EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015HB0002

Препоръка на Европейската централна банка от 28 януари 2015 година относно политиките за разпределяне на дивиденти (EЦБ/2015/2)

OJ C 51, 13.2.2015, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.2.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 51/1


ПРЕПОРЪКА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 28 януари 2015 година

относно политиките за разпределяне на дивиденти

(EЦБ/2015/2)

(2015/C 51/01)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА EВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 127, параграф 6 и член 132 от него,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално член 34 от него,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции (1), и по-специално член 4, параграф 3 от него,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 468/2014 на Европейската централна банка от 16 април 2014 г. за създаване на рамката за сътрудничество в единния надзорен механизъм между Европейската централна банка и националните компетентни органи и с определените на национално равнище органи (Рамков регламент за ЕНМ) (ЕЦБ/2014/17) (2),

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 1024/2013 се създава единен надзорен механизъм (ЕНМ), който се състои от Европейската централна банка (ЕЦБ) и националните компетентни органи (НКО) на участващите държави членки.

(2)

Необходимо е кредитните институции да продължат да се подготвят за своевременното и пълно прилагане на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета (3) и на Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (4) в условията на макроикономически и финансови предизвикателства, които оказват натиск върху печалбите на кредитните институции и в резултат от това — върху способността им да изградят капиталовата си база. Освен това, макар че е необходимо кредитните институции да финансират икономиката, наличието на консервативна политика за разпределяне на дивидентите е част от адекватното управление на риска и от добре функциониращата банкова система.

(3)

В този контекст е необходимо кредитните институции да приемат политики от отношение на дивидентите, като използват консервативни и пруденциални предположения, за да могат да изпълнят приложимите капиталови изисквания след разпределянето на дивидентите.

i)

Кредитните институции са длъжни във всеки един момент да изпълняват приложимите минимални капиталови изисквания (изискванията по първи стълб). Тук се включват съотношение на базовия собствен капитал от първи ред 4,5 %, съотношение на капитала от първи ред 6 % и съотношение на обща капиталова адекватност 8 %, както е предвидено в член 92 от Регламент (ЕС) № 575/2013, заедно с антицикличния капиталов буфер и системния буфер, посочени в член 128, параграфи 2 и 3 от Директива 2013/36/ЕС, както и всички други буфери, които са приети (5) от националните компетентни органи или от определените на национално равнище органи.

ii)

Освен това кредитните институции са длъжни във всеки един момент да изпълняват капиталовите изисквания, които са им наложени в резултат от съответното решение относно процеса по надзорен преглед и оценка в изпълнение на член 16, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1024/2013 и които надхвърлят изискванията по първи стълб (изискванията по втори стълб).

iii)

До датата на цялостното поетапно въвеждане кредитните институции са длъжни да достигнат и максималното изискуемо равнище на съотношението на базовия собствен капитал от първи ред, съотношението на капитала от първи ред и съотношението на общата им капиталова адекватност. Това задължение включва пълното прилагане на гореспоменатите съотношения след прилагането на преходните разпоредби, както и пълното прилагане на антицикличния капиталов буфер и на системния буфер, посочени в член 128, параграфи 2 и 3 от Директива 2013/36/ЕС, както и на всички други буфери, които са приети (6) от националните компетентни органи и от определените на национално равнище органи. Преходните разпоредби се съдържат в дял XI от Директива 2013/36/ЕС и в десета част от Регламент (ЕС) № 575/2013.

Тези изисквания трябва да бъдат спазени на консолидирано равнище и на индивидуална основа, освен ако е налице освобождаване от прилагането на пруденциалните изисквания на индивидуална основа, както е предвидено в членове 7 и 10 от Регламент (ЕС) № 575/2013,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ПРЕПОРЪКА:

I.

При изплащането през 2015 г. на дивиденти (7) за финансовата 2014 година ЕЦБ препоръчва:

Първа категория : Кредитните институции, които са изпълнили приложимите капиталови изисквания, както те са посочени в съображение 3, подточки i) и ii), и които към 31 декември 2014 г. вече са достигнали максималното равнище на съотношенията, както те са посочени в съображение 3, подточка iii), следва да разпределят под формата на дивиденти единствено нетните си печалби по консервативен начин, за да могат да продължат да изпълняват всички изисквания дори в случай на влошени икономически и финансови условия;

Втора категория : Кредитните институции, които към 31 декември 2014 г. са изпълнили приложимите капиталови изисквания, както те са посочени в съображение 3, подточки i) и ii), но към 31 декември 2014 г. не са достигнали максималното равнище на съотношенията, както те са посочени в съображение 3, подточка iii), следва да разпределят под формата на дивиденти единствено нетните си печалби по консервативен начин, за да могат да продължат да изпълняват всички изисквания, дори в случай на влошени икономически и финансови условия. Освен това те по принцип следва да изплащат дивиденти единствено дотолкова, доколкото се поддържа линейна (8) права към изискуемото максимално равнище на съотношенията, както те са посочени в съображение 3, подточка iii);

Трета категория : Кредитните институции (9), които съгласно цялостната оценка от 2014 г. са с капиталов недостиг, който няма да може да бъде покрит до 31 декември 2014 г. посредством капиталови мерки, или кредитните институции, които нарушават изискванията, посочени в съображение 3, подточка i) или ii), следва по принцип да не разпределят дивиденти (10).

II.

Адресати на настоящата препоръка са значимите поднадзорни лица и значимите поднадзорни групи според определенията в член 2, точки 16 и 22 от Регламент (ЕС) № 468/2014 (ЕЦБ/2014/17).

Адресати на настоящата препоръка са и националните компетентни органи и определените на национално равнище органи по отношение на по-малко значимите поднадзорни лица и по-малко значимите поднадзорни групи. От националните компетентни органи и от определените на национално равнище органи се очаква да прилагат по целесъобразност настоящата препоръка спрямо тези лица и групи.

Съставено във Франкфурт на Майн на 28 януари 2015 година.

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  ОВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 63.

(2)  ОВ L 141, 14.5.2014 г., стр. 1.

(3)  Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1).

(4)  Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338).

(5)  Тук се включват например буферите, посочени в членове 458, 459 и 500 от Регламент (ЕС) № 575/2013, както и други буфери, вече приети от националните компетентни органи или от определените на национално равнище органи, но с по-късна дата за прилагането им, доколкото те са приложими в момента на разпределянето на дивидентите.

(6)  Вж. бележка под линия 5.

(7)  Кредитните институции могат да имат различна правна форма, като например дружества, чиито ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар, и неакционерни дружества, като например взаимоспомагателни дружества, кооперации или спестовни институции. В настоящата препоръка терминът „дивидент“ означава всеки вид парично плащане, което подлежи на одобрение от Общото събрание.

(8)  На практика това означава, че за период от четири години кредитните институции по принцип следва да поддържат разлика от поне 25 % на година до достигането на максималното равнище на съотношението на базовия собствен капитал от първи ред, съотношението на капитала от първи ред и съотношението на общата капиталова адекватност, както са посочени те в съображение 3, подточка iii).

(9)  Включително по-малко значимите поднадзорни лица, обект на цялостната оценка.

(10)  Кредитните институции, които считат, че имат законово задължение да изплащат дивиденти, които надхвърлят този размер, следва да се свържат своевременно със съвместния си надзорен екип. По-малко значимите поднадзорни лица, които считат, че имат законово задължение да изплащат дивиденти, които надхвърлят този размер, следва да се свържат своевременно със съответния им национален компетентен орган.


Top