EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014XG0614(04)

Заключения на Съвета от 20 май 2014 г. относно насърчаване на младежкото предприемачество с цел стимулиране на социалното приобщаване на младите хора

OJ C 183, 14.6.2014, p. 18–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.6.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 183/18


Заключения на Съвета от 20 май 2014 г. относно насърчаване на младежкото предприемачество с цел стимулиране на социалното приобщаване на младите хора

2014/C 183/04

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

КАТО ОТЧИТА, ЧЕ:

1.

Икономическата криза, започнала през втората половина на миналото десетилетие, създаде особено нестабилно положение за днешното младо поколение. Равнището на младежката безработица продължава да е рекордно високо — 23,2 % в ЕС-28 и 23,8 % в еврозоната (декември 2013 г.).

2.

В резултат на тази висока младежка безработица младите хора изпитват все по-голяма бедност и социално изключване и все повече от тях се чувстват принудени да напускат родните си страни, а понякога и Европа, за да търсят по-добри възможности. Това води до ефект на „изтичане на мозъци“ в някои държави членки, което би могло да се превърне в трудно обратим процес.

3.

Европейският съюз, посредством стратегията „Европа 2020“ и нейните водещи инициативи „Нови умения и работни места“, „Програма в областта на цифровите технологии за Европа“, „Съюз за иновации“ и „Младежта в движение“, насърчава предприемачеството, като утвърждава предприемаческото мислене и свързаните с него познания, умения и компетентности, които могат да дадат тласък на конкурентоспособността и интелигентния, устойчив и приобщаващ растеж.

4.

Предприемачеството е важен фактор за икономически растеж и създаване на работни места: то води до откриване на нови предприятия и работа, отваря нови пазари, подобрява производителността и създава богатство. Предприемаческото мислене повишава пригодността на младите хора за заетост. Предприемачеството, и по-конкретно малките и средните предприятия (МСП), са гръбнакът на икономиката на ЕС и представляват най-важният източник за нова заетост (1).

5.

Културите, които оценяват и възнаграждават предприемаческото поведение, например разумното поемане на рискове и самостоятелното мислене, поощряват тенденцията към развитие на нови решения за преодоляване на социалните предизвикателства. Във връзка с това трябва да се повиши общественото мнение за предприемачите, образованието по предприемачество да се застъпи по-сериозно, а по-слабо представените групи да получат специално внимание и помощ, за да създават, разработват или разширяват своите фирми или предприятия.

6.

Предприемачеството не се основава само на търсенето на печалба. Като съчетават социалното и предприемаческото измерение, различните участници от публичния и частния сектор, гражданското общество и организациите от сферата на социалната икономика (2) преодоляват основните предизвикателства пред нашето общество. Тази тенденция се нарича „социално предприемачество“, а новите организации, които се появиха — „социални предприятия“.

7.

В обновената рамка за европейско сътрудничество по въпросите на младежта културата и творчеството са определени като област за действие на политиката за младежта. Културният и творческият сектор (3) могат да предоставят големи възможности за превръщането на младежкото творчество и човешки капитал в интелигентен растеж и работни места. В цифровата ера участието в областта на културата е мощно средство за насърчаване на социалното приобщаване и социалната ангажираност, особено сред младите хора.

8.

В окончателния си доклад експертната група за „насърчаване на творчеството и иновативната способност на младите хора чрез определяне на компетентностите и уменията, придобити чрез неформално и самостоятелно учене“, е разгледала въпроса за повишаване на пригодността за заетост на младите хора.

СЧИТА, ЧЕ:

9.

Предприемачеството може да представлява важен елемент по отношение на самостоятелността, личностното развитие и благосъстоянието на младите хора. Предприемачеството може да се разглежда като едно от решенията за борба с младежката безработица.

10.

Европа следва да инвестира в образование и обучение по предприемачество, в създаването на среда, в която предприемачите могат да преуспяват и да се развиват, които да са насочени и към конкретни групи, както и в популяризирането им като модели за подражание.

11.

По-конкретно моделът на „социалното предприемачество“, насочен предимно към принос за общото благо на обществото, може да се хареса на младите хора и им даде възможност да отговорят по иновативен начин на съвременните икономически, социални и екологични предизвикателства. Идеята за социалното предприемачество, която е близка до хората и местните общности, прави необходимото за социално сближаване чрез участието на младите хора, включително и на тези от уязвимите групи.

12.

Социалните предприятия (4) допринасят за интелигентния растеж, като отговарят на новите потребности със социални иновации; създават устойчив растеж, като отчитат въздействието си върху околната среда и благодарение на дългосрочната си концепция; в основата са на приобщаващия растеж, тъй като поставят акцент върху хората и социалното сближаване.

ВЪВ ВРЪЗКА С ТОВА:

13.

Политиката за младежта може да играе роля в междусекторното сътрудничество, което би спомогнало за преодоляване на пречките. Както много други области, предприемачеството изисква дългосрочен подход и силно доверие в способностите на младите хора. За да се постигне това, е необходимо младите хора да се насърчават, от ранна възраст да се възпитават в предприемачески дух — в инициативност, увереност, разумно поемане на рискове, творчество, организираност, упоритост — за да развият пълния си потенциал и успешно да навлязат на пазара на труда. За да се насърчи младежкото предприемачество, като се поставя специален акцент върху социалното предприемачество, бяха набелязани следните приоритети:

Подобряване на предприемаческото мислене и предприемаческите умения на младите хора чрез формално образование, неформално и самостоятелно учене. Предприемаческата компетентност включва както общоприложими умения и нагласи, така и знания. Работата с младежта е ключов способ и инструмент за развитие на общоприложими умения.

Насърчаване на работата с младежта (чрез информиране, консултации и обучение) и доброволческите дейности сред младите хора като средство за придобиване на необходимите умения, за да си намерят работа или да започнат свой собствен проект. Отчитане на приноса на дейностите, свързани с работата с младежта, за повишаване и поддържане на творческата енергия и иновативната способност на младите хора като ключов елемент за тяхното самостоятелно развитие и активно приобщаване.

Подобряване и по-нататъшно укрепване на „социалното предприемачество“ като модел за предприемачество сред младите хора, така че да може да се повиши пригодността им за заетост, като същевременно се вземат предвид устойчивите и екологичните ценности.

Насърчаване на придобиването от страна на всички млади хора на умения за работа с цифрови технологии, за да могат младежите да използват в пълна степен възможностите на цифровия свят.

Стимулиране на културната осведоменост сред младите хора в качеството им на участници и потребители, което повишава инициативността и предприемаческия им дух. Достъпът до култура и активното участие в културни дейности може да повиши благосъстоянието на младите хора и съзнанието им за споделяне на общо културно наследство.

ПРИКАНВА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ ПРИ НАДЛЕЖНО СПАЗВАНЕ НА ПРИНЦИПА НА СУБСИДИАРНОСТ:

14.

Да отчитат важната роля на предприемачеството и предприятията в борбата с младежката безработица; да развиват и укрепват политиките за повишаване на знанията сред младите хора по различни аспекти на предприемачеството.

15.

Да отчитат значението на образованието в сферата на предприемачеството от ранна възраст и да изтъкват ролята на неформалното и самостоятелното учене, за да се осигури цялостен подход към личностното развитие на младите хора и да се улесни тяхното успешно интегриране на пазара на труда.

16.

Да стимулират работата с младежта и доброволческите дейности като ключови инструменти за развитие на общоприложими и т.нар. „меки“ умения, необходими за развиване на дейности, свързани с развиването на стопанска дейност и предприемачество. В това отношение да доразвият и да наблегнат на признаването или валидирането на неформалното и самостоятелното учене, като се отчитат и резултатите от него, свързани с предприемачеството.

17.

Да разгледат признаването на младежките организации като една от основните структури за неформално и самостоятелно учене, водещо до създаването на предприемаческо мислене и умения. В това отношение държавите членки може да разгледат начините за засилване на подкрепата за младежките организации при предоставянето на ориентиране, наставничество и качествено обучение.

18.

Да насърчават и подкрепят новосъздадените фирми и социалните предприятия за преодоляване на значителните пречки, свързани с достъп до финансиране, помощни услуги и възможности за наставничество (включително ефективно използване на европейските структурни и инвестиционни фондове, когато това отговаря на споразуменията за партньорство).

19.

Да предлагат подкрепа по целесъобразност, като намаляват евентуалните пречки в съответствие с равнищата на социално и екологично въздействие.

ПРИКАНВА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ И КОМИСИЯТА, В РАМКИТЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ ИМ ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ И ПРИ НАДЛЕЖНО СПАЗВАНЕ НА ПРИНЦИПА НА СУБСИДИАРНОСТ:

20.

Да увеличат популярността на социалното предприемачество и да разработят инструменти за по-доброто разбиране на този сектор. В това отношение да повишават познаването на различните форми на предприятия, социалните предприятия (включително кооперациите), предприятията в сферата на културата и творчеството и т.н., и да ги насърчават.

21.

Да улесняват стажовете и обмените, обмяната на опит и други учебни дейности за повишаване на предприемаческите нагласи и умения (в т.ч. ангажиране на младите хора в непосредствено практикуване на предприемачество, обучение на работното място, създаване на мрежи, насърчаване на специализирани умения) и да подкрепят усилията за определяне на учебните резултати от такива дейности. Да насърчават разработването на инструменти, позволяващи на младите хора да оценяват и представят своите предприемачески умения и компетентности.

22.

Да насърчават малките предприятия и младите предприемачи да правят иновации и да се възползват в пълна степен от възможностите на вътрешния пазар в ЕС и сътрудничеството, като ги стимулират да развиват дейност в чужбина и да се включат в трансграничен трансфер на знания. За да бъдат постигнати тези цели, следва да се насърчават мрежите на млади социални предприемачи и потенциални партньори.

23.

Да насърчават обмена на възможности и сътрудничеството между млади предприемачи от различни държави членки. Да засилят взаимната солидарност между поколенията чрез обмен на знания между по-опитни предприемачи и амбициозни млади предприемачи. Да насърчават програми за наставничество в предприемачеството на национално и европейско равнище.

24.

Да увеличават междусекторното сътрудничество и да осигуряват достъп до информация и помощни услуги, за да се създадат благоприятни условия за младите предприемачи и да се намали административната тежест за тях.

25.

Да насърчават достъпа сред всички заинтересовани страни и да поощряват участието им в европейски програми (като „Еразъм+“, „Еразъм за млади предприемачи“ в рамките на Програмата за конкурентоспособност на предприятията и за малките и средните предприятия COSME, Европейския социален фонд и други финансови програми за социални предприятия и микрофинансиране по Програмата за заетост и социални иновации) с цел подобряване на предприемаческите умения сред младите хора, като по целесъобразност се стимулира специализираната подкрепа за млади предприемачи и се развиват способностите на работещите с младите хора, за да се използва в максимална степен техният потенциал.

ПРИКАНВА КОМИСИЯТА:

26.

Да повишава осведомеността в областта на младежкото предприемачество, включително на Европейския младежки портал, и да представя добрите практики в тази област (евентуално съвместно с инициативата „Европейска седмица на МСП“).

27.

Да започне изследване или проучване и да подобри познанията за младежкото предприемачество, като постави акцент върху младите предприемачи, социалното предприемачество, екологичните работни места и ролята на работата с младежта в това отношение.

28.

Да укрепва активното сътрудничество между младите предприемачи и съответните стопански и социални партньори и други заинтересовани страни, включително чрез програмите „Еразъм+“ и „Еразъм за млади предприемачи“.


(1)  Над 99 % от всички европейски предприятия всъщност са МСП. Те осигуряват две от три работни места в частния сектор и допринасят за повече от половината от общата добавена стойност, създавана от предприятията в ЕС (Европейска комисия, интернет страница на ГД „Предприятия и промишленост“).

(2)  В социалната икономика в ЕС са ангажирани над 14,51 милиона души, което представлява 6,5 % от общата заетост. Социалната икономика обхваща органи със специален правен статут (кооперации, фондации, сдружения, взаимоспомагателни дружества), както и социални предприятия под формата на обикновени частни или публични дружества с ограничена отговорност („Инициатива за социалното предприемачество“ — SEC (2011)1278 окончателен).

(3)  Културният и творческият сектор осигуряват 4,5 % от европейския БВП и в тях са заети близо 8 милиона служители („Утвърждаване на културния и творческия сектор като източник на растеж и работни места в ЕС“ — COM(2012) 537 final).

(4)  Социалното предприятие е стопански субект в социалната икономика, чиято основна цел е да оказва обществено въздействие, а не да извлича печалби за своите собственици или акционери. То работи чрез предоставяне на стоки и услуги на пазара по предприемачески и иновативен начин и използва печалбите си предимно за постигане на социални цели. Управлява се открито и отговорно, и по-специално включва служителите, потребителите и заинтересованите страни, засегнати от търговската му дейност („Инициатива за социалното предприемачество“ — SEC (2011) 1278 окончателен).


Top