Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014DC0910

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ Работна програма на Комисията за 2015 г. Ново начало

/* COM/2014/0910 final */

In force

52014DC0910

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ Работна програма на Комисията за 2015 г. Ново начало /* COM/2014/0910 final */


ВЪВЕДЕНИЕ

Сегашната комисия получи вот за встъпване в длъжност, след като пое ангажимент да внесе реална промяна: да преследва нови цели и да действа по различен начин. Гражданите очакват ЕС да донесе промяна по отношение на големите икономически и социални предизвикателства — високата безработица, слабия растеж, високите нива на публичен дълг, недостига на инвестиции и липсата на конкурентоспособност на световния пазар. Те искат също така по-слаба намеса на ЕС по въпроси, по отношение на които държавите членки са по-добре подготвени да дадат подходящия отговор на национално и регионално равнище. Освен това гражданите очакват очакват от ЕС да бъде по-отворен и да се отчита за това, което прави, и за начина, по който го прави.

Комисията е решена да води тази промяна и да работи заедно с Европейския парламент и със Съвета за нейното осъществяване. Ето защо ние ще поставим акцента върху „големите въпроси“, като работните места и растежа в съответствие с десетте приоритета в политическите насоки на председателя Юнкер[1]. Няма да представяме предложения, които не допринасят за постигането на тези приоритети. Освен това ще приложим също принципа на политическото прекъсване[2] и ще оттеглим текущите предложения, които не съответстват на целите ни или които са безперспективни, защото желанието ни е всички институции да се съсредоточат върху постигането на най-същественото.

Това е политическият ни ангажимент и на тази основа искаме действията ни да се усетят далеч отвъд Брюксел, като достигнат гражданите в целия ЕС и спечелят отново доверието им. Гражданите ще ни съдят по ангажираността и резултатите ни, по произтичащите от това подобрения, които виждат в собствения си живот. В първия месец от работата си внесохме значителен пакет за работни места, растеж и инвестиции[3] с нов инвестиционен план за мобилизиране на над 315 млрд. EUR за допълнителни инвестиции в стратегически области през следващите три години. Възнамеряваме да продължим така, както започнахме.

Избрахме предложенията в тази работна програма, защото считаме, че те наистина могат да допринесат за постигането на работни места, растеж и инвестиции и да осигурят конкретни ползи за гражданите през следващата година. В тази работна програма поемаме ангажимент за нещата, които ще постигнем през 2015 г. В работните програми за следващите години ще предложим други действия за постигане на десетте приоритета — подготвителната работа за някои от тях ще започне през 2015 г.

По-голямата част от това, което се случва днес в ЕС обаче, и начинът, по който гражданите съдят ЕС, се основават на съществуващото законодателство и програми. Непосредствените тревоги на гражданите са свързани със съществуващите правила, поради което тази Комисия издига в политически приоритет облекчаването на регулаторната тежест, като в същото време запазва високо равнище на социална защита, здравна защита и защита на околната среда, както и избора на потребителите. Ще преразгледаме правилата, за да гарантираме, че те допринасят за програмата за работни места и растеж и не налагат излишна бюрокрация и административна тежест, като същевременно осигуряват ползите, които очакват гражданите. Когато правилата не са вече актуални или не съответстват на приоритетите ни, ще ги преразгледаме и ще ги подобрим. Когато има излишна бюрокрация, ще я премахнем. Когато правилата ни са разумни и служат за постигане на целите ни, ще работим активно, за да гарантираме, че те се прилагат и изпълняват правилно, за да носят реални ползи за гражданите. И ще използваме другите инструменти, с които разполагаме, за стимулиране на растежа и създаване на работни места, по-специално бюджета на ЕС, който е най-вече средство за интелигентни инвестиции в държавите членки и в регионите.

Това е програма за промяна, родена от необходимостта икономиката на ЕС отново да бележи ръст, така че европейският социален модел и благоприятна за здравето околна среда да могат да бъдат съхранени в бъдеще.

Това е и призив за промяна в работните методи на Европейския парламент и на Съвета. Искаме да работим с тях, за да определим основните приоритети и в трите институции и да ускорим процеса на вземане на решения по тези приоритети, така че положителният ефект от нашите предложения да може да достигне бързо до гражданите. Ще градим по-тясно партньорство с държавите членки, националните парламенти и регионите и градовете, за да осигурим по-добро изпълнение на съществуващите политики и ефективност на действията на място, от използването на структурните и инвестиционните фондове до политиката в областта на околната среда и от единния пазар до правата на потребителите.

За да се възстанови доверието, е необходимо промяната да е видима[4] и резултатът да е бърз. С тази работна програма — и чрез осъществяването ѝ през 2015 г. — искаме да докажем, че този път нещата са различни.

***

В тази работна програма се набелязват целенасочени действия за 2015. В нея не се посочват подробности за това, което Комисията ще направи през следващите четири години от мандата си, въпреки че ще започне подготвителна работа по въпроси, като прегледа в средата на периода на многогодишната финансова рамка. В приложение I са изложени нови инициативи, организирани около основните приоритети на политическите насоки, за които Комисията ще съсредоточи усилията си през 2015 г.

При подготвянето на тази работна програма Комисията разгледа всички предложения, за които понастоящем се очаква решение от Европейския парламент и Съвета[5]. Разглеждаме прилагането на принципа на политическото прекъсване като важна част от нашата политическа отговорност: нужна е пълна мобилизация, за да се инвестират време и енергия в онези предложения, които ще имат най-голямо въздействие върху работните места и растежа и за които съществуват добри изгледи да бъдат приети в близко бъдеще.

Взехме отношение по предложенията, които желаем да запазим и доведем до приемане, по предложенията, които възнамеряваме да изменим, за да ги приведем в съответствие с десетте си приоритета, и по тези, които предлагаме да оттеглим. Комисията продължава да е твърдо ангажирана с целите на много от предложенията, които предлага да оттегли. Но самите предложенията не са полезни, ако просто лежат на масата за преговори, ако са изпреварени от събитията, или ако в хода на преговорите са отслабени до такава степен, че да не могат да постигнат първоначалната си цел. В някои случаи Комисията предлага да оттегли предложения, за да ги замени впоследствие с по-амбициозни предложения или да ги приспособи в по-голяма степен към десетте си приоритета. В други случаи, след като е било направено първоначалното предложение на Комисията, са настъпили промени в обществото. Приложение II съдържа предложения, които да бъдат оттеглени (или изменени). Комисията очаква становищата на Европейския парламент и на Съвета относно тези предложения, преди да пристъпи към оттеглянето им.

Работната програма отразява и ангажимента на Комисията за по-добро регулиране. Този ангажимент е в центъра на Програмата за пригодност и резултатност на регулаторната рамка на Комисията, чиято цел е да се намали бюрокрацията и да се отстранят регулаторните тежести. Действията по нея — законодателно изменение, проверки за пригодност и оценки — представляват основен елемент на работата на Комисията и са посочени в приложение III. Ще бъдат предприети усилия за опростяване, така например по отношение на общата селскостопанска политика. Ще се работи и за безпроблемното стартиране на неотдавнашната реформа на финансовите услуги, на общата политика в областта на рибарството и на новите правила за европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 — 2020 г. Това включва координация на всички равнища и участието на всички заинтересовани страни — за изграждане на мрежи и обмен на опит и най-добри практики в различни области на политиката.

За бъдат гражданите и предприятията на ЕС по-добре информирани относно графика на влизане в сила на законите, в приложение IV от работната програма са изброени законодателните актове, които ще влязат в сила през 2015 г.

***

1. Нови стимули за работните места, растежа и инвестициите

Новият икономически наратив на Комисията е структуриран върху три основни насоки — насърчаване на инвестициите, извършване на структурни реформи и фискална отговорност. В тясно сътрудничество с Европейската инвестиционна банка, Комисията предложи важен инвестиционен план[6], за да се даде нов тласък на създаването на работни места, растеж и инвестиции в Европа. Допълнителното финансиране на новите инвестиции ще бъде мобилизирано чрез нов европейски фонд за стратегически инвестиции и чрез гарантиране, че средствата достигат до реалната икономика чрез създаване на надежден набор от проекти и разширяване и улесняване на достъпа до техническа помощ.

В допълнение към новия фонд използването на иновационни финансови инструменти (например заеми и гаранции вместо безвъзмездни средства) ще бъде допълнително насърчено, за да увеличи въздействието на европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 — 2020 г. с цел използването на такива инструменти през новия програмен период най-малко да се удвои.

Допълнителни мерки ще се съсредоточат върху подобряването на бизнес средата, премахването на регулаторните и нерегулаторните пречки за инвестициите и допълнителното укрепване на единния пазар. Комисията ще представи няколко предложения, предназначени за бързото прилагане на този подход, и ще разгледа допълнително приложимите правила за държавна помощ.

С одобряването на всички споразумения за партньорство за европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 — 2020 г. и предстоящото финализиране на останалите оперативни програми, през 2015 г. инвестициите следва да започнат да дават резултати за реализирането на целите на „Европа 2020“[7] за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Новата политика на сближаване, силно застъпена в рамките на европейския семестър и на процеса на икономическо управление, се превърна в основен източник на публични инвестиции в няколко държави членки.

Максималното увеличаване на въздействието на бюджета на ЕС за работните места, растежа и инвестициите и подновеното осъзнаване на необходимостта от по-добро разходване на публичните финанси, ще бъдат включени по-късно през мандата на Комисията в размисъла относно прегледа в средата на периода на многогодишната финансова рамка (МФР) и подготовката на пакета за МФР за периода след 2020 г.

Комисията ще преразгледа търговската и инвестиционната политика на ЕС, като обърне специално внимание на техния принос за създаване на работни места и растеж. Консолидирането на търговските и инвестиционните връзки на ЕС с новите центрове на растеж в света е не само от първостепенно значение за създаването на работни места, растежа и подобряването на производителността в ЕС, но има и важни последици за политиката ни за съседство и политиката ни за развитие, както и за участието на ЕС в международните финансови институции.

Държавите членки са изправени пред тежкото предизвикателство да привлекат повече хора към пазара на труда и да гарантират, че работниците разполагат с необходимите им умения, за да постигнат напредък и да се адаптират към работните места на бъдещето. Комисията ще представи пакет от мерки за подкрепа на тези усилия, за да помогне за засилване на интегрирането на пазара на труда и за насърчаване на уменията.

Добре изготвените законодателни актове на ЕС и ефективното им прилагане могат да имат значително въздействие върху създаването на работни места, растежа и иновациите. Екологичните индустрии и екоиновациите снабдяват понастоящем една трета от световния пазар на екологосъобразни технологии, възлизащ на един трилион евро и с перспектива да се удвои до 2020 г. Преразгледаното предложение за кръговата икономика също засили тази тенденция, като по този начин ще допринесе за екологосъобразния растеж. В тази област е важно да договорим общи цели за това, което искаме да постигнем, като сме достатъчно амбициозни и същевременно не толкова прескриптивни по отношение на средствата, които държавите членки могат да използват за постигане на тези резултати, което ще улесни превръщането на предложенията в конкретни действия по места.

ЕС има добре развита регулаторна система. Подновеният акцент върху изпълнението и проучването на синергиите между съществуващите законодателни актове биха могли да осигурят бързи дивиденти, като създадат нови възможности за работни места и растеж. Освен преразглеждането на съществуващото законодателство, за да се увери, че то отговаря на целта, Комисията ще работи с държавите членки, за да гарантира, че от съществуващото законодателство на ЕС се извлича максимален потенциал за растеж. Това ще бъде основен приоритет в много области от нашата работа — селското стопанство, рибарството, митниците, финансовите услуги, единния пазар и други.

2. Свързан цифров единен пазар

Цифровият единен пазар е сред основните средства за постигане на нова динамика в европейската икономика като цяло, за насърчаване на създаването на работни места, растежа, иновациите и социалния напредък. Всички области на икономиката и обществото се „цифровизират“. Европа трябва да бъде начело на тази цифрова революция за гражданите и предприятията си. Бариерите пред цифровизацията пречат на създаването на работни места, на просперитета и напредъка.

Комисията изготвя стратегия, чрез която ще се определят основните предизвикателства за постигането на сигурен, надежден и динамичен цифров единен пазар. Стратегията ще се съсредоточи върху шест основни направления: изграждане на доверие, премахване на ограниченията, осигуряване на достъп и връзка, изграждане на цифрова икономика, насърчаване на електронното общество и инвестиране в научни изследвания и иновации в областта на ИКТ от световна класа.

През 2015 г., като част от стратегията за цифровия единен пазар, Комисията ще се стреми да приключи текущите междуинституционални преговори по предложения, като общата европейска реформа за защита на данните и регламента за континентална мрежа. Тя ще предложи и нови инициативи, законодателни и незаконодателни, за да може цифровият единен пазар да се развие с необходимата амбиция, за да се отвърне на съществуващите предизвикателства. В този контекст Комисията по-специално ще допълни регулаторната среда в областта на телекомуникациите, ще актуализира законодателството на ЕС в областта на авторското право и на аудио-визуалните медийни услуги, ще опрости правилата за потребителите, които извършват покупки онлайн и цифрови покупки, ще улесни електронната търговия, ще повиши киберсигурността и ще интегрира цифровизацията в различните области на политиката.

 

3. Устойчив енергиен съюз с ориентирана към бъдещето политика по въпросите на изменението на климата

Надеждната и икономически достъпна енергия е основен приоритет за всички. Комисията ще приеме стратегическа рамка за енергийния съюз, в която се установяват ключовите действия, които трябва да бъдат предприети, за да се гарантира сигурността на енергийните доставки, намаляването на зависимостта от вноса от трети държави, по-нататъшното интегриране на националните енергийни пазари и подобряването на участието на потребителите, повишаването на енергийната ефективност[8], намаляването на въглеродните емисии от енергийния микс и насърчаването на изследванията и иновациите в областта на енергетиката.

ЕС е също начело на световните усилия за борба с глобалното затопляне. Комисията ще определи визията и очакванията на ЕС в навечерието на Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКОНИК) в Париж в края на 2015 г. и ще започне да внася законодателни предложения за изпълнението на пакета за климата и енергетиката за 2030 г.

Ще продължат усилията за подобряване на регулаторната рамка за взаимосвързани, безопасни и сигурни транспортни услуги с намалени емисии на парникови газове.

4. По-задълбочен и по-справедлив вътрешен пазар със засилена промишлена база

Единният пазар е едно от най-ценните неща в Европа — потенциалът му трябва да се използва допълнително за подобряването на конкурентоспособността на Европа на световния пазар, както и за да се създадат работни места. Комисията ще представи стратегия за вътрешния пазар, чрез която ще разработи нови подходи, за да може да се използва този потенциал.

Вътрешният пазар е също така основата за промишлената мощ и производствения капацитет на Европа, който трябва да бъде подобрен допълнително. Важни области на действие ще бъдат увеличаването на инвестициите в инфраструктура и в МСП и в дружества със средна пазарна капитализация, подобряването на регулаторната среда и подпомагането на предприятията да осъществяват иновации, например с подкрепата на програмата „Хоризонт 2020“. Въздухоплаването е изправено пред големи предизвикателства. Комисията ще проучи начини за подобряване на условията в сектора чрез повишаване на конкурентоспособността му.

Комисията желае да помогне на държавите членки да намалят безработицата чрез структурни реформи, подкрепа за създаването на работни места и мерки за пригодност за заетост. Тя набелязва начини за инвестиране в знания и умения, като обръща специално внимание на най-уязвимите групи, като младите хора без работа и дългосрочно безработните. Ще бъде важно да се подкрепи мобилността на работната сила, особено в случаите на незаети работни места и на трайни несъответствия между търсените и предлаганите умения, включително и в чужбина, като същевременно подкрепя ролята на националните органи в борбата срещу злоупотребите и измамите.

Завършването и осъществяването на значителното преработване на финансовата регулаторна рамка в отговор на финансовата криза, включително прилагането на новите правила за банков надзор и преструктуриране, продължават да бъдат основна област на дейност на Комисията. Регулаторната рамка ще бъде допълнително засилена чрез предложение, свързано с управлението на кризи и преструктурирането на небанковите субекти със системно значение. Комисията ще започне подготвителна работа за начина, по който единният пазар на финансови услуги на дребно може да доведе до повече ползи за потребителите.

Комисията ще представи план за действие за изграждане на съюз на капиталовите пазари, като се проучат начини за намаляване на фрагментирането на финансовите пазари, за диверсифициране на източниците на финансиране за цялата икономика, за подобряване на достъпа до финансиране за МСП и за укрепване на трансграничните капиталови потоци в рамките на единния пазар, за да може капиталите да се използват по най-ефективния начин. В краткосрочен план тя ще предложи рамка за висококачествена секюритизация в Европа, за подобряване на стандартизираната кредитна информация за МСП, ще обмисли как да разшири успешните схеми за частни емисии на ценни книжа в ЕС и ще преразглежда Директивата за проспектите, за да намали административната тежест за МСП.

5. По-задълбочен и по-справедлив икономически и паричен съюз

Структурата на икономическия и паричен съюз трябва допълнително да се укрепи, за може еврото да запази доверието на гражданите, да продължи да устоява на сътресенията на пазара и да създава условия за устойчиви работни места и растеж. След преразглеждането на правилата за икономическото управление и действията, насочени към опростяване и рационализиране на процеса на европейския семестър, Комисията работи по задълбочаването на икономическия и паричен съюз, като изработва предложения за допълнителни стъпки към обединен суверенитет по отношение на икономическото управление. Тези усилия ще бъдат придружени от действия, с които да се даде нов тласък на социалния диалог на всички равнища.

Като признава компетентността на държавите членки за техните системи на данъчно облагане, същевременно Комисията ще засили усилията си за борба с укриването на данъци и данъчните измами и ще отговори на призивите на обществата ни за справедливост и данъчна прозрачност. Като се основава на извършената на равнището на ОИСР и Г—20 работа по свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби, Комисията ще представи план за действие, включително мерки на равнище ЕС, за да се премине към система, при която държавата, в която се генерират печалбите, е и държавата на данъчно облагане, включително в цифровата икономика, което изисква и споразумение относно обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък. В този контекст Комисията много бързо ще направи предложение за автоматичния обмен на информация между данъчните органи относно трансграничните данъчни режими. Освен това Комисията ще работи в тясно сътрудничество с останалите институции, за да насърчи приемането на данък върху финансовите сделки и засилени правила срещу изпирането на пари. Работата продължава и в областта на ДДС, включително мерки за преодоляване на несъответствието между събираемите и изплатените данъци (tax gap).

6. Разумно и балансирано споразумение за свободна търговия със САЩ

Търговията оказва важен принос за създаването на работни места и растеж. В допълнение към Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ) със САЩ, Комисията активно участва в редица двустранни преговори, съчетани със силен многостранен ангажимент към СТО. Комисията вече предприе стъпки за увеличаване на прозрачността при преговорите за ТПТИ[9] и продължава да работи за постигането на разумно и балансирано споразумение, като същевременно защитава европейските стандарти за здравеопазване, социална защита, околната среда и защита на данните, както и културното многообразие на Европа.

7. Пространство на правосъдие и основни права, изградено върху взаимно доверие

Гражданите се обръщат към ЕС в търсене на правосъдие, закрила, справедливост и върховенство на закона и искат от Съюза да поддържа твърда позиция в борбата срещу всички форми на дискриминация. Комисията ще се стреми към присъединяване на ЕС към Европейската конвенция за защита на правата на човека в контекста на предстоящите насоки от Съда. Тя ще продължи да подобрява борбата срещу трансграничната престъпност и тероризма, както и съдебното сътрудничество в полза на гражданите в целия ЕС, и да защитава бюджета на ЕС срещу измами, включително като продължава усилията за изграждане на независима Европейска прокуратура.

Европейската комисия е поела ангажимент за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания, при пълно спазване на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Това включва достъп до физическата среда, транспорта, информационните и комуникационните технологии и системи (ИКТ) и до други структури и услуги.

Комисията е поела ангажимент да насърчава равенството между мъжете и жените и за предоставяне на възможност на повече жени да участват на пазара на труда. Що се отнася до предложението за отпуска по майчинство от 2008 г., Комисията ще го оттегли до шест месеца, ако не е възможно да се деблокират преговорите. Това би трябвало да позволи нов подход, при който въпросът ще се разгледа в по-широк контекст предвид реалностите на съвременното общество и ще се вземе предвид напредъкът в тази област на равнището на държавите членки.

Комисията ще предложи европейска програма за сигурност, за да отвърне на заплахите за вътрешната сигурност на ЕС, като трансграничната престъпност, киберпрестъпността, тероризма, чуждестранните бойци и радикализацията, за да помогне на ЕС да защитава гражданите си, като същевременно остава отворен към света.

8. Към създаването на нова политика за миграцията

За да се отвърне на все по-големия натиск по външните ни граници, Комисията разработва европейска програма за миграцията, която да намери равновесието между по-справедлив и отговорен подход към законната миграция, с цел ЕС да се превърне в привлекателна дестинация за таланти и умения, с решителни мерки срещу незаконната миграция и трафика на хора и незаконното превеждане през граница. По-доброто управление на миграцията означава политиката ни за миграцията да бъде по-добре свързана с външната ни политика, като се насърчава засилено вътрешно и външно сътрудничество, като се предоставя закрила на нуждаещите се лица въз основа на отговорност и солидарност и като се предотвратяват трагични събития като тези, които постоянно се случват в Средиземно море.

9. По-силен участник на световната сцена

Неотдавнашните събития изведоха на преден план геополитически предизвикателства, особено по източните и южните граници на ЕС. ЕС се нуждае от ефективна обща външна политика с по-добри механизми за предвиждане на събитията и бързо намиране на общи отговори на общите предизвикателства, както и общи действия за използване на възможностите, от които само заедно можем да се възползваме пълноценно. Европа трябва да работи като едно цяло по въпросите на сигурността и отбраната и да развива стратегическите си партньорства. Съгласуваното и съвместно използване на всички инструменти на разположение на ЕС, включително общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС) и систематичното външно отражение на вътрешните политики, ще бъдат абсолютно необходими за постигането на целите на политиката на ЕС на световната сцена.

Комисията ще превърне в приоритет насърчаването на стабилността по границите на Европа. От ключово значение за постигането на тази цел е да се подкрепят съседните държави да извършат демократични и икономически реформи, да поддържат върховенството на закона, да укрепят икономическото управление и конкурентоспособността, да развият институционалния си капацитет, да изградят добре функционираща публична администрация и да увеличат просперитета си. Комисията ще направи преглед на европейската политика за съседство и ще направи предложения за бъдещето. Както е посочено в политическите насоки, текущите преговори за присъединяване ще продължат и европейската перспектива ще се запази, по-специално за Западните Балкани, но през следващите пет години няма да има по-нататъшно разширяване.

ЕС е постигнал значителни резултати в областта на международното сътрудничество и на предоставянето на подкрепа и помощ за развитие в много части на света. Това включва насърчаване на правата на човека във всички наши външни действия, противопоставяне на неравенството и отстояване на равенството между половете. Политиката ни за развитие обаче трябва постоянно да се адаптира към променящите се нужди на партньорските държави, за да се постигнат най-добрите резултати по ангажиментите ни. Предвид на това, че 2015 г. е Европейската година за развитие, Комисията ще продължи работата си по целите за устойчиво развитие след 2015 г. и ще започне размисъл по отношенията с развиващите се страни (за периода след изтичането на Споразумението от Котону). Освен това допринасяме за борбата срещу ебола. Ще продължим да постигаме максимален ефект от хуманитарната си помощ и да подобряваме способността си за реагиране на кризи.

10. Съюз на демократична промяна

Гражданите очакват подобрения в дейността на ЕС и на начина, по който я осъществяваме. Искаме да бъдем максимално открити относно работата на Комисията и ще си сътрудничим с другите институции за засилване на отчетността и на достъпа до действията на ЕС. Комисията въведе нови правила, за да се гарантира пълна прозрачност на контактите между членовете на Комисията и организации или самостоятелно заети физически лица[10], и ще представи предложения за междуинституционално споразумение относно задължителен регистър за прозрачност, така че всички европейски институции да осигурят прозрачност относно това кой влияе върху процеса на вземане на решения.

Както бе обявено в политическите насоки, Комисията ще преразгледа процеса на вземане на решения относно разрешаването на генетично модифицираните организми (ГМО), за да отговори на опасенията на гражданите и държавите членки относно сегашното правно задължение на Комисията да одобри разрешаването на ГМО в случаите, в които ясно мнозинство от държавите членки се противопоставят на предложението.

Комисията ще подобри инструментариума си за по-добро регулиране и по-специално нашите преценки, оценки на въздействието и публични консултации и ще определи допълнителен набор от нови действия в рамките на Програмата си за пригодност на регулаторната рамка. Всички институции трябва да прилагат принципа на по-добро регулиране, ако искаме да осигурим по-ефективен законодателен процес на равнището на ЕС. Ето защо Комисията ще представи предложение за ново междуинституционално споразумение за по-добро законотворчество. За да се постигнат резултати по приоритетите за работни места, растеж и инвестиции, трите институции трябва да работят по-добре заедно. Комисията се ангажира с Европейския парламент и Съвета за подобряване на съвместното планиране, което да насърчи споделената отговорност за приоритетите, за да може програмата на ЕС да се изпълнява по възможно най-ефективния начин, като се зачитат ролята на всички институции и правомощията им по силата на Договорите.

***

След приемането на работната програма за 2015 г. Комисията желае да работи съвместно с Европейския парламент и със Съвета, за да определи списък с приоритетни предложения, по които институциите се ангажират да постигнат бърз напредък и да гарантират бързо окончателно приемане, включително тези предложения, които са пряко свързани с изпълнението на инвестиционната инициатива. Заедно можем да гарантираме, че този път нещата са различни.

[1] Ново начало за Европа: моята програма за работни места, растеж, справедливост и демократична промяна — Политически насоки за следващата Европейска комисия (http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_en.pdf).

[2] Вж. точка 39, параграф 2 от Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия: „Комисията извършва преразглеждане на всички предложения, по които не е взето окончателно решение, в началото на мандата на новата Комисия, за да ги потвърди или оттегли политически, като взема надлежно предвид мнението, изразено от Парламента.“

[3] COM(2014) 903.

[4] За да отбележи новото начало, поставено с новата комисия и тази работна програма, Комисията ще съсредоточи комуникационната си дейност през 2015 г. върху 10-те приоритета от политическите насоки. Вж. точка 2.4 от SEC(2013) 486 от 23 септември 2013 г. относно корпоративната комуникация в рамките на многогодишната финансова рамка за периода 2014 — 2020 г.

[5] По общо 452 предложения, представени от предишни комисии, се очаква решение.

[6] COM(2014)903

[7] СОМ(2010) 2020 окончателен

[8] Комисията преразглежда Директивата за енергийното етикетиране (2010/30/ЕС) и ще прецени дали текущите условия трябва да се адаптират, така че целта на директивата да бъде постигната с по-малка намеса.

[9] C(2014)9052.

[10] C(2014)9051.

Приложение I: Нови инициативи

№ || Наименование || Вид на инициативата[1] || Описание на обхвата и целите

Нови стимули за работните места, растежа и инвестициите

1. || План за инвестиции за Европа: Последващи законодателни мерки || Законодателна || Последващите действия включват създаването на Европейския фонд за стратегически инвестиции, насърчаването на сътрудничеството с националните насърчителни банки и подобряването на достъпа до финансиране за МСП.

2. || Насърчаване на привличането към пазара на труда и пригодността за заетост || Законодателна/незаконодателна || Пакет от мерки за подпомагане на държавите членки да привлекат хората на пазара на труда, особено на дългосрочно безработните и младите хора, и да развият квалифицирана работна сила. Това ще включва мерки за проследяване на изпълнението на инициативата за младежка заетост, предложение за препоръка на Съвета относно привличането на дългосрочно безработните лица към пазара на труда, както и мерки за насърчаване на развитието на умения.

3. || Преглед в средата на периода на стратегията „Европа 2020“ || Незаконодателна || Подобрена и актуализирана стратегия „Европа 2020“ въз основа на опита от първите четири години от изпълнението на стратегията и гаранции, че тя действа като ефективна следкризисна стратегия за растеж и работни места в Европа. Последващо действие по неотдавнашната обществена консултация.

Свързан цифров единен пазар

4. || Пакет за цифровия единен пазар (ЦЕП) || Законодателна/незаконодателна || Целта е да се гарантира, че потребителите се ползват от трансграничен достъп до цифрови услуги, да се създадат равни условия на конкуренция за предприятията и да се създадат условия за динамична цифрова икономика и общество. Пакетът ще включва, наред с други законодателни предложения, актуализирането на правилата за авторското право.

Устойчив енергиен съюз с ориентирана към бъдещето политика по въпросите на изменението на климата

5. || Стратегическа рамка за енергийния съюз || Незаконодателна/законодателна || Стратегическата рамка ще се съсредоточи върху: сигурността на енергийните доставки; интеграцията на националните енергийни пазари; намаляване на европейското енергийно търсене; намаляването на въглеродните емисии от енергийния микс и насърчаване на изследванияте и иновациите в областта на енергетиката. Рамката ще включва преразглеждане на схемата на ЕС за търговия с емисии като част от законодателната рамка за периода след 2020 г.

6. || Съобщение за пътя към Париж – многостранен отговор на изменението на климата || Незаконодателна || Целта е да се очертаят визията и очакванията на ЕС и да се обяснят амбициите на партньорските страни в контекста на споразумението от 2015 г. и да се определи приносът на ЕС след заключенията на Европейския съвет от 24 октомври 2014 г.

По-задълбочен и по-справедлив вътрешен пазар със засилена промишлена база

7. || Стратегия за вътрешния пазар на стоки и услуги || Законодателна/незаконодателна || Стратегия за обновен и интегриран подход за единния пазар, която да доведе до по-нататъшна интеграция и подобряване на взаимното признаване и стандартизацията в ключови промишлени сектори и сектори на услуги, в които икономическият потенциал е най-голям, например бизнес услугите, строителството, търговията на дребно, регламентираните професии, технологиите за усъвършенствано производство и комбинираното доставяне на услуги/стоки. Особено внимание ще бъде обърнато на МСП.

8. || Пакет за мобилността на труда || Законодателна/незаконодателна || Пакетът има за цел да се подпомогне трудовата мобилност и да се реши проблемът със злоупотребите чрез по-добра координация на системите за социална сигурност, целенасочен преглед на Директивата относно командироването на работници и подобряване на EURES.

9. || Съюз на капиталовите пазари || Законодателна/незаконодателна || План за действие за подобряване на финансирането на икономиката чрез по-ефективни пазарни инструменти за финансиране, включително и работа за изграждане на рамка за висококачествена секюритизация.

10. || Рамка за разрешаване на проблемите на финансови институции, които не са банки || Законодателна || Предложение за създаване на европейска рамка за възстановяване и оздравяване на финансови институции със системно значение, като централни контрагенти за клиринг.

11. || Пакет от мерки за въздухоплаването || Законодателна/незаконодателна || Пакетът ще включва съобщение, в което се определят предизвикателствата и мерки за подобряване на конкурентоспособността на сектора на въздухоплаването в ЕС и преразглеждане на Регламента за ЕААБ (№ 216/2008).

По-задълбочен и по-справедлив икономически и паричен съюз

12. || Пакет за мерки за задълбочаване на икономическия и паричен съюз. || Законодателна/незаконодателна || Пакетът ще съдържа последващи действия по прегледа на най-скорошните мерки за икономическо управление („пакета от шест законодателни акта“ и „пакета от два законодателни акта“), ще предоставя стимули за структурни реформи и ще разгледа въпроса за външно представителство на икономическия и паричен съюз.

13. || Предложение за директива с цел да се предвиди задължителен обмен на информация по отношение на трансграничните режими || Законодателна || Предложението ще гарантира обмена на съответната информация между данъчните органи на различните държави членки за предварително тълкуване или прилагане на правни разпоредби при трансгранични ситуации на данъкоплатци.

14. || План за действие относно усилията за борба с укриването на данъци и данъчните измами, включително съобщение за подновен подход за корпоративното данъчно облагане в единния пазар в контекста на развитието в световен план || Незаконодателна || Като се основава на извършената на равнището на ОИСР и Г—20 работа по свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби, планът за действие ще включва мерки на равнище на ЕС, за да се премине към система, при която държавата, в която се генерират печалбите, е и държавата на данъчно облагане, включително в цифровата икономика. Със съобщението се цели стабилизиране на корпоративните данъчни основи в ЕС за по-справедлива данъчна среда, включително възобновяване на работата по установяване на обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък.

Търговска политика: разумно и балансирано споразумение за свободна търговия със САЩ

15. || Търговска и инвестиционна стратегия за работни места и растеж || Незаконодателна || Цялостен преглед на стратегията за търговската политика на ЕС и по-специално на нейния принос за създаването на работни места, растеж и инвестиции. Прегледът ще обхване всички аспекти на търговската политика, включително двустранните, плурилатералните и многостранните преговори, както и автономни мерки. Той ще включва насоки за политиката във всички тези области през следващите пет години.

Пространство на правосъдие и основни права, изградено върху взаимно доверие

16. || Предложения за завършване на присъединяването на ЕС към ЕКПЧ || Законодателна || Предложения за осигуряване на възможност за подписване, сключване и прилагане на споразумението за присъединяване в контекста на предстоящите насоки от Съда.

17. || Европейска програма за сигурност || Незаконодателна || Чрез съобщението ще се предложи европейска програма за сигурност за периода 2015 — 2020 г. като се преразгледат текущите действия и се набележат нови действия, като се вземат предвид новите заплахи.

Към създаването на нова политика за миграцията

18. || Европейска програма за миграцията || Законодателна/незаконодателна || Целта е да се разработи нов подход към законната миграция за превръщането на ЕС в привлекателна дестинация за таланти и умения и да се подобри управлението на миграцията чрез засилване на сътрудничеството с трети държави, насърчаване на споделянето на тежестта и солидарността и борба с незаконната миграция и незаконното превеждане през границата. Програмата включва преглед на Директивата за синята карта на ЕС и на разрешителното за работа в ЕС на висококвалифицирани работници.

По-силен участник на световната сцена

19. || Съобщение относно европейската политика за съседство || Незаконодателна || В съвместното съобщение на върховния представител за ОВППС и Комисията ще бъдат представени резултатите от прегледа на европейската политика за съседство (ЕПС) с оглед на новите насоки на политиката след консултация, стартирана заедно с годишния пакет за ЕПС.

20. || Съобщение относно целите за устойчиво развитие за периода след 2015 г. || Незаконодателна || Съобщението е насочено към създаване на обща позиция на ЕС по глобалното партньорство за постигане на целите за устойчиво развитие. То ще обхваща финансовото и нефинансовото изпълнение, вътрешното/международното и частното/публичното финансиране, различните видове партньорства, както и мониторинга, механизмите за отчетност и прегледа.

Съюз на демократична промяна

21. || Предложение за междуинституционално споразумение за по-добро законотворчество || Незаконодателна || Предложение за актуализиране и укрепване на общото разбиране с Европейския парламент и със Съвета във връзка с по-доброто регулиране.

22. || Предложение за междуинституционално споразумение относно задължителен регистър за прозрачност || Незаконодателна || Предложението за междуинституционално споразумение с Европейския парламент и Съвета ще подобри откритостта и отчетността, като регистърът за прозрачност ще стане задължителен за всички представители на интереси, които се стремят да влияят върху изготвянето на политики в някоя от трите институции.

23. || Преглед на процеса за вземане на решения относно ГМО || Законодателна || В рамките на прегледа ще се разгледа как биха могли да бъдат изменени правилата, за да се гарантира по-добре, че се вземат предвид възгледите на мнозинството от държавите членки.

[1] Видът на инициативата може да бъде променен в зависимост от резултатите от процеса на оценка на въздействието.

Приложение III – Действия по програмата за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT)[1]

№ || Наименование || Вид на инициативата/цел по REFIT || Описание

Земеделие и развитие на селските райони

1. || Хоризонтално действие за обявяване на редица неприложими актове в областта на общата селскостопанска политика за остарели || Законодателна инициатива: отмяна || Целта на действието е да се обяви официално, че актовете, които са изчерпали своето действие, са остарели, като същевременно те не могат да бъдат отменени поради липса на правно основание.

2. || Разпоредби за етикетиране на говеждо месо || Оценка || Оценка на Регламент (ЕК) № 1760/2000 от 17 юли 2000 г. за създаване на система за идентификация и регистрация на едър рогат добитък и относно етикетирането на говеждо месо и продукти от говеждо месо и за отмяна на Регламент (ЕО) № 820/97 на Съвета. С оценката ще се прецени въздействието на разпоредбите за етикетиране на говеждо месо върху веригата за доставки, търговията и потребителите на месо. Резултатите се очакват през 2015 г.

3. || Специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените райони на Съюза (POSEI) Специфични мерки за селското стопанство по отношение на малките острови в Егейско море || Оценка || Доклади до Европейския парламент и до Съвета на основание съответно член 32 от Регламент (ЕС) № 228/2013 и член 20 от Регламент (ЕС) № 229/2013 — да се оцени въздействието на специфичните мерки за селското стопанство в най-отдалечените райони на Съюза (POSEI) и на специфичните мерки за селското стопанство по отношение на малките острови в Егейско море. Програмата POSEI ще бъде подложена на оценка, която ще бъде последвана от оценка на въздействието с цел преглед на политиката на POSEI, ако е необходимо. Текуща. Резултатите се очакват през 2016 г.

Действия по климата и енергетика

4. || Директива 2003/66/EО за изменение на Директива 94/2/ЕО за прилагане на Директива 92/75/ЕИО относно етикетирането на разхода на енергия от електрически домашни хладилници, замразители и техните комбинациии || Законодателна инициатива: отмяна || Директивата вече не е актуална поради приемането на нови делегирани актове.

5. || Директива 1999/9 за изменение на Директива 97/17/ЕО за прилагане на Директива 92/75/ЕИО относно обозначението за енергопотребление на битовите съдомиялни машини || Законодателна инициатива: отмяна || Директивата вече не е актуална поради приемането на нови делегирани актове.

6. || Директива 96/89 за изменение на Директива 95/12/ЕО за изпълнение на Директива 92/75/ЕИО по отношение на етикетиране за енергопотребление на битови перални машини || Законодателна инициатива: отмяна || Директивата вече не е актуална поради приемането на нови делегирани актове.

7. || Правилник на Агенцията за снабдяване на Европейската общност за атомна енергия от 5 май 1960 г. относно определяне на начина за балансиране на търсенето и предлагането на руди, суровини и специални делящи се материали (ОВ P 032 11.5.1960 г.) || Законодателна инициатива: актуализация/преразглеждане || Актуализация/преразглеждане на правилник.

8. || Регламент на Агенцията за снабдяване на Европейската общност за атомна енергия относно изменение на Правилника на Агенцията за снабдяване от 5 май 1960 г. относно определяне на начина за балансиране на търсенето и предлагането на руди, суровини и специални делящи се материали (OВ L 193 25/7/1975) || Законодателна инициатива: актуализация/преразглеждане || Актуализация/преразглеждане на регламент.

9. || Решение на Съвета от 7 ноември 1977 г. за определяне на общностната цел за намаляване потреблението на основни източници на енергия в случай на трудности при снабдяването със суров нефт и нефтопродукти и Решение на Комисията от 15 юни 1979 г. относно определянето на подробни правила за прилагането на Решение 77/706/ЕИО на Съвета || Законодателна инициатива: отмяна || Решението не е актуално, тъй като за главен инструмент за отговор в случай на прекъсване на снабдяването с нефт се счита пускането в обращение на запаси за извънредни ситуации, уредено с Директива 2009/119/ЕО.

10. || Насърчаване на енергията от възобновяеми източници || Оценка || Оценка на Директива 2009/28/ЕО от 23 април 2009 г. за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и за изменение и впоследствие за отмяна на директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО. Резултатите се очакват през 2015 г.

11. || Съхранение на въглероден диоксид в геоложки формации || Оценка || Оценка на Директива 2009/31/ЕО относно съхранението на въглероден диоксид в геоложки формации. Резултатите се очакват през 2015 г.

12. || Намаляване на емисиите на CO2 от лекотоварни превозни средства || Оценка || Оценка на регламенти № 443/2009 и № 510/2011 относно намаляването на емисиите на CO2 от лекотоварни превозни средства. Резултатите се очакват през 2015 г.

13. || Качество на горивата || Оценка || Директива 98/70/ЕО относно качеството на горивата. Ще бъде започната през 2015 г.

Цифрова икономика и общество

14. || Проучване относно правилата за аудиовизуални търговски съобщения за алкохолни напитки || Проучване || Проучване, с което да се прецени дали аудиовизуалните търговски съобщения за алкохолни напитки осигуряват на малолетните необходимото равнище от защита и така да се допринесе за оценката на регулаторната пригодност на Директивата за аудиовизуалните медийни услуги (Директива 2010/13/ЕС). Резултатите се очакват през 2015 г.

15. || Проучване на ефикасността на аспектите на сърегулиране и саморегулиране за насърчаване на ефективното прилагане на Директивата за аудиовизуалните медийни услуги. || Проучване || Проучване, с което да се прецени степента, до която аспектите на сърегулиране и саморегулиране при насърчаването на ефективното прилагане на Директивата за аудиовизуалните медийни услуги могат да намалят сложността на регулаторната уредба. Резултатите се очакват през 2015 г.

16. || Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации || Оценка || Оценка на Директива 2002/58/EО относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации, след постигането на споразумение относно предложението за защита на данните. Текуща, очаква се да приключи през 2016 г.

17. || Директива за аудиовизуалните медийни услуги || Оценка || Оценка на Директива 2010/13/ЕС от 10 март 2010 г. за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги. Текуща, очаква се да приключи през 2016 г.

18. || Пакет за далекосъобщенията || Оценка || Оценка на пакета за далекосъобщенията от 2009 г.  Текуща, очаква се да приключи през 2016 г.

Икономически и финансови въпроси, данъчно облагане, митнически съюз

19. || Акциз || Оценка || Оценка на Директива 2008/118/ЕО относно общия режим на облагане с акциз. Оценката обхваща правните договорености за трансгранични движения на акцизните стоки, които са освободени за потребление между търговците и дружествата, извършващи продажби от разстояние. Резултатите се очакват през 2015 г.

20. || Режим за съкратено обслужване на едно гише || Оценка || Оценка на прилагането на режима за съкратено обслужване на едно гише (2008/8/ЕО). Ще бъде започната през 2015 г.

Заетост, социални въпроси, умения и трудова мобилност

21. || Информиране и консултиране на работниците || Законодателна инициатива: консолидиране, опростяване || Консолидиране на три директиви в областта на информирането и консултирането на работниците, като се вземат предвид резултатите от консултациите със социалните партньори: Директива 2002/14/EO от 11 март 2002 г. за създаване на обща рамка за информиране и консултиране на работниците и служителите в Европейската общност; Директива 98/59/ЕО на Съвета от 20 юли 1998 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки в областта на колективните уволнения; Директива 2001/23/ЕО на Съвета от 12 март 2001 г. относно сближаването на законодателствата на държавите членки във връзка с гарантирането на правата на работниците и служителите при прехвърляне на предприятия, стопански дейности или части от предприятия или стопански дейности.

22. || Статистически данни за стоманодобивната промишленост || Законодателна инициатива: отмяна || Регламент (ЕО) № 48/2004 от 5 декември 2003 г. относно изготвянето на годишните статистически данни на Общността за стоманодобивната промишленост за референтните години 2003—2009 г. вече не е актуален, тъй като съответните данни вече не се събират.  

23. || Интегриране на социалната статистика || Законодателна инициатива: консолидиране, опростяване || Консолидиране и интегриране на законодателството в областта на статистиката за изготвяне на европейски статистически данни, отнасящи се до лицата и домакинствата. Целта е да се използва по най-добър начин информацията, предоставена от частни домакинства и физически лица, така че да се отговори на настоящите и бъдещите потребности от европейски статистически данни при същевременно запазване на свързаната с отговорите тежест на сегашното равнище.

24. || Здраве и безопасност на работното място || Оценка || Оценка на Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г. за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното място и на 23 свързани с нея директиви. Резултатите се очакват през 2015 г.

25. || Работа при непълно работно време и срочна работа || Оценка || Оценка на Директива 97/81/EО от 15 декември 1997 г. относно Рамково споразумение за работа при непълно работно време, сключено между Съюза на индустриалците в Европейската общност (UNICE), Европейския център на предприятията с държавно участие (CEEP) и Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП). Директива 1999/70/ЕО от 28 юни 1999 г. относно Рамково споразумение за срочната работа, сключено между Европейската конфедерация на профсъюзите (CES), Съюза на индустриалците в Европейската общност (UNICE) и Европейския център на предприятията с държавно участие (CEEP). Резултатите се очакват през 2015 г.

26. || Задължения за информиране || Оценка || Оценка на Директива 91/533/EИО относно задължението на работодателя да информира работниците или служителите за условията на трудовия договор или на трудовото правоотношение. Очаква да се започне през 2015 г., предвидено е да приключи през 2016 г.

Околна среда, морско дело и рибарство

27. || Регламент за разрешение на риболова || Законодателна инициатива: преработка || Предложение за Регламент за замяна на Регламент (ЕО) № 1006/2008 за разрешение на риболова. Преработване на действащия регламент за разрешение на риболова (РРР) с цел опростяване на настоящата система, хармонизиране на различаващите се значително изисквания за данни от държавите членки и подобряване на ефективността на санкциите.

28. || Опростяване на техническите мерки за защита на морските организми || Законодателна инициатива: опростяване || Предложение за опростена рамка на техническите мерки, която изменя Регламент (ЕО) № 850/98 относно опазването на рибните ресурси посредством технически мерки за защита на младите екземпляри морски организми.

29. || Регламент за екомаркировката и Регламент за Схема за управление по околна среда и одит (EMAS) || Проверка за пригодност || Проверка за пригодност на: Регламент (ЕО) № 1221/2009 от 25 ноември 2009 г. относно доброволното участие на организации в Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS); Регламент (ЕО) № 66/2010 относно екомаркировката на ЕС. Целта на проверката за пригодност е да се извърши оценка на приноса към конкурентоспособността, устойчивото потребление и производство. Резултатите се очакват през 2015 г.

30. || Обща политика в областта на рибарството || Оценка || Оценка на въздействието на Регламента за контрол на рибарството (Регламент (ЕО) № 1224/2009 от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството) върху прилагането на правилата и целите на общата политика в областта на рибарството от влизането му в сила на 1 януари 2010 г. до 31 декември 2014 г. Резултатите се очакват през 2015 г.

31. || Екологична отговорност || Оценка || Оценка на Директива 2004/35/ЕО относно екологичната отговорност по отношение на предотвратяването и отстраняването на екологичните щети (ДЕО). Съгласно член 18 от Директивата Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета за натрупания опит при прилагането ѝ. Резултатите се очакват през 2015 г.

32. || Питейна вода || Оценка || В съобщението си относно Европейската гражданска инициатива „Right 2Water“ („Право на вода“) Комисията обяви, че ще започне обществена консултация в целия ЕС относно Директивата за питейната вода (Директива 98/83/ЕО на Съвета от 3 ноември 1998 г. относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека). Последващата оценка ще предостави доказателства дали законодателството е пригодно за целта и постига целите си. Резултатите се очакват през 2015 г.

33. || Инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE). || Оценка || Оценка на Директива 2007/2/EО за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE). Резултатите се очакват през 2015 г.

34. || „Натура 2000“ (директивите за местообитанията и птиците) || Проверка за пригодност || Проверка за пригодност на: Директива 2009/147/EИО относно опазването на дивите птици; Директива 92/43/ЕИО от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна. Текуща, очаква се да приключи през 2016 г.

35. || Шум в околната среда || Оценка || Оценка на Директива 2002/49/ЕО относно оценката и управлението на шума в околната среда. В член 10, параграф 4 и член 11 от Директивата се предвижда на всеки пет години редовен доклад на Комисията, съдържащ оценка на прилагането на Директивата, обобщение на докладваните карти и планове за действие и оценка на необходимостта от допълнителни действия на Общността. Текуща, очаква се да приключи през 2016 г.

36. || Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ) || Оценка || Оценка на Регламент (ЕО) № 166/2006 за създаване на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители и за изменение на Директиви 91/689/ЕИО и 96/61/ЕО — съгласно член 17 от Регламента Комисията публикува доклад веднъж на три години на база информацията, докладвана от държавите членки. Текуща, очаква се да приключи през 2016 г.

37. || Емисии на летливи органични съединения — етап I  (ЛОС I) || Оценка || Оценка на Директива 94/63/ЕО относно ограничаването на емисиите на летливи органични съединения (ЛОС), изпускани при съхранението и превоза на бензини от терминали до бензиностанции. При оценката ще се обърне особено внимание на откриването и оценяването на регулаторната тежест и установяването на възможности за опростяване. Тази оценка протича успоредно с оценката на Директивата за ЛОС II. Текуща, очаква се да приключи през 2016 г.

38. || Емисии на летливи органични съединения — етап II (ЛОС II) || Оценка || Оценка на Директива 2009/126/ЕО от 21 октомври 2009 г. относно Етап II на улавянето на бензиновите пари при зареждането на моторни превозни средства на бензиностанции — в член 7 от ЛОС II се изисква до 31 декември 2014 г. Комисията да направи преглед на прилагането на посочената директива, и по-специално: · прага от 100 m3 годишно, посочен в член 3, параграф 1, буква б) и член 3, параграф 2, буква б) от посочената директива и в член 6, параграф 3 от Директива 94/63/ЕО; данните за спазването на изискванията при експлоатация на системите, съответстващи на Етап II на улавянето на бензиновите пари; и · необходимостта от оборудване за автоматично следене. Тази оценка протича успоредно с оценката на Директивата за ЛОС I. Текуща, предвидено е да приключи през четвъртото тримесечие на 2016 г.

39. || Диви животни в зоологически градини || Оценка || Оценка на Директива 1999/22/ЕО относно държането на диви животни в зоологически градини. Очаква да се започне през 2015 г., предвидено е да приключи през 2016 г.

40. || Директива за стратегическата екологична оценка (СЕО) || Оценка || Оценка на Директивата за стратегическа екологична оценка (Директива 2001/42/ЕО): съгласно член 12 от Директивата, като започне от 2006 г., Комисията докладва за прилагането и ефективността на Директивата през седемгодишни интервали. Вторият доклад за изпълнението, предвиден за 2016 г., ще направи оценка на прилагането и ефективността на Директивата в целия ЕС, както и оценка на потенциала за опростяване, което може да доведе до оценка по програмата REFIT. Очаква да се започне през 2015 г., предвидено е да приключи през 2016 г.

Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари

41. || Директива за проспекта – 2003/71/EО || Оценка || Оценка на Директива 2003/71/ЕО от 4 ноември 2003 г. относно проспекта, който следва да се публикува, когато публично се предлагат ценни книжа или когато се допускат ценни книжа до търгуване, и за изменение на Директива 2001/34/ЕО. Резултатите се очакват през 2015 г.

42. || Международни счетоводни стандарти || Оценка || Оценка на Регламент 1606/2002 за прилагането на международните счетоводни стандарти. Целта на оценката е да се преценят реалните последици от 8-годишното използване на международните стандарти за финансово отчитане (МСФО)[2], съпоставени с първоначалните цели на Регламента за прилагането на  международните счетоводни стандарти. Резултатите се очакват през 2015 г.

Здравеопазване и безопасност на храните

43. || Законодателство в областта на храните || Проверка за пригодност || Регламент (ЕО) № 178/2002 от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните Целта на проверката за пригодност е да се оцени ефективността, ефикасността, съгласуваността, актуалността и добавената стойност за ЕС на основните инструменти, използвани в законодателството в областта на храните (и по-специално законодателството, основаващо се на науката, използването на принципа на предпазливост, предотвратяването на измами и информирането на потребителите, изискванията към операторите да извършват самостоятелни проверки и проследяване на храните, инструментите за управление на сигнали за тревога, извънредна ситуация/криза, ЕОБХ). Резултатите се очакват през 2015 г.

Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП

44. || Директива 1999/45/ЕО относно класифицирането, опаковането и етикетирането на опасни препарати || Законодателна инициатива: отмяна || Директивата ще бъде отменена в съответствие с член 60 от Регламент (ЕО) № 1272/2008 (Регламент за КЕО) на 1 юни 2015 г.

45. || Дружествено право || Законодателна инициатива: кодификация || Кодификацията на 7 директиви в областта на дружественото право в рамките на един инструмент с цел увеличаване на прозрачността и яснотата (директиви 82/891, 2005/56, 2009/101, 2009/102, 2011/35, 2012/17, 2012/30). С кодификацията в единствен акт на няколко директиви в областта на дружественото право се цели увеличаване на яснотата и четивността.

46. || Нефтопреработвателен отрасъл || Проверка за пригодност || Проверка за пригодност на законодателството на ЕС, приложимо за нефтопреработвателната промишленост, като например Директивата за енергията от възобновяеми източници, Директивата за енергийното данъчно облагане, Схемата на ЕС за търговия с емисии, Директивата за качеството на горивата, Директивата за чисти и енергийноефективни превозни средства, Директивата за емисиите от промишлеността, Директивата за стратегическите петролни запаси, Директивата за корабните горива, Директивата за енергийната ефективност и Директивата за качеството на въздуха. Резултатите се очакват през 2015 г.

47. || Химична промишленост || Оценка на кумулативните разходи || Оценка на кумулативните разходи на най-важните законодателни актове и политики на ЕС, които са от значение за европейската химична промишленост. Резултатите се очакват през 2015 г.

48. || Прилагане на принципа на взаимното признаване за стоките || Оценка || Оценка на принципа на взаимното признаване и начина, по който той се прилага в държавите членки. (член 34 от ДФЕС). Резултатите се очакват през 2015 г.

49. || Средства за правна защита в областта на обществените поръчки || Оценка || Оценка на Директива 2007/66/ЕО за изменение на директиви 89/665/ЕИО и 92/13/ЕИО с оглед повишаване на ефективността на процедурите за преразглеждане при възлагане на обществени поръчки. Резултатите се очакват през 2015 г.

50. || Директиви относно предварителното опаковане || Оценка || Оценка на директиви 75/107/ЕИО, 76/211/ЕИО и 2007/45/ЕО относно предварителното опаковане. Резултатите се очакват през 2015 г.

51. || Търговски представители || Оценка || Вътрешен пазар — оценка на Директива 86/653/ЕИО от 18 декември 1986 г. относно координирането на правото на държавите членки, свързано с дейността на самостоятелно заетите търговски представители. Резултатите се очакват през 2015 г.

52. || Законодателство в областта на химичните вещества, различно от REACH[3] || Проверка за пригодност || Проверка за пригодност на най-значимото законодателство в областта на химичните вещества, което не е обхванато от REACH, както и свързаните с това аспекти на законодателството, които се прилагат за отраслите надолу по веригата. Ще бъде започната през 2015 г.

53. || Актуалност на дейностите по стандартизацията || Оценка || Оценка на системите на стандартизация на ЕС. Целта на оценката е да се прецени актуалността на европейската система за стандартизация, установена в Регламент (ЕС) № 1025/2012 относно европейската стандартизация. Ще бъде започната през 2015 г.

54. || Директива за машините || Оценка || Вътрешен пазар за продукти — оценка на Директива 2006/42/ЕО от 17 май 2006 г. относно машините. Ще бъде започната през 2015 г.

55. || Отрасли в горското стопанство || Оценка на кумулативните разходи || Оценка на кумулативните разходи във връзка с регулаторните разходи, направени вследствие на законодателството и политиките на ЕС, които в най-голяма степен се отнасят за отраслите в горското стопанство в ЕС (дървообработването, мебелната промишленост, целулозно-хартиената промишленост и печатарската промишленост), по-специално по отношение на маржовете на печалба и международната конкурентоспособност. Ще бъде започната през 2015 г.

56. || Стъкло/керамика || Оценка на кумулативните разходи || Оценка на кумулативните разходи във връзка с регулаторните разходи, направени вследствие на законодателството и политиките на ЕС, които в най-голяма степен се отнасят за стъкларската и керамичната промишленост на ЕС, по-специално по отношение на маржовете на печалба и международната конкурентоспособност. Ще бъде започната през 2015 г.

57. || Директива за просрочените плащания || Оценка || Оценка на Директива 2011/7/ЕС относно борбата със забавяне на плащания по търговските сделки. Ще бъде започната през 2015 г.

58. || Строителен отрасъл || Проверка за пригодност (първоначално оценка на кумулативните разходи) || Проверка за пригодност на законодателството на ЕС, което се отнася в най-голяма степен за този отрасъл и оказва въздействие върху него в областта на вътрешния пазар и енергийната ефективност. Ще бъде започната през 2015 г.

Правосъдие, потребители и равнопоставеност между половете

59. || Директива 2006/114/ЕО относно заблуждаващата и сравнителната реклама (Директива за бизнес маркетинга, ДЗСР), || Законодателна инициатива: опростяване || Директивата за бизнес маркетинга ще опрости и рационализира обхвата на защитата при сделки между стопански субекти. Неин предмет е проблемът със заблуждаващите търговски практики чрез онлайн или други средства за комуникация от разстояние. Очакваната полза от Директивата за бизнес маркетинга за МСП (намаляване на разходите, свързани със заблуждаващи търговски практики, когато МСП не могат сами да упражнят ефективно своето право) възлиза на 419—477 милиона евро годишно.

60. || Равно третиране в областта на социалната сигурност || Оценка || Оценка на законодателството относно равното третиране в областта на социалната сигурност, обхващаща Директива 79/7/ЕИО относно постепенното прилагане на принципа на равното третиране на мъжете и жените в сферата на социалното осигуряване. Резултатите се очакват през 2015 г.

61. || Договори за разпределено във времето ползване на собственост, дългосрочни ваканционни продукти, препродажба и замяна || Оценка || Директива 2008/122/ЕО относно защитата на потребителите по отношение на някои аспекти на договорите за разпределено във времето ползване на собственост, дългосрочни ваканционни продукти, препродажба и замяна. Резултатите се очакват през 2015 г.

62. || Правна рамка, свързана с правата на потребителите и рекламата || Проверка за пригодност || Проверка за пригодност на нормативни актове, свързани с правата на потребителите и рекламата, включително: Директива 2005/29/ЕО относно нелоялни търговски практики от страна на търговци към потребители; Директива 1999/44/EО относно някои аспекти на продажбата на потребителски стоки и свързаните с тях гаранции; Директива 93/13/ЕО относно неравноправните клаузи в потребителските договори. Ще бъде започната през 2015 г.

Миграция, вътрешни работи и гражданство

63. || Регламент (ЕО) № 539/2001 за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани се освободени от това изискване || Законодателна инициатива: кодификация || Кодификация на Регламент 539/2001 за визите (14 изменения) след решение на Съда на Европейския съюз, което се очаква към средата на 2015 г.

64. || Решение (2000/642) от 17 октомври 2000 г. относно условията за сътрудничество и обмен на информация между звената за финансово разузнаване на държавите членки || Законодателна инициатива: отмяна || Сътрудничеството между звената за финансово разузнаване (ЗФР) с превантивна цел ще бъде уредено в предложението за 4-та директива срещу изпирането на пари (COM/2013/045). Практическото приложно поле на правилата за сътрудничество за целите на правоприлагането е ограничено и не трябва да бъде запазено.

65. || Визова информационна система || Оценка || Оценка на Регламент 767/2008 относно Визовата информационна система (ВИС) и обмена на данни между държави членки относно визите за краткосрочно пребиваване (Регламент за ВИС) и Решение 2004/512/ЕО на Съвета от 8 юни 2004 г. за създаване на визова информационна система (ВИС), Регламент № 810/2009 и Решение 2008/633. Резултатите се очакват през 2015 г.

66. || Незаконно влизане, преминаване и пребиваване || Оценка || Оценка на Директива 2002/90/ЕО за определяне на подпомагане на незаконното влизане, преминаването и пребиваването и на Рамково решение на Съвета 2002/946/ПВР за укрепване на наказателноправната рамка за предотвратяване на подпомагането на незаконното влизане, преминаване и пребиваване, за да съгласува ефективната борба срещу незаконното превеждане през граница с необходимостта да се избегне инкриминиране на хуманитарното подпомагане. Резултатите се очакват през 2015 г.

67. || FRONTEX, включително екипите за бърза гранична намеса || Оценка || Оценка на Регламент (ЕО) № 2007/2004 за създаване на Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите—членки на Европейския съюз. Резултатите се очакват през 2015 г.

68. || Борба с организираната престъпност || Оценка || Оценка на Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета. Резултатите се очакват през 2015 г.

69. || Законна миграция || Проверка за пригодност || Проверка за пригодност на: Директива 2009/50/ЕО от 25 май 2009 г. относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави за целите на висококвалифицирана трудова заетост (Синя карта); Директива 2003/109/ЕО от 25 ноември 2003 г. относно статута на дългосрочно пребиваващи граждани от трети страни; Директива 2011/98/ЕС от 13 декември 2011 г. относно единна процедура за кандидатстване на граждани на трети държави за единно разрешение за пребиваване и работа на територията на държава членка и относно общ набор от права за работници от трети държави, законно пребиваващи в държава членка (Единно разрешение). Да се оцени пригодността на настоящото законодателство на ЕС в областта на законната миграция и да се предложат евентуални промени. Ще бъде започната през 2015 г.

Търговия

70. || Законодателство в областта на търговията || Законодателна инициатива: кодификация/преработка/отмяна || Кодификация, преработка и отмяна на законодателството, изменено с два оправомощаващи регламента, които привеждат законодателството в съответствие с ДФЕС — Регламент (ЕС) № 37/2014 от 15 януари 2014 г. и Регламент (ЕС) № 38/2014 от 15 януари 2014 г.

71. || Търговско отклоняване на някои основни лекарства. || Оценка || Оценка на Регламент (ЕО) № 953/2003за предотвратяване на търговското отклоняване към Европейския съюз на някои основни лекарства. Резултатите се очакват през 2015 г.

Транспорт

72. || Директива 2007/38/ЕО относно последващо оборудване с огледала на тежкотоварните превозни средства || Законодателна инициатива: отмяна || Директивата е постигнала целта си: всички превозни средства, които подлежат на последващо оборудване (тези, които са регистрирани между 1 януари 2000 г. и 27 януари 2007 г.), вече са оборудвани с новите огледала.

73. || Отмяна на Регламент (ЕО) № 569/2008  за изменение на Регламент № 11(1960)  относно премахване на дискриминацията в транспортните тарифи и условия. || Законодателна инициатива: отмяна || Този регламент вече не е необходим предвид на технологичното развитие и приетото алтернативно законодателство.

74. || Предложение за опростяване, с което се изменят Регламент (ЕО) № 1071/2009 относно достъпа до професията автомобилен превозвач и Регламент (ЕО) № 1072/2009 относно общите правила за достъп до пазара на международни автомобилни превози на товари || Законодателна инициатива: опростяване || Предложението ще внесе яснота и ще опрости някои разпоредби на регламенти (ЕО) № 1071/2009 и (ЕО) № 1072/2009. Съответните изменения ще улеснят прилагането от държавите членки и ще доведат до по-висока степен на еднакво прилагане в целия ЕС. Предвидените изменения ще намалят административната тежест за публичните органи и частните оператори.

75. || Комбиниран транспорт || Оценка || Оценка на Директива 92/106/ЕИО от 7 декември 1992 г. относно създаването на общи правила за някои видове комбиниран транспорт на товари между държавите членки — Директивата въвежда стимули за операции по комбиниран транспорт, главно чрез дерогация на ограничения и задължения, наложени от други законодателни актове (каботаж, тегло и размери).

76. || Пристанищни приемни съоръжения || Оценка || Оценка на Директива 2000/59/ЕО относно пристанищните приемни съоръжения. Целта на оценката е цялостен преглед на функционирането на Директивата, както и оценка на ефективността и ефикасността. Оценката следва да посочи проблематичните области, на които би могло да се обърне внимание при евентуално преразглеждане на Директивата с цел подобряване и опростяване на правната рамка и намаляване на регулаторните разходи. Резултатите се очакват през 2015 г.

77. || Правила за безопасност и стандарти за пътническите кораби || Проверка за пригодност || Проверка за пригодност на: Директива 2009/45/ЕО от 6 май 2009 г. за правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби; Директива 2003/25/ЕО относно специфични изисквания за стабилност на ро-ро пътнически кораби; Директива 1999/35/ЕО относно система за задължителни прегледи за безопасна работа при редовни услуги от ро-ро фериботи и бързоходни пътнически плавателни съдове; Директива 1998/41/ЕО относно регистрацията на лица, които плават на борда на пътнически кораби, които оперират по направление към или от пристанища на държавите членки от Общността. Проверката за пригодност цели да оцени потенциала за опростяване и рационализиране на действащата уредба, като се постига баланс между правилата на ММО, правилата на ЕС и националните правила. Резултатите се очакват през 2015 г.

78. || Насърчаване на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства || Оценка || Оценка на Директива 2009/33/ЕО от 23 април 2009 г. за насърчаването на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства. Целта на Директивата е да насърчи по-доброто използване на тръжни процедури, водещи до ефективно използване на публичните средства и насърчаване на незамърсяващи превозни средства. Резултатите се очакват през 2015 г.

79. || Безопасност на тунелите || Оценка || Оценка на Директива 2004/54/ЕО от 29 април 2004 г. относно минималните изисквания за безопасност за тунелите на трансевропейската пътна мрежа. Резултатите се очакват през 2015 г.

[1] Чрез своята програма REFIT Комисията гарантира, че законодателството на ЕС е „годно за целта“. В рамките на програмата REFIT Комисията прави преглед на нормативната уредба на ЕС и определя необходимите коригиращи действия. Тези действия включват законодателни инициативи за опростяване и намаляване на регулаторната тежест, отмяна на законодателство, което вече не е необходимо, оттегляне на предложения, които нямат реалистични шансове за приемане или когато първоначалните цели вече не могат да бъдат постигнати, както и оценки и проверки за пригодност с цел да се оцени актуалността, съгласуваността, ефикасността, ефективността и добавената стойност за ЕС на законодателството на ЕС и да се набележат допълнителни възможности за опростяване и намаляване на административната тежест. През октомври 2013 г. беше обявен първоначален набор от действия, а през юни 2014 г. беше публикувана втора група от действия. Като цяло в рамките на програмата за регулаторна пригодност досега са установени почти 200 действия, които са включени заедно във всеобхватна таблица с показатели, публикувана на 18 юни 2014 г. По този начин Комисията обявява предприетите действия, постигнатия напредък и резултати, като същевременно приветства отзивите на всички заинтересовани страни и взема предвид техните коментари и предложения.

В работната програма на Комисията за 2015 г. са потвърдени действията, набелязани по линия на програмата REFIT, които ще бъдат предприети в хода на следващата година. В настоящото приложение са включени всички законодателни инициативи, предприети по програмата за REFIT (опростяване, кодифициране/преработване, консолидиране, отмяна, актуализация/преразглеждане), които са планирани за приемане от Комисията през 2015 г., както и всички оценки и проверки за пригодност, извършвани по програмата REFIT, които са текущи или чиито резултати се очакват през 2015 г.

[2] http://www.ifrs.org/About-us/Pages/What-are-IFRS.aspx

[3] Тази оценка се управлява съвместно с ГД „Околна среда“ и ГД „Морско дело и рибарство“.

Приложение IV: Законодателство, което ще влезе в сила през 2015 г.

№ || Наименование || Предмет || Дата на прилагане

Законодателни актове

1. || Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета || Структурни фондове за селското стопанство || 1.1.2015 г.

2. || Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета || Земеделски структури || 1.1.2015 г.

3. || Регламент (ЕС) № 317/2014 на Комисията от 27 март 2014 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на приложение XVII (CMR вещества)  || Защита на потребителите || 1.1.2015 г.

4. || Регламент (ЕС) № 713/2014 на Съвета от 24 юни 2014 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 1388/2013 за откриване и управление на автономни тарифни квоти на Съюза за някои селскостопански и промишлени продукти || Мита: тарифни квоти на Общността, Обща митническа тарифа || 1.1.2015 г.

5. || Регламент (ЕС) № 1073/2013 на Европейската централна банка от 18 октомври 2013 г. относно статистиката на активите и пасивите на инвестиционните фондове (преработен текст) (ЕЦБ/2013/38) || Икономическа и парична политика, Икономически и паричен съюз || 1.1.2015 г.

6. || Регламент (ЕС) № 1074/2013 на Европейската централна банка от 18 октомври 2013 г. относно изискванията за статистическа отчетност за пощенски джиро институции, които приемат депозити от непарични финансови институции — резиденти на еврозоната (ЕЦБ/2013/39) || Икономическа и парична политика, Икономически и паричен съюз || 1.1.2015 г.

7. || Регламент (ЕС) № 1075/2013 на Европейската централна банка от 18 октомври 2013 г. относно статистиката на активите и пасивите на дружествата със специална инвестиционна цел, занимаващи се със секюритизационни транзакции (преработен текст) (ЕЦБ/2013/40) || Икономическа и парична политика, Икономически и паричен съюз || 1.1.2015 г.

8. || Регламент (ЕС) № 827/2014 на Съвета от 23 юли 2014 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 974/98 по отношение на въвеждането на еврото в Литва || Икономически и паричен съюз || 1.1.2015 г.

9. || Регламент (ЕС) № 851/2014 на Съвета от 23 юли 2014 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 2866/98 по отношение на валутния курс към еврото за Литва || Икономически и паричен съюз || 1.1.2015 г.

10. || Регламент (ЕС) № 806/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2014 г. за установяването на еднообразни правила и еднообразна процедура за преструктурирането на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния механизъм за преструктуриране и Единния фонд за преструктуриране и за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 || Икономически и паричен съюз || 1.1.2015 г.

11. || Регламент (ЕС) № 1072/2013 на Европейската централна банка от 24 септември 2013 г. относно статистиката на лихвените проценти, прилагани от парично-финансовите институции (преработен текст) (ЕЦБ/2013/34) || Икономически и паричен съюз, икономическа и парична политика || 1.1.2015 г.

12. || Регламент (ЕС) № 1071/2013 на Европейската централна банка от 24 септември 2013 г. относно баланса на сектор „Парично-финансови институции“ (преработен текст) (ЕЦБ/2013/33) || Икономически и паричен съюз, икономическа и парична политика, информация и проверка || 1.1.2015 г.

13. || Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и за изменение на Директива 82/891/ЕИО на Съвета и директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО, 2011/35/ЕС, 2012/30/ЕС и 2013/36/ЕС и на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета   || Икономическа политика || 1.1.2015 г.

14. || Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. относно предотвратяването и управлението на въвеждането и разпространението на инвазивни чужди видове || Околна среда || 1.1.2015 г.

15. || Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012   || Финансови разпоредби, икономическа политика || 1.1.2015 г.

16. || Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012  || Свобода на установяване, вътрешен пазар — принципи || 1.1.2015 г.

17. || Регламент (ЕС) № 1319/2013 на Комисията от 9 декември 2013 г. за изменение на приложенията към Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) || Информация и проверка || 1.1.2015 г.

18. || Регламент (ЕС) № 752/2014 на Комисията от 24 юни 2014 г. за замяна на приложение I към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета || Законодателство в областта на здравето на растенията || 1.1.2015 г.

19. || Директива 2008/8/ЕО на Съвета от 12 февруари 2008 г. за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на мястото на доставка на услуги || Данък добавена стойност, данъчно облагане || 1.1.2015 г.

20. || Регламент (ЕС) № 1148/2014 на Комисията от 28 октомври 2014 г. за изменение на приложения II, VII, VIII, IX и X към Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии   || Ветеринарно законодателство || 1.1.2015 г.

21. || Регламент (ЕС) № 218/2014 на Комисията от 7 март 2014 г. за изменение на приложенията към регламенти (ЕО) № 853/2004 и (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета и към Регламент (ЕО) № 2074/2005 на Комисията  || Ветеринарно законодателство, храни || 1.1.2015 г.

22. || Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела || Правосъдие и вътрешни работи || 10.1.2015 г.

23. || Регламент (ЕС) № 606/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. относно взаимното признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела || Пространство на свобода, сигурност и правосъдие || 11.1.2015 г.

24. || Директива 2011/99/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно европейската заповед за защита || Правосъдие и вътрешни работи || 11.1.2015 г.

25. || Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 г. относно тахографите в автомобилния транспорт, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт   || Транспорт || 2.3.2015 г.

26. || Директива 2014/51/ЕC на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за изменение на Директива 2003/71/ЕО, Директива 2009/138/ЕО, Регламент (ЕО) № 1060/2009, Регламент (ЕО) № 1094/2010 и Регламент (ЕО) № 1095/2010 във връзка с правомощията на Европейския надзорен орган (Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване) и на Европейския надзорен орган (Европейския орган за ценни книжа и пазари) || Свобода на установяване || 31.3.2015 г.

27. || Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II). || Вътрешен пазар, свобода на установяване || 31.3.2015 г.

28. || Регламент (ЕС) № 1004/2014 на Комисията от 18 септември 2014 г. за изменение на приложение V към Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти  || Вътрешен пазар — Принципи — Защита на потребителите || 16.4.2015 г.

29. || Регламент (ЕС) № 301/2014 на Комисията от 25 март 2014 г. за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали („REACH“) по отношение на хромни(VI) съединения  || Защита на потребителите || 1.5.2015 г.

30. || Регламент (ЕС) № 1126/2014 на Комисията от 17 октомври 2014 г. за изменение на приложения II, III и V към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от асулам, цианамид, диклоран, флумиоксазин, флупирсулфурон-метил, пиколинафен и пропизохлор във и върху определени продукти   || Защита на потребителите, законодателство в областта на здравето на растенията || 13.5.2015 г.

31. || Регламент (ЕС) № 286/2011 на Комисията от 10 март 2011 г. за изменение с цел адаптиране към научно-техническия напредък, Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси  || Сближаване на законодателствата — вътрешен пазар — принципи, технически бариери || 1.6.2015 г.

32. || Директива 2014/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за изменение на директиви 92/58/ЕИО, 92/85/ЕИО, 94/33/ЕО, 98/24/ЕО на Съвета и на Директива 2004/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, за да се приведат в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси || Заетост || 1.6.2015 г.

33. || Директива 2012/18/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества, за изменение и последваща отмяна на Директива 96/82/ЕО на Съвета || Околна среда || 1.6.2015 г.

34. || Регламент (ЕО) № 1336/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 648/2004 с оглед адаптирането му към Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси || Околна среда, технически бариери, промишленост || 1.6.2015 г.

35. || Регламент (ЕС) № 462/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1060/2009 относно агенциите за кредитен рейтинг  || Свобода на установяване || 21.6.2015 г.

36. || Директива 2013/56/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 г. за изменение на Директива 2006/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори по отношение на пускането на пазара на преносими батерии и акумулатори, съдържащи кадмий и предназначени за използване в електрически инструменти без захранващ шнур, както и на клетъчни батерии с ниско живачно съдържание и за отмяна на Решение 2009/603/ЕО на Комисията || Околна среда || 1.7.2015 г.

37. || Регламент (ЕС) № 1003/2014 на Комисията от 18 септември 2014 г. за изменение на приложение V към Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти || Вътрешен пазар — Принципи — Защита на потребителите || 1.7.2015 г.

38. || Директива 2014/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно схемите за гарантиране на депозити  || Свобода на установяване, сближаване на законодателствата || 4.7.2015 г.

39. || Директива 2013/11/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. за алтернативно решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО || Защита на потребителите || 9.7.2015 г.

40. || Регламент (ЕС) № 603/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за създаване на система Евродак за сравняване на дактилоскопични отпечатъци с оглед ефективното прилагане на Регламент (ЕС) № 604/2013 за установяване на критерии и механизми за определяне на държаватачленка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавитечленки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство и за искане на сравнения с данните в Евродак от правоприлагащите органи на държавитечленки и Европол за целите на правоприлагането и за изменение на Регламент (ЕС) № 1077/2011 за създаване на Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието || Правосъдие и вътрешни работи, свободно движение на хора || 20.7.2015 г.

41. || Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия и за изменение на Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета || Свобода на установяване || 20.7.2015 г.

42. || Директива 2013/33/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за определяне на стандарти относно приемането на кандидати за международна закрила || Политика в областта на убежището, правосъдие и вътрешни работи || 21.7.2015 г.

43. || Директива 2013/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно общите процедури за предоставяне и отнемане на международна закрила || Правосъдие и вътрешни работи, политика в областта на убежището || 21.7.2015 г.

44. || Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 || Селско стопанство || 1.8.2015 г.

45. || Регламент (ЕС) № 650/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения и приемането и изпълнението на автентични актове в областта на наследяването и относно създаването на европейско удостоверение за наследство || Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси, правосъдие и вътрешни работи || 17.8.2015 г.

46. || Директива 2013/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 12 август 2013 г. относно атаките срещу информационните системи и за замяна на Рамково решение 2005/222/ПВР на Съвета || Правосъдие и вътрешни работи || 4.9.2015 г.

47. || Директива 2013/39/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 12 август 2013 г. за изменение на директиви 2000/60/ЕО и 2008/105/ЕО по отношение на приоритетните вещества в областта на политиката за водите || Околна среда || 14.9.2015 г.

48. || Регламент (ЕС) № 312/2014 на Комисията от 26 март 2014 г. за установяване на Мрежов кодекс за балансиране на газопреносните мрежи   || Енергия, вътрешен пазар — принципи || 1.10.2015 г.

49. || Регламент (ЕС) № 511/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно мерките за спазване от ползвателите, произтичащи от Протокола от Нагоя за достъпа до генетични ресурси и справедливата и равноправна подялба на ползите, произтичащи от тяхното използване в Съюза || Околна среда || 12.10.2015 г.

50. || Регламент (ЕС) № 984/2013 на Комисията от 14 октомври 2013 г. за установяване на Мрежов кодекс относно механизмите за разпределение на капацитет в газопреносни системи и за допълнение на Регламент (ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент и на Съвета   || Енергия, вътрешен пазар — принципи || 1.11.2015 г.

51. || Регламент (ЕС) № 376/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за докладване, анализ и последващи действия във връзка със събития в гражданското въздухоплаване, за изменение на Регламент (ЕС) № 996/2010 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2003/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на регламенти (ЕО) № 1321/2007 и (ЕО) № 1330/2007 на Комисията   || Транспорт || 15.11.2015 г.

52. || Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и за замяна на Рамково решение 2001/220/ПВР на Съвета || Правосъдие и вътрешни работи || 16.11.2015 г.

53. || Регламент (ЕС) № 1144/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. за мерките за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти, прилагани на вътрешния пазар и в трети държави, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета || Селско стопанство и рибарство || 1.12.2015 г.

54. || Регламент (ЕС) № 1332/2011 на Комисията от 16 декември 2011 г. относно установяване на общи изисквания за използване на въздушното пространство и работни процедури за избягване на опасни сближения във въздуха.  || Транспорт, телекомуникации || 1.12.2015 г.

55. || Директива 2014/60/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за връщане на паметници на културата, които са незаконно изнесени от територията на държава членка, и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 (преработен текст) || Култура || 19.12.2015 г.

56. || Регламент (ЕС) № 1272/2013 на Комисията от 6 декември 2013 г. за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали („REACH“) по отношение на многопръстенните ароматни въглеводороди  || Защита на потребителите || 27.12.2015 г.

57. || Директива на Съвета за определяне на изисквания за защита на здравето на населението по отношение на радиоактивните вещества във водата, предназначена за консумация от човека || Здравеопазване || 28.12.2015 г.

58. || Регламент (ЕС) № 10/2011 на Комисията от 14 януари 2011 г. относно материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни  || Вътрешен пазар — принципи, храни || 31.12.2015 г.

Актове за изпълнение и делегирани актове

59. || Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 на Комисията от 17 юли 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол, мерките за развитие на селските райони и кръстосаното съответствие || Структурни фондове за селското стопанство || 1.1.2015 г.

60. || Делегиран регламент (ЕС) № 1001/2014 на Комисията от 18 юли 2014 г. за изменение на приложение Х към Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика || Земеделски структури || 1.1.2015 г.

61. || Регламент за изпълнение (ЕС) № 641/2014 на Комисията от 16 юни 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика || Земеделски структури || 1.1.2015 г.

62. || Регламент за изпълнение (ЕС) № 1101/2014 на Комисията от 16 октомври 2014 г. за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа || Обща митническа тарифа || 1.1.2015 г.

63. || Регламент за изпълнение (ЕС) № 1130/2014 на Комисията от 22 октомври 2014 г. за откриване на тарифна квота за 2015 г., приложима към вноса в Европейския съюз на някои стоки с произход от Норвегия, получени от преработката на селскостопански продукти, включени в обхвата на Регламент (ЕС) № 510/2014 на Европейския парламент на Съвета || Обща митническа тарифа, Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) || 1.1.2015 г.

64. || Регламент за изпълнение (ЕС) № 400/2014 на Комисията от 22 април 2014 г. относно координирана многогодишна контролна програма на Съюза за 2015, 2016 и 2017 г. за гарантиране спазването на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни от животински и растителен произход и за оценка на потребителската експозиция на тези остатъчни вещества  || Защита на потребителите, храни, законодателство в областта на здравето на растенията || 1.1.2015 г.

65. || 2013/188/ЕС: Решение за изпълнение на Комисията от 18 април 2013 г. относно годишните доклади за недискриминационните проверки, провеждани съгласно Регламент (ЕО) № 1/2005 относно защитата на животните по време на транспортиране и свързаните с това операции и за изменение на директиви 64/432/ЕИО и 93/119/ЕО и Регламент (ЕО) № 1255/97 (нотифицирано под номер C(2013) 2098)   || Вътрешен пазар — принципи || 1.1.2015 г.

66. || Делегиран регламент (ЕС) № 1015/2014 на Комисията от 22 юли 2014 г. за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Света за прилагане на схема от общи тарифни преференции и за отмяна на Делегиран регламент (ЕС) № 154/2013 на Комисията || Преференциални режими || 1.1.2015 г.

67. || Регламент за изпълнение (ЕС) № 390/2013 на Комисията от 3 май 2013 г. за определяне на схема за ефективност на аеронавигационното обслужване и мрежовите функции   || Транспорт || 1.1.2015 г.

68. || Регламент (ЕО) № 391/2013 на Комисията от 3 май 2013 г. за установяване на обща схема за таксуване на аеронавигационното обслужване  || Транспорт || 1.1.2015 г.

69. || Регламент за изпълнение (ЕС) № 1042/2013 на Съвета от 7 октомври 2013 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 по отношение на мястото на доставка на услуги || Данък добавена стойност, данъчно облагане || 1.1.2015 г.

70. || 2014/288/ЕС: Решение за изпълнение на Комисията от 12 май 2014 г. относно стандартните изисквания за докладване по съфинансирани от Съюза национални програми за ликвидиране, контрол и наблюдение на някои болести по животните и зоонози и за отмяна на Решение 2008/940/ЕО (нотифицирано под номер C (2014) 2976) || Ветеринарно законодателство || 1.1.2015 г.

71. || Решение за изпълнение на Комисията от 14 ноември 2014 г. за изменение на решения 2010/470/ЕС и 2010/472/ЕС по отношение на ветеринарно-санитарните изисквания във връзка с болестта скрейпи при търговия и внос в Съюза на ембриони от овце и кози   || Ветеринарно законодателство || 1.1.2015 г.

72. || Решение за изпълнение 2014/798/ЕС на Комисията от 13 ноември 2014 г. за изменение на приложение Е към Директива 64/432/ЕИО на Съвета по отношение на формàта на образците на здравни сертификати за търговия в рамките на Съюза с говеда и със свине и относно допълнителните здравни изисквания във връзка Trichinella при търговия в рамките на Съюза с домашни свине || Ветеринарно законодателство || 1.1.2015 г.

73. || Регламент за изпълнение (ЕС) № 687/2014 на Комисията от 20 юни 2014 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 185/2010 по отношение на изясняване, хармонизиране и опростяване на мерките за сигурност на въздухоплаването, равностойността на стандартите за сигурност и мерките за сигурност на товарите и пощата   || Транспорт || 1.3.2015 г.

74. || Регламент за изпълнение (ЕС) № 1337/2013 на Комисията от 13 декември 2013 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно посочването на страната на произход или мястото на произход за прясно, охладено или замразено месо от свине, овце, кози и домашни птици || Храни || 1.4.2015 г.

75. || Регламент за изпълнение (ЕС) № 402/2013 на Комисията от 30 април 2013 г. относно общия метод за безопасност за определянето и оценката на риска и за отмяна на Регламент (ЕО) № 352/2009  || Транспорт || 21.5.2015 г.

76. || Регламент за изпълнение (ЕС) № 869/2014 на Комисията от 11 август 2014 г. относно нови железопътни услуги за превоз на пътници || Транспорт || 16.6.2015 г.

77. || Регламент за изпълнение (ЕС) № 870/2014 на Комисията от 11 август 2014 г. относно критериите за заявителите по отношение на капацитета на железопътната инфраструктура || Транспорт || 16.6.2015 г.

78. || Регламент за изпълнение (ЕС) № 699/2014 на Комисията от 24 юни 2014 г. относно оформлението на общо лого, чрез което да се идентифицират лицата, предлагащи на гражданите лекарствени продукти за продажба от разстояние, и относно техническите, електронните и криптографските изисквания за проверката на неговата автентичност || Обществено здравеопазване, вътрешен пазар — принципи || 1.7.2015 г.

79. || 2014/672/ЕС: Решение за изпълнение на Комисията от 24 септември 2014 г. за удължаване на назначаването на органа за преглед на ефективността на Единното европейско небе || Транспорт || 1.7.2015 г.

80. || Делегиран регламент (ЕС) № 886/2013 на Комисията от 15 май 2013 г. за допълване на Директива 2010/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на данните и процедурите за предоставяне, когато това е възможно, на безплатна за потребителите обща минимална информация за движението, свързана с безопасността || Информация и проверка, Транспорт || 1.10.2015 г.

81. || Делегиран регламент (ЕС) № 885/2013 на Комисията от 15 май 2013 г. за допълване на Директива 2010/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (Директивата за ИТС) по отношение на предоставянето на информационни услуги за места за безопасно и сигурно паркиране за камиони и търговски превозни средства || Транспорт || 1.10.2015 г.

Приложение II: Списък на внесени предложения, които ще бъдат оттеглени или променени

Предложенията, оттегляни по причини, различни от това, че са остарели, както и предложенията, които ще бъдат променени, са обозначени с получер шрифт.

№ || COM/междуинституционален номер || Наименование || Причини за оттегляне/промяна

Земеделие и развитие на селските райони

1. || COM/2010/0537 2010/0266/COD || Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) || Предложението отпадна с влизането в сила на Регламент № 1305/2013.

2. || COM/2010/0539 2010/0267/COD || Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски стопани || Предложението отпадна с влизането в сила на Регламент № 1307/2013 — реформа на ОСП.

3. || COM/2010/0745 2010/0365/COD || Предложение за РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № …/... НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от [...] година за изменение на Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета относно финансирането на Общата селскостопанска политика и за отменяне на Регламенти (ЕО) № 165/94 и (ЕО) № 78/2008 на Съвета || Предложението отпадна с влизането в сила на Регламент № 1306/2013 — реформа на ОСП.

4. || COM/2010/0738 2010/0354/COD || Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на пазарните стандарти || Предложението отпадна с влизането в сила на Регламент № 1308/2013 — реформа на ОСП.

5. || COM/2010/0759 2010/0364/COD || Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 834/2007 относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти || Предложението е включено в COM (2014) 0180, приет на 19 март 2014 г.

6. || COM/2010/0761 2010/0366/COD  || Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 485/2008 на Съвета относно проверките от страна на държавите членки на транзакции, съставляващи част от системата за финансиране на Европейския фонд за гарантиране на земеделието || Предложението отпадна с влизането в сила на Регламент № 1306/2013 — реформа на ОСП.

7. || COM/2010/0799 2010/0385/COD || Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) || Предложението отпадна с влизането в сила на Регламент № 1308/2013 — реформа на ОСП.

8. || COM/2011/0193 2011/0075/NLE || Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за определяне на мерки относно определянето на някои помощи, възстановявания и цени, свързани с единната обща организация на селскостопанските пазари || Остаряло. Предложението се съдържа в реформата на ОСП.

9. || COM/2011/0663 2011/0290/COD || Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета относно действията за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти на вътрешния пазар и в трети страни || Предложението отпадна, тъй като съдържанието е включено в 2013/0398/COD.

10. || COM/2013/0159 2013/0087/COD || Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за определяне на ставка за корекция на директните плащания, предвидена в Регламент (ЕО) № 73/2009 за календарната 2013 година || Остаряло. Предложение отпадна на 30 юни 2013 г. съгласно член 18 от Регламент № 1290/2005.

11. || COM/2013/0521 2013/0247/COD  || Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) || Предложението отпадна с влизането в сила на Регламент № 1310/2013 — реформа на ОСП.

12. || COM/2014/0032 2014/0014/COD || Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 и на Регламент (ЕС) № 1306/2013 по отношение на схемата за помощ във връзка с доставката на плодове и зеленчуци, банани и мляко в учебните заведения || Като част от начинанието за опростяване на ОСП цялата схема ще бъде оценена с оглед на субсидиарността, пропорционалността и по-доброто регулиране. Докато това стане факт, Комисията препоръчва на съзаконодателите да бъде замразена работата по предложението за изменение от 2013 г.

13. || COM/2014/0175 2014/0097/COD || Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за определяне на ставката на корекция на директните плащания, предвидена в Регламент (ЕО) № 73/2009, за календарната 2014 г. || Предложението отпадна на 30 юни 2014 г. съгласно член 26 от Регламент № 1306/2013. Съдържанието е включено в Регламент за изпълнение на Комисията, който междувременно бе приет (COM 879/2014).

14. || COM/2014/0180 2014/0100/COD || Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти, за изменение на Регламент (ЕС) № XXX/XXX на Европейския парламент и на Съвета [регламент относно официалния контрол] и за отмяна на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета || Ако не се постигне споразумение в рамките на шест месеца, да бъде оттеглено и заменено с нова инициатива.

Бюджет и човешки ресурси

15. || COM/2004/0509 2004/0172/COD || Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРАЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно административна взаимопомощ за защита на финансовите интереси на Европейската общност срещу измами и всякакви други незаконни дейности || През юли 2012 г. беше прието ново предложение за директива относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред, COM(2012) 363.

16. || COM/2010/0071 2010/0047/COD || Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности || Остаряло. Новият Финансов регламент № 966/2012 бе приет на 26.10.2012 г.

17. || COM/2010/0072 2010/0048/APP || Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2007—2013     || Остаряло. Предложението за регламент за многогодишна финансова рамка за периода 2007—2013 г. може да бъде оттеглено.

18. || COM/2012/0754 2012/0350/NLE || Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за адаптиране, считано от 1 юли 2011 г., на възнагражденията и пенсиите на длъжностните лица и другите служители на Европейския съюз и на корекционните коефициенти, прилагани по отношение на тях || Остаряло. През април 2014 г. беше приет Регламент № 423/2014.

Действия по климата и енергетика

19. || COM/2011/0518 2011/0225/NLE || Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за установяване на система на Общността за регистрация на превозвачи на радиоактивни материали || Не се предвижда споразумение. Европейският парламент даде положително становище през декември 2013 г., но в рамките на Съвета няма достатъчна подкрепа в за постигането на споразумение по предложението.

Икономически и финансови въпроси, данъчно облагане, митнически съюз

20. || COM/0098/0030 1998/0025/CNS || Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА за управление на данъчното третиране за частни моторни превозни средства, намиращи се за постоянно в друга държава членка във връзка със смяната на местопребиваването или временното им използване в държава членка, различна от тази, в която са били регистрирани || Предложението е от 1998 г. и не се предвижда никакво споразумение по същество.

21. || COM/2002/0456 2002/0246/CNS || Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за изменение на Решение 77/270/Евратом за упълномощаване на Комисията да отпуска заеми по Евратом с цел подпомагане финансирането на атомни електроцентрали || Предложението на Комисията бе направено през 2002 г. и е блокирано в Съвета повече от десет години (решението съгласно Договора за Евроатом изискваше единодушие, което не бе постигнато).

22. || COM/2002/0457 2002/0246/NLE || Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за изменение на Решение 77/271/Евратом за прилагане на Решение 77/270/Евратом, с което се упълномощава Комисията да предоставя заеми по Евратом с цел подпомагане финансирането на атомни електроцентрали || Предложението на Комисията бе направено през 2002 г. и е блокирано в Съвета повече от десет години (решението съгласно Договора за Евроатом изискваше единодушие, което не бе постигнато).

23. || COM/2005/0261 2005/0130/CNS || Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА относно данъчното облагане на леки автомобили || Не се предвижда споразумение. Предложението датира от 2005 г. и вече не се обсъжда в Съвета, последният компромисен текст датира от 2007 г.

24. || COM/2006/0486 2006/0165/CNS || Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА за изменение на Директива 92/84/ЕИО относно сближаването на акцизните ставки на алкохола и алкохолните напитки || Не се предвижда споразумение. Обсъдено в Съвета за последен път през 2010 г.

25. || COM/2010/0032 2010/0018/NLE || Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която ще заеме Съюзът в рамките на Съвместния комитет, създаден по силата на Споразумението между Европейската общност за въглища и стомана и Република Турция относно търговията с продукти, влизащи в обхвата на Договора за създаване на Европейската общност за въглища и стомана, по отношение на изменението на приложение II към Протокол № 1 към посоченото споразумение, вследствие на влизането в сила на Хармонизираната система от 2007 г. || Остаряло.

26. || COM/2010/0034 2010/0019/NLE || Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която ще заеме Съюзът в рамките на Съвета за асоцииране по отношение на изменението на приложение II към Протокол № 3 към Решение № 1/98 на Съвета за асоцииране ЕО—Турция от 25 февруари 1998 година относно търговския режим за селскостопански продукти, във връзка със списъка на операциите по обработка или преработка, които се изисква да бъдат осъществени по отношение на материалите без произход, за да може полученият продукт да придобие статут на продукт с произход, вследствие на влизането в сила на Хармонизираната система от 2007 г. || Остаряло.

27. || COM/2010/0778 2010/0378/NLE || Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която ще заеме Европейският съюз в рамките на Съвета за стабилизиране и асоцииране, учреден със Споразумението за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Хърватия, от друга страна, по изменението на Протокол № 4 към посоченото споразумение относно определението на понятието „продукти с произход“ и методите на административно сътрудничество              || Предложението е остаряло след присъединяването на Хърватия.

28. || COM/2011/0169 2011/0092/CNS || Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2003/96/EО относно преструктурирането на правната рамка на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията            || Преговорите в Съвета доведоха до проект на компромисен текст, който е напълно в разрез със същността на предложението на Комисията. Освен това дори по компромисния текст няма съгласие в рамките на Съвета.

Заетост, социални въпроси, умения и трудова мобилност

29. || COM/2014/0239 2014/0131/NLE || Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на 103-тата сесия на Международната конференция по труда относно препоръка за допълнение на Конвенция № 29 на Международната организация на труда от 1930 г. относно принудителния труд || Предложението е остаряло, тъй като конференцията, във връзка с която беше предвидено да се заеме позиция съгласно член 218, параграф 9 от ДФЕС, се проведе без Съветът да приеме предложеното решение.

Околна среда, морско дело и рибарство

30. || COM/2009/0189 2009/0057/COD || Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за създаване на многогодишен план за западния запас от атлантически сафрид и за риболова, насочен към този запас || Това предложение беше заменено с влизането в сила на задължението за разтоварване, предвидено в реформата на Общата политика в областта на рибарството.

31. || COM/2009/0399 2009/0112/COD || Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за създаване на дългосрочен план за запаса от хамсия в Бискайския залив и за риболова, насочен към този запас || Това предложение беше заменено с влизането в сила на задължението за разтоварване, предвидено в реформата на Общата политика в областта на рибарството.

32. || COM/2010/0572 2010/0290/NLE || Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването на протокола към Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Федеративните щати Микронезия || След отрицателен вот по отношение на протокола от страна на Конгреса на Федеративните щати Микронезия предложението вече не изглежда да представлява реалистична основа за сключването на протокола. Поради това то следва да бъде оттеглено.

33. || COM/2012/0155 2012/0077/COD || Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 1098/2007 от 18 септември 2007 г. за създаване на многогодишен план за запасите от треска в Балтийско море и за риболовните предприятия, които експлоатират тези запаси || Това предложение бе заменено от предлагания план за управление на множество видове в Балтийско море (COM/2014/0614).

34. || COM/2012/0471 2012/0232/COD || Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно някои технически и контролни мерки в Скагерак и за изменение на Регламент (ЕО) № 850/98 и Регламент (ЕО) № 1342/2008 || Предмет на по-голямата част от предложението бе въвеждането на задължение за разтоварване, което сега е обхванато в член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. За останалата част от предложението не се предвижда и не се очаква напредък.

35. || COM/2012/0591 2012/0285/COD || Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 2187/2005 на Съвета за опазване на рибните ресурси посредством технически мерки в района на Балтийско море, Белти и протока Оресунд                || Това предложение бе заменено от предлагания план за управление на множество видове в Балтийско море (COM/2014/0614).

36. || COM/2013/0300 2013/0153/NLE || Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за установяване на позицията, която да бъде взета в HELCOM и ММО относно определянето на Балтийско море за зона с контрол на емисиите на азотен оксид (NECA) || Не се предвижда споразумение.

37. || COM/2013/0920 2013/0443/COD || Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители и за изменение на Директива 2003/35/ЕО ||  Ще бъде променено като част от законодателните мерки във връзка с пакета за енергетиката и климата до 2030 г.

38. || COM/2014/0397 2014/0201/COD || Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на директиви 2008/98/ЕО относно отпадъците, 94/62/ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки, 1999/31/ЕО относно депонирането на отпадъци, 2000/53/EО относно излезлите от употреба превозни средства, 2006/66/ЕО относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори и 2012/19/EС относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване         28.10.2014 г. || Да бъде оттеглено и заместено до края на 2015 г. с ново, по-амбициозно предложение, което насърчава кръговата икономика.

Европейска политика за съседство и преговори за разширяване

39. || COM/2008/0308 2008/0095/COD || Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (EО) № 1638/2006 за определяне на общи разпоредби относно установяване на Европейски инструмент за съседство и партньорство || Остаряло. Европейският парламент е поискал оттеглянето му.

40. || COM/2012/0092 2012/0041/NLE || Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде приета от името на Европейския съюз в Съвета за асоцииране ЕС—Турция || Остаряло.

41. || COM/2012/0133 2012/0063/NLE || Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която Европейският съюз следва да заеме в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с изменението на Протокол 4 (Правила за произход) към Споразумението за ЕИП || В процес на изготвяне е ново предложение.

42. || COM/2012/0329 2012/0159/COD || Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 1085/2006 на Съвета за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП) || Остаряло. Срокът на действие на Регламент № 1085/2006 (Регламент за ИПП I) изтече в края на 2013 г. и той бе заменен с нов инструмент, считано от началото на 2014 г. (ИПП II).

Въпроси на външните работи и политика на сигурност

43. || COM/2005/0281 2005/0121/CNS || Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването на протокол към Рамковото споразумение за търговия и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и република Корея, от друга, за да бъде взето предвид присъединяването на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република към Европейския съюз || Остаряло. Рамковото споразумение за търговия и сътрудничество бе отменено с член 43 от Рамковото споразумение между ЕС и Корея от 2010 г. (ОВ L 20/14 от 23.1.2013 г.).

44. || COM/2013/0289 2013/0155/NLE || Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписването от името на Европейския съюз и временното прилагане на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна || Изпреварено от събитията, споразумението за асоцииране бе подписано въз основа на нови решения на Съвета през 2014 г.

45. || COM/2013/0653 || Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за одобряване на сключването от Комисията, от името на Европейската общност за атомна енергия, на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна || Изпреварено от събитията, споразумението за асоцииране бе сключено въз основа на ново решение на Съвета през 2014 г.

Здравеопазване и безопасност на храните

46. || COM/2007/0090 2007/0037/COD || Предложение за регламент за изменение на Регламент 852/2004/ЕО относно хигиената на храните || Предложението вече не е актуално. То целеше първоначално да се даде възможност на МСП да се възползват от дерогация от изискванията на ЕС за производителите на храни да прилагат самоконтрол (HACCP) в своите производствени процеси, но беше отхвърлено единодушно от Съвета (26 „против“, един „въздържал се“). Междувременно бяха публикувани насоки за прилагането на HACCP за търговците на дребно и другите МСП, които включват инструменти за гъвкавост и опростяване. Оттеглянето е включено в Съобщението за регулаторната пригодност от юни 2014 г.

47. || COM/2013/0262 2013/0137/COD || Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно производството и предлагането на пазара на растителен репродуктивен материал (законодателство в областта на растителния репродуктивен материал) || След като го отхвърли на първо четене през април 2014 г., с писмо (с дата 11.9.2014 г., D(2014)41887) на председателя на ЕП Парламентът поиска от Комисията да оттегли предложението.

Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП

48. || COM/2010/0371 2010/0199/COD || Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Директива 97/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за обезщетение на инвеститорите  || Не се предвижда споразумение. Обсъжданията са преустановени както в Съвета, така и в Европейския парламент. Оттеглянето е включено в Съобщението за регулаторната пригодност от юни 2014 г.

49. || COM/2012/0084 2012/0035/COD || Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно прозрачността на мерките за регулиране на цените на лекарствените продукти за хуманна употреба и тяхното включване в обхвата на системите за обществено здравно осигуряване || Не се предвижда споразумение.

50. || COM/2012/0124 2012/0060/COD || Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно достъпа на стоки и услуги от трети държави на вътрешния пазар на обществени поръчки на Европейския съюз и създаването на процедури в подкрепа на преговорите за достъп на стоки и услуги от Европейския съюз на пазарите на обществени поръчки на трети държави || Предложението ще бъде изменено в съответствие с приоритетите на новата Комисия с цел да бъдат опростени процедурите, съкратени сроковете на разследванията и намален броят на участващите в прилагането страни

51. || COM/2012/0241 2012/0124/NLE || Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за разрешаване на държавите членки да водят преговори в рамките на Конференцията на ООН за договора за търговията с оръжие (Ню Йорк, 2—27 юли 2012 г.) по въпроси от изключителната компетентност на Съюза || Остаряло. Предложението е заменено от други решения, последното от които е Решение 2014/165/ЕС на Съвета за упълномощаване на държавите членки да ратифицират, в интерес на Европейския съюз, Договора за търговията с оръжие (ОВ L 89, 25.3.2014 г., стр. 44).

52. || COM/2014/0085 2014/0043/NLE || Предложение за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно европейски принципи за качество на туризма || Предложението се натъкна на блокиращо малцинство в Съвета. Не се предвижда споразумение.

53. || COM/2014/0344 2014/0176/COD || Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно разпространението с търговска цел на спътникови данни от наблюдение на Земята || Ако не се постигне споразумение в рамките на шест месеца, да бъде оттеглено и заменено с нова инициатива.

Международно сътрудничество и развитие

54. || COM/2008/0244 2008/0270/NLE || Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за изменение на предложението за решение на Съвета относно подписването и сключването от Европейската общност на Международното споразумение за кафето от 2007 г. || Остаряло. С Решение на Комисията от 16 юни 2008 г. (OВ L 186/12) бе разрешено подписването (одобряването) на Международното споразумение за кафето от 2007 г. Оттогава ЕС е официален член на Международното споразумение за кафето.

Междуинституционални отношения

55. || COM/2013/0451 2013/0218/COD || Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за адаптиране към член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз на редица правни актове, предвиждащи използването на процедурата по регулиране с контрол || Ще бъде разгледано в рамките на новото междуинституционално споразумение за по-добро регулиране.

56. || COM/2013/0452 2013/0220/COD || Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за адаптиране към член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз на редица правни актове в областта на правосъдието, предвиждащи използването на процедурата по регулиране с контрол || Ще бъде разгледано в рамките на новото междуинституционално споразумение за по-добро регулиране.

57. || COM/2013/0751 2013/0365/COD || Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за адаптиране към членове 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз на редица правни актове, предвиждащи използването на процедурата по регулиране с контрол || Ще бъде разгледано в рамките на новото междуинституционално споразумение за по-добро регулиране.

Правосъдие, потребители и равнопоставеност между половете

58. || COM/2008/0637 2008/0193/COD || Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Директива 92/85/ЕИО на Съвета за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето по време на работа на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки || Ако не бъде прието в рамките на шест месеца, ще бъде оттеглено и заменено с нова инициатива. Оттеглянето е включено в Съобщението за регулаторната пригодност от юни 2014 г.

59. || COM/2010/0082 2010/0050/COD || Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно правото на устен и писмен превод в наказателното производство || Остаряло, тъй като е приета Директива 2010/64/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно правото на устен и писмен превод в наказателното производство.

60. || COM/2011/0635 2011/0284/COD || Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за общо европейско право за продажбите || Променено предложение с цел пълно разгръщане на потенциала на електронната търговия в цифровия единен пазар.

61. || COM/2012/0035 2012/0022/APP || Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно устав на европейската фондация || Няма напредък в Съвета. Тъй като се изисква единодушие, няма изгледи да може да се постигне споразумение.

Миграция, вътрешни работи и гражданство

62. || COM/2009/0102 2009/0033/CNS || Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно създаването на механизъм за оценка с цел проверка на прилагането на достиженията на правото от Шенген || Оттеглянето на това предложение бе вече обявено в предложението на Комисия, COM(2010) 0624/ COM(2010)0559. Независимо от това не е приет (отделен) официален акт за оттегляне от страна на Комисията. Поради това предложението продължава да бъде считано, формално погледнато, за внесено и трябва да бъде официално оттеглено.

Изследвания, наука и иновации

63. || COM/2011/0931 2011/0460/NLE || Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за приемане на Допълнителна научноизследователска програма по проекта „ITER“ (2014—2018 г.) || Заменено с предложение COM (2013) 0607.

Търговия

64. || COM/2011/0380 2011/0167/NLE || Предложение за Решение на Съвета за сключване на Търговското споразумение за борба с фалшифицирането (ТСБФ) || Предложението вече не е актуално след решението на Европейския парламент от юли 2012 г. да не даде съгласие за сключването на ТСБФ. Така оттеглянето ще спомогне да стане ясно, че не се предвиждат по-нататъшни стъпки по отношение на процедурата за сключване на споразумение.

Транспорт

65. || COM/2000/0802 2000/0326/COD || Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРАЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване на фонд за обезщетение при щети, причинени от замърсяване с нефт в европейски води, както и на други допълнителни мерки || Оттеглянето е необходимо, тъй като оценката на въздействието и съответният анализ вече не са актуални. Оттеглянето е включено в Съобщението за регулаторната пригодност от юни 2014 г.

66. || COM/2005/0353 2005/0141/APP || Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването на Споразумението между Европейската общност и Сърбия и Черна гора относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги || Всички държави членки са ратифицирали Споразумението за ЕСАА (2006/36/APP), което има предимство пред посоченото споразумение.

67. || COM/2008/0700 || Предложение РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписването на Протокола за изменение на Конвенцията за режима на корабоплаването по Дунава от 18 август 1948 г. (Белградската конвенция) || Не се предвижда споразумение.

68. || COM/2009/0217 2009/0063/COD || Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно такси за сигурността на въздухоплаването || Липса на подкрепа от законодателите. Предложението е блокирано от 2010 г. насам. Оттеглянето е включено в Съобщението за регулаторната пригодност от юни 2014 г.

69. || COM/2009/0229 2009/0066/APP || Предложение за решение на Съвета и на представителите на правителствата на държавите—членки на Европейския съюз, заседаващи в Съвета за сключване на Споразумение за въздушен транспорт между Съединените американски щати, от една страна, Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна, Исландия, от трета страна, и Кралство Норвегия, от четвърта страна; Европейската общност и нейните държави-членки, от друга страна, Исландия от трета страна и Кралство Норвегия от четвърта страна, за сключването на допълнително споразумение между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, Исландия, от друга страна, и Кралство Норвегия, от трета страна, във връзка с прилагането на Споразумението за въздушен транспорт между Съединените американски щати, от една страна; Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна; Исландия, от трета страна; и Кралство Норвегия, от четвърта страна || Предложението е заменено с 2011/0102/NLE.

70. || COM/2010/0653 2010/0320/NLE || Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно изпълнението от Република Хърватия на условията за приключване на първия преходен период съгласно многостранното споразумение между Европейската общност и нейните държави-членки, Република Албания, Босна и Херцеговина, Република България, Република Хърватия, Бившата югославска република Македония, Република Исландия, Черна гора, Кралство Норвегия, Румъния, Република Сърбия и мисията на ООН за временна администрация в Косово относно създаването на Общоевропейско авиационно пространство      || Никакво развитие и Хърватия е вече държава членка.

71. || COM/2011/0824 2011/0397/COD || Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно наземните услуги на летищата на Съюза и за отмяна на Директива 96/67/EО на Съвета || Не се предвижда споразумение.

Кодификация

72. || COM/2008/0761 2008/0225/COD || Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани се освободени от това изискване || Остаряло, тъй като актът, който се кодифицира, бе изменен, откакто предложението беше направено.

73. || COM/2009/0446 2009/0123/COD || Предложение за ДИРЕКТИВА .../.../НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от […] относно единните процедури за проверка на автомобилния превоз на опасни товари (кодифицирана версия) || Остаряло, тъй като в него се съдържат остарели разпоредби относно комитологията.

74. || COM/2009/0535 2009/0151/COD || Предложение за РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № .../... НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА от […] относно статистиката на отпадъците (кодифицирана версия) || Остаряло, тъй като актът, който се кодифицира, бе изменен, откакто предложението беше направено.

75. || COM/2009/0634 2009/0176/COD || Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно общите правила за разпределяне на слотовете на летищата в Общността (Кодифицирана версия) || Остаряло, тъй като в него се съдържат остарели разпоредби относно комитологията.

76. || COM/2010/0179 2010/0095/COD || Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА, установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите стандарти и регламенти и правила относно услугите на информационното общество (Кодифициран текст) || Изменено предложение за кодификация е представено на Европейския парламент и на Съвета (COM/2013/0932). Следователно първоначалното предложение за кодификация COM(2010)0179 вече може да бъде оттеглено.

77. || COM/2010/0184 2010/0098/CNS || Предложение за РЕГЛАМЕНТ (ЕВРАТОМ) НА СЪВЕТА относно установяване на максимално допустимите нива на радиоактивно замърсяване на храните и фуражите след ядрена авария или друг случай на радиологично замърсяване (Преработен текст) || Изготвено е предложение за нов законодателен акт, който заменя актовете (COM/2013/0576). Предложението за кодификация COM(2010)0184 може да бъде оттеглено.

78. || COM/2010/0507 2010/0260/COD || Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И HA СЪВЕТА за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно мерните единици (кодификация) || Остаряло, тъй като съдържа препратка към остаряла разпоредба относно комитологията.

79. || COM/2010/0691 2010/0338/NLE || Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно купюрния строеж и техническите спецификации на разменните евро монети (кодификация) || Приета бе преработена версия на съответния акт (Регламент № 729/2014).

80. || COM/2012/0008 2012/0007/COD || Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно класифицирането, опаковането и етикетирането на опасни препарати (преработен текст) || Остаряло. Никое председателство на Съвета не се е занимавало с предложението и то вече е остаряло, тъй като действащата Директива 1999/45/ЕО ще бъде отменена, считано от 1 юни 2015 г.

Top