EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014HB0013

Препоръка за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2533/98 относно събирането на статистическа информация от Европейската централна банка (ЕЦБ/2014/13) (представена от Европейската централна банка)

OJ C 188, 20.6.2014, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.6.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 188/1


Препоръка за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2533/98 относно събирането на статистическа информация от Европейската централна банка

(ЕЦБ/2014/13)

(представена от Европейската централна банка)

(2014/C 188/01)

ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

I.   ВЪВЕДЕНИЕ

На 23 ноември 1998 г. Съветът на Европейския съюз прие Регламент (ЕО) № 2533/98 на Съвета (1). В съответствие с член 107, параграф 6 от Договора за създаване на Европейската общност ЕЦБ представи пред Съвета Препоръка ЕЦБ/1998/10 (2). След това ЕЦБ също представи Препоръка ЕЦБ/2008/9 (3), която предшества приемането на Регламент (ЕО) № 951/2009 на Съвета (4). Следователно е уместно да се следва същата процедура, така както е предвидено понастоящем в член 129, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз, и да се въведат предложените изменения на Регламент (ЕО) № 2533/98.

II.   КОМЕНТАРИ ОТНОСНО ЧЛЕНОВЕТЕ

Използване на статистическа информация за изпълнението на надзорни функции

С цел да се сведе до минимум тежестта на отчетността и за да се събират данни само веднъж, съгласно член 8, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕО) № 2533/98 понастоящем на националните централни банки (НЦБ) се разрешава да използват поверителна статистическа информация за изпълнението на функциите им в областта на надзора. Следва да се уточни, че подобно на НЦБ, на които са възложени конкретни функции в областта на пруденциалния надзор, ЕЦБ, на която с Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета (5) са възложени конкретни функции в областта на пруденциалния надзор над кредитните институции, може да използва поверителна статистическа информация за изпълнението на тези функции.

Същевременно следва да се уточни, че с цел да се подпомогне изпълнението на съответните задачи може да се осъществи предаване на поверителна статистическа информация между членовете на ЕСЦБ и други органи на държавите членки и на Съюза, които отговарят за а) надзора над финансовите институции, пазарите и инфраструктурите, и б) стабилността на финансовата система, и до Европейския механизъм за стабилност (ЕМС). Органите могат да включват, inter alia, компетентните органи, които отговарят за надзора и макропруденциалния надзор, европейските надзорни органи (6), Европейския съвет за системен риск, както и органите, оправомощени да преструктурират кредитни институции.

Препоръка за

„РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА

за изменение на Регламент (ЕО) № 2533/98 на Съвета относно събирането на статистическа информация от Европейската централна банка

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално член 5.4 от него,

като взе предвид препоръката на Европейската централна банка,

като взе предвид становището на Европейския парламент,

като взе предвид становището на Комисията,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 129, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз и в член 41 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 2533/98 на Съвета (7) е ключов елемент в правната уредба, която подпомага задачите на Европейската централна банка (ЕЦБ) във връзка със събирането на статистическа информация със съдействието на националните централни банки. ЕЦБ последователно се е основавала на настоящия регламент, за да осъществява и проследява координираното събиране на статистическа информация, която е необходима за изпълнението на задачите на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ), включително задачата да допринася за гладкото провеждане на следваните от компетентните органи политики, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции и стабилността на финансовата система, както е посочено в член 127, параграф 5 от Договора.

(2)

Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета (8) възлага на ЕЦБ конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции и стабилността на финансовата система в рамките на Съюза и отделните държави членки.

(3)

За да се сведе до минимум тежестта на отчетността за отчетните единици и за да се осигурят надлежното осъществяване на надзора над финансовите институции, пазарите и инфраструктурите, възложен на всички компетентни органи, както и надлежното изпълнение на задачите, възложени на органите, които отговарят за защитата на стабилността на финансовата система, е необходимо да се измени Регламент (ЕО) № 2533/98 с цел да се създаде възможност статистическата информация, събирана от ЕСЦБ, да се предава между членовете на ЕСЦБ и съответните органи и да се използва от тях. Тези органи следва да включват компетентните органи, които отговарят за надзора над финансовите институции, пазарите и инфраструктурите и за макропруденциалния надзор, европейските надзорни органи (9), Европейския съвет за системен риск, както и органите, оправомощени да оздравяват кредитни институции,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Конкретни изменения

Член 8 от Регламент (ЕО) № 2533/98 се изменя, както следва:

1.

В параграф 1 буква г) се заменя със следния текст и се добавя следната буква д):

„г)

по отношение на ЕЦБ и националните централни банки, когато посочената статистическа информация се използва в областта на пруденциалния надзор;

д)

по отношение на националните централни банки в съответствие с член 14.4 от Устава за изпълнението на функции, различни от определените в Статута.“

2.

В параграф 4 буква а) се заменя със следното:

„а)

в степента и с равнището на детайлност, необходими за изпълнението на задачите на ЕСЦБ, посочени в Договора, или на задачите в областта на пруденциалния надзор, възложени на членовете на ЕСЦБ; или“.

3.

Добавя се следният параграф 4а:

„4a

ЕСЦБ може да предава поверителна статистическа информация на органите или ведомствата на държавите членки и на Съюза, които отговарят за надзора над финансовите институции, пазарите и инфраструктурите или за стабилността на финансовата система в съответствие с правото на Съюза или националното право, и на Европейския механизъм за стабилност (ЕСМ) в степента и с равнището на детайлност, необходими за изпълнението на съответните им задачи. Всяко последващо предаване подлежи на изричното разрешение на члена на ЕСЦБ, който е събрал поверителната статистическа информация.“

Член 2

Заключителни разпоредби

Настоящият регламент влиза в сила на [дата].

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.“

Съставена във Франкфурт на Майн на 21 март 2014 година.

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  Регламент (ЕО) № 2533/98 на Съвета от 23 ноември 1998 г. относно събирането на статистическа информация от Европейската централна банка (ОВ L 318, 27.11.1998 г., стр. 8).

(2)  Препоръка ЕЦБ/1998/10 за Регламент (ЕО) на Съвета относно събирането на статистическа информация от Европейската централна банка (ОВ C 246, 6.8.1998 г., стр. 12).

(3)  Препоръка ЕЦБ/2008/9 за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2533/98 относно събирането на статистическа информация от Европейската централна банка (ОВ C 251, 3.10.2008 г., стр. 1).

(4)  Регламент (ЕО) № 951/2009 на Съвета от 9 октомври 2009 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 2533/98 относно събирането на статистическа информация от Европейската централна банка (ОВ L 269, 14.10.2009 г., стр. 1).

(5)  Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции (ОВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 63).

(6)  Европейските надзорни органи са Европейският банков орган, Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и Европейският орган за ценни книжа и пазари.

(7)  Регламент (ЕО) № 2533/98 на Съвета от 23 ноември 1998 г. относно събирането на статистическа информация от Европейската централна банка (ОВ L 318, 27.11.1998 г., стр. 8).

(8)  Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции (ОВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 63).

(9)  Европейските надзорни органи са Европейският банков орган, Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и Европейският орган за ценни книжа и пазари.


Top