EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015AB0010

Становище на Европейската централна банка от 13 март 2015 година относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно хармонизираните индекси на потребителските цени и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2494/95 на Съвета (CON/2015/10)

OJ C 175, 29.5.2015, p. 2–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.5.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 175/2


СТАНОВИЩЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 13 март 2015 година

относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно хармонизираните индекси на потребителските цени и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2494/95 на Съвета

(CON/2015/10)

(2015/C 175/02)

Въведение и правно основание

На 17 декември 2014 г. Европейската централна банка (ЕЦБ) получи искане от Европейския парламент за становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно хармонизираните индекси на потребителските цени (1) (ХИПЦ) (наричан по-долу „предложения регламент“). С този правен акт ще се отмени и замени Регламент (ЕО) № 2494/95 на Съвета (2). На 26 януари 2015 г. Съветът на Европейския съюз се консултира с ЕЦБ относно същото предложение.

ЕЦБ е компетентна да даде становище на основание член 127, параграф 4 и член 282, параграф 5 от Договора за функционирането на Европейския Съюз. Предложеният регламент попада в сферaтa на компетентност на ЕЦБ, тъй като тя е основен ползвател на статистическа информация относно ХИПЦ. Хармонизираните индекси на потребителските цени са важни показатели в контекста на паричната политика. Те са от съществено значение с оглед на основната цел на ЕЦБ да поддържа ценова стабилност в еврозоната (3), тъй като обоснованите решения в областта на паричната политика зависят от надеждната и висококачествена статистическа информация относно ХИПЦ. Те подпомагат и задачите на Евросистемата в областта на стабилността на финансовите пазари (4).

Управителният съвет прие настоящото становище съгласно първото изречение от член 17.5 от Процедурния правилник на Европейската централна банка.

1.   Общи забележки

ЕЦБ подкрепя направените от Европейската комисия (Евростат) усилия във връзка с прегледа и модернизацията на правната рамка на Съюза за съставянето на статистическa информация относно ХИПЦ.

2.   Консултиране с ЕЦБ и участието ѝ в подготвителната работа и работата по прилагането

2.1.

Предвид последователния принос на ЕЦБ към рамката на ХИПЦ и важността на висококачествената статистическа информация относно ХИПЦ за стабилната парична политика, и по-специално за постигането на основната цел на ЕЦБ по отношение на ценовата стабилност, следва да продължат да бъдат провеждани консултации с ЕЦБ във връзка с бъдещи изменения на настоящата рамка (5).

2.2.

Съгласно по-специално член 127, параграф 4 и член 282, параграф 5 от Договора, с ЕЦБ следва да бъдат провеждани консултации относно актовете за изпълнение и делегираните актове, които Комисията може да приема съгласно изменената правна рамка на ХИПЦ (6). В дело Комисията/ЕЦБ (7) Съдът на Европейския съюз подчерта задължението за консултиране с ЕЦБ и ползите от него.

2.3.

В съответствие с действащите разпоредби на Регламент (ЕО) № 2494/95 (8) и независимо от сътрудничеството при подготовката на законодателни актове, в съображение 2 от предложения регламент следва да бъде отразена компетентността на ЕЦБ да дава становища относно актовете за изпълнение и делегираните актове, приети съгласно предложения регламент.

3.   Използване на делегирани актове и актове за изпълнение

3.1.

Във връзка с правомощието на Комисията да приема делегирани актове на основание член 290 от Договора ЕЦБ счита за основни елементи от предложения регламент прага, под който за държавите членки не съществува задължение за предоставяне на подиндекси на хармонизираните индекси, и списъка с подиндексите, които държавите членки (9) не трябва да изготвят. Тези компоненти са от съществено значение с оглед на осигуряването на стабилни и хармонизирани индекси на потребителските цени. Промените в тези параметри имат пряк ефект върху обхвата и стабилността на индексите. Те оказват значимо въздействие върху качеството и надеждността им. Следователно ЕЦБ счита, че делегираните актове не са подходящите правни инструменти, с които да се установяват правилата, уреждащи тези ключови елементи от рамката на ХИПЦ. Тези въпроси следва да бъдат разрешени и предвидени в предложения регламент. ЕЦБ предлага в член 5, параграфи 6 и 7 да бъдат включени добре установените прагове, изразяващи се съответно в тегло, равно на една хилядна част от общите разходи, включени в обхвата на ХИПЦ, и една стотна част за индексите на цените на обитаваните от собствениците жилища.

3.2.

ЕЦБ подкрепя предложения текст на член 5, параграф 1 във връзка с член 2, буква р) относно събирането на информация за „административно регулираните цени“ като част от „основната информация“, която следва да бъде предоставена във връзка с ХИПЦ (и ХИПЦ при постоянни данъчни ставки). ЕЦБ наблюдава промените в цените, които са определени пряко от правителството или са повлияни в значителна степен от него (на централно, регионално или местно равнище, включително националните регулатори), както и въздействието на тези промени върху цялостните ХИПЦ. Без съмнение, тази информация е много полезна за анализа на промените в инфлацията. Въпреки това са необходими допълнителни указания относно класификацията на цените като цени, които не са административно регулирани, цени, които са предимно административно регулирани, или цени, които са напълно административно регулирани. Тази класификация е често неясна. Във връзка с индексите, които вземат предвид административно регулираните цени или ги изключват, ЕЦБ би приветствала акт за изпълнение, приет съгласно член 4, параграф 4 от предложения регламент, с който Комисията предоставя указания, посредством които се осигуряват хармонизираното дефиниране и прилагане на тези понятия.

4.   Методологически въпроси

4.1.

ЕЦБ е съгласна с Комисията, че новата правна рамка не следва да изостава от настоящите изисквания за съставяне на хармонизирани индекси от гледна точка на осигуряването на качество и последователност. Постиженията, осъществени през последните двадесет години след приемането на Регламент (ЕО) № 2494/95 на Съвета, следва да бъдат задържани и ако е възможно — подобрени.

4.2.

С член 4, параграф 2, буква б) от предложения регламент се въвежда по-широко поле за систематични разлики в годишното процентно увеличение на индекса на цените на обитаваните от собствениците жилища (индекс ОСЖ) и на индекса на цените на жилищата (ИЦЖ), които могат да възникнат в резултат от отклонения от предвидените в предложения регламент понятия и методи. Макар че в Регламент (ЕС) № 93/2013 на Комисията (10) този въпрос не е уреден, ЕЦБ настоятелно предлага да се приложи стандартът от 0,1 процентни пункта, който се използва при оценяването на съпоставимостта на подиндексите на ХИПЦ. Това би могло да бъде постигнато чрез заличаването на член 4, параграф 2, буква б) от предложения регламент и премахването на ограничението в приложното поле на член 4, параграф 2, буква а). Намаляването на строгостта на изискванията за съпоставимост би влошило качеството на подиндексите ОСЖ и ИЦЖ.

4.3.

Изготвянето на подиндекси през интервали от време, които са по-дълги от изискваната в предложения регламент периодичност, следва да продължи да подлежи на предварителното одобрение на Комисията (Евростат). Понастоящем това е предвидено в член 8, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2494/95 (11). Същото изискване следва да бъде отразено и в член 6, параграф 3 от предложения регламент, както и в регламента за изпълнение.

Когато ЕЦБ отправя препоръки за изменения на предложения регламент, конкретните предложения с обяснителен текст към тях се представят в технически работен документ.

Съставено във Франкфурт на Майн на 13 март 2015 година.

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  COM(2014) 724 окончателен.

(2)  Регламент (ЕО) № 2494/95 на Съвета от 23 октомври 1995 г. относно хармонизираните индекси на потребителските цени (ОВ L 257, 27.10.1995 г., стр. 1).

(3)  Вж. член 127, параграф 1 от Договора и член 2, изречение първо от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка (наричан по-долу „Устава на ЕСЦБ“).

(4)  Вж. член 127, параграф 2 и член 127, параграф 5 във връзка с член 139, параграф 2, буква в) от Договора и член 3.1, първо тире и член 3.3 във връзка с член 42.1 от Устава на ЕСЦБ.

(5)  Вж. член 5, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2494/95, съгласно който Комисията изисква от ЕЦБ становище относно мерките, които смята да представи на Комитета на Европейската статистическа система.

(6)  Вж. например параграф 1.3 от Становище на Eвропейската централна банка от 15 февруари 2007 г. по искане на Съвета на Европейския съюз относно осем предложения за изменениe на директиви 2006/49/ЕО, 2006/48/ЕО, 2005/60/ЕО, 2004/109/ЕО, 2004/39/ЕО, 2003/71/ЕО, 2003/6/ЕО и 2002/87/ЕО във връзка с изпълнителните правомощия предоставени на Комисията (CON/2007/4), (2007/C 39/01), (ОВ C 39, 23.2.2007 г., стр. 1); параграф 2 от Становище на Eвропейската централна банка от 19 октомври 2012 г. относно предложение за регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 2214/96 относно хармонизираните индекси на потребителските цени (ХИПЦ): предаване и разпространение на подиндекси на ХИПЦ, по отношение на съставянето на хармонизирани индекси на потребителските цени при постоянни равнища на данъците и относно предложение за регламент на Комисията за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 2494/95 на Съвета относно хармонизираните индекси на потребителските цени по отношение на определянето на индекси на цените на жилищата, обитавани от техните собственици (CON/2012/77), (2013/C 73/03), (ОВ C 73, 13.3.2013 г., стр. 5).

(7)  Решение от 10 юли 2003 г. по дело Комисия на Европейските общности/Европейска централна банка (C-11/00, ECR 2003, стр. I-7147, по-специално параграфи 110 и 111). Съдът пояснява, че задължението за консултиране с ЕЦБ е насочено „най-вече да гарантира, че законодателят приема акта едва след като е бил изслушан органът, който поради специфичните функции, които изпълнява в рамките на Общността във въпросната област, и поради изключителната експертиза, от която се ползва, е в особено добра позиция да играе полезна роля в разглеждания законодателен процес“.

(8)  Вж. член 5, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2494/95.

(9)  Вж. член 5, параграфи 6 и 7 от предложения регламент.

(10)  Регламент (ЕС) № 93/2013 на Комисията от 1 февруари 2013 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 2494/95 на Съвета относно хармонизираните индекси на потребителските цени по отношение на определянето на индекси на цените на жилищата, обитавани от техните собственици (ОВ L 33, 2.2.2013 г., стр. 14).

(11)  Изискуемата периодичност за събиране на цените е веднъж месечно. Когато събирането с по-голяма периодичност не пречи на изготвянето на ХИПЦ, който да отговаря на изискванията за съпоставимост по член 4, Комисията (Евростат) може да допусне изключения от ежемесечното събиране. Настоящият параграф не изключва по-честото събиране на цени.


Top