EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016AB0044

Становище на Европейската централна банка от 12 септември 2016 година относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 345/2013 относно европейските фондове за рисков капитал и Регламент (ЕС) № 346/2013 относно европейски фондове за социално предприемачество (CON/2016/44)

OJ C 394, 26.10.2016, p. 2–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.10.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 394/2


СТАНОВИЩЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 12 септември 2016 година

относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 345/2013 относно европейските фондове за рисков капитал и Регламент (ЕС) № 346/2013 относно европейски фондове за социално предприемачество

(CON/2016/44)

(2016/C 394/03)

Въведение и правно основание

На 3 август 2016 г. Европейската централна банка (ЕЦБ) получи искане от Съвета за становище относно предложение (1) за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 345/2013 относно европейските фондове за рисков капитал (2) и Регламент (ЕС) № 346/2013 относно европейски фондове за социално предприемачество (3) (наричан по-долу „предложеният регламент“).

ЕЦБ е компетентна да даде становище на основание член 127, параграф 4 и член 282, параграф 5 от Договора за функционирането на Европейския съюз, тъй като предложеният регламент съдържа разпоредби, засягащи задачите на Европейската система на централните банки да осъществява паричната политика и да допринася за гладкото провеждане на следваните от компетентните органи политики, свързани със стабилността на финансовата система, както е посочено в член 127, параграф 2, първо тире и член 127, параграф 5 от Договора. В съответствие с член 17.5, първо изречение от Процедурния правилник на Европейската централна банка Управителният съвет прие настоящото становище.

1.   Общи забележки

ЕЦБ подкрепя целите на предложения регламент, който е основна част от Плана за действие за съюз на капиталовите пазари (СКП) (4) и допълва другите стълбове на Плана за инвестиции за Европа (5). С предложения регламент следва да се даде възможност на инвеститорите, управителите на фондове и предприятията, които са част от портфейл, отговарящи на критериите за такива инвестиции, да се възползват по-лесно от европейските фондове за рисков капитал (наричани по-долу „фондове EuVECA“) и европейските фондове за социално предприемачество (наричани по-долу „фондове EuSEF“), като по този начин се съдейства за завършването на СКП и се спомага за диверсификацията на източниците на финансиране и за отключването на капитал.

2.   Особени забележки

2.1.   Регистрация на фондовете EuVECA и EuSEF и на техните управители

ЕЦБ отбелязва, че в предложения регламент са уредени условията, които трябва да бъдат изпълнени от управителите, получили разрешение съгласно Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (6), при регистрацията на фондове EuVECA и EuSEF. Тези условия включват предоставянето на информация, с която се идентифицират фондовете, чиито дялове или акции се предлагат, и лицата, които фактически управляват тези фондове.

Както ЕЦБ вече заяви във връзка със СКП (7), стандартизирането на статистическата информация, по-конкретно чрез единни идентификационни кодове за институциите, продуктите и трансакциите, е ключов приоритет с оглед на постигането на функционираща и висококачествена инфраструктура за данни. По-специално, ЕЦБ изразява силната си подкрепа за използването на международно установени стандарти, например международния идентификационен номер за ценни книжа (ISIN код) и глобалния идентификационен код на правния субект (LEI), като единни идентификационни кодове с оглед на изпълнението на изискванията за отчетност на пазарите на ценни книжа (8). По отношение на фондовете EuVECA и EuSEF ЕЦБ счита, че информацията, която управителите предоставят при регистрацията им, следва да включва като задължително изискване глобалния LEI за идентифициране на фондовете и на техните получили разрешение управители (9). ISIN кодът също следва да бъде включен, за да се идентифицират дяловете или акциите във фондовете, които ще се предлагат. Това ще подобри надеждността на тази статистическа информация и по този начин ще осигури ефективното прилагане на паричната политика. Фондовете EuVECA и EuSEF са част от съвкупността от отчетни единици за статистиката на активите и пасивите на инвестиционните фондове, уредена в Регламент (ЕС) № 1073/2013 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2013/38) (10), и техните акции или дялове са част от Централизираната база данни за ценни книжа в съответствие с Насоки ЕЦБ/2012/21 на Европейската централна банка (11). Тези данни се използват от ЕЦБ за определяне на паричната политика на Съюза, включително за наблюдението и анализа на нестандартните мерки.

Освен това предложеното от ЕЦБ задължително изискване за отчитане на глобалния LEI и на ISIN кода следва да се прилага по отношение на всички финансови пазари, а не само по отношение на конкретни пазарни сегменти. Чрез подобно прилагане ще се гарантира, че всички заинтересовани лица ще разполагат с минимален набор от стандартизирана информация, която обхваща основните белези на всички институции, продукти и трансакции на финансовите пазари.

Поради това ЕЦБ е на мнение, че задължителното отчитане на единните идентификационни кодове следва да се закрепи, където е целесъобразно и доколкото е възможно, и в други законодателни промени, полагащи основите на СКП. По този начин ще се подготви създаването на автоматична обработка на данните, с която ще се съдейства за разпространението на стандартизирана информация относно капиталовите пазари до всички заинтересовани лица. ЕЦБ вече е изразила становището, че когато ценните книжа се предлагат публично или се допускат до търгуване на регулирани финансови пазари, основната информация в обобщението на проспекта следва да се предостави в машинно-четим вид и да включва единни идентификационни кодове по отношение на емитента, предлагащата страна, гарантите и самите ценни книжа (12). Дяловете, емитирани от предприятия за колективно инвестиране, с изключение на емитираните от предприятия за колективно инвестиране от затворен тип, бяха изрично изключени от приложното поле на предложения регламент относно проспекта (13) и следователно те не попадат в обхвата на призива на ЕЦБ в тази връзка за задължително отчитане на единни идентификационни кодове (14). Поради това, за да се запълни частично тази празнота, в предложения регламент задължителното отчитане на единните идентификационни кодове следва да се включи като част от предложените изменения в изискванията към управителите относно информацията при регистрация на техните фондовете EuVECA и EuSEF.

2.2.   Централни бази данни на ЕОЦКП за управителите на фондове EuVECA и EuSEF

ЕЦБ отбелязва, че съгласно предложения регламент Европейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) трябва да създаде централни, свободно достъпни бази данни, в които са посочени: а) всички управители на допустими фондове за рисков капитал, които използват обозначението „EuVECA“, фондовете, за които го използват, и държавите, в които се предлагат тези фондове; б) всички управители на допустими фондове за социално предприемачество, които използват обозначението „EuSEF“, фондовете, за които го използват, и държавите, в които се предлагат тези фондове.

В съответствие с гореизложените забележки ЕЦБ предлага в тези бази данни, които се създават от ЕОЦКП, да се включат идентификационният код LEI за всеки фонд и неговия управител, както и ISIN кодът за дяловете или акциите на фонда.

3.   Технически забележки и предложения за изменение

Когато ЕЦБ отправя препоръки за изменения на предложения регламент, конкретните предложения с обяснителен текст към тях се представят в отделен технически работен документ.

Техническият работен документ е приложен към настоящото становище и е достъпен на английски език на уебсайта на ЕЦБ.

Съставено във Франкфурт на Майн на 12 септември 2016 година.

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  COM(2016) 461 final.

(2)  Регламент (ЕС) № 345/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2013 г. относно европейските фондове за рисков капитал (ОВ L 115, 25.4.2013 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕС) № 346/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2013 г. относно европейски фондове за социално предприемачество (ОВ L 115, 25.4.2013 г., стр. 18).

(4)  Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: План за действие за изграждане на съюз на капиталовите пазари (COM(2015) 468 final).

(5)  Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейската централна банка, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите и Европейската инвестиционна банка: План за инвестиции за Европа (COM(2014) 903 final).

(6)  Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове и за изменение на директиви 2003/41/ЕО и 2009/65/ЕО и на регламенти (ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 1095/2010 (ОВ L 174, 1.7.2011 г., стр. 1).

(7)  Вж. публикацията „Изграждане на съюз на капиталовите пазари — приносът на Евросистемата към Зелената книга на Европейската комисия“, достъпна на https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/150521_eurosystem_contribution_to_green_paper_-_building_a_cmuen.pdf

(8)  Вж. шести абзац от параграф 2.4 от Становище CON/2014/49. Всички становища на ЕЦБ са публикувани на уебсайта на ЕЦБ www.ecb.europa.eu. Съществуват и други международно установени стандарти, които са в процес на разработка, а именно единен идентификационен код на продукта и единен идентификационен код на трансакцията, чието използване на пазарите като допълнителни единни идентификационни кодове следва да бъде обмислено.

(9)  Управителите на допустими фондове за рисков капитал са определени в член 3, буква в) от Регламент (ЕС) № 345/2013 като „юридическо лице, което по занятие управлява поне един допустим фонд за рисков капитал“. Управителите на допустими фондове за социално предприемачество са определени по сходен начин в член 3, буква в) от Регламент (ЕС) № 346/2013.

(10)  Регламент (ЕС) № 1073/2013 на Европейската централна банка от 18 октомври 2013 г. относно статистиката на активите и пасивите на инвестиционните фондове (ЕЦБ/2013/38) (ОВ L 297, 7.11.2013 г., стр. 73).

(11)  Насоки ЕЦБ/2012/21 на Европейската централна банка от 26 септември 2012 г. относно рамката за управление на качеството на данни за Централизираната база данни за ценни книжа (ОВ L 307, 7.11.2012 г., стр. 89).

(12)  Вж. параграфи 2.2 и 2.3 от Становище CON/2016/15.

(13)  Вж. член 1, параграф 2, буква а) от предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно проспекта, който следва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търгуване (COM(2015) 583 final).

(14)  Вж. параграфи 2.2 и 2.3 от Становище CON/2016/15.


Top