Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014AP0180

P7_TA(2014)0180 Статистика за превоза на товари по вътрешни водни пътища (предоставяне на Комисията на делегирани и изпълнителни правомощия) ***I Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 март 2014 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1365/2006 относно статистиката за превоза на товари по вътрешни водни пътища по отношение на предоставянето на Комисията на делегирани и изпълнителни правомощия за приемането на определени мерки (COM(2013)0484 — C7-0205/2013 — 2013/0226(COD)) P7_TC1-COD(2013)0226 Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 11 март 2014 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2014 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1365/2006 относно статистиката за превоза на товари по вътрешни водни пътища по отношение на предоставянето на Комисията на делегирани и изпълнителни правомощия за приемането на определени меркиТекст от значение за ЕИП.

OJ C 378, 9.11.2017, p. 269–275 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.11.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 378/269


P7_TA(2014)0180

Статистика за превоза на товари по вътрешни водни пътища (предоставяне на Комисията на делегирани и изпълнителни правомощия) ***I

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 март 2014 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1365/2006 относно статистиката за превоза на товари по вътрешни водни пътища по отношение на предоставянето на Комисията на делегирани и изпълнителни правомощия за приемането на определени мерки (COM(2013)0484 — C7-0205/2013 — 2013/0226(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

(2017/C 378/34)

Европейският парламент,

като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2013)0484),

като взе предвид член 294, параграф 2 и член 338, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0205/2013),

като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

като взе предвид член 55 от своя правилник,

като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм (A7-0003/2014),

1.

Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.

Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.

Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


P7_TC1-COD(2013)0226

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 11 март 2014 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2014 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1365/2006 относно статистиката за превоза на товари по вътрешни водни пътища по отношение на предоставянето на Комисията на делегирани и изпълнителни правомощия за приемането на определени мерки

(Текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 338, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (1),

като имат предвид, че:

(1)

С влизането в сила на Договора за функционирането на Европейския съюз (наричан по-нататък „Договора“) е необходимо предоставените на Комисията правомощия да бъдат приведени в съответствие с разпоредбите на членове 290 и 291 от Договора.

(2)

Във връзка с приемането на Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (2) тя пое ангажимент (3) да направи преглед, в съответствие със заложените в Договора критерии, на всички законодателни актове, които преди влизането в сила на Договора от Лисабон не са били адаптирани в съответствие с процедурата по регулиране с контрол.

(3)

В Регламент (ЕО) № 1365/2006 на Европейския парламент и на Съвета (4) на Комисията се предоставят правомощия за изпълнение на някои от предвидените в него разпоредби.

(4)

С оглед привеждането в съответствие на Регламент (ЕО) № 1365/2006 с новите разпоредби на ДФЕС, изпълнителните правомощия, предоставени понастоящем на Комисията, следва да се осъществяват чрез правомощия за приемане на делегирани актове и/или актове за изпълнение.

(5)

По отношение на Регламент (ЕО) № 1365/2006, с цел да бъдат взети под внимание тенденциите в икономическото и техническото развитие, правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз следва да бъде делегирано на Комисията по отношение на приспособяването на прага за статистическо обхващане на превоза по вътрешни водни пътища, адаптиране на дефинициите и приемане на допълнителни дефиниции. Освен това на Комисията следва да бъдат предоставени правомощия да приема делегирани актове с цел адаптиране на обхвата при събирането на данни и , както и адаптиране на съдържанието на приложенията. [Изм. 1]

(6)

Комисията следва да гарантира, че делегираните актове не водят до съществена допълнителна административна тежест за държавите членки или за отделните респонденти респондентите . [Изм. 2]

(7)

От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.

(8)

С цел да се осигурят еднакви условия за прилагането на Регламент (ЕО) № 1365/2006 на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия по отношение на договореностите относно предаването на данни, включително стандартите за обмен на данни, както и относно разпространението на резултатите от страна на Комисията (Евростат), а също и с цел разработване и публикуване на методически изисквания и критерии, целящи осигуряване на качество на изготвените данни. Тези правомощия следва да се упражняват в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011. Предвид техния общ обхват за приемането на тези актове следва да бъде използвана процедурата по разглеждане. [Изм. 3]

(9)

В съответствие с принципа на пропорционалност, както е посочено в член 5 от Договора за Европейския съюз, за да се постигне основната цел за привеждане на предоставените на Комисията правомощия в съответствие с разпоредбите на членове 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз , е необходимо и целесъобразно за това да се определят общи правила, свързани със статистиката на транспорта. С настоящия Настоящият регламент не се надхвърля необходимото за постигането на тази цел в съответствие с член 5, параграф 4 от Договора за Европейския съюз. [Изм. 4]

(10)

С цел да се гарантира правна сигурност е необходимо процедурите за приемане на мерки, които са започнали, но не са приключили до влизането в сила на настоящия регламент, да останат извън обхвата на неговото действие.

(11)

Поради това Регламент (ЕО) № 1365/2006 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 1365/2006 се изменя, както следва:

(-1a)

В член 2, параграф 4, буква б) се заличава; [Изм. 5]

(-1б)

В член 2, параграф 4 буква в) се заличава; [Изм. 6]

(1)

В член 2 се добавя следният параграф:

„5.   На Комисията се предоставя правомощието при необходимост да приема делегирани актове в съответствие с член 9, като отчита тенденциите в икономическото и техническото развитие, по отношение на приспособяването на прага за статистическо обхващане на превоза по вътрешни водни пътища.“[Изм. 7]

(2)

В член 3 се добавя следната алинея:

„На Комисията се предоставя правомощието при необходимост да приема делегирани актове в съответствие с член 9, като отчита тенденциите в икономическото и техническото развитие, по отношение на адаптирането на дефинициите и приемането на допълнителни дефиниции.“[Изм. 8]

(3)

В член 4 се добавя следният параграф 4:

„4.   На Комисията се предоставя правомощието при необходимост да приема делегирани актове в съответствие с член 9, като отчита тенденциите в икономическото и техническото развитие, по отношение на адаптирането на обхвата при събирането на данни и на съдържанието на приложенията.“[Изм. 9]

(4)

В член 5 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Договореностите относно предаването на данни на Комисията (Евростат), включително стандартите за обмен на данни, се приемат от Комисията в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 10, параграф 2.“

(5)

В член 6 се добавя следната алинея:

„Договореностите относно разпространението на резултатите се приемат от Комисията в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 10, параграф 2.“

(6)

В член 7 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Комисията приема методическите изисквания и критерии, разработени с цел осигуряване на качество на получените данни, в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 10, параграф 2.“

(6a)

В член 7 се добавят следните параграфи:

„3a.     За целите на настоящия регламент се прилагат критериите за качество на предаваните данни, определени в член 12, параграф 1 от Регламент (EO) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета  (*1).

3б.     Чрез актове за изпълнение Комисията уточнява условията, структурата, периодичността и елементите за съпоставимост за докладите за качеството. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 10, параграф 2.

(*1)   Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно европейската статистика и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1101/2008 на Европейския парламент и Съвета за предоставянето на поверителна статистическа информация на Статистическата служба на Европейските общности, на Регламент (ЕО) № 322/97 на Съвета относно статистиката на Общността и на Решение 89/382/ЕИО, Евратом на Съвета за създаване на Статистически програмен комитет на Европейските общности (ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 164).“ [Изм. 10]"

(6б)

В член 8 уводната формулировка на параграф 1 се заменя със следния текст:

„В срок до …  (*2) , а после на всеки три години, Комисията, след консултации със Статистическия програмен комитет, представя доклад пред Европейския парламент и пред Съвета относно прилагането на настоящия регламент. В частност този доклад следва да:“; [Изм. 11]

(*2)   Три години след датата на влизането в сила на настоящия регламент. "

(7)

Текстът в член 9 се заменя със следния текст:

„Член 9

Упражняване на делегирани правомощия делегирането [Изм. 12]

1.    На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на условията, предвидени в настоящия член. [Изм. 13]

2.   При упражняването на правомощията, делегирани в член 2, параграф 5, член 3 и член 4, параграф 4, Комисията гарантира, че делегираните актове не водят до съществена допълнителна административна тежест за държавите членки и респондентите.

3.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 2, параграф 5, член 3 и член 4, параграф 4, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от … (*3). Комисията изготвя доклад относно делегиранeто на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се удължава мълчаливо за същия срок, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно удължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки период. [Изм. 14]

4.   Делегирането на правомощия, посочено в член 2, параграф 5, член 3 и член 4, параграф 4, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета.

С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

5.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.

6.   Делегиран акт, приет съгласно член 2, параграф 5, член 3 и член 4, параграф 4, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.“

(*3)   Дата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение. "

(8)

Текстът в член 10 се заменя със следния текст:

„Член 10

Комитет

1.   Комисията се подпомага от Комитета на Европейската статистическа система, създаден с Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета (*4). Този комитет представлява комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (*5).

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

2a.     Когато комитетът не даде становище, Комисията не приема проекта на акт за изпълнение и се прилага член 5, параграф 4, трета алинея от Регламент (ЕС) № 182/2011. [Изм. 15]

(*4)  Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно европейската статистика и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1101/2008 за предоставянето на поверителна статистическа информация на Статистическата служба на Европейските общности, на Регламент (ЕО) № 322/97 на Съвета относно статистиката на Общността и на Решение 89/382/ЕИО, Евратом на Съвета за създаване на Статистически програмен комитет на Европейските общности (ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 164)."

(*5)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).“"

(8a)

В приложение Б, таблица Б1 се заменя със следното:

Таблица Б1. Пътнически и товарни превози по националност на плавателния съд и тип плавателен съд (годишни данни)

Елементи

Кодиране

Номенклатура

Единица

Таблица

2-буквено-цифрово

„Б1“

 

Отчитаща се страна

2-буквено

NUTS0 (национален код)

 

Година

4-цифрово

гггг

 

Страна/регион на товарене

4-буквено-цифрово

NUTS2  (*6)

 

Страна/регион на разтоварване

4-буквено-цифрово

NUTS2  (*6)

 

Тип превоз

1-цифрово

1 = национален

 

 

 

2 = международен(с изключение на транзита)

 

 

 

3 = транзит

 

Тип плавателен съд

1-цифрово

1 = самоходен шлеп

 

 

 

2 = несамоходен шлеп

 

 

 

3 = самоходен танкерен шлеп

 

 

 

4 = несамоходен танкерен шлеп

 

 

 

5 = плавателен съд за превозване на други товари

 

 

 

6= морски плавателен съд

 

 

 

7= круизни кораби, превозващи повече от 100 пътници

 

 

 

8= фериботи, превозващи пътници на разстояние над 300 метра

 

Националност на плавателния съд

2-буквено

NUTS0 (национален код)  (*7)

 

Превозени тонове

 

 

тонове

Тонове/km

 

 

t/km

Превозвани пътници

12-цифрово

 

Пътници

Пътници/км

12-цифрово

 

Пътници

Налични пътнически места

12-цифрово

 

Пътнически места

[Изм. 16]

(9)

Приложение Ж се заличава.

Член 2

Настоящият регламент не засяга процедурите за приемане на мерки, предвидени в Регламент (ЕО) № 1365/2006, които са започнали, но не са приключили преди влизането в сила на настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в …,

За Европейския парламент

Председател

За Съвета

Председател


(1)  Позиция на Европейския парламент от 11 март 2014 г.

(2)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

(3)  ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 19.

(4)  Регламент (ЕО) № 1365/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 г. относно статистиката за превоза на товари по вътрешни водни пътища (ОВ L 264, 25.9.2006 г., стр. 1).

(*6)   Когато националният код е непознат или няма такъв, се използва следната кодификация:

„NUTS0 + ZZ“, когато NUTS код съществува за страната партньор.

„ISO код + ZZ“, когато NUTS код не съществува за страната партньор.

„ZZZZ“, когато страната партньор е напълно непозната.

(*7)   Когато NUTS код не съществува за страната, в която е регистриран плавателният съд, се съобщава национален код по ISO. Ако националността на плавателния съд е неизвестна, се използва „ZZ“ код.


Top