EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014XG1223(01)

Заключения на Съвета относно основано на участието управление на културното наследство

OJ C 463, 23.12.2014, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 463/1


Заключения на Съвета относно основано на участието управление на културното наследство

(2014/C 463/01)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

КАТО ПРИПОМНЯ:

1.

заключенията на Съвета от 26 ноември 2012 г. относно управлението на културата (1), в които се подчертава колко е важно да се подобрят достъпността, участието, ефективността и съгласуваността по отношение на управлението на културата и се приканват държавите членки да насърчават подход на участие при разработването на политиката в областта на културата;

2.

заключенията на Съвета от 21 май 2014 г. относно културното наследство като стратегически ресурс за устойчива Европа (2), в които се отчита, че културното наследство има значение за междусекторните политики и играе специална роля за постигането на целите на стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и се призоват държавите членки да утвърждават дългосрочните политически модели в областта на наследството, които са основани на данни и чийто двигател са обществото и гражданите;

КАТО ПРИВЕТСТВА:

3.

съобщението на Комисията „За интегриран подход към културното наследство на Европа“, в което се отчита, че културното наследство е общ ресурс и общо благо и че поради това грижата за него е обща отговорност (3);

КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД:

4.

нарасналото признание на международно равнище на един ориентиран към хората и основаващ се на културата подход за насърчаване на устойчивото развитие и значението на прозрачните, активни и информирани системи на управление на културата, за да се отговори на потребностите на всички членове на обществото (4);

5.

нарасналото признание на европейско, национално, регионално и местно равнище на социалното измерение на културното наследство и значението на активизирането на полезните взаимодействия между различните заинтересовани страни за опазването, развиването и предаването на културното наследство на бъдещите поколения (5);

6.

приемането на установен на местно равнище и ориентиран към хората подход към културното наследство в няколко програми на ЕС, включително в програмата за научни изследвания „Хоризонт 2020“ и подхода на направлявано от общностите местно развитие, подпомагано по линия на европейските структурни и инвестиционни фондове. Този подход се потвърждава и от инициативата за съвместно планиране „Културното наследство и глобалната промяна: ново предизвикателство за Европа“;

7.

приемането на подходи на участие в действията на ЕС за Европейски столици на културата и за Знак за европейско наследство (6);

КАТО ОТЧИТА, ЧЕ основаното на участието управление на културното наследство (7):

8.

предоставя възможности за укрепване на демократичното участие, устойчивостта и социалното сближаване и за посрещане на социалните, политическите и демографските предизвикателства на днешния ден;

9.

има за цел активното участие на съответните заинтересовани страни в рамките на публичните действия — т.е. публичните органи и власти, частния сектор, организациите на гражданското общество, неправителствените организации, доброволческия сектор и заинтересованите лица — във вземането на решения, планирането, изпълнението, наблюдението и оценката на свързаните с културното наследство политики и програми с цел повишаване на отчетността и прозрачността на инвестираните публичните ресурси, както и с цел изграждане на обществено доверие в политическите решения;

10.

допринася за повишаването на осведомеността относно ценностите на културното наследство като споделен ресурс, което води до намаляване на опасността от злоупотреби и увеличаване на социалните и икономическите ползи;

11.

подкрепя съвременните културни, художествени и творчески произведения, които са тясно свързани с идентичността и ценностите и често се основават на традиционните знания и умения, както и на нематериалното наследство на хората, и следователно могат да представляват културното наследство на следващите поколения;

12.

спомага за стимулирането на нови възможности, възникнали вследствие на глобализацията, цифровизацията и новите технологии, които променят начина на създаване, достъп и използване на културното наследство;

ПРИКАНВА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ:

13.

да разработят рамки за управление на много равнища и с участието на множество заинтересовани страни, които отчитат културното наследство като споделен ресурс, чрез засилване на връзките между местните, регионалните, националните и европейските равнища на управление на културното наследство, при надлежно спазване на принципа на субсидиарност, така че се предвиждат ползи за хората на всички равнища;

14.

да насърчават включването на съответните заинтересовани страни, като направят необходимото тяхното участие да е възможно на всички етапи от процеса на вземане на решения;

15.

да поощряват рамки за управление, които отчитат значението на взаимодействието между материалното, нематериалното и цифровото културно наследство и които разглеждат, зачитат и укрепват неговите социални, културни, символични, икономически и екологични ценности;

16.

да поощряват рамки за управление, които улесняват прилагането на междусекторни политики, даващи възможност културното наследство да допринесе за постигане на цели в различни области на политиката, в това число за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж;

17.

да развиват полезни взаимодействия между стратегиите за устойчив туризъм и местния културен и творчески сектор, също и чрез насърчаване на рамки за управление, които активно привличат местното население, с цел да се насърчи предлагането на устойчив и качествен културен туризъм и да се допринесе за съживяването на градските и селските райони, като същевременно се опази целостта и се поддържа културната стойност на наследството и се постигне баланс между икономическите възможности и благоденствието на гражданите;

18.

да използват по подходящ начин финансирането от ЕС, както и националното финансиране за тези цели;

ПРИКАНВА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ И КОМИСИЯТА, В РАМКИТЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ ИМ ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ И ПРИ НАДЛЕЖНО СПАЗВАНЕ НА ПРИНЦИПА НА СУБСИДИАРНОСТ:

19.

да си сътрудничат по въпросите, свързани с основаното на участието управление на културното наследство, включително в рамките на работния план за културата за периода 2015—2018 г. (8), с цел да се установят и разпространят най-добрите практики, както и да се повиши капацитетът на сектора на културното наследство да се ангажира ефективно с тези въпроси;

20.

да насърчават предаването на традиционните умения и знания на следващите поколения, както и тяхната новаторска употреба и взаимно обогатяване чрез научно и технологично развитие;

21.

да използват цифрови средства с цел повишаване на достъпа на всички социални групи до управлението на културното наследство и участието им в него;

22.

да проучат ролята на виртуалните общности за разработването и прилагането на политики в областта на културното наследство, за подкрепата на управлението на културното наследство, за развитието на знания и за финансирането (напр. чрез принос на доброволни начала в интернет и колективно финансиране);

23.

да постигнат конкретен напредък относно управлението на Europeana (9) с цел да се гарантира нейната дългосрочна устойчивост и развитието ѝ като проект, насочен към културното наследство, както и да се улесни връзката ѝ с образованието, културния туризъм и други сектори; да насърчават, когато е целесъобразно, многократното използване на цифровото съдържание на културното наследство с цел укрепване на културното многообразие и стимулиране на използването на познаването на наследството при съвременното художествено изразяване и от културния и творческия сектор;

24.

да насърчават гражданското участие в рамките на интелигентен модел за развитие за европейските градове, който активно да интегрира културното наследство, за да допринесе за иновациите и съживяването на европейските градове, като ги свързва със съответни места и територии, популяризира тяхната привлекателност, както и като привлича инвестиции, нови икономически дейности и предприятия;

25.

да предприемат последващи мерки във връзка със съобщението „За интегриран подход към културното наследство на Европа“, за да работят заедно за разработването на всеобхватна европейска стратегия за културното наследство;

26.

да засилят сътрудничеството с международни организации като Съвета на Европа и ЮНЕСКО, за да насърчават основания на участието подход към управлението на културното наследство;

ПРИКАНВА КОМИСИЯТА:

27.

да насърчава основани на факти изследвания относно въздействието на основани на участието подходи в политиките и управлението на културното наследство, за да допринесе за разработването на стратегически подходи към културното наследство;

28.

да продължи диалога с организациите и платформите на гражданското общество в области на политиките, свързани с културното наследство, и да разгледа възможността за представяне на предложение за „Европейска година на културното наследство“.


(1)  ОВ C 393, 19.12.2012 г., стр. 8.

(2)  ОВ C 183, 14.6.2014 г., стр. 36.

(3)  Док. 12150/14.

(4)  Конференция на ООН „Бъдещето, което искаме“ (Рио де Жанейро, юни 2012 г.); Конгрес на ЮНЕСКО „Поставяне на културата в центъра на политиките за устойчиво развитие“ (Ханджоу, май 2013 г.); Форум на ЮНЕСКО „Културата, творчеството и устойчивото развитие. Научни изследвания, иновации, възможности“ (Флоренция, октомври 2014 г.).

(5)  Съвет на Европа, Рамкова конвенция за значението на културното наследство за обществото (Конвенция от Фаро, 2005 г.).

(6)  ОВ L 132, 3.5.2014 г., стр. 1 и ОВ L 303, 22.11.2011 г., стр. 1.

(7)  Културното наследство е материално, нематериално и цифрово, съгласно определението в заключенията на Съвета от 21 май 2014 г.

(8)  ОВ С 463, 23.12.2014 г., стр. 4.

(9)  Както е посочено в заключенията на Съвета от 10 май 2012 г. относно цифровизацията и предоставянето чрез интернет на материали в областта на културата, както и за съхранението на материали в цифров вид (ОВ C 169, 15.6.2012 г., стр. 5).


Top