Help Print this page 

Document 52015PC0596

Title and reference
Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Директива 94/62/ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки

COM/2015/0596 final - 2015/0276 (COD)
Multilingual display
Text

Брюксел, 2.12.2015

COM(2015) 596 final

2015/0276(COD)

Предложение за

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за изменение на Директива 94/62/ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки

(текст от значение за ЕИП)

{SWD(2015) 259 final}
{SWD(2015) 260 final}


ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

1.КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

1.1Общ контекст

Понастоящем икономиката на Съюза губи значително количество потенциални вторични суровини, които се оказват в потоците от отпадъци. През 2013 г. общото количество на образуваните отпадъци в ЕС възлезе на около 2,5 млрд. тона, от които 1,6 млрд. тона не са били повторно употребени или рециклирани и следователно са били загубени за европейската икономика. Смята се, че е можело още 600 млн. тона да бъдат повторно употребени или рециклирани. Като пример може да се посочи, че само ограничен дял (43%) от битовите отпадъци, образувани в Съюза, са били рециклирани, а останалите — депонирани (31%) или изгорени (26%). Така Съюзът губи значителни възможности да повишава ресурсната си ефективност и да се създаде икономика, доближаваща се в по-голяма степен до кръгова икономика

По отношение на управлението на отпадъците в Съюза също така се наблюдават големи различия в отделните държави членки. През 2011 г. макар шест държави членки да са депонирали под 3% от битовите си отпадъци, 18 са депонирали над 50%, а в някои държави този процент е надхвърлил 90. Необходими са спешни действия за справяне с тази разнородна ситуация.

Предложенията за изменение на Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците 1 , Директива 94/62/ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки 2 , Директива 1999/31/ЕО относно депонирането на отпадъци 3 , Директива 2000/53/EО относно излезлите от употреба превозни средства 4 , Директива 2006/66/ЕО относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори 5 и Директива 2012/19/EС относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване 6 са част от пакета от мерки за кръговата икономика, който включва и съобщение на Комисията, озаглавено „Затваряне на цикъла — план за действие на ЕС във връзка с кръговата икономика“.

1.2Основания и цели на предложението

Развитието в последно време показва, че е възможен допълнителен напредък по отношение на ресурсната ефективност, от който могат да произтекат важни икономически, екологични и социални ползи. Превръщането на отпадъците в ресурси е основен аспект от увеличението на ресурсната ефективност и в рамките на една кръгова икономика това означава „да се затвори цикълът“.

Правно обвързващите цели, поставени в законодателството на ЕС относно отпадъците, изиграха основна роля за подобряване на управлението на отпадъците, за насърчаване на иновациите при рециклиранeто, за ограничаване на депонирането и за създаване на стимули за промяна на поведението на потребителите. По-нататъшното развитие на политиката в областта на отпадъците може да доведе до значителни ползи: устойчив растеж и създаване на работни места, по-ниски емисии на парникови газове, преки икономии, произтичащи от усъвършенствани практики в управлението на отпадъци, както и по-добро състояние на околната среда.

С предложението за изменение на Директива 2008/98/ЕО се изпълнява правното задължение за преразглеждане на целите при управление на отпадъците, заложени в същата директива. Предложенията, които са част от пакета от мерки за кръговата икономика и изменят шестте горепосочени директиви, отчасти се основават на предложението, представено от Комисията през юли 2014 г. и впоследствие оттеглено през февруари 2015 г. Те са в съответствие с целите, поставени в Пътната карта за ефективно използване на ресурсите 7 и в Седмата програма за действие за околната среда 8 , включително пълно прилагане на йерархията на отпадъците 9 във всички държави членки, намаляване на образуването на отпадъци като абсолютна стойност и на глава от населението, като се гарантира висококачествено рециклиране и употребата на рециклираните отпадъци като основен и надежден източник на суровини за Съюза. Те допринасят и за изпълнението на инициативата на ЕС за суровините 10 и откликват на необходимостта от предотвратяване на хранителните отпадъци. Освен това с тези предложения се опростяват включените във всичките шест директиви изисквания за съобщаване на данни.

2.РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНСУЛТАЦИИТЕ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

2.1Проучвания

В предложенията и придружаващата ги оценка на въздействието се оценяват технологическите и социално-икономическите аспекти, както и аспектите във връзка с разходите и ползите, по отношение на прилагането и по-нататъшното развитие на законодателството на ЕС в областта на отпадъците. Изготвен бе допълнителен документ към оценката на въздействието, за да се подложи на анализ потенциалното въздействие на допълнителни подварианти на основните варианти на политиката, определени в рамките на оценката на въздействието.

2.2Вътрешни консултации

В рамките на Комисията подготовката на законодателните предложения бе проследена от ръководна група по въпросите на оценката на въздействието, в чийто състав бяха включени представители на различни служби на Комисията (SG, ECFIN, GROW, CLIMA, JRC и ESTAT).

2.3Външни консултации

Комисията изготви примерен списък на въпросите, които трябва да се разгледат, и първите разговори с основните заинтересовани страни започнаха през февруари 2013 г. При спазване на минималните стандарти за провеждане на консултации бе проведена онлайн обществена консултация, която започна през юни 2013 г. и приключи през септември 2013 г. Постъпиха 670 отговора, което показа наличието на голяма обществена загриженост във връзка със ситуацията по управлението на отпадъците в ЕС, както и на високи очаквания за действието на ЕС в тази сфера. Проведена бе специална консултация с държавите членки в периода юни — септември 2015 г., както и по-широка консултация относно кръговата икономика.

2.4Оценка на въздействието

Заедно с предложението, прието през юли 2014 г. 11 , бяха публикувани доклад за оценка на въздействието и обобщение. В оценката на въздействието, която е все така валидна в качеството си на главна аналитична основа за преразгледаните законодателни предложения, са оценени основните екологични, социални и икономически последици от различните варианти на политиката с цел подобряване на управлението на отпадъците в ЕС. Различните повече или по-малко амбициозни варианти са оценени и сравнени с „основен вариант“, за да се определят най-подходящите инструменти и цели, едновременно със свеждане до минимум на разходите и постигане на максимални ползи.

На 8 април 2014 г. Съветът за оценка на въздействието към Комисията даде положително становище по оценката на въздействието, като същевременно отправи редица препоръки с цел прецизиране на доклада. Съветът поиска по-ясно да се дефинира проблемът и да се очертае необходимостта от нови средносрочни цели, да се укрепят аргументите в полза на забрана на депонирането, от гледна точка на субсидиарността и пропорционалността, и аргументите в полза на определянето на еднакви цели за всички държави членки и да се разясни по-подробно начинът, по който различните резултати на държавите членки са взети предвид в предложението.

Въз основа на оценката на въздействието бе направено заключение, че съчетаването на варианти ще доведе до следните ползи:

намаляване на административната тежест, особено за малките организации или предприятия, опростяване и по-добро прилагане, включително чрез поддържане на целите на подходящо равнище;

създаване на работни места — повече от 170 000 преки работни места биха могли да се създадат до 2035 г., като за повечето от тях не би било възможно да се преместват извън ЕС;

намаляване на емисиите на парникови газове — отделянето на повече от 600 млн. тона парникови газове би могло да се предотврати в периода от 2015 г. до 2035 г.;

положително отражение върху конкурентоспособността на секторите на ЕС, свързани с управлението на отпадъците и рециклирането, както и върху производствения сектор в ЕС (по-добри режими на разширена отговорност на производителя, по-малко рискове във връзка с достъпа до суровини);

повторно използване в икономиката на ЕС на вторичните суровини, което на свой ред ще намали зависимостта на ЕС от вноса на суровини.

Едновременно със законодателното предложение бе изготвена обяснителна бележка, допълваща оценката на въздействието. В тази бележка бяха анализирани редица допълнителни варианти и подварианти, за да може по-добре да се вземат пред вид различните изходни позиции на отделните държави членки.

3.ПРАВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

3.1Обобщение на предлаганите мерки

Главните елементи в предложенията за изменение на законодателството на ЕС в областта на отпадъците са, както следва:

уеднаквяване на определенията;

определяне на по-висока цел във връзка с подготовката за повторна употреба и с рециклирането на битовите отпадъци, а именно — 65% до 2030 г.;

определяне на по-високи цели във връзка с подготовката за повторна употреба и рециклирането на отпадъците от опаковки и опростяване на набора от цели;

постепенно ограничаване на депонирането на битови отпадъци до 10% до 2030 г.;

постигане на по-голямо хармонизиране и опростяване на правната рамка относно статуса на странични продукти или за край на отпадъка;

въвеждане на нови мерки за насърчаване на предотвратяването на образуване на отпадъци, включително по отношение на хранителните отпадъци, и на повторната употреба;

въвеждане на минимални изисквания към функционирането на режимите на разширена отговорност на производителя;

въвеждане на система за ранно предупреждение, за да се извършва мониторинг на изпълнението на целите във връзка с рециклирането;

опростяване и рационализиране на задълженията за съобщаване на данни;

привеждане в съответствие с членове 290 и 291 от ДФЕС за делегираните актове и актовете за изпълнение.

3.2Правно основание и право на действие

С предложенията се внасят изменения в шест директиви, в които се урежда управлението на различни видове отпадъци. Предложенията за изменение на Директива 2008/98/ЕО, Директива 1999/31/ЕО, Директива 2000/53/ЕО, Директива 2006/66/ЕО и Директива 2012/19/ЕС са на основание член 192, параграф 1 от ДФЕС, докато предложението за изменение на Директива 94/62/ЕО е на основание член 114 от ДФЕС.

В член 11, параграф 2 от Директива 2008/98/ЕО се определя цел от 50% за подготовката за повторна употреба и за рециклирането на отпадъци от домакинствата и подобни отпадъци, както и цел от 70% за подготовката за повторна употреба, рециклирането и друго оползотворяване на материали от неопасни отпадъци от строителство и разрушаване, които цели да бъдат постигнати до 2020 г. Съгласно член 11, параграф 4 най-късно до 31 декември 2014 г. Комисията трябваше да преразгледа тези цели с оглед, ако е необходимо, на укрепването им, и на обмислянето на възможността да бъдат определени цели за други потоци от отпадъци, като вземе предвид съответните екологични, икономически и социални последици от фиксирането на целите. По силата на член 9, буква в) до края на 2014 г. Комисията трябваше да постави цели, които да бъдат постигнати до 2020 г., за предотвратяване на отпадъците и за прекъсване на връзката между икономическия растеж и екологичните въздействия, свързани с образуването на отпадъците, въз основа на най-добрите съществуващи практики, включително, ако е необходимо, преразглеждане на индикаторите, посочени в член 29, параграф 4. На последно място, съгласно член 37, параграф 4, в първия доклад, който се представя до 12 декември 2014 г., Комисията трябваше да извърши оценка на някои мерки, включително режимите на отговорност на производителя за конкретни потоци от отпадъци, на целите, индикаторите и мерките, свързани с рециклирането, както и на действията за оползотворяване на материали и енергия, които могат да допринесат за изпълнението на целите, посочени в членове 1 и 4.

В член 5, параграф 2 от Директива 1999/31/ЕО са определени три цели за предотвратяване на депонирането на биоразградими битови отпадъци и се забранява депонирането на определени потоци от отпадъци. Последната цел за предотвратяване на депонирането на биоразградими битови отпадъци трябва да се изпълни от държавите членки до 16 юли 2016 г. Съгласно член 5, параграф 2 тази цел следва да се преразгледа преди 16 юли 2014 г. с оглед на утвърждаването или изменението ѝ, за да се осигури високо ниво на опазване на околната среда и да се вземе предвид практическият опит, натрупан от държавите членки при изпълнението на двете предходни цели.

В член 6, параграф 1 от Директива 94/62/ЕО са определени цели, които да бъдат постигнати по отношение на оползотворяването и рециклирането на отпадъците от опаковки и които, съгласно член 6, параграф 5, се фиксират на всеки пет години въз основа на практическия опит, натрупан от държавите членки, констатациите от научни изследвания и развитието на техниките за оценка, като оценки на жизнения цикъл и анализ на разходите и ползите.

3.3Принципи на субсидиарност и пропорционалност

Предложенията са в съответствие с принципите на субсидиарност и пропорционалност, определени в член 5 от Договора за Европейския съюз. Те се ограничават до изменение на горепосочените директиви, като осигуряват рамка за определяне на общи цели и едновременно с това на държавите членки се предоставя свобода да вземат решения относно точните начини на изпълнение.

3.4Обяснителни документи

Комисията счита, че са необходими документи, обясняващи мерките, предприети от държавите членки за транспониране на директивите, за да се подобри качеството на информацията относно това транспониране.

Законодателството в областта на отпадъците често се транспонира по силно децентрализиран начин в държавите членки, включително на регионално или местно ниво, и чрез многобройни правни актове, в зависимост от административната структура на съответната държава членка. В резултат на това при транспонирането на изменените директиви може да се наложи държавите членки да изменят голям брой законодателни актове на национално, регионално и местно ниво.

С предложенията се изменят шест различни директиви за отпадъците и се засягат значителен брой правно обвързващи задължения; сред измененията са всеобхватно изменение на целите, определени в Директива 2008/98/ЕО, Директива 1999/31/ЕО и Директива 94/62/ЕО, както и опростяване на Директива 2000/53/ЕО, Директива 2006/66/ЕО и Директива 2012/19/ЕС. Това е комплексно преразглеждане на законодателството в областта на отпадъците, което евентуално ще засегне известен брой национални законодателни актове.

Преразгледаните цели за управлението на отпадъците, съдържащи се в изменените директиви, са взаимносвързани и следва внимателно да се транспонират в националното законодателство, преди да се включат в националните системи за управление на отпадъците.

Предложените разпоредби ще засегнат широк кръг частни и публични заинтересовани страни в държавите членки и ще имат значително въздействие върху бъдещите инвестиции в инфраструктурите за управление на отпадъците. Пълното и правилното транспониране на новото законодателство е от основно значение, за да се гарантира изпълнението на техните цели (т.е. защита на човешкото здраве и опазване на околната среда, по-голяма ресурсна ефективност, осигуряване на функционирането на вътрешния пазар, предотвратяване на пречките пред търговията и на ограничаването на конкуренцията в ЕС).

Изискването за предоставяне на обяснителни документи може да създаде допълнителна административна тежест за някои държави членки. Обяснителните документи обаче са необходими, за да се позволи ефективна проверка на пълното и правилното транспониране, което е от основно значение поради горепосочените причини, а не съществуват по-ненатоварващи мерки, които да позволят извършването на ефикасна проверка. Освен това обяснителните документи могат да допринесат значително за намаляване на административната тежест, свързана с мониторинга на спазването, упражняван от страна на Комисията; без тях ще са необходими значителни ресурси и многобройни контакти с националните органи, за да се проверят методите за транспониране във всички държави членки.

С оглед на гореизложеното е целесъобразно да се изисква от държавите членки да прилагат към съобщението за своите мерки за транспониране един или повече документи, обясняващи връзката между разпоредбите на директивите, които внасят изменения в законодателството на ЕС в областта на отпадъците, и съответните елементи от националните инструменти за транспониране.

3.5Делегирани и изпълнителни правомощия на Комисията

Делегираните и изпълнителните правомощия на Комисията са посочени в член 1, параграфи 4, 5, 6, 9, 11, 14, 15, 18, 19, 21 и 22 от предложението относно Директива 2008/98/ЕО, в член 1, параграфи 4, 6, 7, 9 и 10 от предложението относно Директива 94/62/ЕО, в член 1, параграфи 6 и 7 от предложението относно Директива 1999/31/ЕО и в измененията, предложени в членове 1 и 3 от предложението относно директиви 2000/53/ЕО и 2012/19/ЕС; също там са установени и подходящите процедури за приемане на тези актове.

4.ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА

Предложенията няма да имат отражение върху бюджета на Европейския съюз и затова не се придружават от финансовата обосновка по член 31 от Финансовия регламент (Регламент (ЕС, Eвратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета).    

2015/0276 (COD)

Предложение за

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за изменение на Директива 94/62/ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 12 ,

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

(1)Управлението на отпадъците в Съюза следва да се усъвършенства, с цел да се опазва, съхранява и подобрява качеството на околната среда, да се опазва човешкото здраве, да се гарантира внимателното и рационалното използване на природните ресурси и да се икономика, доближаваща се в по-голяма степен до кръгова икономика.

(2)Целите, определени в Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 13 за възстановяването и рециклирането на опаковки и отпадъци от опаковки, следва да бъдат изменени чрез увеличаване на подготовката за повторна употреба и на рециклирането на отпадъците от опаковки, за да се отрази по-добре стремежът на Съюза към изграждане на кръгова икономика.

(3)Освен това, за да се осигури по-голяма съгласуваност в областта на законодателството относно отпадъците, определенията в Директива 94/62/ЕО следва да се уеднаквят с тези от Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 14 , която се прилага по отношение на отпадъците като цяло.

(4)Категорични екологични, икономически и социални ползи биха произтекли от допълнителното завишаване на целите, установени в Директива 94/62/ЕО, във връзка с подготовката за повторна употреба и с рециклирането на отпадъци от опаковки.

(5)Чрез постепенно завишаване на съществуващите цели по отношение на подготовката за повторна употреба и рециклирането на отпадъците от опаковки следва да се гарантира, че икономически ценните отпадъчни материали се оползотворяват във все по-голяма степен и ефективно чрез подходящо управление на отпадъците и в съответствие с йерархията на отпадъците. По този начин следва да се гарантира, че ценните материали в отпадъците постъпват обратно в европейската икономика, като така се осъществява напредък по отношение на изпълнението на инициативата за суровините 15 и към създаването на кръгова икономика.

(6)Много държави членки все още не са изградили изцяло необходимата инфраструктура за управление на отпадъците. Ето защо е от основно значение да се определят ясни цели на политиката, за да се избегне блокирането на рециклируеми материали в долната част на йерархията на отпадъците.

(7)Като се комбинират целите за рециклирането и ограниченията за депонирането, определени в директиви 2008/98/ЕО и 1999/31/ЕО, повече няма да са необходими целите за Съюза по отношение на оползотворяването на енергия и рециклирането на отпадъци от опаковки по Директива 94/62/ЕО.

(8)С настоящата директива се определят дългосрочни цели за управлението на отпадъците в Съюза и се предоставят ясни насоки на икономическите оператори и държавите членки за инвестициите, необходими за постигането на целите по настоящата директива. При разработването на националните си стратегии за управление на отпадъците и при планирането на инвестициите в инфраструктура за управление на отпадъците, държавите членки следва да използват по разумен начин европейските структурни и инвестиционни фондове в съответствие с йерархията на отпадъците, като насърчават предотвратяването, повторната употреба и рециклирането.

(9)Целите по отношение на рециклирането на отпадъците от пластмасови опаковки за 2025 г. бяха определени, като бе взета предвид осъществимостта от техническа гледна точка към момента на преразглеждането на директивата; Комисията може да предложи преразгледани равнища на целите по отношение на пластмасите за 2030 г. въз основа на преглед на напредъка, реализиран от държавите членки за постигането на тези цели, отчитайки развитието на видовете пластмаси, пускани на пазара, и на новите технологии за рециклиране, както и търсенето по отношение на рециклираните пластмаси.

(10)Отделни цели следва да се определят за рециклирането на черни метали и алуминий, за да се постигнат значителни икономически и екологични ползи, тъй като по-голямото количество рециклиран алуминий би довело до значителни икономии на енергия и недопускане на емисии от въглероден диоксид. Съществуващата цел за повторната употреба и рециклирането на металните опаковки следва да се раздели на отделни цели за тези два вида отпадъци.

(11)За целите на изчисляването на това дали са постигнати целите за подготовка за повторна употреба и рециклиране, държавите членки следва да могат да вземат предвид продуктите и компонентите, които са подготвени за повторна употреба от признати оператори, осъществяващи подготовка за повторна употреба, и в рамките на признати схеми за обратно изкупуване. За да се осигурят хармонизирани условия за извършването на тези изчисления, Комисията ще приеме подробни правила относно определянето на признати оператори, осъществяващи подготовка за повторна употреба, и на признати схеми за обратно изкупуване, както и относно събирането, проверката и съобщаването на данните.

(12)С цел да се гарантира надеждността на събраните данни за подготовката за повторна употреба от основно значение е да се установят общи правила за съобщаване на данните. По сходни причини е важно да се определят по-точни правила, съгласно които държавите членки следва да съобщават какво в действителност се рециклира и може да бъде взето предвид с оглед на постигането на целите за рециклиране. За тази цел по принцип съобщаването на информацията относно постигането на целите за рециклиране трябва да е въз основа на входящите материали, включвани в крайния процес на рециклиране. С цел да се ограничи административната тежест следва на държавите членки да се позволи, при спазването на строги условия, да отчитат процентите на рециклиране въз основа на изходните материали от съоръженията за сортиране. От теглото на отчетените като рециклирани отпадъци следва да не се приспада загубата на тегло на материалите или веществата, дължаща се на процеси на физическа и/или химическа преработка, присъщи на крайния процес на рециклиране.

(13)За да се осигури по-добро, по-своевременно и по-уеднаквено прилагане на настоящата директива и с оглед на проактивното установяване на слабостите при прилагането, следва да се създаде система за ранно предупреждение, с помощта на която да се откриват пропуските и да се предприемат действия преди настъпването на сроковете за изпълнение на целите.

(14)Статистическите данни, съобщавани от държавите членки, са от основно значение за Комисията при оценката на спазването на законодателството в областта на отпадъците във всички държавите членки. Качеството, надеждността и съпоставимостта на статистиката следва да се подобрят чрез въвеждането на единна входна точка за всички данни за отпадъците, отмяната на неактуалните изисквания за съобщаване на данни, сравнителното оценяване на националните методики за съобщаване на данни и въвеждането на доклад за проверка на качеството на данните.

(15)Докладите за прилагането, които държавите членки изготвят на всеки три години, не се оказаха ефективен инструмент за проверка на спазването на разпоредбите и за гарантиране на правилното им прилагане, и пораждат ненужна административна тежест. По тази причина е целесъобразно да се отменят разпоредбите, съгласно които държавите членки трябва да изготвят такива доклади, и за целите на мониторинга на спазването да се използват изключително статистическите данни, които държавите членки съобщават всяка година на Комисията.

(16)Надеждността на съобщаваните статистически данни относно управлението на отпадъците е от основно значение за ефикасното прилагане и за осигуряването на съпоставимост на данните между държавите членки. Поради това, при изготвяне на докладите за спазването на целите, определени в Директива 94/62/ЕО, от държавите членки следва да се изисква да използват най-актуалната методика, разработена от Комисията и от националните статистически служби на държавите членки.

(17)За да се допълва или изменя Директива 94/62/EО, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора по отношение на член 6а, параграфи 2 и 5, член 11, параграф 3, член 19, параграф 2 и член 20. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.

(18)За да се гарантират еднакви условия за прилагането на Директива 94/62/ЕО, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия по отношение на член 12, параграф 3г и член 19. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета 16 .

(19)Поради това Директива 94/62/ЕО следва да бъде съответно изменена.

(20)В съответствие със Съвместната политическа декларация от 28 септември 2011 г. на държавите членки и на Комисията относно обяснителните документи 17 държавите членки се задължават да приложат, в обосновани случаи, към съобщението за своите мерки за транспониране един или повече документи, обясняващи връзката между компонентите на дадена директива и съответните елементи от националните инструменти за транспониране. По отношение на настоящата директива законодателят смята, че предоставянето на тези документи е обосновано.

(21)Доколкото целите на настоящата директива, а именно, от една страна, да се предотврати евентуално въздействие на опаковките и отпадъците от опаковки върху околната среда или такова въздействие да се намали, като по този начин се предостави високо ниво на опазване на околната среда и от друга страна, да се осигури функционирането на вътрешния пазар и да се предотвратят пречки пред търговията, нарушаването и ограничаването на конкуренцията в ЕС, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а поради мащаба на последиците от мерките могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигане на тези цели,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Изменения

Директива 94/62/ЕО се изменя, както следва:

1) член 3 се изменя, както следва:

а) в точка 1 се заличава следният текст:

„Ако е целесъобразно, Комисията разглежда и, когато е необходимо, преразглежда обяснителните примери за определението за опаковка, посочени в приложение I. Като приоритет се разглеждат следните артикули: CD- и видеокутии, саксии за цветя, тръби и цилиндри, около които се навиват еластични материали, хартия за самозалепващи се етикети и опаковъчна хартия. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 21, параграф 3;“;

б) точка 2 се заменя със следното:

„2. „отпадъци от опаковки“ означава всяка опаковка или опаковъчен материал в обхвата на определението за отпадък по член 3, точка 1 от Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(*);

(*) Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците и за отмяна на определени директиви (ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3).“;

в) точки 3 — 10 се заличават;

г) добавя се следната втора алинея:

„Освен това се прилагат определенията за „отпадък“, „причинител на отпадъци“, „притежател на отпадъци“, „управление на отпадъци“, „събиране“, „разделно събиране“, „предотвратяване“, „повторна употреба“, „третиране“, „оползотворяване“, „подготовка за повторна употреба“, „рециклиране“, „краен процес на рециклиране“ и „обезвреждане“ от член 3 от Директива 2008/98/ЕО.“;

2) в член 4, параграф 1, втора алинея първото изречение се заменя със следното:

„Тези други мерки могат да се състоят в национални програми, в стимули, предоставяни чрез режимите на разширена отговорност на производителя, за намаляване до минимум на въздействието на опаковките върху околната среда или в други подобни действия, които се приемат след консултации със стопанските субекти, ако е целесъобразно, и са предназначени за обобщаване и възползване от опита от многобройните инициативи, подети в държавите членки, в областта на предотвратяването. Те трябва да са в съответствие с целите на настоящата директива, определени в член 1, параграф 1.“;

3) член 6 се изменя, както следва:

а) заглавието се заменя с „Оползотворяване, повторна употреба и рециклиране“;

б) в параграф 1 се добавят следните букви е) — и):

„е) не по-късно от 31 декември 2025 г. минимум 65 % от теглото на всички отпадъци от опаковки трябва да се подготвят за повторна употреба и рециклират;

ж) не по-късно от 31 декември 2025 г. трябва да се изпълнят следните минимални цели, изразени в тегловни проценти, за подготовката за повторна употреба и рециклирането по отношение на долупосочените специфични материали, които се съдържат в отпадъците от опаковки:

i) 55 % за пластмасата,

ii) 60 % за дървесината,

iii) 75 % за черните метали,

iv) 75 % за алуминия,

v) 75 % за стъклото,

vi) 75 % за хартията и картона;

з) не по-късно от 31 декември 2030 г. минимум 75 % от теглото на всички отпадъци от опаковки трябва да се подготвят за повторна употреба и рециклират;

и) не по-късно от 31 декември 2030 г. трябва да се изпълнят следните минимални цели, изразени в тегловни проценти, за подготовката за повторна употреба и рециклирането по отношение на долупосочените специфични материали, които се съдържат в отпадъците от опаковки:

i) 75 % за дървесината,

ii) 85 % за черните метали,

iii) 85 % за алуминия,

iv) 85 % за стъклото,

v) 85 % за хартията и картона.“;

в) параграфи 2 и 3 се заменят със следното:

„2.     Отпадъците от опаковки, изнасяни извън Съюза, се вземат предвид с оглед на постигането на целите по параграф 1 от страна на държавата членка, в която отпадъците от опаковки са събрани, само ако са изпълнени изискванията по член 6а, параграф 4 и ако, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета(*), износителят може да докаже, че при превоза на отпадъци са спазени изискванията на посочения регламент и че третирането на отпадъците извън Съюза е било извършено при условия, които са равностойни на изискванията на съответното законодателство на Съюза в областта на околната среда.

3.    Отпадъците от опаковки, изпращани към друга държава членка за целите на подготовка за повторна употреба, рециклиране или оползотворяване във въпросната друга държава членка, се вземат предвид с оглед на постигането на целите по параграф 1, букви е) — и) само от страна на държавата членка, в която отпадъците от опаковки са събрани.

(*) Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно превози на отпадъци (ОВ L 190, 12.7.2006 г., стр. 1).“;

г) параграфи 5, 8 и 9 се заличават;

4) вмъква се следният член 6a:

Член 6a

Правила относно изчисляването на степента на постигане на целите по член 6

1. За целите на изчисляването на това дали са постигнати целите по член 6, параграф 1, букви е) — и):

а) теглото на рециклираните отпадъци от опаковки се разбира като теглото на входящите отпадъци, включвани в крайния процес на рециклиране;

б) теглото на подготвените за повторна употреба отпадъци от опаковки се разбира като теглото на отпадъците от опаковки, които са оползотворени или събрани от признат оператор, осъществяващ подготовка за повторна употреба, и са били подложени на всички необходими дейности по проверка, почистване и ремонт, така че да е възможно да бъдат употребени повторно без допълнително сортиране или предварителна обработка;

в) държавите членки могат да включват продукти и компоненти, подготвени за повторна употреба от признати оператори, осъществяващи подготовка за повторна употреба, или в рамките на признати схеми за обратно изкупуване. За изчисляването на коригирания процент на отпадъците от опаковки, подготвени за повторна употреба и рециклирани, като се отчита теглото на продуктите и компонентите, подготвени за повторна употреба, държавите членки използват предоставени от операторите проверени данни и прилагат формулата, посочена в приложение ІV.

2. За да се гарантират хармонизирани условия за прилагането на параграф 1, букви б) и в) и на приложение ІV, Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 21а за установяване на минималните изисквания относно качеството и функционирането във връзка с определянето на признати оператори, осъществяващи подготовка за повторна употреба, и на признати схеми за обратно изкупуване, включително специфични правила относно събирането, проверката и съобщаването на данните.

3. Чрез дерогация от параграф 1 теглото на изходните материали от каквато и да е дейност по сортиране може да бъде отчетено като тегло на рециклирани опаковки от отпадъци, при условие че:

а) тези изходни отпадъци се изпращат за включване в краен процес на рециклиране;

б) теглото на материалите или веществата, които не се подлагат на краен процес на рециклиране и които се обезвреждат или се подлагат на оползотворяване на енергия, остава под 10 % от общото тегло на отпадъците, които следва да бъдат съобщени като рециклирани.

4. Държавите членки създават ефективна система за качествен контрол и проследимост на отпадъците от опаковки, за да се гарантира спазването на условията по параграф 3, букви а) и б). Системата може да се състои в електронни регистри, създадени съгласно член 35, параграф 4 от Директива 2008/98/EО, в технически спецификации за изискванията относно качеството на сортираните отпадъци или в равностойна мярка за осигуряване на надеждността и точността на събраните данни относно рециклираните отпадъци.

5. За целите на изчисляването на това дали са постигнати целите по член 6, параграф 1, букви е) — и) държавите членки може да вземат предвид рециклирането на метали, осъществявано във връзка с изгаряне, в съотношение, съответстващо на дяла на изгорените опаковки от отпадъци, при условие че рециклираните метали отговарят на определени изисквания за качество. Държавите членки трябва да използват общата методика, установена в съответствие с член 11a, параграф 6 от Директива 2008/98/ЕО.“;

5) вмъква се следният член 6б:

Член 6б

Доклад за ранно предупреждение

1. Комисията, в сътрудничество с Европейската агенция за околна среда, изготвя доклади относно напредъка във връзка с постигането на целите, определени в член 6, параграф 1, букви е — и), не по-късно от три години преди всеки от посочените в тези разпоредби срокове.

2. Докладите по параграф 1 включват:

а) оценка на постигането на целите от всяка държава членка;

б) списък на държавите членки, за които съществува риск да не постигнат целите в рамките на съответните срокове, като този списък се придружава от подходящи препоръки към съответните държави членки.“;

6) член 11, параграф 3 се заменя със следното:

„3. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 21а, за да определя условията, при които нивата на концентрация, посочени в параграф 1, не се прилагат за рециклирани материали и за обвързани продукти, които са в затворена и контролирана верига, както и за да определя видовете опаковки, които са освободени от изискването по параграф 1, трето тире.“;

7) член 12 се изменя, както следва:

а) заглавието се заменя с „Информационни системи и съобщаване на данни“;

б) параграф 2 се заменя със следното:

„2. Предвидените в параграф 1 бази данни включват данните, посочени в приложение ІІІ, и предоставят по-специално информация за големината, характеристиките и еволюцията на потоците опаковки и отпадъци от опаковки, включително информация за токсичността или опасността, произтичаща от опаковъчните материали и компонентите, използвани при производството им, на ниво отделни държави членки.“;

в) параграф 3 се заличава;

г) вмъкват се следните параграфи 3а, 3б, 3в и 3г:

„3а. Държавите членки съобщават на Комисията данните относно изпълнението на целите, определени в член 6, параграф 1, букви а) — и), за всяка календарна година. Те съобщават тези данни по електронен път в рамките на 18 месеца от края на годината на докладване, за която се събират данните.

Данните се съобщават във формàта, определен от Комисията в съответствие с параграф 3г. Първото съобщаване на данни обхваща данните за периода от 1 януари [впишете годината на влизане в сила на настоящата директива + 1 година] до 31 декември [впишете годината на влизане в сила на настоящата директива + 1 година].

3б. Данните, съобщавани от държавите членки в съответствие с настоящия член, се придружават от доклад за проверка на качеството и от доклад за прилагането на член 6а, параграф 4.

3в. Комисията подлага на преглед данните, съобщени в съответствие с настоящия член, и публикува доклад относно резултатите от направения преглед. Докладът включва оценка на организацията на събирането на данните, на източниците на данните и на методиката, използвана в държавите членки, както и на пълнотата, надеждността, навременността и последователността на тези данни. В оценката може да се съдържат специфични препоръки с цел подобрение. Докладът се изготвя на всеки три години.

3г. Комисията приема актове за изпълнение за установяване на формàта, в който се съобщават данните в съответствие с параграф 3а. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по член 21, параграф 2.“;

д) параграф 5 се заличава;

8) член 17 се заличава;

9) член 19 се заменя със следното:

„1. Комисията приема актовете за изпълнение, необходими за адаптиране към научно-техническия прогрес на системата за идентификация по член 8, параграф 2 и член 10, втора алинея, шесто тире. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по член 21, параграф 2.

2. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 21а, за да изменя обяснителните примери за определянето на опаковките, посочени в приложение I.“;

10) член 20 се заменя със следното:

Член 20

Специфични мерки

На Комисията се предоставя правомощието да приема, в съответствие с член 21а, делегирани актове, необходими за преодоляване на трудностите при прилагане на разпоредбите на настоящата директива, по-специално по отношение на инертните опаковъчни материали, пуснати на пазара в много малки количества (т.е. приблизително 0,1 % от теглото) в Съюза, първичните опаковки за медицински изделия и фармацевтични продукти, малките и луксозните опаковки.“;

11) член 21 се заменя със следното:

Член 21

Процедура на комитет

1. За целите на член 12, параграф 3г и член 19, параграф 1 Комисията се подпомага от комитета, създаден по силата на член 39 от Директива 2008/98/ЕО. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета(*).

2. При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

(*) Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (OВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).“;

12) вмъква се следният член 21a:

Член 21a

Упражняване на делегирането

1. Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 6а, параграф 2, член 11, параграф 3, член 19, параграф 2 и член 20, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [впишете датата на влизане в сила на настоящата директива].

3. Делегирането на правомощия, посочено в член 6а, параграф 2, член 11, параграф 3, член 19, параграф 2 и член 20, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4. Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.

5. Делегиран акт, приет съгласно член 6а, параграф 2, член 11, параграф 3, член 19, параграф 2 и член 20, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.“;

13) приложение III към Директива 94/62/ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки се изменя в съответствие с приложението към настоящата директива;

14) към Директива 94/62/ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки се добавя приложение IV в съответствие с приложението към настоящата директива.

Член 2

Транспониране

1.Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, не по-късно от [добавете дата — осемнадесет месеца след влизането в сила на настоящата директива]. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2.Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Брюксел на година.

За Европейския парламент    За Съвета

Председател    Председател

(1) Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците и за отмяна на определени директиви (ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3).
(2) Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 20 декември 1994 г. относно опаковките и отпадъците от опаковки (ОВ L 365, 31.12.1994 г., стр. 10).
(3) Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г. относно депонирането на отпадъци (ОВ L 182, 16.7.1999 г., стр. 1).
(4) Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 септември 2000 г. относно излезлите от употреба превозни средства (ОВ L 269, 21.10.2000 г., стр. 34 — 43).
(5) Директива 2006/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 г. относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори, и за отмяна на Директива 91/157/ЕИО (ОВ L 266, 26.9.2006 г., стр. 1 — 14).
(6) Директива 2012/19/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) (ОВ L 197, 24.7.2012 г., стр. 38 — 71).
(7) COM(2011) 571.
(8) Решение № 1386/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 г. относно Обща програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2020 година „Да живеем добре в пределите на нашата планета“ (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 171).
(9) В йерархията на отпадъците на първо място се отдава предпочитание на предотвратяването на образуването им, следват повторната им употреба и рециклирането, а след тях — оползотворяването на енергия и обезвреждането, което включва депониране и изгаряне без оползотворяване на енергия.
(10) COM(2008) 699 и COM(2014) 297.
(11) COM(2014) 397.
(12) ОВ C, , стр. .
(13) Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 20 декември 1994 г. относно опаковките и отпадъците от опаковки (ОВ L 365, 31.12.1994 г., стр. 10).
(14) Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците и за отмяна на определени директиви (ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3).
(15) COM (2013) 442.
(16) Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (OВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).
(17) ОВ C 369, 17.12.2011 г., стр. 14.
Top

Брюксел, 2.12.2015

COM(2015) 596 final

ПРИЛОЖЕНИЕ

към

предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета

за изменение на Директива 94/62/ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки

{SWD(2015) 259 final}
{SWD(2015) 260 final}


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение III се изменя, както следва:

1) в таблици 1 и 2 всеки от редовете със заглавие „Метал“ се заменя с два реда със заглавия съответно „Черни метали“ и „Алуминий“;

2) в таблици 3 и 4 всеки от редовете със заглавие „Метални опаковки“ се заменя с два реда със заглавия съответно „Опаковки от черни метали“ и „Алуминиеви опаковки“.

Добавя се следното приложение ІV:

„Приложение IV

Метод за изчисление във връзка с подготовката за повторна употреба на продукти и компоненти, използван за целите на член 6, параграф 1, букви е) — и)

За изчисляването на коригирания процент на рециклиране и подготовка за повторна употреба в съответствие с член 6, параграф 1, букви е) — и) държавите членки трябва да използват следната формула:

E: коригиран процент на рециклиране и подготовка за повторна употреба за дадена година;

A: тегло на рециклираните или подготвени за повторна употреба отпадъци от опаковки за дадена година;

R: тегло на подготвените за повторна употреба продукти и компоненти за дадена година;

P: тегло на образуваните отпадъци от опаковки за дадена година.“

Top