EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014AB0003

Становище на Европейската централна банка от 22 януари 2014 година относно предложение за регламент относно отлагане на датата за преминаване към ЕЗПЕ (CON/2014/3)

OJ C 80, 19.3.2014, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.3.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 80/1


СТАНОВИЩЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 22 януари 2014 година

относно предложение за регламент относно отлагане на датата за преминаване към ЕЗПЕ

(CON/2014/3)

2014/C 80/01

Въведение и правно основание

На 14 януари 2014 г. Европейската централна банка (ЕЦБ) получи искане от Съвета на Европейския съюз за становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 260/2012 по отношение на преминаването към еднообразни преводи и директни дебити в ЕС (1) (наричан по-долу „предложения регламент“).

ЕЦБ е компетентна да даде становище на основание член 127, параграф 4 и член 282, параграф 5 от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 3.1 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, тъй като предложеният регламент съдържа разпоредби, попадащи в областите на компетентност на ЕЦБ, по-специално във връзка с основната задача на Евросистемата съгласно член 127, параграф 2 от Договора да насърчава нормалното функциониране на платежните системи. Управителният съвет прие настоящото становище съгласно изречение първо на член 17.5 от Процедурния правилник на Европейската централна банка.

Цел и съдържание на предложения регламент

На 9 януари 2014 г. Европейската комисия публикува предложения регламент, който ще измени Регламент (ЕС) № 260/2012 на Европейския парламент и на Съвета (2) чрез въвеждането на допълнителен преходен период от шест месеца. Съгласно предложения регламент „клауза за заварено положение“ ще позволи на банките и другите доставчици на платежни услуги да обработват плащания, които не отговарят на изискванията на Регламент (ЕС) № 260/2012, до 1 август 2014 г., за да се даде възможност на участниците на пазара, които не отговарят на изискванията на Регламент (ЕС) № 260/2012 до февруари 2014 г., да продължат да се разплащат и да се избегнат всякакви неудобства за потребителите.

1.    Общи забележки

1.1.

Веднага след публикуването на предложения регламент Евросистемата отчете в изявление (3) сериозните и успешни усилия във връзка с преминаването, положени от заинтересованите лица в еврозоната. В изявлението се споменава, че съгласно най-скорошната информация от националните общности от Единната зона за плащания в евро (ЕЗПЕ) темповете на преминаването са високи и нарастващи, което показва, че повечето от заинтересованите лица ще завършат преминаването навреме.

1.2.

Предложеният регламент предизвика объркване на пазарите относно крайния срок за преминаване и поради това има спешна нужда от ясни насоки. Друг повод за безпокойство е липсата на правна сигурност, в случай че предложеният регламент бъде приет едва след настоящия краен срок, т.е. 1 февруари 2014 г. Този проблем би бил частично разрешен с предложеното ретроактивно действие на предложения регламент, т.е. от 31 януари 2014 г. Доколкото е възможно, следва да се избегне ситуация, при която настоящият краен срок за преминаване се прилага до приемането на предложения регламент, през който период съществува несигурност на пазарите относно приемането на предложения регламент.

1.3.

Поради това е от първостепенно значение да се възстанови правната сигурност, да се намали объркването на пазарите и да им се предоставят ясни насоки относно крайния срок. Тези цели могат да бъдат постигнати по най-добър начин чрез бързото приемане на предложения регламент от Съвета и Парламента без допълнителни изменения на основните му елементи.

2.    Специфични забележки

Като се имат предвид тези цели и доколкото позволява ускорената законодателна процедура, ЕЦБ предлага изменения, които целят: а) изясняване на приложното поле на предложения регламент (въвеждането на допълнителен преходен период чрез дерогация) и обосновката му (вероятно преминаването към ЕЗПЕ няма да бъде напълно завършено на 1 февруари 2014 г.); б) привеждане на терминологията на предложения регламент в съответствие с тази на Регламент (ЕС) № 260/2012; и в) осигуряване на яснота относно действието на преходния период върху налагането на санкции.

Когато ЕЦБ препоръчва изменения на предложения регламент, в приложението са представени конкретните предложения за изменения с обяснителен текст към тях.

Съставено във Франкфурт на Майн на 22 януари 2014 година.

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  COM(2013) 937 окончателен.

(2)  Регламент (ЕС) № 260/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. за определяне на технически и бизнес изисквания за кредитни преводи и директни дебити в евро и за изменение на Регламент (ЕО) № 924/2009 (ОВ L 94, 30.3.2012 г., стp. 22).

(3)  Прессъобщение от 9 януари 2014 г. Достъпно на уебсайта на ЕЦБ http://www.ecb.europa.eu


ПРИЛОЖЕНИЕ

Предложения за изменения

Текст, предложен от Комисията

Изменения, предложени от ЕЦБ (1)

Изменение 1

Съображение 6

„(6)

От 1 февруари 2014 г. поради законови съображения банките и другите доставчици на платежни услуги ще трябва да отказват да обработват преводи или директни дебити, които не са в съответствие с изискванията на ЕЗПЕ, въпреки че, както се оказва, съществува техническа възможност за това, като продължават да използват традиционните си платежни системи успоредно със съответстващите на изискванията на ЕЗПЕ преводи и директни дебити. Ако не се премине изцяло към ЕЗПЕ за преводите и директните дебити, не може да се изключи вероятността за проблеми с плащанията, пораждащи забавяния. Биха могли да бъдат засегнати всички ползватели на платежни услуги и особено малките и средните предприятия и потребителите.“

„(6)

От 1 февруари 2014 г. поради законови съображения съгласно Регламент (ЕС) № 260/2012 банките и другите доставчици на платежни услуги ще трябва да отказват да обработват преводи или директни дебити, които не са в съответствие с изискванията на ЕЗПЕ, въпреки че, както се оказва, съществува техническа възможност за това, като продължават да използват традиционните си платежни системи успоредно със съответстващите на изискванията на ЕЗПЕ преводи и директни дебити. Ако не се премине изцяло към ЕЗПЕ за преводите и директните дебити, не може да се изключи вероятността за проблеми с плащанията, пораждащи забавяния. Биха могли да бъдат засегнати всички ползватели на платежни услуги и особено малките и средните предприятия и потребителите.“

Обяснение

Терминът „законови съображения“ е неясен и може да се направи позоваване на Регламент (ЕС) № 260/2012.

Изменение 2

Съображение 7

„(7)

От съществено значение е да се избегне ненужно разстройване на плащанията поради незавършило до 1 февруари 2014 г. преминаване към ЕЗПЕ. (…) Следва да бъде въведен преходен период, който да дава възможност за продължаване на такова паралелно обработване на плащанията в различни формати. (…) От своя страна, докато трае този период, държавите-членки следва да не санкционират доставчиците на платежни услуги, които обработват несъответстващи на изискванията на ЕЗПЕ плащания, както и ползвателите на платежни услуги, които все още не оперират в ЕЗПЕ.“

„(7)

От съществено значение е да се избегне ненужно разстройване на плащанията поради незавършило това, че е вероятно преминаването към ЕЗПЕ да не е завършило до 1 февруари 2014 г.. (…) Следва да бъде въведен допълнителен преходен период, който да дава възможност за продължаване на такова паралелно обработване на плащанията в различни формати. (…) Следва да бъде пояснено, че О от своя страна, докато трае този допълнителният преходен период, държавите-членки следва трябва да не санкционират доставчиците на платежни услуги, които обработват несъответстващи на изискванията на ЕЗПЕ плащания, както и ползвателите на платежни услуги, които все още не оперират в ЕЗПЕ.“

Обяснение

Изразът „незавършило до 1 февруари 2014 г. преминаване към ЕЗПЕ“ противоречи на съображение 5, съгласно което е „много малко вероятно до 1 февруари 2014 г. всички пазарни участници да са изпълнили изискванията на ЕЗПЕ“. Двете съображения следва да бъдат рационализирани. Освен това терминът „допълнителен преходен период“ следва да бъде използван последователно. Накрая, от съображения за правна сигурност, неприложимостта на санкциите в резултат на и по време на допълнителния преходен период трябва бъде изрично посочена.

Изменение 3

Член 1, параграф 1

„1.   Независимо от разпоредбите на член 6, параграфи 1 и 2, до 1 август 2014 г. ДПУ могат да продължат да обработват платежните операции в евро във формати, различни от изискваните за преводите и директните дебити в ЕЗПЕ.“

„1.   Независимо Чрез дерогация от разпоредбите на член 6, параграфи 1 и 2, до 1 август 2014 г. ДПУ могат да продължат да обработват платежните операции в евро във заварени формати, различни от изискваните за преводите и директните дебити съгласно настоящия регламент в ЕЗПЕ.“

Обяснение

Терминът „чрез дерогация от“ е взет от настоящия текст на Регламент (ЕС) № 260/2012 и е юридически точен. Термините „преводи и директни дебити в ЕЗПЕ“ не са определени в Регламент (ЕС) № 260/2012. От съображения за правна сигурност приложното поле на дерогацията трябва да бъде ясно.

Изменение 4

Член 1, параграф 1, втора алинея

„От 2 август 2014 година, но не по-рано, държавите-членки прилагат определените в съответствие с член 11 санкции за нарушаване на член 6, параграфи 1 и 2.“

„От 2 август 2014 година, но не по-рано, държавите-членки прилагат определените в съответствие с член 11 санкции за нарушаване на член 6, параграфи 1 и 2, и само по отношение на платежни транзакции, инициирани на или след 2 август 2014 година.“

Обяснение

За да се гарантира правната сигурност, трябва да бъде пояснено, че санкциите за транзакциите, обработени през допълнителния преходен период, са изключени.

Изменение 5

Член 1, параграф 1, трета алинея

„Чрез дерогация от член 6, параграфи 1 и 2 държавите-членки могат да разрешат на ДПУ до 1 февруари 2016 г. да предоставят услуги по преобразуване за националните платежни операции на ППУ, които са потребители, за да им дадат възможност да продължат да използват BBAN вместо посочения в точка 1, буква а) от приложението идентификатор на платежна сметка, при условие че е осигурена оперативна съвместимост чрез техническо и надеждно преобразуване на BBAN на платеца и получателя в съответния идентификатор на платежна сметка. (…)“

„Чрез дерогация от член 6, параграфи 1 и 2 държавите-членки могат да разрешат на ДПУ до 1 февруари 2016 г. да предоставят услуги по преобразуване за националните платежни операции транзакции на ППУ, които са потребители, за да им дадат възможност да продължат да използват BBAN вместо посочения в точка 1, буква а) от приложението идентификатор на платежна сметка, при условие че е осигурена оперативна съвместимост чрез техническо и надеждно преобразуване на BBAN на платеца и получателя в съответния идентификатор на платежна сметка. (…)“

Обяснение

Привеждане в съответствие с терминологията на Регламент (ЕС) № 260/2012.


(1)  Удебеленият шрифт се отнася за нов текст, който ЕЦБ предлага да бъде добавен. Зачертаването в текста се отнася за текст, който ЕЦБ предлага да бъде заличен.


Top