EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015PC0431

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписването, от името на Европейския съюз, и временното прилагане на Споразумението между Европейския съюз и Република Палау за премахване на визите за краткосрочно пребиваване

COM/2015/0431 final - 2015/0194 (NLE)

Брюксел, 14.9.2015

COM(2015) 431 final

2015/0194(NLE)

Предложение за

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

относно подписването, от името на Европейския съюз, и временното прилагане на Споразумението между Европейския съюз и Република Палау за премахване на визите за краткосрочно пребиваване


ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

1.КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

В Регламент (ЕО) № 539/2001 1 на Съвета са посочени третите държави, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване. Регламент (ЕО) № 539/2001 се прилага от всички държави членки, с изключение на Ирландия и Обединеното кралство.

Регламент (ЕО) № 539/2001 беше изменен с Регламент (ЕС) № 509/2014 на Европейския парламент и на Съвета 2 с добавянето на 19 държави към приложение II, в което се посочват третите държави, чиито граждани са освободени от изискването за притежаване на виза. Тези 19 държави са: Вануату, Гренада, Доминика, Източен Тимор, Кирибати, Колумбия, Маршалови острови, Микронезия, Науру, Обединени арабски емирства, Палау, Перу, Самоа, Сейнт Винсънт и Гренадини, Сейнт Лусия, Соломонови острови, Тонга, Тринидад и Тобаго, и Тувалу. Позоваването на всяка от тези държави в приложение II се придружава от бележка под линия, в която се уточнява, че „освобождаването от изискването за притежаване на виза се прилага от датата на влизане в сила на споразумение за освобождаване от изискването за притежаване на виза, което се сключва с Европейския съюз“.

Регламент (ЕС) № 509/2014 бе приет на 20 май 2014 г. и влезе в сила на 9 юни 2014 г. През юли 2014 г. Комисията представи препоръка до Съвета, който да я упълномощи да започне преговори за сключване на споразумения за премахване на визите с всяка от следните 17 държави: Вануату, Гренада, Доминика, Източен Тимор, Кирибати, Колумбия, Маршалови острови, Микронезия, Науру, Обединени арабски емирства, Палау, Перу, Самоа, Сейнт Винсънт и Гренадини, Сейнт Лусия, Соломонови острови, Тонга, Тринидад и Тобаго, и Тувалу 3 . На 9 октомври 2014 г. Съветът изпрати на Комисията указания за водене на преговорите.

Първите споразумения за премахване на визите бяха подписани на 6 май 2015 г. (Обединени арабски емирства), 26 май 2015 г. (Източен Тимор) и 28 май 2015 г. (Вануату, Гренада, Доминика, Самоа, Сейнт Винсънт и Гренадини, Сейнт Лусия, Тринидад и Тобаго) и се прилагат временно от датата на подписването им до окончателното им влизане в сила.

На 17 декември 2014 г. започнаха преговорите с Палау, които се проведоха чрез размяна на писма. По време на последвалата кореспонденция беше постигнато споразумение по всички аспекти. Споразумението беше парафирано на 27 май 2015 г. (Палау) и 10 юни (Съюза) чрез размяна на писма между главните преговарящи. Държавите членки бяха уведомени по време на проведеното на 15 юни заседание на работна група „Визи“ на Съвета.

2.ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

От страна на Съюза правното основание за споразумението е член 77, параграф 2, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) във връзка с член 218 от него.

Приложеното предложение представлява правният инструмент за подписване на споразумението. Съветът ще вземе решение с квалифицирано мнозинство.

Като се вземе предвид фактът, че Палау ще може да приключи бързо вътрешната си процедура за ратифициране, както и дългият период от време, изминал откакто Комисията за първи път предложи гражданите на Палау да бъдат освободени от задължението за притежаване на виза, в предложеното решение относно подписването се предвижда временното прилагане на споразумението да започне от деня след датата на подписването му в съответствие с член 218, параграф 5 от ДФЕС. Като се има предвид, че е необходимо одобрението на Европейския парламент преди сключването на споразумението, Комисията ще информира Европейския парламент относно временното прилагане на споразумението.

3.РЕЗУЛТАТ ОТ ПРЕГОВОРИТЕ

Комисията счита, че целите, определени от Съвета в неговите указания за водене на преговори, са постигнати и че проектът на споразумението за премахване на визите е приемлив за Съюза.

Окончателното му съдържание може да бъде обобщено, както следва:

Цел

В споразумението се предвижда безвизово пътуване за гражданите на Европейския съюз и за гражданите на Палау, когато пътуват до територията на другата договаряща се страна за период, не по-дълъг от 90 дни в рамките на всеки период от 180 дни.

С цел защита на еднаквото третиране на всички граждани на ЕС в споразумението бе включена разпоредба, постановяваща, че Палау може да суспендира или да прекрати споразумението само по отношение на всички държави — членки на Европейския съюз, и съответно, Съюзът също може да суспендира или да прекрати споразумението само по отношение на всички свои държави членки.

Специфичното положение на Обединеното кралство и Ирландия е отразено в преамбюла.

Обхват

Премахването на визите обхваща всички категории лица (притежателите на обикновен, дипломатически, служебен/официален и специален паспорт), пътуващи с всякаква цел, с изключение с цел упражняване на доходоносна дейност. За тази последна категория всяка държава членка, а също и Палау, имат свободата да налагат изискването за притежаване на виза на гражданите на другата страна в съответствие с приложимото право на Съюза или националното право. За да се гарантира хармонизираното изпълнение, към споразумението е приложена съвместна декларация за тълкуването на категорията лица, които пътуват с цел упражняване на доходоносна дейност.

Продължителност на пребиваването

В споразумението се предвижда безвизово пътуване за гражданите на Европейския съюз и за гражданите на Палау, когато пътуват до територията на другата договаряща се страна за период, не по-дълъг от 90 дни в рамките на всеки период от 180 дни. Съвместна декларация относно тълкуването на този срок до 90 дни за всеки период от 180 дни е приложена към споразумението.

В споразумението се отчита положението на държавите членки, които все още не прилагат изцяло достиженията на правото от Шенген. Докато тези държави членки не са част от Шенгенското пространство без вътрешни граници, премахването на визите предоставя право на гражданите на Палау да пребивават за срок до 90 дни в рамките на всеки период от 180 дни на територията на всяка от тях (понастоящем това са България, Кипър, Румъния и Хърватия), независимо от срока, изчислен за цялото Шенгенско пространство.

Териториално приложение

В споразумението се съдържат разпоредби, отнасящи се до приложението му на териториално равнище: в случая на Франция и Нидерландия премахването на визите ще даде право на гражданите на Палау да пребивават само на европейската територия на тези държави членки.

Декларации

В допълнение към гореспоменатите съвместни декларации към споразумението са приложени други две съвместни декларации:

за асоциирането на Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенщайн към процеса на изпълнение, прилагане и развитие на достиженията на правото от Шенген;

за пълното разпространение на информацията за съдържанието и последствията от споразумението за премахването на визите и свързаните с него въпроси като условията за влизане;

4.ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С оглед на горепосочените резултати Комисията предлага Съветът:

да вземе решение споразумението да бъде подписано от името на Съюза и да упълномощи председателя на Съвета да посочи лицето(лицата), надлежно оправомощено(и) да го подпише(ат) от името на Съюза,

да одобри временното прилагане на споразумението до неговото влизане в сила.

2015/0194 (NLE)

Предложение за

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

относно подписването, от името на Европейския съюз, и временното прилагане на Споразумението между Европейския съюз и Република Палау за премахване на визите за краткосрочно пребиваване

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 77, параграф 2, буква а) във връзка с член 218, параграф 5 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)С Регламент (ЕС) № 509/2014 на Европейския парламент и на Съвета 4 позоваването на Палау беше прехвърлено от приложение I в приложение II към Регламент (ЕО) № 539/2001 5 на Съвета.

(2)Позоваването на тази държава се придружава от бележка под линия, в която се посочва, че освобождаването от изискването за притежаване на виза се прилага от датата на влизане в сила на споразумение за освобождаване от изискването за притежаване на виза, което се сключва с Европейския съюз.

(3)С решението си от 9 октомври 2014 г. Съветът упълномощи Комисията да води преговори за сключване на споразумение между Европейския съюз и Палау за премахване на визите за краткосрочно пребиваване. На 17 декември 2014 г. започнаха преговорите по споразумението, които се проведоха чрез размяна на писма.

(4)Споразумението, парафирано на 27 май 2015 г. (Палау) и 10 юни 2015 г. (Съюза) чрез размяна на писма, следва да бъде подписано и приложените декларации да бъдат одобрени. Споразумението следва да се прилага временно до приключване на процедурите за неговото официално сключване.

(5)В съответствие с Протокола относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие и Протокола относно достиженията на правото от Шенген, включени в рамките на Европейския съюз, приложени към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, и като потвърждава, че разпоредбите на Споразумението не се прилагат за Обединеното кралство и Ирландия,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Одобрява се от името на Европейския съюз подписването на Споразумението между Европейския съюз и Република Палау за премахване на визите за краткосрочно пребиваване (наричано по-нататък „Споразумението“), при условие че то бъде сключено.

Текстът на Споразумението е приложен към настоящото Решение.

Член 2

Декларациите, приложени към настоящото Решение, се одобряват от името на Съюза.

Член 3

Председателят на Съвета е упълномощен да посочи лицето(лицата), оправомощено(и) да подпише(ат) Споразумението от името на Съюза, при условие че то бъде сключено.

Член 4

Споразумението се прилага временно, считано от деня след датата на подписването му, до приключване на процедурите за сключването му.

Съставено в Брюксел на година.

   За Съвета

   Председател

(1) Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета от 15 март 2001 г. за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване, ОВ L 81, 21.3.2001 г., стр. 1.
(2) Регламент (ЕС) № 509/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване, ОВ L 149, 20.5.2014 г., стр. 67.
(3) COM (2014) 467, 17.7.2014 г.
(4) Регламент (ЕС) № 509/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване, ОВ L 149, 20.5.2014 г., стр. 67.
(5) Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета от 15 март 2001 г. за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване, ОВ L 81, 21.3.2001 г., стр. 1.
Top

Брюксел, 14.9.2015

COM(2015) 431 final

ПРИЛОЖЕНИЕ

към

Предложението за решение на Съвета

относно подписването, от името на Европейския съюз, и временното прилагане на Споразумението за премахване на визите за краткосрочно пребиваване между Европейския съюз и Република Палау


ПРИЛОЖЕНИЕ

към

Предложението за решение на Съвета

относно подписването, от името на Европейския съюз, и временното прилагане на Споразумението за премахване на визите за краткосрочно пребиваване между Европейския съюз и Република ПалауСПОРАЗУМЕНИЕ

между Европейския съюз и Република Палау за премахване на визите за краткосрочно пребиваване

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ, наричан по-долу „Съюзът“ или „ЕС“, и

РЕПУБЛИКА ПАЛАУ (наричана по-долу „Палау“)

заедно наричани по-долу „договарящите се страни“,

С ЦЕЛ по-нататъшно развиване на приятелските отношения между договарящите се страни и като желаят да улеснят пътуванията чрез осигуряване на безвизово влизане и краткосрочно пребиваване за своите граждани,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД Регламент (ЕC) № 509/2014 на Европейския парламент и Съвета от 15 май 2014 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване 1 , чрез — inter alia — прехвърляне на 19 трети държави, включително Палау, в списъка с трети държави, чиито граждани са освободени от изискването за притежаване на виза за краткосрочно пребиваване в държавите членки,

КАТО ОТЧИТАТ, че в член 1 от Регламент (ЕС) № 509/2014 се предвижда, че за тези 19 държави освобождаването от изискването за виза се прилага от датата на влизане в сила на споразумение за освобождаване от изискването за виза, което се сключва със Съюза,

КАТО ЖЕЛАЯТ да защитят принципа на еднакво третиране на всички граждани на ЕС,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че лицата, пътуващи с цел упражняване на доходоносна дейност по време на своето краткосрочно пребиваване, не попадат в приложното поле на настоящото споразумение и следователно за тази категория продължават да се прилагат съответните разпоредби на правото на Съюза и националното право на държавите членки, както и националното право на Палау във връзка със задължението за притежаване на виза или освобождаването от него, и във връзка с достъпа до заетост,

КАТО ВЗЕМАТ ПРЕДВИД Протокола относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие и Протокола относно достиженията на правото от Шенген, включени в рамките на Европейския съюз, приложени към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, и като потвърждават, че разпоредбите на настоящото споразумение не се прилагат по отношение на Обединеното кралство и Ирландия,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

ЧЛЕН 1

Цел

Настоящото споразумение предвижда безвизово пътуване за гражданите на Съюза и за гражданите на Палау, когато пътуват до територията на другата договаряща се страна за период, не по-дълъг от 90 дни в рамките на всеки период от 180 дни.

ЧЛЕН 2

Определения

За целите на настоящото Споразумение

a)    „държава членка“ означава всяка държава — членка на Съюза, с изключение на Обединеното кралство и Ирландия;

б)    „гражданин на Съюза“ означава гражданин на държава членка съгласно определението в буква а);

в)    „гражданин на Палау“ означава всяко лице, което притежава гражданство на Палау;

г)    „Шенгенско пространство“ означава пространството без вътрешни граници, обхващащо териториите на държавите членки съгласно определението в буква а), които прилагат изцяло достиженията на правото от Шенген.ЧЛЕН 3

Приложно поле

1.    Гражданите на Съюза, които притежават валиден обикновен, дипломатически, служебен, официален или специален паспорт, издаден от държава членка, могат да влизат и пребивават без виза на територията на Палау за периода на пребиваване, определен в член 4, параграф 1.

Гражданите на Палау, които притежават валиден обикновен, дипломатически, служебен, официален или специален паспорт, издаден от Палау, могат да влизат и пребивават без виза на територията на държавите членки за периода на пребиваване, определен в член 4, параграф 2.

2.    Параграф 1 от настоящия член не се прилага за лицата, пътуващи с цел упражняване на доходоносна дейност.

За тази категория лица всяка държава членка може самостоятелно да реши да наложи изискването за притежаване на виза за гражданите на Палау или да го оттегли в съответствие с член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета 2 .

За тази категория лица Палау може да реши да наложи изискването за притежаване на виза или да отмени визовия режим за гражданите на всяка държава членка поотделно в съответствие със своето национално право.

3.    Премахването на визите, предвидено с настоящото споразумение, се прилага, без да се засягат законите на договарящите се страни във връзка с условията за влизане и краткосрочно пребиваване. Държавите членки и Палау запазват правото си да откажат влизане и краткосрочно пребиваване на своята територия, ако едно или повече от тези условия не са изпълнени.

4.    Премахването на визите се прилага независимо от вида транспорт, използван за преминаване на границите на договарящите се страни.

5.    Необхванатите от настоящото споразумение въпроси се уреждат от правото на Съюза, националното право на държавите членки и националното право на Палау.

ЧЛЕН 4

Продължителност на пребиваването

1.    Гражданите на Съюза могат да пребивават на територията на Палау за период, не по-дълъг от 90 дни в рамките на всеки период от 180 дни.

2.    Гражданите на Палау могат да пребивават на територията на държавите членки, прилагащи изцяло достиженията на правото от Шенген, за период, не по-дълъг от 90 дни в рамките на всеки период от 180 дни. Този период се изчислява независимо от всякакво пребиваване в държава членка, която все още не прилага изцяло достиженията на правото от Шенген.

Гражданите на Палау могат да пребивават за период, не по-дълъг от 90 дни в рамките на всеки период от 180 дни на територията на всяка от държавите членки, които все още не прилагат изцяло достиженията на правото от Шенген, независимо от продължителността на пребиваването, изчислена за територията на държавите членки, които прилагат изцяло достиженията на правото от Шенген.

3.    Настоящото Споразумение не засяга възможността Палау и държавите членки да удължат периода на пребиваване над 90 дни в съответствие със своето национално право и с правото на Съюза.

ЧЛЕН 5

Териториално приложение

1.    По отношение на Френската република настоящото Споразумение се прилага само за европейската територия на Френската република.

2.    По отношение на Кралство Нидерландия настоящото Споразумение се прилага само за европейската територия на Кралство Нидерландия.

ЧЛЕН 6

Съвместен комитет за управление на Споразумението

1.    Договарящите се страни създават Съвместен комитет от експерти (наричан по-долу „Комитетът“), съставен от представители на Съюза и представители на Палау. Съюзът се представлява от Европейската комисия.

2.    Комитетът има следните задачи:

а)    наблюдение на прилагането на настоящото Споразумение,

б)    представяне на предложения за изменения или допълнения към настоящото Споразумение,

в)    уреждане на спорове, възникнали при тълкуването или прилагането на настоящото Споразумение.

3.    Комитетът се свиква при необходимост по искане на една от договарящите се страни.

4.    Комитетът приема своя процедурен правилник.

ЧЛЕН 7

Връзка на настоящото Споразумение със съществуващи двустранни споразумения за премахване на визите между държавите членки и Палау

Настоящото Споразумение има предимство пред всички двустранни споразумения или договорености, сключени между отделните държави членки и Палау, доколкото те уреждат въпроси, попадащи в приложното поле на настоящото споразумение.

ЧЛЕН 8

Заключителни разпоредби

1.    Настоящото Споразумение се ратифицира или одобрява от договарящите се страни в съответствие с техните съответни вътрешни процедури и влиза в сила на първия ден от втория месец след датата на по-късната от двете нотификации, чрез които договарящите се страни се уведомяват една друга относно приключването на гореспоменатите процедури.

Настоящото споразумение се прилага временно от деня след датата на неговото подписване.

2.    Настоящото Споразумение се сключва за неопределен срок, освен ако действието му не бъде прекратено в съответствие с параграф 5.

3.    Настоящото Споразумение може да бъде изменяно с писменото съгласие на договарящите се страни. Измененията влизат в сила, след като договарящите се страни са се уведомили една друга за приключването на необходимите им за тази цел вътрешни процедури.

4.    Всяка договаряща се страна може да суспендира изцяло или частично прилагането на настоящото Споразумение, по-специално по причини, свързани с обществения ред, защитата на националната сигурност или защитата на общественото здраве, незаконната имиграция или повторното въвеждане на изискването за притежаване на виза от някоя от договарящите се страни. Другата договаряща се страна се уведомява за решението за суспендиране на изпълнението не по-късно от два месеца преди планираната дата на неговото влизане в сила. Договарящата се страна, която е суспендирала прилагането на настоящото Споразумение, незабавно информира другата договаряща страна, ако причините за това суспендиране отпаднат, и възобнови неговото прилагане.

5.    Всяка договаряща се страна може да прекрати настоящото Споразумение с писмено уведомление до другата страна. Настоящото Споразумение престава да бъде в сила 90 дни след това.

6.    Палау може да суспендира прилагането на настоящото Споразумение или да го прекрати само по отношение на всички държави членки.

7.    Съюзът може да суспендира прилагането на настоящото Споразумение или да го прекрати само по отношение на всички свои държави членки.

Съставено в два екземпляра на английски, български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, финландски, френски, чешки и шведски език, като всеки текст е еднакво автентичен.

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИСЛАНДИЯ, НОРВЕГИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ И ЛИХТЕНЩАЙН

Договарящите се страни вземат предвид съществуващите тесни връзки между Европейския съюз и Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенщайн, по- специално въз основа на споразуменията от 18 май 1999 г. и 26 октомври 2004 г. относно асоциирането на тези държави към процеса на изпълнение, прилагане и развитие на достиженията на правото от Шенген.

При тези обстоятелства е желателно властите на Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенщайн, от една страна, и на Палау, от друга страна, незабавно да сключат двустранни споразумения за премахване на визите за краткосрочно пребиваване при условия, подобни на тези на настоящото споразумение.

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ТЪЛКУВАНЕТО НА КАТЕГОРИЯТА ЛИЦА, ПЪТУВАЩИ С ЦЕЛ УПРАЖНЯВАНЕ НА ДОХОДОНОСНА ДЕЙНОСТ, СЪГЛАСНО ПРЕДВИДЕНОТО В ЧЛЕН 3, ПАРАГРАФ 2 ОТ НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

В желанието си да осигурят общо тълкуване договарящите се страни се съгласяват, че за целите на настоящото Споразумение категорията лица, упражняващи доходоносна дейност, обхваща лицата, които влизат с цел упражняване на доходоносно занятие или платена дейност на територията на другата договаряща се страна като наето лице или като доставчик на услуги.

Тази категория следва да не обхваща:

   представителите на деловите среди, т.е. лицата, пътуващи с делова цел (без да са наети в държавата на другата договаряща се страна),

   спортистите или хората на изкуството, извършващи дейност по конкретен повод,

   журналистите, изпратени от медиите на своята държава по местоживеене, и

   стажантите в рамките на едно и също предприятие.

Прилагането на настоящата Декларация се наблюдава от Съвместния комитет в рамките на отговорностите му съгласно член 6 от настоящото Споразумение, като той може да предложи изменения, когато въз основа на опита на договарящите се страни счита това за необходимо.СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ТЪЛКУВАНЕТО НА ПЕРИОДА ДО 90 ДНИ В РАМКИТЕ НА ВСЕКИ ПЕРИОД ОТ 180 ДНИ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 4 ОТ НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

Договарящите се страни приемат, че периодът до 90 дни в рамките на всеки период от 180 дни, както е предвидено в член 4 от настоящото Споразумение, означава или непрекъснато посещение, или няколко последователни посещения, чиято обща продължителност не надвишава 90 дни в рамките на всеки период от 180 дни.

Понятието „всеки“ предполага прилагането на „подвижен“ референтен период от 180 дни, като се гледа назад всеки ден от пребиваването за последния период от 180 дни, за да се провери дали продължава да бъде изпълнявано изискването за 90 дни в рамките на всеки период от 180 дни. Това, наред с другото, означава, че липсата на непрекъснат период от 90 дни позволява ново пребиваване до 90 дни.

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ИНФОРМИРАНЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ ЗА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ВИЗИТЕ

Като признават значението на прозрачността за гражданите на Европейския съюз и гражданите на Палау, договарящите се страни се съгласяват да гарантират пълно разпространение на информацията за съдържанието и последиците от Споразумението за премахване на визите и свързаните с него въпроси, като условията за влизане.

_________________

(1) ОВ на ЕС L 149, 20.5.2014 г., стр. 67
(2) Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета от 15 март 2001 г. за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (ОВ на ЕС L 81, 21.3.2001 г., стр. 1).
Top