EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014DC0228

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за изпълнението на Програмата за политиката в областта на радиочестотния спектър

/* COM/2014/0228 final */

52014DC0228

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за изпълнението на Програмата за политиката в областта на радиочестотния спектър /* COM/2014/0228 final */


ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА

за изпълнението на Програмата за политиката в областта на радиочестотния спектър

Съдържание

1..... ВЪВЕДЕНИЕ.. 3

2..... програмата НА ЕС за политиката в областта на радиочестотния спектър  3

2.1.     Опис на радиочестотния спектър. 4

2.2.     Безжични широколентови услуги. 5

2.2.1.       Внедряване на 800-мегахерцовата честотна лента. 6

2.3.     Споделено използване. 8

2.3.1.       Нелицензиран радиочестотен спектър. 8

2.3.2.       Лицензиран споделен достъп (ЛСД) 9

2.4.     Други политики на ЕС.. 9

3..... РЕШЕНИЕ ЗА РАДИОЧЕСТОТНИЯ СПЕКТЪР. 10

4..... ЗАКЛЮЧЕНИЯ.. 10

1.           ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящият доклад е изготвен в съответствие с изискванията на член 15 от Решение 243/2012/ЕС[1] на Европейския парламент и на Съвета за създаване на многогодишна програма за политиката в областта на радиочестотния спектър (ППОРС), в който се предвижда, че до април 2014 г. Комисията трябва да докладва относно разработените дейности и приетите мерки по ППОРС. Тъй като задължения за докладване относно хармонизираното използване на радиочестотния спектър се съдържат и в член 9 от Решение 676/2002/EО[2] на Европейския парламент и на Съвета относно регулаторната рамка за политиката на Европейската общност в областта на радиочестотния спектър (Решение за радиочестотния спектър), в настоящия доклад тези задължения са обединени в един кратък доклад.

Радиочестотният спектър е основата за безжичните съобщения като Wi-Fi и мобилните телефони и е ключов ресурс за други сектори, включващи радиоразпръскване, производство и транспорт, както и нетърговски основни услуги като отбрана, услуги за спешна помощ и за опазване на околната среда. Радиочестотният спектър е ограничен, подлежащ на вторично използване и много търсен природен ресурс, а услугите, предоставяни чрез устройствата за неговото използване, могат лесно да пресичат границите. Максимално ефективното използване на спектъра в целия вътрешноевропейски пазар, включително чрез споделено използване на спектъра между различни приложения и ползватели, изисква координация на международно и европейско равнище при отчитане на въздействието му върху политиките на ЕС.

2.           програмата НА ЕС за политиката в областта на радиочестотния спектър

В ППОРС са набелязани ключови цели на политиката и са определени основни принципи за стратегическо планиране и хармонизиране на използването на радиочестотния спектър с цел да се гарантира функционирането на вътрешноевропейския пазар. Въз основа на тези принципи в ППОРС са определени приоритетите за действие в областта на безжичните широколентови съобщения и аудио-визуалните медии, както и други области на политиката на ЕС като програмата „Галилео“, Европейската програма за наблюдение на Земята „Коперник“, приложения в областта на транспорта, здравеопазването, научните изследвания, гражданската защита и оказването на помощ при бедствия, опазването на околната среда и енергоспестяването.

Съгласно Решението за радиочестотния спектър и ППОРС Комисията прие решения за изпълнение в подкрепа на конкретни области на политиката на ЕС. Конкретните области на политиката на ЕС включват:

Програма в областта на цифровите технологии за Европа: хармонизиране на радиочестотния спектър за безжични широколентови услуги, както и за устройства с малък обсег на действие с цел улесняване на приложенията на „интернет на предметите“.

Единно европейско небе: хармонизиране на радиочестотния спектър за мобилни съобщителни услуги на борда на въздухоплавателни средства.

Морски и сухоземен транспорт: хармонизиране на използването на радиочестотния спектър за, наред с другото, интелигентни транспортни системи, включително електронни системи за пътно таксуване и автомобилни радари с малък обсег на действие.

Европейската комисия продължава работата си във връзка с политиката в областта на радиочестотния спектър в сътрудничество с Комитета по радиочестотния спектър (RSC), Групата за политиката в областта на радиочестотния спектър (ГПРС)[3] и с Европейската конференция по пощи и далекосъобщения (CEPT)[4].

Комисията е съсредоточила усилията си в сферата на няколко приоритета, свързани с радиочестотния спектър, които са изложени подробно по-долу.

2.1.        Опис на радиочестотния спектър

В член 9 от ППОРС се предвижда изготвяне на опис на радиочестотния спектър, за да се анализират различните видове използване на радиочестотния спектър както от частни, така и от публични ползватели с цел да се получи по-пълна информация за настоящото използване на спектъра. Описът следва да даде възможност на Комисията да предложи мерки за по-ефективно използване на спектъра с цел осигуряване на устойчива безжична свързаност. Това може да включва възможности за споделяне на радиочестотни ленти с настоящи ползватели или определяне на радиочестотни ленти, които биха могли да бъдат разпределени или преразпределени с цел повишаване на ефикасността, насърчаване на иновациите и засилване на конкуренцията. Тази работа ще помогне на Комисията да определи достатъчен и подходящ радиочестотен спектър за безжични широколентови услуги с цел определяне на допълнителни 210 MHz, необходими за постигане на целта на ППОРС за 1200 MHz хармонизирани честотни ленти за безжичен широколентов достъп.

В съответствие с член 9, параграф 2 от ППОРС през април 2013 г. Комисията прие Решение за изпълнение 2013/195/EС[5], в което се определят практически механизми, единни формати и методика за изготвяне на описа на радиочестотния спектър. Съгласно това решение от държавите членки се изисква да продължат да прехвърлят данни в Европейската информационна система за радиочестотите (EFIS)[6] и да предоставят всички налични допълнителни данни, т.е. данни, които не са събрани в EFIS, на Комисията в машинночитаем формат за периода 2013—2015 г.

В съответствие с член 9, параграф 4 от ППОРС, в отделен доклад за описа, планиран за средата на 2014 г., Комисията ще докладва на Европейския парламент и на Съвета за резултатите от анализа на технологичните тенденции, бъдещите нужди и търсенето на радиочестотен спектър.

2.2.        Безжични широколентови услуги

В член 3, буква б) от ППОРС, държавите членки и Комисията се призовават да си сътрудничат при разпределянето на поне 1200 MHz от радиочестотния спектър до 2015 г. с цел да се задоволи нарастващото търсене на безжичен пренос на данни. До момента чрез решения на Комисията, приети съгласно Решението за радиочестотния сектор, са хармонизирани общо 990 MHz за безжични широколентови услуги. Въз основа на тези мерки за изпълнение държавите членки са предоставили около 600 MHz.

С оглед постигане целта за 1200 MHz се извършват проучвания в сътрудничество с държавите членки. От особено политическо значение е бъдещето на дециметровия обхват (470—790 MHz), за който се конкурират различни услуги: аудио-визуални и широколентови услуги, безжични микрофони, мрежи за гражданска защита и оказване на помощ при бедствия и устройства за използване на свободните радиочестотни пространства. С цел получаване на стратегически съвет във връзка с ППОРС[7], Комисията създаде Група на заинтересованите страни на високо равнище[8] относно потенциалното бъдещо използване на дециметровия обхват на радиочестотния спектър. Комисията желае да намери решение, което да е печелившо както за сектора на радиоразпръскването, така и за безжичния широколентов сектор.

Напредък бележи и работата за постигане на устойчиво решение за аудио оборудване за подготовка на програми и специални прояви (PMSE) (напр. безжични микрофони) в съответствие с член 6, параграф 6 от ППОРС и в очакване на по-ефективно използване на дециметровия обхват. Ще бъде целесъобразно и навременно да се гарантира сигурност на общността, свързана с PMSE, по отношение на непрекъснатата наличност на радиочестотен спектър за безжични микрофони. В рамките на Комитета по радиочестотния спектър Комисията започна обсъждане с държавите членки относно проект на решение на Комисията за хармонизиране на радиочестотния спектър за аудио PMSE, което се предвижда да бъде прието през втората половина на 2014 г.

Като част от процеса по изготвяне на опис се провеждат технически проучвания и се извършва анализ с цел да се установи дали би могло да се разглеждат възможности за едновременно съществуване на нови безжични широколентови услуги с вече съществуващи услуги и в други честотни ленти.

В член 6, параграф 2 от ППОРС се изисква държавите членки да разрешат до 2012 г. използването на честотни ленти, които вече са хармонизирани на равнище ЕС[9]. Комисията работи за гарантиране на своевременното изпълнение на задълженията на държавите членки по член 6, параграф 2, като използва всички средства, с които разполага, включително уведомителни писма, които са изпратени до 23 държави членки, и е започнала една процедура за нарушение.

2.2.1.     Внедряване на 800-мегахерцовата честотна лента

В член 6, параграф 4 от ППОРС се изисква до 1 януари 2013 г. държавите членки да осъществят процеса по даване на разрешения с цел да се даде възможност 800-мегахерцовата честотна лента, т. нар. „цифров дивидент“, да се използва за електронни съобщителни услуги. Въз основа на надлежно обосновани искания Комисията предостави конкретни дерогации за държави членки, когато изключителни национални или местни условия или проблеми с трансграничната координация на радио честотите са попречили на достъпността на тази честотна лента (Таблица 1).

Четиринадесет държави членки са поискали дерогации. На две държави членки са отказани дерогации в тяхната цялост, тъй като исканията не са отговаряли на условията на член 6, параграф 4. Комисията ограничи срока на дерогациите за останалите 12 държави до минималния необходим срок, като взе под внимание всяко специфично обстоятелство. Две искания за дерогации са частично удовлетворени, а в отговор на четири искания са предоставени дерогации за по-кратък срок от искания. Въпреки стремежа да се избягват отрицателни последици за съседните държави членки, мотивите за искане на дерогации са свързани главно с трудностите при преминаването от аналогова телевизия поради специфични географски или икономически проблеми или проблеми с координацията между държави членки и трети държави. В България достъпността на 800-мегахерцовия честотен спектър ще се забави, тъй като съгласно член 1, параграф 3 от ППОРС държавата е уведомила за продължаващото използване на 800-мегахерцовата честотна лента за военни цели, докато използваното оборудване излезе от експлоатация. През последните две години ГПРС предложи съдействие на държавите членки при решаването на техните проблеми с трансграничната координация в рамките на Съюза, но това ценно посредничество беше възпрепятствано от липсата на ясни изпълнителни правомощия.

Таблица 1 — Предоставяне и дерогации във връзка с 800-мегахерцовата хармонизирана честотна лента

Статус || Държави членки || Брой държави членки

Предоставяне през 2012 г. или преди това || Испания*, Дания, Германия, Ирландия, Франция, Италия, Люксембург, Нидерландия, Португалия, Швеция, Хърватия || 11

Предоставяне през 2013 г.** || Литва, Австрия, Словакия, Финландия, Чехия, Белгия, Обединено кралство, Естония*** || 8

Дерогация до 1.1.2014 г. || Испания || 1

Дерогация до 5.4.2014 г. || Румъния || 1

Дерогация до 30.6.2014 г. || Унгария || 1

Дерогация до 30.10.2014 г. || Гърция || 1

Дерогация до 31.12.2014 г. || Малта || 1

Дерогация до 30.6.2015 г. || Латвия || 1

Дерогация до края на 2015 г. || Кипър || 1

Все още не е предоставена || България (ползване за военни цели, за което е уведомено съгласно член 1, параграф 3); Полша (дерогация до края на 2013 г., но със закъснение), Словения. || 3

*          Въпреки че е предоставен достъп през 2011 г., в сила е дерогация до 1.1.2014 г.

**        Включително дерогации до 1 януари 2014 г.

***      Представени са само 40 MHz (20 MHz са предоставени през януари 2014 г.)

По отношение на електронните съобщителни услуги (ЕСУ) в ППОРС се изисква Комисията, в сътрудничество с държавите членки, да се справи с евентуалния риск от разпокъсаност на вътрешноевропейския пазар поради различните критерии и процедури за подбор по отношение на хармонизирания спектър. Това трябва да стане чрез улесняване на определянето и споделянето на най-добри практики по отношение на условията и процедурите за разрешения и насърчаване на обмена на информация с цел повишаване на съгласуваността в целия Съюз. Въпреки това придобитият през последните две години първоначален опит при прилагането на разпоредбите на ППОРС за безжичен широколентов достъп и от наблюдението на националните условия и процедури за разрешения показва, че ППОРС не е стимулирала в достатъчна степен развитието на единен пазар, който да доведе до сближаване на условията за предоставяне на разрешения, интегриране на мрежите или инвестиции във и разгръщане на безжичен широколентов достъп на равнища, сравними с тези на други региони или необходими за постигане на целта на Програмата в областта на цифровите технологии за Европа (ПЦТЕ) до 2020 г. всички граждани на ЕС да ползват интернет със скорост 30 Mbps

2.3.        Споделено използване

Съгласно член 4 от ППОРС държавите членки и Комисията по целесъобразност вземат мерки за повишаване на ефективността и гъвкавостта по-специално посредством колективно и споделено използване на радиочестотния сектор с цел насърчаване на иновациите и инвестициите. През септември 2012 г. Европейската комисия публикува становището си относно „Насърчаване на споделеното използване на радиочестотен спектър в ЕС“[10]. Като първи документ относно последващите действия, свързани с определените в ППОРС цели, в това съобщение се подчертава значението на технологиите за споделяне на радиочестотите, както и необходимостта от създаване на стимули и правна сигурност за новаторите. В него се предлагат мерки за насърчаване на по-ефективното споделяне на радиочестотния спектър чрез безжични нововъведения.

По отношение на конкретните мерки за споделено използване на радиочестотния спектър Комисията подпомага иновациите чрез хармонизиране на честотните ленти, които подлежат на обши разрешения (нелицензиран радиочестотен спектър) или индивидуални права на ползване (лицензиран споделен достъп), както е посочено в следващите раздели, както и чрез искане за изготвяне на съответни стандарти от европейските организации по стандартизация[11].

2.3.1.     Нелицензиран радиочестотен спектър

Устройствата с малък обсег на действие (SRD) обикновено подлежат само на общи разрешения за приложения като устройствата за радиочестотна идентификация (RFID), които поддържат автоматизация на веригата за доставки и приложения за междумашинна (M2M) комуникация; появяващи се интелигентни транспортни системи (ИТС), включващи електронни системи за пътно таксуване и автомобилни радари с малък обсег на действие (SRR); и приложения като системи за предупреждение, медицински изделия и безжични маршрутизатори. С Решение 2006/771/EО[12] на Комисията относно хармонизиране на радиочестотния спектър за използване от устройства с малък обсег на действие се определят хармонизираните честотни ленти и условията за техническо използване, съгласно които SRD могат да се използват в цяла Европа. Приложения, които разчитат на свободни от лиценз радиочестотни ленти за SRD, се възползват от лесния достъп до радиочестотния спектър, тъй като в Европейския съюз не се изискват лицензи за радиочестотен спектър. Хармонизирането на радиочестотни ленти за SRD в целия вътрешен пазар също така подпомага икономиите от мащаба за производителите на оборудване.  

Поради нарастващото търсене на хармонизирани честотни ленти за SRD за различни приложения Европейската комисия редовно актуализира условията за хармонизиране на радиочестотния спектър за SRD. Като част от процеса на редовно актуализиране техническото приложение към Решение 2006/771/EО на Комисията е актуализирано пет пъти след приемането му през 2006 г., като е най-скорошното актуализиране е през 2013 г. (Решение 2013/752/EО на Комисията[13]). С последното актуализиране се въвеждат по-широки категории SRD като основа за хармонизирани условия за споделяне с цел да се улеснят достъпът, иновациите и неутралността по отношение на технологиите и услугите — всички важни принципи, съдържащи се в ППОРС.

Като част от предложението за изграждане на континентална мрежа Комисията предложи да се създадат благоприятна среда и административен режим за инсталиране на малки клетки с цел да се отговори на бъдещото търсене на капацитет за широколентова свързаност, както и предоставянето на свързаност с локална мрежа с достъп чрез радиовръзка (RLAN или Wi-Fi) и обединяването на ресурсите за RLAN на различни ползватели.

Освен това беше предоставен мандат на CEPT относно възможно разширяване на RLAN в честотната лента от 5 GHz, при условие че съществува техническа възможност да се поддържат други важни услуги (GMES и ITS), които също са приоритети съгласно ППОРС. Комисията работи и по мярка за улесняване на свръхшироколентовата (UWB) технология, която предава радиосигнали с ниска мощност през широк обхват от честоти и поддържа приложения с малък обсег като високоскоростен обмен на данни, приложения за локализиране и проследяване и георадари.   

2.3.2.     Лицензиран споделен достъп (ЛСД)

Съгласно концепцията за ЛСД права за използване на радиочестотен спектър на споделена основа се предоставят на лицензополучатели при условията, определени от регулаторния орган, което дава възможност да се гарантира предвидимо качество на услугата. Всеки ползввател се нуждае от индивидуално (но не изключително) право за използване, за да получи достъп до определена честотна лента, като определянето на условията за получаване на разрешение е от компетентността на органа за управление на радиочестотния спектър, който определя параметрите на достъпа чрез регулаторни правила и условия за получаване на лиценз.

Неотдавна публикуваното становище на ГПРС относно ЛСД може да се разглежда като изходна точка за по-общо прилагане на концепцията. CEPT и ГПРС определиха честотната лента от 2,3 GHz като възможна честотна лента кандидат за използване от безжични широколентови услуги в ЕС. Това използване се разглежда в контекста на ЛСД, тъй като това би осигурило дългосрочно текущо използване на честотната лента в тези държави членки, които желаят да поддържат съществуващото използване, като същевременно се гарантира правна сигурност за допълнителни лицензополучатели.

2.4.        Други политики на ЕС

В член 8, параграф 2 от ППОРС се изисква Комисията, в сътрудничество с държавите членки, да определи възможности за използване на радиочестотния спектър за допринасяне за създаването на нисковъглеродна икономика. Те трябва също да разгледат предоставянето на радиочестотния спектър за безжични технологии с потенциал за подобряване на енергоспестяването и ефективността на интелигентни енергоразпределителни мрежи и интелигентни измервателни системи. През април 2012 г. Комисията проведе „Обществена консултация относно използването на радиочестотния спектър за по-ефективно производство и разпределение на енергия“, която показа, че липсва обща позиция относно използването на инфраструктурата на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) за интелигентни мрежи и интелигентни измервателни системи, както и относно специално или споделено използване на радиочестотния спектър въз основа на издадени лицензи или без лицензи.   

Освен това липсва общо становище за това как следва да се предоставят услуги от ключово значение. За тази цел Комисията предприе проучване относно „Използването на търговски мобилни мрежи и оборудване за високоскоростни широколентови съобщения от ключово значение в специфични сектори“. Проучването има за цел да установи потенциалната роля на търговските мобилни мрежи, за да се гарантира предоставянето на съобщителни услуги от ключово значение, включително интелигентни енергоразпределителни мрежи. В резултат на проучването следва да се изготвят препоръки относно използването на инфраструктурата и радиочестотния спектър за тези приложения.

3.           РЕШЕНИЕ ЗА РАДИОЧЕСТОТНИЯ СПЕКТЪР

В Решението за радиочестотния спектър са предвидени регулаторни инструменти за осигуряване на координация на подходите на политиката и на хармонизираните условия за достъпността и ефективното използване на радиочестотния спектър, необходим за функционирането на вътрешния пазар. С решението също така беше създаден Комитетът по радиочестотния спектър (RSC), чиято роля е да подпомага Комисията при упражняването на изпълнителните правомощия, които се основават на мандатите на CEPT за постигане на горепосочените цели на политиката. Успешното изпълнение на RSD беше резултат от насърчаването на добри работни взаимоотношения между Комисията и държавите членки, представлявани в RSC. Това сътрудничество продължава и при текущото изпълнение на ППОРС. Всички мерки, предложени за гласуване в RSC, получиха положително становище. В приложение 1 се съдържа списък на решенията, приети между 2006 г. и 2013 г.

Решението за радиочестотния спектър се оказа успешно по отношение на предоставянето на ресурси на хармонизиран радиочестотен спектър във вътрешния пазар и е положителен пример на сътрудничество с държавите членки. Освен това ППОРС представлява важна стратегическа рамка за изпълнение на политиката на Съюза в областта на радиочестотния спектър, като се използват установените с RSD механизми.

4.           ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Програмата за политиката в областта на радиочестотния спектър (ППОРС) допринесе за по-ефективното използване на радиочестотния спектър чрез насърчаване на подходи за споделяне на спектъра например чрез определяне на целта за 1200 MHz за безжичен широколентов достъп и започване на процеса за изготвяне на опис на използването на радиочестотния спектър — инструмент, чрез който Комисията и държавите членки ще могат да определят политика, основана в по-голяма степен на факти. Хармонизирането на радиочестотния спектър създава потенциал за икономии от мащаба, а условията, позволяващи максимално използване на радиочестотния спектър, дават възможност за достъп до възможно най-много нови приложения,като същевременно се зачитат съществуващи права за ползване.

От друга страна, стана ясно, че в ППОРС съществуват ограничения, дължащи се на общия характер на някои от установените с нея регулаторни принципи, които е необходимо да бъдат уточнени с оглед ефективното им прилагане. Въпреки че всяка държава членка да продължава да определя условията и процедурите за разрешения за радиочестотния сектор, големите различия между тези условия и процедури допринасят за разпокъсаността на вътрешния пазар с отрицателно въздействие върху трансграничното интегриране на мрежите,, съществуващите възможности на мобилните телефони и за възникването на други неудобства за ползвателите[14]. Обикновеният обмен на информация и на най-добри практики въз основа на общите принципи и условия на сегашната рамка не е достатъчен за премахването на тези пречки пред вътрешния пазар. Правната сигурност относно добре установените общи принципи и критериите, които се прилагат по координиран начин от държавите членки в целия Съюз, изглежда са необходимият минимум.

Забавянията в предоставянето на 800-мегахерцовата честотна лента доказва необходимостта от по-бързи и гъвкави механизми за хармонизирания график за предоставяне на достъп в целия Съюз или от категории държави членки въз основа на характеристиките на пазара на безжични широколентови услуги, както и от хармонизиран срок за правата на ползване на радиочестотния спектър. В това отношение е важно да се осигури ефективно и своевременно предоставяне на съществуващия хармонизиран радиочестотен спектър с цел увеличаване на потенциалните социално-икономически ползи чрез цифрови услуги, предоставяни през безжични широколентови мрежи.

В тези области спешно са необходими по-конкретни разпоредби. С цел преодоляване на тези недостатъци Комисията предложи конкретни законодателни мерки като част от пакета за изграждане на континентална мрежа[15]. С тези мерки се установява набор от общи принципи и критерии за разрешения за ползване на радиочестотния спектър, съчетани с официален, ограничен във времето механизъм за партньорска проверка на националните планове с оглед да се гарантира най-добра практика.

Освен това правната сигурност относно общия график и срока на предоставянето на радиочестотен спектър за безжичен широколентов достъп ще бъде от полза за операторите при оценяването на техния бизнес сценарий и при трансграничните им стратегии и ще им позволи да получат по-предвидим достъп до радиочестотен спектър и условия за инвестиране.

За да се гарантира ефективният принос на политиката в областта на радиочестотния спектър, е необходимо да се засилят усилията за координация под стратегическото ръководство на ППОРС и успешното техническо осъществяване чрез Решението за радиочестотния спектър, посредством укрепване на координацията на разрешенията в цяла Европа. Предвижда се окончателният доклад за първата ППОРС и напредъка при постигане на поставени цели да бъде изготвен до края на 2015 г.

Приложение 1 — Списък на решенията във връзка с радиочестотния спектър за периода 2006—2013 г.

Програма на политиката и определение

Дата || Решение || Съдържание

16 декември 2009 г. || Решение 2009/978/EО на Комисията || Изменение на Решение 2002/622/ЕО за създаване на Група за политиката в областта на радиочестотния спектър

14 март 2012 г. || Решение 243/2012/EС на Европейския парламент и на Съвета || Създаване на многогодишна програма за политиката в областта на радиочестотния спектър (ППОРС)

Безжичен широколентов достъп

Дата || Акт на ЕС || Съдържание

12 февруари 2007 г. || Решение 2007/90/EО на Комисията || Изменение на Решение 2005/513/ЕО относно хармонизираното използване на радиочестотния спектър в честотната лента от 5 GHz за внедряване на безжични системи за достъп, включително местни радиомрежи (WAS/RLAN)

14 февруари 2007 г. || Решение 2007/98/EО на Комисията || Хармонизиране на използването на радиочестотния спектър в честотния обхват от 2 GHz за въвеждането на системи, предоставящи мобилни спътникови услуги

21 май 2008 г. || Решение 2008/411/EО на Комисията || Хармонизирането на радиочестотната лента 3400—3800 MHz за електронни съобщителни услуги

13 юни 2008 г. || Решение 2008/477/EО на Комисията || Хармонизиране на радиочестотната лента 2500—2690 MHz за електронни съобщителни услуги

5 август 2008 г. || Решение 2008/671/EО на Комисията || Хармонизирано използване на радиочестотния спектър в честотната лента 5875—5905 MHz за свързани с безопасността приложения на интелигентните транспортни системи (ИТС)

16 септември 2009 г. || Директива 2009/114/EО на Европейския парламент и на Съвета || Изменение на Директивата за GSM услугите за отваряне на радиочестотния обхват 900 MHz за други наземни системи, които са в състояние да предоставят електронни съобщителни услуги, съвместими със системите GSM

16 октомври 2009 г. || Решение 2009/766/EО на Комисията || Хармонизиране на радиочестотните обхвати 900 MHz и 1800 MHz за електронни съобщителни услуги

6 май 2010 г. || Решение 2010/267/EО на Комисията || Хармонизирани технически условия за използването на радиочестотната лента 790—862 MHz за електронни съобщителни услуги

18 април 2011 г. || Решение за изпълнение 2011/251/EС на Комисията || Изменение на Решение 2009/766/ЕО относно хармонизирането на радиочестотните обхвати 900 MHz и 1800 MHz за електронни съобщителни услуги

5 ноември 2012 г. || Решение за изпълнение 2012/688/EС на Комисията || Хармонизиране на радиочестотните ленти 1920—1980 MHz и 2110—2170 MHz за електронни съобщителни услуги

Информация относно използването на спектъра

Дата || Решение на Комисията || Съдържание

16 май 2007 г. || 2007/344/EО || Хармонизирана достъпност на информацията за използването на радиочестотния спектър в Общността

23 април 2013 г. || 2013/195/EС || Определяне на практически механизми, единни формати и методология във връзка с описа на радиочестотния спектър

Споделено използване

Дата || Решение на Комисията || Съдържание

9 ноември 2006 г. || 2006/771/EО || Хармонизиране на радиочестотния спектър за използване от устройства с малък обсег на действие (SRD)

23 ноември 2006 г. || 2006/804/EО || Хармонизиране на радиочестотния спектър за устройства за радиочестотна идентификация (RFID), които работят в свръхвисокия честотен обхват (UHF)

21 февруари 2007 г. || 2007/131/EО || Разрешаване на използването на радиочестотния спектър за устройства, използващи свръхшироколентова технология

23 май 2008 г. || 2008/432/EО || Изменение на Решение 2006/771/EО на Комисията относно хармонизиране на радиочестотния спектър за използване от устройства с малък обсег на действие

5 август 2008 г. || 2008/673/EО || Изменение на Решение 2005/928/EО относно хармонизирането на радиочестотната лента 169,4—169,8125 MHz за някои видове устройства с малък обсег на действие

13 май 2009 г. || 2009/381/EО || Изменение на Решение 2006/771/EО относно хармонизиране на радиочестотния спектър за използване от устройства с малък обсег на действие

21 април 2009 г. || 2009/343/EО || Изменение на Решение 2007/131/EО за разрешаване използването на радиочестотния спектър за устройства, използващи свръхшироколентова технология

30 юни 2010 г. || 2010/368/EС || Изменение на Решение 2006/771/EО относно хармонизиране на радиочестотния спектър за използване от устройства с малък обсег на действие

29 юли 2011 г. || 2011/485/EС || Изменение на Решение 2005/50/EО относно хармонизиране на радиочестотния спектър в обхвата 24 GHz за временно използване от късообхватни радарни устройства за МПС

8 декември 2011 г. || 2011/829/EС || Изменение на Решение 2006/771/EC относно хармонизиране на радиочестотния спектър за използване от устройства с малък обсег на действие

11 декември 2013 г. || 2013/752/ЕС || За изменение на Решение 2006/771/EО относно хармонизиране на радиочестотния спектър за използване от устройства с малък обсег на действие и за отмяна на Решение 2005/928/ЕО

Съобщения на борда на въздухоплавателни средства и плавателни съдове

Дата || Решение на Комисията || Съдържание

7 април 2008 г. || 2008/294/EО || Хармонизирани условия за използване на радиочестотния спектър за предоставяне на мобилни съобщителни услуги на борда на въздухоплавателни средства

19 март 2010 г. || 2010/166/EС || Хармонизирани условия за използване на радиочестотния спектър за мобилни съобщителни услуги на борда на плавателни съдове

12 ноември 2013 г. || 2013/654/EС || Изменение на Решение 2008/294/EО на Комисията за включване на допълнителни технологии за достъп и радиочестотни ленти за мобилни съобщителни услуги на борда на въздухоплавателни средства.

Преходни периоди/договорености за споделено използване — член 4, параграф 5 от Решението за радиочестотния спектър

Дата || Решение на Комисията || Съдържание

22 май 2007 г. || 2007/346/EО || Франция — понижени прагове за излъчваната мощност при устройствата за радиочестотна идентификация (RFID)

16 декември 2008 г. || 2009/1/EО || България — хармонизиране на радиочестотната лента 2500—2690 MHz

25 февруари 2009 г. || 2009/159/EО || Австрия — използване на радиочестотния спектър в честотната лента 5875—5905 MHz за свързани с безопасността приложения на интелигентните транспортни системи (ИТС)

6 октомври 2009 г. || 2009/740/EО || Франция — хармонизиране на радиочестотната лента 2500—2690 MHz

26 октомври 2009 г. || 2009/812/EО || Франция — хармонизиране на радиочестотния спектър за използване от устройства с малък обсег на действие

31 март 2010 г. || 2010/194/EС || България — хармонизиране на радиочестотната лента 2500—2690 MHz

Дерогации съгласно член 6, параграф 4 от Решението за ППОРС по отношение на 800-мегахерцовата честотна лента

Дата на решението || Решение на Комисията, за което държавите членки са уведомени || Съдържание

23 юли 2013 г. || C(2013) 4546 || Испания — 12 месеца

23 юли 2013 г. || C(2013) 4547 || Полша —12 месеца

23 юли 2013 г. || C(2013) 4569 || Унгария — 18 месеца

23 юли 2013 г. || C(2013) 4570 || Австрия — 9 месеца

23 юли 2013 г. || C(2013) 4590 || Малта — 24 месеца

23 юли 2013 г. || C(2013) 4592 || Словакия — не е предоставена дерогация

23 юли 2013 г. || C(2013) 4593 || Румъния — до 5.4.2014 г.

23 юли 2013 г. || C(2013) 4594 || Словения — не е предоставена дерогация

23 юли 2013 г. || C(2013) 4595 || Кипър — 36 месеца

23 юли 2013 г. || C(2013) 4608 || Финландия — 12 месеца

23 юли 2013 г. || C(2013) 4613 || Литва — 6 месеца *

17 октомври 2013 г. || C(2013)6765 || Гърция — 30.10.2014

17 октомври 2013 г. || C(2013)6764 || Латвия — 30 месеца

9 декември 2013 г. || C(2013)8690 || Чешка република — 6 месеца **

*          30 месеца за радиочестотна подлента 820—821 MHz

**        Само два района

[1]       OВ L 81, 21.3.2012 г., стр. 7—17

[2]       OВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 1—6

[3]       Групата за политиката в областта на радиочестотния спектър е консултативна група към Комисията, създадена с Решение 2002/622/ЕО.

[4]       CEPT е платформа за техническо сътрудничество, в чиито рамки членове от 48 европейски държави си сътрудничат в областта на пощите, радиочестотния спектър и далекосъобщителните мрежи.

[5]       OВ L 113, 25.4.2013 г., стр. 18—21

[6]       EFIS е онлайн база данни в изпълнение на Решение 2007/344/EО на Комисията относно хармонизирана достъпност на информацията за използването на радиочестотния спектър в Общността, която се управлява от Европейското бюро по радиокомуникации (ECO) в Копенхаген.

[7]       Документ ГПРС13-543 (приложение 1): обществена консултация във връзка с работната програма 2014 г., стр. 2.

[8]       Група на високо равнище, съобщение за пресата, IP/14/14 от 13 януари 2014 г.

[9]      ОВ L 144, 4.6.2008 г., стр. 77—81; OВ L 163, 24.6.2008 г., стр. 37—41; OВ L 274, 20.10.2009 г., стр. 32—35.

[10]     Насърчаване на споделеното използване на ресурсите на радиочестотния спектър в ЕС

[11]     Мандат за стандартизация M 512, издаден на CEN, CENELEC и ETSI, за преконфигурируеми радиосистеми.

[12]     OВ L 312, 11.11.2006 г, стр. 66—70

[13]     OВ L 334, 13.12.2013 г., стр. 17—36

[14]     Оценка на въздействието, съпътстваща предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на мерки относно единния европейски пазар на електронни съобщителни услуги, за изграждане на континентална мрежа, SWD(2013) 331 final..

[15]   Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно единния пазар в областта на далекосъобщенията — COM(2013) 634.

Top