EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015XC1211(02)

Известие за започване на частично междинно преразглеждане на антидъмпинговите мерки, приложими към вноса на някои видове телове от неръждаеми стомани с произход от Индия

OJ C 411, 11.12.2015, p. 4–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.12.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 411/4


Известие за започване на частично междинно преразглеждане на антидъмпинговите мерки, приложими към вноса на някои видове телове от неръждаеми стомани с произход от Индия

(2015/C 411/04)

В Европейската комисия („Комисията“) постъпиха две искания за частично междинно преразглеждане в съответствие с член 11, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност (1) („основния регламент“).

1.   Искания за преразглеждане

Едно от исканията за преразглеждане е подадено от Venus group („Venus“ или „групата“) — група производители износители от Индия („засегнатата държава“). Venus group включва дружествата Venus Wire Industries Pvt. Ltd., Precision Metals, Hindustan Inox. Ltd и Sieves Manufacturer India, Pvt. Ltd. Другото искане е подадено от Garg Inox Ltd („Garg“) — производител износител от Индия (двете дружества заедно се наричат по-долу „заявителите“).

Обхватът на частичното междинно преразглеждане е ограничен до разглеждането на дъмпинга, доколкото заявителите за засегнати от него.

2.   Продукт, предмет на преразглеждането

Продуктът, предмет на разследването, се определя като телове от неръждаеми стомани, сдържащи тегловно:

2,5 % или повече никел, различни от телове, съдържащи тегловно 28 % или повече, но не повече от 31 % никел и 20 % или повече, но не повече от 22 % хром,

по-малко от 2,5 % никел, различни от телове, съдържащи тегловно 13 % или повече, но не повече от 25 % хром и 3,5 % или повече, но не повече от 6 % алуминий,

с произход от Индия, класирани понастоящем в кодове по КН 7223 00 19 и 7223 00 99 („продуктът, предмет на преразглеждането“).

3.   Съществуващи мерки

Действащите понастоящем мерки са окончателно антидъмпингово мито, наложено с Регламент за изпълнение (ЕС) № 1106/2013 на Съвета (2), последно изменен с Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1483 на Комисията (3) („съществуващите мерки“).

4.   Основания за частичното междинно преразглеждане

Исканията в съответствие с член 11, параграф 3 се основават на предоставени от заявителите prima facie доказателства, според които — доколкото са засегнати заявителите, както и дъмпингът и вредата — е налице промяна в обстоятелствата, на основата на които са били наложени съществуващите мерки, като тази промяна е с дълготраен характер.

Промяната в обстоятелствата с дълготраен характер по отношение на Venus произтича от подобрения на системите на групата за разпределяне на разходите и за управление на стоково-материалните запаси, както и на нейния счетоводен софтуер. При първоначалното разследване бяха установени пропуски по отношение на всички тези елементи, което наложи да бъде приложен член 18 от основния регламент. Освен това групата инвестира неотдавна в няколко нови високоефективни машини, което доведе до значително подобряване на ефективността на нейните производствени разходи.

Що се отнася до Garg, промяната в обстоятелствата с дълготраен характер е свързана с преструктурирането на производствените съоръжения на дружеството и на неговия канал за продажби в ЕС. Според предоставените от Garg prima facie доказателства тази промяна в обстоятелствата е подобрила използването на активите от страна на дружеството и е увеличила ефективността му.

Както Venus, така и Garg предоставиха prima facie доказателства, от които е видно, че по-нататъшното прилагане на мерките на настоящото им равнище вече не е необходимо, за да се противодейства на причиняващия вреда дъмпинг. Venus и Garg са направили сравнение между нормалната стойност и експортната цена (на ниво франко завода) на продукта, предмет на разследването, когато същият е продаван за износ за Съюза, за периодите съответно от април 2014 г. до декември 2014 г. и от април 2014 г. до март 2015 г. От тези сравнения се установява както за групата, така и за дружеството, че съответните дъмпингови маржове са по-ниски от сегашното равнище на мерките.

Поради това заявителите твърдят, че по-нататъшното прилагане на мерките на съществуващото равнище, което се основаваше на установеното по-рано равнище на дъмпинга, изглежда вече не е необходимо за компенсиране на последиците от причиняващия вреда дъмпинг, както бе установено по-рано.

5.   Процедура

След като информира държавите членки и установи, че са налице достатъчно доказателства, даващи основание за започването на частично междинно преразглеждане, ограничено до разглеждане на дъмпинга, Комисията започва преразглеждане в съответствие с член 11, параграф 3 от основния регламент.

В рамките на разследването ще бъде преценена необходимостта от продължаване, отпадане или изменение на съществуващите мерки по отношение на заявителите.

5.1.    Разследван период в рамките на преразглеждането и разглеждан период

Разследването ще обхване периода от 1 октомври 2014 г. до 30 септември 2015 г. („разследван период в рамките на преразглеждането“).

5.2.    Разследване на производителите износители

За да получи информацията, която счита за необходима за своето разследване по отношение на заявителите, Комисията ще им изпрати въпросник.

Заявителите трябва да представят попълнения въпросник в срок от 37 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, освен ако е посочено друго.

5.3.    Други писмени изявления

При спазване на условията на настоящото известие всички заинтересовани страни се приканват да изложат становищата си и да предоставят информация, както и доказателства в нейна подкрепа. Освен ако е посочено друго, тази информация и доказателствата в нейна подкрепа трябва да бъдат получени от Комисията в срок от 37 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз.

5.4.    Възможност за изслушване от службите на Комисията, на които е възложено разследването

Всички заинтересовани страни могат да поискат да бъдат изслушани от службите на Комисията, на които е възложено разследването. Всяко искане за изслушване трябва да бъде отправено в писмена форма и да бъде надлежно обосновано. Исканията за изслушване по въпроси, отнасящи се до началния етап на разследването, трябва да бъдат подадени в срок от 15 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз. След изтичането на този срок исканията за изслушване трябва да бъдат подадени в сроковете, изрично указани от Комисията в нейната комуникация със страните.

5.5.    Указания за представяне на писмени изявления и за изпращане на попълнени въпросници и кореспонденция

Информацията, предоставена на Комисията за целите на разследванията за търговска защита, не трябва да бъде предмет на авторски права. Преди да представят на Комисията информация и/или данни, които са предмет на авторски права на трета страна, заинтересованите страни трябва да поискат специално разрешение от носителя на авторското право, с което изрично се позволява на Комисията: а) да използва информацията и данните за целите на настоящата процедура за търговска защита и б) да предоставя информацията и/или данните на заинтересованите страни в рамките на настоящото разследване по начин, който им позволява да упражнят правото си на защита.

Всички писмени изявления, включително информацията, която се изисква в настоящото известие, попълнените въпросници и кореспонденцията, предоставени от заинтересованите страни на поверителна основа, се обозначават с „Limited“ (4).

В съответствие с член 19, параграф 2 от основния регламент от заинтересованите страни, предоставящи обозначена с „Limited“ информация, се изисква да представят неповерителни резюмета, обозначени с „For inspection by interested parties“. Тези резюмета трябва да бъдат достатъчно подробни, за да позволят разбиране в приемлива степен на същността на предоставената на поверителна основа информация. Ако заинтересована страна, която предоставя поверителна информация, не представи нейно неповерително резюме в изисквания формат и с необходимото качество, тази информация може да не бъде взета предвид.

Заинтересованите страни се приканват да правят всички изявления и да подават всички искания по електронна поща, включително сканирани пълномощни и удостоверения, с изключение на обемни отговори, които трябва да бъдат предадени на CD-ROM или DVD на ръка или с препоръчана поща. Като използват електронната поща, заинтересованите страни изразяват съгласието си с правилата, приложими за подаване на изявления в електронен формат, съдържащи се в документа „КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПО ДЕЛА ЗА ТЪРГОВСКА ЗАЩИТА“, публикуван на уебсайта на Генерална дирекция „Търговия“: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152563.pdf Заинтересованите страни трябва да посочат своето име, адрес, номер на телефон и валиден адрес на електронна поща и следва да гарантират, че предоставеният адрес на електронна поща е функциониращ официален служебен адрес, който се проверява ежедневно. След като данните за контакт бъдат предоставени, Комисията ще осъществява комуникацията със заинтересованите страни само по електронна поща, освен ако те изрично поискат да получават всички документи от Комисията чрез друго средство за комуникация или освен ако естеството на документа, който трябва да бъде изпратен, изисква използването на препоръчана поща. За повече информация относно правилата за кореспонденция с Комисията, включително принципите, които се прилагат по отношение на изявленията, подадени по електронна поща, заинтересованите страни могат да направят справка с указанията за комуникация със заинтересованите страни, посочени по-горе.

Адрес на Комисията за кореспонденция:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1040 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Електронна поща: TRADE-AD-STEEL-WIRES-DUMPING@ec.europa.eu

6.   Неоказване на съдействие

В случай че заинтересована страна откаже достъп до необходимата информация, не я предостави в срок или значително възпрепятства разследването, заключенията, независимо дали са положителни, или отрицателни, може да бъдат направени въз основа на наличните факти в съответствие с член 18 от основния регламент.

Ако се установи, че заинтересована страна е предоставила невярна или подвеждаща информация, тази информация може да не бъде взета предвид и може да се използват наличните факти.

Ако заинтересована страна не оказва съдействие или оказва само частично съдействие и поради това заключенията се основават на наличните факти в съответствие с член 18 от основния регламент, резултатът от разследването може да бъде по-малко благоприятен за тази страна, отколкото ако тя е оказала съдействие.

Ако отговорът не бъде изпратен по електронен път, това не се счита за неоказване на съдействие, при условие че заинтересованата страна покаже, че представянето на отговор по изисквания начин би довело до прекомерни допълнителни затруднения или разходи. Заинтересованата страна следва незабавно да се свърже с Комисията.

7.   Служител по изслушванията

Заинтересованите страни могат да поискат намесата на служителя по изслушванията при търговските процедури. Служителят по изслушванията действа като посредник между заинтересованите страни и службите на Комисията, на които е възложено разследването. Служителят по изслушванията разглежда искания за достъп до досието, спорове относно поверителността на документите, искания за удължаване на сроковете и искания за изслушване, отправени от трети страни. Служителят по изслушванията може да организира изслушване на отделна заинтересована страна и да действа като медиатор, за да гарантира, че заинтересованите страни упражняват изцяло правото си на защита.

Искането за изслушване от служителя по изслушванията следва да бъде отправено в писмена форма и да бъде надлежно обосновано. Исканията за изслушване по въпроси, отнасящи се до началния етап на разследването, трябва да бъдат подадени в срок от 15 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз. След изтичането на този срок исканията за изслушване трябва да бъдат подадени в сроковете, изрично указани от Комисията в нейната комуникация със страните.

Служителят по изслушванията ще предостави също така възможност за провеждане на изслушване на страните, което да позволи да бъдат представени различни гледни точки и да бъдат изложени контрааргументи по въпроси, свързани, наред с другото, с дъмпинга.

За допълнителна информация и данни за контакт заинтересованите страни могат да посетят уебстраниците на служителя по изслушванията на уебсайта на Генерална дирекция „Търговия“: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/

8.   График на разследването

В съответствие с член 11, параграф 5 от основния регламент разследването ще бъде приключено в срок от 15 месеца от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз.

9.   Обработка на личните данни

С всички лични данни, събрани по време на настоящото разследване, ще се борави в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (5).


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 51.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 1106/2013 на Съвета от 5 ноември 2013 г. за налагане на окончателно антидъмпингово мито и за окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на някои видове телове от неръждаеми стомани с произход от Индия (ОВ L 298, 8.11.2013 г., стр. 1).

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1483 на Комисията от 1 септември 2015 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1106/2013 на Съвета за налагане на окончателно антидъмпингово мито и за окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на някои видове телове от неръждаеми стомани с произход от Индия, в резултат на разследване за изчерпване на ефекта от мерките съгласно член 12 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета (ОВ L 228, 2.9.2015 г., стр. 1).

(4)  Документ, който е обозначен с „Limited“, се счита за поверителен в съответствие с член 19 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета (ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 51) и член 6 от Споразумението на СТО за прилагането на член VI от Общото споразумение за митата и търговията от 1994 г. (Антидъмпингово споразумение). Той е също така защитен документ в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43).

(5)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.


Top