EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014PC0518

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Сенегал и протокола за прилагане към него

/* COM/2014/0518 final - 2014/0238 (NLE) */

52014PC0518

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Сенегал и протокола за прилагане към него /* COM/2014/0518 final - 2014/0238 (NLE) */


ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

1.           КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Съветът упълномощи Европейската комисия да води, от името на Европейския съюз, преговори за подновяване на Споразумението между правителството на Република Сенегал и Европейската икономическа общност относно риболова в крайбрежните води на Сенегал, влязло в сила на 1 юни 1981 г., и за протокол за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие. След приключването на тези преговори, на 25 април 2014 г. преговарящите парафираха проект за ново споразумение и за протокол. Новото споразумение отменя и заменя съществуващото такова; то обхваща период от пет години, считано от момента на влизането му в сила, и подлежи на автоматично подновяване. Новият протокол обхваща период от пет години, считано от датата на временното прилагане, определена в член 12 – а именно датата на подписването му от страните.

Главната цел на новото споразумение е да предостави актуализирана рамка, по-конкретно такава, която взема предвид приоритетите на реформираната обща политика в областта на рибарството и на нейното външно измерение, с оглед на стратегическо партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Сенегал.

Основната цел на протокола е да се предоставят възможности за риболов на корабите на Европейския съюз във водите на Сенегал, в рамките на наличния излишък, с оглед на най-актуалните налични научни оценки, и по-специално тези на Комитета по риболова в централната източна част на Атлантическия океан (CECAF), и в съответствие с най-добрите съществуващи научни становища и с препоръките на Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (ICCAT). Позицията на Комисията се основава, наред с другото, на резултатите от извършената от външни експерти прогнозна оценка на възможността да се сключат нови споразумение и протокол. Целта е също така да се даде нов тласък на сътрудничеството между Европейския съюз и Република Сенегал за насърчаването на политика на устойчиво рибарство и отговорно използване на рибните ресурси в риболовните зони на Сенегал, в интерес и на двете страни.

Протоколът предвижда възможности за риболов в следните категории:

-           28 сейнера за улов на риба тон;

-           8 кораба с въдици;

-           2 траулера (за улов на черна мерлуза, дънен дълбочинен вид).

Въз основа на това Комисията предлага Съветът, със съгласието на Парламента, да приеме решение за сключването на новото споразумение и новия протокол.

2.           РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНСУЛТАЦИИТЕ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ОТ ОЦЕНКИТЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

Консултации със заинтересованите страни бяха извършени в рамките на прогнозната оценка на възможността за споразумение за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Сенегал. По време на техническите срещи бяха извършени консултации и с експертите на държавите членки. Тези консултации потвърдиха интереса от това да се поднови споразумението в областта на рибарството и да се сключи протокол в областта на рибарството с Република Сенегал.

3.           ПРАВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Настоящата процедура се открива едновременно с процедурите във връзка с решението на Съвета за разрешаване на подписването и временното прилагане на споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство и съответния протокол за неговото прилагане, както и с регламента на Съвета относно разпределяне на възможностите за риболов между държавите членки на ЕС.

4.           ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА

Годишното финансово участие е 1 808 000 EUR за първата година, 1 738 000 EUR за втората, третата и четвъртата година и 1 668 000 EUR за петата година, изчислени въз основа на:

а) референтен тонаж от 14 000 тона за риба тон и количество на разрешения улов от 2 000 тона за черна мерлуза, като свързаните с достъпа суми възлизат на 1 058 000 EUR за първата година, 988 000 EUR за втората, третата и четвъртата година и 918 000 EUR за петата година; и

б) подкрепа за развитието на секторната политика в областта на рибарството на Република Сенегал в размер на 750 000 EUR годишно. Тази подкрепа отговаря на целите на националната политика в областта на рибарството, в това число на нуждите на Република Сенегал по отношение на подкрепата на научните изследвания, наблюдението и борбата с незаконния риболов, както и на дребномащабния риболов, в т.ч. възстановяването на увредените екосистеми с цел да се позволи подновяването на запасите от млади морски организми.

2014/0238 (NLE)

Предложение за

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

относно сключването на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Сенегал и протокола за прилагане към него

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43, параграф 2 във връзка с член 218, параграф 6, буква а) и член 218, параграф 7 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид одобрението на Европейския парламент[1],

като има предвид, че:

(1)       Европейският съюз подписа със Сенегал подлежащо на автоматично обновяване споразумение за устойчиво рибарство за период от пет години и протокол за прилагането на същото споразумение за период от пет години, с което на корабите на Европейския съюз се предоставят възможности за риболов във водите, над които Република Сенегал упражнява своя суверенитет или юрисдикция в областта на рибарството.

(2)       Въпросните споразумение и протокол бяха подписани на […] г. в съответствие с Решение 2014/.../ЕС[2] и се прилагат временно от датата на подписването им.

(3)       Споразумението и протоколът за прилагането му следва да бъдат одобрени от името на Европейския съюз.

(4)       По силата на споразумението се създава съвместен комитет, натоварен с контрола по прилагането на споразумението. Освен това в съответствие с протокола съвместният комитет може да одобрява някои изменения в протокола. За да се улесни одобряването на такива изменения, целесъобразно е на Комисията да се дадат правомощия, при спазване на определени условия, да одобрява измененията по опростена процедура,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Сенегал (наричано по-нататък „споразумението“) и протоколът за прилагането му (наричан по-нататък „протокола“) се одобряват от името на Съюза.

Текстът на споразумението и на протокола са поместени към настоящото решение като приложения І и ІІ.

Член 2

Председателят на Съвета посочва лицето(лицата), упълномощено(и) да извърши(ат) от името на Съюза предвидените в член 16 от споразумението и в член 13 от протокола уведомления, за да се изрази съгласието на Съюза да бъде обвързан със споразумението и протокола към него.

Член 3

В съответствие с условията, установени в приложение ІІІ към настоящото решение, Европейската комисия се упълномощава да одобрява, от името на Съюза, измененията на протокола, приети от съвместния комитет, създаден съгласно член 7 от споразумението.

Член 4

Настоящото решение влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на […] година.

                                                                       За Съвета

                                                                       Председател

[1]               ОВ С …, ..., стр...

[2]               ОВ L …, ..., стр...

Приложение І

СПОРАЗУМЕНИЕ

за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Сенегал

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ, наричан по-нататък „Съюзът“, и

РЕПУБЛИКА СЕНЕГАЛ, наричана по-нататък „Сенегал“,

наричани по-нататък „страните“,

КАТО ВЗЕМАТ ПРЕДВИД отношенията на тясно сътрудничество между Съюза и Сенегал, по-специално в рамките на Споразумението от Котону, както и взаимното им желание да засилят тези отношения,

КАТО ВЗЕМАТ ПРЕДВИД Конвенцията на ООН по морско право от 1982 г. и Споразумението за трансгранично преминаващите рибни запаси от 1995 г.,

РЕШЕНИ да прилагат решенията и препоръките, приети от съответните регионални организации за управление на рибарството, в които страните членуват,

КАТО ОСЪЗНАВАТ важността на принципите, установени от Кодекса за поведение за отговорно рибарство, приет от ФАО през 1995 г.,

РЕШЕНИ да си сътрудничат в свой взаимен интерес при насърчаване на въвеждането на отговорно рибарство с цел обезпечаване на устойчива експлоатация на морските биологични ресурси и тяхното дългосрочно опазване,

УВЕРЕНИ, че това сътрудничество трябва да се основава на взаимно допълващи се инициативи и действия, предприети съвместно или поотделно от страните, чрез които се осигуряват последователност на политиките и единство на усилията,

РЕШЕНИ, че за целите на това сътрудничество страните трябва да установят диалога, необходим за прилагането на политиката на Сенегал в областта на риболова, като осигурят участието на субектите на гражданското общество, в т.ч. на работещите в риболовната промишленост,

КАТО ЖЕЛАЯТ да установят условията и реда, регулиращи риболовните дейности на корабите на Съюза във водите на Сенегал, от една страна, и подкрепата от страна на Съюза за отговорен риболов в тези води, от друга страна,

ТВЪРДО РЕШЕНИ да развиват по-тясно икономическо сътрудничество в риболовната промишленост и свързаните с нея дейности чрез насърчаване на сътрудничеството между дружества от двете страни,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1 – Определения

За целите на настоящото споразумение:

а)      „сенегалските власти“ означава министерството на Република Сенегал, отговарящо за рибарството;

б)      „органите на Съюза“ означава Европейската комисия;

в)      „риболовна дейност“ означава търсене на риба, хвърляне, поставяне, теглене и влачене на риболовен уред, качване на улова на борда, трансбордиране, задържане на борда, преработка на борда, прехвърляне, поставяне в клетки, угояване и разтоварване на сушата на риба и продукти от риболов;

г)      „риболовен кораб“ означава всеки кораб или друг плавателен съд, използван, оборудван или от вид, обичайно използван за риболовни дейности в съответствие със сенегалското законодателство;

д)      „риболовен кораб на Съюза“ означава риболовен кораб, плаващ под флага на държава членка и регистриран в Съюза;

е)      „сенегалски води“ означава водите, над които Сенегал упражнява суверенитет или юрисдикция;

ж)     „споразумение“ означава споразумението, както и протокола, приложението и допълненията към него;

з)       „форсмажорни обстоятелства“ означава внезапни, непредвидими и неизбежни обстоятелства, които могат да застрашат или възпрепятстват нормалното протичане на риболовните дейности в сенегалски води.

Член 2 — Предмет

Настоящото споразумение установява принципите, правилата и процедурите, уреждащи:

а)      условията, при които риболовните кораби на Съюза могат да упражняват риболовни дейности в сенегалски води в рамките на наличния остатък;

б)      икономическото, финансовото, техническото и научното сътрудничество в областта на рибарството с цел насърчаване на устойчиво рибарство в сенегалски води и на развитието на сектора на рибарството на Сенегал;

в)      сътрудничеството относно договореностите за контрол на рибарството в сенегалски води с цел да се гарантира, че горепосочените правила и условия се спазват, че мерките за опазване и управление на рибните запаси са ефективни и че е предотвратен незаконният, недеклариран и нерегулиран риболов.

Член 3 – Принципи

1. Страните се задължават да насърчават отговорния риболов в сенегалски води въз основа на принципите, заложени в Кодекса за поведение на ФАО за отговорно рибарство.

2. Сенегал се задължава да не предоставя по-благоприятни условия от обхванатите от настоящото споразумение на намиращи се в негови води сегменти от други чуждестранни флотове, чиито кораби имат същите характеристики и целят улов на същите видове като включените в настоящото споразумение.

3. Страните се задължават да осигурят прилагането на настоящото споразумение в съответствие с член 9 от Споразумението от Котону относно съществените елементи относно правата на човека, демократичните принципи и върховенството на закона, и основен елемент относно доброто управление в съответствие с процедурата, определена в членове 8 и 96 от него.

4. Страните се ангажират да осигурят прилагането на настоящото споразумение в съответствие с принципите за добро стопанско и социално управление, като се отчита състоянието на рибните запаси.

5. Декларацията на Международната организация на труда (МОТ) за основните принципи и права в областта на труда се прилага по право за моряците, наети на борда на риболовните кораби на Съюза. Това се отнася по-специално за свободата на сдружаване и ефективното признаване на правото на колективно договаряне и премахване на дискриминацията по отношение на заетостта и на професионален признак.

6. Страните се консултират взаимно преди приемането на всяко решение, което може да засегне дейностите на корабите на Съюза в рамките на настоящото споразумение.

Член 4 – Достъп до сенегалски води

1. Риболовните кораби на Съюза могат да извършват риболовни дейности в сенегалски води само ако притежават разрешение за риболов в рамките на настоящото споразумение. Забранена им е каквато и да било риболовна дейност извън тези рамки.

2. Сенегалските власти издават на риболовните кораби на Съюза разрешения за риболов единствено в рамките на настоящото споразумение. Забранено е издаването на разрешения на споменатите кораби извън тези рамки, по-конкретно под формата на частни лицензи.

Член 5 – Приложимо право и прилагане

1. Без да се засягат разпоредбите, договорени по настоящото споразумение, за уредените с настоящото споразумение риболовни дейности се прилага сенегалското законодателство.

2. Сенегалските власти уведомяват органите на Съюза за всяко законодателно изменение, оказващо евентуално въздействие върху дейността на риболовните кораби на Съюза. Въпросното законодателно изменение става задължително за последните от шестдесетия ден след получаване на уведомлението от страна на органите на Съюза.

3. Сенегал се задължава да предприеме всички целесъобразни мерки, необходими за ефективното прилагане на мерките за контрол на рибарството, предвидени в настоящото споразумение. Риболовните кораби на Съюза си сътрудничат със сенегалските власти, отговорни за извършването на този контрол.

4. Съюзът се задължава да предприеме всички целесъобразни мерки, за да гарантира спазването от страна на своите кораби на разпоредбите на настоящото споразумение и на свързаното с него сенегалско законодателство.

5. Органите на Съюза уведомяват сенегалските власти за всяко законодателно изменение, оказващо евентуално въздействие върху дейността на риболовните кораби на Съюза в рамките на настоящото споразумение.

Член 6 – Финансово участие

1. В рамките на настоящото споразумение Съюзът предоставя на Сенегал финансово участие, за да:

а)       поеме част от разходите за достъп на риболовните кораби на Съюза до сенегалските риболовни ресурси, независимо от частта от разходите за достъп, която се поема от корабособствениците;

б)      засили посредством секторната подкрепа изграждането на капацитет, свързан с развитието и прилагането на политика за устойчиво рибарство от страна на Сенегал.

2. Финансовото участие за секторната подкрепа не е обвързано с плащанията за достъп. То се определя и обуславя от изпълнението на целите на секторната политика на Сенегал в областта на рибарството, според правилата, предвидени в протокола към настоящото споразумение, и след годишно и многогодишно планиране на прилагането.

3. Предоставеното от Съюза финансово участие се изплаща всяка година съгласно условията на протокола. Размерът му може да бъде преразгледан в следните случаи:

а)       форсмажорни обстоятелства;

б)      намаляване на възможностите за риболов за риболовните кораби на Съюза в приложение на мерки за управление на съответните запаси, целящи запазването и устойчивата експлоатация на ресурсите въз основа на най-добрите съществуващи научни становища;

в)      увеличаване на възможностите за риболов за риболовните кораби на Съюза, при условие че състоянието на ресурсите, въз основа на най-добрите съществуващи научни становища, позволява това;

г)       преразглеждане на условията за финансово участие за секторната подкрепа, ако и двете страни считат, че резултатите от годишното и многогодишното планиране оправдават това;

д)      спиране на действието на настоящото споразумение по член 13 от него;

е)       денонсиране на настоящото споразумение по член 14 от него;

Член 7 – Съвместен комитет

1. Създава се съвместен комитет, съставен от представители на органите на Съюза и сенегалските власти, който отговаря за наблюдение на прилагането на настоящото споразумение. Също така той може да приема изменения в протокола, приложението и допълненията към него.

2. Ролята на наблюдение на прилагането от страна на съвместния комитет се изразява по-конкретно в следното:

а)       контролира изпълнението, тълкуване и прилагане на настоящото споразумение и, в частност, определяне на посочената в член 6, параграф 2 годишна и многогодишна програма и оценяване на нейното изпълнение;

б)      осигурява необходимата координация по въпроси от взаимен интерес в областта на рибарството;

в)      служи за форум за уреждане по взаимно съгласие на спорове, които биха възникнали при тълкуването или прилагането на споразумението.

3. Участието на съвместния комитет във вземането на решения се изразява в одобряването на измененията в протокола, приложението и допълненията към настоящото споразумение по отношение на:

а)       преразглеждането на възможностите за риболов, а оттам и на свързаното с тях финансово участие;

б)      условията на секторната подкрепа;

в)      условията за упражняване на риболовна дейност от риболовните кораби на Съюза.

Решенията се вземат с консенсус и се прилагат към протокола от заседанието.

4. Съвместният комитет изпълнява функциите си в съответствие с целите на настоящото споразумение и със съответните правила, приети от регионалните организации за управление на рибарството.

5. Съвместният комитет заседава най-малко веднъж годишно, в Сенегал и в Съюза на ротационен принцип или пък на друго място, определено по взаимно съгласие, и се председателства от страната домакин на заседанието. Комитетът се събира на извънредно заседание по искане на една от страните.

Член 8 – Сътрудничество в областта на надзора и борбата срещу незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов

Страните се задължават в тясно сътрудничество да се борят срещу незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов с оглед на установяването на отговорен и устойчив риболов.

Член 9 – Научно сътрудничество

1. Страните насърчават научното сътрудничество с цел да се осигури по-добро наблюдение на състоянието на морските биологични ресурси в сенегалски води.

2. Страните се консултират в рамките на съвместна научна работна група, както и в рамките на съответните международни организации за укрепване на управлението и опазването на биологичните ресурси в Атлантическия океан и сътрудничество в научните изследвания в съответната област.

Глава 10 – Сътрудничество между риболовните професионални организации, частния сектор и гражданското общество

1. Страните насърчават икономическото и техническо сътрудничество в областта на рибарството и свързаните с него сектори. По-конкретно те могат да се консултират помежду си с цел улесняване и координиране на различните мерки, които могат да бъдат предприети за целта.

2. Страните се ангажират да насърчават обмена на информация за риболовната техника и уреди, методите за съхранение и промишлените процеси на преработка на рибни продукти.

3. Страните полагат усилия да създадат условия, благоприятстващи насърчаването на контакти между техните предприятия в техническите, икономически и търговски сфери, чрез създаването на благоприятна среда за бизнес и инвестиции. По целесъобразност те насърчават учредяването на смесени предприятия.

Член 11 – Географски обхват

Настоящото споразумение се прилага, от една страна, на териториите, на които се прилага Договорът за Европейския съюз, и съгласно условията, посочени в този договор, и от друга страна, на територията на Сенегал.

Член 12 - Продължителност

Настоящото споразумение се сключва за срок от 5 години, считано от датата на влизането му в сила; подновяването му е автоматично, освен при денонсиране съгласно член 14.

Член 13 — Спиране на действието

1. Действието на настоящото споразумение може да бъде спряно едностранно от някоя от страните в следните случаи:

а)       форсмажорни обстоятелства;

б)      спор между страните относно тълкуването или прилагането на настоящото споразумение;

в)      нарушение от някоя от страните на разпоредбите на настоящото споразумение, по-специално на член 3, параграф 3 от него по отношение на спазването на правата на човека.

2. Спирането на действието на споразумението се нотифицира на другата страна писмено и влиза в сила три месеца след получаването на нотификацията. Страните се консултират веднага след получаването на нотификацията, за да намерят решение по взаимно съгласие в срок от три месеца. Консултациите могат да продължат и след спирането на действието. В случай на решение по взаимно съгласие действието на настоящото споразумение незабавно продължава, като сумата на финансовото участие, посочено в член 6, намалява пропорционално и pro rata temporis.

Член 14 – Денонсиране

1. Прилагането на настоящото споразумение може да бъде денонсирано едностранно от някоя от страните в следните случаи:

а)       форсмажорни обстоятелства;

б)      намаляване на съответните ресурси според най-добрите независими и надеждни съществуващи научни становища;

в)      непълно използване на възможностите за риболов, предоставени на риболовните кораби на Съюза;

г)       нарушение на задълженията, поети от страните по отношение на борбата срещу незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов.

2. Денонсирането на споразумението се нотифицира на другата страна писмено и става ефективно шест месеца след получаването на нотификацията, освен ако страните не решат по взаимно съгласие да удължат този срок. Страните се консултират веднага след получаването на нотификацията за денонсиране, за да намерят решение по взаимно съгласие в срок от шест месеца. В случай на решение по взаимно съгласие прилагането на настоящото споразумение незабавно продължава, като сумата на финансовото участие, посочено в член 6, намалява пропорционално и pro rata temporis.

Член 15 – Отмяна

Споразумението между правителството на Република Сенегал и Европейската икономическа общност относно риболова в крайбрежните води на Сенегал, влязло в сила на 1 юни 1981 г., се отменя.

Член 16 – Влизане в сила

Настоящото споразумение е съставено в два еднообразни екземпляра на английски, български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, хърватски, чешки и шведски език, като текстовете на всички езици са автентични.

Настоящото споразумение влиза в сила на датата, на която страните се уведомят взаимно за приключване на процедурите, необходими за целта.

Член 17 – Временно прилагане

Подписването на настоящото споразумение от страните води до временното му прилагане преди влизането му в сила.

Приложение ІІ Протокол

ПРОТОКОЛ за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Сенегал

Член 1 Приложно поле

1. Възможностите за риболов, предоставени на риболовните кораби на Съюза, се определят, както следва:

–  далекомигриращи видове (видове, изброени в приложение 1 към Конвенцията на ООН по морско право от 1982 г.), с изключение на видовете, защитени или забранени съгласно Mеждународната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (ICCAT):

а)       28 сейнера с дълбоко замразяване за улов на риба тон

б)      8 кораба с въдици

–   дънни дълбочинни риби:

в)      2 траулера

Настоящият параграф се прилага при спазване на разпоредбите на членове 5 и 6 от настоящия протокол.

2. Описаните в първа алинея възможности за риболов се отнасят единствено до онези риболовни зони в Сенегал, чиито географски координати са посочени в приложението.

Член 2 Срок на действие

Настоящият протокол и приложението му се прилагат за период от 5 години, считано от датата на влизането му в сила или, при целесъобразност, от временното му прилагане.

Член 3 Финансово участие

1. Общата прогнозна стойност на протокола за периода, посочен в член 2, възлиза на 13 930 000 EUR. Тази сума се разпределя, както следва:

1.1. 8 690 000 EUR под формата на финансовото участие, посочено в член 6 от споразумението, разпределено, както следва:

(1) годишна сума под формата на финансова компенсация за достъп до ресурсите от 1 058 000 EUR за първата година, 988 000 EUR за втората, третата и четвъртата година и 918 000 EUR за петата година, която съответства на референтен тонаж от 14 000 тона годишно за далекомигриращите видове.

(2) специфична сума в размер на 750 000 EUR годишно за период от 5 години, в подкрепа на прилагането на секторната политика на Сенегал в областта на рибарството.

1.2. 5 240 000 EUR, съответстващи на прогнозната стойност на таксите, дължими от корабособствениците за разрешителните за риболов, предоставени в изпълнение на член 4 от споразумението и в съответствие с условията и реда, предвидени в глава IІ, точка 3.

2. Параграф 1 се прилага при спазване на членове 5, 6, 7 и 8 от настоящия протокол и на членове 13 и 14 от споразумението.

3. Сенегал наблюдава правилното изпълнение на дейностите на риболовните кораби на Съюза в сенегалските риболовни зони, за да се осигури подходящо управление на референтния тонаж, определен в параграф 1.1 (1) за далекомигриращите видове, и на общия допустим улов на дънните видове, посочен в съответния информационен фиш, поместен като допълнение към приложението към настоящия протокол, като се вземат предвид състоянието на рибните запаси и всеки наличен остатък. В процеса на наблюдение Сенегал информира органите на Съюза веднага щом нивото на улова на риболовните кораби на Съюза в сенегалските риболовни зони достигне 80 % от референтния тонаж или 80 % от общия допустим улов на дънните видове. При получаване на тази нотификация Съюзът информира за това държавите членки.

4. Щом уловът достигне 80 % от референтния тонаж или 80 % от общия допустим улов, определен за дънните видове, Сенегал осигурява редовно ежемесечно наблюдение на улова на риболовните кораби на Съюза. Това наблюдение става ежедневно, щом започне да се прилага системата за електронно записване (ERS), посочена в глава IV, раздел 1 от приложението към настоящия протокол. Сенегал информира органите на Съюза, щом бъде достигнат горепосоченият референтен тонаж или общ допустим улов. При получаване на тази нотификация Съюзът информира също и държавите членки.

5. Ако годишното количество улов на далекомигриращи видове на риболовните кораби на Съюза в сенегалски води надвиши годишния референтен тонаж, посочен в параграф 1.1 (1), общата сума на годишното финансово участие за всеки допълнителен тон улов се увеличава с 55 EUR за първата година, 50 EUR за втората, третата и четвъртата година и 45 EUR за петата година.

6. Определеният за дънните видове общ допустим улов, посочен в съответния информационен фиш, поместен като допълнение към приложението към настоящия протокол, съответства на максималното количество улов, позволено за тези видове. Ако годишното количество улов на тези видове надвиши позволеното общо количество улов, посочената в този фиш такса, за сметка единствено на корабособствениците, се увеличава с 50 % за превишаващия ограничението улов.

7. Същевременно общата годишна сума, плащана от Европейския съюз, не може да надхвърли двукратния размер на сумата, посочена в параграф 1.1 (1). Когато уловът на риболовните кораби на Съюза превиши количеството, съответстващо на двукратния размер на тази сума, дължимата сума за количеството, което превишава това ограничение, се заплаща през следващата година.

8. Европейският съюз изплаща определеното в параграф 1.1 (1) финансово участие, свързано с достъпа на риболовните кораби на Европейския съюз до рибните ресурси на Сенегал, най-късно деветдесет (90) дни след датата на начало на временното прилагане на протокола, за първата година, и най-късно на годишнината от подписването на протокола, за следващите години.

9. Определеното в параграф 1.1 (1) финансово участие се изплаща по сметка на държавната хазна на Сенегал. Определеното в параграф 1.1 (2) финансово участие, предназначено за секторна подкрепа, се предоставя на Дирекцията по морски риболов по депозитна сметка, открита в счетоводните книги на държавната хазна. Сенегалските власти ежегодно съобщават на Европейската комисия данните на банковите сметки.

Член 4 Секторна подкрепа

1. Най-късно три (3) месеца след влизането в сила или, по целесъобразност, началото на временното прилагане на настоящия протокол, съвместният комитет приема многогодишна секторна програма и подробни правила за прилагането ѝ, по-специално:

(1) годишните и многогодишните насоки за използване на финансовото участие, посочено в член 3, параграф 1.1 (2);

(2) годишните и многогодишните цели, които трябва да бъдат изпълнени с оглед установяване на устойчив и отговорен риболов, като се вземат под внимание приоритетите, определени от Сенегал в националната ѝ политика в областта на рибарството или в други области, свързани или имащи въздействие върху установяването на отговорен и устойчив риболов, по-специално по отношение на подкрепата за непромишления риболов, на наблюдението, на контрола и на борбата с незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов (ННН), както и приоритетите за повишаване на научния капацитет на Сенегал в риболовния сектор;

(3) критериите и процедурите, включително, когато е необходимо, бюджетните и финансовите показатели, които трябва да се използват за изготвяне на годишна оценка на постигнатите резултати.

2. Съвместният комитет определя целите и извършва оценка на очакваното въздействие на проектите, за да одобри разпределянето на сумите от финансовото участие за секторна подкрепа от страна на Сенегал.

3. Сенегал представя ежегодна равносметка на напредъка на осъществяваните чрез финансиране от секторната подкрепа проекти, която се разглежда от съвместния комитет под формата на годишен доклад на постиженията. Сенегал изготвя също така и окончателен доклад преди изтичането на протокола.

4. Плащането на финансовото участие за секторната подкрепа се извършва на траншове въз основа на подход, основан на анализа на резултатите от прилагането на секторната подкрепа и на нуждите, определени в хода на планирането. Съюзът може да преустанови временно — частично или изцяло — плащането на специфичното финансово участие, предвидено в член 3, параграф 1.1 (2) от настоящия протокол:

4.1. ако след оценка, извършена от съвместния комитет, се установи, че постигнатите резултати не съответстват на програмата;

4.2. в случай на усвояване на финансовото участие по начин, несъответстващ на одобрената програма.

Плащането на финансовото участие се подновява след консултации и съгласието на страните и/или когато резултатите от финансовото изпълнение, посочени в параграф 4, оправдават подновяването. Плащането на специфичното финансово участие, предвидено в член 3, параграф 1.1 (2), може обаче да се извършва само в рамките на шест (6) месеца след изтичането на протокола.

5. Всяко предложено изменение на  многогодишната секторна програма се одобрява от съвместния комитет.

Член 5 Научно сътрудничество

1. Страните се задължават да насърчават сътрудничеството по отношение на отговорния риболов в региона на Западна Африка. Страните се задължават да спазват всички препоръки и резолюции на Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (ICCAT) и да вземат предвид научните становища на други компетентни регионални организации, като например Комитета по риболова в централната източна част на Атлантическия океан (CECAF).

2. Страните се задължават да свикват редовно и при нужда съвместната научна работна група, за да обсъдят всеки въпрос от научен характер, свързан с прилагането на настоящия протокол. Мандатът, съставът и функционирането на тази съвместна научна работна група се определят от съвместния комитет.

3. Въз основа на приетите в рамките на ICCAT препоръки и резолюции и в светлината на най-добрите налични научни становища, като тези на CECAF, и на заключенията от заседанията на съвместната научна работна група, ако такива са налични, съвместният комитет приема мерки, насочени към устойчиво управление на обхванатите от настоящия протокол рибни видове и засягащи дейностите на риболовните кораби на Европейския съюз.

Член 6 Преразглеждане на възможностите за риболов

1. Съвместният комитет може да преразглежда посочените в член 1 възможности за риболов, доколкото приетите от ICCAT препоръки и резолюции и становищата на CECAF потвърждават, че това преразглеждане гарантира устойчивото управление на рибните видове, посочени в настоящия протокол, и при условие че съвместната научна работна група одобри това.

2. В такъв случай посоченото в член 3, параграф 1.1 (1) финансово участие се коригира пропорционално и на принципа pro rata temporis. Общата годишна сума на финансовото участие, плащана от Европейския съюз, не може обаче да надхвърли двукратния размер на сумата, посочена в член 3, параграф 1.1 (1).

Член 7 Нови възможности за риболов и проучвателен риболов

1. В случай че риболовните кораби на Съюза проявяват интерес към риболовни дейности, които не са посочени в член 1, страните се консултират в рамките на съвместния комитет за евентуалното даване на разрешение за тези нови дейности. Когато е целесъобразно, съвместният комитет се договаря относно условията, приложими по отношение на тези нови възможности за риболов и, ако е необходимо, изменя настоящия протокол и приложението към него.

2. Разрешението за упражняване на новите риболовни дейности се предоставя, като се вземат предвид най-добрите научни становища и, при целесъобразност, въз основа на резултатите от научни кампании, одобрени от съвместната научна работна група.

3. В резултат на консултациите, предвидени в параграф 1, съвместният комитет може да разреши рейсове за проучвателен риболов в сенегалските риболовни зони с цел изпробването на техническата изпълнимост и икономическата рентабилност на новите видове риболов. С тази цел и по искане на Сенегал съвместният комитет определя за всеки отделен случай видовете, условията и всеки друг подходящ параметър. Страните извършват проучвателния риболов в съответствие с определените от съвместната научна работна група условия.

Член 8 Спиране на действието

Прилагането на действието на настоящия протокол, в т.ч. плащането на финансовото участие, може да бъде спряно едностранно от някоя от страните съобразно случаите и условията, определени в член 13 от споразумението.

Член 9 Денонсиране

Прилагането на настоящия протокол може да бъде денонсирано едностранно от някоя от страните съобразно случаите и условията, определени в член 14 от споразумението.

Член 10 Електронен обмен на информация

1. Сенегал и Европейският съюз се ангажират да въведат в най-кратки срокове необходимите информационни системи за електронен обмен на всички данни и документи, свързани с изпълнението на споразумението.

2. Документът в електронен формат ще се смята за еквивалентен във всяко отношение на същия документ на хартиен носител.

3. Сенегал и Европейският съюз своевременно се уведомяват взаимно за всеки проблем във функционирането на съответните информационни системи. В такива случаи данните и документите, свързани с прилагането на споразумението, автоматично се заменят с тяхната версия на хартиен носител.

Член 11 Поверителност на данните

1. Сенегал и Европейският съюз се ангажират да гарантират, че всички поименни данни, свързани с европейските кораби и с техните риболовни дейности, получени в рамките на споразумението, винаги се обработват в строго съответствие с принципите на поверителност и защита на данните.

2. Страните гарантират, че единствено обобщените данни, свързани с риболовни дейности във водите на Сенегал, се предоставят публично, съгласно съответните разпоредбите на ICCAT и на другите регионални организации за управление на риболова. Данните, които могат да се считат за поверителни, трябва да бъдат използвани от компетентните органи изключително за изпълнението на споразумението и за целите на управлението на риболова, контрола и надзора.

Член 12 Временно прилагане

Настоящият протокол и приложението и допълненията към него се прилагат временно от датата на подписването му от страните.

Член 13 Влизане в сила

Настоящият протокол и приложението и допълненията към него влизат в сила на датата, на която страните се уведомят взаимно за успешното приключване на необходимите за това процедури.

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ПРОТОКОЛА

УСЛОВИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РИБОЛОВНИ ДЕЙНОСТИ ОТ КОРАБИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В СЕНЕГАЛСКАТА РИБОЛОВНА ЗОНА

Глава I – Общи разпоредби

1. Определяне на компетентен орган

За нуждите на настоящото приложение и ако не е посочено друго, всяко позоваване на Европейския съюз (ЕС) или на Република Сенегал (Сенегал) в смисъл на компетентен орган се отнася до:

- за ЕС: Европейската комисия, при необходимост посредством делегацията на ЕС в Сенегал;

- за Република Сенегал: министерството, отговарящо за рибарството и морското дело.

2. За целите на прилагането на разпоредбите на настоящото приложение понятието „разрешение за риболов“ е равностойно на понятието „лиценз“ съгласно определението, посочено в сенегалското законодателство.

3. Риболовни зони

Под „сенегалски риболовни зони“ се разбират частите от сенегалските води, в които Сенегал разрешава на риболовните кораби на Съюза да упражняват риболовна дейност в съответствие с член 5.1 от споразумението.

3.1. Географските координати на сенегалските риболовни зони и базови линии са посочени в допълнение 4 към приложението към настоящия протокол.

3.2. Също така в допълнение 4 към приложението към настоящия протокол са посочени и зоните, забранени за риболов съгласно действащото национално законодателство, като например национални паркове, защитените морски зони и зоните за възпроизводство на рибите, както и зоните, забранени за корабоплаване.

3.3. В момента на издаването на разрешенията за риболов Сенегал съобщава на корабособствениците координатите на риболовните зони и на забранените зони.

3.4. Сенегал ще информира Комисията за всяко изменение на тези зони най-малко два месеца преди това изменение да стане ефективно.

4. Период на естествено възстановяване

Риболовните кораби на Съюза с разрешение да упражняват риболовна дейност в рамките на настоящия протокол съблюдават всички периоди на естествено възстановяване, определени от сенегалското законодателство.

5. Определяне на агент

Всеки риболовен кораб на Съюза, който предвижда разтоварване или трансбордиране в пристанище на Сенегал, трябва да се представлява от местен агент, установен в Сенегал.

6. Превеждане на парите от страна на корабособствениците

Сенегал съобщава на ЕС преди влизането в сила на протокола данните на банковата сметка на държавната хазна, по която следва да се превеждат сумите, платими от корабите на ЕС в рамките на споразумението. Разходите по тези банкови преводи са за сметка на корабособствениците.

7. За контакти

Координатите на министерството, отговарящо за рибарството и морското дело, както и тези на дирекцията за защита и наблюдение на риболова в Сенегал (DPSP) са посочени в допълнение 7.

Глава IІ – Разрешения за риболов

1.         Предварителни условия за получаване на разрешение за риболов – отговарящи на условията кораби

Разрешенията за риболов по член 4 от споразумението се издават при условие че корабът е регистриран в регистъра на риболовните кораби на Съюза и че всички предходни задължения, свързани с корабособственика, капитана или самия кораб, произтичащи от риболовните им дейности в Сенегал съгласно споразумението, са изпълнени.

2.         Заявление за получаване на разрешение за риболов

1. Компетентните органи на ЕС предоставят по електронен път на министерството, отговарящо за рибарството и морското дело, с копие до делегацията на ЕС в Сенегал, заявление за всеки кораб, желаещ да извършва риболов по силата на споразумението, най-малко двадесет (20) работни дни преди началната дата на срока на валидност, за който се кандидатства. Оригиналите се изпращат директно от компетентните органи на ЕС до Дирекцията по морски риболов (ДМР) чрез делегацията на ЕС.

2. Заявленията се представят пред ДМР в съответствие с формуляра, чийто образец е даден в допълнение 1.

3. Всяко заявление за получаване на разрешение за риболов се придружава от следните документи:

– доказателство за извършено авансово фиксирано по размер плащане за срока на валидност на разрешението;

– актуална цветна снимка на кораба, сниман странично.

4. За подновяване на лиценз съгласно действащия протокол, за кораб, чиито технически спецификации не са променени, заявлението за подновяване се придружава само от доказателство за платена такса.

3.         Фиксирана такса/аванс

1. Размерът на таксата за дънните видовe е посочен в информационния фиш в допълнение 2. Разрешенията за риболов се издават, след като на компетентните национални органи се заплатят авансовите суми, посочени в този информационен фиш.

2. Таксите за сейнерите за улов на риба тон и корабите с въдици, в евро за тон улов в риболовната зона на Сенегал, са следните:

55 EUR за първата година от прилагането;

60 EUR за втората и третата година от прилагането;

65 EUR за четвъртата година от прилагането;

70 EUR за петата година от прилагането.

Разрешенията за риболов се издават, след като на компетентните национални органи се платят следните фиксирани такси:

-         За сейнерите за улов на риба тон:

-           13 750 EUR на кораб, равняващи се на дължимата такса за годишен улов от 250 тона за първата година от прилагането на протокола;

-           15 000 EUR на кораб, равняващи се на дължимата такса за годишен улов от 250 тона за втората и третата година от прилагането на протокола;

-           16 250 EUR на кораб, равняващи се на дължимата такса за годишен улов от 250 тона за четвъртата година от прилагането на протокола;

-           17 500 EUR на кораб, равняващи се на дължимата такса за годишен улов от 250 тона за петата година от прилагането на протокола;

-        За корабите с въдици:

-           8 250 EUR на кораб, равняващи се на дължимата такса за годишен улов от 150 тона за първата година от прилагането на протокола;

-           9 000 EUR на кораб, равняващи се на дължимата такса за годишен улов от 150 тона за втората и третата година от прилагането на протокола;

-           9 750 EUR на кораб, равняващи се на дължимата такса за годишен улов от 150 тона за четвъртата година от прилагането на протокола;

-           10 500 EUR на кораб, равняващи се на дължимата такса за годишен улов от 150 тона за петата година от прилагането на протокола.

3. Размерът на фиксираната такса включва всички национални и местни такси с изключение на пристанищни данъци и таксите за обслужване.

4. Когато срокът на валидност на разрешението за риболов е по-кратък от една година, по-конкретно поради естествено възстановяване, размерът на фиксираната такса се адаптира пропорционално на поискания срок на валидност.

4.         Издаване на разрешение за риболов и временен списък на корабите с разрешение за риболов

1. След получаване на заявленията за разрешение за риболов в съответствие с параграфи 2.2 и 2.3, Сенегал изготвя в срок от 5 дни временния списък на корабите с разрешение за риболов за всяка категория кораби.

2. Този списък бива незабавно представен на националния орган, отговорен за контрола на рибарството, и на ЕС.

3. ЕС изпраща временния списък на корабособственика или на агента. В случай че офисите на ЕС са затворени, Сенегал може да предаде временния списък директно на корабособственика или на неговия агент и предоставя копие на ЕС.

4. На корабите се разрешава да извършват риболов веднага след вписването им във временния списък. Те винаги трябва да разполагат на борда с копие от временния списък, докато не получат разрешението си за риболов.

5. Разрешенията за риболов за всички кораби се издават от ДМР на корабособствениците или на техните представители чрез делегацията на Европейския съюз в Сенегал в срок от двадесет (20) работни дни след получаването на всички документи, посочени в точка 2.3.

6. Същевременно, за да не се забавя възможността за риболов в зоната, копие от разрешението за риболов се изпраща на корабособствениците по електронен път. Това копие може да се използва в срок от максимум 60 дни от датата на издаване на разрешението за риболов. В рамките на този срок копието ще бъде считано за равностойно с оригинала.

7. Разрешението за риболов трябва да бъде съхранявано на борда във всеки един момент, без да се засягат точки 4 и 6 от настоящия раздел.

5.         Прехвърляне на разрешение за риболов

1. Разрешението за риболов се издава на името на конкретен кораб и не може да бъде прехвърляно.

2. Въпреки това, по искане на ЕС и където бъде доказано наличието на форсмажорни обстоятелства, например в случай на загуба или продължителен престой на кораб поради сериозна техническа повреда, разрешението за риболов на кораба се заменя от ново разрешение, издадено за друг кораб от същата категория като замествания, без да е дължима нова такса.

3. В този случай изчисляването на улова за определяне на евентуално допълнително плащане се извършва въз основа на общия улов на двата кораба.

4. Собственикът на замествания кораб или негов представител връща на ДМР анулираното разрешение за риболов чрез посредничеството на делегацията на Европейския съюз в Сенегал.

5. Новото разрешение за риболов влиза в сила на датата на връщане на ДМР на анулираното разрешение за риболов. Делегацията на ЕС се уведомява за прехвърлянето на разрешението за риболов.

6.         Срок на валидност на лиценза

1. Разрешенията за риболов за сейнерите за улов на риба тон и за корабите с въдици се издават за едногодишен период. Разрешенията за риболов за траулерите за улов на дънни дълбочинни видове се издават за тримесечен период.

2. Разрешенията за риболов могат да бъдат подновявани.

3. За определяне на началото на периода на валидност на разрешенията за риболов под „едногодишен период“ се разбира:

– през първата година от прилагането на протокола — периодът между датата на неговото влизане в сила и 31 декември на същата година; след това — всяка пълна календарна година; през последната година от прилагането на протокола — периодът между 1 януари и датата на изтичане на протокола.

– под „тримесечен период“ се разбира: в началото на прилагането на протокола — периодът между датата на неговото влизане в сила и датата на началото на следващото тримесечие, което задължително започва на първи януари, първи април, първи юли или първи октомври; след това — всяко пълно тримесечие; в края на прилагане на протокола — периодът между края на последното пълно тримесечие и датата на изтичане на протокола.

7.         Помощни кораби

1. По искане на ЕС, Сенегал разрешава на корабите от ЕС, притежаващи разрешение за риболов, да бъдат подпомагани от помощни кораби.

2. Това подпомагане не може да включва нито зареждане с гориво, нито трансбордиране на улова.

3. Помощните кораби трябва да плават под флага на държава — членка на ЕС и нямат право да бъдат оборудвани за риболов.

4. Помощните кораби подлежат на същата процедура за подаване на заявления за разрешение за риболов, която е описана в глава ІІ, до степента, приложима за тях.

5. Сенегал изготвя списък на помощните кораби с разрешение и незабавно го съобщава на националния орган, отговорен за контрола над рибарството, и на ЕС.

Глава ІІІ – Технически мерки

Техническите мерки, приложими към траулерите за улов на дънни дълбочинни видове, притежаващи разрешение за риболов, свързани със зоната, риболовните съоръжения и прилова, са определени в информационния фиш в допълнение 2.

Корабите за улов на риба тон спазват всички приети от ICCAT препоръки и резолюции.

Глава IV – Контрол, наблюдение и надзор

Раздел 1: Режим на деклариране на улова

1.         Риболовен дневник

1. Капитанът на кораб от Съюза, който извършва риболов в рамките на споразумението, води риболовен дневник по образците за всяка риболовна категория от допълнения 3а и 3б към настоящото приложение.

2. Риболовният дневник се попълва от капитана за всеки ден, в който корабът се намира в риболовната зона на Сенегал.

3. Капитанът вписва ежедневно в риболовния дневник уловеното и съхранявано на борда количество от всеки вид, като го обозначава с неговия трибуквен код Alpha-3 по ФАО и го изразява в килограми живо тегло или, при необходимост, в брой екземпляри. За всеки основен вид капитанът посочва и липсата на улов.

4. Капитанът вписва ежедневно в риболовния дневник и количествата, изхвърлени в морето, ако има такива, по вид и в килограми живо тегло или, при необходимост, в брой екземпляри.

5. Риболовният дневник се попълва четливо, с главни букви, и се подписва от капитана.

6. Капитанът е отговорен за точността на вписаните в риболовния дневник данни.

2.         Деклариране на улова

1. Капитанът изпраща на Сенегал риболовните дневници за периода на присъствие на кораба в риболовната зона на Сенегал, с което уведомява за улова на кораба.

2. До момента на въвеждане на електронната система за съобщаване на данни относно риболовните дейности, посочена в точка 4 от настоящия раздел, риболовните дневници се предават по един от следните начини:

i. при преминаване през пристанище на Сенегал оригиналът на всеки риболовен дневник се предава на местния представител на Сенегал, който писмено потвърждава получаването му;

        ii.  при напускане на риболовните зони на Сенегал без предварително преминаване през пристанище на Сенегал, оригиналът на всеки риболовен дневник се изпраща

а)       сканиран по електронна поща на адрес, посочен от Сенегал. Сенегал незабавно потвърждава получаването с отговор по електронна поща.

или, по изключение:

б)      по факс, на номер, посочен от Сенегал, или

в)      в срок от 14 дни след пристигане в пристанището, и при всички случаи в срок от 45 дни след напускане на зоната на Сенегал, с пощенска пратка до Сенегал.

3. Капитанът изпраща копие от всички риболовни дневници до ЕС. Капитаните на корабите за улов на риба тон изпращат копие от всички риболовни дневници също и на един от следните научни институти:

i)       IRD (Institut de recherche pour le développement)

ii)      IEO (Instituto Español de Oceanografia), или

iii)     INIAP (Instituto Nacional de Investigaçao Agrária y das Pescas) както и на

iv)     CRODT (Centre de Recherche Océanographique de Dakar Thiaroye)

4. При връщане на кораба в риболовната зона на Сенегал в рамките на срока на валидност на разрешението му за риболов възниква задължение за ново деклариране на улова.

5. В случай на неспазване на разпоредбите относно декларирането на улова, Сенегал може да отнеме временно разрешението за риболов на въпросния кораб до получаване на липсващите декларации за улов и да санкционира корабособственика съгласно разпоредбите от действащото национално законодателство. При повторно неспазване Сенегал може да откаже да поднови разрешението за риболов.

6. Сенегал уведомява незабавно ЕС за налагането на всяка подобна санкция.

3.         Тримесечна декларация на улова за траулерите

До въвеждането на електронната система за съобщаване на данни относно риболовните дейности, посочена в точка 4 от настоящия раздел, преди края на третия месец от всяко тримесечие Европейската комисия уведомява Дирекцията по морски риболов за количеството улов на траулерите през предното тримесечие, според поместения в допълнение 3в към настоящото приложение образец.

4.         Преход към електронна система за съобщаване на данни относно риболовните дейности (система ERS)

Двете страни се споразумяват да осъществят преход към система за електронно деклариране на данните относно риболовните дейности, основана на техническите характеристики, посочени в допълнение 6. Страните се споразумяват да определят общи условия, за да се извърши този преход във възможно най-кратки срокове. Сенегал уведомява ЕС веднага щом условията за този преход са изпълнени. От датата на предаването на тази информация се договаря двумесечен срок, в който системата да започне да действа пълноценно.

5.         Дължими такси за корабите за улов на риба тон

1. Годишна декларация

1.1. Въз основа на риболовния дневник и на предоставената от капитана информация се предоставя годишна декларация за улова, която се изпраща за одобрение на посочените по-горе научни институти.

1.2. След като бъде одобрена, декларацията се изпраща на ДМР, на DPSP и на CRODT за проверка.

1.3. Сенегал уведомява своевременно ЕС за резултатите от тази проверка.

1.4. В случай че бъдат необходими допълнителни пояснения, ЕС се обръща към научни институти от ЕС и уведомява Сенегал за получената от тях информация. Обменът на информация се извършва по електронен път.

1.5. При необходимост се свиква заседание на съвместната научна работна група.

1.6. Ако е нужно, се провеждат допълнителни дискусии относно процеса на проверка и при необходимост се свиква събрание с участието на всички научни институти.

2. Окончателен размер

2.1. Въз основа на декларирания улов, потвърден от посочените по-горе научни институти и центрове, ЕС определя за всеки кораб за улов на риба тон окончателния размер на таксите, дължими от съответния кораб за неговата годишна кампания през предходната календарна година.

2.2. ЕС съобщава този окончателен размер на Сенегал и на корабособственика преди 15 юли на годината след годината, през която е бил извършен уловът.

2.3. Ако сумата на окончателния размер надвишава предварително платената фиксирана такса за получаване на разрешението за риболов, корабособственикът изплаща остатъка на Сенегал до 30 август на текущата година. Ако сумата на окончателния размер е по-малка от авансово платената фиксирана такса, остатъкът не се възстановява на корабособственика.

Раздел 2: Влизане във и напускане на сенегалски води

1.           Корабите на Съюза, действащи в рамките на настоящия протокол в сенегалски води, уведомяват компетентните власти на Сенегал най-малко шест (6) часа предварително за намерението си да влязат във или да напуснат сенегалски води.

2.           Заедно с уведомлението за влизане/напускане на сенегалски води корабите съобщават и своето местоположение, както и улова, който вече се намира на борда, обозначен с 3-буквения му код по ФАО и изразен в килограми живо тегло или, при необходимост, в брой екземпляри, без да се засягат разпоредбите на раздел 2 от допълнение 6. Тези съобщения се изпращат по електронна поща или по факс на адресите, посочени в допълнение 7.

3.           Кораб, който извършва риболовна дейност, без да е информирал компетентните власти на Сенегал, се счита за кораб без разрешение за риболов и подлежи на санкциите, предвидени в националното законодателство.

4.           Адресът на електронната поща, номерата на факса и телефона, както и координатите за радиовръзка на компетентните власти на Сенегал се прилагат към разрешението за риболов.

Раздел 3: Трансбордиране и разтоварване

1. Корабите с въдици разтоварват улова си от риболовните зони на Сенегал в пристанището на Дакар и могат да го продават на местните дружества на международни пазарни цени, установени посредством преговори между участниците в сделката.

2. Всеки риболовен кораб на Съюза, действащ в сенегалски води в рамките на настоящия протокол, който извършва трансбордиране в сенегалски води, осъществява въпросното трансбордиране в пристанището на Дакар след разрешение от сенегалските компетентни власти.

3. Корабособствениците или техните представители, които желаят да извършат разтоварване или трансбордиране, съобщават на сенегалските компетентни власти най-малко 72 часа предварително следната информация:

3.1. името на риболовния кораб, който ще извършва трансбордиране или разтоварване;

3.2. името на транспортния товарен кораб или на пристанището на разтоварване;

3.3. тонажа на улова по видове, който ще се трансбордира или разтоварва;

3.4. датата на трансбордиране или разтоварване;

3.5. местоназначението на улова, който ще се трансбордира или разтоварва.

4. Трансбордирането или разтоварването се счита за напускане на сенегалски води. Корабите са длъжни да предоставят на сенегалските компетентни власти декларации за улова и да ги уведомят дали ще продължат риболова или ще напуснат сенегалските води.

5. Всяка операция по трансбордиране или разтоварване на улова, която не е предвидена в горепосочените точки, е забранена в сенегалски води. Всеки, който нарушава тази разпоредба, подлежи на санкциите, предвидени в действащата правна уредба на Сенегал.

Раздел 4: Система за спътниково наблюдение (VMS)

1.         Съобщения за местоположението на корабите – система VMS

1. Корабите от ЕС с разрешение за риболов са оборудвани със система за сателитно наблюдение (Vessel Monitoring System — VMS), която осигурява автоматичното и непрекъснато предаване на позицията им на всеки два часа до центъра за наблюдение на риболова (ЦНР) (Fisheries Monitoring Center – FMC) на държавата на флага им.

2. Всяко съобщение за местоположението:

i.       съдържа:

а)      идентификацията на кораба;

б)      последното географско местоположение на кораба (географска дължина и ширина) с допустима грешка по-малка от 500 метра и доверителен интервал от 99 %;

в)      датата и часа на отчитане на местоположението;

г)      скоростта и посоката на кораба.

ii.      е оформено във формата от допълнение 5 към настоящото приложение.

3. Първата документирана позиция след навлизане в зоната на Сенегал ще се обозначава с код „ENT“. Всички следващи позиции се обозначават с код „POS“ с изключение на първата позиция, регистрирана след напускане на зоната на Сенегал, която ще бъде обозначавана с код „EXI“.

4. Центърът за наблюдение на риболова (ЦНР) на държавата на флага осигурява автоматичната обработка и, при необходимост, електронното предаване на съобщенията за местоположение. Съобщенията за местоположение трябва да се записват по защитен начин и да се съхраняват в продължение на три години.

2.         Предаване от кораба в случай на повреда на системата VMS

1. Капитанът трябва да се увери, че във всеки един момент системата VMS на неговия кораб функционира изправно и че съобщенията за местоположение се предават правилно на ЦНР на държавата на флага.

2. В случай на повреда системата VMS на кораба се поправя или се заменя в рамките на един месец. След изтичането на този период на кораба няма да бъде разрешено повече да извършва риболов в зоната на Сенегал.

3. Корабите, извършващи риболов в зоните на Сенегал с неизправна система VMS, съобщават местоположението си на ЦНР на държавата на флага по електронна поща, радио или факс най-малко на всеки четири часа, като предават всички задължителни данни, посочени в параграф 1.2, точка i) от настоящия раздел.

3.         Защитено предаване на съобщенията за местоположение до Сенегал

1. ЦНР на държавата на флага предава автоматично съобщенията за местоположение на въпросните кораби до ЦНР на Сенегал. ЦНР на държавата на флага и ЦНР на Сенегал си разменят електронните адреси за връзка и взаимно се уведомяват незабавно за всяка промяна в тези адреси.

2. Предаването на съобщенията за местоположение между ЦНР на държавата на флага и ЦНР на Сенегал става по електронен път чрез защитена комуникационна система.

3. ЦНР на Сенегал незабавно уведомява ЦНР на държавата на флага и ЕС за всяко прекъсване в получаваните последователни съобщения за местоположението на кораб с разрешение за риболов, когато корабът не е уведомил за излизането си от риболовните зони на Сенегал.

4.         Неизправност в комуникационната система

1. Сенегал осигурява съвместимост на своето електронно оборудване с това на ЦНР на държавата на флага и незабавно уведомява ЕС за всяка неизправност при съобщаването и получаването на съобщенията за местоположение с оглед намирането на техническо решение в най-кратки срокове.

2. Съвместният комитет се сезира за евентуалните спорове.

3. Капитанът се счита за отговорен за всяко доказано манипулиране на системата VMS на кораба, целящо нарушаване на функционирането ѝ или подправяне на съобщенията за местоположение. Всяко нарушение ще бъде предмет на санкции съгласно действащото законодателство на Сенегал.

5.         Промяна на интервала между съобщенията за местоположение

1. Въз основа на документални доказателства за наличие на нарушение, Сенегал може да поиска от ЦНР на държавата на флага, с копие до ЕС, намаляване на интервала между съобщенията за местоположението на даден кораб до един час за определен период на разследване.

2. Тези документални доказателства трябва да бъдат изпратени от Cенегал до ЦНР на държавата на флага и до ЕС.

3. ЦНР на държавата на флага изпраща незабавно на Сенегал съобщенията за местоположение според новия интервал.

4. В края на определения период на разследване Сенегал информира ЦНР на държавата на флага и ЕС за възможните последващи действия.

6.         Валидност на съобщението VMS в случай на спор

Данните за установяване на местоположението, предадени от системата VMS, са единствени автентични в случай на спор между страните.

Раздел 5: Наблюдатели

1. Наблюдение на риболовните дейности

1.1. Корабите с разрешение за риболов са обект на режим на наблюдение на риболовните им дейности в рамките на споразумението.

1.2. Що се отнася до корабите за улов на риба тон, този режим на наблюдение трябва да бъде съобразен с разпоредбите, предвидени в препоръките, приети от ICCAT (Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан).

2. Посочени кораби и наблюдатели

2.1. При издаване на разрешителното за риболов Сенегал уведомява ЕС и корабособственика или неговия агент за корабите, избрани да вземат на борда си наблюдател, както и за времето на пребиваване на наблюдателя на борда на всеки кораб.

2.2. Сенегал уведомява ЕС и собственика на кораба, който е избран да вземе на борда си наблюдател, или неговия агент, за името на зачисления му наблюдател най-малко 15 дни преди датата, предвидена за качване на борда. Сенегал незабавно уведомява ЕС и корабособственика или неговия агент за всяка промяна в избора на кораби и наблюдатели.

2.3. Сенегал се стреми да не посочва наблюдатели за корабите, които вече имат на борда си наблюдател или вече имат официално задължение да качат на борда си наблюдател по време на въпросната риболовна кампания в рамките на дейностите им в риболовни зони, различни от тези на Сенегал.

2.4. Присъствието на наблюдателя на борда на траулерите за улов на дънни дълбочинни видове не надвишава два месеца. Времето на пребиваване на наблюдателя на борда на кораба не може да превишава времето, необходимо за изпълнение на неговите задачи.

3. Фиксирано финансово участие

3.1. При заплащането на годишната такса собствениците на сейнерите с дълбоко замразяване за улов на риба тон и на корабите с въдици заплащат на DPSP също и фиксирана сума от 400 EUR на кораб, предназначена за гладкото функциониране на програмата за наблюдение.

3.2. При заплащането на тримесечната такса собствениците на траулерите заплащат на DPSP също и фиксирана сума от 100 EUR на кораб, предназначена за гладкото функциониране на програмата за наблюдение.

4. Заплащане на наблюдателя

Заплатата и социалните осигуровки на наблюдателя се поемат от Сенегал.

5. Условия за качване на борда

5.1. Условията за качване на борда на наблюдател, по-специално продължителността на присъствието му на борда, се определят по взаимно съгласие между корабособственика или неговия агент и Сенегал.

5.2. На борда наблюдателят се третира като офицер. Същевременно настаняването на наблюдателя на борда е съобразено с техническата структура на кораба.

5.3. Разходите за настаняване и храна на борда на кораба се поемат от корабособственика.

5.4. Капитанът взема всички мерки в рамките на своята отговорност за осигуряване на физическа безопасност и благоприятни условия за работа на наблюдателя.

5.5. На наблюдателя се осигуряват всички необходими условия за упражняване на задълженията му. Той получава достъп до средствата за комуникация, до документите, свързани с риболовните дейности на кораба, по-специално до риболовния дневник и навигационния дневник, както и до частите на кораба, пряко свързани с неговите задачи.

6. Задължения на наблюдателя

6.1. През целия си престой на борда наблюдателят:

6.2. взема всички необходими мерки да не нарушава или смущава риболовните дейности;

6.3. пази имуществото и оборудването на борда;

6.4. съобразява се с поверителния характер на всички документи, принадлежащи на кораба.

7. Качване и слизане на наблюдателя

7.1. Наблюдателят се качва в пристанище, избрано от корабособственика.

7.2. Корабособственикът или неговият представител уведомява Сенегал, с десетдневно предизвестие преди качването на борда, за датата, часа и пристанището на качване на наблюдателя. Ако наблюдателят се качва на борда в чужда страна, неговите пътни разноски до пристанището за качване се поемат от корабособственика.

7.3. Ако наблюдателят не се яви за качване на борда в рамките на 12 часа след определените ден и час, корабособственикът автоматично се освобождава от задължението да качи на борда този наблюдател. Той е свободен да напусне пристанището и да започне своите риболовни дейности.

7.4. В случай че наблюдателят не слезе в пристанище на Сенегал, корабособственикът поема разходите по връщането на наблюдателя в Сенегал в най-кратки срокове.

8. Задачи на наблюдателя

Наблюдателят изпълнява следните задачи:

8.1. наблюдава риболовната дейност на кораба;

8.2. проверява местоположението на кораба по време на риболовните му дейности;

8.3. взема биологични проби в рамките на научни програми;

8.4. записва данни за използваните риболовни съоръжения;

8.5. проверява данните за уловите в сенегалските риболовни зони, вписани в риболовния дневник;

8.6. проверява процента на прилова и извършва оценка на изхвърления улов;

8.7. съобщава своите наблюдения по радиото, с факс или по електронна поща най-малко веднъж седмично, докато корабът извършва риболов в зоната на Сенегал, включително количеството на борда от основния улов и от прилова.

9. Доклад на наблюдателя

9.1. Преди да напусне кораба, наблюдателят представя доклад с наблюденията си на капитана на кораба. Капитанът на кораба има право да внесе своите забележки в доклада на наблюдателя. Докладът се подписва от наблюдателя и от капитана. Капитанът получава копие от доклада на наблюдателя.

9.2. Наблюдателят изпраща доклада си на Сенегал, който препраща копие от него на ЕС в срок от 8 дни след слизането от борда на наблюдателя.

Раздел 6: Инспекции в морето и в пристанищата

1. Инспекции в морето

1.1. Инспекцията в морето, в риболовните зони на Сенегал, на притежаващите разрешение за риболов кораби от ЕС ще се извършва от кораби и инспектори на Сенегал, ясно разпознаваеми като извършващи контрол на рибарството.

1.2. Преди качването си на борда инспекторите от Сенегал уведомяват кораба на ЕС за решението си да извършат инспекция. Инспекцията се извършва от не повече от двама инспектори, които трябва да удостоверят своята самоличност и качеството си на инспектори, преди да извършат инспекцията.

1.3. Инспекторите от Сенегал остават на борда на кораба от ЕС единствено за времето, необходимо за изпълнение на задачите, свързани с инспекцията. Начинът на провеждане на инспекцията е с минимално въздействие върху кораба, риболовната му дейност и товара.

1.4. Сенегал може да позволи на ЕС да участва в инспекция в морето в качеството на наблюдател.

1.5. Капитанът на кораба на ЕС улеснява качването на борда и работата на сенегалските инспектори.

1.6. В края на всяка инспекция сенегалските инспектори изготвят доклад от инспекцията. Капитанът на риболовния кораб на Съюза има право да включи коментари в доклада от инспекцията. Докладът от инспекцията се подписва от инспектора, изготвил доклада, както и от капитана на кораба на Съюза.

1.7. Преди да напуснат кораба на ЕС, сенегалските инспектори предоставят копие от доклада от инспекцията на капитана. Сенегал предава на ЕС копие от доклада от инспекцията в рамките на 8 дни след извършването ѝ.

2. Инспекция в пристанището

2.1. Инспекцията в пристанище на корабите на ЕС, които разтоварват в пристанище на Сенегал или трансбордират във водите на пристанище на Сенегал улова, осъществен в риболовната зона на Сенегал, се извършва от оправомощени инспектори.

2.2. Инспекцията се извършва от не повече от двама инспектори, които трябва да удостоверят своята самоличност и качеството си на инспектори, преди да извършат инспекцията. Инспекторите от Сенегал остават на борда на кораба на Съюза единствено за времето, необходимо за изпълнение на задачите, свързани с инспекцията, и провеждат последната по начин, който да гарантира, че тя ще има минимално отражение върху кораба, дейностите по разтоварване или трансбордиране и върху товара.

2.3. Сенегал може да разреши на ЕС да участва в инспекцията в пристанището като наблюдател.

2.4. Капитанът на кораба на Съюза улеснява работата на инспекторите от Сенегал.

2.5. В края на всяка инспекция инспекторът от Сенегал изготвя доклад за инспекцията. Капитанът на риболовния кораб на Съюза има право да включи коментари в доклада от инспекцията. Докладът от инспекцията се подписва от инспектора, изготвил доклада, както и от капитана на кораба на Съюза.

2.6. След приключване на инспекцията инспекторът от Сенегал предоставя копие от доклада за инспекцията на капитана на кораба на Съюза. Сенегал предава на ЕС копие от доклада от инспекцията в рамките на 8 дни след извършването ѝ.

Раздел 7: Нарушения

1. Процедура при нарушения

1.1. Всяко нарушение от страна на риболовен кораб от ЕС, притежаващ разрешително за риболов в съответствие с разпоредбите на настоящото приложение, трябва да бъде включено в доклад за инспекция. Докладът се предава на ЕС и на държавата на флага възможно най-бързо.

1.2. Подписването на доклада от инспекцията от капитана не накърнява правото на защита на корабособственика срещу обявеното в доклада нарушение.

2. Задържане на кораба – Информационна среща

2.1. Ако действащото законодателство на Сенегал предвижда това за обявеното нарушение, всеки извършил нарушение кораб на Съюза може да бъде принуден да преустанови своята риболовна дейност и, ако е в морето, да акостира в пристанище Дакар.

2.2. В срок от 24 часа максимум Сенегал уведомява ЕС за всяко задържане на риболовен кораб на Съюза, притежаващ разрешение за риболов. Уведомлението се придружава от документирани доказателства за обявеното нарушение.

2.3. Преди да се предприемат каквито и да е действия спрямо кораба, капитана, екипажа или товара, с изключение на мерките за опазване на доказателствата, Сенегал организира по искане на ЕС, в рамките на един работен ден след уведомлението за задържане на кораба, информационна среща за изясняване на фактите, довели до задържането на кораба, както и на евентуалните последствия. Представител на държавата на флага на кораба може да присъства на тази среща.

3. Санкции при нарушения – Уреждане по взаимно съгласие

3.1. Санкцията за установеното нарушение се определя от Сенегал в съответствие с действащото национално законодателство.

3.2. В случай че уреждането на нарушението налага съдебно производство, преди образуването му и при условие че нарушението не представлява престъпление, започва процедура за уреждане по взаимно съгласие между Сенегал и ЕС за определяне на условията и степента на санкцията. Тя приключва най-късно до 3 дни след уведомлението за задържане на кораба.

3.3. Представители на държавата на флага на кораба и на ЕС могат да участват в тази процедура по взаимно съгласие.

4. Съдебно производство — банкова гаранция

4.1. Ако не бъде постигнато уреждане по взаимно съгласие и нарушението бъде отнесено до компетентен съдебен орган, собственикът на кораба нарушител внася банкова гаранция в банка, определена от Сенегал, чийто размер, определен от Сенегал, покрива разходите, свързани със задържането на съда, глобата по предварителни оценки и евентуалните финансови компенсации. Банковата гаранция остава блокирана до края на съдебното производство.

4.2. Банковата гаранция се освобождава и се връща на корабособственика незабавно след постановяването на решението:

– a) в пълен размер, ако не е наложена санкция;

– б) в частичен размер (равен на остатъка), ако наложената по санкцията глоба е по-малка от банковата гаранция.

4.3. Сенегал уведомява ЕС за резултатите от съдебното производство в срок от 8 дни след постановяване на решението.

5. Освобождаване на кораба и екипажа

На кораба и неговия екипаж се разрешава да напуснат пристанището веднага след уреждането на въпроса по взаимно съгласие или след внасянето на банковата гаранция.

Раздел 8: Активно наблюдение на борбата с незаконния, недеклариран и нерегулиран (ННН) риболов

1. Цел

С цел да се засили наблюдението на риболова в открито море и борбата срещу ННН риболов, риболовните кораби на Европейския съюз уведомяват Сенегал за присъствието в риболовната зона на Сенегал на всеки кораб, който не е в предоставения от Сенегал списък на чуждестранните кораби с разрешение за риболов в Сенегал.

2. Процедура

2.1. Ако капитанът на риболовен кораб на ЕС забележи риболовен кораб да извършва дейности, които може да представляват ННН риболов, той може да събере възможно най-изчерпателна информация по отношение на забелязаното.

2.1. Докладите от наблюдението своевременно се изпращат едновременно на сенегалските власти и на компетентните органи на държавата членка на флага на кораба, извършващ наблюдението, която ги предава на Европейската комисия или на организация по нейно усмотрение.

2.2. Европейската комисия предава тази информация на Сенегал.

3. Реципрочност

Сенегал предава възможно най-бързо на Европейския съюз всеки притежаван от него доклад за наблюдение, който се отнася до риболовни кораби, извършващи дейности, които може да представляват ННН риболов в риболовната зона на Сенегал.

Глава V – Наемане на моряци

1.           Собствениците на действащите в рамките на настоящия протокол риболовни кораби на Съюза наемат граждани от страните от АКТБ при следните условия и ограничения :

-        по отношение на сейнерите за улов на риба тон — най-малко 20 % от моряците, наети по време на сезона за улов на риба тон в сенегалската риболовна зона, да са от Сенегал или евентуално от държава от АКТБ;

-        по отношение на корабите с въдици — най-малко 20 % от моряците, наети по време на риболовния сезон в сенегалската риболовна зона, да са от Сенегал или евентуално от държава от АКТБ;

-        по отношение на траулерите за улов на дънни дълбочинни видове — най-малко 20 % от моряците, наети по време на риболовния сезон в сенегалската риболовна зона, да са от Сенегал или евентуално от държава от АКТБ;

2.           Корабособствениците се стремят да наемат моряци от Сенегал.

3.           Декларацията на Международната организация на труда (МОТ) за основните принципи и права в областта на труда се прилага по право за моряците, наети на борда на риболовните кораби на Съюза. Това се отнася по-специално за свободата на сдружаване и ефективното признаване на правото на колективно договаряне и премахване на дискриминацията по отношение на заетостта и на професионален признак.

4.           Трудовите договори на моряците от Сенегал и от държавите от АКТБ, копие от които се предоставя на Националната агенция по морско дело и на подписалите тези договори лица, се изготвят между представителя(ите) на корабособственика и моряците и/или техните синдикати или представители. Тези договори гарантират на моряците възможността да се ползват от приложимия за тях режим на социална сигурност в съответствие с приложимия закон, включително застраховка „Живот“ и застраховка за болест и злополука.

5.           Заплатите на моряците от АКТБ се плащат от корабособствениците. Те се определят по взаимно съгласие между корабособствениците или техните представители и моряците и/или синдикатите им или техни представители. Същевременно условията на заплащане на моряците не могат да бъдат по-лоши от тези, приложими за екипажите от техните съответни държави, и при никакви обстоятелства не могат да бъдат под стандартите на МОТ.

6.           Всички моряци, наети на борда на риболовни кораби на Съюза, се явяват пред капитана на посочения кораб в деня преди предложената дата за качване на борда. При неявяване на моряка в предвидения за качване на борда ден и час корабособственикът автоматично се освобождава от задължението си да вземе този моряк на борда.

Допълнения

1 – Заявление за получаване на разрешение за риболов

2 – Информационен фиш

3 – Образци на риболовен дневник и на декларации за улова

4 – Географски координати на риболовните зони

5 – Изпращане на съобщения VMS до Сенегал – формат на данните VMS - доклад за местоположението

6 – Насоки за въвеждане на електронната система за съобщаване на данни относно риболовните дейности (система ERS)

7 – Координати за контакт на Сенегал

Допълнение 1

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА РИБОЛОВ СЕНЕГАЛ — ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА РИБОЛОВ

I — ЗАЯВИТЕЛ

1.     Име на корабособственика: .................................Гражданство:..............................................................

2.     Адрес на корабособственика: ........................................................................................................................

3.     Наименование на асоциацията или на представителя на корабособственика: ................................................................

3.     Адрес на асоциацията или на представителя на корабособственика: ................................................................

4.     Телефон: ...............................................      Факс: ................................... Електронна поща: ……………

5.     Име на капитана: ......................................... Гражданство: ................. Електронна поща: …………………………

II - КОРАБ И ОБОЗНАЧЕНИЯТА МУ

1.     Име на кораба: ...............................................................................................................................................

2.     Държава на флага: .......................................................................................................

3.     Външен регистрационен номер: …………....................................................................................

4.     Пристанище на регистрация: …………………. MMSI: .............................. IMO номер:….........................

5.     Дата, от която плава под настоящия флаг: ........../........./.............. Предишен флаг (ако има такъв): ………...

6.     Година и място на построяване: ...../…/… в… Радиопозивна: ...............................

7.     Честота за радиоповикване: ………….............. Номер на спътников телефон: ……………..…………...……

8.     Вид на корпуса:         Стомана ¨          Дърво ¨          Полиестер ¨  Друго ¨ …………………

III- ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КОРАБА И ОБОРУДВАНЕТО

1.     Обща дължина: ..................................................       Ширина : ....................................... Водоизместимост:

2.     Тонаж (изразен в БТ): ..................................           Нетен тонаж: ……………….……………

3.     Мощност на главния двигател в kW: .......................Марка: .................................   Тип: ….....................

4.     Вид на кораба: ¨ Сейнер за улов на риба тон  ¨Кораб с въдици   ¨Траулер за улов на дънни дълбочинни видове

5.     Риболовни съоръжения: ......................................

6.     Риболовни зони: ………………………………………         

7.     Целеви видове: ……………………………….

8.     Пристанище, определено за разтоварване: ………………………………….………………………

9.     Общ брой на екипажа: ....................................................................................................................

10.   Начин на съхраняване на борда:       В прясно състояние ¨  Замразяване ¨            Смесено ¨      Дълбоко замразяване ¨

11.   Капацитет на замразяване за 24 часа (в тонове): ...................Вместимост на трюмовете: ...............    Брой: .....

12.        VMS система:

            Производител: ................................. Модел: ………………….  Сериен номер: …………………

            Версия на софтуера: ...........................................................  Спътников оператор: ………………..

Аз, долуподписаният, удостоверявам, че предоставената от мен в настоящото заявление информация е вярна и подадена добросъвестно.

           

Изготвено в … на …

Подпис на заявителя …..............................................

Допълнение 2

Информационен фиш дънни дълбочинни видове

(1) Целеви видове:

Целевият вид е черната мерлуза (Merluccius senegalensis и Merluccius polli) (2) Риболовна зона:

Разрешената риболовна зона се определя от следните елементи[1]: а)  на запад от 016° 53' 42" западна дължина между границата на Сенегал и Мавритания и 15° 40' 00" северна ширина; б)  отвъд 15 морски мили от базовата линия, разположена между 15° 40' 00" сев. шир. и 15° 15' 00" сев. шир.; в)  отвъд 12 морски мили от базовата линия, разположена между 15° 15' 00" сев. шир. и 15° 00' 00" сев. шир.; г)  отвъд 8 морски мили от базовите линии, разположени между 15° 00' 00" сев. шир. и 14 32' 30" сев. шир.; д)  на запад от 017 30' 00" западна дължина, в зоната между 14° 32' 30" сев. шир. и 14° 04' 00" сев.шир.; е)  на запад от 017 22' 00" западна дължина, в зоната между 14° 04' 00" сев. шир. и северната граница между Сенегал и Гамбия; ж)  на запад от 017 35' 00" западна дължина, в зоната между южната граница между Сенегал и Гамбия и 12 33' 00" сев.шир.; з)  на юг от азимут 137°, очертан от точка P9 (12° 33' 00" сев. шир.; 017° 35' 00'' зап. дълж.) до пресичането с азимут 220 , очертан от Cabo Roxo, за да се вземе предвид споразумението за управление и сътрудничество между Сенегал и Гвинея Бисау.

(3) Разрешени съоръжения:

Класически дънен трал или трал за мерлуза, минимален размер на окото 70 mm. Използването на какъвто и да е вид риболовно съоръжение, средство или устройство, което може да запуши отворите на мрежата или което води до намаляване на селективната функция, е забранено. Същевременно, с оглед избягване на изхабяването или разкъсването е разрешено да се фиксират изключително под коремната част на джоба на дънните тралове защитни съоръжения от мрежа или какъвто и да е друг материал. Тези защитни съоръжения се фиксират единствено за предните и страничните ръбове на джоба на траловете. За гръбната част на траловете е разрешено да се използват защитни устройства, при условие,че те се състоят от една-единствена мрежена част от еднакъв материал като този на джоба и чиито разтворени отвори са с минимални размери от 300 mm. Подшиването на мрежата, съставляваща джоба на траловете, с обикновено или усукано влакно се забранява.

(4) Прилов[2]:

7 % главоноги, 7 % ракообразни и 15 % други дънни дълбочинни риби. Определените по-горе проценти прилов се изчисляват след всяко плаване, въз основа на общото тегло на улова, в съответствие с правната уредба на Сенегал. Забранява се задържането на борда, трансбордирането, разтоварването, съхранението и продажбата на цели екземпляри или части от тях от подклас Elasmobranchii, които са обект на защитни мерки в рамките на плана за действие на Европейския съюз за опазване и управление на популациите от акули, както и от страна на регионалните организации за управление на рибарството и компетентните регионални организации в областта на рибарството, по-конкретно дългокрила акула (Carcharhinus longimanus), копринена акула (Carcharhinus falciformis), бяла акула (Carcharodon carcharias), гигантска акула (Cetorhinus maximus), селдова акула (Lamna nasus), големоока акула скитница (Alopias superciliosus), морски ангел (Squatina squatina), морски дявол (Manta birostris) и видове от рода на акула чук (Sphyrnidae). Ако бъдат уловени случайно, забранените за задържане на борда видове от подклас Elasmobranchii не трябва да бъдат наранявани. Екземплярите незабавно се пускат обратно в морето.

(5) Общ допустим улов / Такси:

Количество на разрешения улов: || 2 000 тона годишно

Такса: || 90 EUR/t

Таксата се изчислява след изтичането на всеки период от три месеца, в който на кораба е разрешено да извършва риболовна дейност, като се взема предвид количеството на улова през този период. Разрешението се издава след авансово плащане от 500 EUR на кораб, което се приспада от общата сума на таксата. Авансовото плащане се извършва в началото на всеки период от три месеца, в който на кораба е разрешено да извършва риболовна дейност.

– Брой кораби с разрешение за риболов || 2 кораба

– Вид кораби с разрешение за риболов || Риболовни траулери за улов на дънни дълбочинни видове

– Наемане на сенегалски моряци или такива от други държави от АКТБ || 20 % от екипажа

– Годишно биологично възстановяване || от 1 май до 30 юни[3]

Допълнение 3a

Далекомигриращи видове: риболовен дневник – Образец, установен от ICCAT ||

|| || Парагада Жива стръв Мрежа гъргър Трал Други ||

||

|| || || || || || || || || || ||

Име на кораба: ……………………………………………………………………. || Бруто тонаж:            …………………………………………………............................. || ОТПЛАВАНЕ на кораба: ЗАВРЪЩАНЕ на кораба: || Месец || Ден || Година || Пристанище || || ||

Държава на флага:        ……………………………………………………………………........................... || Капацитет – (M.T.): ……………………………………………........ || || || || || || ||

||

Регистрационен №:       ………………………………………………………………................................... || Капитан: ……………………………………………………….... || || || ||

Корабособственик: ………………………………………………………….......................... || Численост на екипажа:    ….…………………………………………………........................ || || || || || || || ||

Адрес: ………………………………………………………………………….... || Дата на доклада: ………………………………………………...... || || ||

|| (Автор на доклада):       ………………………………………………................................. || Брой дни в морето: || || Брой риболовни дни: Брой хвърляния: || || № на риболовен рейс: || ||

||

||

|| ||

Дата || Сектор || t° на водната повърхност (ºC) || Риболовно усилие Брой на използваните куки || Capturas (Улов) || Isco usado na pesca (Използвана стръв) ||

Месец || Ден || Ширина N/S || Дължина E/W || Червен тон Thunnus thynnus uли maccoyi || Жълтопер тунец Thunnus albacares || (Дебел тон) Thunnus Obesus || (Бял тон) Thunnus alalunga || (Риба меч) Xiphias gladius || (Ивичест марлин) (Бял марлин) Tetraptunus audax uли albidus || (Черен марлин) Makaira indica || (Риба ветроход) Istiophorus albicanes или platypterus || Листао (ивичест тон) Katsuwonus pelamis || (Смесен улов) || Общо дневно (тегло само в kg) || Сайра || Калмар || Жива стръв || (Други) ||

|| || || || || || Брой || Тегло kg || Брой || kg || Брой || kg || Брой || kg || Брой || kg || Брой || kg || Брой || kg || Брой || kg || Брой || kg || Брой || kg || Брой || kg || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

РАЗТОВАРЕНИ КОЛИЧЕСТВА (В KG) || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Забележки || || || || ||

1 – Да се използва по един лист на месец и по един ред на ден. || || 2 — Под думата „ден“ се разбира ден, в който се пуска парагада. || 4 — Последният ред (разтоварени количества) се попълва накрая на риболовното пътуване. Записва се реалното тегло към момента на разтоварването. || ||

|| || 3 — Риболовният сектор показва местоположението на кораба. Минутите се закръгляват и се отбелязват градусите на ширината и дължината. Моля, посочете N/S и E/W. || || 5 — Цялата включена по-горе информация остава строго поверителна. || || ||

Допълнение 3б Дънни дълбочинни видове: риболовен дневник – образец, изготвен от ЕС (Приложение VI към Регламент (ЕС) № 404/2011)[4]

№............. || РИБОЛОВЕН ДНЕВНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ || Ден Месец Час Година 20--, Заминаване (4) 1-------1 1----------1 1---------1 от 1-------------------------1 Връщане (5) 1--------1 1---------1 1----------1 до 1 -------------------------1 Разтоварване (6) 1---------1 1----------1 1----------1    а)          1--------1

Име на кораба(ите) (1)                  Външна маркировка (2) _______________________________            __________________________ Радиопозивна (IRCS)      (1) || Име на капитана(ите) (3)  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Адрес(и) 1----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

Риболовни съоръжения (8) Размер на отвора (9)                        Размери (10) 1------------------1         1-------------------1        1-----------------1 ||         При трансбордиране (7)         Ден 1--------1              Месец 1------------------1 1----------1 || Име и радиопозивна (ако има такава)--------------------------------------------- Външна идентификация --------------------------------------------------------- Националност на получаващия риболовен кораб ---------------------------------------

Дата (11) || Брой риболовни операции (12) || Продължителност на риболова (13) || Местоположение (14) || Улов, държан на борда, в килограми живо тегло или брой опаковки (15)²

|| || || Статистически квадрант || Зона на ICES: NAFO/ CECAF/ CFGM || Зона за риболов на трети държави || || || || || || || || || || || || Да се посочи теглото на единица опаковка в живо тегло за съответните видове || Инициали

|| || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || ||

Представяне на рибата (17) Количества (19) Представяне на рибата (17) Количества (19) Представяне на рибата (17) Количества (19) Представяне на рибата (17) Количества (19) || Зона на ICES: NAFO/ CECAF/ CFGM (22) || Зона за риболов на трети държави (22) || || || || || || || || || || || || Приблизителна оценка на общия брак (16)

Декларация за разтоварване/трансбордиране (*) (18) в килограми или използвана единица опаковка:  равно на … kg

|| || || || || || || || || || || || || Подпис: Капитан/Агент Π (20) Име и адрес на агента (ако е приложимо) (21) Име и адрес на агента (ако е приложимо) (21)

|| || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || ■ || || || ||

(*) Задраскайте ненужното

Допълнение 3в

Допълнение 4

Географски координати

Риболовни зони и забранени за риболов зони в Сенегал

Сенегалските власти предоставят координатите на риболовните зони и на зоните, забранени за риболов и корабоплаване в Сенегал, преди влизането в сила на настоящото споразумение.

Допълнение 5

ИЗПРАЩАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ VMS ДО СЕНЕГАЛ

ФОРМАТ НА ДАННИТЕ VMS-— ДОКЛАД ЗА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО

Данни || Код || Задължително/незадължително || Съдържание

Начало на записа || SR || З || Елемент на системата, указващ началото на записа

Получател || AD || З || Елемент на съобщението – Получател код 3-Alpha на държавата (ISO-3166)

Подател || FR || З || Елемент на съобщението – Подател код 3-Alpha на държавата (ISO-3166)

Държава на флага || FS || З || Елемент на съобщението – Флаг на държавата код 3-Alpha на държавата (ISO-3166)

Вид на съобщението || TM || З || Елемент на съобщението – Вид на съобщението (ENT, POS, EXI)

Радиопозивна (IRCS) || RC || З || Елемент на съобщението – Международна радиопозивна на кораба (IRCS)

Вътрешен референтен номер на договарящата страна || IR || НЗ || Елемент на кораба – Единен номер на договарящата страна код 3-Alpha (ISO-3166), следван от номера

Външен регистрационен номер || XR || З || Елемент на кораба – страничен номер на кораба (ISO 8859.1)

Географска ширина || LT || З || Елемент на местоположението на кораба – местоположение в градуси и десетични градуси +/-  ГГ.ггг (WGS84)

Географска дължина || LG || З || Елемент на местоположението на кораба – местоположение в градуси и десетични градуси +/- ГГГ.ггг (WGS84)

Курс || CO || З || Курс на кораба, скала 360 градуса

Скорост || SP || З || Скорост на кораба в десетки възли

Дата || DA || З || Елемент на местоположението на кораба – дата на регистриране на местоположението UTC (ГГГГMMДД)

Час || TI || З || Елемент на местоположението на кораба – час на регистриране на местоположението UTC (ЧЧMM)

Край на записа || ER || З || Елемент на системата, указващ края на записа

Предаването на данни е структурирано по следния начин:

Използваните знаци трябва да отговарят на стандарта ISO 8859.1

Две наклонени черти (//) и буквите „SR“ отбелязват началото на съобщението.

Отделните данни се обозначават със съответния им код и се разделят от другите данни с две наклонени черти (//).

С една наклонена черта (/) се отбелязва интервалът между кода и информацията.

С код ER, последван от две наклонени черти (//), се обозначава краят на съобщението.

Незадължителните данни трябва да бъдат вместени между началото и края на съобщението.

Допълнение 6

Насоки за въвеждане на електронната система за съобщаване на данни относно риболовните дейности (система ERS)

1. Общи разпоредби

(1) Всеки риболовен кораб на Съюза трябва да бъде оборудван с функционираща система за електронно записване и отчитане, наричана по-долу „система ERS“, която е в състояние да записва и предава данните, свързани с риболовните дейности на кораба, наричани по-долу „данни ERS“, докато корабът извършва риболов във водите на Сенегал.

(2) На кораб на ЕС, който не е оборудван със система ERS или чиято система ERS не работи, не се разрешава да навлиза във водите на Сенегал с цел извършването на риболовни дейности.

(3) Данните ERS се предават в съответствие с процедурите на държавата на флага на кораба, а именно те най-напред се изпращат в центъра за наблюдение на риболова (наричан по-долу ЦНР) на държавата на флага, който осигурява автоматичното им препращане до Дирекцията за защита и наблюдение на риболова (DPSP) в Сенегал.

(4) Държавата на флага и Сенегал гарантират, че техните ЦНР са оборудвани с хардуер и софтуер, необходими за автоматичното предаване на данни ERS във формат XML и разполагат с предпазна процедура, чрез която е възможно записването и съхраняването на данни ERS във вид, удобен за разчитане с компютър за период от поне три години.

(5) За предаването на данни ERS се използват средствата за електронна комуникация, управлявани от Европейската комисия от името на ЕС, обозначени като DEH (Data Exchange Highway).

(6) Държавата на флага и Сенегал определят по един кореспондент ERS, който ще изпълнява ролята на контактно лице.

а)      Кореспондентите ERS се назначават за минимален период от шест (6) месеца;

б)      ЦНР на държавата на флага и на Сенегал взаимно си известяват данните (име, адрес, телефон, телекс, електронен адрес) на съответните си кореспонденти ERS преди пускането в експлоатация на ERS от доставчика;

в)      Всяка промяна в данните за връзка на кореспондента ERS се съобщава незабавно.

2. Изготвяне и съобщаване на данните ERS

(1) Риболовният кораб на ЕС е длъжен:

а)      всекидневно да съобщава данните ERS за всеки ден на пребиваване в сенегалски води;

б)      да записва за всяка риболовна операция количеството на всеки уловен вид, задържан на борда като целеви вид или прилов, или пък изхвърлен обратно в морето;

в)      да посочва също така и липсата на улов за всеки вид, обозначен в разрешението за риболов, издадено от Сенегал;

г)      да идентифицира всеки вид с неговия 3-буквен код по ФАО;

д)      да изразява количествата в килограми живо тегло или, ако е необходимо, в брой риби;

е)      да записва за всеки вид в данните ERS количествата, които са трансбордирани и/или разтоварени;

ж)     да записва в данните ERS при всяко влизане (съобщение COE) и излизане (съобщение COX) от водите на Сенегал специфично съобщение, съдържащо за всеки вид, обозначен в разрешението за риболов, издадено от Сенегал, количествата, които се намират на борда при всяко преминаване;

з)       всекидневно да съобщава данните ERS на ЦНР на държавата на флага във формата, посочен в параграф 1, точка 4 по-горе, най-късно до 23:59 UTC.

(2) Капитанът е отговорен за точността на записаните и предадените данни ERS.

(3) ЦНР на държавата на флага автоматично и незабавно изпраща данните ERS на ЦНР на Сенегал.

(4) ЦНР на Сенегал потвърждава получаването на данните ERS с ответно съобщение и обработва всички данни ERS при спазване на поверителност.

3. Неизправност в системата ERS на борда на кораба и/или предаването на данни ERS между кораба и ЦНР на държавата на флага

(1) Държавата на флага незабавно информира капитана и/или собственика на кораб, плаващ под неин флаг, или неговия представител, за всяка техническа неизправност на системата ERS, монтирана на борда на съда, или за прекратяването на предаването на данни ERS между съда и ЦНР на държавата на флага.

(2) Държавата на флага информира Сенегал за всяка забелязана неизправност и за предприетите мерки за отстраняването ѝ.

(3) В случай на повреда на системата ERS на борда на кораба капитанът и/или корабособственикът осигуряват поправката или замяната на системата ERS в срок от 10 дни. Ако корабът осъществи междинно влизане в пристанище в рамките на тези 10 дни, той ще може да продължи риболовните си дейности във водите на Сенегал едва когато системата ERS на борда отново е в състояние да функционира безпроблемно, освен ако не получи разрешение да стори друго от страна на Сенегал.

а)      Риболовен кораб може да напусне пристанище след техническа неизправност на системата му ERS само ако системата му ERS отново е функционална по начин, който удовлетворява държавата на флага и Сенегал, или

б)      ако получи разрешение за такова напускане от страна на държавата му на флага. В последния случай държавата на флага осведомява Сенегал за решението си преди отплаването на кораба.

(4) Всеки кораб на ЕС, който извършва риболовни дейности във водите на Сенегал с неизправна система ERS, трябва да изпраща всекидневно и не по-късно от 23:59 UTC всички данни ERS на ЦНР на държавата на флага чрез всяко друго средство за комуникация, което е на разположение и е достъпно за ЦНР на Сенегал.

(5) Данните ERS, които не са могли да бъдат предадени на Сенегал чрез системата ERS поради техническа неизправност, се предават чрез ЦНР на държавата на флага на ЦНР на Сенегал под друга взаимно договорена електронна форма. Това алтернативно предаване се счита за приоритетно, като се има предвид, че е възможно нормално приложимият срок за предаване да не бъде спазен.

(6) Ако ЦНР на Сенегал не получи данните ERS на даден кораб в продължение на 3 последователни дни, Сенегал може да разпореди на кораба да се яви незабавно за разследване в определено от Сенегал пристанище.

4. Неизправност на ЦНР — неполучаване на данните ERS от ЦНР на Сенегал

(1) Когато някой от ЦНР не получава данните ERS, неговият кореспондент ERS незабавно осведомява за това кореспондента ERS на другия ЦНР и при необходимост съдейства за отстраняването на проблема.

(2) Преди задействането на системата ERS ЦНР на държавата на флага и ЦНР на Сенегал заедно определят алтернативни електронни комуникационни средства, които да бъдат използвани за предаването на данните ERS в случай на неизправност на ЦНР, и взаимно се осведомяват за всяко свързано с тях изменение.

(3) В случай че ЦНР на Сенегал сигнализира, че данните ERS не са получени, ЦНР на държавата на флага намира причината за проблема и взема необходимите мерки за отстраняването му. ЦНР на държавата на флага информира ЦНР на Габон и ЕС за резултата и взетите мерки в срок от 24 часа след констатирането на неизправността.

(4) Ако за отстраняването на проблема са нужни повече от 24 часа, ЦНР на държавата на флага незабавно предава на ЦНР на Сенегал липсващите данни ERS, като използва алтернативните електронни средства, посочени в параграф 3, точка 5.

(5) Сенегал информира за това компетентните си контролни служби, за да не се счита, че корабите на ЕС са в нарушение поради непредаването на данни ERS от ЦНР на Сенегал в случай на неизправност на някой ЦНР.

5. Поддръжка на ЦНР

(1) Планираните операции по поддръжката на даден ЦНР (програма за поддръжка), които биха могли да засегнат обмена на данни ERS, трябва да бъдат съобщени на другия ЦНР най-малко 72 часа предварително, като при възможност се съобщи датата и времетраенето на поддръжката. Непланирани операции по поддръжка се съобщават на другия ЦНР при първа възможност.

(2) По време на поддръжката предаването на данните ERS може да бъде забавено, докато системата стане отново функционална. В такъв случай засегнатите данни ERS се предават веднага след края на поддръжката.

(3) Ако операцията по поддръжката продължи повече от 24 часа, данните ERS се предават на другия ЦНР, като се използват алтернативните електронни средства, посочени в параграф 3, точка 5.

(4) Сенегал информира за това компетентните си контролни служби, за да не се счита, че корабите на ЕС са в нарушение поради непредаването на данни ERS в случай на операция по поддръжка на някой ЦНР.

Допълнение 7

КООРДИНАТИ ЗА КОНТАКТ НА СЕНЕГАЛ

1. ДМР

Адрес: Place du Tirailleur, 1 rue Joris, BP 289 Dakar

Електронен адрес:infos@dpm.sn ; cjpmanel@gmail.com

Телефон: + 221 338230137

Факс: + 221 338214758

2. За заявление за получаване на разрешение за риболов

Адрес: Place du Tirailleur, 1 rue Joris, BP 289 Dakar

Електронен адрес:infos@dpm.sn ; cjpmanel@gmail.com

Телефон: + 221 338230137

Факс: + 221 338214758

3. Дирекция за защита и наблюдение на риболова (DPSP) и уведомление при влизане/напускане

Име на ЦНР (позивна): Papa Sierra

Радио:

            УКВ : F1 канал 16; F2 канал 71

            HF: F1 5.283 MHZ ; F2 7.3495 MHZ

Адрес:

Eлектронен адрес: crrsdpsp@gmail.com

Eлектронен адрес (aлтернативен): surpeche@hotmail.com

Телефон: + 221 338602465

Факс: + 221 338603119

4. Centre de Recherche Océanographique de Dakar Thiaroye (CRODT)

Адрес: Pôle de Recherches de Hann Sis au Laboratoire National d'Elevage et de Recherches vétérinaires (PRH/LNERV)

BP 2241 Dakar

Eлектронен адрес: massal.fall@gmail.com

Телефон: + 221 773339289 / 776483936

Факс: + 221 338328265

           

ПРИЛОЖЕНИЕ ІІІ Специфични условия на упълномощаването на Европейската комисия да одобрява някои изменения по споразумението

1.           Пълномощията на Европейската комисия да одобрява изменения в протокола, приети от създадения съгласно член 7 от споразумението съвместен комитет, са предмет на условията, определени в параграфи 2—5 от настоящото приложение.

2.           Измененията в протокола се отнасят до следните въпроси:

а)      преразглеждане на възможностите за риболов в съответствие с членове 6 и 7 от протокола;

б)      решение относно условията за секторната подкрепа в съответствие с член 4 от протокола;

в)      технически спецификации, ред и условия от обхвата на правомощията на съвместния комитет в съответствие с приложението към протокола.

3.           В рамките на съвместния комитет Съюзът:

а)      действа в съответствие с целите на Съюза в рамките на общата политика в областта на рибарството;

б)      се съобразява със заключенията на Съвета от 19 март 2012 г. във връзка със съобщението на Комисията относно външното измерение на общата политика в областта на рибарството;

в)      насърчава позиции, които следват съответните правила, приети от регионалните организации за управление на рибарството.

4.           Когато се предвижда на заседание на съвместния комитет да бъде прието решение за промени на протокола съгласно параграф 2, се предприемат необходимите мерки, така че в позицията, която да бъде изразена от името на Съюза, да бъде отчетена най-актуалната статистическа, биологична и друга полезна информация, предадена на Европейската комисия.

За тази цел и въз основа на тази информация службите на Комисията представят на Съвета или на неговите подготвителни органи достатъчно време преди съответното заседание на съвместния комитет документ, в който подробно са изложени елементите на предложената позиция на Съюза (наричан по-долу „подготвителен документ“) за разглеждане и одобряване.

По отношение на въпросите, посочени в параграф 2, буква а), за одобряване на предвидената позиция на Съюза от Съвета се изисква квалифицирано мнозинство. В останалите случаи предвидената в подготвителния документ позиция на Съюза се счита за приета, с изключение на случаите, когато определен брой държави членки, представляващи блокиращо малцинство, се противопоставят по време на заседание на подготвителния орган на Съвета или в рамките на двадесет дни от получаването на подготвителния документ, което от двете настъпи по-рано. В случай на противопоставяне, въпросът се отнася до Съвета.

Ако в хода на по-нататъшни срещи, включително на място, не е възможно да се постигне споразумение за това позицията на Съюза да бъде съобразена с новите елементи, въпросът се отнася до Съвета или до подготвителните му органи.

5.           Комисията взема всички необходими мерки във връзка с решението на съвместния комитет, включително при целесъобразност публикуване на съответното решение в Официален вестник на Европейския съюз и предаване на всякакви предложения, необходими за изпълнението на това решение.

[1]               При целесъобразност риболовната зона може да бъде определена от координатите, очертаващи границите на многоъгълника, където риболовът е разрешен. Сенегалските власти предоставят тези координати на Европейската комисия преди влизането в сила на настоящия протокол.

[2]               Тази разпоредба ще бъде преразгледана след едногодишното ѝ прилагане.

[3]               Периодът на естествено възстановяване и останалите технически мерки за опазване ще бъдат подложени на оценка след едногодишно прилагане на протокола и, по препоръка от съвместната научна работна група, могат да претърпят евентуални адаптации предвид състоянието на запасите.

[4]               В приложение Х към Регламент (ЕС) № 404/2011 се уточняват инструкциите до капитаните на риболовните кораби на ЕС при попълване на необходимата информация в риболовните дневници.

Top