Help Print this page 

Document 52015PC0594

Title and reference
Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Директива 1999/31/ЕО на Съвета относно депонирането на отпадъци

COM/2015/0594 final - 2015/0274 (COD)
  • No longer in force, Date of end of validity: 30/05/2018
Multilingual display
Text

Брюксел, 2.12.2015

COM(2015) 594 final

2015/0274(COD)

Предложение за

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за изменение на Директива 1999/31/ЕО на Съвета относно депонирането на отпадъци

(текст от значение за ЕИП)

{SWD(2015) 259 final}
{SWD(2015) 260 final}


ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

1.КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

1.1Общ контекст

Понастоящем икономиката на Съюза губи значително количество потенциални вторични суровини, които се оказват в потоците от отпадъци. През 2013 г. общото количество на образуваните отпадъци в ЕС възлезе на около 2,5 млрд. тона, от които 1,6 млрд. тона не са били повторно употребени или рециклирани и следователно са били загубени за европейската икономика. Смята се, че е можело още 600 млн. тона да бъдат повторно употребени или рециклирани. Като пример може да се посочи, че само ограничен дял (43%) от битовите отпадъци, образувани в Съюза, са били рециклирани, а останалите — депонирани (31%) или изгорени (26%). Така Съюзът губи значителни възможности да повишава ресурсната си ефективност и да се създаде икономика, доближаваща се в по-голяма степен до кръгова икономика

По отношение на управлението на отпадъците в Съюза също така се наблюдават големи различия в отделните държави членки. През 2011 г. макар шест държави членки да са депонирали под 3% от битовите си отпадъци, 18 са депонирали над 50%, а в някои държави този процент е надхвърлил 90. Необходими са спешни действия за справяне с тази разнородна ситуация.

Предложенията за изменение на Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците 1 , Директива 94/62/ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки 2 , Директива 1999/31/ЕО относно депонирането на отпадъци 3 , Директива 2000/53/EО относно излезлите от употреба превозни средства 4 , Директива 2006/66/ЕО относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори 5 и Директива 2012/19/EС относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване 6 са част от пакета от мерки за кръговата икономика, който включва и съобщение на Комисията, озаглавено „Затваряне на цикъла — план за действие на ЕС във връзка с кръговата икономика“.

1.2Основания и цели на предложението

Развитието в последно време показва, че е възможен допълнителен напредък по отношение на ресурсната ефективност, от който могат да произтекат важни икономически, екологични и социални ползи. Превръщането на отпадъците в ресурси е основен аспект от увеличението на ресурсната ефективност и в рамките на една кръгова икономика това означава „да се затвори цикълът“.

Правно обвързващите цели, поставени в законодателството на ЕС относно отпадъците, изиграха основна роля за подобряване на управлението на отпадъците, за насърчаване на иновациите при рециклиранeто, за ограничаване на депонирането и за създаване на стимули за промяна на поведението на потребителите. По-нататъшното развитие на политиката в областта на отпадъците може да доведе до значителни ползи: устойчив растеж и създаване на работни места, по-ниски емисии на парникови газове, преки икономии, произтичащи от усъвършенствани практики в управлението на отпадъци, както и по-добро състояние на околната среда.

С предложението за изменение на Директива 2008/98/ЕО се изпълнява правното задължение за преразглеждане на целите при управление на отпадъците, заложени в същата директива. Предложенията, които са част от пакета от мерки за кръговата икономика и изменят шестте горепосочени директиви, отчасти се основават на предложението, представено от Комисията през юли 2014 г. и впоследствие оттеглено през декември 2014 г. Те са в съответствие с целите, поставени в Пътната карта за ефективно използване на ресурсите 7 и в Седмата програма за действие за околната среда 8 , включително пълно прилагане на йерархията на отпадъците 9 във всички държави членки, намаляване на образуването на отпадъци като абсолютна стойност и на глава от населението, като се гарантира висококачествено рециклиране и употребата на рециклираните отпадъци като основен и надежден източник на суровини за Съюза. Те допринасят и за изпълнението на инициативата на ЕС за суровините 10 и откликват на необходимостта от предотвратяване на хранителните отпадъци. Освен това с тези предложения се опростяват включените във всичките шест директиви изисквания за съобщаване на данни.

2.РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНСУЛТАЦИИТЕ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

2.1Проучвания

В предложенията и придружаващата ги оценка на въздействието се оценяват технологическите и социално-икономическите аспекти, както и аспектите във връзка с разходите и ползите, по отношение на прилагането и по-нататъшното развитие на законодателството на ЕС в областта на отпадъците. Изготвен бе допълнителен документ към оценката на въздействието, за да се подложи на анализ потенциалното въздействие на допълнителни подварианти на основните варианти на политиката, определени в рамките на оценката на въздействието.

2.2Вътрешни консултации

В рамките на Комисията подготовката на законодателните предложения бе проследена от ръководна група по въпросите на оценката на въздействието, в чийто състав бяха включени представители на различни служби на Комисията (SG, ECFIN, GROW, CLIMA, JRC и ESTAT).

2.3Външни консултации

Комисията изготви примерен списък на въпросите, които трябва да се разгледат, и първите разговори с основните заинтересовани страни започнаха през февруари 2013 г. При спазване на минималните стандарти за провеждане на консултации бе проведена онлайн обществена консултация, която започна през юни 2013 г. и приключи през септември 2013 г. Постъпиха 670 отговора, което показа наличието на голяма обществена загриженост във връзка със ситуацията по управлението на отпадъците в ЕС, както и на високи очаквания за действието на ЕС в тази сфера. Проведена бе специална консултация с държавите членки в периода юни — септември 2015 г., както и по-широка консултация относно кръговата икономика.

2.4Оценка на въздействието

Заедно с предложението, прието през юли 2014 г. 11 , бяха публикувани доклад за оценка на въздействието и обобщение. В оценката на въздействието, която е все така валидна в качеството си на главна аналитична основа за преразгледаните законодателни предложения, са оценени основните екологични, социални и икономически последици от различните варианти на политиката с цел подобряване на управлението на отпадъците в ЕС. Различните повече или по-малко амбициозни варианти са оценени и сравнени с „основен вариант“, за да се определят най-подходящите инструменти и цели, едновременно със свеждане до минимум на разходите и постигане на максимални ползи.

На 8 април 2014 г. Съветът за оценка на въздействието към Комисията даде положително становище по оценката на въздействието, като същевременно отправи редица препоръки с цел прецизиране на доклада. Съветът поиска по-ясно да се дефинира проблемът и да се очертае необходимостта от нови средносрочни цели, да се укрепят аргументите в полза на забрана на депонирането, от гледна точка на субсидиарността и пропорционалността, и аргументите в полза на определянето на еднакви цели за всички държави членки и да се разясни по-подробно начинът, по който различните резултати на държавите членки са взети предвид в предложението.

Въз основа на оценката на въздействието бе направено заключение, че съчетаването на варианти ще доведе до следните ползи:

намаляване на административната тежест, особено за малките организации или предприятия, опростяване и по-добро прилагане, включително чрез поддържане на целите на подходящо равнище;

създаване на работни места — повече от 170 000 преки работни места биха могли да се създадат до 2035 г., като за повечето от тях не би било възможно да се преместват извън ЕС;

намаляване на емисиите на парникови газове — отделянето на повече от 600 млн. тона парникови газове би могло да се предотврати в периода от 2015 г. до 2035 г.;

положително отражение върху конкурентоспособността на секторите на ЕС, свързани с управлението на отпадъците и рециклирането, както и върху производствения сектор в ЕС (по-добри режими на разширена отговорност на производителя, по-малко рискове във връзка с достъпа до суровини);

повторно използване в икономиката на ЕС на вторичните суровини, което на свой ред ще намали зависимостта на ЕС от вноса на суровини.

Едновременно със законодателното предложение бе изготвена обяснителна бележка, допълваща оценката на въздействието. В тази бележка бяха анализирани редица допълнителни варианти и подварианти, за да може по-добре да се вземат пред вид различните изходни позиции на отделните държави членки.

3.ПРАВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

3.1Обобщение на предлаганите мерки

Главните елементи в предложенията за изменение на законодателството на ЕС в областта на отпадъците са, както следва:

уеднаквяване на определенията;

определяне на по-висока цел във връзка с подготовката за повторна употреба и с рециклирането на битовите отпадъци, а именно — 65% до 2030 г.;

определяне на по-високи цели във връзка с подготовката за повторна употреба и рециклирането на отпадъците от опаковки и опростяване на набора от цели;

постепенно ограничаване на депонирането на битови отпадъци до 10% до 2030 г.;

постигане на по-голямо хармонизиране и опростяване на правната рамка относно статуса на странични продукти или за край на отпадъка;

въвеждане на нови мерки за насърчаване на предотвратяването на образуване на отпадъци, включително по отношение на хранителните отпадъци, и на повторната употреба;

въвеждане на минимални изисквания към функционирането на режимите на разширена отговорност на производителя;

въвеждане на система за ранно предупреждение, за да се извършва мониторинг на изпълнението на целите във връзка с рециклирането;

опростяване и рационализиране на задълженията за съобщаване на данни;

привеждане в съответствие с членове 290 и 291 от ДФЕС за делегираните актове и актовете за изпълнение.

3.2Правно основание и право на действие

С предложенията се внасят изменения в шест директиви, в които се урежда управлението на различни видове отпадъци. Предложенията за изменение на Директива 2008/98/ЕО, Директива 1999/31/ЕО, Директива 2000/53/ЕО, Директива 2006/66/ЕО и Директива 2012/19/ЕС са на основание член 192, параграф 1 от ДФЕС, докато предложението за изменение на Директива 94/62/ЕО е на основание член 114 от ДФЕС.

В член 11, параграф 2 от Директива 2008/98/ЕО се определя цел от 50% за подготовката за повторна употреба и за рециклирането на отпадъци от домакинствата и подобни отпадъци, както и цел от 70% за подготовката за повторна употреба, рециклирането и друго оползотворяване на материали от неопасни отпадъци от строителство и разрушаване, които цели да бъдат постигнати до 2020 г. Съгласно член 11, параграф 4 най-късно до 31 декември 2014 г. Комисията трябваше да преразгледа тези цели с оглед, ако е необходимо, на укрепването им, и на обмислянето на възможността да бъдат определени цели за други потоци от отпадъци, като вземе предвид съответните екологични, икономически и социални последици от фиксирането на целите. По силата на член 9, буква в) до края на 2014 г. Комисията трябваше да постави цели, които да бъдат постигнати до 2020 г., за предотвратяване на отпадъците и за прекъсване на връзката между икономическия растеж и екологичните въздействия, свързани с образуването на отпадъците, въз основа на най-добрите съществуващи практики, включително, ако е необходимо, преразглеждане на индикаторите, посочени в член 29, параграф 4. На последно място, съгласно член 37, параграф 4, в първия доклад, който се представя до 12 декември 2014 г., Комисията трябваше да извърши оценка на някои мерки, включително режимите на отговорност на производителя за конкретни потоци от отпадъци, на целите, индикаторите и мерките, свързани с рециклирането, както и на действията за оползотворяване на материали и енергия, които могат да допринесат за изпълнението на целите, посочени в членове 1 и 4.

В член 5, параграф 2 от Директива 1999/31/ЕО са определени три цели за предотвратяване на депонирането на биоразградими битови отпадъци и се забранява депонирането на определени потоци от отпадъци. Последната цел за предотвратяване на депонирането на биоразградими битови отпадъци трябва да се изпълни от държавите членки до 16 юли 2016 г. Съгласно член 5, параграф 2 тази цел следва да се преразгледа преди 16 юли 2014 г. с оглед на утвърждаването или изменението ѝ, за да се осигури високо ниво на опазване на околната среда и да се вземе предвид практическият опит, натрупан от държавите членки при изпълнението на двете предходни цели.

В член 6, параграф 1 от Директива 94/62/ЕО са определени цели, които да бъдат постигнати по отношение на оползотворяването и рециклирането на отпадъците от опаковки и които, съгласно член 6, параграф 5, се фиксират на всеки пет години въз основа на практическия опит, натрупан от държавите членки, констатациите от научни изследвания и развитието на техниките за оценка, като оценки на жизнения цикъл и анализ на разходите и ползите.

3.3Принципи на субсидиарност и пропорционалност

Предложенията са в съответствие с принципите на субсидиарност и пропорционалност, определени в член 5 от Договора за Европейския съюз. Те се ограничават до изменение на горепосочените директиви, като осигуряват рамка за определяне на общи цели и едновременно с това на държавите членки се предоставя свобода да вземат решения относно точните начини на изпълнение.

3.4Обяснителни документи

Комисията счита, че са необходими документи, обясняващи мерките, предприети от държавите членки за транспониране на директивите, за да се подобри качеството на информацията относно това транспониране.

Законодателството в областта на отпадъците често се транспонира по силно децентрализиран начин в държавите членки, включително на регионално или местно ниво, и чрез многобройни правни актове, в зависимост от административната структура на съответната държава членка. В резултат на това при транспонирането на изменените директиви може да се наложи държавите членки да изменят голям брой законодателни актове на национално, регионално и местно ниво.

С предложенията се изменят шест различни директиви за отпадъците и се засягат значителен брой правно обвързващи задължения; сред измененията са всеобхватно изменение на целите, определени в Директива 2008/98/ЕО, Директива 1999/31/ЕО и Директива 94/62/ЕО, както и опростяване на Директива 2000/53/ЕО, Директива 2006/66/ЕО и Директива 2012/19/ЕС. Това е комплексно преразглеждане на законодателството в областта на отпадъците, което евентуално ще засегне известен брой национални законодателни актове.

Преразгледаните цели за управлението на отпадъците, съдържащи се в изменените директиви, са взаимносвързани и следва внимателно да се транспонират в националното законодателство, преди да се включат в националните системи за управление на отпадъците.

Предложените разпоредби ще засегнат широк кръг частни и публични заинтересовани страни в държавите членки и ще имат значително въздействие върху бъдещите инвестиции в инфраструктурите за управление на отпадъците. Пълното и правилното транспониране на новото законодателство е от основно значение, за да се гарантира изпълнението на техните цели (т.е. защита на човешкото здраве и опазване на околната среда, по-голяма ресурсна ефективност, осигуряване на функционирането на вътрешния пазар, предотвратяване на пречките пред търговията и на ограничаването на конкуренцията в ЕС).

Изискването за предоставяне на обяснителни документи може да създаде допълнителна административна тежест за някои държави членки. Обяснителните документи обаче са необходими, за да се позволи ефективна проверка на пълното и правилното транспониране, което е от основно значение поради горепосочените причини, а не съществуват по-ненатоварващи мерки, които да позволят извършването на ефикасна проверка. Освен това обяснителните документи могат да допринесат значително за намаляване на административната тежест, свързана с мониторинга на спазването, упражняван от страна на Комисията; без тях ще са необходими значителни ресурси и многобройни контакти с националните органи, за да се проверят методите за транспониране във всички държави членки.

С оглед на гореизложеното е целесъобразно да се изисква от държавите членки да прилагат към съобщението за своите мерки за транспониране един или повече документи, обясняващи връзката между разпоредбите на директивите, които внасят изменения в законодателството на ЕС в областта на отпадъците, и съответните елементи от националните инструменти за транспониране.

3.5Делегирани и изпълнителни правомощия на Комисията

Делегираните и изпълнителните правомощия на Комисията са посочени в член 1, параграфи 4, 5, 6, 9, 11, 14, 15, 18, 19, 21 и 22 от предложението относно Директива 2008/98/ЕО, в член 1, параграфи 4, 6, 7, 9 и 10 от предложението относно Директива 94/62/ЕО, в член 1, параграфи 6 и 7 от предложението относно Директива 1999/31/ЕО и в измененията, предложени в членове 1 и 3 от предложението относно директиви 2000/53/ЕО и 2012/19/ЕС; също там са установени и подходящите процедури за приемане на тези актове.

4.ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА

Предложенията няма да имат отражение върху бюджета на Европейския съюз и затова не се придружават от финансовата обосновка по член 31 от Финансовия регламент (Регламент (ЕС, Eвратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета).

2015/0274 (COD)

Предложение за

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за изменение на Директива 1999/31/ЕО на Съвета относно депонирането на отпадъци

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 192, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 12 ,

като взеха предвид становището на Комитета на регионите 13 ,

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

(1)Управлението на отпадъците в Съюза следва да се усъвършенства, с цел да се опазва, съхранява и подобрява качеството на околната среда, да се опазва човешкото здраве, да се гарантира внимателното и рационалното използване на природните ресурси и да се насърчава икономика, доближаваща се в по-голяма степен до кръгова икономика.

(2)Целите, определени в Директива 1999/31/EО на Съвета 14 , с които се налагат ограничения за депониране, следва да бъдат изменени, за да отразяват по-добре стремежа на Съюза към преминаване към кръгова икономика и постигане на напредък по изпълнението на инициативата за суровините 15 , като се намали депонирането на отпадъците, предназначени за депа за неопасни отпадъци.

(3)За да се гарантира, че целите се основават на наличните данни и за да се позволи подходящ мониторинг, определението за битови отпадъци следва да бъде ясно формулирано в съответствие с определението, използвано за статистически цели във въпросника на ОИСР/Евростат относно генерирането и третирането на битови отпадъци, въз основа на което държавите членки от години съобщават данни.

(4)За да се осигури по-голяма съгласуваност в областта на законодателството относно отпадъците, определенията в Директива 1999/31/ЕО следва да се уеднаквят с тези от Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 16 .

(5)Категорични екологични, икономически и социални ползи биха произтекли от допълнително ограничаване на депонирането, като се започне с тези потоци от отпадъци, при които се прилага разделно събиране (напр. пластмаса, метали, стъкло, хартия, биоотпадъци). При прилагането на тези ограничения за депониране следва да се вземе предвид осъществимостта от техническа, екологична или икономическа гледна точка на рециклирането или на другите видове оползотворяване на остатъчните отпадъци, получавани от разделно събирани отпадъци.

(6)Биоразградимите битови отпадъци представляват значителна част от битовите отпадъци. Депонирането на нетретирани биоразградими отпадъци има сериозни отрицателни екологични последици от гледна точка на емисиите на парникови газове и на замърсяването на повърхностните и подпочвените води, на почвата и въздуха. Макар в Директива 1999/31/ЕО вече да са определени цели за предотвратяване на депонирането на биоразградими отпадъци, целесъобразно е да се въведат допълнителни ограничения за депонирането на биоразградими отпадъци, които се събират разделно в съответствие с член 22 от Директива 2008/98/ЕО.

(7)Много държави членки все още не са изградили изцяло необходимата инфраструктура за управление на отпадъците. С определянето на цели за ограничаване на депонирането ще се улесни допълнително разделното събиране, сортирането и рециклирането на отпадъците и ще се избегне блокирането на потенциално рециклируеми материали в долната част на йерархията на отпадъците.

(8)Необходимо е постепенно намаляване на депонирането, за да се предотвратят отрицателни въздействия върху човешкото здраве и върху околната среда, както и за да се гарантира, че икономически ценните отпадъчни материали се оползотворяват във все по-голяма степен и ефективно чрез подходящо управление на отпадъците и в съответствие с йерархията на отпадъците. Чрез това намаляване следва да се избегне изграждането на прекомерен капацитет за третиране в съоръженията за остатъчни отпадъци, например чрез оползотворяване на енергия или чрез нискокачествено механично-биологично третиране на нетретираните битови отпадъци, тъй като това би могло да застраши постигането на дългосрочните цели на Съюза за подготовка за повторна употреба и за рециклиране, както са посочени в член 11 от Директива 2008/98/ЕО. По сходни причини, както и за да се предотвратят отрицателни въздействия върху човешкото здраве и върху околната среда, следва да се има предвид, че макар от държавите членки да се очаква да предприемат всички необходими мерки, за да се гарантира, че се депонират единствено отпадъци, които са били третирани, спазването на това задължение не следва да води до създаването на свръхкапацитет във връзка с третирането на остатъчни битови отпадъци. Освен това, с цел да се осигури съответствието между целите, посочени в член 11 от Директива 2008/98/ЕО, и целта за ограничаване на депонирането, определена в член 5 от настоящата директива, както и за да се осигури координирано планиране на необходимите за постигането на тези цели инфраструктура и инвестиции, следва на държавите членки, на които може да бъде предоставено допълнително време за постигането на целите за рециклиране на битови отпадъци, да се предостави и допълнително време за постигането на целта за ограничаване на депонирането до 2030 г. в съответствие с посоченото в настоящата директива.

(9)За да се осигури по-добро, по-своевременно и по-уеднаквено прилагане на настоящата директива и с оглед на проактивното установяване на слабостите при прилагането, следва да се създаде система за ранно предупреждение, с помощта на която да се откриват пропуските и да се предприемат действия преди настъпването на сроковете за изпълнение на целите.

(10)Докладите за прилагането, които държавите членки изготвят на всеки три години, не се оказаха ефективен инструмент за проверка на спазването на разпоредбите и за гарантиране на правилното им прилагане, и пораждат ненужна административна тежест. По тази причина е целесъобразно да се отменят разпоредбите, съгласно които държавите членки трябва да изготвят такива доклади, и за целите на мониторинга на спазването да се използват изключително статистическите данни, които държавите членки съобщават всяка година на Комисията.

(11)Статистическите данни, съобщавани от държавите членки, са от основно значение за Комисията при оценката на спазването на законодателството в областта на отпадъците във всички държавите членки. Качеството, надеждността и съпоставимостта на статистическите данни следва да се подобрят чрез въвеждането на единна входна точка за всички данни за отпадъците, отмяната на неактуалните изисквания за съобщаване на данни, сравнителното оценяване на националните методики за съобщаване на данни и въвеждането на доклад за проверка на качеството на данните. Надеждността на съобщаваните статистически данни относно управлението на отпадъците е от основно значение за ефикасното прилагане и за осигуряването на съпоставимост на данните между държавите членки. Поради това, при изготвяне на докладите за спазването на целите, определени в Директива 1999/31/ЕО, от държавите членки следва да се изисква да използват най-актуалната методика, разработена от Комисията и от националните статистически служби на държавите членки.

(12)За да се допълва или изменя Директива 1999/31/EО, по-специално с цел да се адаптират нейните приложения към научно-техническия прогрес, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора по отношение на член 16. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета. Всяко изменение на приложенията следва да се извършва единствено в съответствие с принципите, установени в настоящата директива. За тази цел, по отношение на приложение II, Комисията следва да взима предвид общите принципи и общите процедури за изпитване и критериите за приемане съгласно приложение II. Освен това следва да бъдат установени специфичните критерии и методи за изпитване и свързаните пределно допустими стойности за всяка категория депа, включително, ако е необходимо, за специфични видове депа в рамките на една категория, включително подземните хранилища. Предложенията за стандартизиране на методите за контрол, вземане на проби и анализ във връзка с приложенията следва да се разглеждат за приемане от Комисията, ако е целесъобразно, в рамките на две години след влизането в сила на настоящата директива.

(13)За да се гарантират еднакви условия за прилагането на Директива 1999/31/EО, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия по отношение на член 3, параграф 3, приложение І, точка 3.5 и приложение ІІ, точка 5. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета 17 .

(14)Поради това Директива 1999/31/EО следва да бъде съответно изменена.

(15)В съответствие със Съвместната политическа декларация от 28 септември 2011 г. на държавите членки и на Комисията относно обяснителните документи 18 , държавите членки се задължават да приложат, в обосновани случаи, към съобщението за своите мерки за транспониране един или повече документи, обясняващи връзката между компонентите на дадена директива и съответните елементи от националните инструменти за транспониране. По отношение на настоящата директива законодателят смята, че предоставянето на тези документи е обосновано.

(16)Доколкото целите на настоящата директива, а именно усъвършенстване на управлението на отпадъците в Съюза, като така се допринесе за опазването, съхранението и подобряването на качеството на околната среда и за внимателното и рационалното използване на природните ресурси, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а поради мащаба или последиците от мерките могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигане на тези цели,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Изменения

Директива 1999/31/ЕО се изменя, както следва:

1) член 2 се изменя, както следва:

а) буква а) се заменя със следното:

„а) прилагат се определенията за „отпадък“, „битови отпадъци“, „опасни отпадъци“, „причинител на отпадъци“, „притежател на отпадъци“, „управление на отпадъци“, „разделно събиране“, „оползотворяване“, „рециклиране“ и „обезвреждане“ от член 3 от Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(*);

(*) Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците и за отмяна на определени директиви (ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3).“;

б) букви б), в), г) и н) се заличават;

2) член 5 се изменя, както следва:

а) в параграф 2 се заличава следното изречение:

„Две години след датата, предвидена в буква в), Съветът преразглежда горепосочената цел въз основа на доклада на Комисията за придобития от държавите членки практически опит в преследването на целите, определени в букви а) и б), по целесъобразност придружен от предложение за утвърждаване или изменение и допълнение на посочената цел, за да се обезпечи високо ниво на опазване на околната среда.“;

б) в параграф 3 се добавя следната буква е):

„е)    отпадъците, които се събират разделно съгласно член 11, параграф 1 и член 22 от Директива 2008/98/ЕО.“;

в) добавят се следните параграфи 5, 6 и 7:

„5. Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да осигурят до 2030 г. количеството на депонираните битови отпадъци да бъде намалено до 10 % от общото количество образувани битови отпадъци.

6. На Естония, Гърция, Хърватия, Латвия, Малта, Румъния и Словакия може да бъдат предоставени пет допълнителни години за постигането на целта по параграф 5. Държавите членки уведомяват Комисията за намерението си да използват тази разпоредба най-малко 24 месеца преди срока, определен в параграф 5. В случай на удължаване на срока държавите членки предприемат необходимите мерки, за да могат до 2030 г. да намалят количеството на депонираните битови отпадъци до 20 % от общото количество образувани битови отпадъци.

Уведомлението се придружава от план за изпълнение, в който се представят мерките, необходими, за да се осигури целите да бъдат спазени преди новия срок. В плана също така се съдържа подробен график за изпълнението на предложените мерки, както и оценка на очакваното въздействие от тях.

7. Не по-късно от 31 декември 2024 г. Комисията проучва целта, посочена в параграф 5, с цел да определи по-ниска стойност и да въведе ограничения относно депонирането на неопасни отпадъци, различни от битови отпадъци. За тази цел на Европейския парламент и на Съвета се представя доклад на Комисията, придружен от предложение, ако е целесъобразно.“;

3) вмъква се следният член 5a:

Член 5a

Доклад за ранно предупреждение

1. Комисията, в сътрудничество с Европейската агенция за околна среда, изготвя доклад относно напредъка във връзка с постигането на целите, определени в член 5, параграфи 5 и 6, не по-късно от три години преди всеки от посочените в тези разпоредби срокове.

2. Докладите по параграф 1 включват:

а)    оценка на постигането на целите от всяка държава членка;

б)    списък на държавите членки, за които съществува риск да не постигнат целите в рамките на съответните срокове, като този списък се придружава от подходящи препоръки към съответните държави членки.“;

4) в член 6, буква а) се добавя следното изречение:

„Държавите членки гарантират, че мерките, предприети в съответствие с настоящата буква, не излагат на риск постигането на целите на Директива 2008/98/ЕО, по-специално увеличаването на подготовката за повторна употреба и на рециклирането съгласно посоченото в член 11 от същата директива.“;

5) в член 11, параграф 2 втората алинея се заличава;

6) член 15 се заменя със следното:

Член 15

Съобщаване на данни

1. Държавите членки съобщават на Комисията данните относно прилагането на член 5, параграфи 2 и 5 за всяка календарна година. Те съобщават тези данни по електронен път в рамките на 18 месеца от края на годината на докладване, за която се събират данните. Данните се съобщават във формàта, определен от Комисията в съответствие с параграф 5. Първото съобщаване на данни обхваща данните за периода от 1 януари [впишете годината на транспониране на настоящата директива + 1 година] до 31 декември [впишете годината на транспониране на настоящата директива + 1 година].

2. Държавите членки съобщават данните относно изпълнението на целите, посочени в член 5, параграф 2, до 1 януари 2025 г.

3. Данните, съобщавани от държавите членки в съответствие с настоящия член, се придружават от доклад за проверка на качеството.

4. Комисията подлага на преглед данните, съобщени в съответствие с настоящия член, и публикува доклад относно резултатите от направения преглед. Докладът включва оценка на организацията на събирането на данните, на източниците на данните и на методиката, използвана в държавите членки, както и на пълнотата, надеждността, навременността и последователността на тези данни. В оценката може да се съдържат специфични препоръки с цел подобрение. Докладът се изготвя на всеки три години.

5. Комисията приема актове за изпълнение за установяване на формàта, в който се съобщават данните в съответствие с параграф 1. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по член 17, параграф 2 от настоящата директива.“;

7) член 16 се заменя със следното:

Член 16

Изменение на приложенията

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 17а за адаптирането на приложенията към научно-техническия прогрес.“;

8) член 17 се заменя със следното:

Член 17

Процедура на комитет

1. Комисията се подпомага от комитета, създаден по силата на член 39 от Директива 2008/98/ЕО. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета(*).

2. При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

(*) Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (OВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).“;

9) вмъква се следният член 17a:

Член 17a

Упражняване на делегирането

1. Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 16, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [впишете датата на влизане в сила на настоящата директива].

3. Делегирането на правомощия, посочено в член 16, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4. Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.

5. Делегиран акт, приет съгласно член 16, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.“;

10) в приложение ІІІ, точка 2 първата алинея се заличава.

Член 2

Транспониране

1.Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, не по-късно от [добавете дата — осемнадесет месеца след влизането в сила на настоящата директива]. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2.Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Брюксел на година.

За Европейския парламент    За Съвета

Председател    Председател

(1) Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците и за отмяна на определени директиви (ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3).
(2) Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 20 декември 1994 г. относно опаковките и отпадъците от опаковки (ОВ L 365, 31.12.1994 г., стр. 10).
(3) Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г. относно депонирането на отпадъци (ОВ L 182, 16.7.1999 г., стр. 1).
(4) Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 септември 2000 г. относно излезлите от употреба превозни средства (ОВ L 269, 21.10.2000 г., стр. 34 — 43).
(5) Директива 2006/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 г. относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори, и за отмяна на Директива 91/157/ЕИО (ОВ L 266, 26.9.2006 г., стр. 1 — 14).
(6) Директива 2012/19/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) (ОВ L 197, 24.7.2012 г., стр. 38 — 71).
(7) COM(2011) 571.
(8) Решение № 1386/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 г. относно Обща програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2020 година „Да живеем добре в пределите на нашата планета“ (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 171).
(9) В йерархията на отпадъците на първо място се отдава предпочитание на предотвратяването на образуването им, следват повторната им употреба и рециклирането, а след тях — оползотворяването на енергия и обезвреждането, което включва депониране и изгаряне без оползотворяване на енергия.
(10) COM(2008) 699 и COM(2014) 297.
(11) COM(2014) 397.
(12) ОВ C, , стр. .
(13) ОВ C, , стр. .
(14) Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г. относно депонирането на отпадъци (ОВ L 182, 16.7.1999 г., стр. 1).
(15) COM(2008) 699 и COM(2014) 297.
(16) Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците и за отмяна на определени директиви (ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3).
(17) Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (OВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).
(18) ОВ C 369, 17.12.2011 г., стр. 14.
Top