EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014AB0010

Становище на Европейската централна банка от 5 февруари 2014 година относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно обменните такси за платежни операции, свързани с карти (CON/2014/10)

OJ C 193, 24.6.2014, p. 2–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.6.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 193/2


СТАНОВИЩЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 5 февруари 2014 година

относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно обменните такси за платежни операции, свързани с карти

(CON/2014/10)

2014/C 193/02

Въведение и правно основание

На 31 октомври 2013 г. Европейската централна банка (ЕЦБ) получи искане от Съвета за становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно обменните такси за платежни операции, свързани с карти (1) (наричан по-долу „предложения регламент“).

ЕЦБ е компетентна да даде становище на основание член 127, параграф 4 и член 282, параграф 5 от Договора за функционирането на Европейския съюз, тъй като предложеният регламент съдържа разпоредби, засягащи задачите на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) да насърчава нормалното функциониране на платежните системи и да допринася за гладкото провеждане на политиките, свързани със стабилността на финансовата система, както е посочено в член 127, параграф 2, четвърто тире и член 127, параграф 5 от Договора. Управителният съвет прие настоящото становище съгласно първото изречение от член 17.5 от Процедурния правилник на Европейската централна банка.

Общи забележки

1.

Предложеният регламент определя еднакви технически и търговски изисквания за операциите с платежни карти, извършвани в рамките на Европейския съюз, когато както доставчикът на платежна услуга на платеца, така и доставчикът на платежна услуга на получателя на плащането са установени в Съюза. Предложеният регламент има две части. Първата част определя таван върху обменните такси (2) за операции с потребителски дебитни карти в размер на не повече от 0,20 % от стойността на операцията и таван за операции с потребителски кредитни карти в размер на не повече от 0,30 % от стойността на операцията, които ще се прилагат по отношение на националните и трансграничните (3) операции след различни преходни периоди (4). Операциите с корпоративни карти, карти, издадени от тристранни системи, както и тегленето на пари в брой от терминални устройства АТМ се изключват от изискванията на първата част от предложения регламент.

2.

Втората част от предложения регламент установява търговските правила и другите технически изисквания, които ще се прилагат към всички категории платежни операции, свързани с карти. Най-важните са разделяне на платежните картови системи и обработващите субекти (5), промени в прилагането на правилото за приемане на всички видове карти (6) и забрана на правилата, които възпрепятстват или пречат на съвместяването на марки (7). Предвидено е също така ново правило, изискващо лицензи, предоставени от платежни картови системи за целите на издаване или приемане за обхващане на цялата територия на Съюза, както и правила за увеличаване на прозрачността по отношение на таксите за търговци („прилагане на диференцирани такси“) и за премахване на мерките за забрана за ориентиране на избора на потребителите в лицензионните споразумения (8). Съществуват също така нови правила за подобряване на прозрачността на структурите на таксите, като например забрана на правилата, възпрепятстващи търговците да разкриват пред техните потребители таксите, които плащат на приемащите субекти, и изискване за доставчиците на платежни услуги по приемане да предоставят минимум месечни извлечения на таксите, които те начисляват на търговците, посочващи таксите, плащани от търговците всеки месец за всяка категория карти и всяка отделна марка, за която приемащият субект предоставя услуги по приемане.

3.

ЕЦБ приветства факта, че предложеният регламент установява общи за целия Съюз правила относно обменните такси, а също така и еднакви търговски правила и технически изисквания за платежните операции, свързани с карти. Предложенията като цяло са в съответствие със съществуващите позиции на Евросистемата. Платежните карти са най-често използваният електронен платежен инструмент за покупки на дребно и поради това представляват голям дял от платежните операции в Съюза. Независимо от това обаче обменните такси понастоящем са в голямата си част нерегулирани и следователно много различни в държавите членки. Въвеждането на общи правила следва да допринесе за завършването на вътрешния пазар за плащания и да подпомогне установяването на Единна зона за плащания в евро (СЕПА). Докато новите правила притежават аспект по отношение на силната конкуренция, те също така намаляват разпокъсаността на пазара и създават равнопоставени условия, което ще улесни съществуващите участници да се конкурират и новите доставчици да навлязат на пазара на картови плащания, водейки по този начин до повишена ефективност и по-активно използване на електронните платежни инструменти като цяло.

Специфични забележки

1.   Определени термини

Определенията в предложения регламент (9) са съгласувани в определена степен, но не изцяло, с термините от предложението за Втора директива за платежните услуги (наричана по-долу „ДПУ2“) (10) и Регламент (ЕС) № 260/2012 на Европейския парламент и на Съвета (11). Има ползи от използването на определения на понятия, които се срещат в тясно свързани правни актове на Съюза, за да се избегне погрешното възприемане и да се улесни разбирането на правната рамка от страна на гражданите. Поради това ЕЦБ счита, че определенията на редица ключови термини, като например термините „платежно нареждане“, „доставчик на платежни услуги“ и „платежна операция“, следва да бъдат допълнително съгласувани с термините в предложената ДПУ2. Освен това предложените определения за „платежна операция, свързана с карта“ и „операция с платежна карта“ са много сходни. Поради това ЕЦБ предлага тяхното сливане в едно определение. Приложението към настоящото становище съдържа редица допълнителни технически коментари по отношение на определенията.

2.   Други разпоредби

2.1.

ЕЦБ приветства факта, че съществува повишена яснота по отношение на обменните такси. Ако обаче таваните на трансграничните обменни такси бъдат въведени преди таваните на националните обменни такси, малките национални приемащи карти субекти могат да се окажат в по-неблагоприятно положение, защото те няма да бъдат в състояние да се конкурират с чуждестранните приемащи субекти, които се възползват от породените по-ниски трансгранични обменни такси. Поради това ЕЦБ предлага едновременно въвеждане на тези тавани.

2.2.

ЕЦБ подкрепя предложението изборът на марка в случай на повече от една марка на карта (съвместяване на марки) да се извършва на мястото на продажбата (12). Същевременно платците могат да имат стимул да избират марки карти, които им предоставят допълнителни ползи, като например програми за награди, което може впоследствие да доведе до разширено използване на скъпи марки карти. В този смисъл ЕЦБ предлага изборът на определена марка да се договаря съвместно от картодържателя и търговеца на мястото на продажбата.

2.3.

Въпреки че приветства факта, че съществува забрана на правилата, които принуждават търговците да приемат всички карти от определена марка, ЕЦБ е загрижена от дерогацията, която постановява, че търговците следва да бъдат задължени да приемат други платежни инструменти от същата марка и/или категория, които подлежат на една и съща регулирана обменна такса (13). Решението дали да се приемат карти, както и определените марки или картови продукти, които могат да бъдат приемани съгласно определена система, следва да бъде търговско решение на търговеца.

2.4.

ЕЦБ освен това предлага поясняване, че платежните картови системи не следва да дискриминират обработващите субекти чрез прилагане на търговски правила, които ограничават необосновано оперативната съвместимост между обработващите субекти.

2.5.

В допълнение платежните картови системи може да се нуждаят от допълнително време за адаптиране към новите изисквания. За тази цел би могъл да се обмисли преходен период за изискването за разделяне (14).

2.6.

С цел ефективност ЕЦБ предлага един компетентен орган да бъде отговорен за осигуряване на съответствие с регламента, като обаче е наясно, че това би могло да се окаже трудно на практика поради различните национални режими.

Когато ЕЦБ препоръчва изменения на предложения регламент, в приложението са представени конкретните предложения за изменения с обяснителен текст към тях.

Съставено във Франкфурт на Майн на 5 февруари 2014 година.

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  COM(2013) 550 final/2.

(2)  Вж. глави II и III от предложения регламент. Обменните такси са междубанкови такси, обикновено прилагани между доставчиците на платежни услуги по приемане на карти и доставчиците на платежни услуги по издаване на карти, които са част от дадена картова система. Те са основната част от таксите, които търговците трябва да заплащат на доставчиците на платежни услуги по приемане за всяка картова операция.

(3)  Трансгранични са операциите, при които потребители използват своите платежни карти в друга държава членка или когато търговец на дребно използва доставчик на платежни услуги по приемане в друга държава членка.

(4)  Таваните за трансгранични операции ще влязат в сила два месеца след влизането в сила на регламента. Две години след влизането в сила на регламента тези тавани ще се прилагат също така по отношение на националните операции.

(5)  Платежните картови системи и субектите, обработващи плащания, свързани с карти, следва да бъдат независими един от друг по отношение на правната си форма, организацията и процеса на вземане на решения.

(6)  Това правило се отнася до картови системи и доставчици на платежни услуги, които изискват от търговците да приемат всички карти от определена марка, т.е. търговците не могат да ограничат приемането само на определен вид карта. Член 10 от предложения регламент би позволил на търговците да приемат само една категория карти от отделна марка, забранявайки на доставчика на платежни услуги или на картовата система да изисква от търговците да приемат повече или всички категории от същата марка. Освен това предложеният регламент въвежда изискване, което възпрепятства търговците да правят разграничение между картите, които подлежат на една и съща регулирана обменна такса, т.е. ако търговците приемат една марка дебитни карти, те следва също така да приемат дебитни карти от всички други марки.

(7)  С други думи, поставяне на две или повече марки на платежен инструмент, свързан с карта.

(8)  Търговците не следва да бъдат възпрепятствани от техния доставчик на платежни услуги или картова система да ориентират избора на потребителите към използването на предпочитан платежен инструмент или да информират потребителите относно обменните такси или таксите за обслужване на търговец.

(9)  Вж. член 2 от предложения регламент.

(10)  Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви 2002/65/ЕО, 2013/36/ЕС и 2009/110/ЕО и за отмяна на Директива 2007/64/ЕО (COM(2013) 547 final).

(11)  Регламент (ЕС) № 260/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. за определяне на технически и бизнес изисквания за кредитни преводи и директни дебити в евро и за изменение на Регламент (ЕО) № 924/2009 (ОВ L 94, 30.3.2012 г., стр. 22).

(12)  Вж. член 8, параграф 5 от предложения регламент.

(13)  Член 10, параграф 1 и съображение 29 от предложения регламент.

(14)  Вж. член 7 от предложения регламент.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Предложения за изменения

Текст, предложен от Европейската комисия

Изменения, предложени от ЕЦБ (1)

Изменение 1

Съображения 15—17

„(15)

В настоящия регламент е възприет поетапен подход. Като първа стъпка е необходимо да се вземат мерки за улесняване на трансграничните дейности по издаване и приемане на операции с платежни карти. Необходимата правна яснота следва да бъде постигната, като на търговците се позволи да избират приемащ субект извън тяхната собствена държава членка („трансгранично приемане на плащанията“) и се наложи максимално равнище върху трансграничните обменни такси за приети трансгранични операции. В допълнение, лицензите за издаване или приемане на платежни инструменти следва да бъдат валидни без географски ограничения в рамките на Съюза. Тези мерки биха улеснили гладкото функциониране на вътрешния пазар за разплащания с карти, по интернет и с мобилен телефон, в полза на потребителите и търговците на дребно.

(16)

В резултат на едностранни ангажименти и задължения, поети в рамките на изпълнителни производства в областта на конкуренцията, в Съюза вече се извършват много трансгранични платежни операции с карти при спазване на максималните обменни такси, приложими на първия етап от настоящия регламент. Поради това следва свързаните с тези операции разпоредби да влязат в сила бързо, за да създадат възможности за търговците на дребно да търсят по-евтини услуги по приемане извън граница и да осигурят стимул на националните банкови общности или системи да понижат таксите си за приемане.

(17)

Необходимо е да се предвиди преходен период за националните операции, за да се даде време на доставчиците на платежни услуги и на системите да се приспособят към новите изисквания. Следователно, две години след влизането в сила на настоящия регламент прилагането на тавани върху обменните такси за операции с потребителски карти следва да бъде разширено, така че да обхване всички плащания — както трансграничните, така и националните, с оглед да се осигури доизграждането на вътрешния пазар на плащания, свързани с карти.“

„(15)

В настоящия регламент е възприет поетапен подход. Като първа стъпка е необходимо да се вземат мерки за улесняване на трансграничните дейности по издаване и приемане на операции с платежни карти. Необходимата правна яснота следва да бъде постигната, като Позволяването на търговците се позволи да избират приемащ субект извън тяхната собствена държава членка („трансгранично приемане на плащанията“) и се наложи максимално равнище върху трансграничните обменни такси за приети трансгранични операции. В допълнение и осигуряването, че лицензите за издаване или приемане на платежни инструменти следва да бъдат са валидни без географски ограничения в рамките на Съюза. Тези мерки биха улеснили гладкото функциониране на вътрешния пазар за разплащания с карти, по интернет и с мобилен телефон, в полза на потребителите и търговците на дребно.

(16)

В резултат на едностранни ангажименти и задължения, поети в рамките на изпълнителни производства в областта на конкуренцията, в Съюза вече се извършват много трансгранични платежни операции с карти, както и доста национални операции в определени държави членки при спазване на максималните обменни такси, приложими на първия етап от в настоящия регламент. Поради това следва свързаните с тези операции разпоредби да влязат в сила бързо, за да създадат възможности за търговците на дребно да търсят по-евтини услуги по приемане извън граница и да осигурят стимул на националните банкови общности или системи да понижат таксите си за приемане.

(17)

Необходимо е да се предвиди преходен период за националните операции, за да се даде време на доставчиците на платежни услуги и на системите да се приспособят към новите изисквания. Следователно, един преходен период от две години след влизането в сила на настоящия регламент изглежда достатъчен прилагането на тавани върху обменните такси за операции с потребителски карти следва да бъде разширено, така че да обхване всички плащания — както трансграничните, така и националните, с оглед да се осигури доизграждането на вътрешния пазар на плащания, свързани с карти.“

Обяснение

Предложените 22 месеца между въвеждането на таваните на трансграничните обменни такси и на таваните на националните обменни такси могат да поставят малките национални приемащи карти субекти в по-неблагоприятно положение, тъй като те няма да бъдат в състояние да се конкурират с чуждестранните приемащи субекти, които се възползват от по-ниските трансгранични обменни такси. Поради това е за предпочитане една обща дата за въвеждане на таваните върху обменните такси, като ЕЦБ поддържа неутрална позиция по отношение на предложения график.

Изменение 2

Съображение 24

„(24)

По правило потребителите нямат информация за таксите, плащани от търговците за платежните инструменти, които те използват. Същевременно редица стимулиращи практики, прилагани от доставчиците на платежни услуги по издаване (като пътнически ваучери, бонуси, отстъпки, отмяна на плащания, безплатни застраховки и т.н.), може да ориентират потребителите към използването на платежни инструменти, генериращи високи такси за доставчиците на платежни услуги по издаване. За да се предотврати това, мерките за налагане на ограничения върху обменните такси следва да се прилагат единствено спрямо платежните карти, които са се превърнали в масови продукти и обикновено за търговците е трудно да ги откажат поради тяхното широко разпространено издаване и използване (напр. потребителски дебитни и кредитни карти). С оглед да се повиши ефективното функциониране на пазара в нерегулираните части от сектора и да се ограничи прехвърлянето на стопанска дейност към нерегулираните части от сектора, е необходимо да се приемат поредица от мерки, включително разделяне на системата и инфраструктурата, право получателят на плащането да ориентира платеца към определен платежен инструмент и възможност получателят на плащането да приема избирателно платежните инструменти.“

„(24)

По правило потребителите нямат информация за таксите, плащани от търговците за платежните инструменти, които те използват. Същевременно редица стимулиращи практики, прилагани от доставчиците на платежни услуги по издаване (като пътнически ваучери, бонуси, отстъпки, отмяна на плащания, безплатни застраховки и т.н.), може да ориентират потребителите към използването на платежни инструменти, генериращи високи такси за доставчиците на платежни услуги по издаване. За да се предотврати това, мерките за налагане на ограничения върху обменните такси следва да се прилагат единствено спрямо платежните карти, които са се превърнали в масови продукти и обикновено за търговците е трудно да ги откажат поради тяхното широко разпространено издаване и използване (напр. потребителски дебитни и кредитни карти). С оглед да се повиши ефективното функциониране на пазара в нерегулираните части от сектора и да се ограничи прехвърлянето на стопанска дейност към нерегулираните части от сектора, е необходимо да се приемат поредица от мерки, включително разделяне на системата и инфраструктурата за обработка, право получателят на плащането да ориентира платеца към определен платежен инструмент и възможност получателят на плащането да приема избирателно платежните инструменти.“

Обяснение

Предлага се добавяне на тази формулировка за поясняване на контекста.

Изменение 3

Съображение 29

„(29)

[…]

При все това, за да се защити потребителят и неговото право да използва платежни карти, когато пожелае, търговците следва да бъдат задължени да приемат всички карти, които подлежат на една и съща регулирана обменна такса. Подобно ограничение би довело до по-конкурентна среда за картите с обменни такси, които не се регулират по силата на настоящия регламент, тъй като търговците ще имат по-силна позиция при договаряне на условията, при които приемат подобни карти.“

„(29)

[…].

При все това, за да се защити потребителят и неговото право да използва платежни карти, когато пожелае, търговците следва да бъдат задължени да приемат всички карти, които подлежат на една и съща регулирана обменна такса. Подобно ограничение би довело до по-конкурентна среда за картите с обменни такси, които не се регулират по силата на настоящия регламент, тъй като търговците ще имат по-силна позиция при договаряне на условията, при които приемат подобни карти.

Обяснение

Търговците следва да бъдат в състояние да вземат самостоятелно търговски решения относно това кои карти, системи, марки или продукти да приемат. Въвеждането на задължително приемане на карти, които подлежат на една и съща регулирана обменна такса, изглежда ненужно широко.

Изменение 4

Член 2, параграф 1

„(1)

„приемащ субект“ означава доставчик на платежни услуги, който влиза в пряк или непряк договор с получател на плащането за обработка на платежните операции на получателя на плащането;“

„(1)

„приемащ субект“ означава доставчик на платежни услуги, който влиза в пряк или непряк договор с получател на плащането за приемане и обработка на платежните операции на получателя на плащането, инициирани от платежен инструмент на платеца;“

Обяснение

Този член се нуждае от изменение, за да отчете някои допълнителни характеристики на приемането. Предложението за изменение е в съответствие с предложеното от Евросистемата определение на „приемане на платежни операции“ в становището ѝ относно предложената ДПУ2.

Изменение 5

Член 2, параграф 2

„(2)

„издаващ субект“ означава доставчик на платежни услуги, който влиза в пряк или непряк договор с платец за иницииране, обработка и сетълмент на платежните операции на платеца;“

„(2)

„издаващ субект“ означава доставчик на платежни услуги, който влиза в пряк или непряк договор с платец пряко или непряко предоставя на платеца платежен инструмент за иницииране, обработка и сетълмент на платежните операции на платеца;“

Обяснение

Изменен, за да отчете някои допълнителни характеристики на издаването. Предложението за изменение е в съответствие с предложеното от Евросистемата определение на „издаване на платежни инструменти“ в становището ѝ относно предложената ДПУ2.

Изменение 6

Член 2, параграф 4

„(4)

„операция с дебитна карта“ означава платежна операция с карта, включително с предплатени карти, свързана с достъп до текуща или спестовна сметка, от която сумата се дебитира в срок от 48 часа или по-малко, след като операцията е била разрешена/инициирана.“

„(4)

„операция с дебитна карта“ означава платежна операция с карта, инициирана с дебитна карта включително с предплатени карти, свързана с достъп до текуща или спестовна сметка, от която сумата се дебитира в срок от 48 часа или по-малко, след като операцията е била разрешена/инициирана.

(4a)

дебитна карта“ означава карта, която позволява на картодържателите да извършват покупки и/или тегления на пари в брой, за които задължават пряко и незабавно техните платежни сметки, независимо дали са при издателя на карти или не.

Обяснение

Не може да се приеме за даденост, че дебитната карта ще бъде дебитирана в срок от 48 часа. Разделянето между дебитни и кредитни карти поради това следва да се отнася до незабавното дебитиране на сметката (дебитна карта) и дебитирането на предварително договорени дати (кредитна карта). Освен това определението на дебитна карта следва също така да се отличава от определението на кредитна карта (вж. по-долу) по отношение на аспекта на ползите за получателя на плащането, така че да предоставя обективна обоснованост на предложената разлика на съответните тавани на обменни такси.

Изменение 7

Член 2, параграф 5

„(5)

„операция с кредитна карта“ означава платежна операция с карта, при която сетълмент се извършва повече от 48 часа, след като операцията е била разрешена/инициирана.“

„(5)

„операция с кредитна карта“ означава платежна операция с карта, инициирана с кредитна карта при която сетълмент се извършва повече от 48 часа, след като операцията е била разрешена/инициирана.

(5a)

кредитна карта“ означава карта, която позволява на картодържателите да извършват покупки и/или да теглят пари в брой до предварително договорен кредитен лимит. Сетълмент на отпуснатия кредит може да се извърши изцяло до края на определен период или отчасти, при което салдото се приема за отпуснат кредит, по който обикновено се начислява лихва. Правилата на системата и обработката на операцията, както и процедурите на търговеца по приемане на карти, могат да бъдат по-широки в сравнение с операции с дебитна карта.

Обяснение

Вж. обяснението на изменение 6.

Изменение 8

Член 2, параграф 7

„(7)

„платежна операция, свързана с карта“ означава услуга по приключване на платежна операция чрез всякакви картови, телекомуникационни, цифрови или информационно-технологични устройства или софтуер, ако това се изразява в платежна операция с карта. От платежните операции, свързани с карти, се изключват операциите на основата на други видове платежни услуги.“

„(7)

„платежна операция, свързана с карта“ означава услуга по приключване на платежна операция, инициирана чрез всякакви картови, телекомуникационни, цифрови или информационно-технологични устройства или софтуер, платежен инструмент, свързан с карта, съгласно правилата, практиките, стандартите и/или насоките за прилагане на картова система, ако това се изразява в платежна операция с карта. От платежните операции, свързани с карти, се изключват операциите на основата на други видове платежни услуги която не води до кредитен превод или директен дебит, както са определени в член 2 от Регламент (ЕС) № 260/2012.“

Обяснение

Предложеното от Комисията определение на „платежна операция, свързана с карта“ е малко по-широко от определението на „операция с платежна карта“, обхващайки също така операции, извършени без физическа карта. Отчитайки бързото развитие в областта на картите и увеличаващото се разнообразие от платежни решения, използващи картовата инфраструктура, ЕЦБ предлага сливане на двете определения.

Изменение 9

Член 2, параграф 8

„(8)

„трансгранична платежна операция“ означава платежна операция с карта или платежна операция, свързана с карта, инициирана от получател на плащането или от платец, ако доставчикът на платежни услуги на платеца и доставчикът на платежни услуги на получателя на плащането са установени в различни държави членки или ако платежната карта е издадена от доставчик на платежни услуги по издаване, установен в държава членка, различна от мястото на продажбата;“

„(8)

„трансгранична платежна операция с карта“ означава платежна операция с карта или платежна операция, свързана с карта, инициирана от получател на плащането или от платец, ако доставчикът на платежни услуги на платеца и доставчикът на платежни услуги на получателя на плащането издаващият субект и приемащият субект на тази операция са установени в различни държави членки или ако приемащият субект на платежната карта е издадена от доставчик на платежни услуги по издаване, установен в държава членка, различна от мястото на продажбата;“

Обяснение

Предлага се формулировката на това определение да бъде опростена съгласно указаното в изменението по-горе.

Изменение 10

Член 2, параграф 9

„(9)

„обменна такса“ означава такса, заплащана пряко или косвено (т.е. чрез трета страна) за всяка операция между доставчиците на платежни услуги на платеца и на получателя на плащането, участващи в платежна операция с карта или в платежна операция, свързана с карта;“

„(9)

„обменна такса“ означава такса, заплащана пряко или косвено (т.е. чрез трета страна) за всяка платежна операция, свързана с карта, между доставчиците на платежни услуги на платеца и на получателя на плащането, участващи в платежна операция с карта или в платежна издаващия субект и приемащия субект на тази операция, свързана с карта;“

Обяснение

Предлага се формулировката на това определение да бъде опростена с използване на понятията за издаващ субект и приемащ субект.

Изменение 11

Член 2, параграф 10

„(10)

„такса за обслужване на търговец“ означава такса, заплащана на приемащия субект от получателя на плащането за всяка операция, и състояща се от обменната такса, таксата, свързана с платежната система и обработката на операцията, и маржа на приемащия субект;“

„(10)

„такса за обслужване на търговец“ означава такса, заплащана на приемащия субект от получателя на плащането за всяка предоставяни от приемащия субект услуги по платежна операция, свързана с карта , и състояща се от обменната такса, таксата, свързана с платежната система и обработката на операцията, и маржа на приемащия субект;“

Обяснение

Предлага се определението на обслужване на търговец да не се ограничава до изброените елементи.

Изменение 12

Член 2, параграф 13

„(13)

„платежна картова система“ означава единен набор от правила, практики, стандарти и/или насоки за прилагане относно изпълнението на платежни операции на територията на Съюза и в рамките на държавите членки, който е отделен от всяка инфраструктура или платежна система, поддържаща функционирането му;“

„(13)

„платежна картова система“ означава единен набор от правила, практики, стандарти и/или насоки за прилагане относно изпълнението на платежни операции, инициирани чрез платежен инструмент, свързан с карта на територията на Съюза и в рамките на държавите членки, който е отделен от всяка инфраструктура или платежна система, поддържаща функционирането му;“

Обяснение

Изменен, за да се включи елементът на иницииране. Посочването на Съюза и държавите членки следва да бъде заличено, тъй като не е необходимо.

Изменение 13

Член 2, параграф 14

„(14)

„четиристранна платежна картова система“ означава платежна картова система, в рамките на която се извършват плащания от платежната сметка на картодържател към платежната сметка на получател на плащането, с посредничеството на системата, доставчика на платежни услуги по издаване на платежни карти (от страната на картодържателя) и доставчика на платежни услуги по приемане (от страната на получателя на плащането), както и операции, свързани с карти, на основата на същата структура;“

„(14)

„четиристранна платежна картова система“ означава платежна картова система, при която услугите по издаване и по приемане се предоставят от субекта, управляващ картовата система в рамките на която се извършват плащания от платежната сметка на картодържател към платежната сметка на получател на плащането, с посредничеството на системата, доставчика на платежни услуги по издаване на платежни карти (от страната на картодържателя) и доставчика на платежни услуги по приемане (от страната на получателя на плащането), както и операции, свързани с карти, на основата на същата структура;“

Обяснение

Предлага се да не се прави разграничение между тристранни и четиристранни картови системи въз основа на предоставянето на услуги по издаване и по приемане.

Изменение 14

Член 2, параграф 15

„(15)

„тристранна платежна картова система“ означава платежна картова система, в рамките на която се извършват плащания от платежна сметка, държана от системата от името на картодържателя, към платежна сметка, държана от системата от името на получателя на плащането, както и операции, свързани с карти, на основата на същата структура. Когато тристранната платежна картова система лицензира други доставчици на платежни услуги да издават и/или приемат платежни карти, тя се счита за четиристранна платежна картова система;“

„(15)

„тристранна платежна картова система“ означава платежна картова система, при която както издаването, така и приемането на платежни операции под марката на системата, се извършват от субекта, управляващ картовата система в рамките на която се извършват плащания от платежна сметка, държана от системата от името на картодържателя, към платежна сметка, държана от системата от името на получателя на плащането, както и операции, свързани с карти, на основата на същата структура. Когато Ако тристранната платежна картова система лицензира други доставчици на платежни услуги да издават нейни платежни инструменти, свързани с карти и/или приемат платежни карти нейни платежни операции, свързани с карти, тя се счита за четиристранна платежна картова система;“

Обяснение

Вж. обяснението на изменение 13.

Изменение 15

Член 2, параграф 16

„(16)

„платежен инструмент“ означава всяко (всички) персонализирано(и) устройство(ва) и/или набор от процедури, договорени между ползвателя на платежни услуги и доставчика на платежни услуги и използвани от ползвателя на платежни услуги или от негово име, с цел подаване на платежно нареждане;“

„(16)

„платежен инструмент“ означава всяко (всички) персонализирано(и) устройство(ва) и/или набор от процедури, договорени между ползвателя на платежни услуги и доставчика на платежни услуги и използвани от ползвателя на платежни услуги или от негово име, с цел подаване на платежно нареждане;“

Обяснение

Това определение следва да бъде съгласувано с предложената ДПУ2.

Изменение 16

Член 2, параграф 17

„(17)

„платежен инструмент, свързан с карта“ означава всеки платежен инструмент, включително карта, мобилен телефон, компютър или всякакво друго технологично устройство, съдържащо подходящо приложение, използвано от платеца да подаде платежно нареждане, което не е кредитен превод или директен дебит съгласно определението в член 2 от Регламент (ЕС) № 260/2012;“

„(17)

„платежен инструмент, свързан с карта“ означава всеки платежен инструмент, включително карта или друг платежен инструмент, предоставящ подобни характеристики на платежна карта, мобилен телефон, компютър или всякакво друго технологично устройство, съдържащо подходящо приложение, приет от получателя на плащането за получаване на плащане и използвано от платеца да подаде платежно нареждане, което не е кредитен превод или директен дебит съгласно определението в член 2 от Регламент (ЕС) № 260/2012;“

Обяснение

Това определение следва да бъде съгласувано с предложението за изменение на „платежна операция, свързана с карта“ в изменение 8.

Изменение 17

Член 2, параграф 18

„(18)

„приложение за плащане“ означава компютърен софтуер или равностойно на него приложение, заредено на устройство, даващо възможност за иницииране на платежни операции, свързани с карти, и позволяващо на платеца да подава платежни нареждания;“

„(18)

„приложение за плащане, свързано с карта“ означава компютърен софтуер или равностойно на него приложение, заредено на устройство или достъпно дистанционно, даващо възможност за иницииране на платежни операции, свързани с карти, и позволяващо на от платеца да подава платежни нареждания;“

Обяснение

Предлага се в това определение на термина да се включи елементът на дистанционен достъп.

Изменение 18

Член 2, параграф 19

„(19)

„платежно нареждане“ означава всяко нареждане от платеца към доставчика на платежни услуги, с което се разпорежда изпълнението на платежна операция;“

„(19)

„платежно нареждане“ означава всяко нареждане от платеца или получателя на плащането към доставчика на платежни услуги, с което се разпорежда изпълнението на платежна операция;“

Обяснение

Платежните нареждания за плащания с карти могат също така да бъдат инициирани от получателя на плащането. Освен това изменението съгласува определението с предложената ДПУ2.

Изменение 19

Член 2, параграф 20

„(20)

„операция с платежна карта“ означава платежна операция, извършена с платежна карта или с помощта на инфраструктура за операции с платежна карта и основана на търговските правила за операция с платежна карта;“

(20)

операция с платежна карта“ означава платежна операция, извършена с платежна карта или с помощта на инфраструктура за операции с платежна карта и основана на търговските правила за операция с платежна карта;“

Обяснение

Определението е много сходно с определението на „платежна операция, свързана с карта“. Двете определения биха могли успешно да се слеят.

Изменение 20

Член 2, параграф 21

„(21)

„доставчик на платежни услуги“ означава физическо или юридическо лице, лицензирано да предоставя платежните услуги, изброени в приложението към Директива 2007/64/ЕО. Доставчикът на платежни услуги може да бъде издаващ или приемащ субект, или и двете;“

„(21)

„доставчик на платежни услуги“ означава физическо или юридическо лице, лицензирано да предоставя платежните услуги, изброени в приложението към Директива 2007/64/ЕО. Доставчикът на платежни услуги може да бъде издаващ или приемащ субект, или и двете всеки от субектите, посочени в член 1, параграф 1 от предложената ДПУ2  (2), както и юридически и физически лица, ползващи се от освобождаването по член 27 от предложената ДПУ2;“

Обяснение

За да бъде съгласувано с предложената ДПУ2.

Изменение 21

Член 2, параграф 23

„(23)

„платежна операция“ означава действие, предприето от платеца или от негово име или от получателя на плащането, по прехвърляне на средства, независимо от основното правоотношение между платеца и получателя на плащането;“

„(23)

„платежна операция“ означава действие, предприето от платеца или от негово име или от получателя на плащането, по депозиране, прехвърляне или теглене на средства, независимо от основното правоотношение между платеца и получателя на плащането;“

Обяснение

За да бъде съгласувано с предложената ДПУ2.

Изменение 22

Член 2, параграф 24

„(24)

„обработка“ означава извършването на услуги по обработка на платежни операции, изразяващи се в действия, необходими за изпълнението на инструкции за плащане между приемащия и издаващия субект;“

„(24)

„обработка“ означава извършването на услуги по обработка на платежни операции, изразяващи се в действия, необходими за изпълнението на инструкции за плащане между приемащия и издаващия субект автоматична обработка на данни, извършена за издаващия или приемащия субект в контекста на платежна операция, свързана с карта;“

Обяснение

Изменен, за да се поясни допълнително какви услуги по обработка на платежни операции, предоставени от доставчиците на платежни услуги, се налагат.

Изменение 23

Член 2, параграф 25

„(25)

„обработващ субект“ означава всяко физическо или юридическо лице, предоставящо услуги по обработка на платежни операции;“

„(25)

„обработващ субект“ означава всеки доставчик на технически всяко физическо или юридическо лице, предоставящо услуги по обработка на платежни операции;“

Обяснение

Изменен, за да се подчертае техническото естество, т.е. включване на информационно-технологична обработка на предоставяните платежни услуги.

Изменение 24

Членове 3 и 4

„Член 3

Обменни такси за трансгранични операции с потребителски дебитни или кредитни карти

1.

След изтичането на два месеца от влизането в сила на настоящия регламент доставчиците на платежни услуги не могат да предлагат, нито изискват по отношение на трансграничните операции с дебитни карти обменна такса за операция или друго договорено възнаграждение с равностоен предмет или ефект, която да е по-висока от 0,2 % от стойността на операцията.

2.

След изтичането на два месеца от влизането в сила на настоящия регламент, доставчиците на платежни услуги не могат да предлагат, нито изискват по отношение на трансграничните операции с кредитни карти обменна такса за операция или друго договорено възнаграждение с равностоен предмет или ефект, която да е по-висока от 0,3 % от стойността на операцията.

Член 4

Обменни такси за всички операции с потребителски дебитни или кредитни карти

1.

След изтичането на два месеца от влизането в сила на настоящия регламент, доставчиците на платежни услуги не могат да предлагат, нито изискват обменна такса за операция или друго договорено възнаграждение с равностоен предмет или ефект, която да е по-висока от 0,2 % от стойността на операцията за всички операции, свързани с дебитни карти.

2.

След изтичането на два месеца от влизането в сила на настоящия регламент, доставчиците на платежни услуги не могат да предлагат, нито изискват обменна такса за операция или друго договорено възнаграждение с равностоен предмет или ефект, която да е по-висока от 0,3 % от стойността на операцията за всички операции, свързани с кредитни карти.“

„Член 3

Обменни такси за трансгранични операции с потребителски дебитни или кредитни карти

1.

With effect from two years after the entry into force of this Regulation, payment service providers shall not offer or request a per transaction interchange fee or other agreed remuneration with an equivalent object or effect of more than 0,2 % of the value of the transaction for any debit card based transactions.

2.

След изтичането на два месеца от влизането в сила на настоящия регламент, доставчиците на платежни услуги не могат да предлагат, нито изискват по отношение на трансграничните операции с кредитни карти обменна такса за операция или друго договорено възнаграждение с равностоен предмет или ефект, която да е по-висока от 0,3 % от стойността на операцията.

Член 4

Обменни такси за всички операции с потребителски дебитни или кредитни карти

1.

След изтичането на два месеца от влизането в сила на настоящия регламент, доставчиците на платежни услуги не могат да предлагат, нито изискват обменна такса за операция или друго договорено възнаграждение с равностоен предмет или ефект, която да е по-висока от 0,2 % от стойността на операцията за всички операции, свързани с дебитни карти.

2.

След изтичането на два месеца от влизането в сила на настоящия регламент, доставчиците на платежни услуги не могат да предлагат, нито изискват обменна такса за операция или друго договорено възнаграждение с равностоен предмет или ефект, която да е по-висока от 0,3 % от стойността на операцията за всички операции, свързани с кредитни карти.“

Обяснение

Вж. обяснението на изменение 1.

Изменение 25

Член 7, параграф 3 и член 7, параграфи 5 и 6 (нов) (3)

„3.

Забранява се всяка териториална дискриминация в правилата за обработка, прилагани от платежните картови системи.

[…]“

„3.

Забранява се всяка териториална дискриминация, свързана с избора на обработващ субект в правилата за обработка, прилагани от платежните картови системи.

[…]

5.

Платежните картови системи следва да имат справедлива и прозрачна процедура, за да се осигури, че другите обработващи субекти не са необосновано дискриминирани и че не е ограничена техническата съвместимост с независими обработващи субекти.

6.

Настоящият член се прилага след изтичането на две години след влизането в сила на настоящия регламент.“

Предлага се изменение на параграф 3, за да се подобри яснотата на настоящата формулировка, която в сегашния си вид може да се тълкува по начин, който не позволява управление на риска на държавата на различните етапи на обработка, т.е. при разрешаване.

Предлага се нов параграф 5, за да се избегне възможността платежните картови системи да дискриминират обработващите субекти чрез прилагане на търговски правила, които ограничават необосновано оперативната съвместимост между обработващите субекти.

Накрая се предлага нов параграф 6. Вероятно на сектора на плащанията ще е необходимо допълнително време за прилагане на разделянето на системата и инфраструктурата за обработка. Поради това се предлага този член да не се прилага преди изтичането на две години след влизането в сила на регламента.

Изменение 26

Член 8, параграфи 3 и 5

„3.

Платежните картови системи не налагат изисквания за докладване, задължения за плащане на такси или други задължения със същия предмет или ефект върху доставчиците на платежни услуги по издаване и приемане за операции, извършвани с всяко устройство, върху което е изобразена тяхната фирмена марка, във връзка с операциите, за които не се използва тяхната система.

[…]

5.

Когато дадено устройство за плащане предлага избор между различни марки платежни инструменти, марката, приложена във връзка с платежната операция, се определя от платеца на мястото на продажбата.“

„3.

Платежните картови системи не налагат изисквания за докладване, задължения за плащане на такси или други задължения със същия предмет или ефект върху доставчиците на платежни услуги по издаване и приемане за операции, извършвани с всяко устройство, върху което е изобразена тяхната фирмена марка, във връзка с операциите, за които не се използва тяхната система, с изключение на изисквания за докладване, наложени от регулаторни и надзорни органи или централни банки.

[…]

5.

Когато дадено устройство за плащане предлага избор между различни марки платежни инструменти, марката, която ще бъде приложена във връзка с платежната операция, се договаря определя от платеца и получателя на плащането на мястото на продажбата.“

За целите на надзора централните банки изискват от картовите системи да докладват статистика относно измамите с карти. Би било значителна тежест, ако изискванията за докладване бъдат изменени така, че да обхващат по-голям брой доставчици. Следователно, като решение за това се предлага налагане на изисквания за докладване, които ще осигурят информация, която е действително необходима на регулаторните и надзорните органи или централните банки.

Изборът на определена марка следва да се договаря съвместно от картодържателя (т.е. платеца) и търговеца (получателя на плащането). Ако правото на избор е предоставено единствено на платеца, съществува риск платецът да избере скъпа марка, която му предоставя допълнителни ползи, но същевременно води до по-високи разходи за търговеца, което в крайна сметка би могло да доведе до по-високи цени за всички потребители на търговеца.

Изменение 27

Член 10, параграф 1

„1.

Платежните системи и доставчиците на платежни услуги не прилагат правила, които могат да задължат получателя на плащането, приемащ карти и други платежни инструменти, издадени от един доставчик на платежни услуги по издаване в рамките на дадена система за платежни инструменти, да приеме и други платежни инструменти от същата марка и/или категория, издадени от други доставчици на платежни услуги по издаване, освен ако те подлежат на една и съща регулирана обменна такса.“

„1.

Платежните системи и доставчиците на платежни услуги не прилагат правила, които могат да задължат получателя на плащането, приемащ карти и други платежни инструменти, издадени от един доставчик на платежни услуги по издаване в рамките на дадена картова система за платежни инструменти, да приеме и други марки, платежни инструменти или продукти от същата марка и/или категория, издадени от други доставчици на платежни услуги по издаване, освен ако те подлежат на една и съща регулирана обменна такса.“

Обяснение

Решението дали да се приемат карти, както и кои системи, марки или продукти да се приемат, или кои карти да бъдат приемани съгласно определена система, следва да бъде търговско решение, взето от търговеца. Позволяването на системите и доставчиците да прилагат правила, налагащи на получателите на плащане задължителното приемане на карти, които подлежат на една и съща регулирана обменна такса, изглежда ненужно широко. Допълнителните изменения имат за цел да опростят изискванията, установени в настоящия параграф. В съответствие със съображение 29 целта на настоящия параграф е да премахне елемента „приемане на всички продукти“ от правилото за приемане на всички видове карти. Условията по отношение на издаващия субект не са необходими за постигане на тази цел.

Изменение 28

Член 10, параграф 5 (нов)

Няма текст

„5.

Търговците могат да решат да не приемат всички карти или други платежни инструменти, ако те предоставят ниска степен на сигурност и ако приемащият субект не гарантира пълното плащане на разрешените операции.“

Обяснение

На търговците следва да бъде позволено да не приемат карти с по-ниска степен на защитни характеристики, например карти без микрочип, доколкото плащането при използване на такива карти може да не бъде гарантирано, излагайки ги по този начин на по-голям финансов риск.


(1)  Удебеленият шрифт се отнася за нов текст, който ЕЦБ предлага да бъде добавен. Зачертаването в текста се отнася за текст, който ЕЦБ предлага да бъде заличен.

(2)  COM(2013) 547/3.

(3)  Моля, обърнете внимание, че позоваванията в настоящото становище следват схемата за номериране на параграфи в COM(2013) 550 final/2.


Top