EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016AB0027

Становище на Европейската централна банка от 29 април 2016 година относно предложение за регламент за изменение на Регламент (ЕС) № 600/2014 относно пазарите на финансови инструменти, Регламент (ЕС) № 596/2014 относно пазарната злоупотреба и Регламент (ЕС) № 909/2014 за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа по отношение на някои дати и относно предложение за директива за изменение на Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансовите инструменти по отношение на някои дати (CОN/2016/27)

OJ C 223, 21.6.2016, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.6.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 223/3


СТАНОВИЩЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 29 април 2016 година

относно предложение за регламент за изменение на Регламент (ЕС) № 600/2014 относно пазарите на финансови инструменти, Регламент (ЕС) № 596/2014 относно пазарната злоупотреба и Регламент (ЕС) № 909/2014 за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа по отношение на някои дати и относно предложение за директива за изменение на Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансовите инструменти по отношение на някои дати

(CОN/2016/27)

(2016/C 223/05)

Въведение и правно основание

На 25 февруари 2016 г. Европейската централна банка (ЕЦБ) получи две искания от Съвета на Европейския съюз, последвани от две искания от Европейския парламент, получени на 18 март 2016 г., за становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 600/2014 относно пазарите на финансови инструменти, Регламент (ЕС) № 596/2014 относно пазарната злоупотреба и Регламент (ЕС) № 909/2014 за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа по отношение на някои дати (1) (наричан по-долу „предложеният регламент“) и относно предложение за директива за изменение на Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансовите инструменти по отношение на някои дати (2) (наричана по-долу „предложената директива“).

ЕЦБ е компетентна да даде становище на основание член 127, параграф 4 и член 282, параграф 5 от Договора за функционирането на Европейския съюз, тъй като предложеният регламент и предложената директива съдържат разпоредби, засягащи задачата на Европейската система на централните банки да допринася за гладкото провеждане на следваните от компетентните органи политики, свързани със стабилността на финансовата система, както е посочено в член 127, параграф 5 от Договора. В съответствие с член 17.5, първо изречение от Процедурния правилник на Европейската централна банка Управителният съвет прие настоящото становище.

Забележки

В обяснителните меморандуми както на предложения регламент, така и на предложената директива се съдържа искане да бъде отложена датата на прилагане на Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета (3) и на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (4) с една година. С отлагането на датата на прилагане на компетентните органи, както и на участниците на пазара ще бъде предоставен разумен срок, в който да въведат изискваната техническа инфраструктура за тяхното изпълнение. ЕЦБ отчита, че отлагането на тази дата няма да има въздействие върху срока за приемане на мерките от ниво 2 съгласно Регламент (ЕС) № 600/2014 и Директива 2014/65/ЕС.

От съображения за съгласуваност ЕЦБ предлага да се отложи с една година срокът, в който държавите членки да транспонират Директива 2014/65/ЕС, а също и да уведомят Европейската комисия и Европейския орган за ценни книжа и пазари по отношение на нейното транспониране, в допълнение към удължаването с една година на срока за прилагане.

ЕЦБ няма повече коментари по предложения регламент и предложената директива.

Когато ЕЦБ отправя препоръки за изменения на предложената директива, конкретните предложения с обяснителен текст към нея се представят в технически работен документ. Техническият работен документ е достъпен на английски език на уебсайта на ЕЦБ.

Съставено във Франкфурт на Майн на 29 април 2016 година.

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  COM(2016) 57 final.

(2)  COM(2016) 56 final.

(3)  Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 84).

(4)  Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349).


Top