал и да привличат частен капитал за допълнително стимулиране и разрастване на най-перспективните нови предприятия; бързо постигане на съгласие по предстоящото законодателно предложение на Комисията с цел повишаване на привлекателността и ефективността на паспорта на ЕС за рисков капитал.

1ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Стратегия за единния пазар

Инициатива

Актуално състояние

Инициативи, приети от Комисията

План за действие във връзка с ДДС — Към единно пространство на ЕС по отношение на ДДС

Приет на 7 април 2016 г.

Законодателно действие за предотвратяване на блокирането на географски принцип и други форми на дискриминация на потребителите въз основа на националност или местожителство

Прието на 25 май 2016 г.

Съвместна инициатива за стандартизация

Приета на 1 юни 2016 г.; планирано подписване на 13 юни 2016 г.

Насоки относно стандартизацията в сферата на услугите

Приети на 1 юни 2016 г.

Инициативи в процес на подготовка

Европейска програма относно икономиката на сътрудничеството

Планирано приемане през юни 2016 г.

Законодателно предложение, в което доказалите се като успешни елементи на сегашната процедура по уведомяване, предвидена в Директива (ЕС) 2015/1535, ще се използват и по отношение на услуги, които понастоящем не се обхванати от тази директива

Приключили обществени консултации

Подготовка на оценка на въздействието

Законодателна инициатива във връзка с несъстоятелността на предприятията

Обществени консултации

Конференция на заинтересованите страни през юли 2016 г.; подготовка на оценка на въздействието

Аналитична рамка, която държавите членки да използват при преразглеждане на съществуващите или при предлагане на допълнителни регулации на професии

Обществени консултации

Насоки за държавите членки относно нуждите от реформи във връзка с регламентирането на професии

Обществени консултации

Законодателно действие за преодоляване на конкретни регулаторни пречки при ключови бизнес услуги и при строителните услуги

Обществени консултации

Паспорт за предоставяне на услуги

Обществени консултации

Инициативи за модернизиране на рамката относно правата върху интелектуална собственост, включително преразглеждане на рамката за прилагане на правата върху интелектуална собственост

Приключили обществени консултации

Подготовка на оценка на въздействието

Инициатива за стартиращите предприятия

Обществени консултации

Единен цифров портал

Обществени консултации

Предложение за инструменти за пазарна информация, даващи на Комисията възможност да събира информация от подбрани участници на пазара

Подготовка на обществени консултации

Инициатива за улесняване на използването на цифровите технологии през целия жизнен цикъл на дружествата

Външно проучване

Инициатива за улесняване на презграничните сливания и разделяния

Подготвителна работа

Обществени поръчки: механизъм за доброволна предварителна оценка при широкомащабни инфраструктурни проекти

Подготовка на обществени консултации

План за действие за повишаване на осведомеността относно принципа на взаимното признаване

Подготовка на обществени консултации

Преглед на Регламента за взаимното признаване

Подготовка на обществени консултации

Комплексен набор от действия за интензифициране на усилията продуктите, които не съответстват на изискванията, да не се допускат на пазара на ЕС (вкл. евентуална законодателна инициатива)

Подготовка на обществени консултации

Съобщение относно най-добрите практики за установяване в сферата на търговията на дребно

Изготвяне на пътна картаСтратегия за цифров единен пазар

Инициатива

Актуално състояние

Инициативи, приети от Комисията

Предложение за директива относно някои аспекти на договорите за доставка на цифрово съдържание

Приети на 9 декември 2015 г.

Предложение за директива относно някои аспекти, засягащи договорите за онлайн продажби и други дистанционни продажби на стоки

Предложение за регламент за осигуряване на трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание в рамките на вътрешния пазар

Приети на 9 декември 2015 г.

Общ подход, постигнат от Съвета на 26 май 2016 г.

Съобщение „Към една модерна, по-европейска рамка за авторското право“

Предложение за решение за използването на радиочестотната лента 470—790 MHz в Съюза    

Прието на 2 февруари 2016 г.

Общ подход, постигнат от Съвета на 26 май 2016 г.

Съобщение „Цифровизиране на европейската промишленост — Оползотворяване в пълна степен на предимствата на цифровия единен пазар“

Приети на 19 април 2016 г.

Съобщение „Европейска инициатива за компютърни услуги в облак — изграждане на конкурентоспособна икономика в Европа, основана на данни и знания“

Приоритети за стандартизацията в областта на ИКТ за цифровия единен пазар

План за действие на ЕС за електронно управление през периода 2016—2020 г. Ускоряване на цифровото преобразуване на управлението

Предложение за преразглеждане на Регламента за сътрудничество в областта на защитата на потребителите.

Приети на 25 май 2016 г.

Законодателно предложение в областта на доставката на колетни пратки

Законодателно действие за предотвратяване на блокирането на географски принцип и други форми на дискриминация на потребителите въз основа на националност или местожителство

Насоки за прилагането на Директивата за нелоялни търговски практики

Преглед на Директивата за аудиовизуалните медийни услуги

Приет на 25 май 2016 г.

Оценка на Комисията на ролята на платформите на пазара, включително незаконното съдържание в интернет

Приета на 25 май 2016 г.

Инициативи в процес на подготовка

Преглед на пазарите на роуминг на едро

Планирано приемане през юни 2016 г.

Публично-частно партньорство за киберсигурност/съобщение

Приключили обществени консултации

Реформа на режима на авторското право (част втора)

Подготовка на оценка на въздействието

Преглед на Директивата за спътниковото излъчване и кабелното препредаване

Подготовка на оценка на въздействието

Реформа на правилата за далекосъобщенията

Подготовка на оценка на въздействието

Свободно движение на данни

Приключили обществени консултации и провеждано в момента проучване

Преглед на Директивата за правото на неприкосновеност на личния живот в електронните комуникации

Обществени консултации

Законодателни предложения за намаляване на административната тежест върху предприятията в резултат на различни режими на ДДС

Приключили обществени консултации

Подготовка на оценка на въздействието

Преглед на рамката на ЕС за прилагане на правата върху интелектуална собственост

Приключили обществени консултации

Подготовка на оценка на въздействиетоПлан за действие за изграждане на съюз на капиталовите пазари

Инициатива

Актуално състояние

Инициативи, приети от Комисията

Предложение за опростени, прозрачни и стандартизирани секюритизации и преразглеждане на калибрирането на капитала за банките

Прието на 30 септември 2015 г.

Общ подход, постигнат от Съвета на 8 декември 2015 г.

Предложение за модернизиране на Директивата за проспектите

Прието на 30 ноември 2015 г.

Зелена книга за финансовите услуги на дребно и застраховането

Приета на 10 декември 2015 г.

Приключили обществени консултации

Адаптиране на директивата „Платежоспособност II“ във връзка с калибрирането на инвестициите в инфраструктура и европейските фондове за дългосрочни инвестиции

Прието на 30 септември 2015 г.;

влезе в сила на 6 февруари 2016 г.:

Доклад относно колективното финансиране

Приключено категоризиране на националните режими; публикуван доклад на 3 май 2016 г.

Инициативи в процес на подготовка

Преглед на законодателството за ЕФРК и ЕФСП

Приключена работа по оценката на въздействието

Планирано приемане през юли 2016 г.

Предложение за Общоевропейски фонд за инвестиции във фондове за рисков капитал и многостранни фондове

Изготвяне на мандатите

Подготовка на покана за заявяване на интерес за избора на управителя на активите

Покана за представяне на доказателства относно кумулативното въздействие на финансовата реформа

Приключили обществени консултации; публикувано резюме на 17 май 2016 г.

Предприемане на мерки за преодоляване на дисбаланса между дълг и собствен капитал в рамките на законодателното предложение относно обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък

Приключили обществени консултации

Подготовка на оценка на въздействието

Преглед на пазарите на корпоративни облигации на ЕС, насочен към възможностите за подобряване на ликвидността на пазара

Публикувана покана за представяне на оферти във връзка с проучване

Предстоящо публикуване на покана за заявяване на интерес за участие в експертна група

Консултация за основните пречки пред трансграничното предоставяне на инвестиционни фондове

Обществени консултации

Законодателна инициатива във връзка с несъстоятелността на предприятията

Обществени консултации

Конференция на заинтересованите страни през юли 2016 г.

Подготовка на оценка на въздействието

Оценка на възможността за политическа рамка за въвеждане на европейски индивидуални пенсии

Очаква се становището на EIOPA

Оценка на пруденциалното третиране на частния капитал и частно пласиран дълг в директивата „Платежоспособност II“

Подготвителна работа

Проучване на възможността всички държави членки да разрешат кредитни съюзи извън обхвата на правилата за капиталовите изисквания за банките в ЕС

Подготовка на оценка на въздействието на прегледа на законодателството относно капиталовите изисквания

Преглед на стратегията на ЕС за макропруденциалната рамка

Оценка на въздействието

Консултация във връзка с рамка на ЕС за обезпечените облигации и подобни структури за заеми за МСП

Приключили обществени консултации

Организирана конференция на 1 февруари 2016 г.

Доклад относно националните пречки пред свободното движение на капитали

Обсъждане от експертна група

Преглед на напредъка в премахването на бариерите, изброени в доклада Giovannini

Обсъждане от експертна група

Най-добри практики и кодекс на поведение за процедури за освобождаване от данък, удържан при източника

Обсъждане от експертна група относно пречките пред свободното движение на капитали

Проучване относно дискриминационни данъчни пречки за трансграничните инвестиции на пенсионните фондове и животозастрахователните предприятия

Подготвителна работа

Бяла книга за финансиране и управление на европейските надзорни органи

Подготвителна работа

Проучване на начините за разработване или поддържане на общоевропейски информационни системи

Подготвителна работа

(1)

OВ L 123, 12.5.2016 г., стр.1., и по-специално член 4, който има за цел да укрепи годишното и многогодишното планиране на Съюза

Top