EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014XG0614(08)

Заключения на Съвета от 21 май 2014 година относно културното наследство като стратегически ресурс за устойчива Европа

OJ C 183, 14.6.2014, p. 36–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.6.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 183/36


Заключения на Съвета от 21 май 2014 година относно културното наследство като стратегически ресурс за устойчива Европа

2014/C 183/08

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

КАТО ОТЧИТА, ЧЕ:

1.

в Договора се постановява, че Съюзът гарантира опазването и подобряването на културното наследство на Европа;

2.

културното наследство се състои от ресурсите, наследени от миналото, във всички форми и аспекти — материални, нематериални и цифрови (създадени като цифрови и цифровизирани), включително паметници, места, пейзажи, умения, практики, познания и изражения на човешкото творчество, както и колекции, съхранени и управлявани от обществени и частни органи като музеи, библиотеки и архиви. То произхожда от взаимодействието между хора и места във времето и постоянно еволюира. Тези ресурси имат голяма стойност за обществото от културна, екологична, социална и икономическа гледна точка и поради това тяхното устойчиво управление представлява стратегически избор за 21-ви век;

3.

културното наследство е съществена придобивка за Европа, както и важен компонент на европейския проект;

4.

културното наследство като невъзобновяем ресурс, който е уникален, незаменим или взаимно незаменяем, понастоящем е изправено пред важни предизвикателства, свързани с културни, екологични, социални, икономически и технологични трансформации, които засягат всички аспекти на съвременния живот.

КАТО ИЗТЪКВА СПЕЦИАЛНО, ЧЕ:

5.

културното наследство играе важна роля за създаването и подобряването на социалния капитал, тъй като то разполага със способността да:

a)

вдъхновява и насърчава участието на гражданите в обществения живот;

б)

подобрява качеството на живота и благосъстоянието на отделните хора и техните общности;

в)

насърчава многообразието и междукултурния диалог, като допринася за по-силно чувство за „принадлежност“ към едно по-широко общество и за по-добро разбирателство и уважение между народите;

г)

спомага за намаляване на социалните различия, улеснява социалното приобщаване, културното и социалното участие и насърчава диалога между поколенията и социалното сближаване;

д)

предоставя възможности за развиване на умения, познания, творчески дух и иновации;

е)

изпълнява функцията на ефективен образователен инструмент за формалното, неформалното и самостоятелното образование и ученето и обучението през целия живот.

6.

културното наследство оказва важно икономическо въздействие, включително като неделима част от културния и творческия сектор, поради това, че то, наред с другото:

a)

представлява мощна движеща сила за приобщаващо местно и регионално развитие и създава значителни вторични ефекти, по-специално чрез подобряване на устойчивия културен туризъм;

б)

подпомага устойчивото развитие и възобновяване на селските и градските райони, както се доказва от инициативи в много европейски региони и градове;

в)

създава разнообразни видове заетост.

7.

културното наследство играе специална роля за постигането на целите на стратегията „Европа 2020“ за „интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“, тъй като оказва социално и икономическо въздействие и допринася за екологичната устойчивост;

8.

културното наследство навлиза в няколко публични политики отвъд политиката в областта на културата, като например регионалното развитие, социалното сближаване, селското стопанство, морското дело, околната среда, туризма, образованието, програмата в областта на цифровите технологии, научноизследователската дейност и иновациите. Тези политики оказват пряко или косвено въздействие върху културното наследство и същевременно културното наследство предоставя голям потенциал за постигането на техните цели. Ето защо този потенциал следва напълно да се признае и да се развива.

ПРИЗОВАВА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ И КОМИСИЯТА, В РАМКИТЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ ИМ ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ И ПРИ НАДЛЕЖНО СПАЗВАНЕ НА ПРИНЦИПА НА СУБСИДИАРНОСТ:

9.

да отчитат същинската стойност на културното наследство и да разгръщат потенциала на културата и културното наследство като споделен стратегически ресурс за развитие на обществото въз основа на демократични, етични, естетични и екологични ценности, особено по време на криза;

10.

да засилват диалога с участниците, заинтересовани от културното наследство, за да се набележат и изпълнят координирани политики и действия за устойчивото управление и развитие на културното наследство, както и да насърчават сътрудничеството с международни и междуправителствени организации, по-специално със Съвета на Европа;

11.

да мобилизират наличните ресурси за подпомагане, подобряване и насърчаване на културното наследство чрез интегриран и цялостен подход, като същевременно вземат предвид неговите културни, икономически, социални, екологични и научни компоненти;

12.

да допринасят за включването на културното наследство в националните и европейските политики;

13.

да набелязват и надграждат над единодействието, изградено между националните публични политики и тези на ЕС, отвъд политиката в областта на културата, като например регионалното развитие, сближаването, селското стопанство, морското дело, околната среда, енергетиката и изменението на климата, туризма, образованието, научноизследователската дейност и иновациите с оглед на създаването на добавена стойност;

14.

по възможност да подобряват достъпа до финансиране, да използват пълноценно наличните програми за публичния и частния сектор и да насърчават инвестициите в културното наследство като част от интегрирани стратегии за устойчиво местно и регионално развитие в рамките на наличните национални програми и програми на ЕС, както и в рамките на структурните фондове на ЕС в съответствие със споразуменията за партньорство;

15.

да продължават да подкрепят действието от страна на ЕС за Знака за европейско наследство (1);

16.

да продължават да насърчават образованието в областта на културното наследство, да повишават обществената осведоменост относно потенциала на културното наследство за устойчиво развитие и да насърчават общественото участие, по-специално на децата и младите хора, в сътрудничество с гражданското общество;

17.

да подобряват събирането и анализа на качествените доказателства и количествените данни, включително на статистиката, относно културното наследство;

18.

да насърчават финансирането, разработването и разпространението на цифрово културно съдържание, както и наличността на иновативни услуги в областта на наследството, които имат културна и образователна стойност за гражданите, и да стимулират обществения достъп до тези цифрови ресурси и услуги, свързани с наследството, включително чрез европейската цифрова библиотека (Europeana).

ПРИЗОВАВА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ:

19.

да утвърждават дългосрочните политически модели в областта на наследството, които са основани на данни и чийто двигател са обществото и гражданите;

20.

да подобряват ролята на културното наследство за устойчивото развитие, като се съсредоточават върху проекти за градско и селско планиране, осъвременяване и възстановяване;

21.

да насърчават свързването и партньорствата между културното наследство и други области на политиката, между публичния и частния сектор във всички подходящи области и на различни равнища на управление;

22.

да обмислят включването на културното наследство в рамките на следващия работен план на Съвета в областта на културата, който ще се изпълнява от 2015 г. нататък;

23.

да подобряват трансграничното, междурегионалното и транснационалното сътрудничество по въпросите на културното наследство със заинтересованите страни;

24.

да насърчават традиционните познания и умения, които са необходими за съхранението, устойчивото управление и развитие на културното наследство, и които следва да се предават на бъдещите поколения, така че да се подобри човешкият капитал и да се гарантира постоянната защита на културните придобивки на Европа и достъпът до тях;

25.

да продължат да си сътрудничат във връзка с научноизследователска програма за културното наследство и да засилят подкрепата за научноизследователски инициативи в областта на културното наследство в рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ като инициативата за съвместно планиране на тема „Културното наследство и глобалната промяна“.

ПРИКАНВА КОМИСИЯТА:

26.

да продължи да анализира икономическото и социалното въздействие на културното наследство в ЕС и да допринася за разработването на стратегически подход към културното наследство;

27.

при прегледа на стратегията „Европа 2020“ да вземе предвид приноса на културното наследство за постигането на целите на стратегията;

28.

да вземе предвид специфичното естество на културното наследство, когато прилага правилата за държавна помощ;

29.

да утвърждава обмена и използването на добри практики, произтичащи от проекти, финансирани в контекста на програми на Съюза, които са насочени към насърчаването на устойчивото използване и управление на културното наследство;

30.

да подкрепи допълнително на равнище ЕС свързването и обединяването на ресурси между експерти и практикуващи в областта на наследството от публичния и частния сектор, както и организации на гражданското общество.


(1)  OВ L 303, 22.11.2011 г., стp. 1.


Top