EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014AB0049

Становище на Европейската централна банка от 24 юни 2014 година относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно докладването и прозрачността при сделките за финансиране с ценни книжа (CON/2014/49)

OJ C 336, 26.9.2014, p. 5–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.9.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 336/5


СТАНОВИЩЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 24 юни 2014 година

относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно докладването и прозрачността при сделките за финансиране с ценни книжа

(CON/2014/49)

(2014/C 336/04)

Въведение и правно основание

На 18 март 2014 г. и на 27 март 2014 г. Европейската централна банка (ЕЦБ) получи искания съответно от Европейския парламент и от Съвета за становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно докладването и прозрачността при сделките за финансиране с ценни книжа (1) (наричан по-долу „предложения регламент“).

ЕЦБ е компетентна да даде становище на основание член 127, параграф 4 и член 282, параграф 5 от Договора за функционирането на Европейския съюз, тъй като предложеният регламент съдържа разпоредби, засягащи приноса на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) за гладкото провеждане на политики, свързани със стабилността на финансовата система, както е посочено в член 127, параграф 5 от Договора. Управителният съвет прие настоящото становище съгласно изречение първо на член 17.5 от Процедурния правилник на Европейската централна банка.

1.   Общи забележки

Като цяло ЕЦБ приветства предложения регламент, с който се цели да се увеличат сигурността и прозрачността на финансовия пазар в съответствие с препоръките, направени от Съвета за финансова стабилност (СФС) и одобрени от ръководителите на държавите от Г-20 през септември 2013 г. (2) С предложения регламент се въвеждат мерки в три области: 1) данните за сделките трябва да бъдат докладвани пред регистрите на трансакциите и компетентните органи и съответните органи на Съюза трябва да имат пряк и незабавен достъп до тези данни, за да се улесни наблюдението върху натрупването на системни рискове, свързани с използването на сделки за финансиране с ценни книжа (СФЦК), които за целите на предложения регламент обхващат репо сделките, предоставянето и получаването в заем на ценни книжа и борсови стоки, както и други сделки с равностоен икономически ефект, които пораждат сходни рискове, в частност сделките за покупка с уговорка за последваща продажба и тези за продажба с уговорка за последващa покупка; 2) трябва да се оповестява информация за СФЦК на инвеститорите, чиито активи се използват в тези сделки или в други финансови структури с равностоен на СФЦК ефект; и 3) трябва да съществува договорна прозрачност на дейностите по реипотекиране. ЕЦБ счита, че новите уеднаквени правила за докладването и прозрачността при СФЦК, както и разпоредбите за реипотекиране могат да играят важна роля за укрепването на финансовата стабилност в Съюза. Освен това в предложения регламент следва да отчете работата на експертната група на СФС по данните в областта на пазарите за финансиране с ценни книжа, която беше създадена, за да доразвие препоръките относно събирането и натрупването на данни на глобално равнище в съответствие с Препоръките на СФС, и която ще създаде предложените стандарти и процедури до края на 2014 г. (3) Освен това ЕЦБ прави следните специфични коментари.

2.   Специфични забележки

2.1.   Освобождаване на сделки на централните банки от задълженията за докладване и прозрачност

Предложената рамка за докладване и прозрачност не предвижда освобождаване по отношение на сделки, по които контрагент е централна банка от ЕСЦБ (4).

В тази връзка ЕЦБ отбелязва, че докато докладването и прозрачността на сделките, извършени от централните банки като част от съответните им законови цели и задачи, не би довело до по-голяма прозрачност за пазара, ефективността на тези операции, особено в областта на паричната политика или валутните операции, и следователно изпълнението на тези задачи от централните банки, което се основава на своевременност и поверителност, би могло да бъде силно компрометирано от докладването или прозрачността на информацията за тези сделки.

Изискването към контрагентите по сделка, по която страна е член на ЕСЦБ, да докладват всички свързани с нея данни пред регистри на трансакции може да накърни режимите на поверителност на ЕЦБ и на националните централни банки (НЦБ) и да обезсмисли целта на имунитетите, предоставени на ЕЦБ по Договора, и по-специално неприкосновеността на архивите на ЕЦБ и официалните ѝ комуникации (5). Поради тези причини СФЦК, по които контрагент е централна банка от ЕСЦБ, следва да бъдат освободени от задълженията за докладване и прозрачност.

ЕЦБ настойчиво препоръчва в предложения регламент да се включи освобождаване, основано на вида сделка (6). Невключването на подобно освобождаване ще e равносилно на налагането на задължения за докладване и прозрачност на самата ЕСЦБ.

2.2.   Изясняване на правомощието на Комисията да изменя списъка с освобождавания

Освен това е необходимо да се изясни член 2, параграф 3 от предложения регламент, с който на Комисията се предоставя правомощието да изменя с делегиран акт списъка с освобождавания по член 2, параграф 2. ЕЦБ счита, че член 2, параграф 3 следва да съдържа пряко позоваване на възможността за разширяване на списъка с освобождавания, за да се включват в него централните банки на трети държави (7).

2.3.   Реипотекиране

За целите на предложения регламент „реипотекиране“ означава „използването от контрагент на финансови инструменти, получени от него като обезпечение от негово име и за негова сметка или за сметка на друг контрагент“ (8). В предложения регламент се предвижда, че контрагентът, който получава финансови инструменти като обезпечение, ще може да ги реипотекира само с изричното съгласие на предоставящия ги контрагент и само след като обезпечението е прехвърлено на негова сметка (9).

ЕЦБ приветства задълженията за докладване на СФЦК по член 4, включително задължението за докладване на данни за предоставеното обезпечение, особено относно това дали то може да се реипотекира или вече е реипотекирано. Освен това ЕЦБ приветства изискванията за договорна прозрачност по член 15 от предложения регламент. С оглед на осигуряването на последователност обаче ЕЦБ предлага терминологията на предложения регламент да се съгласува доколкото е възможно с Препоръките на СФС (10) и по този начин да се употреби терминът „повторно използване“ вместо „реипотекиране“, който отразява по-добре широкия диапазон от сделки, обхванати от предложения регламент, и ще осигури правна сигурност за участниците на пазара. За тази цел ЕЦБ предлага изменения (11).

По отношение на изискванията за договорна прозрачност в предложения регламент не се прави разлика между финансовите обезпечения, прехвърлени по силата на „споразумение за финансово обезпечение с прехвърлително действие“, и финансовите обезпечения, предоставени по силата на „споразумение за финансово обезпечение с предоставяне на залог“ по смисъла на Директива 2002/47/ЕО (12). По силата на споразумението за финансово обезпечение с прехвърлително действие обезпечителят прехвърля на обезпеченото лице изцяло правото на собственост или пълните права върху финансовото обезпечение. За разлика от него по силата на споразумението за финансово обезпечение под формата на залог обезпечителят предоставя финансово обезпечение под формата на залог на или в полза на обезпеченото лице и по този начин при учредяването на правото на залог обезпечителят запазва пълното или ограниченото право на собственост или пълните права върху финансовото обезпечение. От гледна точка на финансовата стабилност широкото приложно поле на предложения регламент по принцип следва да бъде приветствано. Като се имат предвид обаче разпоредбите на Директива 2002/47/ЕО, пълното право на собственост или пълните права на обезпеченото лице върху финансовото обезпечение не следва да бъдат ограничавани, след като е сключено споразумение за финансово обезпечение с прехвърлително действие. Макар че приемащият контрагент следва въпреки това да бъде задължен да спазва другите изисквания по член 15 от предложения регламент, следва да се поясни, че самото сключване на споразумение за финансово обезпечение с прехвърлително действие вече предполага наличието на съгласие за повторно използване и че нарушенията на изискванията по член 15 няма да засегнат действителността или изпълнението на СФЦК, а на приемащия контрагент могат да бъдат наложени единствено административни наказания по силата на предложения регламент. За тази цел ЕЦБ предлага изменения (13).

ЕЦБ отбелязва, че предложеният регламент е насочен единствено към въвеждането на изисквания за докладване и прозрачност. Неотдавнашната финансова криза обаче показа, че от практиките на повторно използване и реипотекиране на клиентски активи могат да възникнат значими рискове за финансовата стабилност: те могат да увеличат риска от разпространение, евентуално да доведат до натрупването на прекомерна задлъжнялост във финансовата система, а също и да увеличат риска от масово изтегляне на средства от отделни институции. В този контекст се отбелязва, че на международно равнище СФС направи препоръки за въвеждане на ограничения по отношение на: 1) реипотекирането на клиентски активи за целите на финансирането на дейностите на посредника за собствена сметка; и 2) лицата, на които е разрешено да извършват реипотекиране на клиентски активи (14). Наред с това в Съюза може да са необходими и допълнителни мерки. Ето защо ЕЦБ счита, че е важно Комисията да оцени необходимостта от допълнителни регулаторни мерки, които надхвърлят предложените изисквания за докладване и прозрачност, включително количествени ограничения на повторното използване и на реипотекирането на клиентски активи, които могат да бъдат въведени с бъдещ правен акт. Следва да се извърши изчерпателен анализ на разходите и ползите, за да се осигури, че подобни количествени ограничения нямат да имат отрицателно въздействие върху пазарите за финансиране с ценни книжа.

2.4.   Ред и условия за докладването на данни за СФЦК

С цел да осъществява задачите на ЕСЦБ и да наблюдава финансовите пазари и финансовите дейности в еврозоната и в Съюза като цяло, е необходимо ЕЦБ, подпомагана от НЦБ, да събира висококачествена статистическа информация (15). Следователно данните за сделките, които по силата на предложения регламент се докладват пред регистрите на трансакции и при определени обстоятелства — пред Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП), са жизненоважни, за да осъществява ЕСЦБ задачите си: 1) да допринася за стабилността на финансовата система в съответствие с член 127, параграф 5 от Договора, като наблюдава натрупването на системни рискове, свързани със СФЦК; 2) да осъществява паричната политика; 3) да анализира трансмисионния механизъм на паричната политика; 4) да осъществява надзор на инфраструктурите на финансовите пазари (16); и 5) да предоставя аналитична и статистическа подкрепа на Европейския съвет за системен риск (ЕССР) в съответствие с Регламент (ЕС) № 1096/2010 (17).

Поради тези причини и за да се сведе до минимум тежестта на докладването за участниците на финансовите пазари, данните за специфичните видове СФЦК, които трябва да се докладват, и форматът и честотата на тези доклади следва да улеснят използването на тази информация за задачите на ЕСЦБ. ЕЦБ приветства възможността да си сътрудничи тясно с ЕОЦКП в разработването на проект за технически стандарти и е готова да подкрепи ЕОЦКП при осъществяването на задачата ѝ.

Освен това ЕЦБ препоръчва данните за СФЦК да бъдат докладвани, съставени и предоставени на ЕСЦБ с максимална степен на детайлност и в напълно стандартизирана форма. По отношение на показателите за данните, които подлежат на докладване, ЕЦБ препоръчва в техническите стандарти, изготвени по член 4, параграф 7 от предложения регламент, да се изискват данни за отделните активи, които се използват като обезпечение, и за размера на главницата, паричната единица, вида, качеството и стойността на всеки актив, който подлежи на докладване. Това ще помогне за определянето на активите, които е възможно да бъдат реипотекирани или са реипотекирани, и ще улесни автоматизираните процеси за съставянето на тази информация. Техническите стандарти следва също да позволят докладването за отделните активи, които са предмет на предоставяне или получаване в заем на ценни книжа или борсови стоки. Отделните активи следва да се докладват и когато сделките са обезпечени от съвкупност от активи, например въз основа на портфейл или чрез услуги за управление на тристранни обезпечения (18). В техническите стандарти следва да отчетат техническите особености на тези съвкупности от активи и динамичното им естество, особено в случаите когато съставът на съвкупността се променя често. Начинът, по който се докладва за отделните активи, следва да се приспособи съответно. Например, вариант за улесняване на докладването за тристранни репо сделки е да се създаде възможност за докладването в края на деня на отделните активи, които съставят съвкупността от обезпечения, обезпечаващи сделките. Докладването чрез съответните инфраструктури на финансовите пазари може да улесни техническото осъществяване на докладването (включително на данни за отделни активи, използвани за обезпечение) и ще е в съответствие с член 4, параграф 1 от предложения регламент, в който на контрагентите се позволява да делегират докладването на СФЦК.

Освен това ЕЦБ предлага в техническите стандарти да се изисква от контрагентите да докладват допълнителни показатели, за да се улесни по-всеобхватното наблюдение за целите на финансовата стабилност и за изпълнението на задачите на ЕСЦБ, посочени по-горе, като се вземат предвид, inter alia, нововъведенията в международен план, като например текущата работа на СФС.

В предложения регламент се изисква данните за СФЦК да се докладват не по-късно от първия работен ден след деня на сключването, промяната или прекратяването на сделката. С оглед на осигуряването на качеството на данните и с цел да се осигури, че всички данни са точни и пълни, ЕЦБ препоръчва да се проучи въпроса дали на контрагентите не следва да се наложат изисквания за допълнително, не толкова често докладване за всички сделки, чийто падеж все още не е настъпил. Целта на тези допълнителни изисквания за докладване е с течение на времето да се намали натрупването на грешки в докладваните данни за СФЦК и ще е в съответствие с препоръката на СФС за редовното събиране на обобщени данни за салдата (19).

ЕЦБ настойчиво препоръчва в техническите стандарти по предложения регламент да се изиска докладваните данни да включват подходящи идентификатори, като се използват договорените на международно равнище настоящи и предстоящи стандарти. ЕОЦКП следва да направи задължителна за всички контрагенти, които попадат в приложното поле на предложения регламент, употребата на тези идентификатори, особено на международния идентификационен номер за ценни книжа (ISIN), глобалния идентификатор за юридически лица (LEI) и уникалния търговски идентификатор (20).

На първо място, ISIN, който се определя за ценните книжа и идентифицира по уникален начин емисия ценни книжа, следва да се посочва, когато се докладват непарични инструменти за обезпечение.

На второ място, за да се осигури последователност и за да се предостави средство за надлежно съставяне на данни, всички страни по финансови сделки следва да бъдат идентифицирани чрез уникален код. За тази цел ЕЦБ подкрепя използването на глобалната система LEI така, както тя е одобрена от Европейския банков орган (ЕБО) и ЕОЦКП (21), по начин, който е съвместим с Препоръките на СФС (22). Въпреки че глобалната система LEI все още не е напълно приложима, в член 4, параграф 8 от предложения регламент следва да се спомене необходимостта от прилагането на глобални идентификатори за юридическите лица в техническите стандарти, особено предвид употребата на преходни идентификатори за юридически лица (pre-LEIs) по време на преходната глобална система LEI, която действа понастоящем (23). Използването на системата LEI или на преходната система pre-LEI ще улесни събирането и натрупването на данни на глобално равнище, особено с оглед на коригирането на двойното отчитане на международните сделки, за които се докладва в различни юрисдикции.

На трето място, предвид липсата на договорена рамка на международно равнище ЕЦБ настойчиво препоръчва ЕОЦКП да разработи уникален търговски идентификатор на европейско равнище. Това е от особена важност, за да се съгласува информацията за една и съща сделка, докладвана от двама или повече контрагенти, а също така е и необходимо условие за осигуряването на надеждността на информацията, предоставена от даден контрагент, например за да се избегнат пропуските и двойното отчитане.

Това е важно и за да се осигури надлежен достъп на ЕСЦБ до пълна, изцяло стандартизирана, детайлна информация, събрана от регистри на трансакции във формати, които улесняват осъществяването на задачите на ЕСЦБ (24). Ако счете за необходимо и уместно, ЕОЦКП следва да разполага с възможността да включи в проекта за технически стандарти процедури, съобразно които регистрите на трансакции да проверяват пълнотата и точността на данните, които се докладват пред тях, особено ако регистърът на трансакции открие липсваща, непълна или непоследователна информация (25). Това не засяга правомощията на компетентните органи да налагат на контрагентите административни наказания и мерки в съответствие с глава VIII от предложения регламент.

След като техническите стандарти бъдат приети в съответствие с процедурата по Регламент (ЕС) № 1095/2010 (26), е важно те да бъдат периодично актуализирани, за да се отразяват правилно промените на пазара, да се усъвършенства регулаторната рамка и да се осигури пълното действие на единния европейски наръчник.

Може да се наложи техническите стандарти, приети по силата на друго законодателство на Съюза в областта на финансовите услуги, като Регламент (ЕС) № 648/2012, да бъдат приведени в съответствие с техническите стандарти, приети съгласно предложения регламент. Това ще спомогне за намаляване на тежестта на докладване за контрагентите, като същевременно ще направи възможно тези доклади реално да съдържат изискваните по член 4 от предложения регламент данни. Целта на привеждането в съответствие следва да бъде осигуряването на всеобхватно наблюдение на СФЦК, особено на последователността на данните и форматите на СФЦК, докладвани съгласно член 4, параграф 6 от предложения регламент.

Съставено във Франкфурт на Майн на 24 юни 2014 г.

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  COM(2014) 40 окончателен.

(2)  Вж. „Засилване на надзора и регулиране на небанковия сектор: Стратегическа рамка за преодоляване на рисковете при небанковия сектор, породени от заемането на ценни книжа и репо сделки“ (наричани по-долу „Препоръки на СФС“), 29 август 2013 г., достъпни на уебсайта на СФС http://www.financialstabilityboard.org/

(3)  Вж. препоръки 2 и 3 от Препоръките на СФС.

(4)  Член 2, параграф 2 от предложения регламент предвижда единствено субективно освобождаване за членовете на ЕСЦБ и други институции на държавите членки, изпълняващи аналогични функции, както и други органи на Съюза, натоварени с управлението на публичния дълг или участващи в това управление, и Банката за международни разплащания. Контрагентите по сделки на централните банки от ЕСЦБ не са освободени по ясен начин от задълженията за докладване и прозрачност по членове 4, 13, 14 и 15 от предложения регламент.

(5)  Вж. член 343 от Договора и член 39 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка (наричан по-долу „Устава на ЕСЦБ“), както и членове 2, 5 и 22 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз.

(6)  Вж. изменение 7 в приложението към настоящото становище. Вж. параграф 7.2 от Становище CON/2012/21 и член 1, параграфи 6—8 от Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 84). Всички становища на ЕЦБ са публикувани на уебсайта на ЕЦБ www.ecb.europa.eu

(7)  Вж. изменение 8 в приложението към настоящото становище. Това пояснение ще е в съответствие с член 1, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции (ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 1) и член 1, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 600/2014.

(8)  Член 3, параграф 7 от предложения регламент.

(9)  Член 15 от предложения регламент.

(10)  Вж. препоръка 7 от Препоръките на СФС.

(11)  Вж. изменение 10 в приложението към настоящото становище. Вж. също изменения 2—6, 11 и 16.

(12)  Директива 2002/47/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 юни 2002 г. относно финансовите обезпечения (ОВ L 168, 27.6.2002 г., стр. 43).

(13)  Вж. изменения 10 и 19 в приложението към настоящото становище.

(14)  Вж. препоръка 7 от Препоръките на СФС.

(15)  Член 5 от Устава на ЕСЦБ.

(16)  Вж. Становище CON/2011/1.

(17)  Вж. Регламент (ЕС) № 1096/2010 на Съвета от 17 ноември 2010 г. за възлагане на Европейската централна банка на специфични задачи, свързани с дейността на Европейския съвет за системен риск (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 162).

(18)  Вж. изменение 11 в приложението към настоящото становище.

(19)  Вж. препоръка 2 от Препоръките на СФС.

(20)  Вж. изменение 12 в приложението към настоящото становище.

(21)  Вж. Препоръката на ЕБО относно използването на идентификатора за юридически лица (LEI) (EBA/REC/2014/01), 29 януари 2014 г., достъпна на уебсайта на ЕБО http://www.eba.europa.eu/, и документа с въпроси и отговори на ЕОЦКП „Прилагането на Регламент (ЕС) № 648/2012 относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции (Регламент за европейската пазарна инфраструктура — EMIR)“ (ESMA/2013/1527), 22 октомври 2013 г., стр. 45, достъпен на уебсайта на ЕОЦКП http://www.esma.europa.eu/

(22)  Вж. също доклада „Глобален идентификатор за юридически лица за финансовите пазари (A Global Legal Entity Identifier for Financial Markets)“, 8 юни 2012 г., достъпен на уебсайта на СФС http://www.financialstabilityboard.org/

(23)  Вж. „Комитет за регулаторен надзор LEI: първо съобщение за напредъка по глобалната инициатива LEI (LEI Regulatory Oversight Committee (ROC): 1st progress note on the Global LEI Initiative)“, 8 март 2013 г., достъпно на уебсайта на Комитета за регулаторен надзор LEI (LEI ROC) http://www.leiroc.org/. Преходната глобална система LEI стартира през януари 2013 г., като Комитетът за регулаторен надзор LEI (LEI ROC) прие за глобално съвместими всички преходни идентификатори за юридически лица (pre-LEIs), издадени от преходно местно оперативно звено (pre-LOU — Local Operating Unit).

(24)  Вж. изменение 15 в приложението към настоящото становище.

(25)  Вж. изменение 13 в приложението към настоящото становище.

(26)  Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Предложения за изменения

Текст, предложен от Комисията

Изменения, предложени от ЕЦБ (1)

Изменение 1

Съображение 9

„Вследствие на това информацията за рисковете, присъщи на пазарите за финансиране с ценни книжа, ще се съхранява централно и ще бъде лесно и пряко достъпна, наред с другото, на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП), Европейския банков орган (ЕБО), Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО), съответните компетентни органи, ЕССР и съответните централни банки от Европейската система на централните банки (ЕСЦБ), включително Европейската централна банка (ЕЦБ), за целите на идентифицирането и контролирането на рисковете за финансовата стабилност, породени от дейностите, които регламентирани и нерегламентирани субекти извършват в небанковия сектор. Когато изготвя или предлага да се преразгледат предвидените в настоящия регламент регулаторни технически стандарти, ЕОЦКП следва да отчита действащите стандарти, определени с член 9 от Регламент (ЕС) № 648/2012, с които се регламентират регистрите на трансакции за договорите за деривати, както и бъдещото им развитие. ЕОЦКП следва също така да се стреми да гарантира на съответните компетентни органи, ЕССР и съответните централни банки от ЕСЦБ, включително ЕЦБ, пряк и незабавен достъп до цялата информация, необходима за изпълнението на задълженията им.“

„Вследствие на това информацията за рисковете, присъщи на пазарите за финансиране с ценни книжа, ще се съхранява централно и ще бъде лесно и пряко достъпна, наред с другото, на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП), Европейския банков орган (ЕБО), Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО), съответните компетентни органи, ЕССР и съответните централни банки от Европейската система на централните банки (ЕСЦБ), включително Европейската централна банка (ЕЦБ), за целите на идентифицирането и контролирането на рисковете за финансовата стабилност, породени от дейностите, които регламентирани и нерегламентирани субекти извършват в небанковия сектор. Когато изготвя или предлага да се преразгледат предвидените в настоящия регламент регулаторни технически стандарти, ЕОЦКП следва да отчита действащите стандарти, определени с член 9 от Регламент (ЕС) № 648/2012, с които се регламентират регистрите на трансакции за договорите за деривати, както и бъдещото им развитие. ЕОЦКП следва също така да се стреми да гарантира на съответните компетентни органи, ЕССР и съответните централни банки от ЕСЦБ, включително ЕЦБ, пряк и незабавен достъп до цялата информация, необходима за изпълнението на задълженията им, включително на задълженията да определя и осъществява паричната политика и да осъществява надзор на инфраструктурите на финансовите пазари.“

Обяснение

Данните за сделките, докладвани пред регистрите на трансакциите и при определени обстоятелства — на ЕОЦКП, са жизненоважни за осъществяването на задачите на ЕСЦБ. Използването на тези данни за тази цел следва да се отрази в текста на предложения регламент. Вж. параграф 2.4 от настоящото становище.

Изменение 2

Съображение 17

„Реипотекирането е източник на ликвидност и позволява на контрагентите да намалят разходите за финансиране. То обаче създава сложна плетеница на обезпеченията между банковия и небанковия сектор и оттам — риск за финансовата стабилност. Непрозрачността по отношение на това доколко предоставените като обезпечение финансови инструменти са реипотекирани и свързаните с тази дейност рискове при евентуална несъстоятелност могат да подкопаят доверието в контрагентите и значително да увеличат рисковете за финансовата стабилност.“

Реипотекирането Повторното използване е източник на ликвидност и позволява на контрагентите да намалят разходите за финансиране. То обаче създава сложна плетеница на обезпеченията между банковия и небанковия сектор и оттам — риск за финансовата стабилност. Непрозрачността по отношение на това доколко предоставените като обезпечение финансови инструменти са реипотекирани повторно използвани и свързаните с тази дейност рискове при евентуална несъстоятелност могат да подкопаят доверието в контрагентите и значително да увеличат рисковете за финансовата стабилност.“

Обяснение

С изменението се цели да се осигури последователност в резултат от въвеждането на термина „повторно използване“ в предложения регламент. Вж. изменение 10 и параграф 2.3 от настоящото становище.

Изменение 3

Съображение 18

„С настоящия регламент към контрагентите по реипотекиране се отправят изисквания за предоставяне на информация, които не следва да засягат прилагането на секторните правила, приспособени към конкретни участници, структури и ситуации. Поради това предвидените в него правила относно реипотекирането следва да се прилагат например към фондовете и депозитарите само доколкото в нормативната уредба на инвестиционните фондове не са предвидени по-строги правила относно повторното използване, които представляват lex specialis и следователно имат предимство пред разпоредбите на настоящия регламент. По-специално, настоящият регламент следва да се прилага, без да се засягат разпоредбите, които ограничават способността на контрагентите да участват в реипотекирането на финансови инструменти, предоставени като обезпечение от трети страни или лица.“

„С настоящия регламент към контрагентите по реипотекиране повторно използване се отправят изисквания за предоставяне на информация, които не следва да засягат прилагането на секторните правила, приспособени към конкретни участници, структури и ситуации. Поради това предвидените в него правила относно реипотекирането повторното използване следва да се прилагат например към фондовете и депозитарите само доколкото в нормативната уредба на инвестиционните фондове не са предвидени по-строги правила относно повторното използване, които представляват lex specialis и следователно имат предимство пред разпоредбите на настоящия регламент. По-специално, настоящият регламент следва да се прилага, без да се засягат разпоредбите, които ограничават способността на контрагентите да участват в реипотекирането повторното използване на финансови инструменти, предоставени като обезпечение от трети страни или лица. Целта на определението на термина „повторно използване“ в настоящия регламент е да го приведе в съответствие с Препоръките на СФС. Определението на повторно използване обхваща понятието за реипотекиране съгласно Препоръките на СФС, без да се засяга необходимостта от дефиниране на този термин за целите на бъдещите законодателни инициативи на ЕС.

Обяснение

С изменението се цели да се осигури последователност в резултат от въвеждането на термина „повторно използване“ в предложения регламент. Вж. изменение 10 и параграф 2.3 от настоящото становище.

Изменение 4

Съображение 24

„В съответствие с принципа на пропорционалност е необходимо и целесъобразно да се гарантира прозрачността на някои пазарни дейности като СФЦК, реипотекирането и по целесъобразност — другите структури за финансиране, както и да се даде възможност за проследяването и установяването на съответните рискове за финансовата стабилност. В съответствие с член 5, параграф 4 от Договора за Европейския съюз, с настоящия регламент не се надхвърля необходимото за постигането на поставените цели.“

„В съответствие с принципа на пропорционалност е необходимо и целесъобразно да се гарантира прозрачността на някои пазарни дейности като СФЦК, реипотекирането повторното използване и по целесъобразност — другите структури за финансиране, както и да се даде възможност за проследяването и установяването на съответните рискове за финансовата стабилност. В съответствие с член 5, параграф 4 от Договора за Европейския съюз, с настоящия регламент не се надхвърля необходимото за постигането на поставените цели.“

Обяснение

С изменението се цели да се осигури последователност в резултат от въвеждането на термина „повторно използване“ в предложения регламент. Вж. изменение 10 и параграф 2.3. от настоящото становище.

Изменение 5

Член 1

„С настоящия регламент се определят правилата относно прозрачността при сделките за финансиране с ценни книжа (СФЦК), другите структури за финансиране и реипотекирането.“

„С настоящия регламент се определят правилата относно прозрачността при сделките за финансиране с ценни книжа (СФЦК), другите структури за финансиране и реипотекирането повторното използване.“

Обяснение

С изменението се цели да се осигури последователност в резултат от въвеждането на термина „повторно използване“ в предложения регламент. Вж. изменение 10 и параграф 2.3. от настоящото становище.

Изменение 6

Член 2, параграф 1, буква г)

„г)

контрагентите, извършващи реипотекиране, установени:

(1)

в Съюза, включително всички техни клонове, независимо от местоположението им;

(2)

в трета държава, в един от следните случаи:

i)

реипотекирането се извършва в рамките на дейността на клон в ЕС;

ii)

реипотекирането се отнася до финансови инструменти, предоставени като обезпечение от установен в Съюза контрагент или от клон в ЕС на установен в трета държава контрагент.“

„г)

контрагентите, извършващи реипотекиране повторно използване, установени:

(1)

в Съюза, включително всички техни клонове, независимо от местоположението им;

(2)

в трета държава, в един от следните случаи:

i)

реипотекирането повторното използване се извършва в рамките на дейността на клон в ЕС;

ii)

реипотекирането повторното използване се отнася до финансови инструменти, предоставени като обезпечение от установен в Съюза контрагент или от клон в ЕС на установен в трета държава контрагент.“

Обяснение

С изменението се цели да се осигури последователност в резултат от въвеждането на термина „повторно използване“ в предложения регламент. Вж. изменение 10 и параграф 2.3. от настоящото становище.

Изменение 7

Член 2, параграф 2a

Няма текст.

Настоящият регламент не се прилага за сделките, по които контрагент са институциите от списъка в параграф 2.

Обяснение

Субективното освобождаване на членовете на ЕСЦБ от прилагането на предложения регламент не е достатъчно, за да се осигури, че сделките, по които контрагенти са членове на ЕСЦБ, са също освободени от задължения за докладване и прозрачност. Следователно този нов параграф е необходим. Вж. параграф 2.1 от настоящото становище.

Изменение 8

Член 2, параграф 3

„По силата на член 27 Комисията се оправомощава да приема делегирани актове за изменение на списъка в параграф 2.“

„По силата на член 27 Комисията се оправомощава да приема делегирани актове за изменение на списъка в параграф 2 и по-специално да включи в обхвата на параграф 2 централните банки на трети държави.

За тази цел в срок до [12 (дванадесет) месеца след публикуването на настоящия регламент] Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад, в който прави оценка на режима на сделките, извършени от централните банки на трети държави, заложен в настоящия регламент; в доклада:

а)

се посочват разпоредбите, които се прилагат в съответните трети държави спрямо регулаторното оповестяване на сделките на централните банки, включително на сделките, извършени от членовете на ЕСЦБ в тези трети държави; и

б)

се прави оценка на евентуалното въздействие, което изискванията за регулаторно оповестяване в Съюза може да имат върху сделките, извършени от централните банки на трети държави.

Ако в доклада се заключи, че освобождаването, предвидено в параграф 2, е необходимо за сделките, по които контрагентът е централна банка на трета държава, която извършва операции по паричната политика, валутни операции и операции за финансова стабилност, Комисията постановява освобождаването да се прилага по отношение на централната банка на третата държава.“

Обяснение

Това предложение за изменение цели да осигури съответствие с член 9, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 600/2014. Вж. параграф 2.2 от настоящото становище.

Изменение 9

Член 3, параграф 6, трето тире

„„сделка за финансиране с ценни книжа (СФЦК)“ означава:

[…]

сделка с равностоен икономически ефект и пораждаща сходен риск и в частност сделка за покупка с уговорка за последваща продажба или за продажба с уговорка за последваща покупка,“

„„сделка за финансиране с ценни книжа (СФЦК)“ означава:

[…]

всяка сделка с равностоен икономически ефект и пораждаща сходен риск и в частност сделка за покупка с уговорка за последваща продажба или за продажба с уговорка за последваща покупка или суап трансакции;“

Обяснение

Определението на СФЦК следва да бъде разширено, за да обхване други прехвърляния на обезпечения между контрагентите. Това улеснява докладването и наблюдението на тези сделки в съответствие с член 4 от предложения регламент, което е важно от макропруденциална гледна точка, тъй като тези сделки могат да допринесат за натрупването на системен риск.

Изменение 10

Член 3, параграф 7

„„реипотекиране“ означава използване от контрагент на финансови инструменти, получени от него като обезпечение от негово име и за негова сметка или за сметка на друг контрагент;“

„„реипотекиране повторно използване“ означава използване от контрагент на финансови инструменти, получени от него като обезпечение от негово име и за негова сметка или за сметка на друг контрагент;“

Обяснение

Целта на предложението е това широко определение да съответства на термина „повторно използване“ от Препоръките на СФС. Вж. параграф 2.3 от настоящото становище.

Изменение 11

Член 4, параграф 7

„С цел да се осигури съгласувано прилагане на настоящия член ЕОЦКП, в тясно сътрудничество с Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) и при отчитане на нейните потребности, разработва проекти на регулаторни технически стандарти, в които се посочва информацията за различните видове СФЦК, която съдържа минимум:

а)

страните по СФЦК и — когато е различен — бенефициера на правата и задълженията по сделката;

б)

сумата на главницата, паричната единица, вида, качеството и стойността на обезпечението; използвания за осигуряването му метод; дали е възможно да бъде реипотекиран; дали е реипотекирани; евентуалната замяна на обезпечението; ставката на обратно изкупуване или таксата за заемане; контрагента; обезценката; вальора; датата на падежа и първата дата, на която е възможно обратно изкупуване.

ЕОЦКП представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти не по-късно от [12 месеца след публикуването на настоящия регламент].

По силата на членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 Комисията се оправомощава да приема регулаторните технически стандарти, посочени в първа алинея.“

„С цел да се осигури съгласувано прилагане на настоящия член ЕОЦКП, в тясно сътрудничество с Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) и при отчитане на нейните потребности, разработва проекти на регулаторни технически стандарти, в които се посочва информацията за различните видове СФЦК, която съдържа минимум:

а)

страните по СФЦК и — когато е различен — бенефициера на правата и задълженията по сделката;

б)

отделните активи, които се използват като обезпечение или са предмет на предоставяне или получаване в заем на ценни книжа или борсови стоки, включително, ако е целесъобразно, отделните активи, в случаите когато сделките са обезпечени от съвкупности от активи. С цел да се улесни докладването в техническите стандарти следва да се отчетат техническите специфики на съвкупностите от активи;

б) в)

сумата на главницата, паричната единица, вида, качеството и стойността на отделните активи, използвани като обезпечението; използвания за осигуряването му метод; дали е възможно да бъде реипотекиран използван повторно; дали е реипотекирани използван повторно; евентуалната замяна на обезпечението; ставката на обратно изкупуване или таксата за заемане; контрагента; обезценката; вальора; датата на падежа и първата дата, на която е възможно обратно изкупуване; и пазарния сегмент. С цел да се улесни докладването в техническите стандарти следва да се отчетат техническите специфики на съвкупностите от активи.

При разработването на тези технически стандарти ЕОЦКП взема предвид договорените на международно равнище нововъведения и стандарти.

ЕОЦКП представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти не по-късно от [12 месеца след публикуването на настоящия регламент].

По силата на членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 Комисията се оправомощава да приема регулаторните технически стандарти, посочени в първа алинея.“

Обяснение

С оглед на осигуряването на достатъчна степен на стандартизация и за да се улесни използването на тази информация за осъществяването на задачите на ЕСЦБ, е необходимо ясно да се посочат данните, които трябва да се докладват пред регистрите на трансакциите за различните видове СФЦК, като се вземат предвид договорените на международно равнище нововъведения и стандарти. В техническите стандарти следва да се осигури всеобхватното докладване за обезпеченията, включително данните за отделните активи, в случаите когато сделките са обезпечени от съвкупност от активи, например въз основа на портфейл или чрез услуги за управление на тристранни обезпечения. В техническите стандарти следва да се отчетат техническите особености на тези съвкупности от активи и динамичното им естество, като изискванията за докладване се адаптират съответно. Вж. параграф 2.4 от настоящото становище.

Изменение 12

Член 4, параграф 8

„С цел да се осигурят еднакви условия на прилагане на параграф 1 ЕОЦКП, в тясно сътрудничество с ЕСЦБ и при отчитане на нейните потребности, разработва проекти на технически стандарти за изпълнение, с които се определят форматът и честотата на докладването по параграфи 1 и 3 за различните видове СФЦК;

ЕОЦКП представя на Комисията тези проекти на технически стандарти за изпълнение не по-късно от [12 месеца след публикуването на настоящия регламент].

По силата на член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 Комисията се оправомощава да приема техническите стандарти за изпълнение, посочени в първа алинея.“

„С цел да се осигурят еднакви условия на прилагане на параграф 1 ЕОЦКП, в тясно сътрудничество с ЕСЦБ и при отчитане на нейните потребности, разработва проекти на технически стандарти за изпълнение, с които се определят форматът и честотата на докладването по параграфи 1 и 3 за различните видове СФЦК;

При разработването на тези технически стандарти ЕОЦКП взема предвид договорените на международно равнище нововъведения и стандарти. По-конкретно форматът на докладите следва да включва, inter alia, следните международни и други равностойни стандарти, разработени през годините:

а)

глобалните идентификатори за юридически лица (LEIs) или временно преходните идентификатори за юридически лица (pre-LEIs);

б)

международните идентификационни номера за ценни книжа (ISINs);

в)

уникалния търговски идентификатор за всяка сделка.

ЕОЦКП, като си сътрудничи тясно ЕСЦБ и се консултира с участниците на пазара, определя условията, въз основа на които се разработват, разпределят и поддържат уникалните търговски идентификатори, като — ако е необходимо — взема предвид нововъведенията в международен план.

ЕОЦКП представя на Комисията тези проекти на технически стандарти за изпълнение не по-късно от [12 месеца след публикуването на настоящия регламент].

По силата на член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 Комисията се оправомощава да приема техническите стандарти за изпълнение, посочени в първа алинея.“

Обяснение

С оглед на осигуряването на достатъчна степен на стандартизация и за да се улесни използването на тази информация за осъществяването на задачите на ЕСЦБ, е необходимо ясно да се конкретизират някои аспекти от съдържанието и формата на докладите пред регистрите на трансакции, като се вземат предвид международните идентификатори, например идентификаторите LEI и ISIN, за да се осигури, че компетентните органи получават данни за сделките с необходимите атрибути и в подходящи формати за предаване. Освен това предвид липсата на договорна рамка на международно равнище на ЕОЦКП следва да се повери задачата да разработи уникален търговски идентификатор на европейско равнище. Вж. параграф 2.4 от настоящото становище.

Изменение 13

Член 5, параграф 6

„ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти, с които се определят реквизитите на заявлението за регистрация, посочено в параграф 4.

ЕОЦКП представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти не по-късно от [12 месеца след публикуването на настоящия регламент].

По силата на членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 Комисията се оправомощава да приема регулаторните технически стандарти, посочени в първа алинея.“

„ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти, с които се определят реквизитите на заявлението за регистрация, посочено в параграф 4.

В техническите стандарти могат да се уточнят процедурите, които се прилагат от регистрите на трансакции, за да се проверят пълнотата и точността на данните, докладвани пред тях съгласно член 4, параграф 1, в случай че ЕОЦКП счете, че тези процедури са необходими, за да се осигури спазването на настоящия регламент.

ЕОЦКП представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти не по-късно от [12 месеца след публикуването на настоящия регламент].

По силата на членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 Комисията се оправомощава да приема регулаторните технически стандарти, посочени в първа алинея.“

Обяснение

Ако счете за необходимо и целесъобразно, ЕОЦКП следва да разполага с възможността да определи процедури, по които регистрите на трансакции да проверяват пълнотата и точността на данните, докладвани пред тях съгласно член 4, параграф 1 от предложения регламент. Вж. параграф 2.4 от настоящото становище.

Изменение 14

Член 12, параграф 2

„Регистрите на трансакции събират и съхраняват данните за СФЦК и гарантират, че субектите по член 81, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 648/2012, Европейският банков орган (ЕБО) и Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) имат пряк и незабавен достъп до тези данни, така че да не бъдат възпрепятствани при изпълнението на съответните си отговорности и правомощия.“

„Регистрите на трансакции събират и съхраняват данните за СФЦК и гарантират, че субектите по член 81, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 648/2012, включително ЕЦБ при осъществяването на задачите си в рамките на единния надзорен механизъм съгласно Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета, Европейският банков орган (ЕБО) и Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) имат пряк и незабавен достъп до тези данни, така че да не бъдат възпрепятствани при изпълнението на съответните си отговорности и правомощия.“

Обяснение

В член 81, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 648/2012 са включени „съответните членове на ЕСЦБ“. Макар че ЕЦБ е обхваната от този термин, за целите на правната сигурност следва да се посочи изрично ролята на ЕЦБ в рамките на единния надзорен механизъм (ЕНМ).

Изменение 15

Член 12, параграф 3

„С цел да се осигури съгласувано прилагане на настоящия член ЕОЦКП, в тясно сътрудничество с ЕСЦБ и при отчитане на потребностите на субектите, посочени в параграф 2, разработва проекти на регулаторни технически стандарти, с които се определят:

а)

честотата и информацията за съвкупните позиции, посочени по в параграф 1, както и посочената в параграф 2 информация за СФЦК;

б)

се прави оценка на необходимите оперативни стандарти с оглед обобщаването и сравняването на информацията между регистрите на трансакции;

в)

информацията, до която имат достъп субектите, посочени в параграф 2.

Проектите на регулаторни технически стандарти имат за цел да се гарантира, че чрез публикуваната по параграф 1 информация не може да се идентифицира страната по която и да е СФЦК.

ЕОЦКП представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти не по-късно от [12 месеца след публикуването на настоящия регламент].

По силата на членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 Комисията се оправомощава да приема регулаторните технически стандарти, посочени в първа алинея.“

„С цел да се осигури съгласувано прилагане на настоящия член ЕОЦКП, в тясно сътрудничество с ЕСЦБ и при отчитане на потребностите на субектите, посочени в параграф 2, разработва проекти на регулаторни технически стандарти, с които се определят:

а)

честотата и информацията за съвкупните позиции, посочени по в параграф 1, както и посочената в параграф 2 информация за СФЦК;

б)

необходимите оперативни стандарти с оглед на съставянето, обобщаването и сравняването на информацията между регистрите на трансакции по напълно автоматизиран начин;

в)

информацията, до която имат достъп субектите, посочени в параграф 2, като се отчете необходимостта от достъп до пълни, детайлни данни в стандартизирани формати.

Проектите на регулаторни технически стандарти имат за цел да се гарантира, че чрез публикуваната по параграф 1 информация не може да се идентифицира страната по която и да е СФЦК.

ЕОЦКП представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти не по-късно от [12 месеца след публикуването на настоящия регламент].

По силата на членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 Комисията се оправомощава да приема регулаторните технически стандарти, посочени в първа алинея.“

Обяснение

За да осъществява задачите си и за да наблюдава финансовите пазари и финансовите дейности, е необходимо ЕСЦБ да събира висококачествена статистическа информация. Следователно в проектите на регулаторни технически стандарти трябва да се осигури, че информацията, предоставена от регистрите на трансакциите на членовете на ЕСЦБ е пълна, детайлна и достъпна в стандартизиран формат от всички регистри на трансакции. Вж. параграф 2.4 от настоящото становище.

Изменение 16

Член 15

„Глава V

Прозрачност при реипотекирането

Член 15

Реипотекиране на получените като обезпечение финансови инструменти

1.

Контрагентите имат право да извършват реипотекиране, когато като минимум са изпълнени всички изброени условия:

а)

получаващият контрагент надлежно писмено е уведомил предоставящия контрагент за потенциалните рискове, които даването на съгласие, посочено в буква б), може да породи, в частност за рисковете в случай на неплатежоспособност на получаващия контрагент;

б)

предоставящият контрагент предварително изрично е дал съгласието си, доказателство за което е подписвано от него писмено споразумение или равностоен алтернативен механизъм.

2.

Контрагентите упражнят правото си на реипотекиране, когато като минимум са изпълнени всички изброени условия:

а)

реипотекирането е предприето в съответствие с условията на писменото споразумение, посочено в параграф 1, буква б);

б)

получените като обезпечение финансови инструменти са прехвърлени по сметка, открита на името на приемащия контрагент.

3.

Настоящият член се прилага, без да се засяга по-строгото секторно законодателство, по-специално директиви 2011/61/ЕС и 2009/65/ЕО.“

„Глава V

Прозрачност при реипотекирането повторното използване

Член 15

Реипотекиране Повторно използване на получените като обезпечение финансови инструменти

1.

Контрагентите имат право да извършват реипотекиране на повторно използване, когато като минимум са изпълнени всички изброени условия:

а)

получаващият контрагент надлежно писмено е уведомил предоставящия контрагент за потенциалните рискове, които даването на съгласие, посочено в буква б), може да породи, в частност за рисковете в случай на неплатежоспособност на получаващия контрагент;

б)

предоставящият контрагент предварително изрично е дал съгласието си, доказателство за което е подписвано от него писмено споразумение, или равностоен алтернативен механизъм или споразумение за финансово обезпечение с прехвърлително действие, както то е определено в член 2, параграф 1, буква б) от Директива 2002/47/ЕО.

2.

Контрагентите упражнят правото си на реипотекиране на повторно използване, когато като минимум са изпълнени всички изброени условия:

а)

реипотекирането повторното използване е предприето в съответствие с условията на писменото споразумение, посочено в параграф 1, буква б);

б)

получените като обезпечение финансови инструменти са прехвърлени по сметка, открита на името на приемащия контрагент.

3.

Настоящият член се прилага, без да се засяга по-строгото секторно законодателство, по-специално директиви 2011/61/ЕС и 2009/65/ЕО.“

Обяснение

С изменението се цели да се осигури последователност в резултат от въвеждането на термина „повторно използване“ в предложения регламент. Вж. изменение 10 и параграф 2.3. от настоящото становище.

Изменение 17

Член 17, параграф 2

„Компетентните органи, посочени в член 16, и ЕОЦКП сътрудничат тясно със съответните членове на ЕСЦБ, когато това е необходимо за изпълнението на задълженията им, по-специално във връзка с член 4.“

„Компетентните органи, посочени в член 16, и ЕОЦКП сътрудничат тясно със съответните членове на ЕСЦБ, включително ЕЦБ при осъществяването на задачите си в рамките на единния надзорен механизъм съгласно Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета, когато това е необходимо за изпълнението на задълженията им, по-специално във връзка с член 4.“

Обяснение

В член 81, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 648/2012 са включени „съответните членове на ЕСЦБ“. Макар че ЕЦБ е обхваната от този термин, за целите на правната сигурност следва да се посочи изрично ролята на ЕЦБ в рамките на ЕНМ.

Изменение 18

Член 20, параграф 4, буква г)

„Държавите членки в съответствие с националното законодателство оправомощават компетентните органи да прилагат най-малко следните административни наказания и други мерки при някое от нарушенията по параграф 1:

[…]

г)

оттегляне на разрешението или спиране на действието му;“

„Държавите членки в съответствие с националното законодателство оправомощават компетентните органи да прилагат най-малко следните административни наказания и други мерки при някое от нарушенията по параграф 1:

[…]

г)

оттегляне на разрешението или спиране на действието му на лиценза на контрагентите, различни от кредитните институции, получили лиценз в съответствие с Директива 2013/36/ЕС;

га)

отнемане на лиценз. Това правомощие е от изключителната компетентност на ЕЦБ да отнема лицензи на кредитните институции съгласно член 4, параграф 1, буква а) на Регламент № 1024/2013 на Съвета;“

Обяснение

На ЕЦБ принадлежи изключителната компетентност да отнема лицензи на кредитни институции в съответствие с член 4, параграф 1, буква а) и член 14, параграф 5 от Регламент № 1024/2013 на Съвета. Следователно в предложения регламент трябва ясно да се посочи, че отнемането на лицензи на кредитни институции, установени в участваща държава членка, е от изключителната компетентност на ЕЦБ. Освен това с оглед на това да се осигури доброто функциониране и интегритета на ЕНМ, съгласно предложения регламент на компетентните органи не следва да се поверява правомощието да спират действието на лицензите на кредитните институции.

Изменение 19

Член 20, параграф 5

„Нарушаването на разпоредбите на член 4 не засяга валидността на условията на СФЦК или възможността на страните да ги прилагат. Нарушаването на разпоредбите на член 4 не поражда право на обезщетение за страна по СФЦК.“

„Нарушаването на разпоредбите на член 4 или на член 15 не засяга валидността на условията на СФЦК или възможността на страните да ги прилагат. Нарушаването на разпоредбите на член 4 не поражда право на обезщетение за страна по СФЦК.“

Обяснение

С цел да се осигури, че изискванията за договорна прозрачност по настоящия регламент няма по случайност да създадат рискове за финансовата стабилност при плетениците от обезпечения, следва да се посочи ясно, че нарушенията на изискванията за прозрачност по член 15 няма да засегнат действителността или изпълнението на СФЦК. Вж. параграф 2.3 от настоящото становище.


(1)  Удебеленият шрифт се отнася за нов текст, който ЕЦБ предлага да бъде добавен. Зачертаването в текста се отнася за текст, който ЕЦБ предлага да бъде заличен.


Top