EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015IP0299

Незаконодателна резолюция на Европейския парламент от 9 септември 2015 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване на Протокола за определяне на възможностите за риболов и финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Гвинея Бисау (11667/2012 — C8-0278/2014 — 2012/0134(NLE) — 2015/2119(INI))

OJ C 316, 22.9.2017, p. 114–117 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.9.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 316/114


P8_TA(2015)0299

Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Гвинея Бисау: възможности за риболов и финансово участие (резолюция)

Незаконодателна резолюция на Европейския парламент от 9 септември 2015 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване на Протокола за определяне на възможностите за риболов и финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Гвинея Бисау (11667/2012 — C8-0278/2014 — 2012/0134(NLE) — 2015/2119(INI))

(2017/C 316/10)

Европейският парламент,

като взе предвид предложението за решение на Съвета (11667/2012),

като взе предвид проекта за протокол за определяне на възможностите за риболов и на финансовото съдействие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Гвинея Бисау (11671/2012),

като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 43, както и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), и параграф 7 от Договора за функционирането на ЕС (C8-0278/2014),

като взе предвид своята резолюция от 25 октомври 2012 г. относно доклада на ЕС за 2011 г. относно съгласуваността на политиките за развитие (1),

като взе предвид последващата оценка на протокола за изпълнение на Споразумението в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Гвинея Бисау (Рамково споразумение FISH/2006/20, Специална конвенция № 27, септември 2010 г.),

като взе предвид своята законодателна резолюция от 9 септември 2015 г. (2) относно проекта на решение на Съвета,

като взе предвид член 99, параграф 1, втора алинея от своя правилник,

като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство и становището на комисията по развитие (A8-0236/2015),

А.

като има предвид, че общата цел на протокола е засилване на сътрудничеството между ЕС и Гвинея Бисау в областта на рибарството в интерес на двете страни чрез установяване на рамка на партньорство, позволяваща едновременно развиване на устойчива политика в областта на рибарството и устойчиво и отговорно използване на рибните ресурси в изключителната икономическа зона на Гвинея Бисау, и получаване на подходящ дял от наличния излишък от рибни запаси, съответстващ на интересите на флотите на ЕС;

Б.

като има предвид, че Европейският съюз следва да направи всичко възможно сключените с трети държави споразумения за устойчиво рибарство да бъдат от взаимен интерес за ЕС и съответните трети държави, включително за тяхното местно население и рибарската им промишленост;

В.

като има предвид, че първото споразумение в областта на рибарството между ЕИО и Гвинея Бисау датира от 1980 г. и че оттогава до 15 юни 2012 г. флотите на държавите-членки на ЕИО/ЕС са имали достъп до възможности за риболов във водите на Гвинея Бисау през периодите, когато протоколите за изпълнение на споразумението са били в сила;

Г.

като има предвид, че възможностите за риболов, предоставени на флотите на ЕС в рамките на настоящия протокол са: 3 700 БРТ (брутен регистриран тонаж) за траулери с дълбоко замразяване (за улов на скариди) и 3 500 БРТ за траулери с дълбоко замразяване (за дънни видове и главоноги мекотели), 28 сейнера с дълбоко замразяване за улов на риба тон и кораби с парагади и 12 кораба за улов на риба тон с въдици; като има предвид, че споразумението между ЕС и Гвинея Бисау в областта на рибарството е от голямо значение, тъй като е едно от малкото споразумения на ЕС в областта на рибарството, позволяващи достъп до смесен риболов;

Д.

като има предвид, че сумите, трансферирани в Гвинея Бисау по силата на споразумението, не на последно място като компенсация за достъпа до ресурси, представляват важна част от бюджета на страната; като има предвид, че въпреки това трансферите, направени в рамките на секторното сътрудничество, бяха спрени в миналото поради някои затруднения за усвояване на помощта от страна на Гвинея Бисау;

Е.

като има предвид, че Гвинея Бисау се сблъсква със слабости по отношение на социално-икономическото развитие като цяло, и по-конкретно в сектора на рибарството, в значими области като професионалното обучение, структурата на сектора и признаването на ролята на жените в сектора;

Ж.

като има предвид, че към момента резултатите от секторното сътрудничество като цяло не са задоволителни; като има предвид, че въпреки това е отчетен напредък в мониторинга, контрола и наблюдението на рибарството, капацитета за санитарни инспекции и участието на Гвинея Бисау в рамките на регионални органи за рибарство; като има предвид, че все още има възможност за подобрение по отношение на осигуряването, че споразумението прави повече за насърчаване на прозрачността и отчетността в секторното сътрудничество с цел насърчаване на устойчивото развитие на сектора на рибарството в Гвинея Бисау, както и на свързаните с него отрасли и дейности, така че да се гарантира, че по-голяма част от добавената стойност, създадена от експлоатацията на природните ресурси на страната, остава там;

З.

като има предвид, че фактът, че индустриалните корабособственици трансбордират или разтоварват улова си извън Гвинея Бисау (например в Дакар или на Канарските острови) е причина икономическите ползи от промишления риболов да се свеждат до създаването на незначителни и ограничени работни места (148 местни членове на екипаж по силата на предишния протокол); като има предвид, че през 2010 г. съществуваше само едно функциониращо предприятие за преработване на риба в Гвинея Бисау;

И.

като има предвид, че въпреки известния напредък, търговията с продукти от рибарството с ЕС беше възпрепятствана от неспособността на Гвинея Бисау да спазва санитарните стандарти, наложени от Съюза;

Й.

като има предвид, че ННН риболов (незаконният, недекларираният и нерегламентираният риболов) във водите на Гвинея Бисау е дългогодишен проблем; като има предвид, че през 2008 и 2009 г. националните органи се натъкнаха на 58 кораба, извършващи дейност в нарушение на правилата, 11 от които са извършвали риболов без разрешително, а 7 са извършвали риболов в забранени зони; като има предвид, че въпреки че е постигнат известен напредък и Гвинея Бисау несъмнено има някои средства за контрол на риболова — включително корпус от наблюдатели и високоскоростни патрулни катери, все още има пропуски в системата за наблюдение и контрол на риболова в териториалните води на Гвинея Бисау;

К.

като има предвид, че е доказаните пропуски в знанията, както по отношение на последиците на настоящото споразумение върху морската екосистема, така и на гарантирането, че достъпът се ограничава до излишъка от запаси, които не могат да бъдат уловени от местните флоти, и поради липсата на актуализирани биологични данни (по-специално след като флотите на ЕС преустановиха дейност в Гвинея Бисау през 2012 г.) следва да се разглеждат като причина за безпокойство и трябва да бъдат отстранени възможно най-скоро;

Л.

като има предвид, че Парламентът трябва да бъде незабавно и цялостно информиран на всички етапи относно процедурите, свързани с протокола или неговото подновяване;

1.

Счита, че настоящото споразумение е от изключително значение, както за Гвинея Бисау, така и за флотовете на ЕС, извършващи дейност във водите на страната; следователно счита, че резултатите, постигнати към момента в областта на секторното сътрудничество, са недостатъчни и призовава Комисията да предприеме необходимите мерки, посредством създаване на механизми за по-голяма прозрачност, отчетност и участие на бенефициентите, по-конкретно общностите за традиционен дребномащабен риболов, и ако е необходимо — посредством преразглеждане и укрепване на частта от споразумението, свързана със секторната подкрепа, както и да намери по-добри и различни начини за увеличаване на степента на усвояване на тази помощ с цел преобръщане на тенденцията, наблюдавана през последните десетилетия;

2.

Припомня, че споразумението трябва да насърчава по-ефективно и устойчиво развитие на сектора на рибарството на Гвинея Бисау, както и на свързаните с него отрасли и дейности, по-конкретно на дребномащабния риболов, който допринася значително за продоволствената сигурност и местния поминък, увеличавайки добавената стойност, оставаща в Гвинея Бисау, в резултат на експлоатацията на нейните природни ресурси; отбелязва напредъка, постигнат през последните години, но счита, че са необходими непоколебими и постоянни усилия, за да бъдат постигнати забележителни резултати; счита, че областите, които трябва да получат подкрепа, не на последно място техническа подкрепа, следва да бъдат изграждане на институционален капацитет, обучение на специалисти от областта на рибарството, партньорства с традиционния дребномащабен риболов, както и силен акцент върху политиките в областта на равенството между половете, за да се признае и използва ролята на жените (разпространение и пазарна реализация на рибата, съхранение, първична преработка и т.н.);

3.

Счита, че възможностите за трудова заетост на местни моряци на борда на кораби на ЕС, предвидени в протокола, следва да се използват пълноценно;

4.

Счита, че мерките за предотвратяване на незаконния, недекларирания и нерегламентирания риболов в изключителната икономическа зона на Гвинея Бисау следва да бъдат засилени, включително чрез подобрено наблюдение, контрол и надзор посредством широкото използване на система за спътниково наблюдение на корабите, риболовни дневници, инспектори и изпълнение на решенията на регионалните организации в областта на рибарството;

5.

Заявява, че секторната подкрепа в рамките на споразумението в областта на рибарството трябва да съответства по-ефективно на инструментите в областта на сътрудничеството за развитие, по-специално Европейския фонд за развитие (ЕФР);

6.

Призовава Комисията, въпреки направените усилия, да продължи да помага на органите на Гвинея Бисау в подобряването на системата за наблюдение и контрол на рибарството във водите на Гвинея Бисау, така че да се усилят мерките за борба срещу незаконния, недекларирания и нерегламентирания риболов;

7.

Подчертава, че настоящото споразумение съдържа клауза за недискриминация; отбелязва със задоволство, че споразуменията в областта на рибарството, сключени от Гвинея Бисау с трети държави, са публикувани в контекста на преговорите и могат да бъдат консултирани; призовава Комисията да следи отблизо развитието на тези споразумения и на риболовните дейности в гвинейските води;

8.

Счита, че е желателно да се подобрят качеството и надеждността на данните относно целия улов (целеви и прилов) и, по-общо, относно състоянието на опазване на рибните ресурси, за да се оцени по-точно въздействието на споразумението върху морската екосистема и риболовните общности; счита също, че следва да се помогне на Гвинея Бисау да разработи свои собствени средства за получаване на тези данни; призовава Комисията да гарантира, че органите, наблюдаващи изпълнението на споразумението, сред които е и съвместният научен комитет, функционират по-правилно и по по-прозрачен начин;

9.

Призовава Комисията да изпрати на Парламента протоколите и заключенията от заседанията на съвместния комитет, предвиден в член 9 от споразумението, многогодишната секторна програма, посочена в член 3 от новия протокол, резултатите от годишните оценки, както и протоколите и заключенията от заседанията, предвидени в член 4 от новия протокол; призовава Комисията също така да даде възможност на представители на Парламента да присъстват като наблюдатели в заседанията на съвместния комитет и да насърчава участието на рибарските общности от Гвинея Бисау; също така изисква Комисията да представи на Парламента и на Съвета, в рамките на последната година на прилагане на новия протокол и преди започване на преговори за подновяването му, цялостен доклад относно прилагането му, без ненужни ограничения, свързани с достъпа до документа;

10.

Счита, че Комисията следва да се стреми да включи в многогодишната секторна програма, предвидена в член 3 от протокола, цели, които водят до действително развитие на местния риболов, по-специално непромишлени риболовни стопанства и рибопреработвателна промишленост, включително чрез повече разтоварвания на сушата в Гвинея Бисау, както и други икономически дейности и партньорства в сектора на рибарството;

11.

Счита, че съвместният комитет, предвиден в Споразумението за партньорство, следва да гарантира, че стабилността на всички механизми, предвидени в настоящия протокол, е безспорна в контекста на проблема с корупцията;

12.

Призовава Комисията и Съвета да предоставят на Парламента, в рамките на правомощията си, своевременна и изчерпателна информация на всички етапи на процедурите, свързани с новия протокол и неговото подновяване съгласно член 13, параграф 2 от Договора за ЕС и член 218, параграф 10 от Договора за функционирането на ЕС;

13.

Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на Република Гвинея Бисау.


(1)  ОВ C 72 E, 11.3.2014 г., стр. 21.

(2)  Приети текстове от тази дата, P8_TA(2015)0298.


Top