EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014AB0083

Становище на Европейската централна банка от 19 ноември 2014 година относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно структурните мерки за повишаване на устойчивостта на кредитните институции в ЕС (CON/2014/83)

OJ C 137, 25.4.2015, p. 2–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.4.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 137/2


СТАНОВИЩЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 19 ноември 2014 година

относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно структурните мерки за повишаване на устойчивостта на кредитните институции в ЕС

(CON/2014/83)

(2015/C 137/02)

Въведение и правно основание

На 14 март 2014 г. Европейската централна банка (ЕЦБ) получи искане от Европейския парламент за становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно структурните мерки за повишаване на устойчивостта на кредитните институции в ЕС (1) (наричан по-долу „предложения регламент“). На 27 март 2014 г. ЕЦБ получи искане от Съвета на Европейския съюз за становище относно предложения регламент.

ЕЦБ е компетентна да даде становище на основание член 127, параграф 4 и член 282, параграф 5 от Договора за функционирането на Европейския съюз, тъй като предложеният регламент съдържа разпоредби, засягащи приноса на Европейската система на централните банки за гладкото провеждане на политики, свързани със стабилността на финансовата система, както е посочено в член 127, параграф 5 от Договора. Управителният съвет прие настоящото становище съгласно изречение първо на член 17.5 от Процедурния правилник на Европейската централна банка.

Общи забележки

ЕЦБ приветства предложението този въпрос да се уреди посредством регламент на Европейския парламент и на Съвета относно структурните мерки за повишаване на устойчивостта на кредитните институции в ЕС. Тази мярка ще бъде пряко приложима във всички 28 държави членки (2) и ще допринесе за осигуряването на хармонизирана рамка на Съюза за разрешаване на проблемите относно банките, които са „твърде големи, за да фалират“ и „твърде взаимносвързани, за да фалират“. С предложения регламент се цели да се намали потенциалната фрагментация, която може да бъде причинена от различните национални структурни разпоредби в банковия сектор и които могат да доведат до несъответствия, регулаторен арбитраж и липса на равнопоставеност на единния пазар (3).

С предложения регламент се определят също подробностите за някои задачи от изключителната компетентност на ЕЦБ съгласно Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета (4). Ефективността на единния надзорен механизъм (ЕНМ) ще бъде ограничена от несъгласуваното национално законодателство, като по този начин се повишават сложността на надзора и разходите за него (5). Поради това съществува необходимост от хармонизация на равнището на Съюза.

Специфични забележки

1.   Приложно поле на предложените правила

1.1.

Предложеният регламент се прилага за кредитни институции, определени за глобални системно значими институции (6), както и за други кредитни институции, чиито баланси и дейности по търгуване с финансови инструменти покриват определени прагове за период от три последователни години (7). ЕЦБ разбира, че това е в съответствие с изричното поставяне на акцента върху ограничената подгрупа на най-големите и най-комплексни кредитни институции и групи, които въпреки други законодателни актове все още могат да са твърде големи, за да фалират, твърде големи, за да бъдат спасени или твърде комплексни, за да бъдат управлявани, надзиравани и преобразувани (8).

1.2.

В случай на концентрация на кредитни институции (например сливане), която незабавно би създала единна кредитна институция, попадаща в приложното поле на предложения регламент, когато компетентният орган оценява дали праговете за новия единен субект са покрити, следва да бъдат разглеждани комбинираните данни за кредитните институции, които образуват единния субект, от двугодишния период преди концентрацията (9). Отделно от тези случаи, националните компетентни органи следва да преглеждат редовно и във всеки случай поне веднъж годишно дали праговите критерии са покрити (10).

Освен това Комисията следва да оцени уместността на праговите критерии в своя преглед на предложения регламент, напр. да провери дали всички съответни кредитни институции са обхванати (11). Ако в резултат от прегледа има доказателства, че не всички търгуеми активи на кредитните институции са подходящо включени в определението на дейности по търгуване с финансови инструменти, от Комисията, когато съставя доклада, посочен в член 34, следва да се изисква да отдели специално внимание на това дали всички оценени по справедлива стойност финансови активи и финансови пасиви или еквивалентните им балансови позиции за банките, които не прилагат МСФО (Международните стандарти за финансови отчети), следва да бъдат включени в изчисляването на дейностите по търгуване с финансови инструменти съгласно предложения регламент. За тази цел може да бъде полезна актуализирана оценка на въздействието.

2.   Забранени дейности по търгуване с финансови инструменти, по-специално търгуване за собствена сметка

2.1.

ЕЦБ като цяло изразява подкрепата си за това с предложения регламент да се забрани на определени кредитни институции да търгуват с финансови инструменти за собствена сметка, както е тясно определено в член 5. По-специално, забраняват се само действия на секции, отдели, подразделения или отделни търгуващи лица, специално предназначени за поемане на позиции за извличане на печалба за собствена сметка без никаква връзка с действия на клиента или с цел хеджиране на риска за субекта (12). Тъй като вследствие на финансовата криза банките свиха значително или напълно елиминираха своите секции, отдели и подразделения, специално предназначени за търгуване с финансови инструменти за собствена сметка, ЕЦБ разбира, че предложеният регламент е превантивна мярка, насочена към бъдещето, с която се цели да се премахнат стимулите за банките да извършват отново тази дейност. Поради това разходите за изпълнението на забраната за търгуване с финансови инструменти за собствена сметка не би следвало да бъдат високи (13).

Събитията преди и по време на последната финансова криза показват, че търгуването с финансови инструменти за собствена сметка е високорискова дейност, която има потенциала да създаде системен риск чрез големи открити позиции и взаимна свързаност между финансови институции. В сравнение с други дейности, базирани предимно на клиенти, например кредитиране, при търгуването с финансови инструменти за собствена сметка е лесно да се увеличи размерът му за кратко време. По-специално, когато търгуването с финансови инструменти за собствена сметка се извършва в банкови групи, които се ползват от имплицитната гаранция на защитната мрежа на банките (фондове за преобразуване, фондове за гарантиране на депозити или в крайна сметка данъкоплатците), е възможно да е налице стимул да се увеличи тази високорискова дейност за сметка на защитната мрежа.

Освен това ЕЦБ разбира, че дейностите по търгуване с финансови инструменти за собствена сметка не са свързани с или не отговарят на изискванията на клиентите на банките. Действително, в банкова група, която извършва търгуване с финансови инструменти за собствена сметка, може да има конфликт на интереси между дейността по търгуване с финансови инструменти за собствена сметка и обслужването на клиентите ѝ. Чрез забраната на търгуването за собствена сметка, а не чрез простото му отделяне, с предложения регламент се гарантира, че банките няма да поемат пряка експозиция към тази дейност или риск, свързан с репутацията си.

По същата причина ЕЦБ приветства факта, че с предложения регламент се забранява на определени кредитни институции да притежават или инвестират в хедж фондове (14). С тази забрана би се намалил рискът от заобикалянето на забраната за търгуване с финансови инструменти за собствена сметка и би спомогнало за смекчаването на ефектите от преноса между банките и нерегулираната банкова система.

2.2.

За да се разграничи търгуването с финансови инструменти за собствена сметка от другите дейности по търгуване с финансови инструменти, по-специално от дейностите по поддържане на пазара (15), следва да бъдат установени адекватни определения. ЕЦБ отчита, че разграничаването на търгуване с финансови инструменти за собствена сметка от поддържане на пазара е трудно, както на теория, така и на практика (16). ЕЦБ подкрепя като цяло определението за търгуване с финансови инструменти за собствена сметка, както е изложено в предложения регламент (17), но предлага някои изменения, с които се цели да бъдат изяснени забранените дейности (18). По-специално, ЕЦБ предлага да се поясни, че ще има забрана за трансакции, свързани с търгуване с финансови инструменти за собствена сметка, които са предприети в отговор на пазарните оценки и за да се експлоатират те с цел реализиране на печалба, независимо от това дали печалбата е всъщност реализирана в краткосрочен или в дългосрочен план. Кредитните институции предприемат търгуване с финансови инструменти за собствена сметка, за разлика от дейностите по поддържане на пазара, чрез използването на информация за действителните стойности на активи с цел реализиране на печалби въз основа на вариации на пазарната стойност, без каквато и да е връзка с нареждания от клиенти.

2.3.

На последно място, във връзка с това от предложението на Комисията се подразбират някои изключения: а) въпреки че търгуването за собствена сметка се разглежда от Комисията като високорискова дейност, то ще остане позволено по отношение на държавните облигации; и б) кредитните институции, които не попадат в приложното поле на предложения регламент, ще бъдат в състояние да се занимават с високорискови дейности, които на агрегирано ниво биха могли да станат големи по мащаб. Тези изключения изглежда показват, че естеството на освободените дейности по търгуване с финансови инструменти следва да бъде допълнително оценено в предстоящия преглед на предложения регламент, за да се определи степента на възможната заплаха, която те могат да създадат за отделни кредитни институции или за световната финансова система (19).

3.   Решение да се поиска или не обособяване на дейностите по търгуване с финансови инструменти, по-специално третирането на дейностите по поддържане на пазара

3.1.

ЕЦБ като цяло подкрепя въвеждането на количествени показатели относно размера, сложността, ливъриджа и взаимосвързаността на дейностите по търгуване с финансови инструменти при извършваната съгласно предложения регламент надзорна оценка (20). Тези количествени показатели обаче не дават възможност да бъде направена задълбочена оценка от надзорния орган на отделни дейности по търгуване с финансови инструменти. Поради това ЕЦБ е съгласна, че тези критерии не следва да предоставят единственото основание за започване на процедурата, водеща до решение за обособяване. Оценката на тези показатели следва да бъде допълнена посредством упражняването на свободата на преценка от страна на консолидиращия надзорен орган.

С предложения регламент на надзорните органи се предоставя известна свобода на преценка на различните етапи от процеса на обособяване. В предложения регламент решението на компетентния орган да започне процедурата, водеща до решение за обособяване на отделни дейности по търгуване с финансови инструменти, зависи от преценката на компетентния орган, че е налице заплаха за финансовата стабилност на същинската кредитна институция или за финансовата система на Съюза като цяло, като се имат предвид целите на предложения регламент (21). Ако вследствие на оценката на дейностите по търгуване с финансови инструменти компетентният орган заключи, че те покриват съoтветните количествени показатели по отношение на относителния размер, ливъриджа, сложността, възвръщаемостта, свързания с тях пазарен риск и взаимосвързаността, той следва да изисква обособяването на тези дейности от същинската кредитна институция (22). В окончателния анализ обаче тази преценка зависи и от допълнителната оценка на финансовата стабилност от компетентния орган. Освен това дори след като същинската кредитна институция е била уведомена за заключенията на компетентния орган, тя има възможност да докаже по удовлетворителен начин пред компетентния орган, че тези дейности по търгуване с финансови инструменти не представляват заплаха за финансовата стабилност на институцията или за финансовата система на Съюза като цяло, като се имат предвид целите на предложения регламент (23).

3.2.

ЕЦБ подкрепя подхода за обособяване в предложения регламент. С него ще се избегне инициирането на продължителни и скъпи процедури, при които праговете за размер и сложност са покрити, но действителните рискове за финансовата стабилност на същинската институция или на целия Съюз са значително смекчени от съществуващите регулаторни изисквания и надзорен контрол. Освен това кредитната институция би могла евентуално да покрие горепосочените прагове чрез извършването на определени дейности по търгуване с финансови инструменти, които действително допринасят за по-общата финансова стабилност, напр. дейности по поддържане на пазара, които са от съществено значение за финансирането на икономиката, или дейности, които са насочени към създаването на ликвидни буфери, за да се гарантира изпълнението на други пруденциални изисквания. Затова надзорните органи се нуждаят от гъвкавост отвъд определените прагове, за да приложат своята преценка, като отчитат по-общите регулаторни взаимодействия и последици за финансовата система като цяло. Тази преценка следва също да вземе предвид финансовата стабилност на отделни държави членки или групи от държави членки в Съюза, тъй като оценката на надзорния орган може да има значително въздействие в тази държава членка или група от държави членки.

Би било добре да се доразвият тези полезни разпоредби чрез въвеждането на повече яснота по отношение на оценката за това дали дейностите по търгуване с финансови инструменти на същинската кредитна институция представляват заплаха за финансовата стабилност и по този начин налагат обособяване (24). Изискването в предложения регламент за прозрачност в процеса на вземане на решения (25) е ключов елемент за гарантирането на добрата обоснованост и основателността на решенията, с които определени дейности по търгуване с финансови инструменти не се обособяват. В това отношение надзорното решение е необходимо да бъде взето с позоваване на група критерии — по-широки от тези, съдържащи се в предложения регламент. Въвеждането на хармонизирана рамка, с която се създават условия за по-задълбочена надзорна преценка от предвидената в момента, ще служи за напътствие на компетентния орган, когато той упражнява свободата на преценка, и ще подпомогне надзорните органи при установяването на необходимостта от обособяване. Това може също да предостави стимул на кредитните институции да подобрят своето управление, включително вътрешните си системи и процедури, за да се избегне рискът, свързан със спазването на изискванията, и за да се намалят разходите във връзка с бъдещо изискване за обособяване.

За тази цел към количествените показатели може да бъде прибавена полезна допълнителна качествена информация като: а) картография на дейностите по търгуване с финансови инструменти, включително методите за оценяване на необходимостта от натрупването на запаси, за да се посрещне очаквано търсене от страна на клиентите; б) рамката за съответствие, чрез която се прилага предложеният регламент; и в) схемите за обезщетение за търгуващите лица. Към количествените показателите могат да бъдат добавени и допълнителни количествени данни като оборот на запасите, вариации на стойност под риск, „печалба и загуба в ден 1“, лимити на търговска платформа и географска диверсификация на дейностите по търгуване с финансови инструменти (26). Така от оперативна гледна точка процесът ще стане по-лесно осъществим за надзорните органи. В съответствие с общата цел на предложения регламент кредитните институции следва да предоставят цялата информация, необходима за изчисляването на количествените показатели, използвани от надзорния орган при оценяването на дейностите по търгуване с финансови инструменти (27).

3.3.

ЕЦБ счита за важно да се запазят дейностите на банките по поддържане на пазара в достатъчна степен, за да се поддържа или повиши ликвидността на пазара и активите, да се намалят колебанията в цените и да се повиши устойчивостта на пазарите на шокове. Това е от съществено значение за финансовата стабилност, за провеждането и правилната трансмисия на паричната политика и за финансирането на икономиката. Следователно всяко регулаторно третиране следва да избягва отрицателните последствия за дейностите по поддържане на пазара, които не са обосновани от значими рискове.

Когато извършват задълбочения преглед на дейностите по поддържане на пазара в съответствие с член 9, параграф 1 от предложения регламент, надзорните органи следва да обърнат специално внимание на възможните ефекти от тези дейности върху финансовата стабилност. Разбира се, дейностите по поддържане на пазара, които ще останат в същинската кредитна институция, следва да бъдат в съответствие с целите на предложения регламент. По-специално, такива дейности следва да не водят до създаването на банка, която е „твърде голяма, за да фалира“ или „твърде взаимносвързана, за да фалира“, и да не включват дейност по търгуване с финансови инструменти за собствена сметка, прикрита под формата на дейности по поддържане на пазара, което в крайна сметка може да застраши финансовата стабилност. Следователно би било полезно да се поясни, че компетентният орган може да разреши на същинската кредитна институция да извършва дейности по поддържане на пазара, които не представляват заплаха за финансовата ѝ стабилност или за цялата, или за част от финансовата система на Съюза (28). С оглед на гореизложеното ЕЦБ предлага и някои изменения, за да се гарантира ефективното прилагане на заключенията на компетентния орган по отношение на дейностите по търгуване с финансови инструменти, които следва да бъдат извършвани от субекта, търгуващ с финансови инструменти (29).

ЕЦБ предлага да бъде въведено по-точно определение на понятието „поддържане на пазара“ (30), като към предложеното определение се добавят думите „или при разумно очакване на възможна дейност на клиента“ в съответствие с елементите, съдържащи се в определението за търгуване с финансови инструменти за собствена сметка. Освен това ЕЦБ препоръчва определението за поддържане на пазара да бъде хармонизирано в цялото законодателство на Съюза в съответствие с Регламент (ЕС) № 236/2012 на Европейския парламент и на Съвета (31), който урежда късите продажби и някои аспекти на суапите за кредитно неизпълнение, и с Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (32) относно пазарите на финансови инструменти. Недостатък в предложения регламент е липсата на определение на термина „съществен пазарен риск“. Предлага се терминът „поддържане на пазара“ да бъде приведен в по-голямо съответствие с Регламент (ЕС) № 236/2012.

3.4.

Като следствие от дейността си кредитните институции приемат правила за управление на риска, основани на риска за тях или техните клиенти. Адекватното управление на риска допринася за платежоспособността на кредитната институция и за стабилността на финансовата система. В това отношение с предложения регламент задълженията за управление на риска на същинската кредитна институция се ограничават до някои дериватни инструменти, ако те са допустими за клиринг чрез централен контрагент. Ето защо на Комисията се препоръчва, при упражняването на правомощието ѝ да приема делегирани актове съгласно член 11, параграф 3 от предложения регламент, да вземе предвид спецификата и уместността на политиките на банките за управление на риска.

3.5.

На последно място, следва да се отбележи, че обособяването само по себе си не решава проблема „твърде големи, за да фалират“. Неплатежоспособността на голям, вече обособен субект, търгуващ с финансови инструменти, може все пак да предизвика системни въздействия със значими последици за капиталовите пазари. Имайки това предвид, някои банки могат да решат, че обособен субект, търгуващ с финансови инструменти, няма достатъчен мащаб, за да бъде икономически жизнеспособен. Това решение може да ги накара да прекратят всички свои дейности по търгуване с финансови инструменти, което е възможно да доведе до концентрацията на тези дейности в по-големите банки, като така ги прави още по-големи. Този резултат не е в съответствие с целта за ограничаването на проблема „твърде големи, за да фалират“. Като алтернатива тези дейности могат да бъдат изместени към нерегулирания банков сектор. Тези обстоятелства налагат проследяването отблизо на всички нецелени последици и ако те станат значими — може са се наложи предприемането на конкретни мерки, за да им се въздейства.

4.   Клауза за дерогация

В член 21 от предложения регламент се предвижда, че по искане на държава членка Комисията може да предостави дерогация от изискванията за обособяване за кредитните институции, които са обхванати от национално законодателство с „равностойно въздействие“ на разпоредбите на предложения регламент.

В преамбюла на предложения регламент правилно се отбелязва, че несъгласуваното национално законодателство би довело до ограничаването на ефективността на ЕНМ, защото ЕЦБ ще трябва да прилага набор от различни и несъгласувани законодателни разпоредби към кредитните институции под нейния надзор, като по този начин се повишават сложността на надзора и разходите за него (33). Тази загриженост се споделя напълно от ЕЦБ и тези съображения натежават срещу включването на дерогация от общия режим (34). Дерогацията не е съвместима с целта за установяване на равнопоставеност и може да създаде прецедент за бъдещи дерогации в други видове законодателство на Съюза. Това би нарушило интеграцията на единния пазар и би възпрепятствало постигането на целите, заложени в предложения регламент (35). Освен това широкият обхват на клаузата за дерогация може да не е в съответствие с правната форма на регламента и с правното основание на предложения регламент съгласно член 114 от Договора.

5.   Сътрудничество между компетентния орган и органа по преобразуване

Структурните мерки в предложения регламент са предназначени да подготвят основата за преобразуването и възстановяването на финансови институции, като двата процеса са неразривно свързани. Поради това предложеният регламент предвижда сътрудничество между компетентните органи и съответните органи по преобразуване на различни етапи от оценката на компетентния орган и от прилагането на структурните мерки (36). Компетентният орган с правомощие да изисква обособяване трябва да уведоми съответния орган по преобразуване, преди да вземе решение за обособяване на дейност по търгуване с финансови инструменти. Оценката на необходимостта от обособяване трябва да взема предвид и всяка текуща или вече съществуваща оценка на вероятността за успешно преобразуване. На последно място, мерките за обособяване трябва да бъдат в съответствие с мерките, наложени в контекста на процеса на надзорен преглед и оценка, и с мерките, наложени в контекста на оценката на вероятността за успешно преобразуване.

Премахването на пречките за успешно преобразуване е от съществено значение за разработването на оперативен план за преобразуване на кредитна институция или група. Както ЕЦБ вече е отбелязвала, макар че консултацията с надзорния орган е достатъчна относно самата оценка на вероятността за успешно преобразуване, мерките за отстраняване на пречките за успешно преобразуване следва да бъдат определени и изпълнени съвместно в сътрудничество с надзорния орган (37). При приемането на подходящи мерки, за да се повиши вероятността за успешно преобразуване на кредитна институция или група, като например промени на бизнес практиките, на структурата или организацията, трябва внимателно да се отчете ефектът от тези мерки върху доброто състояние и стабилността на текущата търговска дейност на субекта. Това е съображение от значение за компетентния орган. Повишаването на вероятността за успешно преобразуване на банките при запазване на финансовите услуги с изключителна важност в икономиката като цяло също е ключова цел на надзорния процес, който мерките в предложения регламент търсят да приведат в действие. Поради това компетентните органи и органите по преобразуване следва да работят в тясно сътрудничество и в двата процеса.

Една от целите на предложения регламент е да се създадат условия за организираното преобразуване и възстановяване на група от субекти (38). При уредбата на налагането на структурни мерки обаче целите на предложения регламент не са идентични с целите на оценката на вероятността за успешно преобразуване. Поради това обхватът на структурните мерки, налични съгласно предложения регламент, е различен от обхвата на мерките, насочени към отстраняването на пречки за успешно преобразуване съгласно наскоро приетата рамка за преобразуване на Съюза (39). Следователно разбирането на ЕЦБ е, че дори ако в оценката на вероятността за успешно преобразуване в контекста на планирането на преобразуване не са идентифицирани съществени пречки за успешно преобразуване, компетентният орган може въпреки това да идентифицира необходимостта от структурни мерки съгласно предложения регламент, с които биха се създали условия за възстановяването и преобразуването на сложни институции (40). В това отношение трябва да бъде пояснено, че макар че всяка текуща или вече съществуваща оценка на вероятността за успешно преобразуване следва да бъде взета предвид от компетентния орган, заключенията от нея не следва по никакъв начин да влияят на компетентния орган при упражняването на правомощията му съгласно предложения регламент, по-специално в случаите когато компетентният орган решава дали критериите за налагането на обособяване са изпълнени (41).

6.   Правомощия за налагане на административни наказания

Макар че предложеният регламент е пряко приложим в целия Съюз, някои негови разпоредби изискват по-нататъшно прилагане от държавите членки (42). Тъй като се счита, че ЕЦБ е органът с изключителна компетентност да извършва задачите, възложени ѝ, inter alia, с член 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1024/2013, и тъй като задачите, посочени в предложения регламент, съответстват на задачите, вече възложени на ЕЦБ съгласно член 4, параграф 1, буква и) от Регламент (ЕС) № 1024/2013, ЕЦБ следва да разполага и с компетенцията да упражнява правомощия за налагане на административни наказания в съответствие с рамката, установена в член 18 от Регламент (ЕС) № 1024/2013. Това следва да бъде пояснено в преамбюла на предложения регламент и за да няма съмнения — в член 28 (43). Правомощията, възложени на ЕЦБ, не включват правомощието за налагане на административни наказания на физически лица или за налагане на неимуществени административни наказания. Необходимо е също размерът на имуществените административни наказания в предложения регламент да бъде приведен в съответствие с Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (44). Освен това правомощието за временно прекратяване на разрешение е специална нова мярка, предвидена в предложения регламент (45). ЕЦБ предлага това административно наказание да бъде заличено от предложения регламент, за да се избегнат юридически затруднения.

На последно място, по отношение на употребата в предложения регламент на термина „придобита печалба или избегната загуба“ на практика ще бъде много трудно да се докаже точно какви следва да бъдат тези суми. Предложеното административно наказание в член 28, параграф 4, буква б) от предложения регламент взема предвид придобитата печалба или избегнатата загуба, като урежда принудителното им възстановяване като едно от възможните административни наказания. В член 29, параграф 1, буква г) „значимостта“ на придобитата печалба или избегнатата загуба е включена измежду обстоятелствата, които органите следва да разгледат при определяне на вида и размера на административните наказания. ЕЦБ предлага този термин да бъде заменен и в двата случая с оценката на компетентните органи за печалбите и загубите, които са били придобити или избегнати като последица от нарушението (46).

Съставено във Франкфурт на Майн на 19 ноември 2014 г.

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  COM(2014) 43 окончателен.

(2)  Предложеният регламент няма да се нуждае от каквото и да е допълнително прилагане на национално ниво, с изключение на няколко разпоредби. Виж параграф 6 от настоящото становище по отношение на рамката за административни наказания.

(3)  COM(2014) 43 окончателен, стр. 5.

(4)  Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции (ОВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 63).

(5)  Виж съображение 8 от предложения регламент.

(6)  Съгласно член 131 от Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338).

(7)  Съгласно член 3 от предложения регламент праговете са: а) общи активи, възлизащи най-малко на 30 милиарда евро; и б) дейности по търгуване, възлизащи най-малко на 70 милиарда евро или 10 % от общата стойност на активите им.

(8)  Виж съображение 13 от предложения регламент.

(9)  Виж изменения 7 и 18 в приложението към настоящото становище.

(10)  Виж изменение 19 в приложението към настоящото становище.

(11)  Виж изменение 23 в приложението към настоящото становище.

(12)  Виж член 5, параграф 4 от предложения регламент.

(13)  Виж приложение А6 от оценката на въздействието на Комисията (част 3 от 3), стр. 58. От няколкото банки, които представиха количествени доказателства в обществената консултация, нито една от тях не отчете да е имала значителни приходи от търгуване с финансови инструменти за собствена сметка.

(14)  Виж член 6 от предложения регламент.

(15)  Виж параграф 3.3 от настоящото становище.

(16)  Виж оценката на въздействието на Комисията, раздел 5.3.1.1.

(17)  Виж член 5, параграф 4 от предложения регламент.

(18)  Виж изменение 5 в приложението към настоящото становище.

(19)  Виж изменение 23 в приложението към настоящото становище.

(20)  Виж член 9 от предложения регламент.

(21)  Виж член 10, параграф 1 от предложения регламент.

(22)  Както е предложено в съображение 23 от предложения регламент.

(23)  Виж член 10, параграф 3 и съображение 23 от предложения регламент.

(24)  Виж изменения 2 и 10—15 в приложението към настоящото становище.

(25)  Виж член 10, параграф 3, трета алинея от предложения регламент.

(26)  Виж изменение 8 в приложението към настоящото становище.

(27)  Виж изменение 9 в приложението към настоящото становище.

(28)  Виж изменение 12 в приложението към настоящото становище.

(29)  Виж изменения 14 и 15 в приложението към настоящото становище.

(30)  Виж изменение 6 в приложението към настоящото становище.

(31)  Регламент (ЕС) № 236/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. относно късите продажби и някои аспекти на суапите за кредитно неизпълнение (ОВ L 86, 24.3.2012 г., стр. 1).

(32)  Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349).

(33)  Както е предложено в съображение 8 от предложения регламент.

(34)  Виж изменения 1 и 17 в приложението към настоящото становище.

(35)  Виж например съображение 7 и член 1 от предложения регламент.

(36)  Член 19 от предложения регламент.

(37)  Становище CON/2013/76, параграф 2.5. Всички становища са публикувани на уебсайта на ЕЦБ www.ecb.europa.eu

(38)  Член 1, буква ж) от предложения регламент.

(39)  Виж по-специално членове 17 и 18 от Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и за изменение на Директива 82/891/ЕИО на Съвета и директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО, 2011/35/ЕС, 2012/30/ЕС и 2013/36/ЕС и на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 190) и член 10 от Регламент (ЕС) № 806/2014 на Европейския парламент и на Съвета за установяването на еднообразни правила и еднообразна процедура за преструктурирането на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния механизъм за преструктуриране и Единния фонд за преструктуриране и за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 (ОВ L 225, 30.7.2014 г., стр. 1).

(40)  Виж също оценка на въздействието на Комисията, раздел 5.3.1.1.

(41)  Виж изменение 16 в приложението към настоящото становище.

(42)  Съдебната практика на Съда на Европейския съюз установява, че някои от разпоредбите на регламента може да изискват, за тяхното изпълнение, приемането на мерки за прилагане или от държавите членки, или от самите законодателни органи на Съюза. В тази връзка виж параграфи 32 и 33 от решение от 2010 г. по дело SGS Belgium и други (C-367/09, Сборник, стр. I-10761).

(43)  Виж изменения 4 и 21 в приложението към настоящото становище.

(44)  Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338).

(45)  Виж член 28 от предложения регламент.

(46)  Виж изменение 22 в приложението към настоящото становище.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Предложения за изменения

Текст, предложен от Комисията

Изменения, предложени от ЕЦБ (1)

Изменение 1

Съображение 10

„(10)

В съответствие с целта да се допринесе за функционирането на вътрешния пазар следва да бъде възможно на кредитна институция да се предостави дерогация от разпоредбите за обособяване на някои дейности по търгуване с финансови инструменти, ако до 29 януари 2014 г. съответната държава членка е приела национално първично законодателство (и впоследствие прието вторично законодателство), с което на кредитните институции, които приемат депозити от частни лица и от малки и средни предприятия (МСП), се забранява да извършват инвестиционна дейност в качеството на принципал и да държат търгуеми активи. Във връзка с това държавите членки следва да имат право да отправят искане до Комисията да се предостави дерогация от разпоредбите за обособяване на някои дейности по търгуване с финансови инструменти на кредитна институция, която подлежи на национално законодателство, съвместимо с посочените разпоредби. Това ще позволи на тези от тях, които вече имат първично законодателство, чието въздействие е равностойно на преследваното с настоящия регламент и е съвместимо с него, да избегнат привеждането в съответствие на действащи и ефективни разпоредби. За да се гарантира, че въздействието на националното законодателство и последващите правоприлагащи мерки не застрашават целта или функционирането на вътрешния пазар, стремежът на националното законодателство и свързаните с него надзорни и правоприлагащи разпоредби трябва да бъде спазването от кредитните институции, които приемат допустими депозити от частни лица и МСП, на равностойни и съвместими с предвидените в настоящия регламент правнообвързващи изисквания. Компетентният надзорен орган на обхванатата от въпросното национално законодателство кредитна институция следва да бъде натоварен с предоставянето на становище, което да придружава искането за дерогация.“

(10)

В съответствие с целта да се допринесе за функционирането на вътрешния пазар следва да бъде възможно на кредитна институция да се предостави дерогация от разпоредбите за обособяване на някои дейности по търгуване с финансови инструменти, ако до 29 януари 2014 г. съответната държава членка е приела национално първично законодателство (и впоследствие прието вторично законодателство), с което на кредитните институции, които приемат депозити от частни лица и от малки и средни предприятия (МСП), се забранява да извършват инвестиционна дейност в качеството на принципал и да държат търгуеми активи. Във връзка с това държавите членки следва да имат право да отправят искане до Комисията да се предостави дерогация от разпоредбите за обособяване на някои дейности по търгуване с финансови инструменти на кредитна институция, която подлежи на национално законодателство, съвместимо с посочените разпоредби. Това ще позволи на тези от тях, които вече имат първично законодателство, чието въздействие е равностойно на преследваното с настоящия регламент и е съвместимо с него, да избегнат привеждането в съответствие на действащи и ефективни разпоредби. За да се гарантира, че въздействието на националното законодателство и последващите правоприлагащи мерки не застрашават целта или функционирането на вътрешния пазар, стремежът на националното законодателство и свързаните с него надзорни и правоприлагащи разпоредби трябва да бъде спазването от кредитните институции, които приемат допустими депозити от частни лица и МСП, на равностойни и съвместими с предвидените в настоящия регламент правнообвързващи изисквания. Компетентният надзорен орган на обхванатата от въпросното национално законодателство кредитна институция следва да бъде натоварен с предоставянето на становище, което да придружава искането за дерогация.

Обяснение

Такава дерогация е несъвместима с целта да се установи равнопоставеност. Освен това такава разпоредба може да създаде прецедент за бъдещи клаузи за дерогация в други законодателни области, нарушавайки по този начин интеграцията на единния пазар като цяло.

Изменение 2

Съображение 23

„(23)

Ако оценката на дейностите по търгуване доведе компетентния орган до заключението, че те превишават определени количествени показатели за относителен размер, финансов ливъридж, сложност, възвръщаемост, свързан пазарен риск, както и взаимосвързаност, той следва да изиска отделянето им от останалите дейности на същинската кредитна институция, освен ако тя не докаже по удовлетворителен начин, че при отчитането на заложените в настоящия регламент цели те не застрашават финансовата ѝ стабилност или финансовата система на Съюза като цяло.“

„(23)

Ако оценката на дейностите по търгуване доведе компетентния орган до заключението, че те превишават определени количествени показатели за относителен размер, финансов ливъридж, сложност, възвръщаемост, свързан пазарен риск, както и взаимосвързаност, и освен това счита, че е налице заплаха за финансовата стабилност на същинската кредитна институция или за цялата или част от финансовата система на Съюза, имайки предвид целите на настоящия регламент, той следва да изиска отделянето им от останалите дейности на същинската кредитна институция, освен ако тя не докаже по удовлетворителен начин, че при отчитането на заложените в настоящия регламент цели те не застрашават финансовата ѝ стабилност или финансовата система на Съюза като цяло.“

Обяснение

С предложената формулировка се цели да се гарантира съответствие между съображение 23 и член 10, с който на компетентния орган се предоставя право на преценка, когато извършва преглед на дейностите по търгуване с финансови инструменти и взема решение дали да започне процедура за обособяване.

Изменение 3

Съображение 29

„Обособяването не следва да възпрепятства същинската кредитна институция да управлява собствения риск. Поради това някои дейности по търгуване, доколкото са насочени към благоразумното управление на нейния капитал, ликвидност и финансиране и не излагат на опасност финансовата ѝ стабилност, следва да бъдат разрешени. Същинската кредитна институция трябва да бъде в състояние да предоставя на клиентите си и някои необходими услуги по управление на риска. Това обаче следва да не я излага на излишен риск и да заплашва финансовата ѝ стабилност. Хеджирането, допустимо за целите на благоразумното управление на собствения риск и предоставянето на клиенти на услуги по управление на риска, може, без да е задължително, да удовлетворява изискванията за отчитане на международните стандарти за финансово отчитане.“

„Обособяването не следва да възпрепятства същинската кредитна институция да управлява собствения риск. Поради това някои дейности по търгуване, доколкото са насочени към благоразумното управление на нейния капитал, ликвидност и финансиране и не излагат на опасност финансовата ѝ стабилност, следва да бъдат разрешени. Същинската кредитна институция трябва да бъде в състояние да предоставя на клиентите си и някои необходими услуги по управление на риска. Това обаче следва да не я излага на излишен риск и да заплашва финансовата ѝ стабилност. Поради това някои дейности по търгуване, доколкото са насочени към благоразумното управление на нейния капитал, ликвидност и финансиране и не излагат на опасност финансовата ѝ стабилност, следва да бъдат разрешени.

Независимо от решението за обособяване, компетентният орган разполага с правомощието, възложено му по силата на член 104, параграф 1, буква а) от Директива 2013/36/ЕС, да налага изискване за собствен капитал, когато обемът на рисковете и дейностите по търгуване с финансови инструменти надхвърли определени нива, за да стимулира институцията да не предприема ненужни рискове за финансовата си стабилност или за финансовата стабилност на целия Съюз или на част от него.

Обяснение

За да гарантира, че рисковете за финансовата стабилност в резултат от дейностите по търгуване с финансови инструменти са ограничени, компетентният орган следва да има правомощието да налага капиталово свръхизискване, когато обемът на риска и дейностите надхвърли определени нива. Това свръхизискване би спомогнало да разубеди банките от прекомерното извършване на дейности по търгуване с финансови инструменти.

Изменение 4

Съображение 37а (ново)

Няма текст

(37а)

За целите на изпълнението на своите изключителни задачи, включително на задълженията, посочени в настоящия регламент, ЕЦБ разполага с правомощия за налагане на административни наказания, посочени в член 18 от Регламент (ЕС) № 1024/2013.

Обяснение

Следва да бъде пояснено, че вследствие от прилагането на член 28 от предложения регламент от държавите членки, ЕЦБ, за целите на изпълнението на възложените ѝ задачи, ще разполага с правомощия за налагане на административни наказания, както са посочени в член 18 от Регламент (ЕС) № 1024/2013. Виж също параграф 6 от становището.

Изменение 5

Член 5

Определения

„4.   „търгуване с финансови инструменти за собствена сметка“ означава използване на собствени капитали или на заети средства за поемане на позиции във всякакъв вид сделка за покупко-продажба или за придобиване или разпореждане по друг начин с финансови инструменти или борсови стоки единствено с цел извличане на собствена печалба и без никаква връзка с фактически или очаквани действия от страна на клиента, или с цел хеджиране на риска за субекта, породен от такива фактически или очаквани действия, чрез използването на секции, отдели, подразделения или отделни търгуващи лица, специално предназначени за поемане на такива позиции и извличане на печалба, включително чрез специално определени за целта интернет платформи за търгуване с финансови инструменти за собствена сметка;“

„4.   „търгуване с финансови инструменти за собствена сметка“ означава използване на собствени капитали или на заети средства за поемане на позиции в отговор на и с мотив за експлоатиране на действителни или очаквани движения в пазарни оценки, във всякакъв вид сделка за покупко-продажба или за придобиване или разпореждане по друг начин с финансови инструменти или борсови стоки единствено с цел извличане на собствена печалба и без никаква връзка с фактически или очаквани действия от страна на клиента, или с цел хеджиране на риска за субекта, породен от такива фактически или очаквани действия, чрез използването на секции, отдели, подразделения или отделни търгуващи лица, специално предназначени за поемане на такива позиции и извличане на печалба, включително чрез специално определени за целта интернет платформи за търгуване с финансови инструменти за собствена сметка. Това определение включва всяка подобна трансакция, предприета с цел реализиране на печалба, независимо от това дали такава печалба ще бъде реализирана в краткосрочен или в дългосрочен план, или е всъщност реализирана;

Обяснение

За разлика от други дейности по търгуване с финансови инструменти, като например дейностите по поддържане на пазара, търгуването за собствена сметка се, извършва с цел реализиране на печалби на базата на действителни или очаквани движения във вариациите на пазарната стойност, на които реагират търговците за собствена сметка и с които те спекулират. Предложената промяна ще позволи от определението да бъдат изключени дългосрочните неспекулативни инвестиции в акционерен капитал (включително акционерни участия в други финансови институции, като банки и застрахователни дружества).

Изменение 6

Член 5

Определения

„12.   „поддържане на пазара“ означава ангажиментът на финансова институция да осигурява пазарна ликвидност редовно и непрекъснато чрез публикуване на двустранни котировки на даден финансов инструмент или като част от обичайната си дейност, изпълнявайки поръчки, инициирани или наредени от клиент, като и в двата случая не се излага на съществен пазарен риск;“

„12.   „поддържане на пазара“ означава ангажиментът на финансова институция да осигурява пазарна ликвидност редовно и непрекъснато чрез публикуване на двустранни котировки на даден финансов инструмент или като част от обичайната си дейност, изпълнявайки поръчки, инициирани или наредени от клиент, или при разумно очакване за възможна дейност на клиента и чрез хеджиране на позиции, произтичащи от изпълнението на тези задачи, като и в двата случая не се излага на съществен пазарен риск;“

ЕЦБ разбира, че за разлика от търгуването с финансови инструменти за собствена сметка поддържането на пазара е дейност, задвижвана от клиента и следователно свързана със стандартните банкови дейности. Понякога поддържането на пазара се извършва и в очакване на клиентски бизнес. Поради това в определението за поддържане на пазара се предлага да се добавят думите „разумно очакване на възможна дейност на клиента“. Това осигурява и известна симетрия с предложеното определение за търгуване с финансови инструменти за собствена сметка.

Освен това, за разлика от брокерите, маркет мейкърът поема дисбаланси в търсенето и предлагането във всеки един момент чрез собствените си запаси, като по този начин излага на риск собствения си капитал. Поради това следва да е възможно за маркет мейкърите да хеджират позициите си, произтичащи от изпълнението на поръчките им в качеството им на маркет мейкър. Като се има предвид, че понятието „съществен“ пазарен риск не е определено и за да се хармонизират, доколкото е възможно, определенията, използвани в регламентите на Съюза в тази област, се предлага понятието „хеджиране на позиции, произтичащи от изпълнението на тези поръчки“ да се използва в съответствие с Регламент (ЕС) № 236/2012.

Изменение 7

Член 5

Определения

Няма текст

23.   „концентрация“ означава концентрация, както е определено в съответствие с Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета.

Обяснение

Виж параграф 1.2 от настоящото становище.

Изменение 8

Член 9, параграф 2

Задължение за преглед на дейностите

„2.   При оценяването по параграф 1 компетентният орган си служи със следните количествени показатели:

а)

относителния размер на търгуемите активи, получен като търгуемите активи се разделят на общите активи;

б)

степента на заетите средства при търгуемите активи, получена като търгуемите активи се разделят на основния капитал от първи ред;

в)

относителното значение на кредитния риск от контрагента, получено като справедливата стойност на дериватите се раздели на общите търгуеми активи;

г)

относителната сложност на търгуемите деривати, получена като търгуемите деривати от нива 2 и 3 се разделят на търгуемите деривати и на търгуемите активи;

д)

относителната рентабилност на търгуването с финансови инструменти, получена като приходите от това търгуване се разделят на общите нетни приходи;

е)

относителното значение на пазарния риск, получено като се изчисли разликата между абсолютната стойност на търгуемите активи и пасиви и се раздели на средната стойност между тези активи и пасиви;

ж)

взаимосвързаността, получена по методиката по член 131, параграф 18 от Директива 2013/36/ЕС;

з)

кредитния риск и риска по отношение на ликвидността, произтичащи от поетите от същинската кредитна институция задължения и гаранции.“

„2.   При оценяването по параграф 1 компетентният орган си служи със следните количествени показатели:

а)

относителния размер на търгуемите активи, получен като търгуемите активи се разделят на общите активи;

б)

степента на заетите средства при търгуемите активи, получена като търгуемите активи се разделят на основния капитал от първи ред;

в)

относителното значение на кредитния риск от контрагента, получено като справедливата стойност на дериватите се раздели на общите търгуеми активи;

г)

относителната сложност на търгуемите деривати, получена като търгуемите деривати от нива 2 и 3 се разделят на търгуемите деривати и на търгуемите активи;

д)

относителната рентабилност на търгуването с финансови инструменти, получена като приходите от това търгуване се разделят на общите нетни приходи;

е)

относителното значение на пазарния риск, получено като се изчисли разликата между абсолютната стойност на търгуемите активи и пасиви и се раздели на средната стойност между тези активи и пасиви;

ж)

взаимосвързаността, получена по методиката по член 131, параграф 18 от Директива 2013/36/ЕС;

з)

кредитния риск и риска по отношение на ликвидността, произтичащи от поетите от същинската кредитна институция задължения и гаранции.;

и)

картография на дейностите по търгуване с финансови инструменти, включително методите за оценяване на необходимостта от натрупването на запаси, за да се посрещне очаквано търсене от клиентите;

й)

рамката за съответствие, чрез която се прилага предложеният регламент;

к)

схемите за обезщетение за търгуващите лица;

л)

допълнителни количествени данни като оборот на запасите, вариации на стойност под риск, „печалба и загуба в ден 1“, лимити на търговска платформа и географска диверсификация на дейностите по търгуване с финансови инструменти.

Обяснение

Виж параграф 3.2 от настоящото становище.

Изменение 9

Член 9, параграф 2а (нов)

Задължение за преглед на дейностите

Няма текст

2а.   Компетентният орган може да изисква цялата количествена и качествена информация, която сметне, че е необходима за оценката на дейностите по търгуване с финансови инструменти съгласно параграф 1.

Обяснение

Виж параграф 3.2 от настоящото становище.

Изменение 10

Член 10, параграф 1

Правомощие на компетентния орган да изиска от същинска кредитна институция да не извършва определени дейности

„1.   Когато в резултат на оценката по член 9, параграф 1 и като вземе предвид целите по член 1, компетентният орган заключи, че са удовлетворени ограниченията и условията, свързани с параметрите по член 9, параграф 2, букви а)—з) и подробно описани в делегирания акт по параграф 5, поради което счита, че съществува заплаха за финансовата стабилност на същинската кредитна институция или за финансовата система на Съюза като цяло, той открива посочената в параграф 3, втора алинея водеща до решение процедура не по-късно от два месеца след приключването на оценката.“

„1.   Когато в резултат на оценката по член 9, параграф 1 и като вземе предвид целите по член 1, компетентният орган заключи, че са удовлетворени ограниченията и условията, свързани с параметрите по член 9, параграф 2, букви а)—з) и подробно описани в делегирания акт по параграф 5, поради което и счита, че съществува заплаха за финансовата стабилност на същинската кредитна институция или за цялата или част от финансовата система на Съюза като цяло, той открива посочената в параграф 3, втора алинея водеща до решение процедура не по-късно от два месеца след приключването на оценката.“

Обяснение

С предложеното техническо изменение се цели да се отстрани остатъчната неточност, произтичаща от употребата на думите „поради което“, предвид факта, че компетентните органи при всяко положение оценяват заплахата за финансовата стабилност, дори когато количествените прагове са покрити. Освен това данните от допълнителните показатели следва също да бъдат взети предвид в решението на компетентния орган (виж за повече информация параграф 3.2 от настоящото становище).

Изменение 11

Член 10, параграф 2

Правомощие на компетентния орган да изиска от същинска кредитна институция да не извършва определени дейности

„2.   Компетентният орган може да открие посочената в параграф 3, трета алинея водеща до решение процедура дори когато ограниченията и условията по параграф 1 не са удовлетворени, ако в резултат на оценката по член 9, параграф 1 и предвид целите по член 1 заключи, че всяко търгуване с финансови инструменти, извършвано от същинската кредитна институция, с изключение на търгуването с деривати, различни от разрешените по членове 11 и 12, представлява заплаха за нейната финансова стабилност или за финансовата система на Съюза като цяло.“

„2.   Компетентният орган може да открие посочената в параграф 3, трета алинея водеща до решение процедура дори когато ограниченията и условията по параграф 1 не са удовлетворени, ако в резултат на оценката по член 9, параграф 1 и предвид целите по член 1 заключи, че всяко търгуване с финансови инструменти, извършвано от същинската кредитна институция, с изключение на търгуването с деривати, различни от разрешените по членове 11 и 12, представлява заплаха за нейната финансова стабилност или за цялата или за част от финансовата система на Съюза като цяло.

Обяснение

Предлага се преценката на компетентния орган да е основана на заплаха за финансовата стабилност на целия Съюз или на част от него.

Изменение 12

Член 10, параграф 3

Правомощие на компетентния орган да изиска от същинска кредитна институция да не извършва определени дейности

„3.   Той уведомява същинската кредитна институция за заключенията си по параграфи 1 или 2 и ѝ дава възможност да представи писмени коментари в срок от два месеца, считано от датата на уведомяването.

Ако в срока по първа алинея тя не успее по удовлетворителен начин да докаже, че заключенията са неоснователни, компетентният орган приема предназначено за нея решение, в което изисква от нея да не извършва посочените в заключенията дейности по търгуване с финансови инструменти. Той посочва причините за решението си и го оповестява публично.

За целите на параграф 1, ако компетентният орган реши да позволи на същинската кредитна институция да продължи да търгува с финансови инструменти, той и в този случай посочва причините за решението си и го оповестява публично.

За целите на параграф 2, ако компетентният орган реши да позволи на същинската кредитна институция да продължи да търгува с финансови инструменти, той приема за тази цел отправено към нея решение.

Преди приемането на каквото и да е решение по настоящия параграф компетентният орган се допитва до ЕБО във връзка с основанията за такова решение, както и за потенциалното му въздействие върху финансовата стабилност на Съюза и функционирането на вътрешния пазар. Той уведомява ЕБО за окончателното си решение.

Компетентният орган приема окончателното си решение в срок от два месеца, считано от получаването на писмените коментари, посочени в първа алинея.“

„3.   Той уведомява същинската кредитна институция за заключенията си по параграфи 1 или 2 и ѝ дава възможност да представи писмени коментари в срок от два месеца, считано от датата на уведомяването.

Ако в срока по първа алинея тя не успее по удовлетворителен начин да докаже, че съответните дейности по търгуване с финансови инструменти не представляват заплаха за финансовата стабилност на същинската кредитна институция или за цялата или част от финансовата система на Съюза заключенията са неоснователни, компетентният орган приема предназначено за нея решение, в което изисква от нея да не извършва посочените в заключенията дейности по търгуване с финансови инструменти. Той посочва причините за решението си и го оповестява публично.

За целите на параграф 1, ако компетентният орган реши да позволи на същинската кредитна институция да продължи да търгува с финансови инструменти, той и в този случай посочва причините за решението си и го оповестява публично.

За целите на параграф 2, ако компетентният орган реши да позволи на същинската кредитна институция да продължи да търгува с финансови инструменти, той приема за тази цел отправено към нея решение.

Компетентният орган може по-специално да разреши на същинската кредитна институция да извършва тези дейности по поддържане на пазара, които не представляват заплаха за финансовата ѝ стабилност или за цялата или част от финансовата система на Съюза.

Преди приемането на каквото и да е решение по настоящия параграф компетентният орган се допитва до ЕБО във връзка с основанията за такова решение, както и за потенциалното му въздействие върху финансовата стабилност на Съюза и функционирането на вътрешния пазар. Той уведомява ЕБО за окончателното си решение.

Компетентният орган приема окончателното си решение в срок от два месеца, считано от получаването на писмените коментари, посочени в първа алинея.“

По съображения за правна сигурност и последователност се предлага редакцията на тази разпоредба да отразява редакцията на съображение 23 от предложения регламент.

Дейностите по поддържане на пазара, които ще продължат да бъдат извършвани в същинската кредитна институция, следва да бъдат в съответствие с целите на предложения регламент. По-специално, тези дейности не следва да водят до създаването на банка, която е „твърде голяма, за да фалира“ или „твърде взаимносвързана, за да фалира“, и не следва да включват дейност по търгуване с финансови инструменти за собствена сметка, прикрита под формата на дейност по поддържане на пазара, което в крайна сметка може да застраши финансовата стабилност. Поради това би било полезно да се поясни, че компетентният орган може да разреши на същинската кредитна институция да извършва тези дейности по поддържане на пазара, които не представляват заплаха за финансовата ѝ стабилност или за цялата или част от финансовата система на Съюза (виж за повече информация параграф 3.3 от настоящото становище).

Изменение 13

Член 10, параграф 5

Правомощие на компетентния орган да изиска от същинска кредитна институция да не извършва определени дейности

„До [точната дата се въвежда от Службата за публикации — тя е 6 месеца от публикуването на настоящия регламент] Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 35, за да:

[…]

б)

уточни кой вид секюритизация не се смята за заплаха за финансовата стабилност на същинската кредитна институция или за финансовата система на Съюза като цяло по отношение на всеки един от следните аспекти:

[…]“

„До [точната дата се въвежда от Службата за публикации — тя е 6 месеца от публикуването на настоящия регламент] Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 35, за да:

[…]

б)

уточни кой вид секюритизация не се смята за заплаха за финансовата стабилност на същинската кредитна институция или за цялата или част от финансовата система на Съюза като цяло по отношение на всеки един от следните аспекти:

[…]“

Обяснение

Предлага се делегираният акт на Комисията да е основан на съображението, че няма заплаха за финансовата стабилност на Съюза или на част от него.

Изменение 14

Член 11

Благоразумно управление на собствения риск

„1.   Същинска кредитна институция, за която се отнася решението по член 10, параграф 3, може да търгува с финансови инструменти, стига това да служи на целта ѝ благоразумно да управлява капитала, ликвидността и финансирането си.

В рамките на посоченото благоразумно управление на капитала, ликвидността и финансирането си тя може да използва само деривати върху лихви, валути и кредити, които удовлетворяват критериите за клиринг чрез централен контрагент, с оглед хеджиране на общия риск за счетоводния баланс. Същинската кредитна институция доказва на компетентния надзорен орган, че хеджирането има за цел да намали или че несъмнено намалява или значително ограничава конкретни установими рискове при нейните отделни или общи позиции.

[…]“

„1.   Без да се засяга решението на компетентния орган, посочено в член 10, параграф 3, същинска кредитна институция, за която се отнася решението по член 10, параграф 3, може също да търгува с финансови инструменти, стига това да служи на целта ѝ благоразумно да управлява капитала, ликвидността и финансирането си.

В рамките на посоченото благоразумно управление на капитала, ликвидността и финансирането си тя може да използва само деривати върху лихви, валути и кредити, които удовлетворяват критериите за клиринг чрез централен контрагент, с оглед хеджиране на общия риск за счетоводния баланс. Същинската кредитна институция доказва на компетентния надзорен орган, че хеджирането има за цел да намали или че несъмнено намалява или значително ограничава конкретни установими рискове при нейните отделни или общи позиции.

[…]“

Обяснение

С предложената промяна се цели да се поясни, че в решението за обособяване ще се идентифицират всички дейности, които същинската кредитна институция може да продължи да извършва.

Изменение 15

Член 12

Предоставяне на клиенти на услуги по управление на риска

„1.   Същинска кредитна институция, която е била предмет на решението по член 10, параграф 3, може да продава на своите нефинансови клиенти, на финансовите субекти по член 5, точка 19, второ и трето тире, както и на застрахователни дружества и институции, които предоставят обезщетения по професионалното пенсионно осигуряване, деривати върху лихви, валути, кредити, квоти за емисии и борсови стоки, които удовлетворяват критериите за клиринг чрез централен контрагент и за квоти за емисии, ако са удовлетворени следните условия:

а)

целта на продажбата е единствено хеджиране на лихвения, валутния, кредитния или стоковия риск или риска по отношение на квотите за емисии;

б)

капиталовите изисквания на същинската кредитна институция с оглед на свързания с деривати и квоти за емисии позиционен риск не надхвърлят частта от капиталовите изисквания с оглед на общия риск, посочена в приет в съответствие с параграф 2 делегиран акт на Комисията.

Ако изискването по буква б) не е изпълнено, същинската кредитна институция не може нито да продава деривати и квоти за емисии, нито да ги осчетоводява в баланса си.

[…]“

„1.   Без да се засяга решението на компетентния орган, посочено в член 10, параграф 3, същинска кредитна институция, която е била предмет на решението по член 10, параграф 3 може също да продава на своите нефинансови клиенти, на финансовите субекти по член 5, точка 19, второ и трето тире, както и на застрахователни дружества и институции, които предоставят обезщетения по професионалното пенсионно осигуряване, деривати върху лихви, валути, кредити, квоти за емисии и борсови стоки, които удовлетворяват критериите за клиринг чрез централен контрагент и за квоти за емисии, ако са удовлетворени следните условия:

а)

целта на продажбата е единствено хеджиране на лихвения, валутния, кредитния или стоковия риск или риска по отношение на квотите за емисии;

б)

капиталовите изисквания на същинската кредитна институция с оглед на свързания с деривати и квоти за емисии позиционен риск не надхвърлят частта от капиталовите изисквания с оглед на общия риск, посочена в приет в съответствие с параграф 2 делегиран акт на Комисията.

Ако изискването по буква б) не е изпълнено, същинската кредитна институция не може нито да продава деривати и квоти за емисии, нито да ги осчетоводява в баланса си.

[…]“

Обяснение

С предложената промяна се цели да се поясни, че в решението за обособяване ще се идентифицират всички дейности, които същинската кредитна институция може да продължи да извършва.

Изменение 16

Член 19

Сътрудничество между компетентните органи и съответните органи по преобразуване

„2.   Когато извършва оценката по член 9 и в съответствие с член 10 изисква от същинската кредитна институция да не извършва някои дейности, компетентният орган отчита всички приключили или текущи оценки на вероятността за успешно преобразуване, провеждани от орган по преобразуване в съответствие с член 13 и член 13а от [BRRD].

3.   Компетентният орган си сътрудничи със съответния орган по преобразуване и обменя необходимата за изпълнението на задълженията си информация.

4.   Компетентният орган гарантира, че наложените по силата на настоящата глава мерки са в съответствие с мерките, наложени по силата на член 13, буква б) от Регламент (ЕС) № 1024/2013, член 8, параграф 9 от Регламент (ЕС) № [ЕМП], членове 13, 13a, 14 и 15 от [BRRD] и член 104 от Директива 2013/36/ЕС.“

„2.   Когато извършва оценката по член 9 и в съответствие с член 10 изисква от същинската кредитна институция да не извършва някои дейности, компетентният орган отчита всички приключили или текущи оценки на вероятността за успешно преобразуване, провеждани от орган по преобразуване в съответствие с член 13 и член 13а от [BRRD].

Констатация на съответния орган по преобразуване, че не са налице съществени пречки пред успешно преобразуване, сама по себе си няма да се счита за достатъчно указание, че заключенията, посочени в член 10, параграф 3, са неоснователни.

3.   Компетентният орган си сътрудничи със съответния орган по преобразуване и обменя необходимата за изпълнението на задълженията си информация, включително списъка с институциите, които попадат в приложното поле на настоящия регламент.

4.   Компетентният орган гарантира, че наложените по силата на настоящата глава мерки са съвместими в съответствие с мерките, наложени по силата на член 13, буква б) от Регламент (ЕС) № 1024/2013, член 8, параграф 9 от Регламент (ЕС) № [ЕМП], членове 13, 13a, 14 и 15 от [BRRD] и член 104 от Директива 2013/36/ЕС.“

Обяснение

Виж параграф 5 от настоящото становище. Сътрудничеството между компетентните органи и съответните органи по преобразуване следва да гарантира, че съответните органи по преобразуване са информирани за списъка с институциите, които могат да бъдат обект на решение за обособяване съгласно предложения регламент.

Изменение 17

Член 21

Дерогация от изискванията в глава III

„1.   По искане на държава членка Комисията може да предостави дерогация от изискванията на настоящата глава на кредитна институция, която приема депозити от физически лица и МСП и е обхваната от прието преди 29 януари 2014 г. национално първично законодателство, ако това законодателство удовлетворява следните изисквания:

а)

то е насочено към предотвратяване на посочените в член 1 затруднено финансово положение, неплатежоспособност и системен риск;

б)

то възпрепятства кредитните институция, които приемат допустими депозити от физически лица и МСП, да извършват регламентирана инвестиционна дейност в качеството на принципал или да държат търгуеми активи; националното законодателство обаче може да предвиди някои изключения и да позволи на кредитните институции, които приемат депозити от физически лица и МСП, да извършват дейност по ограничаване на риска за целите на благоразумното управление на капитала, ликвидността и финансирането си, както и да предоставят на клиенти ограничени услуги по управление на риска;

в)

то гарантира, че ако кредитната институция, която приема допустими депозити от физически лица и МСП, е част от група, тя е правно обособена от субектите в групата, които извършват регламентирана инвестиционна дейност в качеството на принципал или държат търгуеми активи; за такава институция то предвижда също така следното:

i)

тя може да взима решения независимо от другите субекти в групата;

ii)

нейният управителен орган е независим от другите дружества в групата и от самата нея;

iii)

тя подлежи на отделни капиталови изисквания и изисквания по отношение на ликвидността;

iv)

тя не може да сключва договори или сделки с други дружества в групата при условия, които не са подобни на посочените в член 13, параграф 7.

2.   Държава членка, която желае да получи дерогация за кредитна институция, подлежаща на въпросното национално законодателство, отправя до Комисията искане за дерогация, придружено от положителното становище на компетентния орган, осъществяващ надзор над кредитната институция. В искането се посочва цялата информация, необходима, за да бъде извършена оценка на националното законодателство, и се посочват кредитните институции, за които се отнася дерогацията. Ако Комисията сметне, че не разполага с цялата необходима информация, тя се свързва със съответната държава членка в срок от два месеца от получаването на искането и посочва какви допълнителни сведения са ѝ необходими.

След като сметне, че разполага с цялата информация, необходима за оценяване на искането за дерогация, в срок от един месец Комисията уведомява за това държавата членка.

В срок от пет месеца от издаването на уведомлението по втора алинея Комисията, след като се консултира с ЕБО за основанията на планираното решение, както и за потенциалното му въздействие върху финансовата стабилност на Съюза и функционирането на вътрешния пазар, приема решение за изпълнение, с което националното законодателство се обявява за съвместимо с настоящата глава и на кредитните институции, посочени в искането по параграф 1, се предоставя дерогация. Ако Комисията възнамерява да обяви националното законодателство за несъвместимо и да не предостави дерогация, тя подробно излага възраженията си и предоставя на искащата държава членка възможност в срок от един месец от датата на уведомяването за тях да представи писмени коментари. В срок от три месеца след изтичането на съответния срок за представяне на писмени коментари Комисията приема решение за изпълнение, с което предоставя дерогацията или отхвърля искането.

Ако националното законодателство претърпи изменения, държавата членка уведомява Комисията за тях. Комисията може да преразгледа решението за изпълнение, посочено в трета алинея.

Когато национално законодателство, което не е обявено за несъвместимо с разпоредбите на настоящата глава престане да е приложимо за кредитна институция, ползваща се с дерогация от изискванията в настоящата глава, дерогацията ѝ се оттегля.

Комисията уведомява ЕБО за решенията си. ЕБО публикува списък на кредитните институции, на които в съответствие с настоящия член е предоставена дерогация. Списъкът постоянно се актуализира.“

1.   По искане на държава членка Комисията може да предостави дерогация от изискванията на настоящата глава на кредитна институция, която приема депозити от физически лица и МСП и е обхваната от прието преди 29 януари 2014 г. национално първично законодателство, ако това законодателство удовлетворява следните изисквания:

а)

то е насочено към предотвратяване на посочените в член 1 затруднено финансово положение, неплатежоспособност и системен риск;

б)

то възпрепятства кредитните институция, които приемат допустими депозити от физически лица и МСП, да извършват регламентирана инвестиционна дейност в качеството на принципал или да държат търгуеми активи; националното законодателство обаче може да предвиди някои изключения и да позволи на кредитните институции, които приемат депозити от физически лица и МСП, да извършват дейност по ограничаване на риска за целите на благоразумното управление на капитала, ликвидността и финансирането си, както и да предоставят на клиенти ограничени услуги по управление на риска;

в)

то гарантира, че ако кредитната институция, която приема допустими депозити от физически лица и МСП, е част от група, тя е правно обособена от субектите в групата, които извършват регламентирана инвестиционна дейност в качеството на принципал или държат търгуеми активи; за такава институция то предвижда също така следното:

i)

тя може да взима решения независимо от другите субекти в групата;

ii)

нейният управителен орган е независим от другите дружества в групата и от самата нея;

iii)

тя подлежи на отделни капиталови изисквания и изисквания по отношение на ликвидността;

iv)

тя не може да сключва договори или сделки с други дружества в групата при условия, които не са подобни на посочените в член 13, параграф 7.

2.   Държава членка, която желае да получи дерогация за кредитна институция, подлежаща на въпросното национално законодателство, отправя до Комисията искане за дерогация, придружено от положителното становище на компетентния орган, осъществяващ надзор над кредитната институция. В искането се посочва цялата информация, необходима, за да бъде извършена оценка на националното законодателство, и се посочват кредитните институции, за които се отнася дерогацията. Ако Комисията прецени, че не разполага с цялата необходима информация, тя се свързва със съответната държава членка в двумесечен срок от получаване на искането и уточнява необходимата допълнителна информация.

След като сметне, че разполага с цялата информация, необходима за оценяване на искането за дерогация, в срок от един месец Комисията уведомява за това държавата членка.

В срок от пет месеца от издаването на уведомлението по втора алинея Комисията, след като се консултира с ЕБО за основанията на планираното решение, както и за потенциалното му въздействие върху финансовата стабилност на Съюза и функционирането на вътрешния пазар, приема решение за изпълнение, с което националното законодателство се обявява за съвместимо с настоящата глава и на кредитните институции, посочени в искането по параграф 1, се предоставя дерогация. Ако Комисията възнамерява да обяви националното законодателство за несъвместимо и да не предостави дерогация, тя подробно излага възраженията си и предоставя на искащата държава членка възможност в срок от един месец от датата на уведомяването за тях да представи писмени коментари. В срок от три месеца след изтичането на съответния срок за представяне на писмени коментари Комисията приема решение за изпълнение, с което предоставя дерогацията или отхвърля искането.

Ако националното законодателство претърпи изменения, държавата членка уведомява Комисията за тях. Комисията може да преразгледа решението за изпълнение, посочено в трета алинея.

Когато национално законодателство, което не е обявено за несъвместимо с разпоредбите на настоящата глава престане да е приложимо за кредитна институция, ползваща се с дерогация от изискванията в настоящата глава, дерогацията ѝ се оттегля.

Комисията уведомява ЕБО за решенията си. ЕБО публикува списък на кредитните институции, на които в съответствие с настоящия член е предоставена дерогация. Списъкът постоянно се актуализира.

Обяснение

Виж параграф 4 от настоящото становище и обяснението на изменение 1.

Изменение 18

Член 22, параграф 3а (нов)

Правила относно изчисляването на праговете

Няма текст

3а.   За целите на член 3, параграф 1, буква б), изчисляването на праговете за субекти, които са извършили концентрация през предходната година, ще се основава на комбинираните сметки на слетите субекти за двете години преди концентрацията.

Обяснение

В случай на концентрация на кредитни институции, например сливане, което незабавно ще създаде единна кредитна институция, попадаща в приложното поле на предложения регламент, при определянето на това, дали праговете са покрити от новата единна кредитна институция, следва да бъдат оценени комбинираните данни за кредитните институции, участвали в концентрацията, за период от две години преди концентрацията. Виж също изменение 7.

Изменение 19

Член 22, параграф 4

Правила относно изчисляването на праговете

„4.   До [точната дата се въвежда от Службата за публикации — тя е 12 месеца след публикуването на настоящия регламент] компетентният орган определя кредитните институции и групите, които в съответствие с член 3 са предмет на настоящия регламент, и незабавно ги съобщава на ЕБО.

След като е бил уведомен от компетентния орган, ЕБО незабавно публикува списъка по първа алинея. Списъкът постоянно се актуализира. Списъкът постоянно се актуализира.“

„4.   До [точната дата се въвежда от Службата за публикации — тя е 12 месеца след публикуването на настоящия регламент] компетентният орган определя ежегодно кредитните институции и групите, които в съответствие с член 3 са предмет на настоящия регламент, и незабавно ги съобщава на ЕБО.

След като е бил уведомен от компетентния орган, ЕБО незабавно публикува списъка по първа алинея. Списъкът постоянно се актуализира. Списъкът постоянно се актуализира.“

Обяснение

Това изменение има за цел да гарантира, че списъкът с кредитните институции, попадащи в приложното поле на предложения регламент, се актуализира в съответствие с настъпилите във времето промени в данните или структурата на дадена институция.

Изменение 20

Член 28, параграф 4

Административни наказания и мерки

„4.   Държавите членки оправомощават, в съответствие с националното законодателство, компетентните органи да прилагат поне следните административни наказания и други мерки при нарушенията по параграф 1:

а)

заповед, с която от лицето, носещо отговорност за нарушението, се изисква да преустанови неправомерното поведение и да се въздържа от повтарянето му;

б)

принудително възстановяване на придобитата печалба или избегнатата загуба в резултат на нарушението, когато размерът им може да бъде определен;

в)

публично предупреждение, в което се посочва отговорното лице и естеството на нарушението;

г)

оттегляне или временно прекратяване на разрешението;

д)

временна забрана на всяко физическо лице, за което се счита, че носи отговорност за нарушението, да заема управленска длъжност в субект по член 3;

е)

при повторни нарушения — постоянна забрана на всяко физическо лице, за което се счита, че носи отговорност за нарушението, да заема управленска длъжност в субект по член 3;

ж)

максимални административни имуществени наказания най-малко в трикратен размер на придобитата печалба или избегнатата загуба в резултат на нарушението, когато размерът им може да бъде определен;

з)

по отношение на физическо лице — максимална административно имуществено наказание в размер на най-малко 5 000 000 евро или — в държавите членки, чиято парична единица не е евро — на равностойността им в националната парична единица към датата на влизане в сила на настоящия регламент;

и)

по отношение на юридически лица — максимални административни имуществени наказания в размер на най-малко 10 % от общия годишен оборот на юридическото лице, определен според последните налични счетоводни отчети, одобрени от управителния орган; ако юридическото лице е дружество майка или дъщерно дружество на дружеството майка, което по силата на Директива 2013/34/ЕС трябва да изготвя консолидирани финансови отчети, приложимият общ годишен оборот е общият годишен оборот или съответният вид приход съгласно съответния счетоводен режим, определен според последните налични консолидирани отчети, одобрени от управителния орган на първостепенното дружество майка.

Държавите членки могат да предвидят за компетентните органи правомощия в допълнение към посочените в настоящия параграф, както и по-голям обхват и по-висок размер на имуществените наказания от посочения в същия параграф.“

„4.   Държавите членки оправомощават, в съответствие с националното законодателство, компетентните органи да прилагат поне следните административни наказания и други мерки при нарушенията по параграф 1:

а)

заповед, с която от лицето, носещо отговорност за нарушението, се изисква да преустанови неправомерното поведение и да се въздържа от повтарянето му;

б)

принудително възстановяване на придобитата печалбата или избегнатата загубата, която компетентният орган оценява, че е била придобита или избегната в резултат на нарушението, когато размерът им може да бъде определен;

в)

публично предупреждение, в което се посочва отговорното лице и естеството на нарушението;

г)

оттегляне или временно прекратяване на разрешението;

д)

временна забрана на всяко физическо лице, за което се счита, че носи отговорност за нарушението, да заема управленска длъжност в субект по член 3;

е)

при повторни нарушения — постоянна забрана на всяко физическо лице, за което се счита, че носи отговорност за нарушението, да заема управленска длъжност в субект по член 3;

ж)

административни имуществени наказания в размер до двойния размер на ползата, произтичаща от нарушението, когато размерът на тази полза може да бъде определен;

з)

за физически лица — административни имуществени наказания в размер до 5 000 000 EUR или в държавите членки, където еврото не е официална парична единица — равностойността в националната парична единица към датата на влизане в сила на настоящия регламент;

и)

за юридически лица — административни имуществени наказания в размер до 10 % от общия годишен нетен оборот на предприятието за предходната стопанска година, като в него се включват брутните доходи, състоящи се от вземания по лихви и други подобни доходи, доходите от акции и други ценни книжа с променлива или фиксирана доходност, и вземанията от комисиони или такси, които се получават в съответствие с член 316 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

ж)

максимални административни имуществени наказания най-малко в трикратен размер на придобитата печалба или избегнатата загуба в резултат на нарушението, когато размерът им може да бъде определен;

з)

по отношение на физическо лице — максимална административно имуществено наказание в размер на най-малко 5 000 000 евро или — в държавите членки, чиято парична единица не е евро — на равностойността им в националната парична единица към датата на влизане в сила на настоящия регламент;

и)

по отношение на юридически лица — максимални административни имуществени наказания в размер на най-малко 10 % от общия годишен оборот на юридическото лице, определен според последните налични счетоводни отчети, одобрени от управителния орган; ако юридическото лице е дружество майка или дъщерно дружество на дружеството майка, което по силата на Директива 2013/34/ЕС трябва да изготвя консолидирани финансови отчети, приложимият общ годишен оборот е общият годишен оборот или съответният вид приход съгласно съответния счетоводен режим, определен според последните налични консолидирани отчети, одобрени от управителния орган на първостепенното дружество майка.

Държавите членки могат да предвидят за компетентните органи правомощия в допълнение към посочените в настоящия параграф, както и по-голям обхват и по-висок размер на имуществените наказания от посочения в същия параграф.“

Обяснение

Изменението е предложено, за да се приведе в съответствие размерът на имуществени наказания в предложения регламент с този в Директива 2013/36/ЕС. Виж параграф 6 от настоящото становище.

Изменение 21

Член 28, параграф 6 (нов)

Административни наказания и мерки

Няма текст

6.   В случай на нарушение, посочено в параграф 1, ЕЦБ, в качеството си на компетентен орган, може да наложи административните наказания, установени в член 18 от Регламент (ЕС) № 1024/2013.“

Обяснение

Виж параграф 6 от настоящото становище.

Изменение 22

Член 29

Упражняване на надзорните и административнонаказателните правомощия

„1.   Държавите членки гарантират, че при определяне на вида и размера на административните наказания и другите мерки компетентните органи взимат предвид всички съответни обстоятелства, включително по целесъобразност:

а)

тежестта и продължителността на нарушението;

б)

степента на отговорност на отговорното за нарушението лице;

в)

финансовата величина на отговорното за нарушението лице въз основа на показатели като общия оборот — при юридическо лице или годишния доход — при физическо лице;

г)

значимостта на придобитата печалба или избегнатата загуба от отговорното за нарушението лице, доколкото размерът им може да бъде определен;

д)

доколко отговорното за нарушението лице сътрудничи на компетентния орган, без да се засяга необходимостта това лице принудително да възстанови придобитата печалба или избегнатата загуба;

е)

предишни нарушения на отговорното за нарушението лице;

ж)

мерките, предприети от отговорното за нарушението лице за предотвратяване на повторно нарушение;

з)

евентуалните системни последици от нарушението.“

„1.   Държавите членки гарантират, че при определяне на вида и размера на административните наказания и другите мерки компетентните органи взимат предвид всички съответни обстоятелства, включително по целесъобразност:

а)

тежестта и продължителността на нарушението;

б)

степента на отговорност на отговорното за нарушението лице;

в)

финансовата величина на отговорното за нарушението лице въз основа на показатели като общия оборот — при юридическо лице или годишния доход — при физическо лице;

г)

значимостта на придобитата печалбата или избегнатата загубата, която компетентният орган оценява, че е била придобита или избегната от отговорното за нарушението лице, доколкото размерът им може да бъде определен;

д)

доколко отговорното за нарушението лице сътрудничи на компетентния орган, без да се засяга необходимостта това лице принудително да възстанови придобитата печалба или избегнатата загуба;

е)

предишни нарушения на отговорното за нарушението лице;

ж)

мерките, предприети от отговорното за нарушението лице за предотвратяване на повторно нарушение;

з)

евентуалните системни последици от нарушението.“

Обяснение

Виж параграф 6 от настоящото становище.

Изменение 23

Член 34

Преглед

„Комисията редовно наблюдава въздействието, което разпоредбите на настоящия регламент упражняват за постигането на целите по член 1 и върху стабилността на финансовата система на Съюза като цяло, като отчита тенденциите при пазарните структури и развитието и дейността на обхванатите от настоящия регламент субекти; в тази връзка тя прави всякакви целесъобразни предложения. Прегледът по-специално акцентира върху прилагането на праговете по член 3, прилагането и ефективността на забраната по член 6, обхвата на дейностите по член 8 и пригодността на количествените показатели по член 9. До 1 януари 2020 г. и редовно след това Комисията, след отчитане на становищата на компетентните органи, представя на Европейския парламент и на Съвета доклад, съдържащ посочените по-горе въпроси, придружен, ако е уместно, от законодателно предложение.“

„Комисията редовно наблюдава въздействието, което разпоредбите на настоящия регламент упражняват за постигането на целите по член 1 и върху стабилността на финансовата система на Съюза като цяло, като отчита тенденциите при пазарните структури и развитието и дейността на обхванатите от настоящия регламент субекти; в тази връзка тя прави всякакви целесъобразни предложения. Прегледът по-специално акцентира върху уместността и прилагането на праговете по член 3, прилагането и ефективността на забраната по член 6, включително на изключенията от забраната, предвидени в същия член, обхвата на дейностите по член 8 и пригодността на количествените показатели по член 9. До 1 януари 2020 г. и редовно след това Комисията, след отчитане на становищата на компетентните органи, представя на Европейския парламент и на Съвета доклад, съдържащ посочените по-горе въпроси, придружен, ако е уместно, от законодателно предложение.“

Обяснение

Виж параграфи 1.2 и 2.3 от настоящото становище.


(1)  Удебеленият шрифт се отнася за нов текст, който ЕЦБ предлага да бъде добавен. Зачертаването в текста се отнася за текст, който ЕЦБ предлага да бъде заличен.


Top