EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015PC0668

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно европейски пътен документ за връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави

COM/2015/0668 final - 2015/0306 (COD)

Страсбург, 15.12.2015

COM(2015) 668 final

2015/0306(COD)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно европейски пътен документ за връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави


ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

1.КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Основания и цели на предложението

В Европейската програма за миграцията 1 Комисията очерта набор от мерки и инициативи, които имат за цел да осигурят структурни решения за по-добро управление на миграцията във всичките ѝ аспекти. Ефективното връщане на граждани на трети държави, които не отговарят или вече не отговарят на условията за влизане, престой или пребиваване в държава членка на Съюза, е съществена част от цялостния подход за гарантиране на правилното функциониране на миграционните политики на ЕС и за запазване на общественото доверие в системата за миграция на Съюза.

Увеличаването на дела на върнатите незаконни мигранти освобождава капацитет за посрещането на тези, които наистина се нуждаят от закрила, в подкрепа на което са и подновените усилия на Съюза за осигуряване на закрила на нуждаещите се, включително чрез преместване и презаселване. Ефективно прилаганата и надеждна политика за връщане е неотделима от по-отворената миграционна политика.

При все това системата на ЕС за връщане на незаконните мигранти не е достатъчно ефективна. Например през 2014 г. едва по-малко от 40 % от общия брой решения за връщане, издадени от държавите членки, са приведени в изпълнение. На 9 септември 2015 г. Комисията представи План за действие на ЕС относно връщането 2 с цел преодоляване на причините в основата на посоченото, включително начини за по-голямо приемане на стандартния пътен документ при експулсирането на граждани на трети държави.

Липсата на валидни пътни документи, издадени от държавата на местоназначение на върнатото лице, е една от основните пречки за успешното връщане. Понастоящем държавите членки могат да издават заместващ документ 3 за онези незаконно пребиваващи граждани на трети държави, които не притежават валиден пътен документ. Препоръка на Съвета от 30 ноември 1994 г. установява стандартен пътен документ за експулсирането на граждани на трети държави 4 ; степента на признаването му обаче от трети държави е ниска, включително поради неговите незадоволителни отличителни знаци и стандарти за сигурност.

Необходимостта от действия по този въпрос беше подчертана и в заключенията на Съвета от 8 октомври 2015 г., в които държавите членки се ангажираха да използват по-редовно стандартния пътен документ при операции за връщане. В заключенията си от 15 октомври 2015 г. Европейският съвет допълнително наблегна върху тази необходимост.

Целта на настоящото предложение е да се създаде специален европейски пътен документ за връщането на граждани на трети държави, за които има постановено решение за връщане, който предвижда единен формат и засилени технически елементи и отличителни знаци за сигурност, така че да се гарантира по-широко приемане от трети държави, както и увеличеното използване на този документ за целите на обратното приемане. Неговото използване следва да бъде насърчавано както в споразуменията на ЕС, така и в двустранните споразумения за обратно приемане или други споразумения.

Съгласуваност със съществуващите разпоредби в тази област на политиката

След обявяването на План за действие на ЕС относно връщането настоящото предложение се явява като продължение, чиято цел е да бъдат потърсени начини за по-голямо признаване от трети държави на разрешенията за преминаване от ЕС. Европейският пътен документ за връщане следва да спомогне за постигането на целите, заложени в Програмата за миграцията, за подобряване на ефективността на системата на ЕС за връщане на незаконни мигранти, по-специално на онези, които не притежават валидни пътни документи, както и за увеличаване на дела на върнатите, като се гарантира, че третите държави изпълняват своето международно задължение да приемат обратно своите граждани, които пребивават незаконно в Европа.

Предложението за европейски пътен документ за връщане е в съответствие със и се основава на разпоредбите на Директивата за връщането, която определя общите стандарти и процедури за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети държави 5 .

2.ПРАВНО ОСНОВАНИЕ, СУБСИДИАРНОСТ И ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ

Правно основание

Член 79, параграф 2, буква в) от ДФЕС оправомощава Европейския парламент и Съвета, като действат в съответствие с обикновената законодателна процедура, да приемат мерки в областта на нелегалната имиграция и незаконното пребиваване, включително експулсирането и репатрирането на незаконно пребиваващите лица. Следователно посоченият член е подходящо правно основание за създаването на европейски пътен документ за връщане.

Променлива геометрия

По отношение на променливата геометрия настоящото предложение следва режим, сходен с този на Директивата за връщането.

В съответствие с член 4 от Протокол № 22 относно позицията на Дания, приложен към Договорите, в срок от шест месеца след вземането на решение от Съвета относно настоящия регламент Дания взема решение дали да въведе настоящото предложение, което представлява развитие на достиженията на правото от Шенген, в националното си право.

По отношение на Обединеното кралство и Ирландия Директивата за връщането има хибриден характер, отразен в съображения (26) и (27). От това следва, че както Протокол № 19 относно достиженията на правото от Шенген, включени в рамките на Европейския съюз, приложен към Договорите, така и Протокол № 21 относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, приложен към Договорите, се прилагат към настоящото предложение. Съгласно втория протокол, който няма отношение към достиженията на правото от Шенген, Обединеното кралство и Ирландия не участват в приемането на настоящия регламент и не са обвързани от него, нито от неговото прилагане. Те могат обаче да нотифицират Съвета за желанието си да участват в този инструмент.

Въз основа на съответните споразумения за асоцииране на тези държави към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенщайн следва да са обвързани от предлагания регламент.

Субсидиарност

Целта на настоящото предложение, а именно установяването на европейски пътен документ за връщането на граждани на трети държави със засилени отличителни знаци за сигурност с оглед на подобряване на признаването на този документ от трети държави, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, действащи самостоятелно. Това е така, защото съвместното съществуване на различни национални пътни документи за връщане, които използват различни формати, стандарти и отличителни знаци за сигурност, би попречило на признаването на тези пътни документи в споразуменията на ЕС за обратно приемане с трети държави и би въздействало отрицателно на ефективното връщане и обратно приемане на незаконно пребиваващи граждани на трети държави. Следователно целта на настоящото предложение може да бъде постигната по-добре от Европейския съюз.

Пропорционалност

Тъй като с предложението за регламент се хармонизират форматът и техническите спецификации на европейски пътен документ за връщане и не се изменят или променят общите стандарти и правила за връщането, установени от Директивата за връщането, в съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз, предложението не надхвърля необходимото за постигане на неговата цел.

Освен това, тъй като вече са определени подходящи и надеждни отличителни знаци за сигурност за единния формуляр за поставяне на визите, които се издават от държавите членки на лицата, които притежават пътен документ, който не е признат от държавата членка, която е изготвила формуляра 6 , тези отличителни знаци 7 се използват за европейския пътен документ за връщане. По този начин се избягва възникването на допълнителни разходи за държавите членки.

Избор на инструмент

С цел да се установят единни и хармонизирани отличителни знаци и да се гарантират яснота на понятията и пряката приложимост на европейския пътен документ за връщане, е уместно настоящият акт да се приеме под формата на регламент. Когато е необходимо, Комисията следва да бъде оправомощена да приема необходимите технически адаптации на формата на европейския пътен документ чрез делегирани актове.

3.РЕЗУЛТАТИ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ, КОНСУЛТАЦИИ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ОЦЕНКИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

Последващи оценки/проверки за пригодност на действащото законодателство

Поради незадължителния си характер препоръката на Съвета от 30 ноември 1994 г. относно приемането на стандартен пътен документ за експулсирането на граждани на трети държави не беше предмет на оценка. Редовните обсъждания обаче с представители както на държавите членки, така и на трети държави показват, че със съществуващия инструмент не могат адекватно да се гарантират необходимите стандарти за сигурност за извършване на връщане и обратно приемане на незаконно пребиваващи граждани на трети държави.

По време на редовните обсъждания с експерти от държавите членки не възникнаха въпроси по отношение на отличителните знаци за сигурност, приложими към единния формуляр за поставяне на визи, които се издават от държавите членки на лицата, които притежават пътен документ, който не е признат от държавата членка, която е изготвила формуляра. Поради това е целесъобразно за европейския пътен документ за връщане да се използват същите отличителни знаци за сигурност.

Консултации със заинтересованите страни

В контекста на срещи и разговори относно връщането и обратното приемане бяха проведени консултации с експерти от държавите членки. Те бяха също консултирани чрез ad hoc запитване от Европейската мрежа за миграцията (ЕММ), стартирало на 14 октомври 2011 г. 8 То стигна до заключението, че стандартният пътен документ за експулсирането на граждани на трети държави рядко бива приеман от органите на трети държави, като причина са и неговите ниски стандарти за сигурност.

Събиране и използване на експертни становища

Предложението се основава на становищата, изразени от националните експерти от държавите членки, които бяха консултирани по време на срещи и разговори относно връщането и обратното приемане, както и чрез запитвания от ЕММ, както е обяснено по-горе.

Оценка на въздействието

Поради спешния характер на действието, необходимо за подобряване на привеждането в изпълнение на връщането и увеличаване на дела на обратно приетите лица, включително на онези незаконно пребиваващи граждани на трети държави, които не притежават валиден пътен документ, не бе извършена оценка на въздействието.

Пригодност и опростяване на законодателството

Европейският пътен документ за връщане ще намали административната и бюрократична тежест на администрациите на държавите членки и на трети държави, включително консулските служби, и следва да допринесе за намаляване на продължителността на административните процедури, необходими за гарантиране на връщането и обратното приемане на незаконно пребиваващи граждани на трети държави.

Освен това, чрез прилагане към европейския пътен документ за връщане на засилените отличителни знаци за сигурност, които вече са приложими за единния формуляр за поставяне на визи, които се издават от държавите членки на лицата, които притежават пътен документ, който не е признат от държавата членка, която е изготвила формуляра, за държавите членки няма да възникнат никакви допълнителни административни и финансови разходи.

Основни права

Настоящото предложение зачита основните права и съблюдава принципите, признати от Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално правото на защита в случай на принудително отвеждане, експулсиране или екстрадиране, предвидено в член 19 от Хартата.

Настоящото предложение само определя формата и техническите спецификации на европейския пътен документ за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети държави и следователно не оказва значително въздействие върху основните права на гражданите на трети държави.

4.ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА

Предложението не оказва въздействие върху бюджета на ЕС.

Тъй като предложеният европейски пътен документ за връщане е замислен само за еднократна употреба и следва техническите спецификации и отличителните знаци за сигурност, които вече са договорени по отношение на единните формуляри за поставяне на визи, които се издават от държавите членки на лицата, които притежават пътен документ, който не е признат от държавата членка, допълнителните разходи за държавите членки при изготвянето и издаването на този документ са пренебрежими в сравнение с настоящото положение.

5.ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ

Планове за изпълнение и уредба за мониторинг, оценка и докладване

Полезността и ефективността на европейския пътен документ следва да бъдат оценени в контекста на оценката на споразуменията на ЕС за обратно приемане с трети държави.

Подробно разяснение на конкретните разпоредби на предложението

Целта на предложението е да се хармонизират форматът и техническите спецификации на европейския пътен документ за връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави, за да се гарантират по-високи технически стандарти и стандарти за сигурност, по-специално що се отнася до защитите срещу подправяне и фалшификация. Това ще улесни признаването на този документ от трети държави за целите на връщането и обратното приемане, по-специално в контекста на споразумения за обратно приемане или други договорености с трети държави, както и в контекста на свързаното с връщането сътрудничество с трети държави, което не е обхванато от официални споразумения.

Европейският пътен документ за връщане ще спомогне за увеличаване на гъвкавостта на органите на трети държави и за намаляване на административната тежест на компетентните консулски органи. По този начин разходите за европейския пътен документ за връщане ще бъдат ограничени до минимум. Посредством ускоряване на административните процедури за връщане той ще допринесе за намаляване на периода, през който връщаните лица в очакване на отвеждане са административно задържани.

Държавите членки могат да разглеждат възможността за издаване на европейски пътен документ за връщане, когато документ, който не е валиден или вече не е валиден за пътуване, или удостоверение, или копие от тези документи доказва гражданството на незаконно пребиваващ гражданин на трета държава, за който има постановено решение за връщане (напр. паспорт, лична карта, разрешение за преминаване от трета държава с изтекъл срок на валидност; военна или морска лична карта, шофьорска книжка; свидетелство за гражданство, раждане, брак или друго удостоверение от регистъра за гражданско състояние; данни за самоличност от Визовата информационна система). Освен това държавите членки могат да разглеждат възможността за издаване на европейски пътен документ в случай, в който гражданин на трета държава, чието гражданство е било потвърдено от компетентните органи на трета държава, не е получил валиден пътен документ в рамките на разумен срок.

Член 1: определя предмета на предложението — да бъдат определени форматът и техническите спецификации на европейския пътен документ за връщане.

Член 2: предоставя определението на ключови термини.

Член 3: определя формата, съдържанието, езика и валидността на европейския пътен документ за връщане и оправомощава Комисията да изменя формата посредством делегирани актове.

Член 4: определя техническите спецификации и отличителните знаци за сигурност на европейския пътен документ за връщане, които са определените в член 2 от Регламент (ЕО) № 333/2002 на Съвета и не са публични от съображения за сигурност.

Член 5: определя правилата, свързани с таксите за издаване на европейския пътен документ за връщане, който следва да е безплатен за гражданина на трета държава.

Член 6: установява правилата за упражняването на делегирани правомощия от Комисията в съответствие с член 290 от ДФЕС.

Член 7: постановява, че съществуващата препоръка на Съвета относно стандартен пътен документ за експулсирането на граждани на трети държави се отменя и заменя.

Член 8: определя правилата за влизане в сила и географския обхват на прилагане на Регламента.

2015/0306 (COD)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно европейски пътен документ за връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 79, параграф 2, буква в) от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

(1)Връщането на граждани на трети държави, които не отговарят или вече не отговарят на условията за влизане, престой или пребиваване в държавите членки, при пълно зачитане на основните права, и по-специално на принципа на забрана за връщане, и в съответствие с разпоредбите на Директива 2008/115/ЕО 9 , е съществена част от всеобхватните усилия за гарантиране на надеждността и правилното функциониране на миграционните политики на Съюза и за намаляване и възпиране на незаконната миграция.

(2)Националните органи на държавите членки срещат трудности при връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави, които не притежават валидни пътни документи.

(3)Подобряването на сътрудничеството относно връщането и обратното приемане с основните държави на произход и транзит на незаконно пребиваващи граждани на трети държави е от съществено значение за увеличаване на дела на върнатите лица, който е незадоволителен.

(4)Настоящият стандартен пътен документ за експулсирането на граждани на трети държави, установен с Препоръка на Съвета от 30 ноември 1994 г. 10 , не е широко приеман от органите на трети държави поради причини, включващи неговите недостатъчни стандарти за сигурност.

(5)Следователно е необходимо да се насърчи приемането от трети държави на подобрено европейско разрешение за преминаване с цел връщане като референтен документ за целите на връщането.

(6)Следва да бъде установен по-защитен европейски пътен документ за връщането на граждани на трети държави с цел улесняване на връщането и обратното приемане на незаконно пребиваващи граждани на трети държави. Неговите засилени отличителни знаци за сигурност следва да улеснят признаването му от трети държави. Този документ следва да спомогне за извършването на връщания в контекста на споразумения за обратно приемане или други договорености с трети държави, както и в контекста на свързаното с връщането сътрудничество с трети държави, което не е обхванато от официални споразумения.

(7)В споразуменията за обратно приемане, сключени от Съюза с трети държави, следва да се иска признаването на европейския пътен документ за връщане. Държавите членки следва да искат признаването на европейския пътен документ за връщане в двустранни споразумения и други договорености, както и в контекста на свързаното с връщането сътрудничество с трети държави, което не е обхванато от официални споразумения.

(8)Европейският пътен документ за връщане следва да намали административната и бюрократична тежест на администрациите на държавите членки и на трети държави, включително консулските служби, и следва да допринесе за намаляване на продължителността на административните процедури, необходими за гарантиране на връщането и обратното приемане на незаконно пребиваващи граждани на трети държави.

(9)Настоящият регламент следва единствено да хармонизира формата и техническите спецификации на европейския пътен документ за връщане и не следва да хармонизира правилата относно издаването на този документ.

(10)Обстоятелствата, при които държавите членки следва да разглеждат възможността за издаване на европейски пътен документ за връщане, включват случаите, в които документ, който не е валиден или вече не е валиден за пътуване, удостоверение от регистъра за гражданско състояние, друг официален документ или копие от тези документи доказва гражданството на незаконно пребиваващия гражданин на трета държава, за който има постановено решение за връщане. Примери за такива документи са паспорт, лична карта или разрешение за преминаване от трета държава с изтекъл срок на валидност; военна или морска лична карта, шофьорска книжка; свидетелства за гражданство, раждане, брак; извлечение от Визовата информационна система. Държавите членки могат също да разглеждат възможността за издаване на този документ, когато гражданин на трета държава, чието гражданство е било потвърдено от компетентните органи на трета държава, не е получил валиден пътен документ в рамките на разумен срок.

(11)Съдържанието и техническите спецификации на европейския пътен документ за връщане следва да бъдат хармонизирани, за да се гарантират високи технически стандарти и стандарти за сигурност, по-специално що се отнася до защитите срещу подправяне и фалшификация. На документа следва да бъдат нанесени разпознаваеми хармонизирани отличителни знаци за сигурност. Вече съществуват високи технически стандарти и стандарти за сигурност, определени съгласно член 2 от Регламент (ЕО) № 333/2002 на Съвета 11 , и поради това те следва да бъдат приложени към европейския пътен документ за връщане.

(12)С цел да изменя или допълва някои несъществени елементи на модела на европейски пътен документ за връщане на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище.

(13)При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и Съвета.

(14)При обработката на лични данни в рамките на настоящия регламент компетентните органи осъществяват своите функции за целите на настоящия регламент в съответствие с националните законови, подзаконови или административни разпоредби за транспониране на Директива 95/46/ЕО 12 .

(15)В съответствие с членове 1 и 2 от Протокол № 22 относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, Дания не участва в приемането на настоящия регламент и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане. Доколкото настоящият регламент представлява развитие — доколкото се прилага по отношение на граждани на трети държави, които не изпълняват или вече не изпълняват условията за влизане в съответствие с Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета 13 — на достиженията на правото от Шенген, в срок от шест месеца след вземането на решение от Съвета относно настоящия регламент Дания взема решение, в съответствие с член 4 от посочения протокол, дали да го въведе в националното си право.

(16)Доколкото се прилага по отношение на граждани на трети държави, които не изпълняват или вече не изпълняват условията за влизане в съответствие с Регламент (ЕО) № 562/2006, настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, в които Обединеното кралство не участва в съответствие с Решение 2000/365/ЕО на Съвета 14 ; следователно Обединеното кралство не участва в приемането на настоящия регламент и не е обвързано от него, нито от неговото прилагане. Освен това в съответствие с членове 1 и 2 от Протокол № 21 относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, и без да се засягат член 3 и член 4 от посочения протокол, Обединеното кралство не участва в приемането на настоящия регламент и не е обвързано от него, нито от неговото прилагане.

(17)Доколкото се прилага по отношение на граждани на трети държави, които не изпълняват или вече не изпълняват условията за влизане в съответствие с Регламент (ЕО) № 562/2006, настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, в които Ирландия не участва в съответствие с Решение 2002/192/ЕО на Съвета 15 ; следователно Ирландия не участва в приемането на настоящия регламент и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане. В съответствие с членове 1 и 2 от Протокол № 21 относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, и без да се засягат член 3 и член 4 от посочения протокол, Ирландия не участва в приемането на настоящия регламент и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане.

(18)По отношение на Исландия и Норвегия настоящият регламент представлява — доколкото се прилага по отношение на граждани на трети държави, които не изпълняват или вече не изпълняват условията за влизане в съответствие с Регламент (ЕО) № 562/2006 — развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на Споразумението, сключено от Съвета на Европейския съюз, от една страна, и Република Исландия и Кралство Норвегия, от друга страна, за асоциирането на последните в процеса на изпълнение, прилагане и развитие на достиженията на правото от Шенген 16 , които попадат в областта, посочена в член 1 от Решение 1999/437/ЕО на Съвета 17 .

(19)По отношение на Швейцария настоящият регламент представлява — доколкото се прилага по отношение на граждани на трети държави, които не изпълняват или вече не изпълняват условията за влизане в съответствие с Регламент (ЕО) № 562/2006 — развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген 18 , които попадат в областта, посочена в член 1 от Решение 1999/437/ЕО, във връзка с член 3 от Решение 2008/146/ЕО на Съвета 19 .

(20)По отношение на Лихтенщайн настоящият регламент представлява — доколкото се прилага по отношение на граждани на трети държави, които не отговарят или вече не отговарят на условията за влизане в съответствие с Регламент (ЕО) № 562/2006 — развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на Протокола между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген 20 , които попадат в областта, посочена в член 1 от Решение 1999/437/ЕО, във връзка с член 3 от Решение 2011/350/ЕС на Съвета 21 .

(21)Доколкото целите на настоящия регламент не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а поради последиците на предвиденото действие могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз (ДЕС). В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.

(22)С цел да се установят еднакви условия и да се гарантира яснота на понятията е целесъобразно настоящият акт да се приеме под формата на регламент.

(23)Настоящият регламент зачита основните права и съблюдава принципите, признати от Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално правото на защита в случай на принудително отвеждане, експулсиране или екстрадиране, предвидено в член 19 от Хартата.

(24)Настоящият регламент следва да отмени и замени Препоръка на Съвета от 30 ноември 1994 г.,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

Настоящият регламент установява формата и техническите спецификации на европейски пътен документ за връщането на граждани на трети държави.

Член 2

Определения

За целта на настоящия регламент се прилагат следните определения:

(1)„гражданин на трета държава“ означава граждани на трета държава съгласно определението в член 3, точка 1 от Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 22 ;

(2)„връщане“ означава връщане съгласно определението в член 3, точка 3 от Директива 2008/115/ЕО;

(3)„решение за връщане“ означава решение за връщане съгласно определението в член 3, точка 4 от Директива 2008/115/ЕО.

Член 3

Европейски пътен документ за връщане

1.Форматът на европейския пътен документ за връщане съответства на модела в приложението. В него се съдържа следната информация за гражданина на трета държава:

а)име, фамилия, дата на раждане, пол, гражданство, отличителни белези и, ако е известен, адресът в третата държава на връщане на гражданина на трета държава;

б)снимка;

в)издаващият орган, датата на издаване и срокът на валидност.

2.Европейският пътен документ за връщане се съставя на официалния език или езици на държавата членка, която издава решението за връщане и, когато е целесъобразно, се превежда на английски и френски език.

3.Документът е валиден за еднократно пътуване до третата държава на връщане.

4.При необходимост към европейския пътен документ за връщане могат да се прилагат допълнителни документи, необходими за връщането на граждани на трети държави.

5.Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 6, за да изменя формата на европейския пътен документ за връщане.

Член 4

Технически спецификации

1.Отличителните знаци за сигурност и техническите спецификации на европейския пътен документ за връщане са определените в приложение на член 2 от Регламент (ЕО) № 333/2002 на Съвета.

2.Държавите членки предоставят на Комисията и на другите държави членки образец на европейския пътен документ за връщане, изготвен в съответствие с настоящия регламент.

Член 5

Такси за издаване

Европейският пътен документ за връщане се издава безплатно за гражданина на трета държава.

Член 6

Упражняване на делегирането

1.Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 3, параграф 5, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила].

3.Делегирането на правомощия, посочено в член 3, параграф 5, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.

5.Делегиран акт, приет съгласно член 3, параграф 5, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 7

Отмяна и замяна на Препоръка на Съвета от 30 ноември 1994 г.

Препоръка на Съвета от 30 ноември 1994 г. относно приемането на стандартен пътен документ за експулсирането на граждани на трети държави се отменя и заменя.

Член 8

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на […] ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите членки в съответствие с Договорите.

Съставено в Страсбург на година.

За Европейския парламент    За Съвета

Председател    Председател

(1) COM(2015) 240 final.
(2) COM(2015) 453 final.
(3) OВ C 274, 19.9.1996 г., стp. 18.
(4) Следва да се отбележи, че за обозначаване на заместващия пътен документ за целите на връщането обикновено се използва терминътразрешение за преминаване“. Препоръчва се обаче да се избягва използването на термина в този контекст, тъй като може да бъде объркан сразрешението за преминаване“, издавано от Европейския съюз въз основа на Регламент (ЕС) № 1417/2013 на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на формата на разрешенията за преминаване, издавани от Европейския съюз (ОВ L 353, 28.12.2013 г., стр. 26).
(5) Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни (ОВ L 348, 24.12.2008 г., стр. 98).
(6) Регламент (ЕО) № 333/2002 на Съвета от 18 февруари 2002 г. за единния формат на формуляра за поставяне на визите, които се издават от държавите членки на лицата, които притежават пътен документ, който не е признат от държавата членка, която е изготвила формуляра (OВ L 53, 23.2.2002 г., стр. 4).
(7) Решение C (2010) 319 на Комисията от 27 януари 2010 г. за замяна на Решение на Комисията C (1996) 352 от 7 февруари 1996 г. за определяне на допълнителни технически спецификации за единния формат за визи (консолидирана версия на Решение C (1996) 352 и решенията за неговото изменение C (2000) 4332 от 28 декември 2000 г., C (2002) 2002 от 3 юни 2002 г. и C (2009) 3769 от 20 май 2009 г.) (приложение към настоящото решение, класифицирано като EU Secret).
(8) Резултатите от това ad hoc запитване са на разположение на следния адрес: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/docs/ad-hoc-queries/return/254_emn_ad-hoc_query_eu_laissez-passer_24august2010_wider_dissemination_en.pdf .
(9) Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни (ОВ L 348, 24.12.2008 г., стр. 98).
(10) Препоръка на Съвета от 30 ноември 1994 г. относно приемането на стандартен пътен документ за експулсирането на граждани на трети държави (ОВ C 274, 19.9.1996 г., стр. 18).
(11) Регламент (ЕО) № 333/2002 на Съвета от 18 февруари 2002 г. за единния формат на формуляра за поставяне на визите, които се издават от държавите членки на лицата, които притежават пътен документ, който не е признат от държавата членка, която е изготвила формуляра (OВ L 53, 23.2.2002 г., стр. 4).
(12) Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).
(13) Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) (ОВ L 105, 13.4.2006 г., стр. 1).
(14) Решение 2000/365/ЕО на Съвета от 29 май 2000 г. относно искането на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген (ОВ L 131, 1.6.2000 г., стр. 43).
(15) Решение 2002/192/ЕО на Съвета от 28 февруари 2002 г. относно искането на Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген (ОВ L 64, 7.3.2002 г., стр. 20).
(16) ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 36.
(17) ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 31.
(18) ОВ L 53, 27.2.2008 г., стр. 52.
(19) ОВ L 53, 27.2.2008 г., стр. 1.
(20) ОВ L 160, 18.6.2011 г., стр. 21.
(21) ОВ L 160, 18.6.2011 г., стр. 19.
(22) Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни (ОВ L 348, 24.12.2008 г., стр. 98).
Top

Брюксел, 15.12.2015

COM(2015) 668 final

ПРИЛОЖЕНИЕ

към

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета

относно европейски пътен документ за връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави


Top