EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015PC0615

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки по отношение на изискванията за достъпност за продукти и услуги

COM/2015/0615 final - 2015/0278 (COD)

Брюксел, 2.12.2015

COM(2015) 615 final

2015/0278(COD)

Предложение за

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки по отношение на изискванията за достъпност за продукти и услуги

(текст от значение за ЕИП)

{SWD(2015) 264 final}
{SWD(2015) 265 final}
{SWD(2015) 266 final}


ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

1.КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

В настоящия обяснителен меморандум се представя подробно предложението за нова директива, целяща сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно изискванията за достъпност на продуктите и услугите.

В момента стопанските субекти се сблъскват с различни и често пъти противоречиви национални изисквания за достъпност и поради това не могат да се възползват от потенциала на вътрешния пазар.

Предлаганата директива оказва подкрепа на държавите членки да постигнат своите национални цели, както и да изпълнят задълженията си по Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (UNCRPD) 1 по отношение на достъпността.

Достъпността стои в основата на UNCRPD, по която ЕС е страна заедно с 25 от държавите си членки 2 . Тя е и един от приоритетите на Европейската стратегия за хората с увреждания за периода 2010–2020 г. 3 , в която са небелязани действия за изпълнението на UNCRPD на равнище ЕС. Достъпност означава недопускането на пречки при използването на обичайните продукти и услуги или премахването на съществуващите пречки. Благодарение на достъпността продуктите и услугите могат да бъдат възприемани, използвани и разбирани от хората с функционални ограничения, включително от хората с увреждания 4 , на равни начала с останалите граждани.

1.1. Цели и контекст на предложението

Целта на предложението е да допринесе за по-доброто функциониране на вътрешния пазар и за премахването или недопускането на пречки пред свободното движение на достъпни продукти и услуги.

Търсенето на достъпни продукти и услуги е голямо, а броят на хората с увреждания и/или функционални ограничения ще нарасне значително ведно със застаряването на населението на Европейския съюз. Като се отчита демографското застаряване на населението, се очаква, че до 2020 г. прибл. 120 милиона души в ЕС ще имат множество и/или леки увреждания. Подобреното функциониране на вътрешния пазар за конкретни достъпни продукти и услуги е в полза и на тези потребители, и на промишлеността. Средата с по-достъпни продукти и услуги дава възможност за по-пълноценно включване и участие на гражданите в обществото. Тя е в подкрепа на независимия живот и автономния избор. Тя допринася също така за прилагането на принципа за равно третиране на хората с увреждания при достъпа до стоки и услуги 5 .

В законодателството, стандартите и насоките относно достъпността съществуват разлики, които най-вероятно ще се увеличават заедно с разработването от страна на държавите членки на нови правила по отношение на достъпността. Последното е пряко следствие от влизането в сила на UNCRPD за ЕС и за повечето от неговите държави членки, както и от общия вид на нейните разпоредби, които се поддават на различни тълкувания и практики при прилагането им на национално равнище. Пример за разминаващите се правила е уеб достъпността, по отношение на която държавите членки използват различни версии на насоките W3C/WCAG; друг пример са аудиовизуалните медийни услуги, където при субтитрирането и аудио описанието се прилагат различни стандарти. Сходен ефект ще имат и измененията в законодателството на ЕС, с които достъпността се въвежда като общо задължително изискване, без да се предвижда определение, например в случая с директивите за обществените поръчки.

Нехармонизираните национални подходи към достъпността създават пречки на вътрешния пазар. Доставчиците, които работят в повече от една държава членка, понасят допълнителни производствени разходи, за да се съобразят с различните изисквания за достъпност. Конкуренцията, конкурентоспособността и икономическият растеж се забавят, тъй като предприятията, и особено МСП, не винаги разполагат с ноу-хауто и капацитета да овладеят и приведат в действие различните национални изисквания и процедури. Поради това е важно в обхвата на настоящото предложение да бъдат включени МСП; в противен случай техните продукти и услуги биха могли да бъдат считани за второкачествени или нискокачествени.

Националните органи, производителите и доставчиците на услуги се сблъскват с несигурност, що се отнася до изискванията за достъпност при потенциално трансграничните услуги и що се отнася до приложимата рамка на политика по отношение на достъпността.

Описаната ситуация показва необходимостта от действия и гарантиране на свободното движение на продукти и услуги чрез определяне и използване на общи изисквания за достъпност за избрани продукти и услуги и чрез прилагане на едни и същи изисквания към законодателството на ЕС, в което се определят общите задължения по отношение на достъпността. Това ще допринесе за засилване на конкуренцията в сектора. Предложението е насочено към премахването на пречките пред трансграничната търговия и недопускането на нови.

Хармонизирането на националните мерки относно достъпността се предлага като необходимо условие за преодоляване на законовите различия.

1.2. Технически аспекти

Понастоящем в цял свят производителите и доставчиците на услуги прилагат различни подходи, за да изпълнят изискванията за достъпност, когато произвеждат продукти или предоставят услуги със специфични характеристики по отношение на достъпността. В някои случаи при тези подходи се използват национални или международни стандарти, като в повечето случаи няма хармонизация на стандартите, използвани в различните държави и региони.

В момента на европейско ниво се разработват няколко стандарта в сферата на достъпността след искания от страна на Европейската комисия към европейските организации по стандартизация (ЕОС). С отправените искания за стандартизация (незаконодателни действия) ЕСО бяха приканени да синхронизират разработката на доброволни европейски стандарти с промените, настъпващи в това отношение в световен мащаб. Исканията, имащи отношение към достъпността са: M/376 6 (2005) за ИКТ, който доведе до европейския стандарт EN 301 549 7 , приет през февруари 2014 г.; M/420 8 (2007) за архитектурната среда и M/473 9 относно интегрирането на изискванията за достъпност в съответствие с подхода за универсален дизайн в европейската стандартизация. Исканията за стандартизация бяха издадени след получаване на положително становище от държавите членки в комитета, учреден по силата на член 5 от Директива 98/34/ЕО; чрез тях ЕОС се приканват да разработят някои доброволни стандарти за достъпност и да преразгледат, когато е възможно, съществуващите стандарти с цел да осигурят по-добри насоки по отношение на принципите на универсалния дизайн.

Изисканите действия по европейска стандартизация отнемат дълго време, като с оглед на липсата на европейски стандарти, е възможно да се премине към национални действия за стандартизация. Поради това ще бъде необходимо доброволната европейска стандартизация да бъде подкрепена с регулаторна намеса, за да се постигне търсената общоевропейска хармонизация.

Функционалните изисквания за достъпност, определени в директивата, са формулирани като общи цели. Един от начините за оценка на съответствието с тези изисквания е да бъдат приложени доброволни хармонизирани стандарти, приети в съответствие с Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно европейската стандартизация 10 .

Европейските стандарти, разработени вследствие на горепосочените искания, както и всички останали подходящи европейски стандарти следва да бъдат използвани в тази инициатива като основа за хармонизираните стандарти, които ще осигурят презумпция за съответствие с изискванията за достъпност.

1.3. Аспекти на политиките

Основната цел на настоящата директива е по-доброто функциониране на вътрешния пазар за достъпни продукти и услуги. Това отговаря напълно на политическите насоки на председателя на Комисията Жан-Клод Юнкер „следващата Комисия да черпи от силата на нашия единен пазар и напълно да използва потенциала му във всички негови измерения“. Настоящата директива ще допринесе също така за изпълнението на работната програма на Комисията за 2015 г. 11 , в която отново се набляга на ангажираността на Комисията с достъпността като катализатор на социалното включване: „Европейската комисия е поела ангажимент за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания, при пълно спазване на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Това включва достъп до физическата среда, транспорта, информационните и комуникационните технологии и системи (ИКТ) и до други структури и услуги.“

Член 9 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания задължава ЕС и държавите членки в рамките на техните компетенции като страни по конвенцията да вземат необходимите мерки за гарантиране на достъпността. В член 3 достъпността е посочена като общ принцип на конвенцията, който трябва да бъде отчитан във връзка с упражняването на правата и основните свободи, прокламирани в нея.

Правното естество на задълженията във връзка с достъпността в рамките на конвенцията е потвърдено от общия коментар по член 9 от конвенцията — „Достъпност“ 12 , оповестен от комитета през април 2014 г. В него се посочва, че: „Държавите — страни по конвенцията, имат задължението да приемат, обнародват и следят за прилагането на национални стандарти за достъпност. […] Държавите — страни по конвенцията, следва да предприемат комплексен преглед на законодателството относно достъпността с цел да набележат, проследят и запълнят празнотите в него и неговото прилагане.“ Посочва се също така, че: „Държавите — страни по конвенцията, следва да създадат нормативна уредба с конкретни, приложими, обвързани със срокове етапни цели за проследяване и оценка на постепенната промяна и адаптация на предоставяните от частните субекти недостъпни услуги и превръщането им в достъпни. Държавите — страни по конвенцията, следва да гарантират също така, че всички новопроизведени стоки и други услуги са напълно достъпни за хората с увреждания.“

Ангажиментът за Европа без бариери беше подновен през 2010 г. в Европейската стратегия за хората с увреждания за периода 2010–2020 г. Стратегията беше изготвена в съответствие с UNCRPD. Действията на ЕС подкрепят и допълват националните усилия за постигане на достъпност и премахване на съществуващите бариери.

Достъпността е включена в няколко инициативи на ЕС. Някои подробни изисквания за достъпност са включени в законодателство на ЕС, отнасящо се до конкретни продукти и услуги или до конкретни сектори. В други законодателни актове, като директивите за обществените поръчки и регламентите за европейските структурни и инвестиционни фондове, се съдържа общо изискване за достъпност (за първи път по отношение на периода 2007—2013 г., като за периода 2014—2020 г. разпоредбите бяха подсилени). На европейско равнище обаче все още няма общо определение за достъпност.

В плана за действие за 2010—2015 г. 13 , придружаващ Европейската стратегия за хората с увреждания, в рамките на конкретната цел за предотвратяване, набелязване и премахване на пречките и бариерите пред достъпността Комисията се ангажира с изготвянето на европейски законодателен акт за достъпността, в който да бъде определена общата рамка на достъпността по отношение на продуктите и услугите.

1.4. Съгласуваност с други политики и цели на Съюза

В много случаи в законодателството на ЕС са залегнали съображения във връзка с положението на хората с увреждания, като вниманието е съсредоточено в конкретна област. Такъв е случаят с регламентите за правата на пътниците по отношение на всички видове транспорт (въздушен, железопътен, автобусен), в чийто фокус попадат недискриминацията и осигуряването на съдействие за хората с ограничена подвижност при използването на транспорт 14 . От друга страна, съществува законодателство на ЕС относно достъпността на превозните средства за превоз на пътници, например автобусите с ниска платформа 15 , железопътния подвижен състав 16 , средствата за воден транспорт 17 , като са налице технически стандарти, които гарантират достъпността на превозните средства за различните видове транспорт. Настоящото предложение няма да засегне приложното поле на тези актове. Независимо от това подобрената достъпност на транспорта, до която ще доведе тази инициатива, може да улесни предоставянето на съдействие и/или да намали необходимостта от него и свързаните с него разходи.

Настоящото предложение постига синергия с предложението за Директива относно достъпността на уебсайтовете на органите от обществения сектор 18 , което обхваща конкретно множество уебсайтове на органите от обществения сектор, предлагащи конкретни услуги. Настоящата инициатива допълва това предложение, като включва и някои уебсайтове на частния сектор. Взети заедно, двете предложения спомагат за реализацията на приобщаващото електронно общество, предложено в Стратегията за цифровия единен пазар, като се гарантира достъпността на уебсайтовете на доставчиците на основни услуги за гражданите. За да се гарантира, че отговорните органи трябва да прилагат едни и същи спецификации за достъпност, независимо от вида на уебсайтовете, изискванията за уеб достъпност, използвани в настоящото предложение за директива са идентични с тези от предложението за Директива относно достъпността на уебсайтовете на органите от обществения сектор.

Като определя изисквания по отношение на достъпността, предложението ще изясни задълженията, наложени от законодателството на ЕС в сферата на достъпността, но без да бъдат уточнени конкретни изисквания или дадени спецификации, например в областта на обществените поръчки или европейските структурни и инвестиционни фондове.

То ще се прилага към посочените инициативи, без да ги изменя, независимо от различните им цели и правни основания, като ползата от него ще се заключава в това, че ще бъде изяснено в повече подробности какво се разбира под достъпност и така ще бъде повишена правната сигурност.

Бъдещите законодателни актове, в които се съдържат задължения за осигуряване на достъпност, биха могли да отразяват общите изисквания за достъпност от настоящата инициатива; така би се стигнало до по-голяма съгласуваност на вътрешния пазар.

Освен това идеята за активен живот на възрастните хора, популяризирана от Европейската година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията през 2012 г., открои важността на създаването на достъпна или съобразена с нуждите на възрастните хора среда, която да им даде възможност да запазят възможно най-дълго независимия си начин живот сред местната общност. Достъпността е един от нейните основни компоненти. С оглед на силно изразената корелация между уврежданията и стареенето 19 , достъпността е от основна важност, за да могат възрастните хора да продължат да имат активен начин на живот, да живеят независимо и да дават своя принос към сребърната икономика 20 .

В международен план САЩ са държава, която има широкообхватна законодателна рамка по отношение на достъпността, която често пъти налага подробни задължителни стандарти и правила 21 . Поради това и както беше посочено от няколко заинтересовани страни (най-вече от ИКТ сектора), предложението си поставя за цел да постигне съгласуваност между разпоредбите, приложими в САЩ, и тези в ЕС с оглед на глобалния характер на някои продукти и услуги. Изпълнението на тази цел ще бъде улеснено от работата по стандартизация, извършвана в рамките на искане за стандартизация M/376 22 . Настоящата инициатива на ЕС за достъпността би могла да зададе рамката, в която стандартите за достъпност, разработени с оглед на световния мащаб, биха могли да подпомагат създаването на трансатлантически пазар.

Настоящото предложение ще спомогне за ефективното прилагане на други стандарти, свързани с достъпността и произтичащи от искания за стандартизация на Комисията M/376, M/420 и M/473.

2.РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНСУЛТАЦИИТЕ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ОТ ОЦЕНКИТЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

2.1. Консултации със заинтересованите страни

С цел набелязване на проблемите и нуждите бяха проведени многобройни консултации със заинтересованите страни и проучвания, които обхванаха държавите членки, промишлеността и гражданското общество (потребителите, включително тези с увреждания):

обществена онлайн консултация с оглед на разработването на Европейски акт за достъпността (2012 г.) 23 ;

Евробарометър за достъпността (2012 г.) 24 ;

дискусия сред МСП, проведена чрез мрежата на Enterprise Europe (2012 г.) 25 ;

преки консултации и срещи с представители на големите организации на гражданското общество, включително представляващите хората с увреждания, на различните промишлени сектори и на европейските браншови сдружения; сред проявите беше и диалогът на високо равнище „Растеж и достъпност“, чийто домакин беше заместник-председателят на Европейската комисия Вивиан Рединг (декември 2013 г.);

5-ти доклад на групата на високо равнище за уврежданията (група на експерти от държавите членки) за прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания 26 ;

проучване на социално-икономическото въздействие на новите мерки за подобряване на достъпността на продуктите и услугите за хората с увреждания (2013 г.) 27 ;

проучвания на законодателството в сферата на достъпността в 27-те държави членки и прилагането му, извършени от Академична мрежа на европейските експерти в областта на уврежданията (ANED) (2012 г.) 28 .

2.2. Оценка на въздействието

Беше сформирана ръководна група за оценка на въздействието, оглавена от ГД „Правосъдие“, като в нея влязоха многобройни представители на службите и отделите на Комисията.

Пет варианта на политика бяха отхвърлени още на ранен етап от процеса на оценка на въздействието като твърде нереалистични, неизпълняващи целите или непропорционални.

Предварителният преглед показа, че настоящата инициатива на ЕС следва да обхване само приоритетни области, в които има пречки пред функционирането на единния пазар, които най-вероятно ще се засилят, и където действията на европейско равнище ще имат по-голяма добавена стойност. На по-нататъшен анализ на въздействието бяха подложени следните четири варианта:

Вариант 1:     Без действия на равнището на ЕС (базов сценарий)

Вариант 2:    Препоръка на ЕС, в която се определят общи изисквания за достъпност за избрани продукти и услуги, както и в сферата на обществените поръчки. При този вариант се работи по проблема от базовия сценарий, като се включва раздел относно изискванията за достъпност, които следва да се прилагат към определен списък от продукти и услуги и към процедурите за възлагане на обществени поръчки.

Вариант 3: Директива на ЕС, в която се определят общи изисквания за достъпност за избрани продукти и услуги, както и в сферата на обществените поръчки — приложима към държавите членки, когато същите прокарват уредба относно достъпността. При този вариант от държавите членки няма да се изисква да прокарват уредба по отношение на достъпността до определена дата, а ако прокарат или вече са прокарали такава уредба, те ще трябва да спазят правилата на ЕС, за да се гарантира последователността в рамките на единния пазар. Всички държави членки ще трябва да гарантират свободното обращение на достъпните продукти и услуги, дори ако не прокарват уредба относно достъпността, и да използват общи изисквания за достъпност при процедурите за възлагане на обществени поръчки

Вариант 4: Директива на ЕС, в която се определят общи изисквания за достъпност за избрани продукти и услуги, както и в сферата на обществените поръчки — приложима незабавно към всички държави членки. При този вариант се изисква от всички държави членки, включително от тези, които още нямат уредба във връзка с достъпността, да прокарат ново законодателство относно достъпността в съответствие с предлаганите правила на ЕС. Правилата за достъпност се хармонизират изцяло във всички държави членки.

Регулаторната намеса изглежда най-ефикасната форма на намеса на ЕС за разрешаване на настоящи и очаквани проблеми с функционирането на единния пазар. Директивата би била по-специално в синхрон с подхода, възприет в предишните съобщения и инструменти на Комисията, и би гарантирала безпрепятствено движение на достъпните продукти и услуги, без да се излиза извън необходимите действия.

Докладът за оценка на въздействието, изготвен от службите на Европейската комисия, получи положително становище от Комитета по оценка на въздействието, който подробно се запозна с него. Окончателният вариант на оценката на въздействието включва измененията, въведени с цел да се отговори на препоръките на Комитета по оценка на въздействието.

3.ПРАВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

3.1. Правно основание

Член 114, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

3.2. Принцип на субсидиарност

Принципът на субсидиарност се прилага дотолкова, доколкото въпросите, които се разглеждат в настоящото предложение, не попадат в обхвата на изключителните правомощия на Европейския съюз. Съгласно член 4, параграф 2, букви a) и ж) от ДФЕС съответно областите вътрешен пазар и транспорт са области на споделена компетентност между Съюза и държавите членки.

Действия на равнище ЕС са необходими с оглед на това, че държавите членки не могат самостоятелно да се справят с проблема, тъй като той има транснационални аспекти, които не могат да бъдат обхванати от действията на отделните държави членки. Налице са пречки пред нормалното функциониране на вътрешния пазар — и като съществуващи пречки пред търговията, и като пречки пред постигането на пълния потенциал на вътрешния пазар. Националните различия в подхода създават тежести и пречки за дружествата, които се стремят да установят трансгранични взаимодействия.

Проблемите, породени от разминаването между националните законодателства относно изискванията за достъпност, което вероятно ще се увеличава в хода на изпълнението на задълженията на държавите членки по UNCRPD, могат да бъдат разрешени успешно само чрез общ подход на равнището на ЕС. Само една последователна правна рамка може да даде възможност за свободно движение на достъпни продукти и услуги на вътрешния пазар, както потвърждават консултациите със заинтересованите страни.

При действията на равнището на ЕС трябва да се спазва принципът на субсидиарност, като вниманието се съсредоточи върху онези продукти и услуги, при които има безспорни доказателства за съществуването на значителен проблем на вътрешния пазар, породен от пречките пред търговията, поставени от различните национални изисквания. Оттук и необходимостта той да бъде разрешен на равнище ЕС. Държавите членки ще продължат да носят цялата отговорност за регулирането на изискванията за достъпност на останалите продукти и услуги.

Действията на равнище ЕС ще придадат добавена стойност на националното законодателство в областта на достъпността, като създадат правила, които да гарантират свободното движение на достъпни продукти и услуги на вътрешния пазар и да стимулират по-ефективното използване на ресурсите. Държавите членки са длъжни да приемат продукти и услуги — износ от други държави членки, когато тези продукти и услуги отговарят на изискванията за достъпност на предлаганата директива. Гарантирането на това свободно движение ще доведе до положителен икономически ефект. Създавайки равнопоставени условия на конкуренция за стопанските субекти и предотвратявайки фрагментацията на вътрешния пазар, предложението ще постигне правна сигурност и ще предложи на стопанските субекти по-голям пазар за техните продукти и услуги. Като допълнително предимство потребителите с функционални ограничения, включително хората с увреждания и по-възрастните хора, ще разполагат с по-голям избор от достъпни продукти и услуги с по-високо качество и на по-ниска цена, т.е. налице е полза и за трите групи заинтересовани страни.

3.3. Принцип на пропорционалност

Що се отнася до пропорционалността, съдържанието и формата на предлаганото действие не надхвърлят необходимото за постигането на целта да се гарантира доброто функциониране на вътрешния пазар.

Предвиденият срок за изпълнение отчита експлоатационния цикъл на продуктите. Включените продукти и услуги са внимателно подбрани. Задълженията по отношение на достъпността засягат само новите продукти, пуснати на пазара след началото на прилагането на директивата, и услугите, предоставяни след този момент.

Определят се общи цели и правила, но начинът, по който ще бъдат постигнати тези цели с оглед на националните условия, остава решение на държавите членки. Поради това и изискванията за достъпност се определят само на функционално равнище.

Пропорционалността на задълженията е внимателно обмислена, например с оглед на процедурите, избрани за оценката на съответствието (декларация от субекта) и надзора на пазара. За основа са използвани процедурите, обичайно прилагани в законодателството за хармонизация на вътрешния пазар 29 . Направена е оценка на разходите на производителите, доставчиците на услуги и публичните администрации за постигане на съответствие. Заключението от анализа е, че ползите от хармонизацията като цяло натежават над разходите.

Освен това и в съответствие с принципа „Мисли първо за малките предприятия!“ са въведени предпазни клаузи, чрез които стопанските субекти да бъдат предпазени от поемането на непропорционално голяма тежест и разубедени да избягват (разходите за) основното преработване на предлаганите от тях продукти и услуги. Тези клаузи отчитат, inter alia, мащаба, ресурсите и естеството на засегнатите стопански субекти. В съответствие с политиката на Комисията беше разгледана възможността за пълно изключване на микропредприятията, но същата беше отхвърлена в полза на гореспоменатите клаузи, тъй като те ще обхванат по-добре реалната група стопански субекти, за които в отделни, добре мотивирани случаи, тежестта би могла да бъде непропорционална на ползите. Въпросните клаузи позволяват също така по-добър контрол над общото въздействие на предвидените в тях мерки върху постигането на целите на законодателството.

3.4. Въздействие върху основните права

Настоящото предложение ще има положително въздействие по отношение на няколко от правата, залегнали в Хартата на основните права на ЕС. Подобна инициатива би улеснила пряко или косвено упражняването на следните права: право на човешко достойнство (член 1), право на неприкосновеност на личността (член 3), право на образование (член 14), свобода при избор на професия и право на труд (член 15), права на възрастните хора (член 25), право на интеграция на хората с увреждания (член 26), право на свободно движение и пребиваване (член 45).

Що се отнася до стопанските субекти, настоящото предложение ще има въздействие по отношение на права като свободата на стопанската инициатива (член 16) и правото на собственост (член 17). На първо и най-важно място, увеличавайки потенциала на вътрешния пазар благодарение на премахването на пречките пред търговията, настоящата инициатива ще има положителен ефект върху упражняването на тези права. В някои случаи инициативата би могла да доведе също така до известно слабо ограничаване на упражняването на тези права поради приемането на нови правила в някои държави членки. Ограниченията, произтичащи от тези нови правила, обаче ще бъдат оправдани и пропорционални и ще доведат до увеличаване на потенциала за търговия в рамките на ЕС — ситуация, от която стопанските субекти биха могли да се възползват. Новите правила са оправдани и с оглед утвърждаването на други основни права като посочените по-горе.

3.5. Предложение

Предлаганата директива ще осигури обща за ЕС рамка за определяне и изпълнение на изискванията за достъпност за определени продукти и услуги. Елементите на предлаганата директива могат да бъдат обобщени, както следва.

Обхват

Предлаганата директива ще:

хармонизира изискванията за достъпност за редица конкретно посочени продукти и услуги; както и

в нея същите изисквания за достъпност ще се използват, за да бъдат определени и изпълнени със съдържание вече съществуващите, но недефинирани задължения за достъпност, предвидени в законодателството на ЕС, например в сферата на обществените поръчки и структурните и инвестиционните фондове. Приложното им поле ще бъде това на съответните правни инструменти и не се променя от настоящото предложение за директива.

Изисквания за достъпност и свободно движение

Предлаганата директива ще подобри действието на вътрешния пазар, като премахне пречките, създадени от различаващите се национални законодателства, и ги замести с хармонизирани задължителни изисквания за достъпност за редица конкретно посочени продукти и услуги. Списъкът на включените продукти и услуги е следствие от процес на подбор, стъпващ върху няколко обществени и няколко вътрешни консултации, върху нуждите на промишлеността и на хората с увреждания, върху експертно проучване на законодателствата в сферата на достъпността в 27 държави членки, както и върху анализа на настоящите правни различия в девет държави — членки на ЕС, обхващащи 80 % от БВП на ЕС и 77 % от населението му.

Този процес гарантира, че всички продукти и услуги, съответстващи на изискванията за достъпност, ще се ползват със свободно обращение на вътрешния пазар.

Той подпомага промишлеността да работи за постигането на достъпност, като използва едни и същи функционални изисквания за достъпност, чрез които да изпълни на практика задължението за закупуване/финансиране на достъпни продукти и услуги, както е предвидено в законодателството на ЕС.

Включени са предпазни клаузи.

Изпълнение от страна на държавите членки

Предлаганата директива хармонизира изискванията за достъпност на равнище ЕС за редица продукти и услуги и премахва пречките пред свободното им обращение.

В нея не е предписано подробно как трябва да бъдат изпълнени на практика задълженията за осигуряване на достъпността на един продукт или услуга чрез съответствие с определените изисквания за достъпност. Ако в бъдеще и при тези условия се стига до пречки на вътрешния пазар, Комисията може да разгледа други възможности за предоставяне на насоки на държавите членки, например стандартизация или мерки за изпълнение.

В директивата е включена възможността за използване на доброволни хармонизирани стандарти, чрез които да бъде осигурена презумпция за съответствие с изискванията за достъпност.

С цел да се гарантира доброто изпълнение и прилагане на достъпността в директивата са използвани облекчена оценка на съответствието (декларация от субекта) и съществуващите механизми за надзор на пазара за оценка на съответствието на продуктите с изискванията за достъпност. Предвидена е също така по-облекчена процедура за проверка на съответствието на услугите.

В директивата датата на влизане в сила на законовите, подзаконовите и административните разпоредби необходими, за да се постигне съобразяване, е определена на две години от датата на нейното влизане в сила.

В директивата от държавите членки се изисква да определят срока за прилагане на всички мерки, включително тези за свободното обращение на продуктите и услугите и тези, предписани в член 3, на не по-късно от шест години след влизането на директивата в сила.

Крайният срок за прилагането на мерките от глава VІ (за определяне на достъпността чрез препращане към изискванията на настоящата директива в случаите, когато законодателството на ЕС поставя задължения за достъпност, без да съдържа по-подробни определения или спецификации) е шест години след влизането в сила на директивата.

Обяснителни документи

Комисията счита, че в този конкретен случай е обосновано да се иска от държавите членки да изпращат до Комисията обяснителни документи, за да покажат връзката между разпоредбите на настоящата директива и съответните части от националните актове, с който се извършва транспонирането ѝ.

Националното законодателство в сферата на достъпността и неговото прилагане поставят редица предизвикателства поради големите различия в правните традиции на отделните държави членки, например в някои държави членки достъпността е уредена в рамките на законите за защита от дискриминация, докато в други тя е част от законодателството за хората с увреждания, а в трети — от секторните законодателни актове. Освен това настоящата директива обхваща изискванията за достъпност за подбран списък от продукти и услуги. Поради това правните задължения, съдържащи се в нея, са много разнообразни.

Изпълнението на директивата ще изисква внасянето на изменения в множество клонове на националната нормативна уредба на държавите членки. Нейните разпоредби ще бъдат транспонирани чрез изменения на националните правила, закони, правилници и административни разпоредби. Вероятно изпълнението ще засегне не само централното/националното ниво на законодателство в държавите членки, но и различни регионални и местни равнища. Поради това се очаква, че транспонирането на национално равнище ще стане чрез множество текстове, разпръснати из националната правна уредба.

Поради тези причини Комисията счита, че обяснителните документи, които придружават нотификацията на мерките за транспониране, ще бъдат от основно значение за пълноценното разбиране на националния процес на транспониране. При тези условия е пропорционално от държавите членки да бъде поискано да поемат административната тежест да осигурят обяснителни документи с оглед на това Комисията да може да изпълни задачата си да упражни надзор над транспонирането на настоящата директива, която засяга множество сектори и е от основно значение за мерките на ЕС във връзка с достъпността.

Как ще действа системата?

Предлаганата директива ще премахне съществуващите поради разлики в националните законодателства пречки на вътрешния пазар и ще предотврати появата на нови. Тя ще ръководи съответствието на държавите членки с UNCRPD по отношение на достъпността.

При влизането ѝ в сила хармонизирането на достъпността в ЕС ще бъде на равнище функционални изисквания за достъпност, или общи принципи въз основа на подхода на универсалния дизайн, а не на подробно техническо равнище. Това равнище ще бъде достатъчно, за да се гарантира доброто функциониране на обхванатата част от вътрешния пазар за продукти и услуги.

Директивата обаче е ориентирана и към ситуациите, при които ще е необходима допълнителна подробна хармонизация за някои продукти и услуги, или при които на промишлеността са необходими повече подробности и насоки, които да улеснят постигането на съответствие. За такива случаи в директивата са предвидени няколко възможности: използване на доброволни хармонизирани стандарти, а при липса на хармонизирани стандарти — използване на актове за изпълнение, чрез които да се уточнят по-подробно включените изисквания за достъпност. По правило тези възможности ще се използват едва след известен достатъчно дълъг период на прилагане на директивата и ще зависят от доказаните нужди на пазара/потребителите от допълнителна хармонизация и ще се базират на доказателства за наличието на пазарни или регулаторни недостатъци.

Възможността да се изиска разработването на европейски стандарти в съответствие с Регламент (ЕС) № 1025/2012 е добре наложил се начин за по-подробно уреждане на правните изисквания, залегнали в законодателството на ЕС за вътрешния пазар. Тези хармонизирани стандарти ще съдържат подробна техническа информация как да се постигне достъпност на продуктите и услугите. В Регламент (ЕС) № 1025/2012 са уредени също така прозрачността и приобщаващият характер на процеса на стандартизация, който води до приемането на стандартите, за които е постъпило искане.

Прилагането на хармонизираните стандарти ще продължава да бъде доброволно. Когато обаче се използват хармонизирани стандарти, чиито данни са публикувани в Официален вестник, е налице презумпция за съответствие, че изискванията за достъпност на директивата, обхванати от тези стандарти или от части от тях, са изпълнени и дават възможност за свободно обращение на съответните продукти и услуги на вътрешния пазар на ЕС. В Регламент (ЕС) № 1025/2012 са предвидени също така процедури за повдигане на възражения срещу хармонизирани стандарти, когато те не изпълняват напълно изискванията за достъпност, определени в настоящата директива.

Предлаганата директива ще окаже подкрепа на промишлеността да работи за постигането на достъпност, като използва едни и същи функционални изисквания за достъпност при дефинирането на задълженията за достъпност, залегнали в законодателството на ЕС, например задължението държавите членки да закупуват/финансират достъпни продукти и услуги, залегнало в преразгледаните директиви за обществените поръчки.

Изпълнителни правомощия и окончателни разпоредби

Изпълнителните правомощия ще бъдат използвани, когато е необходимо да се осигурят еднакви условия за изпълнението на задълженията по настоящата директива.

Комисията ще се подпомага от комитет съгласно Регламент (ЕО) № 182/2011. Препратките са към процедурата по разглеждане, която се прилага специфично съгласно членовете на настоящата директива.

В срок от пет години след влизането в сила на настоящата директива ще бъде направен преглед на нейното прилагане.

4.ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА

Предложението има много ограничено отражение върху бюджета. Единствените оперативни разходи са във връзка с подготовката на доклада за прилагането на директивата, т.е. бюджетен кредит за административни разходи в размер на 0,2 млн. евро по съществуващия бюджетен ред, както и административни разходи в размер на прибл. 0,182 млн. евро годишно след приемането на директивата за провеждането на заседанията на комитета по нея. Тези разходи ще бъдат поети чрез вътрешно преразпределение и няма да доведат до увеличение на необходимите средства.

2015/0278 (COD)

Предложение за

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки по отношение на изискванията за достъпност за продукти и услуги

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 30 ,

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

(1)Целта на настоящата директива е да допринесе за доброто функциониране на вътрешния пазар, като сближи законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки и премахне пречките пред свободното движение на някои достъпни продукти и услуги. По този начин ще се увеличи наличието на достъпни продукти и услуги на вътрешния пазар.

(2)Търсенето на достъпни продукти и услуги е голямо, а броят на гражданите с увреждания и/или функционални ограничения ще се увеличава значително със застаряването на населението на Европейския съюз. Средата с по-достъпни продукти и услуги дава възможност за по-приобщаващо общество и улеснява независимия живот.

(3)Различията между законовите и административните мерки, приети от държавите членки във връзка с достъпността на продуктите и услугите за хората с функционални ограничения, включително за хората с увреждания, създават пречки пред свободното движение на продукти и услуги и нарушават ефективното действие на вътрешния пазар. Стопанските субекти и по-специално малките и средните предприятия (МСП) са особено силно засегнати от такива пречки.

(4)Поради различията в националните изисквания за достъпност лицата, упражняващи самостоятелна професионална дейност, МСП и микропредприятията са лишени от стимули да се ангажират със стопански начинания извън техните собствени вътрешни пазари. Националните, а дори и регионалните и местните изисквания за достъпност, въведени към момента от държавите членки, се различават и като обхват, и като равнище на детайлност. Тези различия се отразяват неблагоприятно на конкурентоспособността и растежа поради допълнителните разходи, свързани с разработването и маркетинга на отделните национални пазари на достъпни продукти и услуги.

(5)Потребителите на достъпни продукти и получателите на достъпни услуги се сблъскват с високи цени, дължащи се на ограничената конкуренция сред доставчиците им. Разпокъсаността на националните разпоредби намалява потенциалните ползи от обмяната на опит с националните и международните партньори по отношение на отговора на социалните и технологичните промени.

(6)Поради това на равнището на Съюза с оглед на правилното функциониране на вътрешния пазар съществува необходимост от сближаване на националните мерки с цел да се преодолее разпокъсаността на пазара на достъпни продукти и услуги, да бъдат постигнати икономии от мащаба, да бъде улеснена трансграничната търговия и мобилност, както и да се помогне на стопанските субекти да концентрират ресурсите си в иновациите, вместо да ги използват за осигуряване на съответствие с разпокъсаните правни изисквания на територията на Съюза.

(7)Ползите, които произтичат от хармонизирането на изискванията за достъпност по отношение на вътрешния пазар, са доказани от прилагането на Директива 2014/33/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно асансьорите 31 и от Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета 32 в сферата на транспорта.

(8)В приложената към Договора от Амстердам декларация 22 Конференцията на представителите на правителствата на държавите членки прие, че при разработването на мерки по член 114 от Договора институциите на Съюза трябва да отчитат потребностите на хората с увреждания.

(9)Настоящата директива зачита основните права и спазва принципите, признати по-специално в Хартата на основните права на Европейския съюз. Настоящата директива се стреми по-специално да гарантира пълно зачитане на правата на хората с увреждания да се ползват от мерки, които осигуряват тяхната автономност, социалната и професионалната им интеграция и участието им в живота на общността, и да насърчи прилагането на член 26 от Хартата на основните права на Европейския съюз.

(10)Крайната цел на Стратегията за цифровия единен пазар, е свързаният цифров единен пазар да донесе трайни икономически и социални ползи. Потребителите в Съюза все още не могат да се възползват докрай от цените и избора, които единният пазар може да предложи, тъй като трансграничните онлайн сделки все още са много ограничени. Разпокъсаността също така ограничава пазарното търсене за трансгранични сделки на електронната търговия. Необходими са и съгласувани действия, за да се гарантира, че новото електронно съдържание също така е изцяло на разположение на хората с увреждания. Поради това е необходимо изискванията за достъпност да бъдат хармонизирани в рамките на целия цифров единен пазар и да се гарантира, че всички граждани на Съюза, независимо от техните способности, могат да се ползват от неговите предимства.

(11)В съответствие с член 216, параграф 2 от Договора сключените от Съюза споразумения са обвързващи за институциите на Съюза и за неговите държави членки. Поради това след сключването от страна на Съюза на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (Конвенцията) нейните разпоредби станаха неделима част от правната уредба на Съюза.

(12)В член 9 от Конвенцията от страните по нея се изисква да предприемат подходящи мерки за осигуряване за хората с увреждания на равен достъп до физическата среда на живеене, до транспорта, информацията и комуникациите, включително до информационните и комуникационните системи и технологии и до всички останали удобства и услуги, отворени или предназначени за широката общественост, както в градските, така и в селските райони. Комитетът на ООН за правата на хората с увреждания посочи необходимостта от създаването на законодателна рамка с конкретни, приложими и обвързани със срокове етапни цели за проследяване на постепенното прилагане на достъпността.

(13)Влизането на Конвенцията в действие като част от правната уредба на държавите членки предполага необходимостта от приемане на допълнителни национални разпоредби относно достъпността на продуктите и услугите, които без действия от страна на Съюза биха продължили да задълбочават различията между националните разпоредби.

(14)Поради това е необходимо да се улесни изпълнението на Конвенцията, като се предвидят общи правила на Съюза.

(15)В съответствие с Конвенцията Европейската стратегия за хората с увреждания за 2010—2020 г., озаглавена „Подновен ангажимент за Европа без бариери“ 33 , определя достъпността като една от осемте области на действие и има за цел да гарантира достъпността на продуктите и услугите.

(16)Продуктите и услугите, които попадат в обхвата на настоящата директива, са определени след специален подбор, извършен по време на изготвянето на оценката на въздействието, по време на който бяха набелязани онези продукти и услуги за хората с функционални ограничения, включително хората с увреждания и възрастните хора, по отношение на които държавите членки са приели или вероятно ще приемат различаващи се национални изисквания за достъпност.

(17)Всеки продукт и всяка услуга трябва да съответства на изискванията за достъпност, определени в член 3 и изброени в приложение I, за да бъде достъпен(на) за хората с увреждания и за по-възрастните хора. Задълженията за достъпност на електронната търговия се прилагат също така за продажбата по интернет на услуги съгласно член 1, параграф 2, букви a)—д) от настоящата директива.

(18)Необходимо е изискванията за достъпност да бъдат въведени с възможно най-малко тежест за стопанските субекти и държавите членки, като по-специално в обхвата се включат само продукти и услуги, които са внимателно подбрани.

(19)Поради това е необходимо да бъдат определени изисквания за достъпност за пускането на пазара на продукти и услуги, които попадат в обхвата на настоящата директива, с цел да се гарантира тяхното свободно движение на вътрешния пазар.

(20)Настоящата директива следва да направи задължително използването на функционални изисквания за достъпност, изразени като общи цели. Те следва да бъдат достатъчно точни, за да се създадат законови задължения, и достатъчно подробни, за да бъде оценено съответствието с цел да се гарантира доброто функциониране на вътрешния пазар за обхванатите продукти и услуги.

(21)В предложението на Комисията за директива на Европейския парламент и на Съвета 34 са включени изисквания за достъпност за конкретно множество от уебсайтове на органи от обществения сектор. Освен това се предлага да се определи основата на методология за мониторинг и докладване във връзка със съответствието на засегнатите уебсайтове с изискванията, посочени в същата директива. И изискванията за достъпност, и методологията за мониторинг и докладване, съдържащи се в посочената директива, ще се прилагат към уебсайтове на органите от обществения сектор. С цел да се гарантира по-специално, че съответните органи изпълняват едни и същи изисквания за достъпност, независимо от вида регулиран уебсайт, изискванията за достъпност, определени в настоящата директива, следва да бъдат хармонизирани с тези от предлаганата Директива относно достъпността на уебсайтовете на органите от обществения сектор. Дейностите на уебсайтовете за електронна търговия или на уебсайтовете от обществения сектор, които не са обхванати от посочената директива, попадат в обхвата на настоящото предложение с цел да се гарантира, че продажбата по интернет на продукти и услуги е достъпна за хората с увреждания и за по-възрастните хора, независимо дали е частна или обществена.

(22)Държавите членки трябва да предприемат всички необходими мерки, за да гарантират, че когато продуктите и услугите, обхванати от настоящата директива съответстват на приложимите изисквания за достъпност, тяхното свободно движение в Съюза не се препятства поради причини, свързани с достъпността.

(23)В някои ситуации общите изисквания за достъпност на архитектурната среда ще улеснят свободното движение на свързаните услуги и на хората с увреждания. Поради това настоящата директива дава възможност на държавите членки да включат архитектурната среда, използвана за предоставянето на услугите, попадащи в обхвата на настоящата директива, като така гарантират съответствие с изискванията за достъпност, определени в приложение Х.

(24)Необходимо е да се предвиди, че когато в законодателен акт на Съюза се определят правила, отнасящи се до достъпността, без да са предвидени конкретни изисквания за достъпност или технически спецификации, достъпността се определя чрез позоваване на изискванията за достъпност от настоящата директива. Такъв е случаят с Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, 35 Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета 36 и Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета 37 , в които се изисква техническите спецификации и техническите или функционалните изисквания на концесиите, строителството или услугите, попадащи в техния обхват, да отчитат критериите за достъпност за хората с увреждания или потребителите на универсалния дизайн.

(25)Достъпността следва да бъде постигната чрез премахването и недопускането на пречки, за предпочитане чрез подход на универсален дизайн, или „дизайн за всички“. Достъпността не следва да изключва осигуряването на разумна степен на адаптация, когато това се изисква от национално законодателство или законодателството на Съюза.

(26)Повечето работни места в Съюза се осигуряват от МСП и микропредприятия. Те са от изключително голямо значение за бъдещия растеж, но много често са изправени пред препятствия и трудности при разработката на своите продукти и услуги, по-специално в трансгранични условия. Поради това е необходимо да се улесни работата на МСП и на микропредприятията, като се хармонизират националните разпоредби относно достъпността и същевременно се запазят необходимите предпазни мерки.

(27)Настоящата директива следва да се основава на Решение № 768/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 38 , тъй като се отнася до продукти, които вече са обект на други актове на Съюза, и по този начин гарантира последователността на законодателството на Съюза.

(28)Всички стопански субекти, които имат участие във веригата на доставки и дистрибуция следва да гарантират, че предоставят на пазара само продукти и услуги, които съответстват на изискванията за достъпност на настоящата директива. Необходимо е да се предвиди ясно и пропорционално разпределение на задълженията, което съответства на ролята на всеки субект в процеса на доставка и дистрибуция.

(29)Стопанските субекти следва да носят отговорност за съответствието на продуктите и услугите във връзка със своите съответни роли във веригата на доставка, така че да се гарантира високо равнище на защита на достъпността и да се гарантира справедливата конкуренция на пазара на Съюза.

(30)Производителят, който познава в детайли процеса на проектиране и производство, е най-добре подготвен да проведе цялата процедура за оценяване на съответствието. Задълженията за оценяване на съответствието следва да се носят от производителя.

(31)Дистрибуторите и вносителите следва да бъдат включени в задачите по надзор на пазара, изпълнявани от националните органи, и следва да участват активно, като предоставят на компетентните органи цялата необходима информация, свързана със съответния продукт.

(32)Вносителите следва да гарантират, че продуктите от трети държави, въвеждани на пазара на Съюза, отговарят на изискванията за достъпност на настоящата директива, и по-конкретно, че производителите са провели подходящи процедури за оценяване на съответствието по отношение на тези продукти.

(33)Когато пуска продукт на пазара, всеки вносител следва да посочва върху продукта името си и адрес за връзка с неговото дружество.

(34)Дистрибуторите следва да гарантират, че техните действия спрямо продукта не се отразяват неблагоприятно на съответствието му с изискванията за достъпност на настоящата директива.

(35)Всеки стопански субект, който пуска на пазара продукт със своето име или търговска марка или изменя продукта по начин, който може да засегне съответствието с приложимите изисквания, следва да бъде считан за производител на съответния продукт и следва да поеме задълженията на производителя.

(36)От съображения във връзка с пропорционалността изискванията за достъпност следва да се прилагат само дотолкова, доколкото не налагат прекомерна тежест на засегнатите стопански субекти или изискват промяна в продуктите и услугите, която би довела до тяхното основно изменение в съответствие с посочените критерии.

(37)Настоящата директива следва да спазва принципа „Мисли първо за малките предприятия!“ и да отчита административната тежест, с която се сблъскват МСП. В нея следва да бъдат определени облекчени правила по отношение на оценяването на съответствието и да бъдат предвидени предпазни клаузи за стопанските субекти, вместо да се предвиждат общи изключения и дерогации за този вид предприятия. Следователно при определянето на правилата за избора и изпълнението на най-подходящите процедури за оценяване на съответствието следва да бъде отчитано положението на МСП и задълженията за оценяване на съответствието следва да бъдат ограничени до степен да не създават прекомерна тежест за МСП. Освен това органите за надзор на пазара следва да работят пропорционално на размера на предприятията и на малкия сериен и несериен характер на засегнатите производства, без да създават ненужни специални и неподходящи за МСП решения и без да излагат на риск защитата на обществените интереси.

(38)Всички стопански субекти следва да действат отговорно и да спазват всички приложими законови изисквания, когато пускат или предоставят продукти на пазара или когато предоставят услуги на пазара.

(39)С цел улесняване на оценяването на съответствието с приложимите изисквания е необходимо да се предвиди презумпция за съответствие за продуктите и услугите, които отговарят на доброволните хармонизирани стандарти, приети съгласно Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета 39 с цел определяне на подробните технически спецификации по отношение на тези изисквания. Комисията вече е отправила към европейските организации по стандартизация няколко искания за стандартизация в сферата на достъпността, които биха били относими към разработването на хармонизираните стандарти.

(40)Когато липсват хармонизирани стандарти и когато това е необходимо с цел хармонизация на пазара, Комисията следва да може да приема актове за изпълнение, с които да определя общи технически спецификации по отношение на изискванията за достъпност, определени в настоящата директива.

(41)За да се гарантира реален достъп до информация за целите на надзора на пазара, информацията, необходима за деклариране на съответствие с всички приложими актове на Съюза, следва да бъде налична под формата на единна ЕС декларация за съответствие. За да се намали административната тежест за стопанските субекти, те следва да могат да включват в единната ЕС декларация за съответствие съответните отделни ЕС декларации за съответствие.

(42)За оценката на съответствието на продукти в настоящата директива следва да се използва вътрешния производствен контрол от модул А, описан в приложение II към Решение № 768/2008/ЕО, тъй като той дава възможност на стопанските субекти да докажат, а на компетентните органи — да гарантират, че продуктите, които се предоставят на пазара, съответстват на изискванията за достъпност, без същевременно да се налага непропорционална тежест.

(43)По отношение на услугите информацията, необходима за оценяването на съответствието с изискванията за достъпност, следва да бъде предоставена в общите условия или в еквивалентен документ.

(44)Маркировката „CE“, указваща съответствието на продукта с изискванията за достъпност, е видимата последица от цял един процес, включващ оценяване на съответствието в широк смисъл. Настоящата директива следва да следва общите принципи, уреждащи маркировката „CE“ в Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета 40 , в който се определят изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти.

(45)В съответствие с Регламент (ЕО) № 765/2008, като нанася маркировката „CE“ върху продукт, производителят декларира, че продуктът съответства на всички приложими изисквания за достъпност и че той носи цялата отговорност за това.

(46) В съответствие с Решение № 768/2008/ЕО държавите членки отговарят за гарантирането на надежден и ефикасен надзор на пазара на продукти на своя територия и следва да заделят достатъчно сили и средства за своите органи за надзор на пазара.

(47)Държавите членки следва да проверяват съответствието на услугите със задълженията по настоящата директива и следва да проследяват жалбите или сигналите във връзка с показано несъответствие с цел да се гарантира предприемането на корективни мерки.

(48)От държавите членки се очаква да гарантират, че органите за надзор на пазара проверяват съответствието на стопанските субекти с критериите, посочени в член 12, параграф 3, в съответствие с глава V.

(49)От държавите членки се очаква да гарантират, че компетентните органи, посочени в член 22, уведомяват Комисията за използването на изключенията, посочени в член 22, параграф 1, както и че включват оценката, посочена в параграф 2, в съответствие с глава VI.

(50)Следва да бъде установена предпазна процедура, която да се прилага само в случай на спорове между държавите членки по отношение на мерки, предприети от държава членка, и в рамките на която заинтересованите страни се уведомяват за мерки, които се планира да бъдат предприети по отношение на продукти, които не съответстват на изискванията за достъпност на настоящата директива. Тя следва да позволява на органите за надзор на пазара да предприемат действия на по-ранен етап по отношение на такива продукти в сътрудничество със съответните стопански субекти.

(51)Не следва да се изисква допълнителна намеса на Комисията в случаите, когато между държавите членки и Комисията е постигнато съгласие по отношение на основателността на мярката, предприета от дадена държава членка, освен когато несъответствието се дължи на недостатъци на хармонизиран стандарт.

(52)За да се осигурят еднакви условия за прилагане на глава ІV от настоящата директива, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета. 41

(53)В съответствие със Съвместната политическа декларация на държавите членки и Комисията относно обяснителните документи от 28 септември 2011 г. държавите членки са поели ангажимент в обосновани случаи да прилагат към съобщението за своите мерки за транспониране един или повече документи, обясняващи връзката между елементите на дадена директива и съответстващите им части от националните инструменти за транспониране. По отношение на настоящата директива законодателят счита, че предоставянето на тези документи е обосновано.

(54)Поради факта, че целта на настоящата директива, а именно премахването на пречките пред свободното движение на някои достъпни продукти и услуги с цел добро функциониране на вътрешния пазар, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, тъй като изисква хармонизация на съществуващите понастоящем различни правила в отделните правни системи, но може — чрез определяне на общи изисквания за достъпност и правила за функционирането на единния пазар, да бъде постигната по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, заложен в член 5 от договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, посочен в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Обхват

1.Глави I, II—V и VII се прилагат за следните продукти:

а)компютърен хардуер и компютърни операционни системи с общо предназначение;

б)следните терминали на самообслужване:

i)терминални устройства АТМ;

ii)автомати за продажба на билети;

iii)автомати за регистрация на пътници;

в)потребителско крайно оборудване с авангардни възможности за компютърна обработка, използвано във връзка с услуги за телефония;

г)потребителско крайно оборудване с авангардни възможности за компютърна обработка, използвано във връзка с аудио-визуални медийни услуги .

2.Глави I, II—V и VII се прилагат за следните услуги:

а)услуги за телефония и свързаното с тях потребителско крайно оборудване с авангардни възможности за компютърна обработка;

б)аудио-визуални медийни услуги и свързаното с тях потребителско оборудване с авангардни възможности за компютърна обработка;

в)услуги за въздушен, автобусен, железопътен и воден транспорт на пътници;

г)банкови услуги;

д)електронни книги;

е)електронна търговия.

3.Глави I, IV и VIІ от настоящата директива се прилагат за следните:

а)публични договори и концесии, които са обект на Директива 2014/23/ЕС 42 ;

б) подготовката и изпълнението на програми по Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство 43 ; и Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета 44 ;

в) тръжни процедури за обществени услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт съгласно Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета 45 ;

г)транспортна инфраструктура в съответствие с Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета 46 .

Член 2

Определения

За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:

(1)„достъпни продукти и услуги“ са продукти и услуги, които са осезаеми, използваеми и разбираеми в еднаква степен за лицата с функционални ограничения, включително лицата с увреждания, и останалите лица; 

(2)„универсален дизайн“, или „дизайн за всички“, означава проектното решение на продукти, среди, програми и услуги да бъде използваемо за всички, във възможно най-голяма степен, без необходимост от адаптиране или специално проектно решение; „универсалният дизайн“ не изключва помощните средства за конкретни групи лица с функционални ограничения, включително за лицата с увреждания, когато такива са необходими;

(3)„лица с функционални ограничения“ означава лица, при които съществуват физически, умствени, интелектуални или сетивни нарушения, възрастово обусловени нарушения или други причини, свързани с възможностите на техния организъм — трайни или временни — които при взаимодействие с различните пречки стават причина за техния ограничен достъп до продукти и услуги и поради това се стига до ситуация, която налага адаптацията на тези продукти и услуги към техните специфични нужди;

(4)„лица с увреждания“ включва лицата с трайна физическа, умствена, интелектуална или сетивна недостатъчност, която при взаимодействие с различни други пречки, би могла да възпрепятства тяхното пълноценно и ефективно участие в обществото равноправно с останалите;

(5)„продукт“ означава вещество, препарат или стока, създадени чрез производствен процес, различни от храна, фураж, живи растения и животни, продукти с човешки произход и растителни и животински продукти, пряко свързани с тяхното бъдещо възпроизводство;

(6)„аудио-визуални медийни услуги“ означава услуги по смисъла на член 1, параграф 1, буква а) от Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета 47 ;

(7)„услуги за телефония“ означава услуги по смисъла на член 2, буква в) от Директива 2002/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 48 ;

(8)„предоставяне на пазара“ означава всяка доставка на продукт за дистрибуция, потребление или използване на пазара на Съюза в процеса на търговска дейност, срещу заплащане или безплатно;

(9)„пускане на пазара“ означава предоставянето на продукт на пазара на Съюза за първи път;

(10)„производител“ означава всяко физическо или юридическо лице, което произвежда продукт или което възлага проектирането или производството на продукт и предлага този продукт на пазара със своето име или търговска марка;

(11)„упълномощен представител“ означава всяко физическо или юридическо лице, установено в Съюза, което е упълномощено писмено от производител да действа от негово име във връзка с определени задачи;

(12)„вносител“ означава всяко физическо или юридическо лице, установено в Европейския съюз, което пуска на пазара на Съюза продукт от трета държава;

(13)„дистрибутор“ означава всяко физическо или юридическо лице във веригата на доставка, различно от производителя или вносителя, което предоставя определен продукт на пазара;

(14)„стопански субекти“ означава производителя, упълномощения представител, вносителя, дистрибутора и доставчика на услуги;

(15)„потребител“ означава всяко физическо лице, което закупува съответния продукт или получава съответната услуга с оглед на цели, извън неговата търговска или стопанска дейност, занаят или професия;

(16)„микропредприятие“ означава предприятие, в което са наети по-малко от 10 души и чийто годишен оборот и/или общо салдо по годишния счетоводен баланс не надхвърля 2 млн. евро.

(17) „хармонизиран стандарт“ означава хармонизиран стандарт съгласно определението от член 2, точка 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1025/2012;

(18)„общи технически спецификации“ означава техническа спецификация съгласно определението от член 2, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1025/2012, която осигурява изпълнението на изискванията за достъпност, приложими към даден продукт или услуга;

(19)„изземване“ означава всяка мярка, целяща връщането на продукт, който вече е бил предоставен на крайния ползвател;

(20)„изтегляне“ означава всяка мярка, целяща предотвратяване на предоставянето на пазара на продукт, който е във веригата на доставка;

(21)„електронна търговия“ означава онлайн продажбата на продукти и услуги.

ГЛАВА ІІ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ И СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ

Член 3

Изисквания за достъпност

1.Държавите членки гарантират, че продуктите и услугите, посочени в член 1, параграф 1 и в член 1, параграф 2, отговарят на изискванията за достъпност, определени в приложение І в съответствие с параграфи 2—9 от настоящия член.

2.Компютърният хардуер и компютърните операционни системи с общо предназначение трябва да отговарят на изискванията, определени в раздел І от приложение І.

3.Следните терминали на самообслужване — терминални устройства АТМ, автомати за продажба на билети и автомати за регистрация на пътници, трябва да отговарят на изискванията, определени в раздел ІІ от приложение І.

4.Услугите за телефония, включително услугите за връзка със службите за спешно реагиране, и свързаното с тях потребителско крайно оборудване с авангардни възможности за компютърна обработка трябва да отговарят на изискванията, определени в раздел ІІІ от приложение І.

5.Аудио-визуалните медийни услуги и свързаното с тях потребителско крайно оборудване с авангардни възможности за компютърна обработка трябва да отговарят на изискванията, определени в раздел ІV от приложение І.

6.Услугите за въздушен, автобусен, железопътен и воден пътнически превоз, услугите, базирани на мобилни устройства, терминалите за интелигентно издаване на билети и за информация в реално време и терминалите на самообслужване, автоматите за продажба на билети и автоматите за регистрация на пътници, използвани за предоставянето на услуги за пътнически превоз, трябва да отговарят на съответните изисквания, определени в раздел V от приложение І.

7.Банковите услуги, уебсайтовете, базираните на мобилни устройства банкови услуги, терминалите на самообслужване, включително терминалните устройства АТМ, използвани за предоставянето на банкови услуги, трябва да отговарят на изискванията, определени в раздел VІ от приложение І.

8.Електронните книги трябва да отговарят на изискванията, определени в раздел VІІ от приложение І.

9.Електронната търговия трябва да отговаря на изискванията, определени в раздел VІІІ от приложение І.

10.Държавите членки могат да решат — с оглед на националните условия — че архитектурната среда, използвана от клиентите на услуги за пътнически превоз, включително средата, управлявана от доставчиците на услугата и от операторите на инфраструктурата, както и архитектурната среда, използвана от клиентите на банкови услуги и центрове за обслужване на клиенти, както и на магазини в рамките на дейността на телефонни оператори, трябва също да отговарят на изискванията за достъпност от приложение І, раздел X, с цел да увеличат максимално тяхното използване от лицата с функционални ограничения, в т.ч. лицата с увреждания.

Член 4

Свободно движение

Държавите членки нямат право да препятстват предоставянето на пазара на тяхна територия на продукти и услуги, които съответстват на настоящата директива, на основания, свързани с изискванията за достъпност.

ГЛАВА ІІІ

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТОПАНСКИТЕ СУБЕКТИ

Член 5

Задължения на производителите

1.Когато пускат своите продукти на пазара, производителите гарантират, че те са проектирани и произведени в съответствие с приложимите изисквания за безопасност, определени в член 3.

2.Производителите изготвят техническата документация в съответствие с приложение II и провеждат процедурата за оценяване на съответствието, посочена в същото приложение, или организират нейното провеждане.

Когато съответствието на един продукт с приложимите изисквания за достъпност е доказано от такава процедура, производителите изготвят ЕС декларация за съответствие и нанасят маркировката „СЕ“.

3.Производителите гарантират, че съществуват процедури, чрез които се осигурява съответствие на серийното производство. Промените в проекта или характеристиките на продукта и промените в хармонизираните стандарти или в други технически спецификации, чрез позоваване на които е декларирано съответствието на продукта, трябва да се вземат предвид по подходящ начин.

4.Производителите поддържат регистър на жалбите, несъответстващите продукти и изземванията на продукти и следят за информираността на дистрибуторите относно подобен мониторинг.

5.Производителите гарантират, че върху техните продукти е нанесен типът, партидният или серийният номер или друг елемент, който позволява те да бъдат идентифицирани, или — когато размерът или естеството на продукта не позволява нанасянето им — че необходимата информация е предоставена върху опаковката или в документ, придружаващ продукта.

6.Производителите посочват своето наименование, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адреса, на който може да бъде установена връзка с тях, връху продукта или — когато това не е възможно — върху опаковката му или в документ, придружаващ продукта. В адреса се посочва едно-единствено място, на което може да се установи връзка с производителя.

7.Производителите гарантират, че продуктът се придружава от инструкции и информация за безопасност на език, лесно разбираем за потребителите и крайните ползватели, определен от съответната държава членка.

8.Производителите, които считат или имат основание да считат, че даден продукт, който са пуснали на пазара, не съответства на настоящата директива, незабавно предприемат необходимите корективни мерки, за да приведат продукта в съответствие, да го изтеглят или да го изземат, ако това е целесъобразно. Освен това, когато продуктът крие риск, свързан с достъпността, производителите незабавно информират за това компетентните национални органи на държавите членки, в които са предоставили продукта на пазара, като предоставят подробни данни, по-специално за несъответствието и за евентуално предприетите корективни мерки.

9.При обосновано искане от компетентен национален орган производителите му предоставят цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на продукта, на език, който е лесно разбираем за него. По искане на органа те си сътрудничат с него при всяко действие, предприето за отстраняване на рисковете, свързани с продукти, които са пуснали на пазара, и за гарантиране на съответствието с изискванията, посочени в член 3.

Член 6

Упълномощени представители

1.Всеки производител може чрез писмено пълномощно да определи свой упълномощен представител. Задълженията, предвидени в член 5, параграф 1, и изготвянето на техническата документация не са част от пълномощието на упълномощения представител.

2.Упълномощеният представител изпълнява задачите, определени в пълномощното, получено от производителя. Пълномощното позволява на упълномощения представител да извършва най-малко следното:

а)при обосновано искане от страна на компетентен национален орган да предостави на този орган цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на даден продукт;

б)по тяхно искане да си сътрудничи с компетентните национални органи при всяко действие, предприето за отстраняване на рисковете, свързани с продукти, обхванати от полученото от него пълномощно.

Член 7

Задължения на вносителите

1.Вносителите пускат на пазара само съответстващи продукти.

2.Преди да пуснат един продукт на пазара, вносителите гарантират, че процедурата за оценяване на съответствието, определена в приложение ІІ, е проведена от производителя. Те гарантират, че производителят е изготвил техническата документация, изисквана в посоченото приложение, че на продукта е нанесена маркировката „СЕ“ и че той се придружава от необходимите документи, както и че производителят е изпълнил изискванията, посочени в член 5, параграфи 5 и 6.

3.Когато вносител счита или има основание да счита, че даден продукт не съответства на изискванията за достъпност, посочени в член 3, той не пуска продукта на пазара, докато не бъде приведен в съответствие. Освен това, когато продуктът представлява риск, вносителят информира за това производителя и органите за надзор на пазара.

4.Вносителите посочват своето наименование, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адреса, на който може да бъде установена връзка с тях, връху продукта или — когато това не е възможно — върху опаковката му или в документ, придружаващ продукта.

5.Вносителите гарантират, че продуктът се придружава от инструкции и информация за безопасност на език, лесно разбираем за потребителите и другите крайни ползватели, определен от съответната държава членка.

6.Вносителите гарантират, че докато един продукт се намира под тяхна отговорност, условията на съхранение или транспортиране не застрашават съответствието му с изискванията за достъпност, посочени в член 3.

7.Вносителите поддържат регистър на жалбите, несъответстващите продукти и изземванията на продукти и следят за информираността на дистрибуторите относно подобни мерки.

8.Вносителите, които считат или имат основание да считат, че продукт, който са пуснали на пазара, не съответства на изискванията, посочени в член 3, незабавно предприемат необходимите корективни мерки, за да приведат продукта в съответствие, да го изтеглят или да го изземат, ако това е целесъобразно. Освен това, когато продуктът представлява риск, вносителите незабавно информират за това компетентниите национални органи на държавата членка, в която предоставят продукта, като съобщават данни, по-специално за несъответствието и за евентуално предприетите корективни мерки.

9.При обосновано искане от компетентен национален орган вносителите му предоставят цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на даден продукт, на език, лесно разбираем за него. По искане на органа те си сътрудничат с него при всяко действие, предприето за отстраняване на рисковете, свързани с продукти, които са пуснали на пазара.

Член 8

Задължения на дистрибуторите

1.Когато предоставят продукт на пазара, дистрибуторите действат с дължимата грижа по отношение на изискванията на настоящата директива.

2.Преди да предоставят даден продукт на пазара, дистрибуторите проверяват дали на него е нанесена маркировката „СЕ“ и дали е придружен от необходимите документи и от инструкции и информация за безопасност на език, който е лесно разбираем за потребителите и другите крайни ползватели в държавата членка, в която продуктът ще бъде предоставен на пазара, и че производителят и вносителят са изпълнили изискванията, определени в член 5, параграфи 5 и 6 и в член 7, параграф 4.

3.Когато дистрибутор счита или има основание да счита, че даден продукт не съответства на изискванията за достъпност, посочени в член 3, той не пуска продукта на пазара, докато не бъде приведен в съответствие. Освен това, когато продуктът представлява риск, дистрибуторът информира за това производителя и органите за надзор на пазара.

4.Дистрибуторите гарантират, че докато един продукт се намира под тяхна отговорност, условията на съхранение или транспортиране не застрашават съответствието му с изискванията, посочени в член 3.

5.Дистрибуторите, които считат или имат основание да считат, че продукт, който са предоставили на пазара, не е в съответствие с настоящата директива, гарантират, че са предприети необходимите корективни мерки за привеждане на продукта в съответствие, за неговото изтегляне или изземване, ако това е целесъобразно. Освен това, когато продуктът представлява риск, дистрибуторите информират незабавно за това компетентните национални органи на държавата членка, в която предоставят продукта, като съобщават данни, по-специално за несъответствието и за евентуално предприетите корективни мерки.

6.При обосновано искане от компетентен национален орган дистрибуторите му предоставят цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на даден продукт. По искане на органа те си сътрудничат с него при всяко действие, предприето за отстраняване на рисковете, свързани с продукти, които са предоставили на пазара.

Член 9

Случаи, при които задълженията на производителите се прилагат и към вносителите и дистрибуторите

Вносителят или дистрибуторът се счита за производител за целите на настоящата директива и е носител на задълженията на производителя по член 5, когато пуска продукт на пазара със своето име или търговска марка или променя продукт, който е вече пуснат на пазара, по такъв начин, че съответствието с изискванията на настоящата директива може да бъде засегнато.

Член 10

Идентификация на стопанските субекти

1.По искане на органите за надзор на пазара стопанските субекти идентифицират:

а)всеки стопански субект, който им е доставил даден продукт;

б)всеки стопански субект, на когото са доставили даден продукт.

2.Стопанските субекти трябва да могат да предоставят информацията, посочена в параграф 1, в продължение на 10 години, след като продуктът им е бил доставен, и в продължение на 10 години, след като те са доставили продукта.

Член 11

Задължения на доставчиците на услуги

1.Доставчиците на услуги гарантират, че проектират и предоставят услуги, които са в съответствие с член 3.

2.Доставчиците на услуги изготвят необходимата информация в съответствие с приложение ІІІ, с която се обяснява по какъв начин услугите изпълняват изискванията за достъпност, посочени в член 3. Информацията се предоставя на обществеността в писмен и устен вид, включително по начин, който е достъпен за лицата с функционални ограничения и за лицата с увреждания. Доставчиците на услуги съхраняват тази информация за срока на предоставяне на услугата.

3.Доставчиците на услуги гарантират, че са налице процедури, гарантиращи, че с течение на времето предоставянето на услуги продължава да бъде в съответствие с изискванията за достъпност, посочени в член 3. Промените в характеристиките на предоставянето на услугата и промените в изискванията за достъпност, посочени в член 3, трябва да бъдат отчитани по подходящ начин от доставчиците на услуги. В случай на несъответствие доставчиците на услуги предприемат необходимите корективни мерки за привеждане на услугата в съответствие с изискванията за достъпност, посочени в член 3.

4.При получаване на мотивирано искане от компетентен орган доставчиците на услуги му предоставят цялата информация, необходима за доказване на съответствието на услугата с изискванията за достъпност, посочени в член 3. По искане на тези органи те си сътрудничат с тях при всяко действие, предприето с цел привеждане на услугата в съответствие с посочените изисквания.

Член 12

Основно изменение и прекомерна тежест

1.Изискванията за достъпност, посочени в член 3, се прилагат дотолкова, доколкото не внасят значителна промяна на аспект или характеристика на продукт или услуга, които водят до изменение на основното естество на продукта или услугата.

2.Изискванията за достъпност, посочени в член 3, се прилагат дотолкова, доколкото не налагат прекомерна тежест на съответните стопански субекти.

3.С оглед на оценката доколко съответствието с изискванията за достъпност по отношение на продукти или услуги причинява прекомерна тежест стопанските субекти вземат предвид следното:

а)големината, ресурсите и естеството на стопанските субекти;

б)очакваните разходи и ползи за стопанските субекти спрямо очакваните ползи за лицата с увреждания, като се отчита честотата и продължителността на използване на конкретния продукт или конкретната услуга.

4.Тежестта не се счита за прекомерна, когато е компенсирана чрез финансиране от източници, различни от собствени средства на стопанския субект, независимо дали публични или частни.

5.Оценката доколко съответствието с изискванията за достъпност по отношение на продукти или услуги води до основно изменение или прекомерна тежест се извършва от стопанския субект.

6.Когато стопанските субекти са използвали изключението, превидено в параграфи 1—5, за конкретен продукт или услуга, те уведомяват съответния орган за надзор на пазара на държавата членка, на чийто пазар се пуска или предоставя продуктът или услугата. Уведомленията включват оценката, посочена в параграф 3. Микропредприятията са освободени от това изискване за уведомяване, но трябва да могат да представят при поискване съответната документация от съответния орган за надзор на пазара.

Глава IV

Хармонизирани стандарти, общи технически спецификации и съответствие на продукти и услуги

Член 13

Презумпция за съответствие

За продуктите и услугите, които съответстват на хармонизирани стандарти или на части от хармонизирани стандарти, чиито данни са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, се счита, че съответстват на изискванията за достъпност, посочени в член 3 и обхванати от тези стандарти или части от стандарти.

Член 14

Общи технически спецификации

1.Когато данните на хармонизирани стандарти не са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз в съответствие с Регламент (ЕС) № 1025/2012 и когато с оглед на хармонизирането на пазара са необходими допълнителни данни относно изискванията за достъпност за определени продукти и услуги, Комисията може да приеме актове за изпълнение за определяне на общи технически спецификации („ОТС“) за изискванията за достъпност, определени в приложение I към настоящата директива. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 24, параграф 2 от настоящата директива.

2.За продуктите и услугите, които съответстват на ОТС, посочени в параграф 1, или на части от тях, се счита, че съответстват на изискванията за достъпност, посочени в член 3 и обхванати от съответните ОТС или части от тях.

Член 15

ЕС декларация за съответствие на продукти

1.ЕС декларацията за съответствие потвърждава, че е доказано изпълнението на приложимите изисквания за достъпност, посочени в член 3. Когато е използвано изключението, предвидено в член 12, в ЕС декларацията за съответствие се посочва кои изисквания за достъпност са обект на това изключение.

2.ЕС декларацията за съответствие се съставя по образеца, определен в приложение III към Решение № 768/2008/ЕО. Тя съдържа елементите, определени в приложение II към настоящата директива, и се актуализира редовно. При изискванията относно техническата документация трябва да се избягва налагането на прекомерна тежест за микро-, малките и средните предприятия. Декларацията за съответствие се превежда на езика или езиците, изисквани от държавата членка, на чийто пазар се пуска или предоставя продуктът.

3.Когато продукт е обект на повече от един акт на Съюза, който изисква ЕС декларация за съответствие, се изготвя само една ЕС декларация за съответствие по отношение на всички такива актове на Съюза. В тази декларация се посочват съответните актове, включително данните за публикуването им.

4.Като изготвя ЕС декларацията за съответствие, производителят поема отговорността за съответствието на продукта.

Член 16

Основни принципи на маркировката „СЕ“ за продукти

За маркировката „СЕ“ се прилагат основните принципи, определени в член 30 от Регламент (ЕО) № 765/2008.

ГЛАВА V

НАДЗОР НА ПАЗАРА, СЪОТВЕТСТВИЕ И ПРЕДПАЗНА ПРОЦЕДУРА НА СЪЮЗА

Член 17

Надзор на пазара на продукти

1.Член 15, параграф 3 и членове 16—29 от Регламент (ЕО) № 765/2008 се прилагат за продуктите.

2.При осъществяването на надзор на пазара на продукти органите за надзор на пазара правят преглед на оценката, посочена в член 12.

3.Държавите членки гарантират, че информацията, с която разполагат органите за надзор на пазара относно съответствието на стопанските субекти с приложимите изисквания за достъпност, определени в член 3, и оценката на изключенията, предвидена в член 12, при поискване се предоставя на потребителите в достъпен формат, освен в случаите когато поради съображения за поверителност съгласно предвиденото в член 19, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 765/2008, такава информация не може да бъде предоставена.

Член 18

Съответствие на услуги

1.Държавите членки определят, прилагат и периодично актуализират подходящи процедури с цел:

а)проверка на съответствието на услугите, изброени в член 1, параграф 2, с изискванията, определени в настоящата директива, и с оценката на изключенията, предвидена в член 12;

б)проследяване на жалби или доклади по въпроси, отнасящи се до несъответствие на услуги, посочени в член 1, параграф 2, с изискванията за достъпност, посочени в член 3;

в)проверка дали стопанският субект е предприел необходимите корективни действия.

2.Държавите членки определят органите за надзор на пазара, отговарящи за изпълнението на процедурите, посочени в параграф 1.

Държавите членки гарантират, че на обществеността е известно кои са националните органи за надзор на пазара и тя е запозната със съществуването и отговорностите им. При поискване тези органи предоставят информация в достъпни формати.

Член 19

Процедура при продукти, представляващи риск на национално равнище във връзка с достъпността

1.Когато органите за надзор на пазара на държава членка предприемат действие съгласно член 20 от Регламент (ЕО) № 765/2008 или когато имат основателна причина да считат, че даден продукт, който попада в приложното поле на настоящата директива, представлява риск във връзка с аспектите на достъпността, обхванати в настоящата директива, те извършат оценка на съответния продукт, която обхваща всички изисквания, определени в настоящата директива. Съответните стопански субекти оказват пълно сътрудничество на органите за надзор на пазара.

Когато в процеса на тази оценка органите за надзор на пазара открият, че за продукта не са спазени изискванията, определени в настоящата директива, те без забавяне изискват от съответния стопански субект да предприеме необходимите корективни действия, за да приведе продукта в съответствие с тези изисквания, да го изтегли от пазара, или да го изземе в разумен срок, съразмерен с естеството на риска и определен от тях.

Член 21 от Регламент (ЕО) № 765/2008 се прилага спрямо посочените във втора алинея мерки.

2.В случаите, в които органите за надзор на пазара считат, че несъответствието не е ограничено само до националната им територия, те информират Комисията и другите държави членки за резултатите от оценката и за действията, които те са изискали да предприеме стопанският субект.

3.Стопанският субект гарантира, че са предприети всички подходящи корективни действия по отношение на всички засегнати продукти, които той е предоставил на пазара в целия Съюз.

4.Когато съответният стопански субект не предприеме подходящи корективни действия в посочения в параграф 1, втора алинея срок, органите за надзор на пазара предприемат всички подходящи временни мерки, за да забранят или ограничат предоставянето на продукта на националния им пазар, за изтеглянето на продукта от този пазар или за неговото изземване. Органите за надзор на пазара незабавно информират Комисията и другите държави членки за тези мерки.

5.Информацията, посочена в параграф 4, включва всички налични данни, по-специално данните, необходими за идентифицирането на несъответстващия продукт, неговия произход, естеството на предполагаемото несъответствие и съпътстващия го риск, естеството и продължителността на предприетите национални мерки и аргументите, изложени от съответния стопански субект. По-специално органите за надзор на пазара посочват дали несъответствието се дължи на което и да било от следните:

а)неизпълнение от страна на продукта на изискванията във връзка с изискванията, определени в член 3 от настоящата директива, или

б)недостатъци в хармонизираните стандарти, посочени в член 13, на които се основава презумпцията за съответствие.

6.Държавите членки, различни от започналата процедурата държава членка, информират без забавяне Комисията и другите държави членки за всички приети мерки и за всяка допълнителна информация, с която разполагат и която е свързана с несъответствието на съответния продукт, и — в случай на несъгласие с нотифицираната национална мярка — за своите възражения.

7.Когато в срок от три месеца от получаването на информацията, посочена в параграф 4, не е повдигнато възражение нито от държава членка, нито от Комисията във връзка с временна мярка, предприета от държава членка, тази мярка се счита за оправдана.

8.Държавите членки гарантират, че по отношение на съответния продукт са предприети без забавяне подходящи ограничителни мерки като изтегляне на продукта от техния пазар.

Член 20

Предпазна процедура на Съюза

1.Когато при приключването на процедурата, предвидена в член 19, параграфи 3 и 4, срещу дадена мярка на държава членка са повдигнати възражения, или когато Комисията прецени, че национална мярка противоречи на законодателството на Съюза, Комисията без забавяне започва консултации с държавите членки и със съответния(те) стопански субект(и) и оценява националната мярка. Въз основа на резултатите от тази оценка Комисията взема решение дали националната мярка е оправдана или не.

Комисията адресира решението си до всички държави членки, като го съобщава незабавно на тях и на съответния стопански субект или субекти.

2.Ако се прецени, че националната мярка е обоснована, всички държави членки предприемат необходимите мерки, за да осигурят изтеглянето от своя пазар на несъответстващия продукт и информират Комисията за това. Ако се прецени, че националната мярка не е обоснована, съответната държава членка оттегля мярката.

3.Когато се прецени, че националната мярка е оправдана и несъответствието на продукта се дължи на недостатъци в хармонизираните стандарти, посочени в член 19, параграф 5, буква б), Комисията прилага процедурата, предвидена в член 11 от Регламент (ЕС) № 1025/2012.

Глава VІ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ В ДРУГИ ЗАКОНОДАТЕЛНИ АКТОВЕ НА СЪЮЗА

Член 21

Приложимост на изискванията за достъпност към други актове на Съюза

Изискванията за достъпност, посочени в приложение І, раздел ІХ се прилагат:

а)при определянето на техническите спецификации и критериите за оценка на офертите във връзка с всички договори за обществени поръчки и концесии, чийто предмет е предназначен да бъде използван от лица, било то широката общественост или служители на възлагащия орган или възложителя, и които са обект на Директива 2014/23/ЕС, 49 Директива 2014/24/ЕС 50 и Директива 2014/25/ЕС 51 ;

б)при определянето на изискванията за достъпност, посочени при изготвянето и изпълнението на програми по Регламент (ЕС) № 1303/2013 за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство и Регламент (ЕС) № 1304/2013 относно Европейския социален фонд;

в)при определянето на изискванията за достъпност, свързани със социалните и качествените критерии, определени от компетентните органи при тръжни процедури за услуги за шосеен и железопътен пътнически превоз съгласно Регламент (ЕО) № 1370/;

г)към транспортната инфраструктура в съответствие с член 37 от Регламент (ЕС) № 1315/2013.

Член 22
Прекомерна тежест

1.Изискванията за достъпност, посочени в член 21, се прилагат дотолкова, доколкото не налагат прекомерна тежест на компетентните органи за целите на настоящия член.

2.За да се направи оценка дали съответствието с изискванията за достъпност, посочени в член 21, налага прекомерна тежест, съответните компетентни органи вземат предвид следното:

а)размера, ресурсите и естеството на съответните компетентни органи;

б)прогнозните разходи и ползи за съответните компетентни органи спрямо прогнозните ползи за хората с увреждания, като се отчита честотата и продължителността на използване на конкретния продукт или услуга;

3.Оценката дали съответствието с изискванията за достъпност, посочени в член 21, налага прекомерна тежест се извършва от съответните компетентни органи.

4.Когато един компетентен орган е използвал изключението, предвидено в параграфи 1, 2 и 3, за конкретен продукт или услуга, той уведомява Комисията за това. В уведомлението се включва оценката, посочена в параграф 2.

Член 23
Общи технически спецификации за други актове на Съюза

Съответствието с общите технически спецификации, приети в съответствие с член 14, параграф 1, или с части от тях осигурява съответствие с член 21.

ГЛАВА VII

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВОМОЩИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 24

Процедура на комитет

1.Комисията се подпомага от комитет. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 25

Привеждане в изпълнение

1.Държавите членки осигуряват наличието на подходящи и ефективни средства за гарантиране на спазването на настоящата директива.

2.Средствата, посочени в параграф 1, включват:

а)разпоредби, по силата на които потребителят може да сезира съгласно националното право съдилищата или компетентните административни органи с цел да се обезпечи прилагането на националните разпоредби, транспониращи настоящата директива;

б)разпоредби, по силата на които публичните органи или частните сдружения, организации или други правни субекти, които имат законен интерес, с цел да се обезпечи прилагането на разпоредбите на настоящата директива могат да сезират съгласно националното право съдилищата или компетентните административни органи от името на потребителите, за да се гарантира прилагането на националните разпоредби, транспониращи настоящата директива.

Член 26

Санкции

1.Държавите членки определят системата от санкции за нарушаване на националните разпоредби, приети съгласно настоящата директива, и вземат всички необходими мерки за осигуряване на тяхното прилагане.

2.Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

3.Държавите членки нотифицират без забавяне на Комисията тези правила и мерки, както и всякакви последващи изменения, които ги засягат.

4.Санкциите трябва да отчитат степента на несъответствие, включително броя на единиците несъответстващи продукти или услуги, както и броя на засегнатите лица.

Член 27

Транспониране

1.Държавите приемат и публикуват най-късно до [… въведете дата — две години от датата на влизане в сила на настоящата директива] необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

2.Те започват да прилагат тези разпоредби от [… въведете дата — шест години след датата на влизане в сила на настоящата директива].

3.Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

4.Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

5.Държавите членки, които използват възможността, предвидена в член 3, параграф 10, съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които приемат с оглед на тази цел, и се отчитат пред Комисията за напредъка при тяхното изпълнение.

Член 28

Доклади и преразглеждане

Не по-късно от [… въведете дата — пет години след началото на прилагане на настоящата директива] и на всеки пет години след това Комисията представя на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите доклад за прилагането на настоящата директива.

1.В доклада, inter alia, в контекста на социалните, икономическите и технологичните промени се разглежда еволюцията в достъпността на продуктите и услугите и въздействието върху стопанските субекти и хората с увреждания, като се набелязват, където е възможно, области за намаляване на тежестта с оглед оценка на необходимостта от преразглеждане на настоящата директива.

2.Държавите членки предоставят на Комисията в срок цялата информация, която ѝ е необходима за изготвянето на този доклад.

3.В доклада на Комисията се отчита гледната точка на заинтересованите икономически субекти и на съответните неправителствени организации, включително организациите на хората с увреждания и тези на възрастните хора.

Член 29

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 30

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Брюксел на година.

За Европейския парламент    За Съвета

Председател    Председател

ЗАКОНОДАТЕЛНА ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА

РАМКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

Наименование на предложението/инициативата

Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки по отношение на изискванията за достъпност за продукти и услуги и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004

Съответни области на политиката в структурата на УД/БД 52

Дял 33 (съделегирано на ГД EMPL)

Естество на предложението/инициативата

X Предложението/инициативата е във връзка с нова дейност

Предложението/инициативата е във връзка с нова дейност след пилотен проект/подготвителна дейност 53  

◻Предложението/инициативата е във връзка с продължаване на съществуваща дейност 

◻Предложението/инициативата е във връзка с дейност, пренасочена към нова дейност 

Цели

Многогодишни стратегически цели на Комисията, за чието изпълнение е предназначено предложението/инициативата 

Предприемане на действия във връзка с ангажиментите, поети в Европейската стратегия за хората с увреждания за 2010—2020 г., посредством премахване на пречките на вътрешния пазар пред свободното движение на целева група от продукти и услуги, които са от значение при подкрепата на пълноправното участие на хората с увреждания в обществото.

Конкретни цели и съответни дейности във връзка с УД/БД

Специфична цел: насърчаване и защита на правата на хората с увреждания;

Съответна(и) дейност(и) във връзка с УД/БД: Права на хората с увреждания (съделегирано от 33 02)Очаквани резултати и отражение

Да се посочи въздействието, което предложението/инициативата следва да окаже по отношение на бенефициерите/целевите групи.

Подобрено действие на вътрешния пазар за конкретни достъпни продукти и услуги, също така в сферата на обществените поръчки.

Улеснена дейност на промишлеността и удовлетворяване на потребностите на потребителите с функционални ограничения, включително възрастните хора и хората с увреждания.

Ограничаване на пречките пред трансграничната търговия и засилване на конкуренцията при подбраните продукти и услуги и в сферата на обществените поръчки.

Улеснен достъп от страна на потребителите с увреждания до по-широка гама достъпни продукти и услуги на конкурентни цени.

Показатели за резултатите и за отражението

Да се посочат показателите, които позволяват да се проследи изпълнението на предложението/инициативата.

Брой на продуктите, за които е изготвено техническо досие за нанасяне на маркировката „СЕ“;

Брой на процедурите за обществени поръчки, които препращат към достъпността и    изискванията за достъпност на равнище ЕС;

Брой на жалбите срещу продукти и услуги поради несъответствието им с    изискванията за достъпност на равнище ЕС;

Брой на съдебните дела по проблеми на достъпността на съответните продукти и    услуги;

Наличие на хармонизирани стандарти за достъпност, приети от европейските организации по стандартизация;

Брой на новите законодателни актове на ЕС, които препращат към Европейския акт за достъпността за определение на достъпността.

Мотиви за предложението/инициативата

Нужди, които трябва да бъдат задоволени в краткосрочен или дългосрочен план 

Премахване на различията между националните изисквания за достъпност във връзка с продукти и услуги, пускани и предоставяни на пазара на ЕС и свързани със спецификации на обществени поръчки, които водят до разпокъсаност на вътрешния пазар.

Определяне на общи за ЕС изисквания за достъпност за подбрани продукти и услуги и за обществените поръчки на продукти и услуги,

подобряване на прилагането на изискванията за достъпност.

Добавена стойност от намесата на ЕС

С предложението ще се премахне разпокъсаната правна уредба във вътрешния пазар, която създава пречки за трансграничната търговия и води до нарушаване на конкуренцията, и ще се засили защитата на потребителите, като се вземат предвид новите пазарни явления.

Само действия на равнището на ЕС могат да създадат хармонизирана и последователна правна рамка, която ще даде възможност за свободен обмен на достъпни продукти и услуги на вътрешния пазар.

Настоящата инициатива ще допринесе за последователното и ефективно прилагане на Конвенцията на ООН в целия ЕС и ще улесни постигането на съответствие от страна на държавите членки с горепосочените международни ангажименти в полза на промишлеността и потребителите.

Изводи от подобен опит в миналото

В момента областта е само частично регулирана на равнище ЕС.

Опитът с Директива 2001/83/ЕО по отношение на опаковките на лекарствата, с Директива 95/16/ЕО по отношение на асансьорите или в сферата на Транспортния регламент (ЕО) № 661/2009 показва ползата от хармонизирането на изискванията за достъпност на вътрешния пазар.

Освен това съществуват няколко проблема, които показват необходимостта от действия на равнището на ЕС в сферите в обхвата на предлаганата директива:

 различията в националните изисквания за достъпност са причинени или от липсата на координация от страна на ЕС кои продукти и услуги следва да бъдат достъпни или, когато законодателството на ЕС или международните споразумения предписват на общо равнище, че определени продукти и услуги трябва да бъдат достъпни (например Конвенцията на ООН или правилата на ЕС за обществените поръчки), същите не предоставят подробни правила кои са реално приложимите изисквания за достъпност.

Понастоящем това е оставено изцяло на решението на националните органи, което води до днешното разнообразие от разминаващи се изисквания за достъпност.

Съвместимост и евентуална синергия с други подходящи инструменти

Предложението отговаря на целите на Европейската стратегия за хората с увреждания за 2010—2020 г. и на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, по която ЕС и повечето от държавите членки са страни.

Предложението допълва съществуващото законодателство на ЕС, насочено към подпомагане на хората с увреждания или с намалена подвижност, като законодателството за правата на пътниците при всички видове транспорт (въздушен, железопътен, воден и автобусен).

Предложението допълва също така предложението относно уеб достъпността, в чийто обхват попадат само някои уебсайтове от обществения сектор.Срок на действие и финансово отражение

◻Предложение/инициатива с ограничен срок на действие

◻Предложение/инициатива в сила от [ДД/ММ]ГГГГ до [ДД/ММ]ГГГГ

◻Финансово отражение от ГГГГ до ГГГГ

Х Предложение/инициатива с неограничен срок на действие

Осъществяване с период на започване на дейност от ГГГГ до ГГГГ,

последван от функциониране с пълен капацитет.

Планирани методи на управление 54  

От бюджета за 2015 г.

X Пряко управление от Комисията

◻от нейните служби, включително от нейния персонал в делегациите на Съюза;

◻от изпълнителните агенции;

Споделено управление с държавите членки

Непряко управление чрез делегиране на задачи по изпълнението на:

◻трети държави или органите, определени от тях;

◻международни организации и техните агенции (да се уточни);

◻ЕИБ и Европейския инвестиционен фонд;

◻органите, посочени в членове 208 и 209 от Финансовия регламент;

◻публичноправни органи;

◻частноправни органи със задължение за обществена услуга, доколкото предоставят подходящи финансови гаранции;

◻органи, уредени в частното право на държава членка, на които е възложено осъществяването на публично-частно партньорство и които предоставят подходящи финансови гаранции;

◻лица, на които е възложено изпълнението на специфични дейности в областта на ОВППС съгласно дял V от ДЕС и които са посочени в съответния основен акт.

Ако е посочен повече от един метод на управление, пояснете в частта „Забележки“.

Бележки

Не се очаква за изпълнението да се изискват значителни средства.

МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Правила за мониторинг и докладване

Да се посочат честотата и условията.

В срок от пет години след прилагането на директива и на всеки пет години след това Комисията представя на Европейския парламент, на Съвета и на Европейския икономически и социален комитет доклад за прилагането на настоящата директива, придружен, когато е необходимо, от предложения за нейното адаптиране към социалните, техническите и икономическите промени, по-специално с оглед на доброто функциониране на вътрешния пазар.

Комисията се подпомага от комитет. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

Система за управление и контрол

Установени рискове

Късно транспониране на директивата от държавите членки

Неадекватен мониторинг (и оценка) на транспонирането на директивата

Няма конкретни финансови рискове

Информация за изградената система за вътрешен контрол

Стандартните процедури на Комисията за контрол/установяване на неизпълнение на задължения във връзка с транспонирането и прилагането на директивата.

Оценка на разходите и ползите от проверките и на очаквания риск от грешка

Стандартни разходи, свързани с проверката на транспонирането и евентуални процедури за установяване на неизпълнение на задължения от държава членка.

Мерки за предотвратяване на измами и нередности

Да се посочат съществуващите или планираните мерки за превенция и защита.

Не е приложимо

ОЧАКВАНО ФИНАНСОВО ОТРАЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

Съответни функции от многогодишната финансова рамка и разходни бюджетни редове 

Съществуващи бюджетни редове

По реда на функциите от многогодишната финансова рамка и на бюджетните редове.

Функция от многогодишната финансова рамка

Бюджетен ред

Вид наразхода

Вноска

Функция 3

Многогод./едногод.
( 55 )

от държави от ЕАСТ 56

от държави кандидатки 57

от трети държави

по смисъла на член 21, параграф 2, буква б) от Финансовия регламент

3.

33.02.02 – Насърчаване на недопускането на дискриминация и на равенството

Многогод.

НЕ

НЕ

НЕ

НЕ

Поискани нови бюджетни редове

По реда на функциите от многогодишната финансова рамка и на бюджетните редове.

Функция от многогодишната финансова рамка

Бюджетен ред

Вид на
разхода

Вноска

Номер
[Функция…...….………………………………………...……….]

Многогод./едногод.

от държави от ЕАСТ

от държави кандидатки

от трети държави

по смисъла на член 21, параграф 2, буква б) от Финансовия регламент

[…][XX.YY.YY.YY]

ДА/НЕ

ДА/НЕ

ДА/НЕ

ДА/НЕ

Очаквано отражение върху разходите

[Тази част следва да бъде попълнена, използвайки за целта таблицата за бюджетни данни от административно естество (втория документ в приложението към настоящата финансова обосновка) и качена в CISNET за провеждането на вътрешни консултации между службите.]

Обобщение на очакваното отражение върху разходите 

млн. евро (до третия знак след десетичната запетая)

Функция от многогодишната финансова
рамка:

Номер

3.

Функция „Сигурност и гражданство“

ГД: „Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности“

Година
2015 г. 58

Година
2016 г.

Година
2017 г.

Година
2018 г.

Година
2019 г.

Година
2020 г.

ОБЩО

Бюджетни кредити за оперативни разходи

Номер на бюджетния ред 33 02 02

Поети задължения

1.

0

0

0

0,20

0,20

Плащания

2.

0

0

0

0,20

0,20

Номер на бюджетния ред

Поети задължения

1a.

Плащания

2 a.

Бюджетни кредити за административни разходи, финансирани от пакета за определени програми 59  

Номер на бюджетния ред

3.

ОБЩО бюджетни кредити
за ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“

Поети задължения

= 1+1а+3

0,20

0,20

Плащания

= 2 + 2а

+3

0,20

0,20


Съгласно член 28 от предложението преразглеждане ще бъде направено през годината n + 5. Има вероятност този преглед да се придружава от помощ от външни експерти или от външно проучване.ОБЩО бюджетни кредити за оперативни разходи

Поети задължения

4.

0,20

0,20

Плащания

5.

0,20

0,20

ОБЩО бюджетни кредити за административни разходи, финансирани от пакета за определени програми

6.

ОБЩО бюджетни кредити
за ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“
от многогодишната финансова рамка

Поети задължения

=4+ 6

0,20

0,20

Плащания

=5+ 6

0,20

0,20

Плащания

=5+ 6

Функция от многогодишната финансова
рамка:

5

„Административни разходи“

млн. евро (до третия знак след десетичната запетая)

Година
2018 г.

Година
2019 г.

Година
2020 г.

Година
2021 г.

Да се добавят толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване продължителността на отражението (вж. точка 1.6)

ОБЩО

ГД: „Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности“

•Човешки ресурси

•Други административни разходи

0,014

0,028

0,028

0,028

0,028

0,028

0,028

0,182

ОБЩО ГД „Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности“

Бюджетни кредити

0,014

0,028

0,028

0,028

0,028

0,028

0,028

0,182

ОБЩО бюджетни кредити
за ФУНКЦИЯ 5
от многогодишната финансова рамка 

(Общо поети задължения = Общо плащания)

0,014

0,028

0,028

0,028

0,028

0,028

0,028

0,182

млн. евро (до третия знак след десетичната запетая)

Година
2018 г.

Година
2019 г.

Година
2020 г.

Година
2021 г.

Да се добавят толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване продължителността на отражението (вж. точка 1.6)

ОБЩО

ОБЩО бюджетни кредити
за ФУНКЦИИ 1—5
от многогодишната финансова рамка 

Поети задължения

0,014

0 228

0,028

0,028

0,028

0,028

0,028

0,382

Плащания

0,014

0,028

0,228

0,028

0,028

0,028

0,028

0,382

Очаквано отражение върху бюджетните кредити за оперативни разходи

◻Предложението/инициативата не налага използване на бюджетни кредити за оперативни разходи

◻Предложението/инициативата налага използване на бюджетни кредити за оперативни разходи съгласно обяснението по-долу:

Бюджетни кредити за поети задължения в млн. евро (до третия знак след десетичната запетая)

Да се посочат целите и резултатите

Година
2018 г.

Година
2019 г.

Година
2020 г.

Да се добавят толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване продължителността на отражението (вж. точка 1.6)

ОБЩО

РЕЗУЛТАТИ

Вид 60

Среден разход

Не

Разходи

Не

Разходи

Не

Разходи

Не

Разходи

Не

Разходи

Не

Разходи

Общ брой на резултатите

Общо разходи

КОНКРЕТНА ЦЕЛ № 1 61

Конкретна цел: насърчаване и защита на правата на хората с увреждания;

- Резултат

Проучване

0,2

1

0,20

1

0,200

- Резултат

- Резултат

Междинен сбор за конкретна цел № 1

КОНКРЕТНА ЦЕЛ № 2…

- Резултат

Междинен сбор за конкретна цел № 2

ОБЩО РАЗХОДИ

1

0,20

1

0,200

Очаквано отражение върху бюджетните кредити за административни разходи

Обобщение 

◻Предложението/инициативата не налага използване на бюджетни кредити за административни разходи

X Предложението/инициативата налага използване на бюджетни кредити за административни разходи съгласно обяснението по-долу:

млн. евро (до третия знак след десетичната запетая)

Година
N 62

Година
N+1

Година
N+2

Година
N+3

Да се добавят толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване продължителността на отражението (вж. точка 1.6)

ОБЩО

ФУНКЦИЯ 5
от многогодишната финансова рамка

Човешки ресурси

Други административни разходи

0,014

0,028

0,028

0,028

0,028

0,028

0,028

0,182

Междинен сбор за ФУНКЦИЯ 5
от многогодишната финансова рамка

0,014

0,028

0,028

0,028

0,028

0,028

0,028

0,182

Извън ФУНКЦИЯ 5 63 от многогодишната финансова рамка

Човешки ресурси

Други разходи
с административен характер

Междинен сбор
извън ФУНКЦИЯ 5
от многогодишната финансова рамка

ОБЩО

0,014

0,028

0,028

0,028

0,028

0,028

0,028

0,182

Бюджетните кредити за човешки ресурси ще бъдат осигурени чрез бюджетни кредити от ГД, които вече са отпуснати за управлението на дейността и/или които са преразпределени в рамките на ГД, при необходимост заедно с всички допълнителни ресурси, които могат да бъдат предоставени на управляващата ГД в рамките на годишната процедура за отпускане на средства и като се имат предвид бюджетните ограничения.

 Очаквани нужди от човешки ресурси

X Предложението/инициативата не налага използване на човешки ресурси

◻Предложението/инициативата налага използване на човешки ресурси съгласно обяснението по-долу:

Оценката се посочва в еквиваленти на пълно работно време

Година
N

Година
N+1

Година N+2

Година N+3

Да се добавят толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване продължителността на отражението (вж. точка 1.6)

Длъжности в щатното разписание (длъжностни лица и временно наети лица)

XX 01 01 01 (Централа и представителства на Комисията)

XX 01 01 02 (Делегации)

XX 01 05 01 (Непреки научни изследвания)

10 01 05 01 (Преки научни изследвания)

Външен персонал (в еквивалент на пълно работно време — ЕПРВ) 64

XX 01 02 01 (ДНП, КНЕ, ПНА от общия финансов пакет)

XX 01 02 02 (ДНП, MП, КНЕ, ПНА и МЕД в делегациите)

XX 01 04 yy 65

- в централата

- делегации

XX 01 05 02 (ДНП, КНЕ, ПНА — Непреки научни изследвания)

10 01 05 02 (ДНП, ПНА, КНЕ — Преки научни изследвания)

Други бюджетни редове (да се посочат)

ОБЩО

XX е съответната област на политиката или бюджетен дял.

Нуждите от човешки ресурси ще бъдат покрити от персонала на ГД, на който вече е възложено управлението на дейността и/или който е преразпределен в рамките на ГД, при необходимост заедно с всички допълнителни отпуснати ресурси, които могат да бъдат предоставени на управляващата ГД в рамките на годишната процедура за отпускане на средства и като се имат предвид бюджетните ограничения.

Описание на задачите, които трябва да се изпълнят:

Длъжностни лица и временно наети служители

Външен персонал

Не е приложимо

Съвместимост с настоящата многогодишна финансова рамка

X    Предложението/инициативата е съвместимо(а) с настоящата многогодишна финансова рамка.

◻Предложението/инициативата налага препрограмиране на съответната функция от многогодишната финансова рамка.

Обяснете какво препрограмиране е необходимо, като посочите съответните бюджетни редове и суми.

Предложението/инициативата налага да се използва Инструментът за гъвкавост или да се преразгледа многогодишната финансова рамка 66 .

Обяснете какво е необходимо, като посочите съответните функции, бюджетни редове и суми.

Участие на трети страни във финансирането

Х Предложението/инициативата не предвижда съфинансиране от трети страни.

Предложението/инициативата предвижда съфинансиране съгласно следните прогнози:

Бюджетни кредити в млн. евро (до третия знак след десетичната запетая)

Година
N

Година
N+1

Година
N+2

Година
N+3

Да се добавят толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване продължителността на отражението (вж. точка 1.6)

Общо

Да се посочи съфинансиращият орган 

ОБЩО съфинансирани бюджетни кредитиОчаквано отражение върху приходите

X    Предложението/инициативата няма финансово отражение върху приходите.

◻Предложението/инициативата има следното финансово отражение:

◻ върху собствените ресурси

◻ върху разните приходи

млн. евро (до третия знак след десетичната запетая)

Приходен бюджетен ред:

Налични бюджетни кредити за текущата финансова година

Отражение на предложението/инициативата 67

Година
N

Година
N+1

Година
N+2

Година
N+3

Да се добавят толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване продължителността на отражението (вж. точка 1.6)

Статия …

За разните „целеви“ приходи да се посочат съответните разходни бюджетни редове.

Да се посочи методът за изчисляване на отражението върху приходите.

(1) Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (UNCRPD), на разположение на адрес: http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=150 .
(2) Въпреки че всички държави — членки на ЕС, са подписали UNCRPD, в момента във Финландия, Ирландия и Нидерландия тече процесът на ратифициране на конвенцията на ООН.
(3) Европейска стратегия за хората с увреждания за периода 2010–2020 г., COM (2010) 636 окончателен, на разположение на следния адрес: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0636:FIN:bg:PDF  
(4)

   Съгласно Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания в категорията на хората с увреждания се включват лица с трайна физическа, психическа, интелектуална и сетивна недостатъчност, която при взаимодействие с обкръжаващата ги среда би могла да възпрепятства тяхното пълноценно и ефективно участие в обществото равноправно с останалите.

(5) Комисията представи предложение, в което се предвижда, inter alia, хората с увреждания да бъдат третирани равнопоставено с останалите, COM(2008) 426 final.
(6) Мандат за стандартизация M/376 на CEN, CENELEC и ETSI за разработване на стандарти в подкрепа на европейски изисквания за достъпност за обществени поръчки на продукти и услуги в сферата на ИКТ. http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/mandates/index.cfm?fuseaction=search.detail&id=333
(7) Стандартът е в много голяма степен хармонизиран с американските стандарти по член 508 от Закона за рехабилитацията.
(8) Мандат за стандартизация M/420 на CEN, CENELEC и ETSI за разработване на стандарти в подкрепа на европейски изисквания за достъпност за обществени поръчки в сферата на архитектурната среда. http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/mandates/index.cfm?fuseaction=search.detail&id=392 http://www.cen.eu/cen/Sectors/Sectors/Accessibility/Construction/Pages/Allpresentations.aspx ;
(9) Мандат за стандартизация M/473 на CEN, CENELEC и ETSI за включване на универсалния дизайн в съответните инициативи за стандартизация: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/mandates/index.cfm?fuseaction=search.detail&id=461
ftp://ftp.cencenelec.eu/CEN/Sectors/List/Accessibility/DfAmandate.pdf
(10) ОВ L 316, 14.11.2012 г., стр. 12.
(11) COM(2014) 910 Работна програма на Комисията за 2015 г. — Ново начало, на разположение на: http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2015_bg.pdf  
(12) http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/GC.aspx
(13) Първоначален план за изпълнение на Европейската стратегия за хората с увреждания 2010-2020 г., Списък на действията 2010-2015 г., SEC/2010/1324 final, на разположение на следния адрес: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2010:1324:FIN:en:PDF  
(14) Регламент (ЕО) № 1107/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена подвижност при пътувания с въздушен транспорт, ОВ L 204, 26.7.2006 г., стр. 1. Регламент (ЕО) № 1371/2007 от 23 октомври 2007 г. относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт, ОВ L315/14, 3.12.2007 г.; Регламент (ЕС) № 1177/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година относно правата на пътниците, пътуващи по море или по вътрешни водни пътища, ОВ L334/1, 17.12.2010 г.; Регламент (ЕС) № 181/2011 от 16 февруари 2011 г. относно правата на пътниците в автобусния транспорт, ОВ L55/1, 28.2.2011 г.
(15) Регламент (ЕО) № 661/2009 от 13 юли 2009 г. относно изискванията за одобрение на типа по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства, техните ремаркета и системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за тях (ОВ L 200, 31.7.2009 г., стр. 1).
(16) Директива 2008/57/ЕО от 17 юни 2008 г. относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Общността (преработена версия) (ОВ L 191, 18.7.2008 г., стр.1) и Решение на Комисията от 21 декември 2007 г. относно техническата спецификация на оперативна съвместимост, свързана с Лица с намалена подвижност (ЛНП) в Трансевропейската конвенционална и високоскоростна железопътна система(ОВ L 64, 7.3.2008 г., стр. 72).
(17) Директива 2009/45/ЕО от 6 май 2009 г. за правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби (Преработена), (ОВ L163, 25.6.2009 г.)
(18) COM(2012) 721 final, на разположение на следния адрес: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0721:FIN:bg:PDF  
(19) ЕВРОСТАТ, проучване „Статистически данни за доходите и условията на живот“ и докладът на СЗО „Заболеваемостта в световен мащаб“.
(20)

   COM(2012) 83 „Осъществяване на Стратегическия план за изпълнение на Европейското партньорство за иновации в областта на активния живот на възрастните хора и остаряването в добро здраве“.

(21) Член 255 от Закона за далекосъобщенията, Закона за достъпността на съобщенията и видео емисиите, член 508 от Закона за рехабилитацията, Закона за въздушните превозвачи, Закона за американските граждани с увреждания.
(22) Относно европейските изисквания за достъпност в сферата на обществените поръчки на продукти и услуги в областта на ИКТ: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/mandates/index.cfm?fuseaction=search.detail&id=333   
(23) Доклад на Deloitte, който ще бъде публикуван едновременно с приемането на предложението.
(24) Евробарометър 345: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_360_345_en.htm .
(25) Доклад на Deloitte за дискусията сред МСП, който ще бъде публикуван едновременно с приемането на предложението.
(26) http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/dhlg_5th_report_en.pdf
(27) Окончателен доклад от проучването на Deloitte, който ще бъде публикуван едновременно с приемането на предложението.
(28) www.disability-europe.net/
(29) Вж. приложение II към Решение 768/2008/ЕО относно предлагането на пазара на продукти, ОВ L 218 от 13.8.2008 г.
(30) ОВ C, , стр..
(31) Директива 2014/33/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки по отношение на асансьори и предпазни устройства за асансьори (ОВ L 96, 29.3.2014 г., стр.251).
(32) Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно изискванията за одобрение на типа по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства, техните ремаркета и системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за тях (ОВ L 200, 31.7.2009 г., стр.1).
(33) COM(2010) 636.
(34) Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно достъпността на уебсайтовете на органите от обществения сектор COM(2012) 721.
(35) Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за възлагането на договори за концесия (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 1).
(36) Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 65).
(37) Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги и за отмяна на Директива 2004/17/ЕО (ОВ 94, 28.3.2014 г., стр. 243).
(38) Решение № 768/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно обща рамка за предлагането на пазара на продукти (ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 82).
(39) Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно европейската стандартизация, за изменение на директиви 89/686/ЕИО и 93/15/ЕИО на Съвета и на директиви 94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 98/34/ЕО, 2004/22/ЕО, 2007/23/ЕО, 2009/23/ЕО и 2009/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Решение 87/95/ЕИО на Съвета и на Решение № 1673/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 316, 14.11.2012 г., стр. 12).
(40) Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93 (ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 30).
(41) Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).
(42)
(43) Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320).
(44) Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския социален фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1081/2006 на Съвета
(45) Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (ОВ L 315, 3.12.2007 г., стр. 1).
(46) Директива 2014/33/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки по отношение на асансьори и предпазни устройства за асансьори (ОВ L 96, 29.3.2014 г., стр. 251).
(47) Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2010 г. за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудио-визуални медийни услуги (ОВ L 95, 15.4.2010 г., стр. 1).
(48) Директива 2002/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги (ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 33).
(49) Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за възлагане на договори за концесия.
(50) Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за обществените поръчки.
(51) Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги.
(52) УД: управление по дейности; БД: бюджетиране по дейности.
(53) Съгласно член 54, параграф 2, буква а) или б) от Финансовия регламент.
(54) Подробна информация за методите на управление и позовавания на Финансовия регламент могат да бъдат намерени на уебсайта BudgWeb: http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/regulations/regulations_en.cfm
(55) Многогод.= многогодишни бюджетни кредити / Едногод.= едногодишни бюджетни кредити
(56) ЕАСТ: Европейска асоциация за свободна търговия.
(57) Държави кандидатки и ако е приложимо, държави потенциални кандидатки от Западните Балкани.
(58) Година N е годината, през която започва да се осъществява предложението/инициативата.
(59) Техническа и/или административна помощ и разходи в подкрепа на изпълнението на програми и/или дейности на ЕС (предишни редове BA), непреки научни изследвания, преки научни изследвания.
(60) Резултатите са продуктите и услугите, които ще бъдат доставени (напр. брой финансирани обмени на учащи се, дължина на построените пътища в километри и т.н.).
(61) Съгласно описанието в точка 1.4.2. „Конкретни цели…“.
(62) Година N е годината, през която започва да се осъществява предложението/инициативата.
(63) Техническа и/или административна помощ и разходи в подкрепа на изпълнението на програми и/или дейности на ЕС (предишни редове BA), непреки научни изследвания, преки научни изследвания.
(64) ДНП = договорно нает персонал; МП = местен персонал; КНЕ = командирован национален експерт; ПНА = персонал, нает чрез агенции за временна заетост; МЕД = младши експерт в делегация).
(65) Подтаван за външния персонал, покрит с бюджетните кредити за оперативни разходи (предишни редове BA).
(66) Вж. точки 19 и 24 от Междуинституционалното споразумение (за периода 2007—2013 г.)
(67) Що се отнася до традиционните собствени ресурси (мита, налози върху захарта), посочените суми трябва да бъдат нетни, т.е. брутни суми, от които са приспаднати 25 % за разходи по събирането.
Top

Брюксел, 2.12.2015

COM(2015) 615 final

ПРИЛОЖЕНИЯ

към

Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета

за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки по отношение на изискванията за достъпност за продукти и услуги

{SWD(2015) 264 final}
{SWD(2015) 265 final}
{SWD(2015) 266 final}


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 3 ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРОДУКТИТЕ И УСЛУГИТЕ

ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ

РАЗДЕЛ I

Компютърен хардуер и компютърни операционни системи с общо предназначение

1. Проектно решение и производство: 

С цел да се увеличи максимално очакваната употреба на продуктите от хора с функционални ограничения, включително от хора с увреждания и хора с възрастово обусловени нарушения, проектното решение и производството на продуктите се осъществява, като се осигурява достъпността на следните:

а) информацията относно употребата на продукта, предоставена върху самия продукт (етикети, инструкции, предупреждения), която:

I)трябва да бъде предоставена чрез повече от един сетивен канал;

II)трябва да бъде разбираема;

III)трябва да бъде достъпна за сетивата;

IV)трябва да има адекватен размер на шрифта при предвидими условия на употреба;

б) опаковката на продукта, включително информацията, предоставена върху нея (отваряне, затваряне, използване, изхвърляне);

в) инструкциите на продукта по отношение на неговото използване, инсталиране и поддръжка, съхранение и изхвърляне, които трябва да отговарят на следните изисквания:

I)съдържанието на инструкциите трябва да бъде налично в текстови формати, които могат да бъдат използвани за създаване на алтернативни помощни формати, които да бъдат представяни по различни начини и чрез повече от един сетивен канал, и

II)в инструкциите трябва да се предвиждат алтернативи на нетекстовото съдържание;

г) потребителския интерфейс на продукта (боравене с продукта, управление и обратна връзка, въвеждане на данни и представяне на обработени от продукта данни) в съответствие с точка 2;

д) функционалността на продукта, като се предвиждат функции, насочени към удовлетворяване на потребностите на хората с функционални ограничения в съответствие с точка 2;

е) свързването на продукта с помощни средства.

 

2. Потребителски интерфейс и проектно решение по отношение на функционалността:

С цел осигуряване на достъпността на проектните решения на продуктите и на техните потребителски интерфейси в съответствие с точка 1, букви г) и д), същите трябва да бъдат проектирани, където е приложимо, както следва:

1)комуникацията и ориентацията да бъдат обезпечени чрез повече от един сетивен канал;

2)с оглед на комуникацията и ориентацията да са предвидени алтернативи на речта;

3)да са предвидени възможности за променяне на размера и контраста;

4)да е предвиден алтернативен цвят за предаване на информация;

5)да са предвидени гъвкави начини за отделяне на предния план от фона и за неговото контролиране, включително за намаляване на фоновия шум и подобряване на яснотата;

6)да са предвидени възможности за управление на силата на звука от потребителя;

7)да са предвидени възможности за последователно управление и алтернативи на управлението чрез фина моторика;

8)да са предвидени режими на работа при ограничени обхват и сила;

9)да са предвидени мерки, недопускащи предизвикването на фотосензитивни епилептични припадъци.

РАЗДЕЛ ІІ

Терминали на самообслужване: терминални устройства АТМ, автомати за продажба на билети и автомати за регистрация на пътници

1. Проектно решение и производство:

С цел да се увеличи максимално очакваната употреба на продуктите от хора с функционални ограничения, включително от хора с увреждания и хора с възрастово обусловени нарушения, проектното решение и производството на продуктите се осъществява, като се осигурява достъпността на следните:

а) информацията относно употребата на продукта, предоставена върху самия продукт (етикети, инструкции, предупреждения), която:

I)трябва да бъде предоставена чрез повече от един сетивен канал;

II)трябва да бъде разбираема;

III)трябва да бъде достъпна за сетивата;

IV)трябва да има адекватен размер на шрифта при предвидими условия на употреба;

б) потребителския интерфейс на продукта (боравене с продукта, управление и обратна връзка, въвеждане на данни и представяне на обработени от продукта данни) в съответствие с точка 2;

в) функционалността на продукта, като се предвиждат функции, насочени към удовлетворяване на потребностите на хората с функционални ограничения в съответствие с точка 2;

г) свързването на продукта с помощни средства.

 

2. Потребителски интерфейс и проектно решение по отношение на функционалността:

С цел осигуряване на достъпността на проектните решения на продуктите и на техните потребителски интерфейси в съответствие с точка 1, букви б) и в), същите трябва да бъдат проектирани, където е приложимо, както следва:

1)комуникацията и ориентацията да бъдат обезпечени чрез повече от един сетивен канал;

2)с оглед на комуникацията и ориентацията да са предвидени алтернативи на речта;

3)да са предвидени възможности за променяне на размера и контраста;

4)да е предвиден алтернативен цвят за предаване на информация;

5)да са предвидени гъвкави начини за отделяне на предния план от фона и за неговото контролиране, включително за намаляване на фоновия шум и подобряване на яснотата;

6)да са предвидени възможности за управление на силата на звука от потребителя;

7)да са предвидени възможности за последователно управление и алтернативи на управлението чрез фина моторика;

8)да са предвидени режими на работа при ограничени обхват и сила;

9)да са предвидени мерки, недопускащи предизвикването на фотосензитивни епилептични припадъци.

РАЗДЕЛ ІІІ

Услуги за телефония, включително услуги за връзка със службите за спешно реагиране, и свързано с тях потребителско крайно оборудване с авангардни възможности за компютърна обработка

A. Услуги:

1.С цел да се увеличи максимално очакваната употреба от хора с функционални ограничения, включително хора с увреждания, предоставянето на услугите се осигурява, като:

1)се гарантира достъпността на продуктите, използвани при предоставянето на услугата, в съответствие с правилата, определени в буква Б от „Свързано потребителско крайно оборудване с авангардни възможности за компютърна обработка“;

2)се предоставя информация за функционирането на услугата и за нейните характеристики и възможности по отношение на достъпността, както следва:

I)информационното съдържание трябва да бъде налично в текстови формати, които могат да бъдат използвани за създаване на алтернативни помощни формати, които да бъдат представяни по различни начини от ползвателите и чрез повече от един сетивен канал;

II)осигуряват се алтернативи на нетекстовото съдържание;

III)електронната информацията, включително свързаните с нея онлайн заявки, необходими за предоставянето на услугата, се осигуряват в съответствие с буква в);

в)    се осигурява достъпността на уебсайтовете по последователен и адекватен начин с оглед на възприемане, ползване и разбиране от потребителите, включително приспособимост на представянето на съдържанието и на взаимодействието с него, като при необходимост се осигурява достъпна електронна алтернатива; и по начин, който улеснява оперативната съвместимост с различни потребителски агенти и помощни технологии, налични на равнището на ЕС и на международно равнище;

г) се предоставя достъпна информацията с цел способстване на допълняемостта с помощните услуги;

д) се включват функции, практики, политики и процедури и промени в действието на целевата услуга с оглед удовлетворяване на потребностите на хората с функционални ограничения.

Б. Свързано потребителско крайно оборудване с авангардни възможности за компютърна обработка:

1. Проектно решение и производство:

С цел да се увеличи максимално очакваната употреба на продуктите от хора с функционални ограничения, включително от хора с увреждания и хора с възрастово обусловени нарушения, проектното решение и производството на продуктите се осъществява, като се осигурява достъпността на следните:

1)информацията относно употребата на продукта, предоставена в самия продукт (етикети, инструкции, предупреждения), която:

I)трябва да бъде предоставена чрез повече от един сетивен канал;

II)трябва да бъде разбираема;

III)трябва да бъде достъпна за сетивата;

IV)трябва да има адекватен размер на шрифта при предвидими условия на употреба;

2)опаковката на продукта, включително информацията, предоставена върху нея (отваряне, затваряне, използване, изхвърляне);

3)инструкциите на продукта по отношение на неговото използване, инсталиране и поддръжка, съхранение и изхвърляне, които трябва да отговарят на следните изисквания:

I)съдържанието на инструкциите трябва да бъде налично в текстови формати, които могат да бъдат използвани за създаване на алтернативни помощни формати, които да бъдат представяни по различни начини и чрез повече от един сетивен канал, и

II)в инструкциите трябва да се предвиждат алтернативи на нетекстовото съдържание;

4)потребителския интерфейс на продукта (боравене с продукта, управление и обратна връзка, въвеждане на данни и представяне на обработени от продукта данни) в съответствие с точка 2;

5)функционалността на продукта, като се предвиждат функции, насочени към удовлетворяване на потребностите на хората с функционални ограничения в съответствие с точка 2;

6)свързването на продукта с помощни средства.

 

2. Потребителски интерфейс и проектно решение по отношение на функционалността:

С цел осигуряване на достъпността на проектните решения на продуктите и на техните потребителски интерфейси в съответствие с точка 1, букви г) и д), същите трябва да бъдат проектирани, където е приложимо, както следва:

1)комуникацията и ориентацията да бъдат обезпечени чрез повече от един сетивен канал;

2)с оглед на комуникацията и ориентацията да са предвидени алтернативи на речта;

3)да са предвидени възможности за променяне на размера и контраста;

4)да е предвиден алтернативен цвят за предаване на информация;

5)да са предвидени гъвкави начини за отделяне на предния план от фона и за неговото контролиране, включително за намаляване на фоновия шум и подобряване на яснотата;

6)да са предвидени възможности за управление на силата на звука от потребителя;

7)да са предвидени възможности за последователно управление и алтернативи на управлението чрез фина моторика;

8)да са предвидени режими на работа при ограничени обхват и сила;

9)да са предвидени мерки, недопускащи предизвикването на фотосензитивни епилептични припадъци.

РАЗДЕЛ IV

Услуги на аудиовизуалните медии и свързано с тях потребителско оборудване с авангардни възможности за компютърна обработка

A. Услуги:

1. С цел да се увеличи максимално очакваната употреба от хора с функционални ограничения, включително хора с увреждания, предоставянето на услугите се осигурява, като:

а) се гарантира достъпността на продуктите, използвани при предоставянето на услугата, в съответствие с правилата, определени в буква Б от „Свързано потребителско оборудване с авангардни възможности за компютърна обработка“;

б) се предоставя информация за функционирането на услугата и за нейните характеристики и възможности по отношение на достъпността, както следва:

I)информационното съдържание трябва да бъде налично в текстови формати, които могат да бъдат използвани за създаване на алтернативни помощни формати, които да бъдат представяни по различни начини от ползвателите и чрез повече от един сетивен канал;

II)осигуряват се алтернативи на нетекстовото съдържание;

III)електронната информацията, включително свързаните с нея онлайн заявки, необходими за предоставянето на услугата, се осигуряват в съответствие с буква в);

в)    се осигурява достъпността на уебсайтовете по последователен и адекватен начин с оглед на възприемане, ползване и разбиране от потребителите, включително приспособимост на представянето на съдържанието и на взаимодействието с него, като при необходимост се осигурява достъпна електронна алтернатива; и по начин, който улеснява оперативната съвместимост с различни потребителски агенти и помощни технологии, налични на равнището на ЕС и на международно равнище;

г)    се предоставя достъпна информацията с цел способстване на допълняемостта с помощните услуги;

д) се включват функции, практики, политики и процедури и промени в действието на целевата услуга с оглед удовлетворяване на потребностите на хората с функционални ограничения.

Б. Свързано потребителско оборудване с авангардни възможности за компютърна обработка:

1. Проектно решение и производство:

С цел да се увеличи максимално очакваната употреба на продуктите от хора с функционални ограничения, включително от хора с увреждания и хора с възрастово обусловени нарушения, проектното решение и производството на продуктите се осъществява, като се осигурява достъпността на следните:

1)информацията относно употребата на продукта, предоставена в самия продукт (етикети, инструкции, предупреждения), която:

I)трябва да бъде предоставена чрез повече от един сетивен канал;

II)трябва да бъде разбираема;

III)трябва да бъде достъпна за сетивата;

IV)трябва да има адекватен размер на шрифта при предвидими условия на употреба;

2)опаковката на продукта, включително информацията, предоставена върху нея (отваряне, затваряне, използване, изхвърляне);

3)инструкциите на продукта по отношение на неговото използване, инсталиране и поддръжка, съхранение и изхвърляне, които трябва да отговарят на следните изисквания:

I)съдържанието на инструкциите трябва да бъде налично в текстови формати, които могат да бъдат използвани за създаване на алтернативни помощни формати, които да бъдат представяни по различни начини и чрез повече от един сетивен канал, и

II)в инструкциите трябва да се предвиждат алтернативи на нетекстовото съдържание;

4)потребителския интерфейс на продукта (боравене с продукта, управление и обратна връзка, въвеждане на данни и представяне на обработени от продукта данни) в съответствие с точка 2;

5)функционалността на продукта, като се предвиждат функции, насочени към удовлетворяване на потребностите на хората с функционални ограничения в съответствие с точка 2;

6)свързването на продукта с помощни средства.

 

2. Потребителски интерфейс и проектно решение по отношение на функционалността

С цел осигуряване на достъпността на проектните решения на продуктите и на техните потребителски интерфейси в съответствие с точка 1, букви г) и д), същите трябва да бъдат проектирани, където е приложимо, както следва:

1)комуникацията и ориентацията да бъдат обезпечени чрез повече от един сетивен канал;

2)с оглед на комуникацията и ориентацията да са предвидени алтернативи на речта;

3)да са предвидени възможности за променяне на размера и контраста;

4)да е предвиден алтернативен цвят за предаване на информация;

5)да са предвидени гъвкави начини за отделяне на предния план от фона и за неговото контролиране, включително за намаляване на фоновия шум и подобряване на яснотата;

6)да са предвидени възможности за управление на силата на звука от потребителя;

7)да са предвидени възможности за последователно управление и алтернативи на управлението чрез фина моторика;

8)да са предвидени режими на работа при ограничени обхват и сила;

9)да са предвидени мерки, недопускащи предизвикването на фотосензитивни епилептични припадъци.

РАЗДЕЛ V

Услуги за въздушен, автобусен, железопътен и воден транспорт на пътници; уебсайтове, използвани за предоставяне на услуги за пътнически превоз; услуги, базирани на мобилни устройства, терминали за интелигентно издаване на билети и за информация в реално време; терминали на самообслужване; автомати за продажба на билети и автомати за регистрация на пътници, използвани за предоставянето на услуги за пътнически превоз

A. Услуги:

1. С цел да се увеличи максимално очакваната употреба от хора с функционални ограничения, включително хора с увреждания, предоставянето на услугите се осигурява, като:

а) се предоставя информация за функционирането на услугата и за нейните характеристики и възможности по отношение на достъпността, както следва:

I)информационното съдържание трябва да бъде налично в текстови формати, които могат да бъдат използвани за създаване на алтернативни помощни формати, които да бъдат представяни по различни начини от ползвателите и чрез повече от един сетивен канал,

II)осигуряват се алтернативи на нетекстовото съдържание;

III)електронната информацията, включително свързаните с нея онлайн заявки, необходими за предоставянето на услугата, се осигуряват в съответствие с буква б).

б)    се осигурява достъпността на уебсайтовете по последователен и адекватен начин с оглед на възприемане, ползване и разбиране от потребителите, включително приспособимост на представянето на съдържанието и на взаимодействието с него, като при необходимост се осигурява достъпна електронна алтернатива; и по начин, който улеснява оперативната съвместимост с различни потребителски агенти и помощни технологии, налични на равнището на ЕС и на международно равнище;

в) се включват функции, практики, политики и процедури и промени в действието на целевата услуга с оглед удовлетворяване на потребностите на хората с функционални ограничения.

Б. Уебсайтове, използвани за предоставяне на услуги за пътнически превоз:

а) Осигурява се достъпността на уебсайтовете по последователен и адекватен начин с оглед на възприемане, ползване и разбиране от потребителите, включително приспособимост на представянето на съдържанието и на взаимодействието с него, като при необходимост се осигурява достъпна електронна алтернатива; и по начин, който улеснява оперативната съвместимост с различни потребителски агенти и помощни технологии, налични на равнището на ЕС и на международно равнище.

В. Услуги, базирани на мобилни устройства, терминали за интелигентно издаване на билети и за информация в реално време:

1. С цел да се увеличи максимално очакваната употреба от хора с функционални ограничения, включително хора с увреждания, предоставянето на услугите се осигурява, като:

а) се предоставя информация за функционирането на услугата и за нейните характеристики и възможности по отношение на достъпността, както следва:

I)информационното съдържание трябва да бъде налично в текстови формати, които могат да бъдат използвани за създаване на алтернативни помощни формати, които да бъдат представяни по различни начини от ползвателите и чрез повече от един сетивен канал;

II)осигуряват се алтернативи на нетекстовото съдържание;

III)електронната информацията, включително свързаните с нея онлайн заявки, необходими за предоставянето на услугата, се осигуряват в съответствие с буква б).

б)    се осигурява достъпността на уебсайтовете по последователен и адекватен начин с оглед на възприемане, ползване и разбиране от потребителите, включително приспособимост на представянето на съдържанието и на взаимодействието с него, като при необходимост се осигурява достъпна електронна алтернатива; и по начин, който улеснява оперативната съвместимост с различни потребителски агенти и помощни технологии, налични на равнището на ЕС и на международно равнище.

Г. Терминали на самообслужване; автомати за продажба на билети и автомати за регистрация на пътници, използвани за предоставянето на услуги за пътнически превоз:

1.    Проектно решение и производство:

С цел да се увеличи максимално очакваната употреба на продуктите от хора с функционални ограничения, включително от хора с увреждания и хора с възрастово обусловени нарушения, проектното решение и производството на продуктите се осъществява, като се осигурява достъпността на следните:

1)информацията относно употребата на продукта, предоставена в самия продукт (етикети, инструкции, предупреждения), която:

I)трябва да бъде предоставена чрез повече от един сетивен канал;

II)трябва да бъде разбираема;

III)трябва да бъде достъпна за сетивата;

IV)трябва да има адекватен размер на шрифта при предвидими условия на употреба;

2)потребителския интерфейс на продукта (боравене с продукта, управление и обратна връзка, въвеждане на данни и представяне на обработени от продукта данни) в съответствие с точка 2;

3)функционалността на продукта, като се предвиждат функции, насочени към удовлетворяване на потребностите на хората с функционални ограничения в съответствие с точка 2;

4)свързването на продукта с помощни средства.

 

2. Потребителски интерфейс и проектно решение по отношение на функционалността

С цел осигуряване на достъпността на проектните решения на продуктите и на техните потребителски интерфейси в съответствие с точка 1, букви б) и в), същите трябва да бъдат проектирани, където е приложимо, както следва:

1)комуникацията и ориентацията да бъдат обезпечени чрез повече от един сетивен канал;

2)с оглед на комуникацията и ориентацията да са предвидени алтернативи на речта;

3)да са предвидени възможности за променяне на размера и контраста;

4)да е предвиден алтернативен цвят за предаване на информация;

5)да са предвидени гъвкави начини за отделяне на предния план от фона и за неговото контролиране, включително за намаляване на фоновия шум и подобряване на яснотата;

6)да са предвидени възможности за управление на силата на звука от потребителя;

7)да са предвидени възможности за последователно управление и алтернативи на управлението чрез фина моторика;

8)да са предвидени режими на работа при ограничени обхват и сила;

9)да са предвидени мерки, недопускащи предизвикването на фотосензитивни епилептични припадъци.

 

Раздел VІ

Банкови услуги; уебсайтове, използвани за предоставяне на банкови услуги; банкови услуги, базирани на мобилни устройства; терминали на самообслужване, включително терминални устройства АТМ, използвани за предоставянето на банкови услуги

А. Услуги общо:

1. С цел да се увеличи максимално очакваната употреба от хора с функционални ограничения, включително хора с увреждания, предоставянето на услугите се осигурява, като:

а) се гарантира достъпността на продуктите, използвани при предоставянето на услугата, в съответствие с правилата, определени в буква Г;

б) се предоставя информация за функционирането на услугата и за нейните характеристики и възможности по отношение на достъпността, както следва:

I)информационното съдържание трябва да бъде налично в текстови формати, които могат да бъдат използвани за създаване на алтернативни помощни формати, които да бъдат представяни по различни начини от ползвателите и чрез повече от един сетивен канал,

II)осигуряват се алтернативи на нетекстовото съдържание;

III) електронната информацията, включително свързаните с нея онлайн заявки, необходими за предоставянето на услугата, се осигуряват в съответствие с буква в);

в)    се осигурява достъпността на уебсайтовете по последователен и адекватен начин с оглед на възприемане, ползване и разбиране от потребителите, включително приспособимост на представянето на съдържанието и на взаимодействието с него, като при необходимост се осигурява достъпна електронна алтернатива; и по начин, който улеснява оперативната съвместимост с различни потребителски агенти и помощни технологии, налични на равнището на ЕС и на международно равнище;

г) се включват функции, практики, политики и процедури и промени в действието на целевата услуга с оглед удовлетворяване на потребностите на хората с функционални ограничения.

Б. Уебсайтове, използвани за предоставяне на банкови услуги:

С цел да се увеличи максимално очакваната употреба от хора с функционални ограничения, включително хора с увреждания, предоставянето на услугите се осигурява, като:

а) се осигурява достъпността на уебсайтовете по последователен и адекватен начин с оглед на възприемане, ползване и разбиране от потребителите, включително приспособимост на представянето на съдържанието и на взаимодействието с него, като при необходимост се осигурява достъпна електронна алтернатива; и по начин, който улеснява оперативната съвместимост с различни потребителски агенти и помощни технологии, налични на равнището на ЕС и на международно равнище;

В. Банкови услуги, базирани на мобилни устройства:

1.С цел да се увеличи максимално очакваната употреба от хора с функционални ограничения, включително хора с увреждания, предоставянето на услугите се осигурява, като:

а) се предоставя информация за функционирането на услугата и за нейните характеристики и възможности по отношение на достъпността, както следва:

I)информационното съдържание трябва да бъде налично в текстови формати, които могат да бъдат използвани за създаване на алтернативни помощни формати, които да бъдат представяни по различни начини от ползвателите и чрез повече от един сетивен канал;

II)осигуряват се алтернативи на нетекстовото съдържание;

III)електронната информацията, включително свързаните с нея онлайн заявки, необходими за предоставянето на услугата, се осигуряват в съответствие с буква б);

б)    се осигурява достъпността на уебсайтовете по последователен и адекватен начин с оглед на възприемане, ползване и разбиране от потребителите, включително приспособимост на представянето на съдържанието и на взаимодействието с него, като при необходимост се осигурява достъпна електронна алтернатива; и по начин, който улеснява оперативната съвместимост с различни потребителски агенти и помощни технологии, налични на равнището на ЕС и на международно равнище;

Г. Терминали на самообслужване, включително терминални устройства АТМ, използвани за предоставянето на банкови услуги:

1. Проектно решение и производство:

С цел да се увеличи максимално очакваната употреба на продуктите от хора с функционални ограничения, включително от хора с увреждания и хора с възрастово обусловени нарушения, проектното решение и производството на продуктите се осъществява, като се осигурява достъпността на следните:

1)информацията относно употребата на продукта, предоставена в самия продукт (етикети, инструкции, предупреждения), която:

I)трябва да бъде предоставена чрез повече от един сетивен канал;

II)трябва да бъде разбираема;

III)трябва да бъде достъпна за сетивата;

IV)трябва да има адекватен размер на шрифта при предвидими условия на употреба;

2)потребителския интерфейс на продукта (боравене с продукта, управление и обратна връзка, въвеждане на данни и представяне на обработени от продукта данни) в съответствие с точка 2;

3)функционалността на продукта, като се предвиждат функции, насочени към удовлетворяване на потребностите на хората с функционални ограничения в съответствие с точка 2;

4)свързването на продукта с помощни средства.

 

2. Потребителски интерфейс и проектно решение по отношение на функционалността:

С цел осигуряване на достъпността на проектните решения на продуктите и на техните потребителски интерфейси в съответствие с точка 1, букви б) и в), същите трябва да бъдат проектирани, където е приложимо, както следва:

1)комуникацията и ориентацията да бъдат обезпечени чрез повече от един сетивен канал;

2)с оглед на комуникацията и ориентацията да са предвидени алтернативи на речта;

3)да са предвидени възможности за променяне на размера и контраста;

4)да е предвиден алтернативен цвят за предаване на информация;

5)да са предвидени гъвкави начини за отделяне на предния план от фона и за неговото контролиране, включително за намаляване на фоновия шум и подобряване на яснотата;

6)да са предвидени възможности за управление на силата на звука от потребителя;

7)да са предвидени възможности за последователно управление и алтернативи на управлението чрез фина моторика;

8)да са предвидени режими на работа при ограничени обхват и сила;

9)да са предвидени мерки, недопускащи предизвикването на фотосензитивни епилептични припадъци.

Раздел VІІ

Електронни книги

A. Услуги:

1.С цел да се увеличи максимално очакваната употреба от хора с функционални ограничения, включително хора с увреждания, предоставянето на услугите се осигурява, като:

а) се гарантира достъпността на продуктите, използвани при предоставянето на услугата, в съответствие с правилата, определени в буква Б „Продукти“;

б) се предоставя информация за функционирането на услугата и за нейните характеристики и възможности по отношение на достъпността, както следва:

I)информационното съдържание трябва да бъде налично в текстови формати, които могат да бъдат използвани за създаване на алтернативни помощни формати, които да бъдат представяни по различни начини от ползвателите и чрез повече от един сетивен канал;

II)осигуряват се алтернативи на нетекстовото съдържание;

III) електронната информацията, включително свързаните с нея онлайн заявки, необходими за предоставянето на услугата, се осигуряват в съответствие с буква в);

в)    се осигурява достъпността на уебсайтовете по последователен и адекватен начин с оглед на възприемане, ползване и разбиране от потребителите, включително приспособимост на представянето на съдържанието и на взаимодействието с него, като при необходимост се осигурява достъпна електронна алтернатива; и по начин, който улеснява оперативната съвместимост с различни потребителски агенти и помощни технологии, налични на равнището на ЕС и на международно равнище;

г)    се предоставя достъпна информацията с цел способстване на допълняемостта с помощните услуги;

д) се включват функции, практики, политики и процедури и промени в действието на целевата услуга с оглед удовлетворяване на потребностите на хората с функционални ограничения.

Б. „Продукти“

1. Проектно решение и производство:

С цел да се увеличи максимално очакваната употреба на продуктите от хора с функционални ограничения, включително от хора с увреждания и хора с възрастово обусловени нарушения, проектното решение и производството на продуктите се осъществява, като се осигурява достъпността на следните:

1)информацията относно употребата на продукта, предоставена в самия продукт (етикети, инструкции, предупреждения), която:

I)трябва да бъде предоставена чрез повече от един сетивен канал;

II)трябва да бъде разбираема;

III)трябва да бъде достъпна за сетивата;

IV)трябва да има адекватен размер на шрифта при предвидими условия на употреба;

2)опаковката на продукта, включително информацията, предоставена върху нея (отваряне, затваряне, използване, изхвърляне);

3)инструкциите на продукта по отношение на неговото използване, инсталиране и поддръжка, съхранение и изхвърляне, които трябва да отговарят на следните изисквания:

I)съдържанието на инструкциите трябва да бъде налично в текстови формати, които могат да бъдат използвани за създаване на алтернативни помощни формати, които да бъдат представяни по различни начини и чрез повече от един сетивен канал, и

II)в инструкциите трябва да се предвиждат алтернативи на нетекстовото съдържание;

4)потребителския интерфейс на продукта (боравене с продукта, управление и обратна връзка, въвеждане на данни и представяне на обработени от продукта данни) в съответствие с точка 2;

5)функционалността на продукта, като се предвиждат функции, насочени към удовлетворяване на потребностите на хората с функционални ограничения в съответствие с точка 2;

6)свързването на продукта с помощни средства.

 2. Потребителски интерфейс и проектно решение по отношение на функционалността:

С цел осигуряване на достъпността на проектните решения на продуктите и на техните потребителски интерфейси в съответствие с точка 1, букви г) и д), същите трябва да бъдат проектирани, където е приложимо, както следва:

1)комуникацията и ориентацията да бъдат обезпечени чрез повече от един сетивен канал;

2)с оглед на комуникацията и ориентацията да са предвидени алтернативи на речта;

3)да са предвидени възможности за променяне на размера и контраста;

4)да е предвиден алтернативен цвят за предаване на информация;

5)да са предвидени гъвкави начини за отделяне на предния план от фона и за неговото контролиране, включително за намаляване на фоновия шум и подобряване на яснотата;

6)да са предвидени възможности за управление на силата на звука от потребителя;

7)да са предвидени възможности за последователно управление и алтернативи на управлението чрез фина моторика;

8)да са предвидени режими на работа при ограничени обхват и сила;

9)да са предвидени мерки, недопускащи предизвикването на фотосензитивни епилептични припадъци.

РАЗДЕЛ VІІІ

Електронна търговия

A. Услуги:

1.С цел да се увеличи максимално очакваната употреба от хора с функционални ограничения, включително хора с увреждания, предоставянето на услугите се осигурява, като:

а) се предоставя информация за функционирането на услугата и за нейните характеристики и възможности по отношение на достъпността, както следва:

I)информационното съдържание трябва да бъде налично в текстови формати, които могат да бъдат използвани за създаване на алтернативни помощни формати, които да бъдат представяни по различни начини от ползвателите и чрез повече от един сетивен канал;

II)осигуряват се алтернативи на нетекстовото съдържание;

III) електронната информацията, включително свързаните с нея онлайн заявки, необходими за предоставянето на услугата, се осигуряват в съответствие с буква б).

б)    се осигурява достъпността на уебсайтовете по последователен и адекватен начин с оглед на възприемане, ползване и разбиране от потребителите, включително приспособимост на представянето на съдържанието и на взаимодействието с него, като при необходимост се осигурява достъпна електронна алтернатива; и по начин, който улеснява оперативната съвместимост с различни потребителски агенти и помощни технологии, налични на равнището на ЕС и на международно равнище.

РАЗДЕЛ ІХ - ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ ЗА ДРУГИ АКТОВЕ НА СЪЮЗА ОТ ГЛАВА VІ

Част А – Продукти

1.Проектно решение и производство

С цел да се увеличи максимално очакваната употреба на продуктите от хора с функционални ограничения, включително от хора с увреждания и хора с възрастово обусловени нарушения, проектното решение и производството на продуктите се осъществява, като се осигурява достъпността на следните:

а)информацията относно употребата на продукта, предоставена в самия продукт (етикети, инструкции, предупреждения), която:

i)трябва да бъде предоставена чрез повече от един сетивен канал;

ii)трябва да бъде разбираема;

iii)трябва да бъде достъпна за сетивата;

iv)трябва да има адекватен размер на шрифта при предвидими условия на употреба;

б)опаковката на продукта, включително информацията, предоставена върху нея (отваряне, затваряне, използване, изхвърляне);

в)инструкциите на продукта по отношение на неговото използване, инсталиране и поддръжка, съхранение и изхвърляне, които трябва да отговарят на следните изисквания:

i)съдържанието на инструкциите трябва да бъде налично в текстови формати, които могат да бъдат използвани за създаване на алтернативни помощни формати, които да бъдат представяни по различни начини и чрез повече от един сетивен канал, и

ii)в инструкциите трябва да се предвиждат алтернативи на нетекстовото съдържание;

а)потребителския интерфейс на продукта (боравене с продукта, управление и обратна връзка, въвеждане на данни и представяне на обработени от продукта данни) в съответствие с точка 2;

б)функционалността на продукта, като се предвиждат функции, насочени към удовлетворяване на потребностите на хората с функционални ограничения в съответствие с точка 2;

в)свързването на продукта с помощни средства.

2.    Потребителски интерфейс и проектно решение по отношение на функционалността

С цел осигуряване на достъпността на проектните решения на продуктите и на техните потребителски интерфейси в съответствие с точка 1, букви г) и д), същите трябва да бъдат проектирани, където е приложимо, както следва:

а)комуникацията и ориентацията да бъдат обезпечени чрез повече от един сетивен канал;

б)с оглед на комуникацията и ориентацията да са предвидени алтернативи на речта;

в)да са предвидени възможности за променяне на размера и контраста;

г)да е предвиден алтернативен цвят за предаване на информация;

д)да са предвидени гъвкави начини за отделяне на предния план от фона и за неговото контролиране, включително за намаляване на фоновия шум и подобряване на яснотата;

е)да са предвидени възможности за управление на силата на звука от потребителя;

ж)да са предвидени възможности за последователно управление и алтернативи на управлението чрез фина моторика;

з)да са предвидени режими на работа при ограничени обхват и сила;

и)да са предвидени мерки, недопускащи предизвикването на фотосензитивни епилептични припадъци.

Част Б — Услуги

1.С цел да се увеличи максимално очакваната употреба от хора с функционални ограничения, включително хора с увреждания, предоставянето на услугите се осигурява, като:

а)се осигурява достъпността на архитектурната среда, в която се предоставя услугата, включително на транспортната инфраструктура, в съответствие с част В, без да се засяга законодателството на Съюза и националното законодателство за закрила на национални богатства с художествена, историческа или археологическа стойност;

б)се осигурява достъпността на съоръженията, като включително се осигуряват превозните средства, инструментите и оборудването, необходими за предоставянето на услугата, както следва:

i)проектното решение на архитектурната ѝ среда трябва да отговаря на изискванията по част В по отношение на качване, слизане, движение и използване;

ii)информацията трябва да бъде на разположение по различни начини и чрез повече от един сетивен канал;

iii) осигуряват се алтернативи на нетекстовото визуално съдържание.

в)се гарантира достъпността на продуктите, използвани при предоставянето на услугата, в съответствие с правилата, определени в част А;

г)се предоставя информация за функционирането на услугата и за нейните характеристики и възможности по отношение на достъпността, както следва:

iv)информационното съдържание трябва да бъде налично в текстови формати, които могат да бъдат използвани за създаване на алтернативни помощни формати, които да бъдат представяни по различни начини от ползвателите и чрез повече от един сетивен канал;

v)осигуряват се алтернативи на нетекстовото съдържание;

vi) електронната информацията, включително свързаните с нея онлайн заявки, необходими за предоставянето на услугата, се осигуряват в съответствие с буква д).

д)се осигурява достъпността на уебсайтовете по последователен и адекватен начин с оглед на възприемане, ползване и разбиране от потребителите, включително приспособимост на представянето на съдържанието и на взаимодействието с него, като при необходимост се осигурява достъпна електронна алтернатива; и по начин, който улеснява оперативната съвместимост с различни потребителски агенти и помощни технологии, налични на равнището на ЕС и на международно равнище;

е)се предоставя достъпна информацията с цел способстване на допълняемостта с помощните услуги;

ж)се включват функции, практики, политики и процедури и промени в действието на целевата услуга с оглед удовлетворяване на потребностите на хората с функционални ограничения.

Част В — Архитектурна среда

1.Достъпността за хората с функционални ограничения, включително за хората с увреждания, на архитектурната среда с оглед на нейната очаквана употреба по независим начин включва следните аспекти на зоните, предназначени за обществен достъп:

а)използването на имащите отношение външни пространства и съоръжения;

б)подходите към сградите;

в)използването на входовете;

г)използването на пътищата за хоризонтално движение;

д)използването на пътищата за вертикално движение;

е)използването на помещенията от обществеността;

ж)използването на оборудването и съоръженията;

з)използването на тоалетните и санитарните съоръжения;

и)използването на изходите, маршрутите за евакуация и концепциите за планиране на действията при извънредни ситуации;

й)комуникация и ориентация чрез повече от един сетивен канал;

к)използването на съоръженията и сградите за целите, за които са предвидени;

л)защита от опасности във вътрешната и външната среда.

РАЗДЕЛ Х - ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ЧЛЕН 3, ПАРАГРАФ 10 ВЪВ ВРЪЗКА С АРХИТЕКТУРНАТА СРЕДА, В КОЯТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ УСЛУГИ, ПОПАДАЩИ В ОБХВАТА НА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА

Визираната в член 3, параграф 10 достъпност на архитектурната среда, в която се предоставя услугата, за хората с функционални ограничения, включително за хората с увреждания, с оглед на нейното очаквано използване по независим начин включва следните аспекти на зоните, предназначени за обществен достъп:

а)използването на имащите отношение външни пространства и съоръжения на отговорността на доставчика на услугата;

б)подходите към сградите, за които е отговорен доставчикът на услугата;

в)използването на входовете;

г)използването на пътищата за хоризонтално движение;

д)използването на пътищата за вертикално движение;

е)използването на помещенията от обществеността;

ж)използването на оборудването и съоръженията, използвани за предоставянето на услугата;

з)използването на тоалетните и санитарните съоръжения;

и)използването на изходите, маршрутите за евакуация и концепциите за планиране на действията при извънредни ситуации;

й)комуникация и ориентация чрез повече от един сетивен канал;

к)използването на съоръженията и сградите за целите, за които са предвидени;

л)защита от опасности във вътрешната и външната среда.

Top

Брюксел, 2.12.2015

COM(2015) 615 final

ПРИЛОЖЕНИЯ

към

Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета

за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки по отношение на изискванията за достъпност за продукти и услуги

{SWD(2015) 264 final}
{SWD(2015) 265 final}
{SWD(2015) 266 final}


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ПРОЦЕДУРА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО – ПРОДУКТИ

Вътрешен производствен контрол

1.Вътрешен производствен контрол е процедурата за оценяване на съответствието, чрез която производителят изпълнява задълженията си по точки 2, 3 и 4 и гарантира и декларира на своя отговорност, че съответните продукти или услуги отговарят на съответните изисквания на настоящата директива.

2.Техническа документация

Техническата документация се изготвя от производителя. Документацията позволява да се оцени съответствието на продукта със съответните изисквания за достъпност, посочени в член 3, и — в случай че производителят е използвал изключението, предвидено в член 12 — доказва, че съответните изисквания за достъпност биха довели до основно изменение или до прекомерна тежест. Техническата документация определя само приложимите изисквания и обхваща дотолкова, доколкото е необходимо за нуждите на оценяването, проекта, производството и действието на продукта.

Техническата документация съдържа, когато е приложимо, най-малко следните елементи:

а)общо описание на продукта;

б)списък на хармонизираните  стандарти и/или други съответни технически спецификации, данните за които са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, приложени изцяло или частично, и описания на решенията, приети за изпълнение на  съответните изисквания за достъпност, посочени в член 3, когато тези хармонизирани стандарти не са били приложени; при частично приложени хармонизирани стандарти техническата документация посочва частите, които са приложени.

3.Производство

Производителят взема всички необходими мерки за това производственият процес и неговото наблюдение да осигурят съответствието на произведените продукти с техническата документация, посочена в точка 2, и с изискванията за достъпност на настоящата директива.

4.Маркировка за съответствие и декларация за съответствие

4.1.Производителят нанася маркировката „СЕ“, посочена в настоящата директива, върху всеки отделен продукт, който отговаря на приложимите изисквания на настоящата директива.

4.2.Производителят изготвя писмена декларация за съответствие на образец от продукта. Декларацията за съответствие идентифицира продукта, за който е съставена.

Копие от декларацията за съответствие се предоставя на съответните органи при поискване.

5.Упълномощен представител

Задълженията на производителя по точка 4 могат да бъдат изпълнявани от негов упълномощен представител, от негово име и на негова отговорност, при условие че са посочени в пълномощието.

Top

Брюксел, 2.12.2015

COM(2015) 615 final

ПРИЛОЖЕНИЯ

към

Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета

за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки по отношение на изискванията за достъпност за продукти и услуги

{SWD(2015) 264 final}
{SWD(2015) 265 final}
{SWD(2015) 266 final}


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСЛУГИТЕ, ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ДОСТЪПНОСТ

1.Доставчикът на услугата включва информацията, чрез която се прави оценка по какъв начин услугата отговаря на изискванията за достъпност, в общите условия или в друг, еквивалентен документ. Тази информация представя точно приложимите изисквания и обхваща дотолкова, доколкото е необходимо за нуждите на оценяването, проекта и действието на услугата. В допълнение към изискванията за информиране на потребителите съгласно Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета 1 в информацията се включват, когато е приложимо, следните елементи:

а)общо описание на услугата в достъпни формати;

б)описания и обяснения, необходими за разбиране на начина на действие на услугата;

в)описание по какъв начин по отношение на услугата са изпълнени съответните изисквания за достъпност, определени в приложение І.

2.За да постигне съответствие с точка 1, доставчикът на услугата може да приложи изцяло или отчасти хармонизирани стандарти и/или други приложими технически спецификации, чиито данни са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз.

3.Доставчикът на услугата предоставя информация, сочеща, че процесът на предоставяне на услугата и неговото следене гарантират съответствието на услугата с точка 1 и с приложимите изисквания на настоящата директива.

(1) Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно правата на потребителите, за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета и Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 85/577/ЕИО на Съвета и Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 304, 22.11.2011 г., стр.64).
Top